Goudsche Courant, woensdag 6 april 1904

Mnoon treft en dat de maatreKel Tan anttBaer oeicingen bl jk geeft Van het Nederlandsch consulaire personeel il slechts éin man nog in fnnctie de heer F Prior wd vice consul te Johannesburg De heer Prior Deen van geboorte maar overigens de Hollandsche taal volkomen machtig en in Hollandsche krjngen druk verkeerend was reeds tSdeiis het gonvernemest van president Kruger werkzaam en zal dos moeten altreden Verspreide Berichten Fbjliikbuk Overeenkomstig het reqnisitoir is door d Ie Civiele Kamer te Parijs vonnis gewezen in bet proces van de republiek Columbia tegen de Fanama kanaalmaatschappy Eerstgenoemde is niet ontvankelijk verklaard in haren eisch en veroordeeld lot de kosten Te Roubaix is het aantal stakers weer vermeerderd Het totaal is nn 13 800 en daarbij gerekend de stakers van Toarcoing en Kijssel wordt het 30 000 Over t algemeen honden de stakers zich kalm en bepaald ernstige incidenten komen er niet voor Het wordt waarschijnlijk geacht dat de patroons op de gestelde eischen zullen moeten ingaan inbegrepen hot betalen van betzelfde loon voor 10 oren arbeid als voor 18 uor wat beteekent een vermeerdering van o pCt Ook de metselaars te Roanne hebben het werk gestaakt zy bonden een ouden werkman die aan den arbeid bleef een plakkaat op den rug waarop bet woord renegat afvallige en dreven den stakker loo door de stad Itilie Een der bladen maakt bekend dat president Loubet toch een bezoek aan den paus zal brengen docb als eenvoudig particulier in het strengste incognito Ababix Drie Turkiche bataljons kwamen Donderdag in de haven van Jambo in de Roode Zee aan en rukten onmiddellijk op naar Hedjas De Bedouienf ii versperren voornamelijk de vier vootnnaraste pelgrimswegen van Djedda naar Mekka van Mekkn naar Medina van Jambo naar Medina en van Medina naar Halt Een groot aantal pelgrims in goedonderrichte kringen dio klnarblykeiyk vree zen met de volle waarheid voor den dag te komen spreekt men van 4000 werden gedood Het zyn voornamelijk Perzen en IndiCrF en enkele Turken en Arabieren Als grond voor de aanvallen der Bedoninen wordt uangegevin hut totale gebrek aan geldmiddelen by ir pelgrims die van de heilige pliiatsun terugkeeron en die door de stelselmatige afpersingen van den Vali van Hedjas Ahmed HatibPacha zoodanig van alte middelen ontbloot zyn dat zy de doortochtsbelasting aan de Bedouinen hoofden niet konden betalen TlIBIIT Een hevig gevecht had Donderdag plaats tusschen het Britsche expeditiekorps en Thibetanen Na twee aanvallen werden dezen met zware verliezen teruggeslagen Het Tbibetaansche kamp te Öoeroe werd door de Engelschen genomen Uit Tanoe wordt nog geseind dat de verliezen aan Engelscbe zgde bedroegen twaalf man Aan Tbibetaansche zyde moeten i i 600 man gesneuveld en gewond zyn BINNENLAND PROVIJSCIALE STATEN ZUID HOLLAND Op do aanvraag om en provinciale subsidie in de restauratie van den kerktoren te Vianen geven Oed Staten het volgende advies De toren der Ned herv kerk te Vianen is wat het boofdgedeelte betreft een der weinige in baksteen opgetrokken monumenten uil de 13e eeuw In de l e eeuw is op dit ongeveer 23 M hooge gedeelte een verhooging van ongeveer 7 M aangebracht Dit nieuwere dapt waarin de drie torenklokken yn geplaatst en dat daardoor meer nog dan het overige gedeelte te lyden heeft van de sphudding door h t klokluiden veroortaakt verkeert in een toestand die zoowel volgens den architect der ryksmnaeumgebouwen Ouyfars als volgens den architect der monumenten Mulder herstelling zeer gewenscht maakt De scheuren in dat gedeelte voorkomende worden mede naar bet schgnt tengevolge van het Indringende water dat s winters in ys overgaat en de steenen uit elkaar drüft steeds wyder en wordt niet tydig een voorziening getroffen dan staat