Goudsche Courant, dinsdag 12 april 1904

So 038fl Dinsdag 12 April 1904 438te Jaargang mimm mium IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloon Ie De Uitgave lezer oumnt g eschiedt dagelijks niet uilzondeiingr van Zon en Feestdagen De prijs pef drie maanden is 1 25 franco per post 1 7 I Afzonderlijke No nmers VIJF CENTEN telefomi Nu Mt AD V K R T E N T I E N worden repliatst vun 1 5 regels ü nO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden l ereken l naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu dts inidik Academie de CcKiipe DEN HAAG T HOe SSTaiteretrsta t 238 a Voor H H TAILLEURS is doorloopond gelegenheid tot het loeren eener J Êf Klesaiii goed pas§eii lc Coupe 1R 6E1ARKELIJKS LEBRHETHODE De ondervinding verkregen als eerste Coupeur in de grootste Maat en Confectiehuizen in het buitenlaud en do laatste jaren hier tor stede waarborgt een volkooen ter opleiding voor Coupeur Attesten ter inzage van m JQ ex leerli gen welke niQn Coape in de practyk aitoeienrn De prjjs voor het leeron dezer Coape is f ftO Na eindiging der lessen en gebleken bekwaamheid diploma Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door f iiooGEiDoonni PROF DE L ACADEMIE DE COUPE DBy HAAO Kemlg a reê tm Keaii lama rna BiMCK fSTROIVKIII wtkt neffaranfia e er g e4 paue geleeera wurtem Vn AC T PRMIHtPCIAAF Chocolade en Cacao Dsaanattgo aoor d nieu aie i vlni iiic w y vtiinm f w a vert ter4e fckrleatle ifli nitalüHew gubruik vai r iju i t i r Uui r i cir mli e rer l i vbniiker van Stollwerck s Ciiocqlado ec Cacao ot sa b vö is r i g faljrikia V Vi ntwi rd nile n sien iothmd der reep Kllletten Di irnw bi r a J7 BreVoi I Horlt i efAiiclsTi 44 Eoro UipIoiuA tiiiiirn pz Jttedtt lles n Iwwys a uit iHBUin l fij s feUilts t liced IS sihrerf Ja Aoeavnue Uuww de Fm Kous Tou óécKcaonM one 1twtfA it OT pifMafüre eiikm n oonaideiaaln Totre votUasike Msrinattoa d Ohooolat bonbom varie to 0to tWfwartt e W rtkaat ia verkr gbaar bii U H Ct idiseui s Baoketfaakkm sa om GeBliialvortegedwo j Tiiger or ï aia Êai Jolhu MatteimMt 4 A aterdam Kalvcistraat 10 warm ten teskeii van roBW it gordSnen neergelaten Ue woningen tan den Doilschen gezant den Kramr hen gezant f n dc gt boawen van het I rovincUa Gouvernement zootnede van de Academie voor Beeldende Kunsten waren geheel gesloten Op bet stationji mplacempnl waren vereenigd de waarn BargemeeMter en de we bunders de Raad d Ministers van Bnitenen Binncolandsche Zaken van lastitie Oorlog en Waterstaat bjjna allen met bon secrelarissun generaal j generaal en andere militaire anlorit iten hoofden van gemeentediensten hoofd en verdere ambtenaren der geineontesocretarie verschillende leden der lioflionding van het diplomatieke eorps o a de Japaosctie Oczant vertegenwoordigers van schilderen toonkunst l ampr van koophandel maatschappil Zeebad i heveningen I enz Helt met roowvorsiering bekleed spoorwogrijtaig nam bet st ffeiyk overschot op dat Onder een bloeinenschat bedolven werd Toen de baar voor vertrek gereed stond betnigde de zoon dor ontslapene namens de bedroefde familie dank voor de schier algomeene deelneming door het Koninklgk hals en zoovelen gebracht waarin de familie bet bewjis zag dat de overledene ook in dete gemeente niet vruchteloos beeft geleefd en gearbeid lle raadsleden rainUters eg verdere antorltelten drukten daarna den loon de band als persooniyko betuiging hunner deelneming Te Nenrenberg wordt thans een Congres voor Schoolgezondbeldslecr gehouden In de openingszitting voerde dr Her mann ohn het woord over de vraag Wat hebben de oogart en voor de schoolgezondhoiil godaan en wat moeten zj nog doen f Mprekcr ging nit van de stelling dat de steeds loenemendo bgiiondheid door geschikte