Goudsche Courant, zaterdag 26 maart 1904

N 9374 Maandag 38 Maart 1004 43iste Jaargang ftOMCHE COIMNT ieuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken TelcfMn a SI ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iriidit Teletoou No M De Uïig ave dezer Courant gfeschiedt dagelijks met iritzondering van Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 26 franco per l st l TO Afzonderlijke Nommei s VIJFCËNTEN TE BTjna an de Westhaven B No U9 HEESE ÏÏIS net ACHT KAMERS rnimen KELDER en grooten TUIN Hmirprijs 675 Dadelijk te aanvaarden Te bevragen bg J W SCHOUTEN Een nieuwe houten Tent TE KOOP taande op de Harkt alhier groot k lU X 5 60 Meter hoogte van vloer tol plafond 3 63 Meter Te bevragen bj J 11 DE WILDE ID hel VËItUCHTINGS HAGAKIJN l e Avondster Dilbb lB bnnrt TeHnr 117 Zyn beden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl Gasomig l ii BrockeU m Ballons Verder voorhanden een rninio Keuze GASKOOKAPPARATEN 6AS EN FëTROLEUHKAGBELS Eenig adres voor GASQLOEIUCHTBKNOÓDIGtDHEDEN olied en degolj Indien V dan van goed licht houdt is dit nw teare adree Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding £ lk l jiUiao ta UitTuigtin uwnumïeetoU en aa vele iruifnomingen in dou handel gekomen onde iet naam des uitvinders Dr MiohaeÜB vervaaidigd ap de beste macliinea ia het wereldberoemde étabblisaenitnl raa Oebra Stollvarok t Keulen iKhc Bikel Cacao In Titrkaaten buaaea Deu Eiktii Caeaa is met melk gekookt een aangename genmde drank voor dagelijkach geb aik een 4 2 theele van t poxter voor een kop Chocola Mt geneeskncbtige drank bi gni van diarrhee alataita met water t gebruiken Twkrygbaai by de voonuamito B 1 ApotheksM ez f 1 80 o i 0 6 ft35 ljtaiataalv rteg nwoordig r tMt Kééar hnd JuHut MattenIdwN Imaterdam Ealve stnuU 103 Teleplioonnet Qouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen wn kring van K H 1 gelefen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intereommnnaalbnrean Op 1 Febr 1904 UI verkregen aansluitingen Contraoten en voorwaarden verkrijgbaar a n het Safetti AOHTEK M VISCHMASKT Geen Kiniihoest een Inflnenza Om Kinkhoest Influenza Borsl en lïcelaaii lopnni r binnen den kortst raogelSken tga te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van oud bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract JW E L I 4 M r II 15 uit de KoninkliJM Stoomfabriek DE HONINOBtOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et b j Firma WOliVF Co Westhaven 198 Gourfo 4 laTBffSTJÏ JV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veersial B 12U te fmdn A BOUMAN JI oorrfr eA PINKSE Nimmrkerk a d JJ iel A N ïjn ZBSSEN Schomhmm i Tn TORKEN Doii op U V WI IK fludewani A 8CHEEII Haatlreckt H W t BÜE Oudewater K viüDsa HELIOEN te Reeuaijk P v d SPKK Moereapelle ü v d STAR Waddingsveen Wed A HOLST Waddinqlfrteen M KOLKMAN Waddingmeen P A uk GttOdT Oudeuater J D JONGH Oiideaaler 1 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Btnichop i A uwnm imm m i 1 De eeutge fabrikanten di rechUtreekt aan particnlieren verkoopen tot fahrtekipr ueu Onovertroffen kwaliteiten Lage prijzen Cadeaus roombiiUr uit eigeo melkerij thans 70 c p mélange gelgk Natunrboter 40 c p pond en OS en 90 c p f pond nnrgarine SO SiSO en 44 c p f i pond Fijnste volvetto boeren Gondsche Kaas onze tpeaatiteil 4S c p pond 2e soort 9S c ao ome ipeeialüeit 34 c 4 c Puike fabrieks Fjjnste vette Leidsche Prima komijnde Uitmuntende gebrande Jï a c 4 c 4fi c 4f c en3 c p pond Probeert onze grove eer geurige goed waterhoudende CHINA CONGO THEE in zakjes van 1 ons k lO cent 5 leêge zakjes goed voor cadeau of heelen groenen bon Deze Thee wordt overal met 20 c betaald Gratis aiinileelüD in onze rrrl iling van 29 SPitEEKUACIilNËS 140 eigen Verkoophuiïen HET WAPEN VAN ASTEN Te fiec J alleen trUdêlraat No A MOO i Ontvangen voor bons Vloerkleedjes 5 C i7 8 9 10 10 en 12 bons