binnen eenige jaren afbrokkeling te wachten Reeds werd in 1899 op odvies van den architect Cuypers het klokluiden waarvan de toren in z n tegenwoordigen toestand te veel te Igden had gestaakt totdat de noodige verbetering zou zyn aangebracht Het gemeentebestuur heelt thana besloten de herstelling ter hand te nemen De kosten hiervan zollen volgens de begroeting van den gemeente architect f 6000 bedragen waarvan I 2500 door een rSkssnbsidi wordt gedekt Men hoopt voorts I 1500 van de provincie te ontvangen zoodat f 1000 voor rekening der gemeente zou biyven voor zoover door particulieren daarin niet wordt bygedragen Oed Sraten zgn vao oordeel dat de zaak provincialen stenn verdient doch achten het volle aangevraagde bedrag niet gewettigd Voorgesteld wordt aan de gemeente Vianen een subsidie van f 1000 toe te kennen uit te keeren nadat zul zgn gebleken dat de rgkssnbsidie ad f 2500 ten volle Is uitbetaald By breed gemotiveerd begeleidend schryven hebben Oed Staten van Zuid Holland aan de Staten dier Provincie thans ter vaststelling in de aanstaande buitengewone vergadering aangeboden een Ontwerp tot wyziging van het reglement van Delfland houdende eene regeling van het onderhoud en het toezicht op de boezemkaden vergezeld vnn de bezwaarschriften die tegen dat ontwerp by de ter visie ligging waren uitgebracht Oed Staten hebben hnnne beschonwingen ter zake onder een drietal hoolirnbrieken gebracht In bet eerste gedeelte wordt aangetoond dat de boKtaande regeling allerminst eene gelukkige mag warden genoemd onder vermelding welke de toestand der kaden is en waaraan die in hoofdzaak is toe te schryven In het tweede gedeelte wordt in de eerste plaats de vraag ter beantwoording gesteld of door de inlating van rivierwater tot doorpirooming van den boezem de onderhoudslast der kaden is verzwaard en in welke mate De doorbraken sedert 1831 worden vermeld en besproken terwyi destyds Insschen Delfland en bet gemeentebestuur van s Oravenhage gevoerde onderhandelingen die tot den aanleg van een Kanaal en zeesinia geleid hebben uitvoerig worden gememoreerd Daarna wordt nog aan de beweriug als zou de sterke stroom veroorzaakt door het inlaten van water tot doorstrooming van Delflands boezem een hoogst belangrgke beschouwing gewyd De zaakrgke geschriften op id ter visie legging gevolgd worden eindelijk 1 het derde gedeelte besproken om ten slotte naar aanleiding der gemaakte opmerkingen voorstellen toe te lichten tot het opnemen van gewyiigde bepalingen betreflende het maalpeil en de inachtneming daarvan en betrellende het stellen van hoogere eischen aan kaden en hare reconstructie Gemengde Berichten De Amsterdamsche correspondent van de N C schryit over de toestanden onder de diamantbewerkera te Amsterdam In duizenden gezinnen waart reeds de ellende rond De tyden waarin do gehuwde diamantwerkers een spaarpot van eenige beteekenis maakten zgn voorby al slaat bun positie lot die der meeste handwerkslieden nog vrg gunstig Maar juist door den hoogeren levensstandaard is het nllkeeringsbedrag in vele gevallen ternauwernood voor de wekelgksehe bnisbunr voldoende Men kan zich dan den gang van zaken in deze gezinnen waar gewooniyk een goede verdienste inkomt gemakkelgk denken Als alle bronnen zyn nitgepnt hetgeen reeds na de eerste paar weken gewoonlgk hel geval is verhuizen eerst de sieraden daarna menig goed kleedingstuk naar het pandjeshuis om den boogsten nood te weren En dan het joodsche volk viert beden zyn eersten Paaschdag van het achtdagendurend leest der ongezuurde broeden Minstens 65 pot der diamantbewerkers belyden den joodschen godsdienst maar voor hen is het ditmaal geen leest menig kin4 zal er zgn traditioueele nieuwe Paasehplunje mee inschieten en menig voornemen tot aankoop van nieuwe benoodigdheden biyit achterwege