Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1904

ben gevraagd en gevonden bg de bewoners van de Boven Kapoeas jtreek Zg hebben thans een Ign getrokken welke onze troepen niet mogen overschrijden en de aanhangers van den sultan ook niet Nu weer wordt van bgzonder wél ingelichte zgde aan De Ti d medegedeeld dat het bericht als zou de heer Van der Kun besloten hebben bg de eerstvolgende algemeene verkiezingen zich niet moer als Kamerlid herkiesbaar te stellen minstens genomen voorbarig moet worden genoemd Een eindbeslissing betreffende dit punt werd door den heer Van der Kun tot dusver niet genomen Schapen weinig aangevoerd Handel voor alles prijshoudend Ontvangen T0OSJAARSOOST711ES EN Voorjaarsmantels Aanbevelend D SAISOI Btirgerlijke Staod GEBOREN 25 Maart Johannes Gerardus ouders A H Dikhooff en J C M Dortland 26 Jacobus Franciscus Petrus Joseph Maria ouders J F O Straatman en J 6 J Floryn Wilhelmina Maria ouders J J Stolk en A Bloos 27 Willem Casper ouder W Roepers en A de Kruyf Magchellje ouders J H Hulscher en T G Sloof Elizabeth Johanna en Cornelia Sophia ouders S Nieuwyeld en S Bergshoeff Johanna Wilhelmina onders D den Held en L P van der Sloot 28 Johannes öysbertus ouders J Bojawal en J C Planken Margaretha ouders L H Zorg en C Buurman 29 Dirk Nicolaa onders D de Botte en E van der Wegde OVERLEDEN 26 Maart J van den End 1 11 28 G van t Veer huisvr van C Groenendyk 34 j 62 92 28 4572 46 89 56 4641 1484 78 1523 4709 95 4824 1688 58 1756 4935 75 95 1843 5015 62 82 1944 5121 73 22 Djambi Onder dagteekening van 27 Februari jl zgn door de Regeoring van den resident van Palembang de volgende telegrammen ontvangen I Twee patrouilles onder luitenants Ketting en Bartelds berichten 18 dezer ladang verblijfplaats Pangeran Dipo nabg doesoen Dilan aan de soengei Rengalan Soemaigehied Patrouille Ketting stuitte op tegenstand waarhg gesneuveld Enropeesche fuselier Verniers alg st no 457 59 en licht gewond Enropeesch uselier van Goal alg st no 52375 3718 verliezen vgand onbekend Patrouille Bartelds verraste op ladang bg Moeara zes gewapenden die met achterlating van een doode vgf voorlaadgeweren en een lans op de vlucht gingen Bedoelde patrouilles schijnen thans Panger ic Dipo op het spoor Op het bivak in Aastan Benar Toenkal werden in den nacht van 19 op 20 Februari acht schoten gelost waardoor twee amboineesche minderen werden gewond II 24 dezer werd bende Raden Mat Tahii aan Soengei Sigam linkerzgtak Boelian rivier overvallen door mobiolessatio onder adjudant onderolflcier Nuissig van bende sneuvelden Depati Aliasin van Kertopati en twee lieden van de Batang Hnrie wier namen onbekend Zwaar gewond vielen in onze handen Raden Baérie onlangs uit Beneden Merangin verdreven en eclitgenooto Radeo Achmad Verder nog gevangen genomen twee zoontjes van Raden Mat Tahir Anderen wisten te ontkomen Onzerzgds geen verliezen buit twee repeleergeweren model 95 twee beaumontgeweren een achterlaad jachtgeweer tien voorlaadgeweren een model revolver twee pistolen veel patronenmodel 95 en andere oorlogsbehoeften Volgens een telegram van den legercommandant van 27 Februari jl is in Djambi door eigen bajonet licht gewond de Enropeesche fuselier Van Keulen algemeen stamboek no 53286 Do omtrek van Chicago is door een geweldigen orkaan geteisterd waardoor een vgfhonderdtal huizen verwoest zgn De schade wordt op 5 millioen dollars geraamd Mglen ver zgn telegraaf en telephoondraden vernield spoorwegwaggons zgn door den storm omgeworpen Het zwaarst hebben de voorsteden van Chicago geleden in t bgzonder Jolies en Pullman Daarbg zgu twaalf menschen