Goudsche Courant, maandag 28 maart 1904

Dinsdag 29 Maart 1904 i o 9375 4ZBte Jaargang GOMCHE mmmi meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreke Teleroen o S ADVERTENTIEN worden g epbatst van 1 5 regels a 50 Centen iedfere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte nzending van Advertentiëri tot 1 uur des midd relctoou IÏO a Ue Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijlie Nommers V IJ F ü ENT KW mmm teszoopins te GOUDA op MAANDAG 28 MAAET 1904 des morgens te el n ren in het Kotfiehais De RoHEis aan den Kattensing ten overstaan vaa den Notaris O C FORTOIJN DROOGLEEVER Tan No 1 Een op den besten stand gelegen raim ingericht WII KELHDIS WOONHUIS ERF PLAATSJE en TUTN aan do Markt te Gouda Wyk A No 135 nitkomende aan het water van de Eierstraat Te aanvaarden 1 Mei 1904 Het perceel van gas en waterleiding voorzien bevat beneden de mime Winkel voorts 3 Kamers en Kenken en boven 2 Kamers en Alkoof en Zolder No 2 Een achter perceel 1 gunstig gelegen PAKHUIS en ERF aan het water van de Eierstraat te Gouda Te aanvaarden 1 Mei 1904 Na afzonderlpe veiling en afslag worden de perceelen 1 en 2 gecombineerd No 3 Een goed onderbonden Woonhuis en Erf met ÖROND daarachter aan de Nieuwe Haven te Cfonda Wök N No 116 Terstond te aanvaarden Nos 4 tot 7 Vier naast elkander gelegen EuizeQ en Erven met GEOND daarachter aan de Heerenstraat te Gouda Wgk P Nos 628 629 630 en 631 Allen verhuurd biJ de week respectievelijk voor f 1 50 J 1 40 f 1 30 en t 1 30 No 8 Een HUIS ERF en GEOND in do Lemdnlsteeg te Goud a Wp M No 199 Verhaard by de week voor 1 1 50 No 9 Een HUIS ERF en GROND in het Klooster aan de Nienwe Haven te Gouda Wyk N No 47 Verhuurd by do week voor f 1 No 10 Een HUIS en ERF In de Speldenmakersste g te Gouda Wyk G No 49 Verhuurd by de week voor f 1 No 11 Een HUIS en ERF aan de Oostzgde van de Cappenersteeg aan de Zeugstraat te Gouda wyk G No 22 Te aanvaarden 1 M i 1904 No 12 Een goed doortimmerd HUIS en ERF in de Prins Hendrikstraat te Gouda wyk P No 378 tegenover da Veerstraat Verhuurd by de week voor f 1 85 En No 13 Een HUIS ERF en GRuND in de Boomgaardslraat te Gouda Wyk RR No 80 Verhuurd by de week voor f 1 60 De perceelen yn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda liW M I ll H T l TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEEEITEÏÏIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en groot B TUIN Huurprys fl 575 Dadeiyk te aanvaarden Te bevragen by J W SCHOUTEN UTRBCHTSCHE MacUnale Tapijtreiniging Door LtlCIITDRlIKhl Zonder KLOPPESI Opgertcht tS S Tapytroiniging is noodig vobt KinileHJkheid en aexondheld en voor het behoud van de Tapijten zelve Onae Hnehlnale Inrichting laat naareene vernuftige vinding zelfs de licbtate Tapytsoorton onbeschadigd en maakt j ok lie xwaarate werkeiyk atofvrij en nntper Nadere inlichtingen en uitvoerige Clrciilaircn met friiaemirant verkrygbaar aan ons Kttntoov by de Virechlsrhe heeren Behanffèra en voof dez omstreken by de volgenden Goi DA Firma B DB JONG Gebr DE RAADT ee H J r SC AI EN Aan allt Kleeden grit leme kmirt gehecht met bet stempel onxer Firma n met dai te enitiJB Uteechï tnrteMlng Ant oitiedlJk Kantoor BemuuTde Weerd Kantttraat I HEDE1 AVOI D OPENING VAM HET Filiaal der Nieuwe Winkel MAEKT 67 naast de bestaande zaak Sjjecialiteit in Gemaakte Ondergoederen voor Heeren Dames en Kinderen Lakens Sloopen ens LEVERING 7AN UITZETTEST