Goudsche Courant, zaterdag 26 maart 1904

Verspreide Berichten FaiirnuK Woensdif w r4 door de Kaaer van Strafzaken van het Hof van Cuialie gehoerd generaal Uonae welk verhoor den gebeelen middag in biaiUg nam f4 Giater loa is de zaak DreyiDS den gewezen Spaameken miUtiire atlachi De TaleariM dhden aagd vordni DüITSOHI i De volgende versterkingec ziilleo naar Znid West Afrika guPipedicird worden Den 25en dezer vertrekken 17 oflideren en 4 X man aan boord van de Keldmar chall oit Hamburg den iOen volgen de stoomschepen Knlrerio cp Markgrnf de eerste met 5 officieren 176 man en 700 paarden de andere met 5 offlcieren 125 man en 500 paarden Den 7en April vertrekt het vierde transpoitsrhip de I ncie Woumua net lü offlciereo en 400 nao Eian ip Lord Lansdowne heeft Dinsdagavond een undorboud van anderhalf nor gehad met den Franiiehen gezant CamiHMi Da gelaat overhandigd den minister den tekst van de w zigingen welke de Kransche regeering ter lake van de koloniale geschilpnnten tnascben de beide landen neodig aebt In bot ontwerptractaal Deze wijzigingen zonden in ikn kabineturnad besproken wonlen de regtcring zon isirh dan livens nog bezighoalen met zekere jaridi ehe kwesties Mioaoonl Uit 8oltn wordt gemeld dat de exarohiatiscbe bisschop nit Nevrokop Harion die oen rondreis doet door Macedonië dour d overheid te Dijoemaja uilgenoodlgd is zijn reis at te breken en anverw naar Nevrokop terug te keerea AraiKA Het verbaal van de muiterij onder de soldaten te Howick blijkt verbazend overdreven De zaak beeft zich als volgt toegedragen iCesbonderd man waehtlon op inscheping voor indie Daar zij geen soldij badden ontvangen en niettemin eeo verbazende dorst behiolden sleepte oen veortigtal hunner al het in de eantine aanwozige bier naar buiten en deed zicb eens recht te goed aan bet onbetaalde gerstenat Op een telegram uit Pietermaritzborg verzonden arriveerden HO man mot twee maxims maar te laat liet bier waï np de orde hersteld en de mannetjes wnren al ingescheept Kr is geen sprake van gewonden of men moest de ledige bierYatcn als zoodanig bcschoawen BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T m K K o K u M im B m Zitting van Donderdag 24 Maart Kindstemming Uoogor Underwijs Aan de orde is de tweede lezing van het wetsontwerp tot wUzIglng en aanvulling van do wet op hel Huogi r Oiiderwös Kr la teer veel belangstelling De publieke en gereaerv rde tribunitabenovena do loges zijn overvol Tegenwoordig zijn de meeste ministers Aanwezig 97 Men Afwezig de heeren Ifnrrhant en Van Raalte terwijl in de vacatnre voor KIst nog niet is voortii n De Minister van Biniusniandscbo aken de heer Knyper geeft een toelicliting tot de aevenenVwinlig aangebrachte wijzigingen wtarrin de meeste een eenvonduce redactiewijziging zijn en de andere om i onformltcit te brengen Instdion dn arlikolcn ti rwijl no j enkele wijzigingen oon noodziikelokn aanvalling bedoelen in verbknd met k aangenomen amendementen De beraadslagingen over de aangebrachte wijzigingen worden gesloten en zonder i ofdolijke stemming aangenomen De heer Hcbokking leest eeni erklarlng voor Ier toelichting van t n slMin Ilnndhavende ïn vroeger nitgosprolftn meening over het wetsontwerp zelf is spreker toch tol de overtuiging gekomen vAor