omgekomen en twintig gewond In twee minuten tgds was de geheele verwoesting voltooid De gewezen Kroonprinses van Saksen thans gravin Montignoso zal a s tomer van Wight verhuizen naar het stadje Ror scbach aan de Bodensee Haar oom de hertog van Parma heeft daar een villa voor haar beschikbaar gesteld De gravin zal daar met haar dochtertje enkel in gezelschap van een hofdame in dezelfde afzondering wonen als gedurende den afgeloopen winter te Ventnor Te Rorschbach is zj dicht by haar ouders die te Lindau aan den Duitschen oever van het meer wonen Te Lindau zelf raag zij niet zyn daar de koning van Saksen haar de verplichting heeft opgelegd niet in Duitschland te wonen Een zonderling igkend voorstel is in den Groningschen raad breedvoerig besproken een voordracht van B en W om een gebouw te stichten voor huurders die tengevolge var bon onwil oin huur te betalen uit Imn huis wo den gezet dus voor onwilligen niet vonr hen die niet kunnen maar voor hen die Qiet willen betalen De zaak vond warme verdedigers in den wetliouder inr Roinkes en in mr 7 A Teilegen voorzitter en secretaris der commissie voor de armenzorg Er zgn te Gio riigen een veertig personen die geen huur willen betalen Worden ze op straat ge et dan vallen ze onder bet politiereileraent en mojten geho pen worden Op gemeentekosten worden ze dan geplaatst in e u slaapstee maar dut is dnnr en daarom werd thans de huur maor door de gemeente betaald Om de kOBtei nog geringer te maken zal men ze nu in bedoeld huis gaan onderbrengen waarvan omdat do grond zeer goedkoop was te krggen de kosten f 8000 zullen bedragen Het voorstel werd aangenomen raad om de delegatie te benoemen beuntwoorden met de ontbinding van bet iiarleraent en al heelt de heer Von Korber zich nog niet in dien geest uitgelaten toch bestant nan het vaste voornomen van den minister president geen twgtel Want het gaat hier niet oin de vraag of de Mei bgeen komst der delegaties belangrgk is maar wel om die ol de bestrijding der obstructie het niet noodig maakt krachtig op de benoeming der delegatie aan te dringen Het is al genoeg dat in Oostenrgk de zaken gaan zooals 7M gaan willen het is noodig dat tenminste het bestunr der monarchie niet Igden zal onder de obstrnctie der Tsjechen Op dat punt Kan graaf Gulnchowski geen scherts verstaan Verspreide Berichten Fbankruk In de Calvados is eergisteren bg een verkiezing voor den Sen natde voornitstrevende republikein graaf van Saint Qnenlin gekozen met overgroote meerderheid van stemmen Te Paiy s zijn twee Ooslenrgksche luchtreizigers aangekomen die plan hebben dezer dagen de reis van Parijs naar Weenen in een luchtballon te ondernemen Verscheidene dagen geleden kregen de leden van de orde der Barnabiten te Parijs op grond van de wet op de congregatién het bovpl hun klooster aldaar t ontruimen De broeders hebben tot dusver geweigerd aan dat bevel te voldoen en om op alles te ziJn voorbereid hebben zij maar vast alle toegangen tot hun klooster gebarricadeerd Door hun aanhangers worden zg rgkelgk van levensmiddelen voorzien doch men gelooft niet dat ziJ zich gewapenderhand zullen verweren Vnn politiewege is een afdruk in was genomen van het slot van de hoofdpoort Terwijl van Zaterdag uit Marseille berichten kwamen dat het werk aan de havens was hervat en dat alles kalm is gebleven wordt th ins gemeld dat met ingang van oergisteren in alle vakken de algemeene staking is afgekondigd omdat het parket heeft geweigerd de personen in vrijheid te stellen die bij de relletjes vnn Donderdag j l ziJn gearresteerd Griekenland Op de binnenplaats van een klooster te Egina