Alle üRÜEIlR NAAIt MAAT wor k H In enkHo dageu geleverd Uitsluitend solide Croederen en prima afwerking AANBEVELEND C A B BA TZIl iGER Goudsche NcIkinriclUiiig TUR FSI raEL Tslefooa F 21 Bovenstaande inrichting b1 jft zich by voortduring aanbevelen tot levering van PRIMA ONVEBVALSCHTF MKLK door het personeel met de inclkj wagens tweemaal daagB aau hlis bezorgd VOLLE 2 0ETE MELK uitsluitend van vee dat onder controle staat van den Ryks Vecarts don Heer E OVERBOSCH alhier Deze melk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de molkfllters van allo onzuiverheden gereinigd en daarna over de melkkoelers sterk afgekoeld ter verduurzaraing De prys is tot nadere aankondiging 8 cent per Liter TAPTKMELIL KOONKARMMEU Schep of Kookroom Slagroom 4 cl K i LiltT 3 ZOETE ROOi 7ü 90 ZURE ROOM daags Ie voren lo beslcllen 70 Gepasteuriseerde Melk Deze melk heeft een bewerking ondergaan ter verdnurzaming waardoor de Fathogene bacterieën gedood zyn vervangt de gekookte melk doch mist den kooksmaak en kan twee dagen goed bljven Levering in Literflessohen k t O tO per stuk met 10 cent staangeld voor de flosch en halve ileschjes k 5 et met 6 et staangeld voor bet GepasteuriseerdeRoombotei voor tafelgebruik Deze boter mnnt uit in fijnheid van smaak k f 1 40 per K G i KEUKEIlBOTKn voor stoof en keukengebruik k i l SO per K G Onze geheele boterbereiding staat onder geregelde cotftröle van leil BOTERCONTROLE STATION te Leiden waardoor wy onzen afnemers den grootsten waarborg bieden van te lerereii PmTOEmSOmiiTÜÜRBOTEB ROLONIALE WERVING HANDÖfCLD aoo by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor Ze jaren en voor ingeiyiden by de Nationale Militie met otibepaald verlof of in teerkélijken dienat hy het aangaan van eene verbintenis om Twee jare gedetacheerd te worden naar OOST INDlE Aanbrenggeld Twintig üuldeh Men melde zich aan VrU UHgeraea Ullitieplichtigen met onheiHiitlA verlof by den Commandant van het Koloniaal Werfdeput te ilarderwyk of bK een der plaatseiyke of Garnizoens Commandanten lUllitiepHehttton londer de Wapmen by hun onmiddeiyken Ch 6f WITTE en GEKLELRDE ROKKEN Zeer inoolc soorivn loi voordecllge prijzen SCHEIVK A Z In bel VËItLICIITINGS MAG UIJN De Avoiidslei Dubbele buurt Telfnr 117 zyn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl fiiisornameiilcii lirockels en Ballons Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS KN F£TROL£DHKAGHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBI N00DIGDHEDEN soiled on degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw wtire adres Aaq evelend M M VA L00 Aanlegger van Gas en Waterleiding Advocaat en Boerenjongens Aanbevelend j 11 r EEüiEm Telepliooniiet óuda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Annies on onderlioud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureau Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT TE EOOF AAIEEOII Een nieuwe houten Tent TE KOOP taande op de Markt alhier groot ± lli X 5 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 63 Meter Te bevragen by J U DE WILDE t iu i Vertirygbaar In flessehen 50 c lé ets en f l SS by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te GoBDi by C LUGER Apotheker Markt n by WOLFF Co Wesftaven 198 flbu4a Drnkvié A BRINKMAN i Zk BulteiilaiKlscli Overzicht Zondagnacht is voor Port Arthur een nieuwe poging om den haveningang te versperren door branders afgeslagen