Goudsche Courant, maandag 28 maart 1904

de fojj tie amen zptta a geiten en had en es te vo or Een p ur jden koffer èrbl fhelen Van ijke wekenigef X P HUOrTilA li IZr Steeds flinke voorraad afgesneden Bloemen En elke poging om aan dien toestand een einde te maken schynt reeds bg voorbaat tot vrncbteloosheid gedoemd te zin Het middel dat in Hongarge heeft geleid tot een oplossing ia in Oostenrijk met geen mogelijkheid toe te passen het plan om het reglement van orde te wjjzigen den voorzitter meer macht te geven een vasten dag Toor interpellaties vast te stallen en bet aannemen van moties van einiting mogelijk te maken is herhaaldelgk geopperd Maar de Dnitschers die reeds vroeger onder Badeni s beerschappij de toevlncbt moesten nemen tot het wapen der obstrnetie willen zich zelven de raogelykheid om te eeniger tijd weer van dat wapen gebraik to maken niet ontnemen En de partijen die op dit oogenblik in do obstroctie zijn willen er natnnrlijk hoelemaal niet van boeren De pogingen tot verzoening tasschen Dnitschers en Tsjechen die telkens weer door Von Körber werden aangewend leiden ook tot geen resnltaat en hebben er alliclit toe bijgedragen om de stemming nog meer te verbitteren zooals gewoonlijk het gevolg van vergeefsche verzoenings pogingen is En daarom staat Von K6 rber na het PaaschrecBS weer voor hetzelfde verschijnsel als er v66r een parlement dat den tijd met vechten zoek brengt en dat dor regeering elke regeeringsdaad onmogelijk maakt Het Felix Anstriae heeft mder die omstandigheden wel wat van een parodie gekregen 1 Uit Calcntta komt het bericht dat bet voorwaarts rukken der Tibet expeditie wordt vertraagd door de buitengewoon felle l oude Besloten is dat de expeditie tot Kabatpo ou doordringen alwaar de Tibet nen zich büna zeker tegen den opmarscb zillen verzetten De kosten der expeditie bedragen tot dusver circa £ 20 000 per maand Sir Henry Cotton oud lid der BritschIndische regearing die vroeger reeds meermalen ziJn stem had doen hoeren tegen de Tibetpolitiek van lord Cnrzon heeft in een redevoering Woensdag te Londen gebonden nogmaals krachtig geprotesteerd tegen deze door niets te rechtvaardigen expeditie Hij verklaart dat zij veel meer zal kasten en veel grooter moeil jkheden zal opleveren dan men zich wel voorstelt Door r jsicli tegen te verzetten zonden de Tibetfinen slechts gebraik maken van het recht dat elk volk toekomt om zich te verdedigen tegen een volkomen redeloozen aanvaUj Verspreide Berichten Fbakkeijk Te EIpe nabij Perpignan kwam het eergisteren tot een botsing tnsscben stakende veldarbeiders en gendarmes met gevolg dat aan beide zijden gewonden vielen Vyf brigades gendarmerie zijn er heengezonden ter versterking De regeering heeft besloten nog vóór de Paaschvacantie een credietaanvraug in te dienen bjj de Kamer tot dekking van de onkosten voor de reis van president Lonbet naar Italië Hoeveel aangevraagd zal worden is nog niet bekend vermoedelijk ongeveer 600 000 francs Het crediet heeft slechts betrekking op het bezoek aan den koning van Italië er is geen oogenblik sprake geweest van een bezoek nan bet Vaticaan De krijgsraad veroordeelde den kapitein van de infanterie Blancbard tot 20 dagen gevangenisstraf voor bet toebrengen van een klap aan den soldaat Augelin DniTSCBLAllt DagelpB duiken