Goudsche Courant, zaterdag 2 april 1904

Zaterdag 3 April 1004 So 9370 43ste Jaargang fiOlDSCHE COIMMT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelélfoon A 8t A D V E U T E N T I E N woiden geplaatst van 1 5 legels d 50 Centen iedere legel meei 10 Centen Gitxite letteis woidön betekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentien tot 1 urn des muld Telel n N S De Uitgave dezei Coulant geschiedt dag elijks met uitzondenng van Zon en Feestdag en De pnjs pei dne maanden is 1 26 iancó per post 1 70 Alzondeihjke Noinmeis VIJF CENT KJV ONDERWIJS in tehmlnêehrtrt k i 09S per les in 10 h 15 leHan een flinlie loopend hand OóV ondefwIiB in alle soorten fei ae H I rond Ootbuchao iractnarsehritt ktt per les Kinderen bj paren k i 0 S9 M m nom litertv Middelbaar Onderwgs l h Schoonschrgven CBABETH8TKAAT 2 a Telsplioomiet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceeleo binoen een kring van K U 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net ia aangesUten aan het Bgks Intercommnnaalbnrean Op 1 E ebr 1 90é k r kregea aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrigbaaraan het Bnrean ACHTER DB VISCHUARET i TE Hütia san ie Weetliaven B No 1 9 HEEREimUIS met ACHT KAMERS rainen KELDER n groeten TÜIN Hnnrprfls 575 Dadel k te aanvaarden T bevragea b J W SCHOUTEN BÉ lllll l H l ri nijliii m 1 1 1 i T w a TEEOOFAApESOBSS Eoa nieuwe l outen Tent TE KOOP staande op de Markt alhier groot ix 11 X 5 60 Meter hoogte van vloer tot plaiqnd 353 Meter Te bevragen b j j u üË muit In het VERLtCHTINGS HAGAZUN öe Avondster Dubbda boort Tellnr lil Ztjn beden ontvangen een mooie collectie Aienw Styl Gasonameglen UiwkeU ei Balluns Verder oorbanden een mime Kease GASKOOKAPPARATEN m EN PmOLEOHAGHILS Eonig adres voor GASGLOEILICHT BENOODIUDH DEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht faoadt is dH tnr tear adres r éu bev IDd M VAN LOOfï Aanlegger van Qas en Waterleiding £ IKi l LlUüU t gntraogen teaamenxeatald eo na vele ruitueniiggBn 1b don handel gekuma oniiei dat aau im attrindns Dr HiolmeU vervaariigd 4p dt bHto mtdUnea in het innldtonsmde étabkliaaemuit vaa Osbr BtollWMk tmUm Mm Bifcd Cacao In vit De jmam ia matmk kekoekt Igkaoh t poBder or M k Ch MlM4 JOk nneesbai ti4l Mink bA gmi van diarrbee4tB n vitter gllMttML Ynkrijgblar bQ 4b ve mWMl 1 Apotballara TSB o SO cTps IMj a naaalTtrt wwooi4 W 1v IM an JlRus attenUtA LmgtWdW 4v i Mit Ktt Gouda I W irw A BRINKMAN b I aangtjWme gezond diank voor dakaoh Mruik een il 2 tlMieleptl vaa Gondsche Melkinrichling TÜB JSIgaEL Telefoo 1 W 2L Bovenstaande inrichting bitift zich bij voortduring aanbevelen tot levering 1 van PRIMA ONVERVALSCHTE MELK door bet personeel met de melk wagens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitsluitend van vee dat onder controle staat van den Rgks Veearts den Heer Ë OVERBOSCH alhier Deze melk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de melkfliters van alle onzoiverheden gereinigd en daarna over de melkkoelers sterk afgekoeld ter verdunrzaming De prgs is tot nadere aankondiging f cent per Liter TAPTIIMKLK 3 1 per Liter I ROOMKARNEMEIK 3 Ufclh ROOMisiagrooni 90 ZURE ROOM daags Ie rorei Ie besleileii 70 Gepasteuriseerde Melk Deze melk heoft een bewerking ondergaan ter verdnnrzaming waar I door do Pnlkogene bnctpriein gedood tt n vervangt de gekookte melk doch mist den kook imunk ph kan Iwee dagen goed bl v n Lövoring in Llterflesschen k f OIO per stuk met 10 pent