het ontvrerp te kunnen stemmen Ten eerste om da onderscheiding dOt r den niinisler gemaakt tusscben principieele en different universiteiten waardoor ookoienbareuniversiteiten principieel kunnen worden en ten wecde omdat de minister verklaard heef te i illen streven naar èen richting ie theal i che taculuit aan do openbare universiteiten Hierop vertrouwende zal hij voor het ontwerp stemmen Da heer Heemskerk voorzitter van de Commiaeitl van voorbereiding zegt da de meerderheid overtuigd is Anl het ontwerp strekt zoowel in het belang van de openbire als van de bijzondere universiteiten Oelaoh aan de Linkerzijde en voorts dat het ontwerp genoegzame waarboEgen roet de bpondert universiteit geeft De minderheid daarenten gen meent dat die waarborgen in Toldoeude mate ontbreken en condadeert daarom tot verwerping De beraadilaging wordt gesloten Het wetsontwerp komt ia stemming en wordt aangenomen met tegen 41 stemmen Voor de beeren van Kylandt van Dedem van Idsinga van Lirabnrg Stirum de Savor ln obman van Veen van Wassonaer tot Catwöck dr Scto kking Aalberse Art Berkcri van den Bereb van Heemstede BaMns Krieaen Kroylier van den Hegvel lanssen Kolkman van der Kun Merckelbacli Micbieli van Verdnynen Mnlsaerc Xolens van Nihpen tot Sevenaer I a toors de Bam Raaymakers van Sasse van Vsselt Travaglino van Vljmon de Stuers van Wiehen van Alphem van Asch van W jck Brauts Jlrummelkamp van den Borch van Verwolde Bgleveld van Heemstra Heemskerk I nymaer VM Twist Krap van Lttben Sels liucasse de Hidder Scret Okma Pompe van Meerdervourt van de Velde de Vrioa Talma van Vliet de Waal Maleajt Mluis benevens de beer Staalmanen de voorzitter Togen de heeren Mees tioekeop van Foreest Tydeman van Mtyrum van Karnebeek RCmll van der Vlugl iuemanBorgesim Creiner Fock do Klerk Vürlieg Duik Dun Tei Hnbrechl da Boer Rink Lieftinrk Henneqain van U jo Smeenge ttoessingli ZiJUna Willing Ferf Drncker Puiiacker Hordijk Hmidt Bos Ketelaar Nollinr Troelstra viin Kol Hcliaper Hngeiilioltz Heldiers Ter Lnan Helsdingen van der Zwaag en de Visser Daarna wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen het wetsontwerp tot wy7 iging der vermogensbelasting Do Voorzitter deelt mode dat het voornemen is de Kamer op Dinsdag 19 April a s balt twee weer bijeen te roepen Alsd in zal plaats hebben de trekking dur afdeelingen Den volgenden dag zal plaats heblun het nieuwe afde elings onilerzook van de Mutorwet waartoe te voren besloten was Daarna op den zelfden dag afdeeliiigBunderzoek van liet wetsontwerp op de rechtspleging vour land en zeemacht Dam na denkelijk op Donderdag 21 of Vrijdag 22 April zal allereerst de Drankwet in openbare behandeling genomen worden De vergadering gaat daarna altoen Dit jaar heeft op den eersten Öinsdag van Juni de periodieke verkiezing plaatsirvaor al de Provinciale Hiaten ter vervanging Van de helft der leden die op den eerstan Dinsdag in Jali moeten aftreden Die verkiezing ia de caiididaalsslelling Binnen 14 dagen heitt dan zoo oodig de stemming plaata In de meeste districten zal wol talk een stemming noudig zijn en vooral voor ZuidHolland wordt deze stemming met groute belangstelling te gemoet gezien Keeds nn is men r druk aan het werk Het geldt toeb de vraag of in die Provinciale 