geruchten op over den verkoop naar bet bnitenland vnn Daitsche stoom chepen De Kaiser Friedrich de Lloydschepen Iihan en Trave en de Hamburgsche schepen Columbia en Fttrst Bismarck zouden alle reeds van de hand gedaan zjjn Deze berichten worden nu beslist voor onjuist gehouden ESOELAND Uit Chumbi Thibet wordt gemeld dat een afdeeling pioniers tengevolge van een sneeuwstorm is ingesneeuwd Drie raan zijn gedood en vier anderen werden gewond Van de 4000 transportbeosten waarmee de expeditie veitro k zpn er nu nog slechts 600 over De andere zijn slachtoffers geworden van het barre klimaat in die streken SïEVlB De moordenaarsbent laat zich nog altjjd gelden Jakseticff hoofdredacteur van la Stampa en weldenkend mensch om welke laatstgenoemde qnaliteit hij met zijn blad vijandig stond tegenover de koningsmoorders is grnwelijk beleedigd en met een karwats mishandeld door een gardelnitenantje Kn toen na den onverwacbten lafhartigen aanval het voor den beid tijd werd om er tusschennit te trekken dekten 10 ofBcieren den aftocht j Ken kolonel maakte een einde aan bet schandaal door de dappere kerels weg te jagen BINNENLAND De dezer dagen ingestelde Staatscommissie van bcrgerlgk en militaire leden voor de veeverzorging in de Stelling van Amsterdam zal in de volgende week worden geïnstalleerd in de hoofdstad alwaar de commissie tevens haar vergaderingen houden en zetelen zal Gemcng de Berichten Naar wiJ veirnemen heeft de justitie afgezien van eehe vervolging tegen J H oriderwi zer aan de christelijke school te Workum tegen wien proces verbaal was opgemaakt wegens mishandeling van een jongen op de openbare straat De jongen had don onderwgzer gesard en deze had toen in drift den jongen een slag gegeven die wat hard aankwam zoo bleek bij li t onderzoek 1 De burgemeester van Apeldoorn waarschuwt voor een persoon zich uitgevende voor pikeur vanibartn Van Heemstra uit Den Haag en zfcb noemende J A v d Berg Onder de en meer andere voorwendselj die geileken zijn valsch te zijn heeft ba bij een i igezetAb van die gemeentej eenige dAgen ko t en Iwoning genoten en is zonder betaling spoomos verdivenen Ondej bijna gelijke aWstandigheden docb onder en naam vap Jaijian Tallaré pikeur bij den beer Taota van merongen uit Den Haag lieeft hg dergeliJKe o licbtin tas1 schen f en 7 Maart te I eventer genleogd Signittement pi ra jarön langSpl ra 1 7 meter flink gebouwdy itechtoplooptf d inot opgezette borat on holle i rug ls ifint uid Hie veel paard heeft gereden Rhg en breed voorhoofd rechte breede neus fe iclilii afgebrokkelde tanden k al geschoreU ge iiïbt spitse kin bleeke feelaclitige glials kl ur on dun z art haat Bg ontdfef in t v n dezdn persoili verzoekt genoemde hurl raeertef draad b richt j it at t bad ƒ door electriscbe kortsluiting gedood In Oost Londen Zuid Afrika brak een isolator der electriscbe tram § n viel op een ijzeren paal Op een of ander manier kwam de stoom in de afloopbnis van een bad dat op de belétage eener naburige woning stonil Een jong mensch die in het bad wilde stappen werd gedood Het onderzoek gaf 420 Volto spanningnverschil tnsscben de waterleiding en de afvoerbuis van het bad alhoewel beiden zeer dicht bjj elkaar door de vochtige aarde naar de woning liepen De Electrician 1903 Bladz 380 De administratieve vervolging