Goudsche Courant, dinsdag 12 april 1904

I 15 3234 63 tO 54 81 86 60 3309 X 212 82 32 3445 82 49 58 6524 865 3572 53 78 3624 6716 403 69 31 50 3771 54 52 97 80 500 99 6807 22 3855 18 610 71 74 11 74 90 37 91 96 99 3933 6909 700 50 36 2 92 66 21 4073 7110 48 77 49 61 4255 72 880 4343 81 976 65 83 1091 78 7203 lllS 4431 29 21 84 7318 heer ran de Velde komt my rreemd voor maar als de controle commissie er geen bezwaar tegen heeft kan ik wel met het voorstel medegaan De heer Donker Door het gezegde van den heer IJssel de Schepper ben ik nog niet verbeterd toen die beide directeuren ons zoo goed badden ingelicht beb ik medege werkt het contrdle staUon hier ie krygen maar het spgt mg nu daartoe medegewerkt te hebben De heer van Iterson Door de laatste woorden van den heerIJssel de Schepper ben ik gernst gesteld zoodat ik nu v oor bet voorstel zal zgn Do heer Straater De heer de Schepper beeft gezegd dat van allen de commissie de meest mogelgke steun heeft ondervonden maar wanneer de dirncteur een andere brander gebraikt dan de commissie had h r dit wel kunnen zeggen ik geloof dat het niet kwaad zon zgn wanneer er wat meer voeling omtrent dit punt had plaats gehad De heer van Galen Do heer van Iterson is altgd nog van meening dat er iets zou zitten het ia meer een principieele kwestie de controle commissie heeft gezegd wg meten met den brander die ons in art 8 is voorgeschreven De heer Stranter gelooft dat er later wel weder een andere brander zal gebruikt worden en dat men dan wel aan het veranderen kan blgven ik geloof dat dit niet noodig is Do lieer Straater Do gasfabriek wist welke toestellen de controle commissie gebinikte en lui ging de gasfabriek weder een anderen brander nemen ik geloof dat het heele doel is gas te levoren van minder lichtkracbt De beer Van do Velde Het ia niet om toe te geven aan de controle commissie maar de samenstelling van het gas mankt ei n nndero meting noodig Ooed gas moet er geleverd worden maar men moet ook zgn verstand gebruiken De heer IJssel de Schepper Het gaat alloon maar over een brander en ik kan verklan ii dit geen enkel gnsverbruiker met glocikousjes er nadeel van zei ondiTvindeii Uo zeer enkele gebruiker van open vlnmmen zal er niet op vooruit gaan De heer Noothoven van Goor Ik zon bel voorstel willen veranderen en daarin zeggen minstens 13 normaal kaarsen Do heer van do Velde Het is alleen maar te doen om aan de gasfabriek duideluk te maken dat liet zoo dicht mogelgk aan do 14 kaarsen moet zgn De heer Straater Dan zon ik Willen voorstelldn 137 te lezen Het voorstel van den heer Van de Velde wordt in stemming gebracht Voor steramen de hh Herman Engel Nederhorat van Galen Noothoven van Hoor van Iterson IJssel de Schepper Luger en van de Velde Tegen do hh Straater Desaing en Donker Het voorstel is dus aangenomen met 9 tegen 3 stemmen De heer van Egk b id tgdens de behandeling van dit punt der agenda de vergadering verlaten Aan de orde Het voorstel tot wüziging der gemeontebegrooting dienst 1904 Wordt zonder hoofd iyke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten 375 Staats loteriJ 3e Klasse Trekking van Maandag 11 April No 17317 f 26000 16387 f 1500 2593 en 17906 ieder f 400 4893 9416 en 16816 ieder f 200 200 421 888 2991 6386 6777 11082 11705 nil6 18285 19186 en 19513 ieder f 100 Pryzen van f 45 9167 12676 15610 18140 94 80 18 182049239 82 53 22 76 9Ó 15724 49 91 12714 77 18348 9306 30 87 18454 25 85 15810 18608 9420 94 25 23 23 12839 60 18704 75 13911 15912 21 9aÜl 63 13 1882 76 51 83 60 13088 16014 89 68 94 32 18906 99 13122 16100 98 9668 47 13 19027 9701 13238 49 61 26 89 16342 859847 13324 