8taten wasrin door de laatste verkieziiigoii Ale meerderheid naar rechts is verplaatst @ iij i na 45 togen 1 7 weder om zal giian Do groote beleekenis ligt nilternard hierir dat do Prov Hiaten de leden der Korste Kamer benoemen en dus als in Zuid Holland de Staten anti liberaal blijven bij de volgende periodieke aftreding der Kerste Kamer ook in dit deel der Sluten Ueneraal de meerderheid nnar rechts zal worden omgetol Dat de regeeringsparljj niet gerust is over den afloop der anestaande Statenverkiozing bltJkt Dlt De Hollander een blad doj jiintirev Mrlij Dat blad zegt dat als de aanstaande verkiezingen voor Pro v Stalen in vrjjzinnigon geest aitvalien dan dal spreekt van zelf ikn zal het Ministerie Kuyper wel onmiddellijk zijn ontslag aanvragen Daar moet men maar vast op rekenen Hel blad vertrouwt dat in Utrecht Gelderland en iCeeland de chrislelgke partijen de meerderheid wel tullen bobnnden Maar anders staat t in Zuid Holland togt bel Verleden jaar na het overlijden van den heer Van Kempen werd daar de meerderheid reeds verzwakt omdat Leiden in diens plaats een liberaal koos de verhouding werd dtardoor 46 rechts tegen 87 links En daarvan vallen nu naar alje wanrschünliikheid drie leden voor Den Haag at zoodat t dan wordt 42 rechts tegen £ 0 links Kr zal in Gouda in Schiedam in Rotterdam speciaal in I en II in Oud fi ijerland in Leiden gewerkt moeten worden als nooit te voren Kerst dan kan ir daar wat gewonnen worden zegt hel aniirev blad Doch niet minder krachtig en aaneengesloten zal moeten opgetreden in de diatrlcten Middelharnis Fiakkee en Delft want daar zullen wo hel naar den mensch ge proken verliezon als niet alle bens op het dek komt Ontiaglük veel staat hier op het spel Niet sleehts de samenstelling van de Oedep Hiaten van Zuid Holland en van de Kerste Kamer maar ons Christelijk Ministerie zeil DMr gaat de strad om het behood van bet MinisterieKay r t Hieruit bigkt voldoende wat or aan do Blaten verkiezingen van dit jaar ast zit Beden genoeg ook v or 1 vrizinnfgen om al hun krachten in te spannen GemcDgUe Berichten In de gemeente Tintj rk iteradeel woont een 92 jarige moeisr met twee kinderen die 1 2 en CÜ jaar oud zyn De moeder is zofr betorgd zri v rtroiiwt het nkt dat haar kinderen s avonds bij duister aitgaan om in t dorp boutichappen Ie doen en daarom doet ze t zelf Ons Land geeft het volgende verhaal van generaal de la Key s zending in Indie Bij zjjn aankomst in Indie zond generaal de la Rey een telegram aan de bnrgers die nog werden aangehouden als krggsgevangenen Deze maakten van do pair dagen die verliepen vour do komil van dergeneraal in het kamp goed gebruik om bun standpunt nog eens grondig Ie onderzoeken en hun argumenten met teksten uit den Bgbel Ie versterken Dit bewjjst dat het niet leekenen van de verklaring bg hen een gewetens zaak wa en wij retpekleeren hen daarvoor Wel de generaal luisterde aan daclitig en geduldig nren lanir naar deze argumenten Toen allen geëindigd hadden htund de kaln e eerwaardige en respcktafdwingende generaal op en sprak nagenoeg als volgt a Wel bargers ik heb naar allen geluisterd Ik ben niet zou bedreven om al nw argumenten te wederleggen of al uw Bgbelleksten te beantwoorden maar er is é n tekst dien jullie