Maatregelen kon worden voorkomen In de eerste plaats duor goed licht in de lokalen en verder door leerboeken die op een door oogendokters goedgekenrde wtjie gedrukt zUn De zenuwarts Benda nit Beriyn sprak l iter over noodzakelpe beperking der Iccrslor H i wenscht internalionnie overeenkomhirn betrefferde bet doel van het onderw s daar beperking wegens den toenemenden wedstrijd der naties z i alleen jnogeI jk is by gemoonschappeiyk samengaan van alle beschaafde staten Voorts wenscht dr Benda afschaffing van eind txamcns om gezondheids en zielkundige overwegingen Hy vindt een geleidelijken overgang van sclinoldwangtot akademiaebe vryheid wenscheiyk en z i zou t Aanbeveling verdienen aan de leerlingen in de hoogere klassen van gymnasia en middelbare scholen grootere vryheid Ie laten in de keuze van de leerstof Voorts wensohte dr Benda dat llchameIjjke ontwikkeling op éta lyn lal gesteld worden mot goobteiyko oen vaker ontspannen van de geestelUke krachten is nondig Daarom moest de Zondag een volledigerustdag zyn en a Maandags moest geenhuiswerk ingeleverd worden Kon vryero regeling van het ondcrwjis moest den overgang van schooldwang tot akademische vrjlieid vormen Daarom zou het aan te hevelen ayn den schoolcursus by op een na de hoogsta klas te sluiten en in do hoogere klassen de leerlingen die lioh ann een g fleerd beroep willen wyden zelf de leerstof te laten kiezen waartoe zy licb nit hoofde van aanleg en belangstelling aangetrokken gevoelen Prof niasius nit Brunswyk betoogde later onder algemeene instemming der vwgndering dut de schuolgezondheidsleer zooVeel raogeiyk ais verplicht examenvak voor alle ondorwyzers ingevoerd moest worden liet congres zal zich ook bezighouden met het vraagstuk op Welke wyie de schooljeu d moot worden ingolicUt over bet cxnoeie leven De politie te Rotterdam verzoekt opsporing van een persoon zich noemende V Willeras vermoedelgk een valsche naam die door middel van eeq advertentie in ee Rotterdamscb blad waarin een boisboudster wordt gevraagd kennis heeft gemaakt met vroaw n 1 welko by vervolgeus door listige knnstgrepen bewogen heeft lolde afgifte van geld Iiangdorige urbeidstyden De atdeeiing Leeuwarden van den Magazyn en Wiokelbediendeobond beeft na iltvoerige bespreking van de wettoiyke regeling van het sluitingsuur een motie aangenomen waarin gewezen wordt op den verwoestenden invloed dien de overmatig lange arbeidsduur uitoefent op de gezondheid en de buiseiyke omstandigheden der betrokkenen en de hoop wordt uitgesproken dat de heenwarder gemeenteraad gebruik aal maken van zy bevoegdheid om by verordening een sluitingsuur van niteriyk 9 uur voor winkels en magniyuen vaat te stellen De correspondent van Centr l News ti Johannesburg seint dat er in bet Heopda bg Kieksbnrg in den Vrgstaat een verbazingwekkenden vondst van edelgesteenten is gedaan Ken syndicaat bad op een plaatf die bet in huur had met recht vaa aankoop voor £ 25 000 laag vergeefs geioebt maar eindelgk vond het op een plek de kostbaarste steenen voor het opscheppen Uil twintig karrevracbten gruis vond men voor honderponden sterling aan edelsteenen niet meer o a robgnen saffieren smaragden berillen topazen amethyslen tarkoozen karbonkels en kleine diamanten Volgens den correspondent van Central News te Durban zyn door byna een emmer vol edelgesteenten twee karrevracbten verkregen tentoongesteld voor de aandeelhouders van de maatschappy die den grond aireede bezit Het scbUnt dat Central News in de maatschappy byzonder belang stelt In een hotel te Nuremberg beeft een Belg baron De Wapper zyn vrouw en daarna zyn kind een zuigeling verworgd Na zgn atschnwelgke misdaad gepleegd te hebben trachtte da moordenaar zichzelf recht te