16476 19109 66 49 16549 19272 13445 64 74 74 86 909923 80 75 19356 38 89 87 85 41 98 16604 90 29 10036 13630 27 19435 7 69 31 19682 lenlandachar uken op het Vaticatn Het i Toldoeode t herinneren dat de mlniater ran bnitenlandscba zaken de gelegenheid gehad beeft op de tribane ran den 8enaat pede te deelen wat het doel der relt van den president der Kepabliek naar Italift ia om dadelgk de onwaancbgnljjkheid in te lian ran de tappen die men hen toeachriift bo ininleter ran bnitenlandiche laken beeft geen nndere opdracht en aal geen an tere opdracht vragen dan die on den Prenident der Bepnbliek te vergezellen naar Home Krasser en scherper dan In deze nota kon ombes den toestand niet uiteenzetten Al wat Delcassé verder doet i partlcnlier zijn olflcicele taak ia geen andere dan om den prcüldeut der Kepnbliek te vergezellen Kn dVs jaat Loabet niet naar het Vati eaan Delcaasi ook niet I De niet aangesloten werkgevers In de diamantindaKtrie te Antwerpen hebben eene tyd lgke vrreeniging gesticht voor ongeorganiseerde eigenwerkmakers en labrlkanten der diamantindastrie Het doel dier rereeniging is eene bemiddeling te verkrijgen tosseben do twee strgdcndo partyen Aangezien de leden dezer nieuwe vereenigiog en belangrijk getal werklieden bezigen zal bon houding dus van groot gewicht in het huidig conflict wezen Hel bestuur heeft een beroep gedaan op de totscbenkomst der boeren Coetrrraana en Albrccht Verder komt het reeds vroeger gemelde liltïwtje weder boven water als zon het rijwsyndlcaat van l onden besloten bobben eene vakschool op te richten ten einde de indostrio naar Kngeland te verplaatsen Zaterdagmorgen ontving de A D B de som van 40 000 r ter leen van de socialistische samenwerkende genootschappen to eene üaterdagavond gebonden vergadering van werkgevers is onder groote geestdrift met algcineene stemmen bet toslult genomen alleon dJtn recbtHtreekKchu voorstellen van den werkliedenbond in behondeling te nomen wanneer die door het bestuur van Ie werkgeversorganisatie geschikt worden geacht en dus verder van de diensten van zoogenaamde bemiddelaars geen gebruik meer te maken V Een oommtssie aan wier hoofd de chef der Archieven van de Porte Haki Bey en de divisie generaal Mustapha I acha staan vertrok van Konstantinopel naar Arable en is te Jambo aangekomen van waar zü op last van den sultan naar den Hedjas zal vorder trekken om een onderzoek in te stollen naar hot overvallen en vermoorden ran pelgrlmskaravanen De Porto zal genoodzaakt zyn ter beveiliging der pelgriins by de Mahomedaansche heilige plaatsen in Arable krachtiger maatregelen te nemen daar een herhaling der voorvallen waarbij ook Kngelsch IndiHcho onderdanen zyn omgekomen tot protesten van de Kngelsche regeering aanleiding zullen geven Verspreide Berichten FRiHKRUX Da staking in bet Noorden loopt op het eind Tc Kool i i gingen Vrydag weer eenige duizenden wevers aan het werk en te Rgssel word de arbeid in alle katoenspinneryen reeds hervat Hier i een ioonsverbooging van 3 pet toegestaan Te Amiens alleen ia de toestand nog onrustig Toen eenige stakers Vrydag een fabriek wilden binnendringen om anderen den arbeid Ie beletten kwam het tot botsing mot de politie waarby een cummi8S ris mislLandeld werd een agent een messteek kreeg en een der stnkors gewond werd Alle fabrieken slaan stil de publieke gebouwen worden bewaakt Uit Brest wordt gemeld dat de torpeflóboot Corsaire de touragebooten van de kruisers Masséna en Jaorequiberry heeft overstoomd Acht man werden hierby gewond DmaoHUAiro De Unantieele toestand van Klzaa Lotharingen is sedert 1902 niet meer zoo gunstig Voor bet eerst