De nadeelige gevolgen van da crisis worden merkbaar uiten zich in klachten In dit verband zy medegedeeld dat het brnto verlies voor Amsterdam volgens betrouwbare gegevens op 1200 000 per week moet worden geschat Werd de Sophia stichting te Scheveningen steeds by het einde van hel badseizoan gesloten het vorig jaar is dat ntel het geval geweest Sedert October weed daar een elftal kinderen verpleegd Het zyn jongens en meisjes lydende aan scrofulose en aandoeningen van de ademhalingsorganen Is de uilslag van deze eerste proef guntig dan zal zeer waarschyiyk binnen korten tyd de Sophia stichting het geheele jaar open staan voor de genezing van kindaren dia wioral behoefte lebben aan d frissche zuivere zeelucht Gisteravond is eï fn Dert Haag een fella brand uitgebroken iD eeD perceel ia de Baanstraat waarin een bandel van rywielen en onderdoelen ia gevestigd De zolders waarin magazgnen ign gevestigd brandden met den aanwezigen voorraad geheel uit Èeii carbidontplufflag had geen ernitige getalgen De brandwear blmehl het vuur m t vier stralen De 18e Jaarl jksche 4rgaderlng van don Bond van Christelgke zangvereenigiogen wordt morgen te Haarlem gehouden Ter gelegenheid daarvan is daar gistermiddag een concert gegeven in de St Bavo nadat eerst in hel Brongebonw de ontvnngat had plaats gevonden van de afgevaardigden door het bondsbestuur en hel eere comité en de regelingscofflmissie Baron Tan Lgnden riep die allen het welkom tOe en zette in zgn rede vooral uiteen den gunstigen invloed dien deze Boud uitoefent in het algemeen en op den kerkelgken zang iu bet bgzouder Het concert in de Si Bavo werd door honderden bygewoond Hedenarondgaven de vereenigd zangers der afdeelingen een concert hi het Brongebouw Men meldt aan de Tel uitOroningen Zaterdagnacht ongeveer half vier brak een felle brand uil aan de stoommeelfabriek van den heer B H Schuilema aan het Damsterdiep De fabriek waarin zich ongeveer 100 zakken meel bevonden is geheel nilgebraud hel woonhuis beneden gelegen bekwam veel waterschade Te ongeveer zeven unr had de brandweer hel vuur ebluscbt De brand ontstond in de maaldery en werd bet eerst ontdekt door de meid die tegenwoordigheid ao geest genoeg bezat om de brandweer onmiddellijk te lelefoneeren Assurantie dekt de schade Een ongeval dat betrekkeiyk goed isafgeloopen heeft in de Oroote Kromme Elleboog te Oroningen plaats gehad Twee glazenwasschers stonden op twee aan elkaar gebonden ladders legen een buis om zonneblinden op te h mgen De ladder brak iikt waar hg verbonden was en de beide mannen die op de hoogte van de derde verdieping stonden kwamen op de straal terecht De eerste werd slechts licht uan banden en voeten gekneusd de ander kon niet loepen en werd met behulp van zyn kameraad een winkel binnengedragen Oeueeskundige hulp werd verleend door do heeren Van den Berg en Knappers deze constateerden een ernsligo beenkneuzing Op zgn verzoek is de man naar zgn woning vervoerd Pr Gr CL Men meldt uil den Haag Gisteren in den vroegen ochtend heeft bier ter stede aan den Noord West Buitensingel een moordaanslag plaats gehad Reeds sedert eenigen li d bestond er een veele tusschen twee bewoners van genoemde straat den bierhuishouder Van der Klej en den vrachtrgder Rausch Laatstbedoelde kwam gislerochlend omstreeks zes uur in het bierhuis van v d K en zonder dat er een woordenwisseling aan was voorafgegaan loste R drie revolverschoten op den kastelein die daardoor ernstig verwond neerzeeg De dader vlnchtte daarop bet huis uit den Loosdninschen Weg op waar hy volgens zyn later afgelegde verkering bet vuurwapen waarmede hy hot mfsdryf had gepleegd ip de vaart wierp Twee personen die zich tgdens het voorgevallene in het bierhuis bevonden droegen den getroffen kastelein naar zyn bed waarna de politie met bet misdrgf