doen door een revolver op zyn hoofd af te schieten maar de kogel beeft hem sleclits licht verwond zoodat hy gevangengenomen is Een 17 jarige dienstbode Kmma Bush dienende te Rongbton ontwaakte dezer dagen op een morgen te Norwick 29 kilomeier verwyderd van de plaats waar ly zich te slapen had gelegd In haar slaap had zy zich geheel gekleed en onbewust feza goduch ten wandeling gemaakt In de voorstad Mount Vornon bj NewVork is een groot gebouw door brand verwoest Columbia Hall in welks benedengedeelte een variété theater een pianofabriek en een stal gevestigd waren terwyi op de bovenverdiepingen 15 gezinnen huisden Daarvan beeft er een bestaande nit nmn vrouw en vier kinderen den dood in de vlammen gevonden terwyi nog verscheidene bewoners min of meer ernstig zgn gekwetst Aprilmoppen zyn dit jaar weder met min of meer goed succes uitgehaald Als een der best geslaagden kan men die te Florence aanmerken waar de politie s morgens van 1 April to haar niet geringe ontsteltenis een gehangene aan een dor pglers van de Cnrraiabrng op een byna onbereikbare pinatt zag schommelen Met groote moeite sneed men het Igk van den zettmoordenaar if om tot de ontdekking te komen dnt hot een modelpop was II I II I j I I I v Wenscht gy soliede quallteit tegen biliyke pry en koopt dan uw GOEDEREN by VAN OS Al Kleiweg E 73a GOUDA BEÏÏES VAU EOTTERDAM VBUDAO 8 APKIU L K H K StaaUUmmnn NsBaRLiNi CertiBcaten Ned Werkeiyke Schuld 2 79 HoNOiKUK Obl Leening kr 2000 1892 1902 4 98 OoBtanHrjit Obl belastlngvrye Kronenrente Jan Inli 4 lOO u ProvineüxU en Stedtlyh iMnmqen Rotterdam Übligatien f 1000 1898 1908 3 97 97 IndiutntfU m FmandetU hdenummgn Schnidbr Ned Voorsobb te Amsterdam 4 100 Schuldbr Voorscbb Ie KolL 4 100 Iljifxithak BmlmPandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypotheekbank 4 100 Pandb Bataafscbe Hypotbeekb 4 100 Pandb Dordrechtscho Hypb 4 99 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hy potheekbriefbank 4 99 Pandb iViescb Groningsche Hypotheekbank r é 99 Pandb Holl Hypb 4 99 100 Pandb Ned Hyptheek en Pand briefbink 4 99 PanJb Ncd heeps Hypb 4 101 Paodb N A Hypotheekbank Wthuizenf 4V 1007 ed 9 Pandb OtJFysolscho Hypb 4 99i Pandb Rotterdamsche Hypb 4 101 Pandb Rottcrd Hvpb 8 98 Pandb Stodeiy te Hypbank 4 99 Pandb Slichtscho Hypbank 4 100 Pandb Weetlandsche Hypb 4 99 Pandb Zeeuwsche Hypbank 4 99 Pandb Zuider Hypb Bred 99 Paodb Zuid Holl Hypb 98 Cndut IiauU j Mtmr l ndmt mngn Aand Internationale Cradiet enHandelsv Bolt 96 TabdtfOndmemmgt Aand Medan Tabak Ng 204 Aand Roti Deli Mf 192 Fabritken Aand Koninkl Hoeden enPettenfabriek 116 SchapvoArUMaaUchappijen Aand Ned AmerikaanscheStoomvtarlMg 101 Petroleum OndememtHffen Aandeelen Sumatra Palembang Petroleum Mg 85 Divereen Obl My tot Kspl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 Obl Nat Grondbezit 4 99 Pkrb JertMcaton van preferente aandeden Peru Nooau AiiBBiK O rtiflcaten v Am Car Fundry Cy 20 OdI vanden TOO JAASSCOSIÜUES EN Voorjaarsmantels Aanbevelend P SAISOI tNOEZONflEN Mijnheer de Rédacteur succes Dat het drnklouten duiveltje iemand leeiyke parten kan spelen hoeft dezer dagen awen verslaggever mogen ondervinden Bg zfn beoordeeling der laatste uitvoering der Zang vereeniging Arti et Religioni wordt de meening geuit de drukker der Tekstboekjes is zeker niet op de hoogte van t Fransdi er waren vele fouten in In den volgenden zin komt echter voor Invacation h la Nature in plaats vaji Invoeation k la Nttore Ik zon daaruit echter niet de gevolgtrekking durven maken dat da schrgver der beoordeeling of de drukker der Goudsche Courant niet op do hoogte zgn van t Fransch wel echter dat niemand veilig ia voor t drnkfooten duiveltje Meogachtend üwdw dr S Ba rgertUke Stand