Haarkieedjea 15 en 19 bons Wagenkleedjes 13 en 18 bona Kachelzeiltjes 6 bons Kolenbakzeiltjes 2 bon Wasdoektafelkleodcn 12 bons Tafelkleeden met franje 36 bons Karpetten 1 X t 7 bons 2 X 31 40 bons 3 X 4 65 bons 3 x i i 70 bons Mattenkloppers 2 en 3 bons Voetkussens 5S bon en Stoven 5 bons Mt t AÏioi in een Aeschjo Geef ik de knapste n lesje Ontvangen alle soorten SCHOENWERK voor het a s seizoen alsmede wit en grijs DAMÏS en KINDERLAARZEN eu LAGE SCHOENEN in bet ISonrêraliaDlscti Schoen en Laarzeunagiziin KLblWEG E 30 tegenover de Kloiwegateeg Aanbevelend 0 SMITS Alle ceparatitn en aajigemeten Werk TC niJiiR tegen I MEI 1904 of eerder HEERENHUIZEM met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 Men wordt verzocht op t HKRK telettea Bn mr Hasuuh va l BAVENSWAAY ZONEN aORINCHEM Deze THËËBN worden al gele rerd in verzegelde pakjes van vijf Ucee en een half en een Ntd one met vermeldittff ran Nommer en IPriJii voorzien van nevenataand Merk volgens de Wat gadepo neerd ich tot da aitroeriA van geeerde orders aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BREEBAART U Heerlijk wfrisséeni Conserveert de handenl yolgens den hedendaagscimi siani der wetenschap is Odol proefondenindelij ldietbe e miékl mré nerzcrgn mmmltittinden AUeen êsht in onze Ea B n f l cW18 Opjk FCIKB OUDE f jSk SüHIEDAMMER GENEVEE Mer t NIGHTOAP Vertrijgb lar bij M PB ETERS Jz HUUagn wk tHafi ttf fk FriHa SchMw p mmr Pamlm GUm GUnicfMM m B KlodtncSMiiM V f krilfbur U wlnkcUan la SJiöenMrk GaluimUa Vntn l lo3 rk akUMM N B Al1 bawija tm aahtliuU 1i eaohot en kurk itoii li rActrsjm ru Am nMmdarrinMi P HOPPK üémP Zenuw en Maagflydw wordt it overtniging la ao warkeJijè lp in dm nood het beek aanbevolen Na oatvangat van adres iec briefthai4 orJt dit boikje franoo par post toogownden door BUJKPOEL S Bo ekh Zaltbommel Gouda Druk van A BSINKltAN Eh Bul ienlaBtfsct Overatchl Nog altyd schijnt men in Rusland bezorgd te ziin over de plannen van Chinaa Herhaaldelijk beeft d Russische bevelhebber in Oost Azie de Chineesche regcering aangesproken over de stelling die de Chineesche troepen onder generaa Ma en generaal Yoean tsjiKai innemen JHet gevolg van die vertoogen is geweest dat beide generaals hun troepenafdeelingen hebben teruggetrokken generaal Ma naar Toentsjau generaal Yoean tsji Kai naa P otingfoe Wij zien dus het merkwaardig verschijnsel dat China een land van driehonderd tot vierhonderd millioen bewoners kalm aanziet dat Rusland en Japan vechten om een grondgebied dat aan het Chineesche rgk behoort In 1900 verklaarde China in een aanval van paroxisme aan alle groote mogendheden tegelijk den oorlog zonder te denken dat het daarbij toch aan het korste eind moest trekken Rusland maakt van die gelegenheid gebruik om een groot gedeelte van het Chineesche Rijk eenvoudig in bezit te nemen en China laat dat rustig toe En nu ziet het weer even kalm aan dat Japan komt en zegt WS knnnen niet toestaan dat Rusland zulk een groot stuk van uw land in bezit neemt Wjj znllen hem dat weer afnemen maar gü moet daar heel kalm bii blijven In de Japansche nota die de gezant te Peking aan prins Tsjing overhandigde komt dit letterlijk voor De Japansche Regeering heeft ernstig overwogen welke houding China in den strijd tnsschen Japan en Rnsland moet aannemen Het resultaat daarvan is dat het China geraden zal zijn om neutraal te blijven De gronden hiervoor ziJn de volgende lo is het de plicht van oo logvoerenden den strijd zooveel mogelijk te beperken en to localiseeren opdat de handel der neutralen roo min mogelijk schade zal lijden 2o uit denzelfden grond is het noodig het aantal Btrgdenden te beperken en een algemeenen oorlog te verhinderen 3o het is noodzakelp dat in China de grootst mogelijke rust en orde bljjven heerschen vooral met het oog op de verdragshavens opdat de andere mogendheden geen oorzaak hebben tot in terventie China