Vice admiraal Makbaroff seinde hieromtrent aan den Keizer te Petersburg Te twee uren Zondagnacht deed de vjand een tweede poging om den toegang tot de binnenhaven te virsperren Hg zond vier groote koopvanrders begeleid door zes torpedobooten naar den doorgang Dunk y den projectors werden de vyandeiyke schepen opgemerkt en dadeiyk door de artillerie van de forten en door het sclieepsgeschut onder vuur gepomen Luitenant Krinizki gezagvoerder van de wachthobbende torpedoboot Silny stoomde den vgand tegemoet Een torpedo vernielde het voorschip van den eersten Japansclien koopvaarder die daarop naar rechts wendde De beide daarachter komende zinkschepen volgden het eerste tengevolge waarvan deze rio rechts van den doorgang zonken Het vierde schip wendde links eu zoül ook buiten de doorvaart De Silny kwam daarop in gevecht met de zes vyandeiyke torpedobooten en verloor een machinist en zes matrozen aan doodcn Luitenant Krinizki on twaalf matrozen werden gewond Ook de tweede poging van de Japanners om de haven van Port Arthur af te sluiten is dus mislukt De toegang tot de haven biyft geheel vry Nadat de Japansche torpedobooten teruggetrokken waren verscheen te zes uur des ochtends een Tapansch eskader aan den horizon Het Russisclie eskader stoomde onder myn bevel de Japansche bodems tegemoet en opende het vuur dat echter spoedig ophield daar de Japanners zich in zuidoosteiyke richting verwyderden De Russische Tclegraphenagentnr ontvangt uit Liaojang hot volgende telegram Doijr generaal Mistsjcnko is bericht ontvangen dat de Japanners den opmarsch in de lyn P ngyang Anjoe hebben gestaakt Er is aan Japansche zyde een zekere aarzeling beuiorkbaar zg willen klaarbiykeiyk een botsing met de Russische patrouilles voorkomen De Japansche ruitery gaat de Russische kozakkenpatronilles uit den weg of trekt zich terug wanneer zu de kozakken ontmoet onder bedekking van infanterie Te Anjoe bevinden zich 3000 Japanners te Paksjoon 1000 te Tsjinampo liggen 40 FeVlLLETOn HET MEDAILLON i Naar het Fransch 85 Hoort ecDs mannen zeide de chef die beiden reeds dadelijk een kleine belooning in geld tei hand stelde jelui begint met een stevig maal te gebruiken maar drinkt daarbij niet meer dan een enkel glas wijn en dan zorgt ge dat ge precies om acht 4iur met een rijtuig van vier personen bij het staden van Mont Parnasse zijt Daar 2ult gij iemand vinden van een grooten jichaamsbouvri die lich aan u zal bekend maken ats Beauchêne Alles wat die man u zegt zult ge doeni Pi zonder vragen 3e repen mynl eer I Mijnheer zal tevreden zijn De twee agenten verwgderde zich Welk een uitredding mompelde de chef vol vreugdlfc toen hij weder alleen was iBeauchêne Wa zeker van de zaak Hoe duivel weet de kerel Nu dat doet er niet toe als de vogel maar geknipt wordt Ik moest zeil ook raaar zorgen om bij dat station te zijn Ik wil een oog in t zcit houden XXX De graat de Kerroor had h t maal geëindigd I J J J L 11 ± i U Japansche slag en transportschepen voor anker Klaarbiykeiyk hebben de Japanners b voornemen do Rnssische atdeolingen in noordniyice richting om te trekken doch daarvoor moeten zy de cimpleteering van hunne legerkorpsen afwachten Uit Tientsin en Tsian tsjoefoe kwam een conipagnje Chin esche soldaten aan begeleid door kleine afdeelingen Japansche cavnilerie Op den 24sten Maart stiel een Rassiaohe patrouille by Pakt joen op een Japanachen post de Kozakken