moest in 1902 een som van 8 330 000 mark worden bügepaslj in 1903 een som van 200 000 mark Do grootst mogeiyke zuinigheid wordt nu in acht genoroen de uitgaven voor waterbouw e d orden zooveel mogolgk beperkt Oorzaak is wanrsehgnigk de tnnncieele verhouding tol het Dutischo ryk De Daily Hall zegt dat de autoriteiten is Ualta waar kuiter Wilhelm van Sicilië komendo vorwacht wordt gewaarschuwd zyn bgzondfre mualrpgelen te nomen met betrekking tut de reizigers die het eiland bezoeken Srkttn De oppoiitie tegen t bezoek van den ko ning aan Barcelona beeft zich van repoblikeintcbe of anarchistische zQde nog op andere wyzcn kenbaar gemaakt dan door het laten springen van een patroon Terwyi de koning gast waa van de stedeiyke r geering openbare geboawen en velt groote woonhoizen zich sierden door vtafgen en illuminatie werden groote mee tings gehouden door repdbfiki inen waaraan 50 10 k 6000 menschen deelnamen Heftige redevoeringen werden gehouden tegen het koningshuis en telegrammen van sjnupathie gezonden aan den leider der repnbtikeinsche party Salmeron Uit Gerona waarheen de jonge vorst Vrgdag vin Barcelona uit vergezeld o a door Hanra een nitstapje gemaakt heeft seinde hg in antwoord op een telegram van geluk wensch van den president van Mexico dat de berichten over een aanslag ongegrond zyn BINNENLAND De leden der Tweede Kamer zyn thans bgoengeroepen tegen Dinsdag 19 April des namiddags 2 uur II Gemengde Berichten By aanplakking op tal ran plaatsen te Rotterdam is door den ubs officier van justitie Mr 1 Z Mazel bekend gemaakt dat in rerband mot den moordaanslag in den nacht van 5 op 6 Kebruari j l aldaar op den CroosWgkschensingel op den inspecteur van politie W Blom gepleegd door de familie van dien inspecteur een belooning van f 10 XI wordt uitgeloofd voor hem of hen die aan den rechtercommissaris Mr ¥ C K Koksma of Ml den otflcier van politie inlichtingen kan ofrhnnen geven die tot de ontdekking en veroordeeling van den dader van den gepleegden moordaanslag lyden Na aanplakking van de bekendmaking be treffende de belooning van f 1000 uitgeloofd door de familie van den inspecteur van politie W Blom was de toeloop van nieuwsgierigen die zich verdrongen om dit document te lezen voor sommige politiebnreaux zoo groot dat het verkeer met stremming bedreigd werd Daarom verwyderde de politie zelf aan die bsreauz deze bekendmaking Hen meldt nil den Haag De noordervleugel van het Palace Hotel te Scheveningen in aanbouw is van zgn steigeromhnlling ontdaan en de ramen zyn reeds gedeelteiyk van spiegelruiton vooizien De belvédère boven de kap is byna geheel afgewerkt Op den zuideiyken vleugel is men begonnen met een dergeiyke kapversiering aan te brengen De inwendige installatie van het fraaie gebouw vordert met den dag Ken reiziger voor Zwolle stapte Zaterdag te Leeuwarden in dén sneltrein en ging in de retirade De deur viel in het slot de man kón er niet weer uit Te Heerenveen werd het trein en stationspersoneel gewaarsdbnwd men poogde de deur te openen Oeen sprake van I Ten slotte gaf de chef last de ruit stuk te slaan een ladder werd daarvoor geplaatst en aldus kon de gevangene uitstijgen Te Ede staakten geljk is gemeld aan het Staatsspoorstatioo dat uitgebreid wordt 10 der arbeidera grondwerkeis ii dienst van den aannemer dier uitbreiding den heer Oeldens te Nymegen Hun eisoh was verhooging van het uurloon ran 14 tot 16 et Zy werden echter dadeiyk ontslagen met afbetaling ran het hun rerschuldigd loon Die aan den arbeid waren gebleven zetten het werk voort terwyi Vrydagraorgon in do plaatsen der stakers anderen aan t werk werden gezet De stakers