moge evenveel gronden hebben om oorlog te voeren tegen Rusland als Japan uit bovengenoemde overwegingen acht de Japansche regeering het wenschelgk dat China de strikste neutraliteit handhaaft Het is vooral deze Japansche raadgeving die de Chineesche regeering deed besluiten F BVILLBTOfi HET MEDAILLON jj Naar ket I ransch 84 Zoo utonden de taken en zoo deden allerlei geruchten de ronde toen Jacques Beauchêne op een goeden morgen oX zijn vrouw zeide Zieioo nu is het wild voldoende opgejaagd Wy kunneOi dunkt liie wel het eerste schot gaan doen Hij begaf zich naar het gebouw der prefectuur Nauwel ks had hij aldaar zijn naam opgegeven of alle deuren werden hem geopend Onze held dacht aan den tijd toen men hem loo lang oadcr het publiek had laten wachten en daarbij verschee een spottend lachje om zijn mond Ëen der commiesen opende hem ijlings de deur van t kabinet van den cbel der veiligheidspolitie want hij wist wel dat deze het l xoek van Jacques Beauchêne niet anders dan aangenaam kon aijn l e chef vloog dan ook van tijn stoel op zoodra hij den Bchermmeester voor zich zag Hebt ge niouws vroeg hij gejaagd Nu dat Eou ik meeneni antwoordde Beauchêne met gtttlen lach Spreek mijn wiend spreek I Wil ge rel gelooven dat ik brajid van nieuwsgierigheid h irLuiater dan maar goed mynheer t Ik wen haar troepen weder terug te trekken en de vrees van de Newyork Herald dat China slechts op een gunstige gelegenheid wacht om aan den strijd deel te nemen wordt hierdoor wel wat verzwakt Het Huis van Afgevaardigden te Tokio heeft gisteren een motie van dank aangenomen aan admiraal Togo en diens officieren Alle leden stonden op en brachten een hoera op de marine nit Voordat er gestemd werd hield de minister van marine een beteekenisvolle redevoering waarin hij zei dat men op ziJn minst tweemaal zoo sterk moest wezen als de vijand om Port Arthur met sncces te kunnen blokkeeren Het laatste rapport toonde aan dat de Russen vier linieschepen vijf kruisers en tien torpedojagers onder stoom hadden waaruit men moest opmaken dat hot werk van herstel der beschadigde schepen flink was uitgevoerd Terwijl hg hoopte op een spoedigen afloop van den oorlog waarschuwde hij toch de leden om niet al te optimistisch te zijn Maar hiJ kon verzekeren dat de vereenigde pogingen van soldaten en burger hoog en laag zeker den oorlog tot een gelukkig einde zouden brengen Op voorstel van den commandant van Wladiwostok heeft stadhouder Alexiëf diploma s voor de militaire orde van St George vereerd aan den soldaat Sjtlof en korporaal Diteuko wegens hun dapperheid tijdens hot bombardemerat betoond Zg hadden hun schuilplaats verlaten en uit de in brand geschoten woning van een kolonel terwi l granaten in trend barstten do Russische vlag gered Dezelfde orde is verleend aan een telegcsfist met name Androessenko die op den itt der beschieting op het Askold eiland op tJUBtond Hoewel in groot gevaar opgev rft te worden bleef hij op zgn post den r ii elen dag door berichten seinen betreflende do bewegingen van de vijandelijke kruisers De uifvoerende raad van de unionistische Free Food League heeft besloten de candidatnur van het afgetreden Parlementslid majoor Seely in het kiesdistrict Wight te ondersteunen De heer Ritchie presideerde en aanwezig waren o a Sir M Hicks Beach lord James Sir J Gerst AVinston Churchill e a De motie om den heer Seely te steunen werd biJ meerderheid van stemmen aangenomen waar de graaf de Kermor is Ja Is t werkelijk waar Beauchêne Weet gij dat Zoo ik de eer had u te zeggen Is hij te Parijs Dat niet precies maar toch dicht in de buurt Ën komt ge mij dat nu zeggen U De chet trad op onze wapenkonïng toe en drukte hem krachtig de hand O mijn vriend mijn beate vriend t is nagenoeg mijn leven dat ge komt redden in elk geval mijn reputatie mijn positie I Een oogenblikje mijnheer 1 Laten wij elkander goed verstaan Ik zeg u niets