GEB0EEN 6 April Wilhelmina Geertruida Maria ouders C Verheul en A M van Leest Cornelia ouders C Krugsheer en G Mathol 7 Johanna Christina Anthonia onders L Nieuwenbuizen en H J Zgleman OVERLEDEN 6 AprU N Hageman wed S Kruisheer 86 j 7 S Bakker 50 j N van Hertnm 76 j S van Es 76 j P J Revet 63 j ONDERTROUWD 8 April H M G de Moree en P F Smits P Sprugt en M van en Berg D C P oi Ban te Olohloh en A E van Keken GEHUWD 9 April H G P Fluhreren A A J Both AOVi iiri Tn Ontvangen alle soorten SCHOENWKRK voor het a s seizoen alsmede wit en grgs DAMES en KINOERLAARZEN en LAGK SCHOENEN in liet Ubrakinldi Üdioeii eu LjunniiMizijii KUAWEV K 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SJIITS Alle reparatiên en aangemeten werk HU bMt DuoluuMrtXi ia DUkkdykHt poMmKkUl Taoc HMTta en vooral dame en KlnderMluKawwk U de Appretuur sn C M MIHsr 4 Ca rlln Bestk 8tr 14 M il U oe 1flL lf op natm en fabriekimtik VMryOeer kr SeerM WMkeUan Ie lehewrarerk ulurtartm etenre Mi eu BeMrul Oeeatlr SerSMMuiS Sneea Voor de verkiezing voor oen 1 il van den ifineenteraad m het 2e üi iH ict hevelen wij de kiezers tuin de Heer J VEKGEER Hulteiilandsch Uverztcbl Uit Seoul wordt gemeld De Tapnnscbe geaant Hayashi deelde aan het Korfa inscbe ministerie van bnitenlundscbe zaken mede dat de terugtocht di r Rnssin over de Yalot een eit is en dat de Japanners de giensstreek hebben beset Hg veriocht de regeering prefecten Inng den spoorweg aan te wijzen de aanwerving van koelies te vergcraakkeiyken en den aanleg van den spoorweg van SeonI naar Foesan te bespoedigen Keuier seint nit Petersburg Dé bestuurder van liet departement van financiën Kukowzcl is benoemd tot minister van Bnaneien De commandant van het pantserschip Caosares tsi regorovit sj is wegens voor den vijand betoonden moid tot schout by naclit bevorderd en tevens benoemd tot commandant van PortArthur V Over den tweeden aanval met branders op Port Arthur ontving bet Enssische blad Enss het volgende telegram Spoedig na middernacht werd het stikdonker De zoeklichten werden drnk gebruikt Te kwartier over tweeen hoorde raen plotseling een kanonschot weldra door een tweede en derde schot gevolgd De vjjand was gesignaleerd Van het pantserschip Petropawlobk ging een stoomsloep al met admiraal Makarol overste Agapejel en luitenant Kedrot Te gelgkor ttjd werd aan de torpedobgoten Ssilny en Reschitelny last gegeven den vjand aan te vallen Onmiddellijk daarop begon de Ssilny to vuren on lanceerde deze boot een torpedo die den boeg van de eerste Japanaehe stoomboot vernielde De Japansche stoomschepon waren in vollen vaart en ï j overstelpten de Ssilny met projectielen uit Hotchkiss kanonnen De Sfiilny lanceerde een tweede torpedo De Japansche schepen geraakten weldra by de koat aan den grond Nadat Initenant Krinizki commandant van de Ssilny de eerste brander vernield had bemerkte bij FEVILLE tOIM Dr TOBORGElf SCHAT 3 a antwoordde de kolonel hct is teker een belsngwekkende oudheid Ik moet hier bij gelegenheid tuch eens aan het graven Verduiveld ja dat lou belangwekkend kennen w en I Daar heb ik 00911 aan gedacht nep de baron Msar Komaan kolonel Rooyaard I wij hebben geen oogenblik meer te veflieien en haastig liep hij de hoogte at Een voetpad bracht hen langs de helling atwaarts uit het i boonte en aadat zjj een breede lechts schaarsch met htout begroeide weide overgestoken waren stonden xij plotseling voor een pW zware Noimaodische torens die zwart en somber echt romamiBch tegen den glorenden avondhemel alMkn JUedaas tm Ia riep de baroo aicdBar an een stuk historie Historie in steen en kalk I ja mijn vooraaten waren groote lui in hun tij en lieten sich gelden Zondag tal ik u in de kerk iMmM graven eens lalen lien