in kennis werd gesteld Per raderbaar is de verwonde by wien o m een der kogels in de zgstreek was gedrongen naar het gemeente zlekenhnis vervoerd De politie slaagde er in den loop van den voormiddag in den dader aan te honden Naar het commissariaat aan het Alexanderveld overgebracht trachtte de 26jarige R het te doen voorkomen alsof hg Tan het gebeurde nieta wist maar spoedig daarna legde hy tegenovar den commisaaris den heer Wulflerd eene volledige bekentenis af Als oorzaak van zgn handeling noemde hy dat de kastelein hem grof beleedigd had tengevolge waarvan hy in drift was ontstoken Ook de beide personen die aoggetBigeo waren van de misdaad zyn door den commissaris verhoord De dader ia naar het huis Tan bewaring overgebracht De toe stand van den verwonde is zeer ernstig Hen schrgtt aan Het Volk In verband met het feit dat thans een der voornaamste eischen van de stakende mattenvlachters nl bel weder in dienst stellen der zes ontslagen stoelenmakers ver vallen is en tevens in verband met eenige uitingen indertyd door een dor chefs vaf Terlinden gedaan dal de loonkwestie voot de flrma niet de hoofdzaak was is thans door het bestanr van den Utrechtscbei i Baattturdersbond een htfT a an e ma Terlinden gezonden wiarin de Vraag gesteld wordt i d direolie bereid ia over d venge eiacbea der staakslers te onderhandelen Zaterdagmiddag is aan de stadulors wederom uilkMring gedaan s 4 Het klalaste bewoonde eiland nM Europa m de Urker buitenliavenkom well een jaar geloden werd aangelegd ia een kei opgehoald velke na meting blgkt 2500 K O te wegen De visschers hadden bg den lagen watorsUnd der laatste weken meermalen hinder van dezen steen gehad Dergelgke rolsteenen liggen in vrg groeten getale om hel eiland liaea vooral Of den ondiepen Vorm echter niet zoo talryk als vroeger toen zy bg gunstig wede werden opgehaald en verkocht om gebruikt te worden voor zeeweeringen enz Sedert daarvoor de zuilen uit de bazaltgroeven gebezigd worden is het bedrgf der steenvissohers gestaakt Op dien Vorm liggen o a keien waaraan men duideiyk kan zien dal men ze heeft doen springen of dit ten minste beproefd heeft Ook in d n bod a raii hel tasd taaU men bg het graven van bakken of pulleu dergelgke groole rolsteenen aan welke oms het diep graven beletten Volgens wijlen ProL P Harling ia de bodem van Urk naar hel Nieuws schrytt met betrekking tot hel hoogere gedeelte waarop hel dorp staat van dilavialen en het ljig re van allnvialea oorsprong Hel eerste bestaat uit vier verschillende lugen o Uit en over het algemeen geelachtig rood gekleurd leem welks hard en vastheid zpo groot is dat een door hem gebezigde grondboor er zelfs onbruikbaar in werd lerwyi men tot verdere doorgraving zyn toevlucht nemen moest tot een koevoet deze laag had op zekere plaats eene dikte van meer dan 8 el b Uit een zwarlachlig gryzeo zandigen leemmergel ter dikte van ongeveer een Ij c Uit een lieht geelachtigen gryzen leemachtigen zandmergel mode ter gemiddelde dikte van een el en d Uit zand dat geheel vrg is van koolslofzure kalk en w ardoor deze laag van de overige oaderscheidl terwgl men tevens meent te mogen aannemen dat deze zandlaag zich Onder bet ganiclie hoogere d ol des eilands uitbreidt Deze onderscheidene lagen bevatten verschillende steensoorten zooals graniet kalksteen vanrsteen krgl kwarts veldfleenporfler glimmenachiefler enz Vroeger werd aan den zeekant ook barnsteen garonden De Amaterdarasche Burgemeester Nicolaas Witsen die vanwege deze stad Ambacbtsheer vun Urk en Emmoluord was scbryft in het begin der 18e eeuw over dit barnsteen het volgende Het syne opraerkingh seer waardigh dat men op dit Eylant veel BarnsMeu ontdekt van allerhande slagb wit geel kelder loncker ja sommige stucken daar men gewassen vesellies van gras en krnyden insiet