maar ik verbind mij u binnen twaalf uren den graaf te bezorgen Maar dat is immers zoo mooi als t maar kant 0m daartoe te geraken mijnheer heb ik uw hulp noodig en moet gij mij van uw kant maar geen lastige Vragen doen Ik wil alles doen wat ge verlangt Beauchêne els ik maar mijn doel bereik als ik dien graat maar kan oppakken O van de arrestatie wU ik u alle eer laten ik ben er niet op gesteld dat mij deswege eenige lof zou worden toegezwaaid Vraag mij w t ge wilt Beauchêne 1 Welnu dan mijnheer geel mij twee agenten twee stevige akkere gezellen I Die twee ajjenten moeten met mij meegaan want ik stel er om u de waarheid te zeg n wel eenig belang in bij de arrestatie tegenwoordig te zijn Als het oogen bhk daar zal zijn blijf ik achter de schermen Het merkwaardigQ van de zaak is dat de mannen der Free Food League door zmJi op deze wiJze party te stellen voor iwand d p zich opgrond van het Chineezenvi agstuk van de regeering lieeft gesclieiden toekennen geven niet enkel op het punt vim de belasting op de voedingsmiddelen met deie laatste van meeuing te verschillen maar ook op andere punten van haar program Het besluit der League zou haar zeer ver kunnen voeren on de Engelscho bladen hechten er een groote beteekenia aan In den loop der discussies in de BVanache Kamer over het krediet voor president Loubet a reis naar Italië protesteerde graaf Boni de Castellan tegen het bezoek van den president aan Rome dat een hulde zou zijn der dynastie die het pausdom beroofde De vuorzitter verklaarde onmogelyk beleedigingen van een bevriende natie te kunnen toelaten De gehecle Fransche natie zal hiertegi n pruiesteeren GastcUane antwoordde des te erger voor de Fransche natie De president verzocht der Kamer deze onbehoorlykheduii met stilzwegen te beantwoorden Do heer Oastellano merkt op dat de keiser van Oostenryk nimmer den koning van Italië te Home tieeft willen bezoeken Koning ctor Ëmanuel I dankte de kroon blechts aan de vrjjraetselarlj Indien president Loubet geen bezoek bracht aan het Vatikaan zou bü de betrekkingen tusachen Frankr k en den Pauselijken Stoei slechts verergeren Ue Italiaaniche natie profiteert van onze fouten Spr behandelt vervolgens de betuigingen van vriendschap tnsschen keizer Wilhelm en koning Victor Emanael gewisseld Ten slotte deelde spr mede vóór het ontwerp te zullen stemmen De heer Lazies verklaarde dat hy en ziJn vrienden niet met den beer Castellane konden meegaan De heer Sembat jaicht de toenadering tusscben het republikeinsche Frankrijk en de Italiaanache natie toe De heer De Pressensé merkt op dat de republikeinsche beginselen zich verzetten tegen een bezoek van het hoofd van den Staat aan den Paus De heer Millevoye verklaart dat hjj en zyn vrienden vóór het ontwerpzaltenstemn en Dit werd ten slotte met 502 tegen 12 stemmen aangenomen De strafkamer van het hof van cassatie die zich tegenwoordig j ezig houdt met de enquête in het revisie proces Dreyfus heeft maar zorgen cal ik dat ze den graaf in handen krijgen dat durt ik u beloven De chef der veiligheidspolitie was opgewonden van blijdschap 0 mijn vriend als ge eens wist Maar vervolgde Beauchêne ik zal van mijn kant ook zorgen voor getuigen en zoo men hem het vluchten Hem liet vluchten ï herhaalde de ch f mot een sterken klemtoon op het eerste woord Neen dat zat waarlijk niet gebeuren Die adellijke schurk heelt ons a genoeg benauwdheid bezorgd Dat zal nu voor goed gedaan lijn mijnheer Van avond is hij bij u in voorloopig arrest Laat maar vast het bed opmaken waarop gij hem hebben wilt Waar moeten mijn twee agenten bij u komen Bij het station MootFa masse mijnheer van avond om acht imr met een rijtuig voor vier personen Goed ze zullen er zijn Verder vraag ik u niets Beauchêne en dit ia niet waar zooals gij t verlangt j Tot ziens mijn vriend en hartelijk dankl O dat bcteekent niet zoo veel mijnheer De chel deed hem