tegen prof Lepsius te Darmstad ingesteld en woarvan wiJ de vorige week melding hebbeu gemaakt is voorden beklaagde vrjj gunstig afgeloopen Het nauwkeurig onderzoek heeft aan den dag gebracht dat bg geenszins waardelooze oudheden voor bet museum heeft laten aannemen Het administratief gerechtshof beeft alleen als bewezen aangenomen dat hij omtrent de aangeboden en gerestaureerde overblijfselen uit paalwoningen lichtvaardig is te werk gegaan vermoedelgk ook omdat hij hardhoorig is en wat de schenker hem daarover had medegedeeld niet goed gehoord had De zaak eindigde dan ook met een vermaning Zjjn aanklagers zgn ten slotte er minder goed afgekomen dan hg zelf Een groot grondbezitter in Lpand een zekere baron Mengden is op rijn landgoed vermoord Er loopen geruchten dat de misdaad in verband staat met de vijandschap die er bestaat tnsscben de Lettische en Duitsche elementen in de Oostzee provincies Sir Donald Currie heeft aan de universiteit te Londen f 960 000 geschonken voor het stichten van een school voor uitgebreide geneeskundige studiën en f 240 000 voor een verpleegstershuis Zijn drie dochters gaven daarbij nog f 30 000 voor een bibliotheek in het verpleegstershuis een piano enz Carnegie heeft aan de stad Cardiff een geschenk van f 120 000 aangeboden voor het stichten van openbare bibliotheken Men zal dit jaar beginnen om het eiland Nordstrand bij de Sleeswgksche kust tot vastland te maken Dat eiland bewoond door afstammelingen van uitgeweken Nederlanders die zich daar in 1652 vestigden is een overblijfsel van de eens zoo vruchtbare landstreek NoordFriesland die langzamerhand in de 14e 15e en 16e eeuwen het laatst bjj den stormvloed van 11 October 1834 door de Noordzee werd verzwolgen BJ dien stormvloed kwamen 6400 menschen en 50 000 stuks vee om en werien 1332 buiten 6 kerken en 30 molens vernield Üe thans nog aanwezige overblufselen der eilanden Nordstrand Nordstrandisch Moor en Pellworm vormen het vierde deel van het oude NoordFriesland Nu zal Nordstrand door ean hoogen dijk weer met Sleeswijk woriten flibonden Men meldt uit Haarlem bleven zoodat leen vertraging foor met posten werkzaam gevinden Omtrent de uitsluiting aan de fabriek Onder den St Maarten kan worden gemeld dat daar ook aan den arbeid zgn gegaan de personen die te Zaltboimnel tot de slul ting daar aan den arbeii hier de werkzaamheden ondervonden De uitgeslotenen gaan i doch de politie zorgt dat blevonen geen molest om een gruwelijke ensalrise woonon werkman aan veelbewogen rug had Het ns bigamie verr wie bij het laatst hien zijn eerste enigen t jd ge Te Londen is Dondcrj geschiedenis afgespeeld T de een zekeren Crossma een ceinent fabriek di l huwelijksleven achter schijnt dat bij al eens oordeeld is De vrouw samengewoond had t mi eclitgenoote vertfwei een kast leden Verleden week filrd zgn inboedel wegens schuld erkocbt l Hij behield groüten koffer diei hij bewaarde Daaruit kwijfei een j ondragelijke stank gelSL tte den huurder d delrèij al beweerde deze m in zat Donderdag kar en paarij komen k opgeladen Intusachen en laatsten tjjdt n lde huiseigenaai iKoflJ r te vurwii 4 ef alecblj cetj iti Grossman cenP l K koffer 4 ti een andeie be Wuneï van het buis lipj ftoOlf den s hnk m acbté dücht had gek reyh niij fcogaUlil Toen twee agDit rijk t roiiini