schoten er op Toen zg torugtrokkon ontmoetten zü een Japansche patrouille die zj eveneens beschoten Aan Japansche zgdo werden 1 officier 1 soldaat en 1 paard gödo d da Russen leden geen verliezen Oe Times verneemt uit SeonI dat Markies Ito Donderdag dineerde in het dejiartement van buitenland sehB zaken en daar eea toespraak hield die grooteu indruk ra iaktu op de Koreanen Hg schilderde stap voor stap hoe Japan zich ontworsteld heeft aan het orientalisme en bood Korea aan het vrüc gebruik vuti Japan s ondervinding die het zuur verkregen heeft liy verzocht den aan wezigen niet langer zich zelf te zoeken maar te werken voor het welzBa van het land Daardoor zal men de nationale onafhankclykheid behouden die anders onverbiddeiyk zal ondergaan in een der rykon welke op het grondgebied van Korea het bogeérig oog gevestigd hebben Vrjdag was markies Ito do gast der Britsche legatie hy vertrok Zaterdag naar Japnn Uit Seoul wordt aan de Times gemeld dat een weg wordt aangelegd tusschen Chinamplio en Pingyang die zal worcLen ingericht voor het gemakkeiyk vervoeren van benoodigdheden voor den troep Het landleger in Korea bestaat uit drie divisies die nu bina voltallig zpn Pingyang is krachtig versterkt Klaarbiykelgk zgn de Japanners voornemens het tot een belangryke basis voor de operaties in het noorden te maken Uit Tokio wordt aan de Times gemeld dat volgeus de berichten van plnatsehjke ambtenaren te Wyoe aan de Koreaansche Regeering de Russische troepen den 2en Februari begonnen de Yaloe over te steken en Korea binnen te rukken Tosschen 2 en 15 Februari trokken 4800 man de rivier over drie duizend bleven er te wyoe duizend te Choson 108 mglen van Wyoe én 600 trokken naar Anjoe Hieruit biykt dat Rusland oorlogshandelingen begon vier dagen voordat dat hem als ewoonlijk door den Panter was bezorgd Met de goede voedmg en het goede bed had hy zich ten slotte met een sogrt van berusting in zgn raadselachtigen toestand geschikt ter wijl hij zich voortdurend bleei afvragen waarom men hem had opgelicht en wat men met hem dacht aan te vangen Langzamerhand had hij zichzelf het denkbeeld opgedrongen dat het gevaar waarin hij verkeerde niet zoo heel groot was en dat hij zoo er nog iets dreigends mocht plaats hebben dat op het beslissend oogenblik wel zou kunnen al wenden Maar een ding kwelde hem bizonder Wat kon Marcelle wel van hem denken en zeggen Wel stelde de bekende energie zijner vrouw hem etn weinig gerust maar hij had haar toch gaarne voor het minst eenig teeken van leven gegeven Zijn cipiers stonden dat niet toe Twee ol drie mnal had hij ook een poging gedaan om te ontvluchten maar telkeua had hij een reus met een revolver voor zich gezien Wat hem vooral vreemd toescheen was de vereeniging van die drie kolossale menschen die zich met zooveel zorg voor zijn bewaking hadden belast Wie waren die drie menschen waar kwamen zij van daan handelden zij voor eigtn rekening of zat iemand anders achter de achermen op wiens bevel lij hem bewaakten i Na zijn derde vruchtelooze poging om te ontkomen had hij van allen verderen strijd wijselijk afgezien Hoe meer tijd er verliep des te meer hoop had hij dat dit zonderlinge avontuur nog wel goed tou afloopen Marcelle hij was er zeker van moest sedert zijn plotselinge verdwijning alles de diplomatieke betrekkingen door Japan afgebroken werden Graaf Kapnist de Russische gezant te Weenen heeft in een interview