soo als een groole qnantilegt daer van bg lankhegt van igt terwyi ik Ambagtshrer beu geweest aldaer faebbe versamell Men vint faut meest als de lee den oever alwaar bot hooge lint is afspoelt na een groole storm De aerde is aldaar leemagtigb dogh diep gravende wert mede gevonden De Igwoonders ylagten hel te gebruiken als or een kraemvrouw qas om Ie branden beeldende sy sigh in sulx gesontbeyt en sterkte toe te brengea dogh nn wyier geworden verkopen sÜ het in de steden aen de Taste kust Te Antwerpen is een opliehtersfirma ontdekt die al heel onbeschaamd ts werk ging Twee lieden badden samen en leenbank opgerieht en die La Semeuse genoemd blgkens de advertenties waa ketde bedoeling om ben dia in geldTerlegenheid verkearen ving uit den nood te helpen In waarheid echter was de bedoeting sn Tan ieder die aiob aanmeldde 6 tol 10 k los te krggen voor kosten tot het inwinnen van inlichtingen omtrekt de aanvragers Dit geld zagen zy nooit lera maa iedefe aanvrager werd naar hn gesluard Btat de boodschap dat de informaties ongunstig waren geweest flet is een laktiek die ook in ander landen wordt gevolgd Doch de Semeaae had nog andere prakIgken Eenigen tyd geleden ontvingen vele Hongaarsche sportliefhebbers een schryven van een nienwe Eogelsche autonoblelenfabriek waarin een lot voor de verloting van drie Inxe automobielen een reclamemiddel der nieuwe fabriek Een week later kreeg ieder die een lot bad onlvaogen bericht dat hy een dar antomobieleD gewauien had Het erpeditiekaatoor La Saiaense te Antwerpen zo den wagen wnden i en de vracht eerst werd overgemaakt leo bedrage van oen behooriyk aantal kronen BS informatie werd dit ber cht natnariyk doot La Semeuse die zeU de Biettwe Engelscbe fabriek had geschapen bevestigd t Gevolg was dat de zwendelaars eeanardig sommetje aan vracht ontvingen Een der oplichters een Hongaar zit al achter slot en grendel Woensdagavond heerschte er op Urk ongewone beroering Eenige beschonken Lepmor visachera drongen eerst de woning van een der ingezetenen binnen en werden toen door don inmiddels verschenen burgemeester aangemaand naar hun vaartuig te gaan Toen zg na vrg wal rumoer verwekt te hebben den burgemeester dreigden mei afgerukte latten te slaan scholen vele Urkers toe om hnn bnrgeraeester bg te springen en de schuldigen in Ie rekenen De eenige M het eiland zgnde politie agent was door liekte afwezig Hoewel thans door de haringvisschery bonderden visschers van elders geregeld in de haven aldaar vertoeven geschiedde iels dergelgks voor hel eerst Een roman Een Engelsch blad vernam uit Moskon de volgende romantische geschiedenis nil den oorlog C der de soldaten van een Siberisch reservebataljon was een knappe jonge man Liatnikow genaamd die als oppasser diende bg een jong officier uit Smolenko Liatnikow was om zyn opgewektheid en ook om zgn buitengewone dansknnsl zeer gezien onder 4e kameraden maar hg werd vaak om zgn vrouwelgk uilerlgk geplaagd Den 223len Fel rnari gleed hg uit en brak zgn been Iiy verklaarde echter niet gewond te zgn en verzette zich heftig tegen iedere onderzoeking Maar lig werd toch naar het hospitaal gebracht Daar kwaii hg bewusteloos aan en men ontdekte dat zgn arm geheel bebloed was Onder de dekens van de draagbaar had hg zich aan de pols de slagader geopend Oadelgk werd het bloed gestuit en toen de doktors hem verder behandelden bleok tot hun verrassing dat de patient eene jonge vrouw was zy was de minnares vun den officier geweest en hoewel zy slechts 18 jaar was bad ze hem weten to bewegen haar als soldaat mee naar hel front te nemen In het hospitaal bleek dat ze niet meer te redden was Ze smeekte toen den officier lich met Imar te laten trouwen Hg weigerde ea toen zg ongetrouwd gustorven was wekte zgn gedrag zulk een verontwaardiging op onder zgn kameraden