staangeld voor de fl 3cli en halve flesriijcs i S et met 6 et staingfld voor liet flcsclije GepasteuriseerdeRoombotei voor lafelgebruik De e boter munt oit in fijnheid van smaak All 40 per K O voor stool en keukengebruik f 130 per K G Onie gelieele botorbereiding staat onder geregelde contrCIo van het BOTERCONTROLESTAIION te Lelden waardoor wö onzen afnemers den grootsten waarborg bieden van te leveren rsniA ONTEBmps natüübboter ZUiV Ë M i Ml I n verkoopen W De eeltige labrikanten die 1retM tre$lu aan particoHeren verkoopen I tot fabriekaprifmeH Onovertroffen kwaliteiten I Lageprijnnl Cftdeinxf AHerfijDSie NATUUK rooiskter uil eigea inelbrij Ikiis 70 r p fid IHélaage gelgk Natuui boter 0c p pond en 08 en 90 c p f P d IHwgattne tS Ji9 ëO en 44 c p i i P id Fgnste voWette boeren Goadsche Kaas onn $ pmaliuu gS e p pond2e soort 3S o Puike fabrieks Jf ïTJnste vette Leidscho om ipeiia Utit 3S c Prima lK Ande e WtmuntiBde gebrande tioJTte f c 4Sc IOo f o ena e p pond Probeert onze grove zeer geurige goed waterhoadende CHINA CONGO THEE in zakjes van 1 ons t f O cent 5 leêge zakjes goed voor cadeau of heelen groenen bon Deze Thee Wordt overal met 20 c betaald OriÜs taideelM In ne verluling na 29 Sl REEKHACin rE $ 140 eigen Verkoophuizen HET WAPKN VAN ASTEN Te CW i uitsluitend tr4HMraai No A É 0 Ontvangen voor bons Eene groote sorteerlng van de volgende nieuwe voorjaarsarttkeleii in poroelem majolica deltsob tei ra aotta glas eni Be ld n Van 5 tot 30 bom p paar Vazen van 3 tot 18 bons p paar Jardinieres van 3 tot 20 bons p paar Bloempotten van 6 tot 11 bons p r stuk Garnituren van 2 tot 3B bona Wandplaten en borden van i tot 16 bons p paar A s MftMidagr 2den Paasclidag tot 1 uur open P HUOFTHA flZii iBteeds flink © voorraad afgeèneden Bloemen UTEECHTSCHE ICat inale Tapijtreiniging Dooi UCHTDBUKhlKG ouder KLBPPBV Opgericht IftSS Tapiitreiniging is noodig yoat huleHikheiil m oetouilheM en voor het behoud van de Tayljteit zelve Onze Hnehtiinle Inrlchtinu Iaat naarceoe vernuftige vin4ing zelfs de lichtste Tapgtsoorteti oaheschadigd en maakt ook de xwatmte werkelijk gtof vrij en tutver Nadere inlichtingen en uitvoerige Ctr ciilairen met Prf KCOHraaf verkrygbaar aan ons Kantoor bg de Vtreehttoke Amre Behanger en voor deze omstreken bg de volgenden UoiDA Firma B di JONG Gehr DE BAADT en H J V SCHALEN Aan alle Kleeden wordt eene Kaart gehecht met bet utempel on er firma en met iofiteekening Utrecht Inrl httng AnthontedIJlt Kantoor tttmuurilt Ifeenl Kaèi ftraiit 1 Verkrijgbaar in flesschen 00 cK 7lt ets en f 85 btl H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKMS V AD RICHTER A Co Rotterdam Te GoüDi bj C LtWEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co esthaveii 198 EEeSEFOTTAHTaEE Hen wnrdt verzooht op t MERK te leltw UIT IIT MaSUEUX VM M RAVENSWAAY ZONEN OOBINOHBH ÜMClMé Deze THKBEN wordM afgalef erd lil verzegelde pakjes vao trgi tvrei én een half ea een Ned one net vermelding ran Nommer en Prgs vopriien van neveDstaaad Merk voigeoa de Wei gedeponeerd ich tot de uitvoeriu van oeterde orders aiuibereleD4e a J C BUI voorheen J BREEBAART a leeriijk ftnsïTïeerf ie andenl Mgens den hedmistgstfm stand der wefenschip is Odol fire BRdwmdsii ktbiskmiM mtdemzorgnvmimdentrnkt élisSIl Ü JC onze Pf i tgn acom f 1 y cenuw en ÜMtglijders oidt Bit orartniging als em wetkalflke Jiolp den Bood het bo aanbevolen ontniigat van adiós par ImeAaart mor U d t b eli e IraiMO p r fost toageBondeo