eenigo oordeelvellingen over do Balknn qnnestie uitgesproken die bulangryk genoeg zgn om ze te recapitnleeren Het oordeel van den gezant over Bulgnryo is eer scherp Bulgarge is eerzachtig zeide hy eu het mag zich wel wachten al te veel te luisteren naar de laadgoviugen van valsche vrienden Al die Balkanstaten Servië Buigarge Roemenië Giiekenland doen mg denken aau ongeduldige neven die op de erfenis van een oude zieke tante zitten te wachten Maar zg zullen nog wat geduld moeten hebhen Do oude tante moge ziek zgn dood gaat zg nog niet Er zg n een paar goede doktoren hg het ziekbed Rusland en Oostenrgk en dio zeilen met alle middeieu pegen tante nog een beetje in het leven te houden De autorio i ie van Macedonië noemt graaf Kapnist een helaclielgke fniitaisie die slechts kan wolden aangemoedigd door meuschen die bggedachten laeliben of den toestand niet kennen Word de autonomie toegestaan dan zou de zaak eerst recht verkeerd gaan want de woeligste onbeschaamdste en onverdraagzaïtiïsti party zon daardoor in staat gesteld wórden alle andere groepen op to zuigen De autonomie van Macedonië zou gelgk staan met de annexatie van Macedonië door Bulgarge En dat kan Rusland niet toestaan Bulgarge mug niet in het bezit komen van Macedonië en daardoor de machtigste staat op het Balkanschiereiland worden Dat zou in strgd zgn met de traditioneele st aatknnde van Boeland Rusland wil op den Balkan niet een der staten ten nadcele van de anderen bovoordeelen Rusland is do natuurlgko beschermer van alle Slaven en alle orthodoxen op het schiereiland on het zal dat biyven De Maby afgevaardigde van Reunion deelt het volgende telegram mede van Mauritius van 26 dezer De cycloon van 21 tot 22 Maart had een vernieling van het geheele eiland tengevolge De barometer daalde tot 715 Duizenden zgn dakloos het voedsel en de oogst zgn vernietigd do bruggen zgn verdwenen Er zgn tot heden 24 dooden geteld Een nota van Havas aan de Fransche in het werk hebben gesteld om hem te doen opsporen Zij moest den prelect van politie gezien en gesproken hebben al de dien iren der veiligheidspolitie aan het werk hebben gezet en om te beginnen natuurlijk den concierge en den koetsier hebben ondervraagd dte beiden zeker vel in staat waren geweest haar zeer belangrijke mededeelingen te tlocn Hij luisterde dag aan dag of hij niets bizonders hoorde het zij op den weg het zij in huis zelf Hij was net zoover van Parijs of men moest als er behoorlijk gezocht werd zijn verblijfplaats ontdekken verbeeldde hij zich De ongelukkige had er evenwel geen begrip van dat terwijl hij zoo dacht de politie in ierdaad in de weer was hem op te poren doch roet een geheel ander doel dan om hem naar zijn vrouw en zijn huis terug te brengert Zoo was de toestand van Jean de Kermor op zekeren avond dat wij hem weder zullen ontmoetten Hij had met smaak gegeten en rookte nu met kalme berusting zijn sigaar want ook die weelde hadd3n Beauchéne s zwagers hem gegund Het was geheel duister geworden en het uur was aangebroken waarop gewoonlijk een zijner bewa kers hem kwam alhalen voo een korto wandeling in den tuin De deur ging open en de Panter trad binnen Is mijnheer gereed Een oogenblikjcl Ik moet mijn sigaar opsteken Zet uw hoed op mijnheer cWaarom Is het buiten zoo koud Neen maar we zullen van avond misschien wat verder wandelen dan anders sja Zou ik nu eindelijk misschien te weten bladen zegt dat