dal zy hem voor dood verklaarden Het gevolg was dat 24 uur na het overlgden van bet meisje de officier zich een kogel door het hoofd schoot Stadsnieuws GOUDA 5 April 1904 Heden werden ten stadhnize alhier ingeleverd de volgende Igslcn ter candidaatstelllng van een lid van den Gemeenteraad voor het tweede district JAN VERGEER gesteld door de bh E Ooslenrgk J Smil H A C Brinkman H van der Linden H Ouderkerk H Knuttel J Ouderkerk O A van der Want Dr P Scheltema P J L van Deutekom M Binnendgk C P Duin G H Gabrg J L Vos M Donk F Kraneveld L A Cati Jan Zwart Pz F Jansen M W Hoffman H J van Weelde H Voaveld A de Qrnil C de Zwart J Hoogendoorn J Scbreuder B Mnllaart J C de Ruiter M van Leeuwen F Bookholl P van Hefwegen G Manschot A M Dekker W Nienwvold J deJong J 8 Exalte P H Woerlee A deJong G G Spit WILLEM JOHANNES DERCKSEN gesteld door de hh Dr A C A Hoffman G van Bronkeien W van Brenkelen A A M Groos Tb Sleenwinkel M C T Kabel A van Hellemondl K G van Buuren m Houdyk N de Graaf Th de Graaf W Erberveld F H Wildenburg A J Schrave J Moons J Erberveld C Erberveld C P W Dessing en A Gras J van Galen P M Both J Rietveld G Blatveld J Radder J Gravesteyn A Rykwrt C Jongeneel A Brunt E Rfikaari P Blazer G Wientjes G Polet J TeekfcM P A Lafeber en T A Tan Eyk Naar wjj Ternemen heelt de kerkoraad der Ned Herv Gemeente alhier een adres van adhaesie ingeaonden tot afschaffing der kermis De postduiTon vereeniging de Vriendschap ta Gouda hield op 2e Paaschdag eene wedvlucht van nil Roosendaal alwaar de duiven door de zorgen van den WelEd heer stationschef met stormweder om 11 i unr werden losgelaten en de aankomst der eerste duif was Taa Abr ran Dgk 1 uur 62 min 42 sec G Kgler 2 18 8 lit Tan Leenwen 2 29 40 Alton Kraagenbrink 2 39 16 Denzellde 2 43 50 G van Dyk 3 11 53 Hoewel na 4 uur namiddag nog eedige duiven lyn aangekomen was het stormwe der de oorzaak dat zoo weinige en zoo laat aankwamen De postduiven vereenigiug Wilhelmina gevestigd bg den heer C Bezemer op den Veerslal alhier hield 2de Paaschdag een onderlinge wedvlucht van Dordrecht De duiven werden om half elf Greenwich tgd door den stationchef in vrgheid gesteld en bereikten hnn hokken terwgl zy te kampen hadden mot stevige N W wind en bewolkte lucht als volgt 1ste prys P J de Heus 10 58 31 2dc H Kersbergen 11 1 67 3de F Scheepbouwer 11 3 33 4de F Prang 11 4 26 5de P J de Reus 11 6 51 6de F Prang 11 9 59 7de G de Brngn 11 12 46 8sle J T Prang 11 13 10 9de J T Prang 11 13 40 lOdo G de Brngn 11 16 36 11de F Scheepbouwer 11 43 10 Terwyi de 12de prgs Zilveren Medaille geschonjcen door den heer P J de Reus voor de meest vertoonde duiven werd behaald door den heer F Prang Des avonds te acht uur had de prgsuitdoeling plaats en werd de avond piot een gezellig samenzyn gesloten Men seint ons uit s Huge dat beden nacht de burgemeester overleden is De militaire wederkeerige waarborgmaatschappg Onderlinge Voorzorg hield alhier ücn vergadering naar aanleiding dor benoeming van een penningmeester wegens bet bedanken van den beer A J Van Tliiel die gopeneionneerd is De stand der bezittingen is Gedeponeerd op de Nederi Bank aan effecten f 70 500 in kas f 728 691 op do spaarbank f 24 83 totaal f 71 253 624 NiEuwiKKERK i D IJssBL Eon Iweetul personen deden hier met de paasch lugen de liJd van eieren eten de onaangename ondervinding op dut dit niet altgd Couleur de Roze is Zg hielden zich ii l bezig met bet zoeken vun kievits eiëren Tuen onze gveiige Rjiksveldwachtor A Admiraal Breur hen betrapte bekeurde en de geraapte kievitaeiSren een negental in beslag nam ARTIBT RELIGIONI Deze B K Zar gvereenlging onder directie van den heer W Kerper gaf gisteravond in Ons Genoegen een z g volksnit oering die in alle opzichten geslaagd mag heeten en heel goed als zoodanig kon aangemerkt