wonen allen te Ede Uil Uiddélharnis achryft men Zaterdagavond te half tien brak er aan den westeiyken achterweg alhier brand uit in een bouwseliuur toebehoorende aan den heer 3 Verolme De schonr stond spoedig in lichtelaaie en weldra sloegen de vlammen over op een schuur aan den overkant van den weg in gebruik bg den heer J Vroegindewei Beide achnren verbrandden met bet daarin aanwezige hooi en etroo benerens eenige bouwgereedschappen Behalre twee stuks jong vee is al het rundvee gered Ce schnnr van den heer Verolme was niet verzekerd Een huis naast een der schuren kreeg ook brandschade t Was eergistcrarond erg rkmoerig in dé Kerkstraat te HilversgD Zaterdagavond de drukteavond hg aitoemandheid wordt door onze vryo socialistische medeburgers het liefst gebezigd voor hel renten met hun brochnret en pamfletten Zaterdagavond dan werden zg bg hun renten eerst door eenige jongens later door een steeds meer aangroeienden troep rolk op de hielen gerolgd waarvan de stemming nu niet zoo pro anarchistisch was hetgeen bleek Bit de scheldwoorden en enkele steenen die zg naar het hoofd kregen De politie was weldra met haren inspecteur in grooten getale aanwezig Daar de houding van t volk hoe langer hoe dreigender werd en men steeds neer begon op te dringen oordeelde de politie het noodzakpigk het volk door eenige charges met de blanke sabel uiteen te dryven Na het oitdeelen van eenige flinke klappen verstrooide de menigte zich en bleef hetVorder rustig rooral ook daar de colporteurs hun biezen pakten Udbl Jhr mr H Smiasaert in Onze Eenw i over onze wetstaal Steller dezes herinnert zich uil zgn schooljaren dat zyn kameraadje en hy elkaar soms bg wgie van grap den navolgenden zin ter verklaring en ontleding opgaven Degene die dengene die den aan het graf staanden paal waarop geschreven staat niet in het graf te werpen in bot graf werpt aangeeft zal beloond worden Waa ie die jaron reeds de Ongevallenwet lot stand gekomen wy zouden een nog veel fraaieren zin gehad hebben onb elkanders vernuft op de proef te stellen Inderdaad zou men met een exemplaar der Ongevallenwet verguld op snee als prys mogen oitloven voor den nu laat ons zeggen voor den kiezer die na een half uur studie zonder fout uit het hoofd weet te vortellen wat artikel 9 bepaalt Hen denke zich den werkman die zich argeloos begeeft in de lezing van deze rerbysterende door elkaurhaspeling ran steeds wederkeurende woorden als bedryf onderneming uitoefenen gevestigd woonplaats Nederland niet inNederland 11 Een hooggeplaatst militair te Petersborg wiens naam niet wordt genoemd beeft den tsaar een omvangrgk geschrift aangeboden waarin uitvoerige voorstellen worden gedaan over de houding die Rusland na den oorlog in Mantsjoerge moet aannemen De schryver betoogt dat het door Ruskand in het verre Oosten gepachte gebied niet de minste toekomst biedt voor Rusland s politiek ginds Het zal een twistappel biyven en schatten gelds biyven kosten Reeds zyn geweldige bedragen aan dat gebied ten koste gelegd voornameiyk voor spoorwegbouw Voorts dwingt de Oost Aziatische lietbebberg Rusland daar een groote vloot te onderhouden die toch nooit een ideaal vloot kan worden welke zich mot de Japansche of de Engeische kan meten Rusland zal nooit de macht ter zee krygen Zyn kracht ligt op het land en het moet er alles voor over hebben daar een buitengewone machtspositie in te nemen De schrgver somt dan op welke reusachtige bedragen de Russische vloot al heeft rerelonden en vindt het denkbeeld van een nationale inzameling ter versterking der vloot hoogst onpractisch Dat geld ware beter besteed aan de landmacht en at t nuttiger