hebben twee Grieksche monniken die reeds lang met elkaar overhoop lagen op het pistool geduelleerd Eén der vechtersbazen werd ernstig gewond zoodat hij er naar allo waarsclijnlijkheid hot leven niet zul afbrengen De Synode heeft een onderzoek geopend Amerika Te Saint Charles in den staat Arkansas z jn sedert Maandag der vorige week 9 negers door de blanke bevolking gelyncht In Indiana zijn leemgroeven ondergeloopen tengevolge van het doorbreken van een dijk Dertig werklieden werd de vlucht onmogelijk gemaakt Men raeent dat allen om het leven gekomen zijn BINNENLAND Men meldt uit dcMi Haag Hel voornemen i de Tweede Kamer na hervatting der werkzaamheden in het laatst van April bohondens een kort reces met Pinksteren tot omstreeks midden Juni bijeen te doen blijven om dan tot het volgend zittingjaar uiteen te gaan In een artikel dat de heer Troelstra in Het Volk aan de aanneming der Hooger Onderwijswet wgdt zegt de ociaal demooratische loidor sprekende over het belang der verkiezingen voor de Prov Staten met het oog op de sainonstolling der Eerste Kamer Wat moet ons standpunt ten opzichte dezer vorLiczingon zg n Het zal wel noodig zjjn op ops eerstvolgend Congres dit bij uitstek actuoele punt te bespreken Trouwens ik zou eggen dat de zaak voor ons vriJ duidelgk is Dr Kuyper heeft zich voor da strgdende arbeidersklasse voor eenwig onmogelijk gemaakt Zijn persoonlijkheid is het die kracht geeft aan een reactionaire Regeering zijn val zal de reactie vrijwat verzwakken Daarom kan een strijd waarbij het gaat oin t bestaan van het ministerie Knyper ons niet onverschillig laten Voor do Bociaaldemocratie is bü de eerstvolgrnde Statenverkiezing ook nog dit positi n voorlcel te krijgen dat een Rugeeringvei zwakt misschien verwgdcrd wordt dieniet loohts de arbeidersbeweging gekneveld goliirgd en boleedigd beeft als geen andere dücli dio tevens met haar Tariefwet eenzwaardere belasting Jes volks beoogt en opmilitaristisch gebied niets dan kwaad heeftgebronwen en nog verder in haar schild voert I Zy heeft zich niet de minste illnsie te maken omtrent de gevolgen eener vervanging dezer Regeering door een andere Maareen ding staat vast wanneer deze Regeering mede door ons krachtig optreden mocht vallen dan zal elke Regeering daarin een w iarschnwing zien om niet weer op zóó roekelooze misdadige wijze den klassenstrgd tegen de arbeiders te verscherpen niet zóó brutaal tegen de sociaal democratie te woeden als dr Knyper heeft gedaar Op welke wgze wg daarbij hebben op te treden d t is een quacstie van organisatie die in beginsel op t Congres kan worden beslist hoofdzaak is dat onze party dit maal toont er te zjjn en als hoofddoel stelt de bekamping van het ministerieKuyper Toen gisterenmiddag tegen vgf uur het oogenblik naderde waarop de Nicolaas Beetstentoonstelling te s Hage zou gesidten worden vereenigde dr F van Gheel Gildemeester do vele aanwezigen om zich henen en richtte een woord van waren dank tot dr Jobs Dyserinck die als voorzitter het groote werk lot stand had gebracht en daarmee da lieve hulde bewezen aan de nagedachtenis van Nicelnas Beets De voorzitter getroffen door dit onverwacht blgk van sympathie bracht wederkeerig dank ann de aanwezigeUongodames die als vriendelike gidsen heja zoo trouw hadden geholpen en aan jhr mr Röell een der eereleden van de commissie door wiens tnsschenkomst de tentoonstelling was verrgkt met het jongst geschilderd portret van Beets nit de Senaatskamer der rgksuniverI siteit te Utrecht Daarna richtte hg zich tot de oudste dochter Maria Beets die uit Heilo overgekomen getuige was van deze sluiting