het op ieen 1 Toen zi hom 1 vervolgde een 81 sneed zich do Mi af lat f iwaa hg doooji In ïn W cenjent do 1 Iw fijklj u r al e l itorylerte K kdagavond jhad i ltó leealrarden een va4 de slagers ugjf gk feit dat riaa ste verga fooatelm 1 bgeenkjji st plhanldaifr ter viering an pt de gemeenteraad fn zjjnl dering het vooistol vaniB en Witot het oprichten van een abattoir Vjerwier Een van de deelnemers tooilde zg n blgdscfiap over deverwerping van het voorstel doQr een bijdrage van f lÖO Leeuw Ct Twist zoekende in don loop van den laten avond en gedurende een deel van den nacht van Donderdag op Vrijdag doorkruisten Willem Jaques graancontrolenr zjn broeder Wijnand Jaques en H de Rie slager aan boord van bet stoomschip Rotterdam der HollandAraerikn Ign de Peperstraat te Rotterdam Zg badden het gemunt op E Botti die woont met de bondster van bet café Nelly in de Peperstraat en die zoo zij zeiden het meisje van Wijnand Jaques verblijf houdende in café Len ook wel tante Bet genaamd zon hebben beleedigd Omstreeks twee uur des nachts kwam bet eindelgk lot een nitbarhting nadat dreigpartijen met messen en boksbeugels vooraf gegaan waren In een ommezien sloeg of gooide het genoemde drietal met kogelfleschjes als anderszins alle ruiten van café Nelly in ook die van de eerste verdieping bjj dit algemeene bombardement niet sparende Toen drongen zij in vereeniging bet café binnen pleegden daar allerlei geweld wierpen met worsten en wat ziJ maar grgpen en vangen konden en trachtten E Botti te Ig f te gaan Gewapend met een mes trachtte deze zich bet door drank opgewonden drietal van het lijf te houden doch toen dit niet mocht gelokken haalde hij een revolver te voorschijn die hiJ reeds van te voren in zijn broekzak had geétoken Drie schoten loste bjj op zjjn aanvallers met bet gevolg dat alle drie min of meer ernstig gewond werden en wel Willem Jaquea in den rechterarm Wijnand Jaques in de linkerhand en H de Rie in den linkerschouder Zjj werden naar het ziekenhuis gebracht ter verbindig Alleen Willem Jaques werd daar ter verpleging opgenomen terwijl de beide anderen na verbonden te zgn naar het politiebureau in de Pauwensteeg gebracht werden waar zg voorloopig zijn opgesloten Na de schoten geloat te hebben en nadat ds geweldplegers gevlucht waren stelde Botti zich ter beschikking van een na afloop van bet gevecht ter plaatse verschenen politieagent aan wien hjj ook de revolver waarvan hg tot zgn verdediging gebruik had gemaakt ter band stelde Ook hg werd naar hetzelfde politiebureau gebracht tot nader onderzoek in deze Het café Nelly draagt overal in en uitwendig de sporen van het bombardement N K Ct Stadsnieuws GOUDA 26 Maart 1904 Heden middag had ir de fabriek van de bh Derksen een ernstig ongeluk plaats Door het nedergaan der lift werd de boek bonder de heer F de K getroffen met hot noodfottig gevolg dat zjjn rechterbeen is gebroken Dr Hoffman verleende het eerst hulp en deed een voorloopig verband aan per brancard werd de gewonde naar het gasthuis vervoerd Blijkens achterstaande advertentie zal de heer C A B Bantzinger heden avond naast zgne reeds gunstig bakende zaak een filiaal openen waarin een lütgebreide keuze witte goederen zoowel vodr beeren als dames te verkrggen zullen zjjn De bekende concur roerende prgzen zulleh ieder