tot verbetering van den socialen toestand in Rusland De strekking van bet geschrift komt overigens hier op ueer dat Rusland na Japan overwonnen te hebben waar niemand aan twyfelt Hantsjoerye aan China moet teruggeven en den spoorweg overdoen Rusland zon daardoor aanzieniyke sommen die in den spoorweg zyn gestoken terug krggen en tevens bét groote voordeel erlangen van geen sterke vloot in het Oosten te moeten houden De schryver meent dat ereigeniyk heelemaal geen vloot meer zal noodig zyn zoodra Rusland in Hberie en in Earopaeen groote landmacht heeft Afschriften van de memorie zyn gezonden aan alle ministers onder welke graaf Lamsdort zich speciaal zéér roor het roorstel schynt te interesaeersn He meldt uit inrecht Zaterdagarond ongeveer half twaalf is alhier in het perceel aan de Catharynekade waarin t badhuis van den hner De Rgk gevestigd is naast de Gereformeerde Kerk een felle uitslaande brand uitgebroken De brand dia ontstond op het zul lelgke gedeelte ran den droogzolder en waarvan de oorzèak onbekend is werd ontdekt door de boren De bewoner met zyn gezin had zich reeds ter ruste begeven Het bovens 8 gedeelte van t groote gebouw kv dadeiyk in lichtelaaie Da braaSweer waa spoedig ter plaatse en gaf eerst mek waterleiding en handspniten en daarna met do stoombrandspoit overvloedig water Nadat de stoombraudspuit in werking was geateld was het gevaar van uitbreiding spoedig voorkomen Ongeveer kwart voor tenen waa de brandweer den brand meester Ob twee nar was de brand geheel gebluscht De bewuste verdieping van het perceel brandde geheel nit Het gebouw en de inboedel waren ver kerd Te New York braebtes twee jonge daaes een bezoek aan het sUndbeeld der rryheid op Liberty Island en klommen in het beeld naar boren Zg bleven wat lang en toen zg weer beneden kwamen de avond was inmiddels aangebroken vonden zg de deur gesloten Eerst den volgenden ochtend werden de gevangenen van de rrgheid uit haar netelige positie rerioat De rader van een der jonge dames had intastehen twintig detectives aan het werk gezet vruchteloos natauriyk Voor een paar jaar werd te Bergen ia Noorwegi ii gedeeltolgk mut Britsch kapitaal een maatschappg opgericht om de rgke steenkolenlagrn op SpILsbergeii te ntginnen Na de eerste pogingen lirt men de zaak wegens de bezwaren van het klimaat een tgdlang ro ti n Thans is zg echter van Britsche zgde weder opgevat en een kaptoor te Bergen gevestigd Een bgna 13jarige joiftjen te Schiedam had Zaterdag het on luk in de atoomhontzagery van de firma A Berkelaar Zn waar bg ongeveer 14 dagen werkzaam is met den rechteronderarm tnsschen den stoombeitel te geraken waardoor dnt lichaamsdeel nagenoeg werd verpletterd De jongen werd per brancard naar bet Stadsziekenhuis vervoerd waar de arm zal woid n afgezet Stadsnieuwa ÖOUDA 11 April 1904 Gisteravond trad de heer Henri Ur Hall weder in de Zaal Kunstmin met oen geheel nieuw gezelschap op Ue zaal was tame Igk bezet en men amuseerde zich kostelgk De verschillende artisten hadden groot succes en niet liet minst Stanley met zyn knecht De knecht van Stanley is zoo vol geladen dat hy een heel ameublement mede voert aliea verborgen in een jas die op zeer kunstmatige wgze is daargesteld uit die jas kwamen 4 a een stoel een tafel kapstok parapluie een zeer groote nogal parasol standaard voor fotografletoestel kopje met schotel koffiemolen theeblad koffiepot kortom te veel zaken om te vermelden Ook keuken gereedschap en een compleet wa chtoestel was aanwezig Wg moeten constatseren dat ieder verwonderd opzig toen die heele baisbonding uit dit kloedingstuk te voorschyu kwam De revne de Staktngsbacil