Hg overhandigde haar bet album waarin honderden belangstellenden met H H M M de Koningin en de Koningin moeder en Z K H Prins Hendrik die de tentoonstelling bezochten bun handteokening hadden gezet en verzocht baar dit aan baar moeder tot herin ering ter hand te willen stellen en de getrouwe tolk daarbg te zgn van het gesprokene Allen waren onder den diepen indruk van deze eenvoudige spontane plechtigheid die met hartelgke toejuiching werd besloten Gemcng de Berichten Men meldt uit Amsterdam aan de N B Ct In d St Willebrordusstraat is Zondag een persoon door twee bandieten aangegrepen op den grond geworpen en van f 13 beroofd De aangevallene liep een zgner beropvers achterna roepende hondt den dief I waarop de vluchteling door burgers gegrepen en aan de politie overgeleverd werd Bg zgn overbrenging naar bet politiebureau liet hg twee vun do vier gestolen rgksdaalders op den grond vallen die de agent opraapte Op hem werden nog twee rgksdaalders en eenig klein geld gevonden Men meldt uit Amsterdam Met groote eere is gisterenmorgen op da begraafplaats Vredenhof Ier aarde besteld het stoffelgk overschot van Marie Halting de oudste keukenmeid van het Binnen Gasthuis die daar circa dertig jaar voor eem goede spgsbereiding zorgde Ruim 80 vroawelgke dienstboden stonden aan den uitgang der inrichting geschaard toen de oude getrouwe werd uitgedragen en elke afdeeling personeel met de directie vooraan had bloemen gezonden De lykkoets werd gevolgd door ni t minder dan vgftien volgkoetsen waarin behalve de familie eenige verpleegsters en dienstboden van het gasthuis hadden plaats genomen Weer een dienstweigeraar De nieuw ingedeelde milicien by het 7e regiment infanterie te Arasterdam A R s weigert naar het Hbid meldt de uniform aan te trekken Het Handelsblad schrgft Nu zooveel diamantbewerljers van Amsterdam naar Antwerpen gaan en sommigen af en toe naar Amsterdam terugkeeren nu ook de spoorwegmaatschappijen voor de Paaschdagen goedkbope uitstapjes naar België aankondigen kan het zyn nat hebben er degenen die naar België met name naar Antwerpen gaan op te wgzen dat het goed zal zgn zich voor dien tgd te laten vaccineeren of revBccineeren Den laatsten tgd kwamen te Amsterdam nu en dan enkele gevallen van pokken voor en de zieken waren óf menschen die in Antwerpen waren geweest óf in aanraking waren gekomen met menschen die uit Antwerpen te Amsterdam geweest waren Van 9 12 Maart j l overleden te Antwerpen drie personen buiten de ziekenhuizen aan pokken terwyi vier zieken in de ziekenhuizen werden verpleegd Deze mededeelingen geven echter geon joiaten blik op den toestand omdat in België geen verplichte aangifte van pokkengevallen is voorgeschreven Nog eens wie naar België gaat geve zich de moeite zich door vaccinatie tegen de gevreesde ziekte te vrijwaren De coi respondent van de Köln Ztg dr Geuthe te T nger die sedert eonigun tgd vermist werd is volgens de Tiraes in de buurt van Pez vermoord gevonden Inboor tingen die het Igk uit een rivier opgehaald hadden wierpen het er echter weer iii uit vrees dat men hen voor de moordenaars zon aanzien Bg het Pruisisch Russische grensdorp Wyszanow zgn vgf Ponlsche veldarbeiders die zonder pas tor sluiks de grens over wilden steken in de rivier de Prosna verdronken Drie vrouwen die ook stilletjes de rivier over wilden werden door grenssoldaten doodgeschoten terwgl 30 andere veldarbeiders in hechtenis zgn genomen Voor de derde maal binnen korten tijd ontstond Zaterdagavond omstreeks acht uur brand in de stoombierbronwerg t Haantje aan de Achtergracht Ditmaal woedde het vuur op een zolder waar