hebt vergeten nameijjk het gebed Jw wil geschiedde Hel is niet oen zaak van onzen wil maar van Uods wil Deze wuorden maakten dadelgk een diepen indrak Kn toen de spreker zijn hoorders nog had gewezen op bun plichten jegens bun in Zuid Afrika zijnde huisgezinneu on tarailiebelrekkingen verklaarden allen zich gereed de Vcreischie verklaring van onderwerping te teekenen Hel verstand van een paar bursters was ongelukkig aangetast door bet verblgf in Indie Dezen werden ook naar bun vaderland overgebracht op voorspraak vnn den generaal Omtrent de op 30 dezer te Wbitecbapel Art Gallery te Londen te openen tentoonstellidg van Hullandsche scbllderknnst vernemen wg nog dal zi zal zgn gesplist in 3 sldeelingon oude meesters der 17e en 18e eeuw oudere levende meesters en jongere lovende schilders Door medewerking eokvan vele eigenaars in ons land is een belangrijke verzameling bijeengebracht door een comité waarin nil ons land zitting hebben dn heersn M Bnner dr A Brediua dr 0 Hofstede de Groot lozcf IsraSfs S t Bosch Reilt jlir B VV F Van BiemBdjjken mr Snijder van Wissankerke Ter inzending van hon werken werden een aantal der beste jontjere Holtandsche schilders Uitgenoudigd per circulaire van de beeren Snijder V Wltsenkerke Bnner en Bosch Reilt De inzendingen werden dezer dagen in den Haagsclien Knnslkring verzameld en vandaar verscheept nnar Kngoland De expositie die een volledig everzichl geeft van de voornaamste oade en moderne Hollandsche schilders zal gedurende zes weken geopend blijven Uit Doetinchem meldt men Woensdagavond omstreeks vijf nnr ontstond er brand in de gasfabriek alhier In de kamer waar de régulateurs en do meter slai j men roet een reperatio beiig en dl brand ontstaan Al heel spoeoigTloogén de vlammen door het gohe le vertrek hel personeel was druk in de weer om Ie blusschen en de brandweer was spoedig ter plaatse Om half zeven nadat men het vuur met zand gekmóord bad was het gevaar geweken Drie kwartier daarna kon men in de slitd waar inmiddels pelrolenmiampen en kaarsen waren ontstoken weder van het gasltobt gebruik maken Men meldt nit Wageningen De stakende sigarenmakers der Arms Van Rijn en de Vries hebben in een circulaire aan de bargerjj m degedeeld dil naar bun meening als oorzaak der staking dRet worden beschouwd dé willekeurige verlaging van het loon door de flrma roet 1 5 pet en het daarop gevolgde ongemotiveerde ontslag van een arbeider die 16 jaar bjj den beer Van Rijn ifl dienst was De staking dnnrt overigens onveranderd voort De ontslagenen bewtjien dag eo nacht de fabriek Enkele arbeiders der firma verrictten voor hall werk MD huitj een dezer werd dour de politie nkeurd omdat hü een jongen beneden 16 jaar n t werk had zonder ti Sebben voldaan aan art 10 en 11 der arbeid wet het hebben van een l at en een rbeidskaarl De milicien der lii rfkgi 190 Adriaiu Bit nil de gemnente fOiog mm de Zt i als aphlirgeblcven loteling door üede poteerde Stalen van Noord Holland ingeteige art 1 der milltiewet inmlgld en i l aUoo gedKenda de aersM 6 javen onder de wapenen worden geladen Qtttotmi loleting verkla rde lich onwillig tot bet ondergaan van eei genee kudig oud e i en is upzetteffili nalatig Uevea in tne eproefing ï a c Aalt llel nirzlagliftrKiimeegseheToyBbeevereeniging