op verzoek een herhaling voldeed mede zoec De aanwezigen hebhen zich zeer goedge amoseerd en wg kannen niet anders dan den heer ter Hall dankbaar zyn rooal hetgeen by voor zoo o geringe entreéprgs te aanschouwen gat en hopen hem nog meermalen hier te zien optreden Resultaat van hel bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappy Datum 6 April 1904 Oorsprong kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 25 vervl kiemen O soorten 8 ziekte kiemen geene Opmerkingen uitstekend w g Dr H J VAN T HOKF De correspondent ran de N R Ot lit Landen schryft in het Nr ran Vrydag 8 April jl dat er in Engeland een rereeniging bestaat die zich ten doel stelt de linkerhknd te oefenen Onder meer komt in dal sobrgren ook dit voor De deskundigen zgn bet er over eens dat om de linkerband te oefenen schryren het werk is waarmede men moet beginnen of het in ons vaderland op veel scholen geleerd wordt weten wj niet In Amsterdam was er een jaar of dertig geleden een school waar eena ia de week eèn nnr les in het Bchryven met de linkerband gegeverf werd Naar aanleiding hierv in deelt men ons mede dat in een der openbare scholen alhier hoofd de heer J Gouda sedert Ter8cbeid ene jaren de leerlingen der hoogste klasse eens per week geoefend worden il bet schrgven met de linkerhand en dat rele het daarin tot een aardige hoogte gebraeht hebben Het moet zella meerman Voorgekomen zyn dat leerlingen die om de eene of andere reden tydelgk de rechterhaad tiet konden gebruiken hun werk eren of bgna eren goed met de linker konden naken Bedankt roor bet beroep by de Nad Herv Kerk te H izen N H door ds J G Dear alhier Voordracht roor djkgraal ran het hoogheemraadschap de Krimpenerwaard Ie cand de heer D Oskam aftredend te B rg Ambaeht Se de beer N Zgderiaan kaogbeemraad te Stolwgk 3e de heer A Vaak Noordegraaf idem te Onderkerk a d IJsel mailSKIN6V4yi NGKMiENTKR4AD VRLIDAG 8 APRIL 1904 Verrolg Aan de orde De ijenoeraing ran Een voorzitter en twee leden ran het rtembureau voor de verkiezing van eea lid xa den Gemeenteraad voor het 2de district Twee bezoldigde eu vier onbezoldigde zabtenaren van den bnrgerlgken stand Ing St No 18 Een lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs Een wochter voor de ophaalbrug in de Prins Hondrikstraat Ing St No 23 Benoemd worden Tot voorzitter van het stembureau de beer 1 van Galen tot Ie lid van het stembureau de heer C p W Dcssing tot 2e lid van het stembureau de heer J L van Egk tot Ie bezoldigd ambtenaar van den burgerlgken stand da heer W Kromhout tot ii bezoldigd ambtenaar van den burgerlgkea stand de heer S Olman tot onbezoldigde ambtenaren van den bnrgorljken stond de lih R L Martens J M Noothoven van Goor 1 van Galen enC H Engels tot lid van de Commissie vnn Toericht op het Lager Onderwgs Mevr G C vun der Heydenvan Dillen tot wachter voor de ophaalbrug aan de Prins Hendrikstraat S de Weger Aan de orde Het voorstel van den heer van de Veldo om art 8 derinstructie voor de controlecommissie voor het gas te wgzigen De beer van de Vejde M de Voorzitter ik ben tot dit voorstel gekomen omdat er verschil in de meting is de cglers met de gasfabriek vprschiilen 2 Eng normaalkanrsen en om dit te voorkomen zon ik de instructie willen wgzigen De controle commissie heelt de voorgeschreven brander en do gasfabriek heeft een verbeterde brander zoodat er steeds verschil zat blgven bestaan De heer Straater Na de heel uitvoerige toelichting van den heer van de Velde wordt by mg het grondbezwaar niet weggenomen er is besloten de cgfers te publiceeren en dit is nog niet geschied volgens mgn meenicg moet de gasfabriek beter gas