oude manden en kisten geborgen zgn Do brandweer rukte spoedig met vi jr stoomspuiten aan zoodat het blusschingswerk dadelgk met kracht kon worden aangevangen en de brand tot den zolder beperkt werd Ook thans bleef de oorzaak onbekend Het personeel was reeds naar bnis en men had naar het heet vandaag niet in dit gedeelte der fabriek gewerkt De directie weigerde aan de pers inlichtingen Door de hoofdbrandmeesters de heeren Boelo Nieuwenhnis en Fiorani werd een nauwkeurig onderzoek ingesteld dat echter voorloopig tot geene resultaten leidde De h er Pgttersen lioofilredacteur van de N Arnh Cl zal de volgende week voorde rechtbank te Arnhem terec it8taan beschuldigd van beleediging van dr H vanCappelle te s Gravenhage door de volgendezinsnede in een artikel getiteld Wetenschap of Goud r Ik beschuldig dr H van CappWle zoowel H M de Koningin als den minister van Koloniën misleid te hebben omtrUt bet doel zgner expeditie in Suriname Immers had dr van Cappelle meegedeeld iM het doel zoo niet geheel dan toch gedeeltelijk was een onderzoek in te stellen naait den gondrpkdom van terreinen aan de Mckerie en niet nitsluitend in t belang der Jvetenschap dan zouden zeker noch de Koninkin noch de minister daaraan hun zedeiyken en flnancieelen steun hebben verleend de laatste zou althans niet het noodigdende Suriname met de kosten hebben durven bezwaren De Deli Ct van 29 Februari schrgft De eerste berichten uit bet Gajoesche land luiden gunstig Heden ochtend ontvingen wg het hengeljk bericht dat de troepenmacht van Kwala Simpang na een I vermooienden marsch voor Pinding kwam en deze stelling na geringen tegenstand in onze handen viel Het hoofd is gewond in onze handen gevallen bevolking en verdedigers trokken haastig terug vee en mondvoorraad achterlatende Wg hadden gelukkig geen enkelen ge il Een soldaat wiens Igk is komen aan drgven was een eindweegs buiten Simpang tgdens het uitrukken ongesteld geworden I en had vergunning gekregen om terug te keercn Vermoadolgk heeft hg daarbg van I een sampan gebruik gemaakt en i hem daarbg een ongeluk overkomen De Bataklanden De Medansch troepen die zeer verzwakt werden door de troepenbeweging naar Kwala Simpang maar weldra werden aan gevuld zullen meldt de Deli Ct toch eindelgk hnn taak gaan vervullen en een expeditie ni ar de Bataklanden ondernemen zoodat deze complexen geheel onder het Nederlandsch gezag zullen komen en weldra ook het di oombeeld werkelgkheid zal zgn controleur Westenberg zetelend te Poerba nabg het Tobameer als civiel gezaghebber met den titel van assis tentresident over de Bataklanden In verdere toekomst zien we dan ook die streken die voor tabak ongeschikt zgn veranderd in rgstvelden die het noodigo kunnen leveren voor bevolking ingezetenen garnizoen enz De expeditie gaat vermoedeiyk over LauBoentoe en Tj Beringin om tenslotte ten zuiden van den westelgken uithoek van BovenLangkat het gebied te betreden waar de ongeregeldheden tnsscben de Bataksche stammen te wachten zgn die den brutalen roof van de vrouw uit het BovenLangkatscho gepleegd hebben 1 Het vertrek der expeditie kon nog in I Maart worden tegemoet gazien Borneo I Dit Meester Cornelis werd op 2 Maart aan do Suraatra Post gessind i Uit Bandjermasin wordt gemeld dat de aanhangers van den pegoestian hnlp heb Stadsnieuws GOUDA 29 Maart 1904 3 l I Oi t 5 I qoSh 1 os f ui § S I 3 u s a SM 3i m I ca I co I lO r l S I I co COC i S I COïOCi 3 IS i i I 12 I 3 CD co 3 00OD 3 jc a I 3 3 a o Mmc5 In de gisterenavond gehouden vergadering van de vrgzinnige kiesvereeniging Gouda is tot candidaat voor litt van den Gemeenteraad gekozen