door UOKvewSM BMkh BattbawmaU Bult eiilanilsch Overzichi Ben par tel v d Frankf Ztg meldt De Porte opende opnieuw zeer overbodige besprekingen over de gendarmeiie qnaestie Om mogelijk latere uitleggingen te voor komen verklaarde zg gisteren m een n ta aan de groote mogendheden dat zy onder geen voorwaarde meer dan 2o vreemde Of flcieren m do gendarmerie m Macedonië zal toelaten n vreemd ofScieren principieel buitensluit Het gevolg van dezen stap zal een aieuwe wisseling van nota u en een nieuwe vertraging van de i eis vm generaal De Georgis naar Salonika zgn Reuter seint nit Tuna £ en hevig gevecht had plaats tusschpn het Britscbe expeditie corps en libetaiien Na twee aanvullen wierden de fibetanen met zware verliezen teriiggeshgen Het Tibetaansche kamp te Ouru woid door de Engelschen genomen Een par tel v d Frankf Ztg meldt Drio TnrkBche bataljons kwamen in de haven van Jambo m de Roode Zee aan en pkten onmiddellijk cp na ir Hedjas De Bedouinen verswrrpu voornaraeluk de vier voornaamste felgrittiswegen van Djeddn naar Mtkka van Mikka nanr Medina van fambo naar Medina en vaii Medma naar Halt Een groot aantal pelgrims in goed nderrichte kringen die klaarbl kelt k vree zen m t de volle waarheid voor den dag te komei spreekt men van iOOO werden gedood Het zgn voornamelgk Perzen en Indiërs en enkele Turken en Arabieren Als grond voor de aduvallen der Bedom nen wordt aangegeven het totale gebrek aan geldmiddelen bg de pelgrims die van de heilige p aatsen terugkeeren en die door de stelselmatige afpeisingen vaa den Vi i van Hedjas Ahmed Ratib pasja zoodanig van alle middelen ontbloot zgn dat zg de doortocbts belasting aan de Bedouinen Roofden met konden betalen Generaal Mitsjenko brengt in gn rappoft over het gevecht bg Tsjnngtsjoe hulde aan de dapperheid der Japanners De Ruisen beginnen das in te zien dat er met het verkleinen van de verdiensten van den vijand geen eer te behalen is Zoo sehrglt ook olonel Werestsjagm lid van den generalen iitaf van generaal Koeropatkin het volgende in de Wiedomosti van Petersburg FEUiLLElOX HET MEDAILLOir Naar het hransch 89 AchtM men Wj de opentmre zittfng de ieiten met genoegtaam bewezen dan eerst wilde hij voor den dag komeo met het atdoeod bewijs waarvan D niemand iets wisfe en dat alsdftn wanneer Beaucbêae de publieke opinie v ót Kich had door g9en spavondighcdea van advokatco zou te ontxcnuwen zijo Dank zij t geld met milde luuid door Marcelle rondgestrooid had de adellijke booswicht nog verdedigers gevoijden Sommige nieuwsbladen steunden den graaf de Kermor üp een openhjke wqze De algemeéne opinie was Vflideeld Men had Jacques Beaocfaêoe en diens sdiooQxoon ZIJ took met met ronde woorden Oiaar in elk gevat toch voor wien lezen kon dm del genoeg voc indringers uitg ouakt Het zou er d haWe bij de discusue nog warm genotg to aan en piet ongeduld jachtte men e opening V9n het rechtsgcduig voor het pubhek ad Gelijk WIJ gezegd hebben was de gerechtszaal goed gevuld Op de groene tafel lagen in doorjfchtige stopflesschen als stukken van overtuiging noamlge miscEoacopuich scheikundig onderrochte dMlen TU hel f toffeli k verstoot van Juhen de Kermor De acte van beschuldiging vermeldde het vcr Wg staan tegenover een flinken en moe digen vgand besloten zgn bestaan op een kaart te zetten Terngtrekkeli voor hem is onmogelgk diar de zet arhtei hem ligt Hg moet overwmn n uf ondtrgian Kpn men gelooven dat cén zoo vernoftig ten zoo listig volk een oorlog