leveren de gasverbrnikers kunnen toch niet weer andere branders aan gnan schaHen De lieer van Iterson Ik heb een beel andere opvatting uit de voorgelezen correspondeatie gekregen ik beb de conclusie getrokken dat de samenwerking met de contraie commissie en de gaa commissie niet goed is en ik geef de controle commissie volkomen gelgk dot zy aan haar voorwaarden vasthoudt De Voorzitter Ik wil dr van Iterson opmerken dat de Commissie roor de ga scontrole geheel is rrggelaten zoowel door de gascommiseie als door B en W De commissie is gekomen tot verkeerde cgfers en nu is de commissie op de fabriek gekomen en beeft zich overtnijd van de toestellen en toen bleek haar dat op de gasfabriek een andere brander werd gebrnikt De Controle Commissie zal wel weten wat in het belang van de gasverbrnikers noodig is maar ik kom op tegen de bewering dat de ControleCommissie is bemoeilgkt De heer van Iterson Ik geloof 4at do oontrolecommisaie niet die steun heeft gehad die zg noodig had en ik zou denken wanneer er wyzigingen werden ingevoerd de controlecommissie daarvan kennis werd gegeven men heeft op de fabriek met andere instrumenten gemeten De Voorzitter De heer van Iterson komt terug op zyn eerste gedeelte ik zou den heer van Iterson wel willen vragen heeft de controle commisaie wel ooit om steun ge Traagd De heer Donker Ik kas my nog nietrereenigen met het roorstel van den heer van de Velde verledei jaar kon de commissie wel aan de cjjters komen nu publiceeren zy de cyfer niet en nu ben ik er niet voorom het naar wat gemakkelgker te maken De heer IJssel de Schepper M de Voorlitter naar aanleiAing van h t gesprokene kan ik wel eenige intlchtingen geven er isgeen kwestie van d wjj in iets zgn be oeiiykt de oontrole commissis kwam totrerkeerde cgters en toen heeft de controleMmmi tsie op de gasfabriek e onderzoek ingesteld en nn bleek dat aan de gasfabriek een andere brander werd gebruikt dan dien welke rolgensa rt 8 was voorgeschreven Het plan heeft nooit bestaan het elkander moeilgk te makeii Wordt de voorgestelde wgziging aangenome dan ondervinden de gasverbrnikers daar geen nadeel van Ik kan netgenoegen constateeren dat van alle zydenïe controlecommissie de meest mogeiyke taan bedt kannen kragen De heer Nederhont Het Tooratel ran den 27 99 7410 10400 91 43 19738 1222 530 61 95 13703 74 58 27 4610 7540 10601 51 96 79 53 22 74 4 93 16708 95 8T 32 7602 18 13802 36 19840 1305 4735 77 0757 64 58 19930 1423 98 81 13947 70 76 94 4801 30 88 60 75 79 1517 4920 4 98 14005 16807 20028 37 77 7867 0866 93 14 36 61 82 90 0907 4149 44 86 67 5050 7911 31 83 71 90 76 5112 19 54 4282 16930 20110 1605 46 8023 73 14350 83 76 73 93 57 11012 68 17006 85 1809 5204 75 14 93 45 20348 1907 5301 8124 85 14401 7127 68 14 44 59 11177 14600 88 70 93 5427 69 78 3 17222 20429 2011 5520 8232 91 14777 68 41 65 46 40 11860 91 17318 88 2102 53 8315 11520 14816 59 20537 61 63 93 67 25 17419 63 2214 68 8426 91 77 38 69 2310 5638 44 11614 80 48 94 12 5794 8 587 57 14910 69 20610 61 38 8624 11727 39 84 32 79 98 84 30 47 17520 46 96 5812 8703 11817 50 71 20712 97 22 14 12038 1503 17B62 38 2531 36 8812 52 15107 87 39 m 5902 85 71 54 17732 50 2809 Hl 87 12138 82 48 92 3018 71 89 53 57 1 5229 89 94 44 72 56 12205 38 17894 20810 60 77 72 89 42 99 18 3100 0045 9032 12326 59 17938 87 10 83 53 124 3 92 75 20903 45 6165 72 34 3 79 47 68 6252 97 66 1 5301 18009 9 97 83 9113 87 15424 56 76 3224 91 27 12648 3 i Wensclit gg soliedo qnaliteit tegen billgke prijzen koopt dan uw GOEDEREN bij i VAN OS Aï K enve E 73a GOUDA VeleiHioon tf BEÏÏRS VAN EOTTERDAM ZATKRDAU 9 APHIL L K H K StaaUleminqtnNaOBRi AM