worden hoewel voor de leden der vereeniging slechts groote repetitie was Beginnen we met No 1 van t programma deo Missa imperiale vun Hoydn dan spreken we aanstonds met groote voldoening over de opvoering van deze welke op oen mooielgk te verhelpen geval na onze volle goedkenring wegdroeg Al dadelgk werden we in de gelegenheid gesteld kennis te maken met mej Lignac die mei haar omvangrgk sopraangeluid k instig en zuiver onze aandacht wist Ie boeien Waar we haar boorden was ze vast in de partg en keurig in de voordracht Mej de Vries was in de kwartelten wal zwak terwgl we in haar solo s wel graag wat meer dictie gehoord hadden dit laatste vooral in In deine H nde u s w De heer van der Stap beviel ons het best in Heule wiret dn mit mir in Parodies sein dat vooral tegen hel Alt koraal een krachtig ellect maakte De zetting van het deprecationem meam scheen den solist wal te machtig te zgn te laag voor zgn overigens voortrelfelgk geluid De heer Renend plaatsvervanger van den heer van Son met wien we zoo gaarne eens kennis gemaakt hadden maar die ons zgn poes stuurde de beer Renend vervnlde zgn partg met waardigheid Laten we hem den raad geven niet te sterk te zingen in de laatste regels van Invocation dan wordt het ruw Dat het piano aecompagnemenl in goede handen was deed ons vooral het praelndium van La fuite hooren Die nare locomotief die al zoo dikwyis in 0 G opdecritiekBte oogenblikken onze aandacht afleidde speelde thans weer juist zgn treurige rol Toch werd hot spel in de grootste stilte ten einde toe afgeluisterd wei het schoonste bewgs dat het doel trof Een niet te verhelpen zaak biyfl het gemis aan aconstiek in Knnslmin dal altgd een Btrnikelblok was voor zangnitvoeringen en ook thans Weer een reden te meer dat de kooren niet aliyd lot bun recht kwamen toch doel de plaats vanwaar t geluid komt hier nog veel aan af Zgn er geen betere lokaliteiten f Excelsior heeren koristen excelsior ge waart vooral in het begin veel te veel achter de dames weggedoken we konden n melm niet koorm Lattr werd h t iets beter toen het basgoluid vi y l aan kreeg en de tenoren ch verhieven Doe dat hedenavond weer Zofials ge daar staot woten we met welk gemak e uw partg zingt en de grootste mooiljkheden overwint zoodal ge gerust gezien moogt worden Ge kngpl de noten er niet uit Resumeeri ndo heliben we een vereeniging gehoord die door huur solisten door huur krachtige en zuivcizingende kooren een enkele keer was t tegen de kantjes aan haar directeur alle eer aandoet en van welke in de toekomst nog veel verwacht mag worden Die verwachting kome in vervolling GEVONDEN VOORWERPEN In de algeloopen maand zgn aanbel bureau van politie gedeponeerd 1 pakhnissleutel 1 portemounaio met geld 1 pbrtrel 1 Duitsch boekje en 1 hnissleutel Voorts zgn te bevragen 1 broche bg P Verkerk Keizorstraat 163 gouden oorbol bg J Jansen Boeleksde 182 1 katoenon Iglje bg C Breedolnar Moord Verlaat 288 1 Atlas bg J Kousbroek Dubb buurt 3 4 franscho boeken bg P vunder Kotle Fluweeleiisingel 695 1 portemonnaie met idhoud en potlood bg B Vergunst Vischnteeg 1 beiirbje met rozenkrans bg A Harmsen Achter de Kerk 15 1 huissleutel by H Kooiman L Noodgodsteeg 61 1 portemonnaie met inhoud by K Kok Doelesteeg 258 1 rgwielketting bg H Hatlem IJsellaan 016 1 mondharmonica bg A van Zeist Boelekade 216 1 kinderportemoiinnie bü A Nedorhof Vlamingstraat 296 eenigo zakdoeken ill papier gewikkeld bg Nieuwenhugzeii L Grocnonduul 01 1 me bg C Range Leflinmetslraat 693 1 portemonnaie mot geld bg den Directeur van liet PoHtkantoor alhier 1 zgn bedolketting bg B Wnals Boelekade 109 1 halsdas bg J Bos Keizerstraat 183 1 zeemlederen handschoen byA du Hoop Boclökado 2 9 1 grgs kongn by J van Leeuwen Keizerstraat 539 1 hoilogekctting bö W Heg BoomgaardSIraat 69 1 zweep bg C