do heer J Vergeer De vrgzinnige democratische vereeniging can eerde mede genoemde heer Naar men ons meldt zal op Vrgdag 1 April des namiddags ten 2 uren op een terrein gelegen aan de Lizeweg te Haastrecht eigendom van mevr Le Fèvre de Montigny door de pachter Ooms hiertoe vrgwillig afgestaan een match tnsscben de Gondsche voetbalvereeniging Olympia 2e elftal en de Haastrechtsche voetbalvereeniging Sparta plaats hebben Bg Kon Besl is benoemd toileeraiir aan den rgkstninbonwwintersehöol te Boskoop C Pb Moerlands thans tydelgk als zoodanig werkzaam 375 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Dinsdag 29 Maart No 5294 f 500C 8634 en 15340 ieder f 1000 7502 9773 en 20545 ieder f 400 11532 f200 4879 5821 13967 14453 14523 en 19335 ieder f 100 Prgzen van f 30 17 2601 6657 8235 11828 14699 17700 83 5 77 43 46 14773 94 93 60 5723 8318 66 89 17822 134 73 24 68 11906 14839 65 203 2702 5826 89 9 40 17905 39 22 32 97 46 75 48 68 74 58 8414 64 92 86 319 2804 67 18 12075 14901 18008 56 68 83 78 12111 91 30 83 3004 401 10 89 8607 62 15016 18135 5925 8701 12255 17 58 11 64 52 61 59 27 67 24 88 82 82 12338 70 93 46 94 6060 8810 44 76 18206 98 3202 6201 19 50 97 70 625 54 71 32 60 15236 83 47 3346 88 8927 12429 39 95 59 92 6336 36 86 47 18321 677 98 38 87 12507 60 30 83 3403 57 9009 24 15336 35 85 75 6422 21 36 56 63 90 99 64 71 12644 76 18405 722 3629 62 9163 93 15455 55 89 3653 6504 9218 12700 16529 18563 97 89 20 61 12861 66 91 850 3718 47 9381 66 15614 96 63 3825 6648 9408 74 58 18605 919 35 6748 57 13097 89 41 96 60 63 64 13138 15795 66 98 67 64 9562 64 16815 89 1048 3951 98 79 69 15936 18720 73 4146 6841 9603 78 16025 33 75 4202 86 9740 13226 41 81 82 15 932 47 49 67 18801 1104 19 67 9856 66 79 8 32 27 96 9903 68 16124 41 36 48 7014 8 83 25 18901 92 57 62 21 13441 61 36 1290 4837 76 25 49 16333 41 94 51 7183 89 91 69 84 1320 21 19021 19343 19431 19668 19731 47 19811 49 19955 20033 66 20145 20382 20427 70 99 20683 16464 72 91 16660 69 16626 56 16716 16862 16965 67 87 17002 48 91 17145 17292 17302 4 91 17407 37 62 17516 B4 17608 11 88 94 97 37 97 7220 47 13507 24 52 51 10248 13645 7330 68 78 97 13767 99 10322 13801 7400 29 95 71 10466 13927 7503 10513 93 10632 14014 82 2530 10747 27 7617 65 60 22 91 68 2023 24 25 27 72 10878 72 87 10919 14111 7708 HOOI 60 29 65 56 20601 13 29 69 77 20814 53 98 20964 91 34 6241 2157 65 70 5312 99 73 2206 80 26 5147 2410 71 34 6569 49 5616 34 50 7860 11247 64 7996 11357 14200 8040 11426 14309 66 11692 30 70 9 14421 91 11623 73 8115 42 75 29 11732 14612 87 56 44 97 2504 8201 67 72 2 11808 Wenscht gg soliede qualiteit tegen billgke prgzen koopt dan uw GOEDEREN bij A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Velevhoou ê o 31 BEURS VAN ROTTERDAM MAANDAG 28 MAART L K H K StaaUleemnqen BuLOiBUE Obligitien Tabaksleening 1902 5 84V Rusland Obligation Rothschild 3e uitgifte GR 625 1891 4 89 Goudloening 1884 5 96 EoïPTE Oblig Leening 1876 4 102 Dominicaner Republiek Obl met ticket 1 Oct 1901 2 12 Hypotheek Banken Pandb le Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 99 Pandb Dordrechtsche Hypb 4 99 i 997 99 99 99 ggï 101 101 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 Pandb Friescb Groningsche Hypotheekbank 4 Pandb Holl Geldersche Hypb 4 Pondb Holl Hypb 4 Pandb Maas Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Pandb Nederl Hypolheekb te Veendam 4 99 101 96 99 99 99 Pandb Overgselscb Hypb 4 Pandb Rotterdamsche Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Rgnlandsche Hypb 4 Pandb Vaderlandsche Hypb 4 Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 4 