aansporen ook dit filiaal met een be eoek Ie vureeren daar d heer Bantzinger kosten noch mouite beeft gespaard dezO nieuwe zaak nood in te richten Wg hopen d it de pogingen van den heer Bantzinger met succes mogen worden bekroond De vergadering denonderstands commissie van Armen org zal plaats hebben op Maandag 28 Maïirt en Vervolgens oih de 14 dagen 1 1 De politie lé utrecht heeft een soldaat aangehouden r ie uit zjjn garnizoen te Gouda was gedeserteerd Men heeft hem aan de militam autoriteiten overgeleverd Dj laldetling Moordrecht Gouderak van het A g Nederl Werklieden Verbond zal rt al f een openbaro vergadering in dte Izaal van den beer N den waarin als spreker zuT optreden de G Brouwer te Utrecht met het on l p verhoudiiig usschen liet Alg erkl Verbond ên de vrgzinnig demo f i 4 2 laatst iin d gelAnni V Jammè dl De be wl Maandag avond j l hield de estbroekWil Stolwgk voor t seizoen eene Nutsleiing ii het I den Nm Protestantenbond de zaAlj iet beter bezet was tbroetópanders voortHaastrecbt geen ib ekénde Oj meesterlijke wgze droeg hg Eén laatst verzq l i van Maaldrink voor een stuk van dranlatiscb karakter Ook met bet meer luimige stuk De reis van bootsman Klapperdos van Wernmeo Boning hetwelk hiJ na de panze voordroeg wist UiJ het publiek Uitermate te bqeien Met een klein nastukje Lachles van Laurillard besloot bjj dezen zoo bjj uitstek schoenen avond lDe IvdZesslsLS G F HANDEL Georg Friedrich H ndel de componist van het Oratorium de Messias wer l geboren 23 Februari 1685 in de Duitsche stad Helle Zijn vader voelde zeer weinig voor de muziek Hij verweet later zijne vrjuw dat zij door bet zingen van wiegeliedji en bet spelen op de piano de muzikale ontwikkeling van den zoon had bevorderd Toen de fongen opgroeide moest de vlenge die de familie bezat gesloten blijveb Maar op zolder stond een oude pianino als een afgedankt meubel Des nachts als allen sliepen sloop de jeugdige HAndel daarheen oln te doen wat hg niet laten kon Zoo breekt het genie zich baan trots den tegenstand van bloedverwanten Op achttienjarigen leeftijd ging Hïndel naar Hamburg om in bet orkest van 4eB schouwburg als tweede viool een karig brood te verdienen Als jongmensch van 21 jaar ging hjj naar Italië waar hg zich ontwikkelde tot kunstenaar en opera s oratoria en cantates componeerde die de bewondering der kenner wekten Na een kort verblijf in Hannover waar hjj als kapelmeester optrad ging hij naar Londen Hier bracht hg zjjn leven verder door en nam hjj een hoogst eervolleplaats onder de eerste toonknnstenaar in H ndel componeerde de Messias in 24 dagen Hg begon 22 Augustus 1741 en legde er 14 September d a v de laatste hand aan Dit toonwerk moest dienen ter inwgding van een concertzaal te Dublin De kritiek prees het werk als een muzikale compositie die in gelijke volkomenheid vroeger in Engeland of elders nooit was gehoord En terecht Geen ander oratorium ia zoo algemeen bewonderd en heeft in den loop dor jaren in zoo sterke mate op het gemoed der hoorders gewerkt De verbazende rgkdom aan muzikale gedachten de diepte der uitdrukking de eenige kunst der bewerking boeien en bekoren telkens opnieuw De tekst is een aaueenachakehng van woorden ontleend voornamelijk aan eenige if Ü boeken des Ouden en des Nieuwen Verbonds Toen dit oratorinm voor