uitgeleide maar bij de deur gekomen hield hij hem nog even tegen Zeg eens Beauchêne wat we hier verhandeld hebben biyit onder ons want ge begrijpt in m n positie Ja ja mynheer maakt u daarover maar niet ongerust antwoordde Beauchêne lachend Ik heb het u gezegd en ik blijf er bij van de arrestatie zult gij alle eer hebben j ik blijf er zich van de stukken voldoende op de hoogte gesteld achtereenvolgens worden nu de getuigen gehoord die haar verder moeten inlichten Kapitein Farge de ordonnansoffltier van generaal André die belast is geweest met het onderzoek dat door den minister van oorlog op touw was gexet in de bureaux de archivaris Öribelin het kamerlid Massé de spion Valcarlos kolonel Du Paty de Clam generaal Gonsc al die welbekentle figuren van eenige jaren geleden hebben binnengestaan Wat zy zeggen wordt duor stenograjen opgenomen Later moeten de getuigen kennis nemen van de opgeschreven verklaiingen en deze onderteekenen Generaal iJonae moet vrywel gezegd hebben wat hij ook gezegd heelt indertgd voor het hof van cassatie en voor den krygsraftd Vim Rennes Bovendien heeft de generaal inlichtingon moeten verstrekken waarom een van de rekeningenboeken op het bureau van den inlicbtingendiLnst bcelemaal was overgeschreven terwyl do naam Valearlos niet van het ouispronkeluk register op het afschrift was overgegaan Wat was de beweegreden van dat copieeren Gonae meende dat men hier niet te doen had met een valschhcid in den eigenleken zin des woords raaur louter met con voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de namen yan de leveranciers der geheimen aan het licht zouden komen De procorenr generaal melkte op dat die voorzorg overbodig was want het register behoefde het bureau van den aiUchtingendienst niet te verlaten en slechts enkele officieren behoefden het te kennen Gonse bleef echter bij zyn verklaringen Zaterdag zal generaal Merctor voorkomen De Oostenr ksche Ryksraad is tot na Paschen verdaagd en na kan de Regeering weer eens wat doen De constitutioneeie monarchie in Oostenryk is pas in staat voor den geregelden gang van zaken te zorgen als het parlement naar huis is Veertien dagen is de Ryksraad byeen geweest en in dien tyd is niets tot stand gekomen men ia dat trouwens in Weenen ook wel gewoon Züodra het parlement op reces is kan de recrutenwet worden ingevoerd op grond van § U zoodra het parlement weer byeen is begint weer de aera van het voorlezen van ongehoord lange voorstellen met hoofdeiyke Kitemmingen en van eindelooze interpeljaties met scheldpartyen en desnoods een kloppartgtje De toestand is nu eenmaal zoo dat de leidende minister Oostonryk een doodenstad heeft genoemd waarin onafgedane wetsontwerpen worden bygezet buiten Nauwelijks had onze vriend de hielen gehcht of geagiteerd als hij was bracht de chef in een ommozicn alle schellen van zijn kabinet in beweging Van alle kanten kwani mon toeschieten Mnar t Was den chef alleen te doen om den hootdkommissaris der veiligheidspolitie Hem hield hij bij zich en alle anderen stuurde hij met een lachend gebaar weder weg Mijnheer Durand wide hij toen hij met den bedoelde onder vier oogen was ik heb twee van uw bebte agenten noodig voor een h ogst belangrijke zaak Dan kunnen wij eeker geen geschikter personen vindep dan Vermilion en Urandsoil mijnheer I Goed Vermilion is slim en de ander sterk Beleid en kracht die twoe eigenschappen hebben WIJ juist noodig Is mijnheer iets op het spoor gekomen T vroeg de kommissaris et3 heel heel goeds dat kan ik u voorzekeren t Betreffende de geheimzinnige zaakP Wic weet Misschien wel Nu ik zal de hemel danken alu de i eachïedenia goed en wel achter den rug ib Ze heeft ons zeer veel zorg gebaard mijnheer lEind goed al goed niet waar Durand f Stuur mij maar dadelijk uw twee agenten Een half uur daarna waren Vermilion en Grandsoif bij den chef der vcilighenhpoluie J Wordi vervolgd I I