Ik heb een groot awak voor die oude baronnen hoewel at li ban leven zeker ruwe snuitorv waren 2ü stapten thans het eigei4i ke sonhuis biwien Waat vaa het oude kasteel waren nog slechts die twee Nermaadiache torens over Ueven Shit links van ziob vijl vijandelijke torpedubooten en in de verte groote schepen Do Ssilny schoot nu als een pijl uit den boog op de vijandelgke torpodobooten al en overstelpte di ze met projectielen Na verloop van enkele oogenblikken verdween de vijand in de duisternis Intuaschen Vhurdi n de Bobr en do 0tWHsliny onafgebroken op de vjjandcfijko branders en de door deze uitgezette stoepen Op dit oogenblik bemerkte de commandant van de Reschilelny een groote stoomboot die naar het midden van den haveningang stoomde De commnndhnt opende onmiddel iJk het vuur op dit schip en gal bevel lorpedos te lanceercn Dadelyk dsarop ontplofte een torpedo onder het j vijandelgke schip dat weldra zonk Inlasschen waren do vjjandt iyko torpedo booten weer verschenen en hadden zg het gevecht met de Ssilny weer aanvaard Weldra kreeg deze Russische lorpcdobuot een schot in do machine waardoor het roer verder weigerde Een machHiisi en zes ma Irozon werden hierbj gedood De commandant besloot nu terug te keereii naar de binnenhaven maar hg vreesde in den ingang te bljjveii steken en deze dus te versperren Daarom gal hij er de voorkeur aan b j Solotaja Gorii uan den grond te loepen Tevens liot hü een sloep met olficieren uitzetten mot de opdracht het vuur op de dicbtstbijzijnde brandende Japansche schepen te blnsBchen Ook van de Otwashny werd een sloep uitgezet Uit het telegram blijkt niet ol dczo olficieren hierin slaagden daar direct hierop wordt gemeld dat op een oproep van admiraal Makarol een paar officieren van de Bobr zich vrijwillig aanboden op de branders te gaan ten einde daar de lonten te dooven Onder groot levensgevaar slaagden deze officieren er in de leidingdraden der helsche mscbines door te snijden en het vunr te bluaschen Het oversteken van de Jaloe zal voor een Japanscb leger geen kleinigheid zgn De monding is hoewel niet zoo breed als de meeste kaarten aangeven wijd en dikwijls onstuimig Op den Koreaanschen oever ligt aan een beschutten inham Jongampo het veelgenoemde plaatsje waar een Enssische maatschappij oen groot boschterrein bezat en wier kantoren naar het heet door de Japanners dezer dagen vernield zjjn Den naam Jaloe ol gevorkte wegen hebben de Chineezen aan de rivier gegeven Honham waa in CrorawcU s tijd verwocil geworden Zoo we zijn er riep de baron t rwijt hij een zijdeur opende en zijn ga t eenige treden op in een vestibule voerde waar tal van harnasseii zwaarden n andere oude wapenen le en de wanden hingen Wclkora waarde gast in mijn huisl De begroeting was hartelijk en de gastvrijheid ongetwijfeld gel Toch bekroop den kolonel terwijl hij hier bianeotrad een wonderlijk popelen d harten tlier toch zou hij weder die jonge vrouw ontmoeten wier beeld sinds jaren niet van hem geweken was Is u t vader vroeg een lieve stem doch waarin vrij duidelijk de ergenis trilde eener gezonde jonge dame diï hel etensuur ar geruimen lijd heeJt zien verstrijken Uie stem kwajn uit den hoek van een reeds tametijk donker vertrek en Harold Rooyaard zag weder het aanKezichf dat hem in de herioaenag zoolang had vervolgd Dit was helleKde blanke voorhoofd dezelfde fiere oogopslag dezcUde regelmaat in de trekken en kloekheid van houding Maar het meisjesachtige was uit haar gelaat verdwenen het was thans het gezicht van een vrouw die wist wat het leven is en die niet tnsschen lonter rozen had gewandeld He had ook gewonnen aan verstandelijke kracht aan karakter Ida vaa Horen wat een rijzige en sterke viouw met ieta tlaaks en zwierigs