Crediel Imtell CuUuur ihdemtminffen Aand Intern Crediet en Han delsv Rotterdam 97 Scheepvaart Maatschappijen Aand Nederl Am Stv My 100 Diversen Obl Mg tot Expl Laan vnn Meerdervoort 1902 4 98 SpoorvjcgUeningen Nederland Gest Obl NoordBrabmt BoxtelWezel 1875 80 92 NoordAmerika Atchison To peka en Santa Fé Cert van gewone Aandeelen 68 Denver en RioGrand Spw Cert van aand 20 Miss Kansas Texas Cert van Aandeelen 17 Southern RailwayComp Gew afgest aandeelen 21 Premieleeningen Bbloie Mg van Kanaal en Havenwerken 2 86 HosoARiJE Hong Hypotheekb fl 100 BJll Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 39 Maart 1904 Vette o en en koeien goede aanvoer prijzen wai en voor iste kwal 34 2de kwal 31 306 kw 7 cent per half kilo Vette kalveren redel aanvoer prijaen waren voor late kwal z8 ide kwal 25 3de kwal 23 cents per half kilo Vette varkens goeden aanvoer prijzen waren voor ie kwal 31 ade kwal 30 3de kwal 17 cents per halt kilo advkrti mtif n ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onze geliefde Zuster en Schoonzuster betuigen wg onzen faartelgken dank Gouda A VAN der LINDEN f J VAN DER LINDEN Steenbergen C T van der LINDEN MONTIJN 29 Maart 1904 Wegens ziekte der vrouw ter overname aangeboden voor spotprgs een net Café Billart op nette stand bewi jzeii van omzet voorhanden Franklin traat GO Den Haag Zenuw en ülaajy lijders wordt ait overtaitfing als eeu werkelgke hnlpin den nood het boek aanbevolen Na ontvangst vuu adres per briefkaart nor Jt ll t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S tookh Zaltbommol KOLONIALE WERVING IIANDC KLD 200 by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor Ze Jnreti en voor ingelgfden bg de Nationale Militie met onhepanld verlof of tn werhelijken dlenut lig het aangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIK i anbrenggeld Twintijf GuhJen Men melde zich aan frIJwIUIgrrH ea MIlltlepltelittfieH met ottbeiinnld verlof bg den Commandant van het Koloniaal Worfdepot te Harderwyk of bg een der plaiUseiyke of Garnizoens Commandanten MUltie Uiclitlyea oniler de Wajieiteii by liun onmiddelgken Chef n Geen Kiiikhoesl Geen liilliieiixa ONINKLUKE Om fïinkhocst Influenza ff Itorsl e n Roelaunilnenin i binnen den kortst raogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior BruivenBorst honig Extract Hf F L I A i ¥ T n H V uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C H N S i AIB DEN HAAG ft Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 ct bij firma WOLWF Co Westhaven m Gowla A LArESSTlSIN e neaV 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B I2 i te Gouda A BOÜMAN Afoordrec f PINKHK Nieuwerkèrkad JJsel A N v i ZESSEN Sc wmi iown J Tn TOBKBN jBojtiup B V WIJK Oudema rr A SCHEER Haastrecht P W v EDK Oudewater K tan dbh HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPKK Moercapelle ü v o STAR Waddingsveen Wed A HOLST Waddingsveetk M KOLKMAN Waddingsveen P A 0 GROOT Oudewater J D JONÜH Oudewater J P KASTELKIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop Calé HARMONIE Mark COUBt r SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau 1ste kwal HEINEKENS SERSTE en andere Bieren Van af heden mg verkrggbaar het zoo bekende en beroemde Br cuixL Bittertje van de Firma H BOOTZ in De drie Fleschjes te Amsterdam Aanbevelend J WOUDEIIIEHG N B Door het plaatsen van een BILLARD op de Bovenzaal kan ik met nog meer aandrang mgn BOVENLOCALITEIT aanbevelen lot het houden van HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN enz Flink ingericht voor VERKOÓPING EN alsmede voor BRCIILOFTSFEESTEN Toonoel Piano enz Biliyke condition