het eerst te Londen werd ten geboore gebracht het was in het einde van Haart 1743 bracht het koor dat het tweede deel besluit en met bet machtig Halleluja aanvangt en eindigt het gansche publiek in geestdrift Als één man stonden alle toehoorders ook Engeland s Koning stond op om den vorst der tonen te huldigen Dien eerbied voor den groeten meester en zijn werk zal elk gevoelen die deze muziek laat spreken tot zjjn gemoed Het bestuur der Dameszangvereeniging Arnold Spoel deelt ons mede dat de uitvoering van bovengenoemd oratorium zal plaats hebben op Vrijdag 6 Mei e k Als solisten noemt men ons fiej Anna Kappel sopraan Mej Martha Stapelfeldt alt de Heer Joh J Rogmans tenor de Heer Jan Sol bas terwijl de begeleiding is opgedragen aan hei Utrechtsch Stedelijk Orkert Door beeren kerkvoogden wordt voor dat doel de Groote of 8t Janskerk welwillend afgestaan INGEZONDEN Mijnhur de Redacteur I Wilt ü zoo vriendfilijk zgn onderstaand schrijven voor ons op Ite nemen f Zooals U wéét richtten wjj verleden jaar tot de lezers van uw blad het verzoek ons spellen boeken enz t willen afstaan voor de Ooudsche Oezondheidskoloniën en met genoegen vermelden wg dat ons toen van verschillende zijden het gevraagde werd toegezonden waarvan op regendagen goed geproflteerd werd Maar f I is toen ook de behoefte gebleken ann speelgoed buitenshuis j boepels springtouwen schoppen emmertji iiz vooral eett crocketspel zonden ons zoS gjied t pas gekomen zgn Nu wordt er met dtn schoonmaak allicht wat opgeruimd dat ons van nut zou kunnen zgn Wij zouden dns uw abonne s vriendelijk willen verzoeken in dezen ti d eens aan de Ooudsche Vereeni ging voor Oezondheidskoloniën te willen 1 denken Voor de ontvangst stelt zich gaarne f beschikbaar Mevrv HALEWIJN WisTEsraa Bleekerssingel R 319 U M gnbeer de Redacteur di nkende voor uw welwillendheid I Hoogachtend I IJSSEL DB SCHEPPER Ie Voorz A MONTAGNE Izn Ie Secr I Ontvangen de NOOVEAÜTÉ S in A VAN OS Az Kle w K E 73a GOUDA Veleifhoau Wo 31 Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Maart Micliiel ouders S Braams en M 0 van der Wouden 24 Jacobns onders F H Reebeen en F Rietveld Nellij Agatha Lucretin ouders D A van Oije en L Koutitaal Clasina Oerarda ouders F ö IJsseltijn en A de Wérk OVERLEDEN 25 Maart G van der Vliet 1 m ONDERTROUWD 25 Maart E Hopman en J de Vos J W Ratten te Lonneker en E M Koopman N van Dam en C E F Duquesnoij P Bakker en N de Koning H C German en C M Blommendaal OdI vangen ie xii©Ta T 7 e TOOSJAAHSCOSTnUES EN Voorjaarsmantels Aanbevelend D SAISOI AI VFJlTr lNTII N Een oude LEVEN8V MAATSCHAPPIJ met afdeeling ro i Bei efc i ff VRAAGT voor GOUDA en omstreken Een soiled en flink AQENT Hooge provisie on incasso Br fr onder No 214 Adv Bureau MOELIJKEB Rotterdam Agenten en Aanbrengers Brandassurantie gevraagd voor GOUDA en omstreken Verzekering Onderling raêlePremle Maatu en Beur$poU $ Hooge aanbreng en doorloopende provisie Br fr lett E J C Alg Adv bur NIJGH VAN DIT MAR Amsterdam Avondschool voor Ambaclitslieden T£NT00NSTBLLIN6 VIS REKENINGEN EN BOETSEERWERK door de leerlingen in den curtiu I903 t904t vervaardigd Toegang voor belangstellenden op DINSDAG 29 en WOENSDAG 30 MAART des avonds van 9 O uur WIJl HAl DEL voorhi eD J F HERi lü k h Bordeaux Wijnen H o t W ij n e nBo u r g o g n e W ij