is het volgende ontleend Den geheelen winter vai half October tot nu toe en te eindigen begin Mei waren op ijt avonden ia de week de bijeeokoaisten gehouden en wel 3 avonden met meisjes en 2 met jongees Bjj de metsjesatdeeling is met goed gevolg bel club systeem ingevoerd en het stelsel v in betaling van 1 cent per avond door de leden De werkzaamheden bestaan in beide afdeelingen lii voorlezen oj vertellen van verhalen of het mededeelon yan eenvondfge praciischa wetenswaardigheden Zoo werd er in de jongeusafdeelmg telkens gesproken aver drankmisbruik en de treurige gevolgen daar an Bg de meisjes Werd nderwjja gegeven in ïentt llen jnazen en breien en in beide afdueliugan werd t laatste halt onr besteed aan t doen van spelletjes of I zingen van liederen Van de bibliotheek werd ijverig gebruik gemaakt De meisjes avunden weiden gehouden desMaandags Dinfdags en Donderdags vim half acht tol balt tien nnr de jongeiisbijeenkoin steii des Woensdags en Vrijdags op dezelfde uren Groot was de gebleken tevredenheid over liet Toynbce werk bg bet bestnur ende leden Ntjm Ct Tegen M van der Aa o t Berlicnm N Breb die thans in vourluOi ige hechtenis is als bcichaldigd zekeren M Biisuls aldaar d d 26 Febr jl zoo met een mes ol eenig ander scherp voorwerp te hebben gesloken dat dezo in den nacht van 2 op 3 Haart jl aan de gevolgen ervan is overleden werd gisteren door het O M bg de Rechtbank te s Hartogenboseh eeno gevangenisstraf van 10 jaaf geëiBclit In dit geding zgn 12 getuigen geboord en trad als toegevoegd raadsmaiy voor beklaagde op mr M van der Heijden adv proc Ie s Hertogenboscb De Beéktbank zal in deto zaak Donderdag 7 April e k uitspraak geven ZooatI verwacht werd Is de slagerajongen Angerer die bgden wounlaaMthg fh deWeenscbe voorstad Oltakriiig zoo tw iar gewond werd overleden De dienstmeid van het vermoorde echtpaar Swaduscli zal vermoedelijk in I leven blijven Men zegt dat de IS jarige moordenaar do slagersknecbt Ebner uit wraakzucht heeft gehandeld Hgis geopei eerd wat noodig was wegens de zware verwonding die hü zicb zelf heeft toegebracht Ken stoorde godsdiensteetening Men schrijft aan de Ass Cl In bot plaatsje L gelegen in h t n o der provincie Groningen was een nieuwo orgeltrapper benoemd Deze die met den organist op niet al te goeden roet stond zou Zondag den 13en dezer voor het eerst in zgn functie optreden Terwijl de predikant den Psalm voorleest voer het tweede gezang slaat de organist een deur dicht waardoor den trap S r belet wordt te boeren wanneer de voorBng ten einde is en het juiste tgditip te bepalen waarop bij met ziJn werk moet beginnen De trapper houdt z jn biel tiiaschen de deur en dnwtze weer open waarop te door den zoon van den or anist opnieuw dicht geduwd wordt De orgiinisi valt intusscben flaijw De voorzangei verzoekt den coUectaut den trtpper te zeggen dat b j de kerk moet verlaten Het aatweori hiidt dat aiet bjj maar de rganitt de scbnUige ia en dat deze dna hst kerkgebouw dient te verlaten Op verzoek van den predikant kouit na eeni kerkvoogd tmschenbeide en gelast den trapper zich te verwijderen aaraan deze voldoet Tijdens deie drskte de gemeente had zich onderwijl beziggehonden met het zingen van oen stichtelijk lied konit de organist