Engelbreclit Ridder vanCatsweg 138 1 blikken bus bg J de Koster IJsellaan 749 14 koperen ringen bg A Eoo i Achter de Vischmarkt 193 1 spoorroandje met inhoud bg G Koedam Boschwog 64 ledigu vaaljes bg A Mulliiart Zcngstraat 81 1 R C Kerkboek bg L J van der Klein Zvbgstraat 10 1 idem hg C van den Berg Bloekerssingel 267 1 wit servet bg H lUktcr Boelokade 204 1 nickelen armband bj cl van der Valk Tuinstraat 321 1 hiiisi nt bg J Smits Boomgnardtstruat 3 1 portemonnaie met inhoud by B Visser Wachlelstrant 190 1 houtniok bg A F doWeegar Bocksnbergstraal 772 1 pr wanten bg H Konsbroek Dubb Buurt 3 16 el band bg J v d Ploeg Peperstr 960 1 poi teraonnaie mej inhond bg A Baars Kaam 331 1 zilv oorknopje bg C de Korte Onder do Boompjes 266 1 bril bij G J Geerling Tuin straat 297 3 sleutels bg C Luynenburg Turfsingel 131 1 pakje blauw satinet onstrik bö J Valk Graaf Fioi isweg 174 1 weger by A v Oudshoorn Raam 54 1 gonden oorknopje bg A Wildschut K Groenendaal 5b 1 bruin damesportemonaie met inhoud bg M Spee Nienwo Haven 62 1 knipmes bg N Broekhuizen Speldcinakerssleeg 77 en 1 lup wil gaas bg J Bosman IJsellaan 618 Ganda 2 April 1904 De Commissaris van Politie W N T GARDEREN Wenschl gü soliêde qualiteit legen billgke pryzen koopt dan uw GOEDEREN Mj A VAN os Az Kleiweg E 73a GOUDA lelephoou Veemarkt te R tterdam é Maandag 5 April 1904 Vette oasen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 34 3de kwal 31 3de kw 14 cent per half kilo Magere ossen melkvee en vaaïkoeieo goed aanKvoerd Vette kalveren redei aanvoer prgzen waren voor iste kwal 28 ade kwa 34 3de kwal ji cents per half kilo Vette varkens goeden aanroer prijïcn waren voor ie kwal 31 ade kwal 10 3de kwat 17 cent per hall kilo Stieren goed aangevoerd prijzen waren voor late kwal 30 ade kwal 37 3de kwal 31 cent per half kilo Schapen weinig aangevoerd Handel voor alles stug prijren onveranderd Ontvangen VOOBJaSSCOSTüO EN Voorjaarsmantols Aanbevelend D SAISOI ii VEiiTr f riF iM Op MAANDAG U APRIL des avonds ten I ure zal door ondergeleekeude namens het BESTUUR van het ISRAËLITISCH OUDE MANNENM VROUWENHUIS te GOUDA in de Bestuurskamer aan de Oostbaven aldaar worden aanbesteed Het sloopen van een gedeelte dcrvooriiialig e zeopfabrick J c Hamer en hel luakcn van eenigfe diverse werken lot uilbreiding breidingvan hel IsraclilischOude Mannen en Vrouwenhuis Ie Gouda in Iwee perceelen Bestek on toekening zgn tegen betaling van f 0 50 per stuk te verkrggen bg den ondergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt De Architect H J NEDERHOBST Jn Ontvangen alle soorten SCHOENWERK voor het a s seizoen alsmede wit en grgs DAMES en KIfIDEBLAAHZKN en LAGK SCHOENEN in het lYooriliiiïilianLscli Ücbiicn ca Laarzeiiniiiijazijii tegenover de JfleiwegsleegAanbevelend C SMITS Allo reparutiSn on aungcraoten werk UTRECHTSCHE Machinale Tapijtreiniging nooi LUCilTDIIIIKhl XJ ÜOHder KUtl l KV Opfierleht iSSS Tapytroiniging is noodig yoor indellJkhelil m lexnnilhelil en voof het bolioud van de TapUtou zelve Onze Utiehtiiule lil licMhiu laai nnareciie vornuftigo vinding zells do lichtste Tapgtsoorten onbeschadigd n inaakt ook do wrtri ir werkelgk ufo vrij en xiilrer Nadere Hilielitingen on uitvoerige ClrcuUiireii met Pi Uff iti rtHl verkrggbaar aan ons Kniitoor bij de Otrechlaohe heeren Bchantiera en voor deze omstreken bg de volgenden Goi DA i irma B db J0NG Gebr DE RAADT en H J v SCHALEN Aan alle Kleeden wordt eene htiai t gehecht met het ntempel onser Mrma en met dayteekeniiiy Utrecht IiirMttlng Anthuuiedljk Kantoor Bemiinnle Weeril Kaalêtrnat 1 Zenuw en laag lijders irordt nil overtuiging als een werkelijke hnlp in den nood bet boek ESa aca greTrex aanbevolen Na ontvangat van adres per briefkaart w or Jt dit boekje franco per post toegezonden door SLOKPOeys Boekh Zaltbommal