n e u K j n W ij 11 e n Sherry W ij n e ii Malaga W ij n e n Champagne W ij n e n Prijscourant wordt op aanvraag direct toegezonden Aanbevelend i ü Th DE BOER Tl Firma HERMAN ZOON ÜlOINAÜËSr De benoodigdheden om 6 Liter heerlijke VRDCHTENLIMONADE te maken als FRAMBOOS CITROEN en SINAASAPPEL zijn met gebruiksaanwijzing verkrijgbnar in doosjes voor 2J eent per doosje bjj J van OIJE Kleiweg No 2 Uouda ADVOCAAT en Boerenjongens ojl e Aanbevelend Firma C Lodens TELEPHOON No tS Camphor BIJ Naphtalin Westhaven 198 woLrr Co Naaml Venn GOUDA Fakieken van Melkproducten in LIQUIDATIE Liquidaleurcn der Vennootschap maken bekend dal de zaken der Vennootschap met inbei gfrip der Mclkliiricllliiig greheel op dcnzeirdënvoet worden voortgezet Liqnidateuren voornoemd A VAN REEDT DOHTLAND Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF H J NEDERHORST JuSR l S 3STa Cri2ïTOSZ Ny Zuiver plantaardig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte WAAROM wordt met zooveel vrijmoedigheid U aangeraden Sanyutuoae te gebruiken in gevallen van bloedarmoede en zenuwxwal te OMDAT wij dagelgks verblijd worden met dankbetuigingen van personen die ons kostelijk middel niet genoeg kunnen roemen bloebahmoede Na eene operatie was ik totaal uitgeputi en door bloedverlies zoo verzwakt dat het leven mg een ware last was Dikwijls we nschto ik maar liever eens goed ziek te zgn dan altgd zoo zwak en lasteloos De dokter gal mg staalplllen maar bet hielp mg niet Nu na het gebruik van een achttal flesschen SauguinoHe ben ik geheel hersteld en ik gevoel mg beter dan ik in zestien jaar geweest ben Ik kan mgn huishouden weer besturen en geef U uit dankbaarlieid gaarne verlof om dit goede resultaat van Uwe Saiiguinose in de courant te zetten Den Haag Jan 1904 Mej OENIN In de meeste gevallen is tweemaal per d ig een eetlepel van 15 gram voldoende dan duurt eon liacon tien dagen en kust de behandeling slechts 12 of 15 ets per dag dat is goedkooper dan eewg ander dergelijk middel Pri s per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Verkrijgbaar te Gouda bg WOLFF Co Westhaven WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir 5 H0 1ll Ht lJKK F tllRIKHK V Voedert uw Pee met de mitvere tnurwe merk Sler en JJ itmnntende door hoog oiwit en vetgehalte en grootste vjoedingswaarde Eere lHploma Parijn 1900 Negen Gouden Medatllea BeBtru liitg van lllot 1nriuoi 4le jiklecUxilcIlt nnl vria BiiHienkpoitit AI r4 Ht ll4 Zwnkt4 vuoiulurLttUu Hoot lipUn cii Ci b rch giia i liiMt X e DESoHte K1NADRÜPPEL8 VAN P DE VRIJ ilragon buiton op de rondo toot rnljn ntiatn omlér nevcnst ftiid fkbrlskimerk Meo lette daarup Zij aijii omal verkryRliaAr b f l Ohcoilsclie l abrlak van H NAJ NUTG dea Haag Café IIARIIO IE SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau 1ste kwal HEINEKENS CfERSTE eij andere Bieren Van af heden bg mij verkrijgbaar het zoo bekende en beroemde Ër cLiza Bittertje van de Firma H BOOTZ in De drie Flesc ij s te Amsterdam Aanbevelend J WOIJDENBEIIG N B Door het plaatsen van een BILLARD op de Bovenzaal kan ik met nog meer aandrang mgn BOVEN j fiALITEIT aanbevelen tot bet houden van HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN enz Flink ingeficht voor VERKOOPINQEN alsmede voor BRUILOFTSFEESTEN Toonoel Piano enz Billijke conditiën 4