langzamerhand weer bg zjjn toon treedt op als trapper en de gestoorde godsdienatoefening wo dt voortgezet Om de onvollalligheid vaa korporaals aan te vallen is bepaald dat milicienskorporaals thans onder de wapenen of met groot veriot die een vrgwillige verbintenis voor vier of vijt jaren bjj bat leger wenscben aan te gaan dadelgk een premie krijgen van I 12 roor elk jaar dat 4 de verbfn nla aangaan zoomede t 50 PJ een rUkspostspaarbankbaekje Wanneer zij binnen zes maanden het examen v or vrijwillig korporaal met voldoenden nilalag afleggen krjjgen te op nieaw voor elk jaar van l un verbintenis i 12 en mede voor elk jajr i ftP or f kei spaarbankboekje jp Orer da geMen op hel pipntéfaarbaak boekje krggeo liJ rat da v Ue beschikking op den dag na bet eindigea dar vrgwillige verlHiitenii Deie bepalingen zgn alleen voor dit jaar van kracht Jacob Mot te Amsterdam van beroep commitaioimttir in 1902 al eens wegenz eenzelfde feit veroordeeld bleet t daarna Toordeeligar achten een beroep uit te oefenen waartoe bg net gerechtigd waa dat ran geneeskundige Op eenige van die gevallen betrapt stond hü nu gister weer voor dec kantonrechter waar bkek dat vier getuigen i it zich zelven èt hun kinderen onder behandeling van bekl hadden gestald voor een of andere ziekte Mot keek den patiSnt aan stelde daarna de diagnose vast en gaf dan de voorschriften in hoofdzaak bestaande in het leggen van kompressen op hoofd buik armen of beenen het nemen van baden en tfcet Het kW van een der getiigen 6 k 7 weken oud was ongesteld waarom tg haar dokter liet komen dere consuteerde dat het te veel voedsel kreeg en te lang de borst en schreef voor dat bet kjnd langer moest vasten en korter aan de borst moest worden gelegd toen het niet beter werd is gel naar bekl gegaan die oordeelde dat het kind te weinig voedsel kreeg Bekl had voor zjjn raad on bgstand verschillende bedragen ontvangen f 30 f 20 en t 2 50 Voor dea rechter beweerde M een natuurgeneeswijze toe te paasen en geen geneesmiddelen voor te schrijven In Duitschland tei h j ton bjj bevoegd zgn tot bel oitoelenen van zjjn beroep de wet op de geneesknnde it bier niet goed geregeld oordeelde hij Het O M merkte op dat tegenwoordig onder teer veel vormen waarop de wet geen vat beeft geneeskunde wordt uitgeoefend tal van middelen voor alle kwalen worden in den handel gebracht en door groote reclame en valsche atteelen aan het goedgeloovige el domme publiek verkocht Hg noemde bekl een kwakialver die niet alleen onbevoegd maar ook onbekwaam is de geneesknnde nil te oefenen dergelijke Individuen zjjn gevaarlijk voor het roenschdom Heg kerl geleden il bekl door den rechter loitrnctie geboord over het iterven Ta een kind dat ook onder zijn bebaadeBag was geweeit Daar bekl voor dergellfka overtreding al eens ia veroordeeld rertoeht kat O M dat een zware straf op bekl aal worden toegepast die hem eenigen tfiraan zjjn praktijken zal onttrekken nl twee heehteni stratten van 3 weken De Anuterdamsche politie verzoekt aanhoading van een 36 jarig man die bjj ver ehillende winkeliers goederen koclit zonder te betalen daarbij valscbeljjk voorgevende dat by een krnidenierszaak ging optellen en zelh dan briefkaarten vertoonende waarop gedrukt stond J Cnrsten Kinkerstraat 