zon hebbtn be gonnen zoo hot zirh n kriclit met bewus was P t e lipmners zgn met minder goed m gelicht d in do Boeren Maar de krggs nacht dezer hitsten Op voet van oorljig telde alichts 20 000 man en 5 ilood iakttn de Engelschen 25Ü 000 m m te zenden am hun verzet te bedwin n Waai im zoudtn wg niet erkennen dat de Jap inners iiidif n noodig 600000 tot 700 0 X inan tegen ojis m het veld kunnen brengen V Ook hierin volgen de Russen g li 1 liet Ëngelsche voorbeeld Zoo haast is met de oorlog begonnen of de dappertieid en and r goede eigenschajtpen van dun ainvankilgk gesinadtn en geniiiiotliteii v jand woideu luimstlioüts eikend De verdi iiste v iii een overwinning woidt din des te grootei Het ai twoord van de gezanten ain d Porte ifi inderdaad koniiacli g neiii n er acte vin dat de rurksche Regeeriiig nu 2 Loropeesclia ulfitieien vfor de geiidaimf rie lil Mictdome wil toestaan en zeggen dan verder dat zg aangezien nver de nndii puntfu m het lorksclie intwooid met g sproken wordt aannemen dat de Poite die andfre punten ongewgz gd aanneemt Dat is loch de tiepassing van het Die zwggt stemt toe wel wit heel ver ge dreven Het blgk verder dat de gezanten hoe wel acte nemend van de verklaring der Porte betreffende de toestemming om 25 Enropeesche oiflcieren bg de gendarmerie aan te stellen hun oorspronkelgke eibch om bO officieren aan te wgzen met lieten vallen In een nadere nota hebben zg dit uiteenge zet Zj zullen voorloopig zich met de uit breiding door de Poi te toegestaan tevreden stellen meur zetten tevens uiteen dat zg zoodra de omstandigheden het noodig maken op de aanstelling van nog 35 officieren iul len aandringen Generaal De Giorgis kan nu zgn taak aanvaarden Maar dat de ambitie bg den chef der Macedonische geudaimerie groot is kan niet worden verondersteld Degeneiail 13 in een zetr pessimistische stemming en verklaaide dat hg winneei hg bekend was geweest met alle bg ondei heden van doB stand dei onderhandelingen on van den toestand do zending met zou hebben aan i 4 i giltigen van den grauf de Kermor en het werpen in de Seint we geslingerd vin den sf oorweg te Asmèrei van d s graven zoonije André de Ker mor groot gebracht onder den naam van Henn Beauchêne en sprak eveneens van de twee volgende aanslugen tcj en het geredde kind gesoaeed Ib de zaal wees men elkander den graaf Jean de Kermor aan die daar op de bank der beschul digden zat geheel m het zwart gekleed eer bleek maar oogenschijnlijk overigens zeer kalm on ook hier verschenen met de gewone deftighei 1 van een man van zijn leeltijd uit de groote wereld Op do batik der getuigen had men in de eerste plaats alle aandacht voor Henn nwt zijn zafcht en innemend uiterlijk dat behoudenis het verschil m leeftyd een opmerkelijke overeenkomst aanbood met het uiterlijk van zi n oom die als be chul Üigde voor het gerechtshof versehenen was Maar ook de acberromeester bleek het voorwerp vao veler oplettendheid te iijn Men kende nu zoowat zyn heelen levensloop want de couranten hadden door oude rapporten en verhalen van ooggetuigen ingelicht uitvoerige beschrijvingen g cven von zijn wapenfeiten in Algiers en in den Krim Men wist wie die man waa en wat hl had gedaan Men had eveneens dagbla den leven in zekeren zin van onbescheidenheid het publiek ingelicht omtrent Beauchêne s vroegere verhouding tot de tegenwoorhge gravin de Kermor Heet vas r niet noodig gewewt om hem tot den held van den dag te maken en zoo men aprak van den