in bare bewegingen Zij was thails les en twtolig doch prijkte nog in den vollen bloei der jeugd Breed in de ichotadcrt met prachtige armen en een weigerende maar toch ranke leest moclit zij een zjj betreft alleen het gedeelte beneden Widsjoe Noordelijk daarvan noemen do Chineezen do rivier Tattjiang of öroote Rivier In het Koreaani ch heet xij Vmnok G ing gang = rivier Tegenover Widsjoe wordt de stroom gesplitst dour twee eilanden D oevers zijn zeer laag en by eb komt een breed zandig strand bloot Het geiy vorschil bedraagt 8C ms 30 voel Van 1 Maart tot April gaiit het oversteken zeer tnoeilgk diiariia slb en wanneer het drgfijs verdwenen is En dan blgft oen tyd lang liet water nog zoo koud dut zulti de kozakken hoe gehard ook hunne paarden ty j zo niet s oedig uilen dwinsjen er ovoit t zwemmen Des te eer zullen de Japanners wier paarden veel zwakker zyn daarvoor lorugsclirikkun en wurhten inet den overtocht tol het wutor warmer is tenzy zö gelijk in 1894 uit Ping jang over land pontons hebben akngevoord Doch dnn beginnen de moeilgkheden eerst De henvels tusselieu iitüeng en Tsjin tsiontsjeng aan i en recht TiK ver kunnen volgens bevoegde beoordoeliiars geniakkidgk door een paar duizend mnn die goed van alles voorzien zgn verdedigd worden Het binnen land is zoer dun bevolkt en oen invallend leider zou hooldzakeiyk alleen in zgn eigen tenten moeten overniicliten De levensmiddoh ii voor nicusch en dier zgn schaarsch en overvloed aan brandstol heelt men er evenmin Kunnen echter do Japanners met kleine kunonneerbooten uit zee de rivier opvarun die ongeveer 50 myien ver bevaarbaar is en zich in den boschrgken omtrek van de Tatuengkan west van de monding van brandstol voorzien waartoe zg echter eerst de liassen vandaar zullen moeten verdrgven dan zullen zy aan deze bezwaren veel gemakkelgker het hoold kunnen bieden Van den rechteroever loopeu vrg goede wegen naar Fenghoeangtsjeng Moekden en verderop naar Nioetsjwang Ook wordt Fenghoean tsjeng door oen goeden weg verbonden inet Takue sjan aan dè baai van Korea hetgeen eenige waarschgnlgkhoid gaf aan de onlangs verspreide geruchten van een Japansche landing aan de baai en oen daarop gevolgd gevecht in eerstgenoemde plaats Transportmiddelen zgn er te Ta koesjnn in overvloed en de Japanners zgn in deze streken zoo goed tlinis ais in hun eigen land De Fransch Engelscbe overeenkomst die reeds voor een maand ongeveer werd aangekondigd is Vrydag te Londen onderteekend £ n geheel in overeenstemming met de mededeelingen van Georgo do Villiers in den toonbeeld heelen van gezonde lietaUigheid K indlief sprak nu haar vader lilt brenge n gast mee onzen nieuwen buurman kolonel Roojaard Kolonel ttooyaard laat mij u mijne dochter voor tellen t ft eule Van Horen Ik geloot dat wij elkaar kl eens ontmoet hebben zeide Harold ietwat zenuwachtig terwijl hij haar zijn hand toestak a antwoordde Ida dat hebben wij ook Een jaar of Wat geleden op een winderigen namiddag Mijn hoed woei over de heg en gg rtaptet hem voor mij op itiij hebt een goed geheugen Ireule zeide hij niet weinig in zijn ichik dat zi ticli bet onbedui Jende voorval nog zoo goed herinnerde Hlijkbaar niet beier dan bet uwe kolonelRooyaard gaf zij henuhandig lerng Wii zien hier trouwens zoo weinl vreeradeltngen dat ons geheugen op het nuk van ontmoetingen waarlijk niel overspannen wordt Hier komt niemand en gebeurt niets On4ertut hen had e baron gri eWig aan de bel getrokken en ann de oude dienstmeid bevel gegeven oogenb ikki bjk op te dragen Zgn dochter vond het overbolig den gast er op voor te bereiden dat hij iet veel bizonders te eten zou krijgen H l was zoo onaangenaam van papa teide tij dal hij haar noiit tijdig waarfchuwde ab hij