216 Amsterdam Handel in boter en kaas Ajne vleMchwareii en comestibles Op dit adres werden de goederen in ontvangst genenen maar de winkel kvap niet n de man is nn op den loop Stadsnieaw GOUDA 25 Maart 1904 t Heden morgen had ep de Markt alhier n Provinciale Stierenkeuring plaaU Het terrein was op zeer doelmatige wj voor éétt keuring in orde gebracht Twee jarige Stieraa Een prenia van I 150 i rd toegekend aan O Boer te Vlist De rljApfemie van 100 werd toegekend aan H van den Broek t Onderkerk a d IJiael 1 Eeflkrige Stieren aan C Braa k te Premie van 1100 Waddinxveea Premie van I lOa aan C ZjMaiiaan te Stolwijk Premie van f 50 aan E van den Heuvel te Ondeiketk aan den IJsiel Prorie van t 50 aan A Bi èd jk te Wadlinzreaa Rjjkipremle van t 50 aan At Mooni Bloemendaal b j Goad Dat er toch nog eerljfka Int zgn bleek t bet lalt dat de heer H P Hoos Hugo de Grootmaat 117 Rotterdam aan den voorlittar der poatdniven vereeniging De Vriendte ap den beer N J Montagne bericht lond dak b j hem een duif was aangekomen bM BMrk dragende van genoemde keer H j reraoeht daarbü ham te willen nelden op welka tu Vi i igendom tang verlaagdei DIaadag 6 April ia de beer K ter Laan lid dar Tweede Kamer voornemens in een vergadering van den Pond van miliciens en endmiliciei in de acbterzaal van hel café Unia aan laiiag te jiondan Ontvanse H de NOUVEAÜTE S in TAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA feiM k Mi V ai BEÏÏRS im EOTTEEDAM DONDERDAG 24 MAJI RT L K H K SIiu miiiK ii DUUUMKX Oblig Binnenlandsche 3V 99V 99 PoaTOOJii Oblig Tabaksmenopolieleening Fr 2500 5000 4 96 96 AKaUTUHBCKE KirCBUH Buitenlandacbe Leening 1896 9 4 78 Bbazilix Oblig Recepissen 1903 5 88 PrommiaU m SitdtUjtt Leemiftn Rotterdam Oblig 1500 1000 1894 1907 3 88 Induttrietle en FitmneUeU Ondememingtn Oblig Ned Mg voor Zekerheidusl van ambt en beambten 4 100 HypothttkBanhtn Pandb Ie Algem Groninger SchecpsHypb 4 100 Pandb Amsterdamsche Hypb 4 99 Pandb Frieseb Groningscbe Hypb 4 99 Pandb Holl Oeldersche Hypb 4 99 Pandb H j voor Hyp Cred in Nederl 4 99i Pandb I ederl Hypb te Veendam 4 Wj Pandb Ned Hypotheek en Pandbrielbank 4 9H Pandb OverjjUche Hypb 4 99 Pandb Hotterd Hypb 3V 97 Pandb Wesllandsehe Hyjib 4 99 i Taboif OniUmtiBWffen Aand Dell Cultunr MI 56 56 Stfu pvaart yfaaUehappijen Aand Nederlandsch AmerikaanFche Stoomvaart Mlj 100 OW Slv Mjj Tromp 1901 5 98 Divtrten Oblig M j tod Einl Laan van Meordervoort 1902 4 98 Paku CertiAcaten van Aand Peruvian Corporation 4 Cert van pret Aand Peru 21 SpoorteegUmingen 4 Noord Amebiki Erie Spoorw M j Gewone Aandeelen Slf ODtvaiigeii c3 © j=Li e va Txre TOOBJAAfiSCOSTÜUES EN Aanbevelend D SAISOl Predikbeurt bU de RemonitrantaobQerefbrmeerde Oemeeiita alhier Zondag 27 Maartr s morgAs lOt nur Ds H VAN ASSENDELFT Beveatiging van nieuwe leden Ai vii KTi tMii Qevestigd te s ra7enhage CL WIJN ABTS Uitalnitand voor Eaidiiil Ua Ilir n Bluultktraf Spreekuren tlle werkdagen van M S Surinamenraat 39 Hooi Stroo Iste Iwalitell UAASHOOi levert traneoi J 1 EI TKIW te OSCU Café HARilOIllE Marlil ftOUDA SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau Iste kwal HEINEKENS QERSTE en andere Bieren Vbd at bedon b mö verkrggbaar bet zoo bekende n b e r oe a dn j rr van de Firma H BOOTZ in De drie Fleachjes te Amsterdam Aanbevelend J WOUDEU HEIIG N B Door het plaatsen van een BILL UD op de Bovenzaal kan ik met nog meer aandrang mjjn BOVENLOCALITEIT aanbevelei tot het houden van HUISHOÜÜELUKE VERGADERINGEN aiz Flink Ingericht Voor VERK00P1NGEN alimede voor BRUILOFTSFEESTEN Toonoel Piano enz Billijke onditièn M I Ur Dlplo ra Oood B lir w l VT T r r TVITfl IW PRACPARATEN VAN Otilna 1 arAr ll k htl mTarslitk ii UKtNA w iM e mk t VeUina i nrtJVIIC m k i l mi li JwMmmi gtbrrii uo Mtaat iImIiu kwilni na KritUohan IWigd ciu V tn iili r in oo LW ƒ L FSIrtfL anark TO lnafn Tfntcrknul plintrWliif tehuwhootdpUn tw rklnf na ilaktt ofkruinbid koor m km e mlt QUINALAROCHI reRRUOlMlIX 1 hel bijioncl Ufm WDldia r k wnc aaa i o r i l l iwBkken m kllanehtli gwttlUn mw ua u bt vëTei vour nigdlRgen AU c nM knchilza drank I i noornlaaan ter pgiTcrttrlnfaorzuun en dlarxM ook ligdl an Hone liinHm rrinparl M s KjT fl lO H IC li 0 00 4 X Kgt O llO Ckamlaek It lalIrGIlilrAl Saaalaal voor Klndarroedlnf la lnnaaa4 H K a ailO mlvera IWCIKaUIIVCI Kp 0 60 K i O M Astfimfl C iCfftrCttdl oulian c nar hiWc Olfiaialte il ToUoanda bv baatii ding van da barlfsU aiwalUa van AstlMU elo f doo jt a 0 80 co o ao Tamarinde Bonbons S iS èS r J Ml2i t oor Itindereni U daar de ïrm oor h ki injyyaio btl B Migr ln Cooc itiMti r TwnarliuU Bon iu van KRAhPKUEN ft HOI M Niangnjk dlMMtM a bq ef l ijk tw tl Miiuk mattïmam ia Pri per ilAoa 0 00 n O BO Qalmlalr Dciei niAC alscraMn rkeiul aU het BESTE huinniddcl Kjalllll aüTacHIIICa Ho t Vwkoudhtid tn KMlpHa h u loHcBd a fcnMChUnd middtl b ultn niiildb hl uÜaUiMad kt Thjc verkrij llfoar Pnjï O lO n flfacly M 1l rttt ota rM f KrApCLIEN t HOLV U UiA aftn alhm ra M ram Mo ZM rit r air naam em Mamtirftemiiig w rltri taitr Mm fftMèknwrk Mpnlluieit eit VrnfMm KRAEPELIEN Si HOLM Hofleveranciers ZEIST 4 jy j Aeademie de € oiipe DEN HAAG r 3D e S5 a lterstxaat Q3K Voor H H TAILLEURS is doorloopund gelogonbcid tol hst leeren eener iüT Klesanl goed pa§sciide Coupe f 6BIAKKBLIJKE LEERIETHODE De ondervinding verkregen als eorsle Coupeur in de grootste Maal en f ontectiebuizen in bet buitenland en de laatste jaren hier tor stede waai borgt eon volkomco succes Ier opleiding voor Coupeur Attaaten t r i De prii voor Na eindiging d Nadere inlicbtingeu IrdMi ep aanvrage gaarne veratrekt door IIOOCE DOOIIiH inzage van mjjn ox ieerlingen welko raijn Coupe indepracttjkulloeteRrn ir het leeKon dezer Conpe is f Illf tih i der lessen in gebleken bekwaamheid diploma Jf I PBOF DE L ACADEMIE DE JOÜPE DB V HAAO Kimïg ulrea i XtimrUuié earn MIMCU I IHOKKK we ika aot gurantte coot goed paiten geleeerd wordeti n UT l RM80V iUAAF l KOLONIALE WERVING HANDOKLD 200 t by het aangaan van eene Mdwillige verbintattls voor Zeê jaren en viAir ingelgfdeit by de Nationale Militie il énftepaaW verlof of in werkeiyktn Aitma lij het aangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOHT INIlIK Aanbrenj geld Twintig Gulden Men melde riph aan VrlJteUUgemen tUHtlfplIehtigen metonbeimnlti verlof bl den Commandant van het Koloniaal werfdepot te Jlarderwgk of bg oen derplaatselöke of Garnizoens Conimandanfen UUUUpltohUgen onder l Ifa wnea b knn onmiddelöken Chef Steeds flinke voorraad afgesneden Bloemen