do onderhandelingen over de vriendschappelyke schikking van verschillende qnaesties tusschen Frankrok en Engeland op bevredigende wiJze vorderen Gewaarschawd wordt tt gen de dikwijls tcgenstrydige en onvolkomen berichten welke telkens over den stand dier onderhandelingen worden verspreid Waarschünl jk beteekent deze nota dat men geen waarde moet hechten aan de mededeelingen van sommige bladen als zouden de onderhandelingen reeds zoo goed als voleindigd zyn en nog vóór Paschen kunnen worden afgesloten De Portugeesche Kamer van Afgevaardigden is F inds eenige dagen het tooneel van zeer ramoerige voorvallen De laatste zittingen moesten herhaaldelijk worden ge schorst De financieeie plannen der regecring schünen hiertoe aanleiding te geven Op t oogenblik voert de repablikeinsclie partö een hevigen strijd tegen de regecring die zy beschnidigt het land te plunderen en te borooven Nieuwe belastingplannen hebben groote ontevredenheid veroorzaakt dio zich niet alleen van do democraten maar ook van conservatieven en liberalen heelt meester gemaakt Onvermijdelyk acht men daarom eerlang een ministerieele crisis De pogingen der regeering met alle middelen de begroottng van 1904 waarbij de nieuwe lasten worden opgelegd er door te krijgen hebben de oppositie bniten het parlement zoodanig ontstemd dat men groote betoogingen beraamt bijv het slaiten van alle winkels te Lissabon op een gegeven dag Men hoopt aldus het ministerie te dwingen de leiding over te geven aan de liberaal progrespisten wier leider Lucanio de Castro reeds met een uitgebreid hervormings piognim gereed staat Ër zyn er zelfs die vreezen dat dit het begin zal zijn voor een algemeene repnblikeinsche beweging Verspreide Berichten Frankrijk De begrootingscommissie heeft de snpp ementaire credieten voor do marine goedgekeurd Aan haar rapport over deze credieten zal zy toevoegen de processen veibaal van de voor haar over den toestand der Fransi he vloot afgelegde verklaringen zonder echter daarbi te treden in eenige beoordeeling van de handelingen van minister Pelletan Tijdens de debatten over dit punt protesteerde de ond minister van marine Lockroy tegen de komen wat men met mij wil uitvotren Nu dat is niet onmogelijk antwoordde Beim chênes zwager met een raadselachtig lachje Waarheen brengt ge mij vim avond Waarheen ge wilt mijnheer Ik heb den last gekregen u in vrijheid te herstellen In vrijheid herhaalde Jean de Ktrmor maar het bericht kwam h m zoo ongelooflelijk voor dat hij bij het aanhooren daarvan niet onmiddellijk een gevoel van blijdschap kreeg Was t niet een strik dien men hem gespannen h id Wimrom zou men hem hebben opgeliclit ala men hem zonder dat htm iets overkomen was zonder dat hij een letter op liet pnper had behoeven te zetten op een gegeven oogenblik weiler ging oiitsl ian Zeg eens mijnheer vroeg de Panier lachend rijt ge zoo gehecht geraakt aan uw gevangenis dat ge die niet weer verlaten wilt Is t dan werkelijk waar Ik kon het niet dadelijk aannemen Volg mij maar en ge zult zien De Kermor nam zijn hoed en vi lgtle zonder verder iets te zeggen zijn ruusachtigen geleider Het was dunker en mistig weer buiten een dier lentedagen die u duen denken aan den raderenden winter in pLtats van aan den rarlerenden zomer Met vluggen tred liep t Ie Panier met zijn arrestant den tuin door deed de poort in den steenen niitur open en ging den grooten weg op IVordt vervolgd