icn gast a lalW b acht I En dit peel haar nu meer voegde tij er bij oradal lij wel wUt dat railitanen altijd bijzonder op een goeden maaltijd gefield waren Hoe weet gij dal Ireule vroeg hij 0 door mijn broeder Ja obiis en door de i Tempt biykt thans dat do overeenkomst vier geheel van elkander onalhankeiyke verdragen bevat In die verdragen worden de visscherij quaestie in Newfonndland de Siameescho juaostie do Marokkaansclfe en de qnaestie dor Hebridische eilanden geregeld Krankryk doet afstand van het visschetjjmonopolie in Newfonndland dat hel htf dnn vrede van Utrecht had verkregen Tn ruil daarvoor ktygt Frankryk verschillende concessie in Afrika tot ntrunding van Fransch gebied ol tot verbinding met de Kransche kolonies onderling ol mot de zee In Siara en op de Nieuwe Hebriden worden de woderzgdsche belangen der beide landen nauwkeurig uiteengezet zonder dtt de thans bestaande toestaiid gewgzigd wordt Hot belangrykste is echter de regeling der MarokkauDScho quaestie Engeland verklaart dat het in Marokko geen plannen heelt en dit land bnder Frankryks invloed laat Frnnkryk verklaart dat het aan de noordkust van Marokko geen versterkingen zal aanleggen en dat het Engeland dertig jiiren lang volkomen handulsvrghuid iu Marokko zal toestaan In ruil hiervoor sluit Kiankryk zich aan by de mogendheden die deel uitmaken van d i administratie der Kgyptisctie schuld waardoor de Egyptische rt geering in staat gesteld wordt do overschotten vnn den dienst dier schuld die reeds 2 J0 millioon francs bedragen voor aangewezen uitgaven te bestemmen Do Matin wött er op dnt hierdoor aan de Fransche belangen in Egypte niet hot minste nadeel wordt toegebracht doch dat slechts een belangrgke linancioelo quaestio wordt opgelost Door bet nlsluiten vuu deze overeenkomst is voor alle oorzaken van stryd Insicben Frankryk en Engeland een oplossing gevonden die niet alleen strekken zal om de verhouding tnssehon de heide landen te verbeteren maar zeker ook om den EuropeesclieH vrede op liechter grondslag te vestigen V De Frnnsche minister president is onmiddellgk op de niodedeeling in de Figaro over het bezoek van Delcassë op het Vaticaan tydens het verbiyi van president Lonbet te Rome ingegaan en heelt in den scherpslen vorm liet geheele terhsai ontkend Een mededeeling van ilavfts ann de Fraiische bladen verzonden zegt De president van den ministerraad maehtigt ons tot de verklaring dat or volstrekt niets juist is in de mededeeling van een der ochtendbladen betreffende de mogciykheid van een bezoek van den minister van bul vrienden ilie hij hier placlit Ie brengen t Is waar ook kolonel Rooyaard vervolgde ij mrt een plotseling zachter worden harrr stem Gij tjjl in Egypte gewcett Dat weel ili nmdal ik herhaaldelijk uwen naam in le oortog berichten heb vermeld gevonden Hebt eg mijn broeder daar ontmoet it lk heb hem oppervlakkig gekend zeer opjiervlakkig zonder te weteti dat hij uw broeder was Hij wat een flink officier Wat hg niet teide was ilat hij hem ook gekend hud ais een verkwister Misscliien ha l Ida m l vrouwelgke scherpzinnigheid di uit zijn loon seraden Althans zij vroeg maar iiiet naar verdere bijzonderheden Hg wat roijn eenige breeihir hernam s j rn zijn dol d wat een zware slsg voor ons Mijn vader kan fich er niel over heemenen rtirhoon ij brak pkaicUng af en liet het hoofd op de hand rusten Op dit oORcnblik kwam de baron terug en noodigde den kolonel uil tijn dochter naar den ditch te geleiden De eetzaal prijkte aan de wanden met tal van oude faiiiilieportrcUen ook met een wonderlijke afbeehlina van het slot zonals hel geweest woa voor het verwoevt werd in de dagen van Cromwell Drie 1 malle honge vensters ver ichltcn het vertrek IVurdl vervolgd