Certfficaten Ned Wurkeiyko Schuld i l 79 Hov MUJe Obl Leeiiing kr 20OO 1892 1902 4 98 i OostxkmjK Ubl belabtingvrye Kronenrente Jan Jnli 4 100 ProvitmaU 4n Stedelijke Leemngen Kotterdam Obligation f 1000 18981903 3 97 97 100 100 fndtutrüeU en FinaneweU OndtrMmingen Schuldbr Ned Vo r3chb te Amsterdam 4 Schuldbr Voorsobb Ie Bolt 4 Hypotheek Banken Pandb lo Algein Groninger 100 4 100 i 9 99 Scheeps Hypotheekbank 4 Pondb Bataafsche Hypotljeckb Pandb Dordrechtsche Hypb 4 Alg Hypothbr Ülerste Ned Hy potheekbriefbank 4 Pandb Friesch Groningsche Hy 99 99 100 pothiekbank 4 Pandb Holl Hypb 4 Pandb Ned Hyptheek en Pand briefbknk 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Pandb N Am Hypotheekbank UHhnizen 4 100 Pandb Overyselsche Hypb 4 9i Pandb Kotterdamsche Hypb 4 101 Pandb Kotterd Hypb 3 98 Pandb Stedeiyke Hypbank 4 99 Pandb Slichtscho Hïpbank 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zeeuwsche Hypbank 4 99 Pandb Zuider Hypb Breda 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 3 92 CredieilntuU Cnümr lhidtmmmge i Aand Interaationale rsdiet en Handelsv tott 95 204 in m Ttdmkt Öndeveminjm Aand Medan Tabak Mg Aand Bott Deli My Fabrieken Aand IConlnkl Hoeden en Pettenlabriek 101 Sfheepvaari Maaluhapjnjen Aand Ned Amerikaanasba StooravaartMy 65 98 99 Petrolmm Ondememingm Aandeelen Sumatra a embang Petrole um My Bivereen Obl Mg tot Skpl Laan van Meerdervoort 1902 4 Obl Nat Grondbezit 4r Paao Certificaten van preferente aandeeleii Poro NooBB AüBBiKi crtiflcalen v Am Car Fnndry Cy 20 Ontvangen 700BJAAS3COSTQ1IES EN Voorjaarsmantöls Aanbevelend D SAISOM Veemarkt te R tterdam Maandag ii Apnl 1004 Vetie ossen en koeien goede aanvoer prijien waren voor litc kwal 34 ade kwal 31 3de kw 17 cent er hülf kdo Vette kalveren goede aanvoer prywn waren vtjor istc kwal aH ade kwal 35 3de kwal ta cents er half kilo Vette varkeni goeden aanroer prijun waren voor IC kwal ai ade kwal jo jdft kwal 17 cents per hall kilo Schapen weir ig aangevoerd Handel voor alles prijbhoudend V ukens stug i vi iiii iMii i Biykens akie den 10 Kaart 1904 voor Notnri HKNDBIKl S UROENËNDAAL te Gouda verleden zgn do statuten gowgzigd van de üDuilsoke MperiilleTe HouwverMnigiig ONS TEHUIS evestigd te Gouda De akte van wyiiging ia in haar geheel geplaatst onder No 1383 in het Bgvoegsel lot do Nederlandsche Staatscourant van Zaterdag 9 April 19U4 No 83 GOUOSCHK Waterleidiug Maatschappq De JAAHLIJK8CHË Algemoens Vergadering lan Aandeelhnudnvs zul gehouden worden 28 APRIL a des voormlddags 10 uur ten Kantore der Maatschappy Aandeelhouders hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeeleij De punten van behandeling benevens de Balans en Winst en Verliesrekening liggen voor ll H Aandeelhonders ter visie ten Kantore der Maalsrhappy van af 14 April D C W Vi UBB LAAR Directeur EÊMFÖTTMTEEE Hen wanll verzocht op l HEIIH te leliën OlT HUT SIaBIZU va M lUVKNSWAAY imVW OOBINOHKH Deze THEEËN worden afgeleverd iu rerzegelde pakjes van vvf tuut oi Mn half en een Ned oni met vermelding van Nommer ez iPrgs voorzien van neveustaani Uirk volgens de Wet gedepo nierd Zich tot de uitvoermi van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAET Li nu HM bnu oiiKhad lvlula n aukkalykit po Miiil U l voor HMCa n voona daawt ta KlnduMbOfnwvl U da Apprttuar van C M tlltr k Ca fl Jf twils SMtk ttr 14 Mm Mtt toet l itV 9 e en ftbrlekimer f HMrM MitMr lAMkMaMrk MtairiwtM KKtr 7 iiuw en üfaafrlijders wordt alt overtaiging ais een werkelgke half in den doo 1 het boek iMn bevolen Ne ontvauftet van odreaper briefl urt orU I i boekje Ira co per poti to etonden door BLOKPORL 8 Boekb altbommel