wapenkoning wut iedereen vaard Hg is nu reeda maanden m Konstan tinopel en heelt nog nuts kunnen doen fn niets kannen looibeieidin en vreest dnt ondanks de eonc ssies laiigi iinoi hand nan de Porte ontlokt gn gezag en zgn macht met groot genoeg zuil u zgn om hera an staat te stellen iets aldoeiids tot stand to brengen iii lurkijo Op lerziek der g zanten is de Gior is Ihins met zp stil niu balomka De V oruitzi lit n loor de Unumistischo paitg m Ingeluid mneei Ailhur Bdlfinr iiidtl k bisl 1 n zil I cbh n hel P irkniei t te onlbiiil II ijii nut scliilt imd 1 en dr mann i die tot ii ig too steeds de Heg erui oj kuclitige wij e sleuiidi ondanks de itiscliillen viii ineeiiiiig die nii en d in t voor eliilü kwainiii gaat heen ir Ml lil 1 lil lisBeaili de ud minmtei van huilden Ih 11 mi ens liigien laii zgn klei rs te H istul medui td tld dat lig zich niet meer besi liikluar kii st Hun En dat 18 een zwiro slig voor dt Unio msttn ni ur het is mot de eenig Sir ï re doi lek Will alg vididigde voor Noord Bus tol heeft zgn ontslig genomen als lid ven de Uiiiüiiist sciie veieeniging omdat hg h M wel Seeds een tigeiiHiandir viiu lloini Itdiè I II b stmt voorstander van vriibiMhl 1 Uil liij 11 liet brling van liet luid en vüoi il van de werkniansklasse i oodzakeipk acht Dit voorbeeld volgen andeie Onio nisten hen aiiSer onnngenaam incident voor de Unionistische paitg is hot besluit van de plaatselgka ert inging op het eiland Wight om geen candidaat tu stellen tegenover ma joor Seely dw zich tegen de invoei rechten en tegen den Chineezen aibtid hieft ver kUard Zoo brokkelt do grootste regeeringameer derheid die ooit in Engeland bestond ge leidolgk af En de minister presfdent staat voor het hopelooz geval dat hg met meer wedt of hg rechts of links zal gaan Zgn ver klaringen m het Parlement geven daarvan weer dnidelgk blgk Hg kan met ruiterlgk zeggen dat hg proteetionist is want d in ver loopt zgn meerderheid heelcmaal liij kan ook niet zoggen dat hg h t met is want dan krggt hg de rinmberlam mannen in het Huis legen zich Hg beioipt zich diar om maar op zgn bo kje dat de kerk in t midden laat en noeh viseh noch vleesCli is tiO zgn verkl iring dat lig met zal hetii gaan hoewel zgn mterderlieid n hot Huis verznakt is omdat hij het vertrouwen van teratond wten laarmcdef bedoeld werd Onze vriend scheen on Ier de nieuwagicnge blikken die van alle kanten o hem gevestig 1 werden allerminst verlegen e sijn Vin Ijd tot ti d zag hij nair de graaf en lan kwam er op zijn mannelijk en goedig gelaat een trek vfin atdchuvv maar dat wab met o n lat Jean de Ker mor hem rtjn bruid ontstolen had hij had nu een lieve en zichte vrouw lat Marcel nooit voor hera had kunnen zijn mair alleen op lat de schurk ayn Henn zi n lieveling had willen vermoo lcn Bg het voorlezen van de acte van beschuldig n door den ambtemar van het openbare inioister e een leer lany stuk bleef Jean de Kerniprmet nedergebogen hoofd ziiten luwt ren maar tocji dat was aigeloopen plooide een glimlach zijn mond Men had tegen hem illeen aanwijzingendoch niet één bewjs Wat werd het hem gemak kelijk gemaakt zich te verdedig n Zjn advocaitzou gewis wel zorgen dat hij terstond op vrge voeten werd gesteld Graaf de Kermor mag ik u verzoeken om op te staan seide de prebident van het gerechtshof en Jean de Kermor stond op en zag met een ruatigen blik om zich heen ais iemand die volkomen zeker is van zijn zaïk Bedaard en goed verstaanbaar beantwoordde hij il de tot hem gerichte vragen en toen dc vergif tigm van Juhen de Kermor ter sprake kwam een vergiftiging die wettig en overtuigend be wezen was vetklaardè hij met een onverstoorbare kalmte dat hij in elk geval de schuldige mat kon rijn want dat hij zich tijdens de dood van het Huis bezit werd door de I loyd Goorge beantwoord met de snedige opmerking Do minister vergeet echter dat het Huis met meer liet vertrouwen van het volk bezit m iedere verkiezing toont u dat duidelgker De Pargsche Matm heeft In een zgner Jongste nummers en nog wel met vette letters en op een zeer in het oogvallende plants een sens tie bei icht afgedrukt over den gezondheidstoestand van den Keizer Bedoeld bericlit i naar het heet te Londen m booge kringen ontvang n uit Beiign en iQidde als volgt De keelaandoomng vandenKeiz r welke enkelo ma inden geleden aanleiding gif tot liet vtilichten eener operatie heeft zich verergerd Velschillende Dullsche couranten o a het Beihnor lageblatt betw sten de juistheid van liet geincht ütlgk ieder vei wachtte heeft do munster van hiuaueien den stoini door zgn nieuwe helastingplanueu gewekt met kunnen weef stam Ue heel lexeria de Soijza is afgetredin en de heei Rodngo Alfouzo Pequito heeft hem verv ingen Ptqulto is lid van den geniet iiteraad van Lissab tn en is een dei sMChlois en directeuren van het Liss ibonsch Aurdrgkskundig Geniotsehap die sinds JO jaAi grootoii invloed oeTent op de econo mnohe toestanden des lands Lvtnw l verwacht men met dat hat verzet over liet g lieelo lan 1 zil bediren voorliet geheele leaetionairo kabinet Maura htt leid heeft geruimd Op de wel wat gemaakte viengde waar mede Russischt bladen do Fiansch Engelstho overeenkomst hebben begioet volgen gelgk men verwachten kon pogingen om die entt iite gunstig voor Rusland te stemmen Zoo sclirgtt thans weder oen red icteur van het Nowoie Wemji hoofdschuddend ovei de verbinding der Britsche staatkunde m het Vtrio Oosten De vgand chip tegen Rusinid al ten gevolge hebben dut da Groote Oceaan een Amorikaiusthe wereldzee zal worden h en goede icrstandhouding met Euslind daatent gen uu aai de beide mogendheden do oppeimieit geven te land tn ter zee Rusland bege rt de kust van Wlndiwoslok tot Sjinhaikwin ten dit strgdt met met h ngt 1 luds belangen Rusland begeert Indife niet en een overeenkomst met hngoland is even goed mogelijk als met O stenrük in Oost Europa zgn broeier in Amerika t Ne York bevond waa r hij dan ook den brief vaij d n notaris had ünlvanj en wUhj met bewijzen kon ilaven Vu letT eenvou lige verklaring zou gewis de geheule beachuldigiriK ontrenuw t hehben wanneer de rocureur der Republiek daarop ni t had geantwoo d We zullen da lelijk bewijien tegen de ve klaring van den beschuldigde in lat de graal Jean dc K ermor t jdens het ifbtcrven van zyn bropdcr niet te New ork maar te parija WJS 1 Jean de Kermor werjl bleek HiJ wrlde die bewering op statnikn voet bewezen en zeide hij maar Ie prcsi lei t nnakte aan dat alles een eindo met te ze geo Beantwoord k u gestel Ie vragen I Later zult gij illc i e egenheid hebben om u te verded jen H t verhoor wer 1 voortgeiet zonder dat het voor onze lei ers iels merkwaar hgs meer ople erde of iets dat hun met vroeger lan s een anderen weg 18 bekend geworden Dc beklaagde mocht gaan zitten Nu stond de protureur der Republiek op Met enkele korte en sny lende volzinnen vernietigde hij de woorden waarmede de beschuldig Ie zich meende t hebben verdedigd ordt vervolgd