Goudsche Courant, dinsdag 12 april 1904

INo o Woensdag 13 April 1904 43is Jaargang mimm ocRiivr JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TtlerMt Sa C9 AOVEIITENTIEN worden fj pphatsi van 1 5 reg els ü 50 Centen iedere rejfel meer 10 Centen GixHite letters wonlcn berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot l pur deg midd relelMii Xo SI De Uilgave dezer Courant ffesehiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feegt lagen Do prijs pei drie maanden is 1 2ö franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T li N Kiezers in District II voor behoud der Kermis sleml dan J VERGEER waardoor de gemeenlc inkomslen mèt SOOO worden gfpbaal die anders door 1 moeien worden bijgfepasl Rik deiike on zijn eigen fiuanliën EEMGE iiii zF ns Vryzinnige Riesvereeniging GOUDA Goedgekeurd by Koninklijk Besluit van 30 Juni 1897 Staatscourant No 169 In de Vergadering MM 1004 l § lol eandidaal voor lid tin den Gemeenleraad lJ de aanslaande Verkiezing op IH ll i 19 I PRIL In iiei TllKCRK lUSTBICT gesleld de lieer J VERGEER Eouthondelaar en FakMstonfabrikaiit Eattensingol Q 173 die deii Hlezers dringend wordl aanbevolen Btt BtttiHir 3 ViH TELLINGEN O A TAX DIK WANT H E rai on BOER C J C HOOGENDUK U Sur Het Stembureau is geopend van smor ns 8 tot h mMdajfs 6 uur Kiezers in District II Wij brengfeii 11 in h riiinering dal ÜIET hel oudlid van den leflieeiilcraad 11 M IIKIU iiSI de candidaut is der kerkelijke partijen maar wel diens broeder EË IGE RIEZRR8 Kiezers in District II Door de ¥ RljrZ IIRM ¥ KRRC l iNC wordi mei den nieesleii aandrang als candldaal aanbevolen de Heer J VERGEER HET BEISTUUR M UU rni tlicti llr ililb ntmiiu Inmtrtti UlIlM ïf Patent H Stollen uitéri lW i H WWlon irfungut IttI AnIêU nr MMttfcAM wmihtoMH Narhnhmunn i itf Hu kMufa Êlttr uHiert KtelM rit rfm H fUotUt Mir rM WM JtTMt Ap Jr lotthm £ lMffA ttf i CM f Mmi anlr Httêl w H iiii m Mf Ml iMii l m SB mtMMmi mi SmfgalM Mtt ml turn m Verkiezing District II H aarom slelden de Anil Llberale Pariljen WKRKII een lid der Gereforineerde Merk R Roleerend en geen Lid van de IVederl Herv Herk Dr H IJ EL DC 8GHRPPEB Voan Mr M M SCHIM tks on LOKFF J S Foor F HERMAN Fa C TiV VEEN A Pamiiigm enige Leden der Ned Ber7 Qem DUettanien Club QOUDA UITVOERING Toor KaniUieTende Leden op Donderdag 14 April ek s avonds S MHr presie in de Zul KUNSTIUN Sssieteit ONS GENOEGEN GROTE liPETISIE WOENSDAG 13 APRIL ronds 8 mur toegankelik voor kinderen en dienend personeel vtn Knnstl leden TitegangaL aarten verkrijgbaar blJ atte werktnilt ledem In bet VEIII l IITi US HAUt MN De Avondster Dubbele bnart Telinr 117 Zjjn beden ontraiigi n een moale collectie Nieuw Styi G4ii ini iiiieQlcn llnidiets en Balluns Verder ourhai d n een raimc Kenze liASKOOKAPPARATEN GAS KN PËTROLBDMKACHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHÏBENOODIUDHKDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw ware adres Aanbevelend M M VA LOON Aunlegger van Gas en Waterleiding Onti angen alle soorten SCHOENWERK voor het n s seizoen alsmede wit eji gr j DAMES en KINDERLAARZEN en LAGE SCHOENEN in het NoordhrabaiiLscb SdiM en Laarunmngaiijn KLKIWK i K tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Zijl rij do Heer Alle reparatien en aangemeten werk TE HütlA aan de Westhaven B No U9 HEEREraïïIS met ACHT KAMER S luimen KELDER en groeten TUIN Hnnrprjs fl 575 Dadelgk te aanvaarden Te bevragen bj J W SCHOUTEN Telephooimet Crouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring rao K M 1 gelegen Aanleff € n onderhoud gnti Het net is aangesloten aan het Egks Inlercommooaalbnreau Op 1 Kebr 1904 UI verkregw aansUitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTKb DE 7ISCHMARKT ecn Grijs Haar meer De Sieime l daiti ii doi l de gujze haren binnen enkele dagen verdwjjiien maakt het haar glanzend en aacht belel het uitvallen en neemt de pelletjes van Let hoold weg Eischt op den hals Loiulo P r il 8 f iJ en f t liO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 9 hg Izaük Cals IL Papier molen UOUUA I FCIEB ODDB SCHIKUAM MEIl GENEVÜE lUerk t NKilJ l OAP Verknjgb mr bij M PliKTKH S 1 N BA la b wyt vtn chthoid tt ri r eachet on kurk 8tco U vm r I SCHIEDAM l n denaauiderFima d b P HOFPB Verkrijgbaar in fleasehen cti W ott en I t S b j H H Apotheker en Dfogfsten X p h0t nurk ASKMBl F AD RICHTER Ce Rotterdam Te Gouda bl C LÜGBE Apotheker lUrkt m bt WOLFF Go Weitb ren 198 Ooida Drak ru A BIKÉliAN fc im SCHIETOEFENIITGEIT DE BURGEMEESTER van GOUDA maukt bekend dat ingevolge aanschrijving vau het Departement van Oorlag aai de reeds gepubliceerde schietoefeningen die lullen worden gehouden op het terrein aan den Rotterdamschondgk uok kan worden deelgenomen door Mannelijke ingezetenen van 16 30 jarigen leeltgd De aanmelding moet geschieden vóór 14 April a s Gouda 12 April 1904 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Itultculaiidscli Overzicht Reuter seint uil Tsiloe Eeri t hineesche stoomboot keerde hier uit Nioetsjwang terug w meldt dat op de seinen om een loods niet meer wordt acht gegeven Twee Engelsche schepen verkeerden in hetzelfde gevnl zoudat men mag aannemen dat Nioetsjwang voor den handel f jtelgk gesloten is De berichten over het oprukken der Japanners in Korea en de aankomst van Japansche transpsrlschepen op de Yaloe doen bij het gainizoen vrees ontstaan voor een mogelijken aanval van de lapanners De forten begrepen eergisteravond het stelsel van seinlirhten waardoor aan den mond van de rivier den schepen die naar zee gaan wordt gewezen waar het diepe vaarwater is verkeerd en voorden 24 schoten af op loodsvaartuigen eU een koopvaardyvaartnig die naar buiten gingen Door het vuren werden de inwoners beangst zü meenden dat de Japanners Nioetajwang aanvielen Under de soldaten ontstond groote opgewondenheid met het gevolg dat twee Ghineesche zeelieden die door het schieten beangst geworden beproefden de rivier over to steken door de schildwachten werden doodgeschoten Cbineezen hebben te Jingkan het bericht gebracht dat de Japanners de Jaloe zonden zijn overgestoken en dat ten oost n van Tatoengkan een gevecht heelt plaats gehad tusschen de Japaiische voorhoede en een kleine afdeeling RnssenT Het is moeilgk te gelooven De riviermond is hg Tatoengkan FEVILLE IOX DE VERBORGEN SCHAT Op ten bullet itond onder meer oudheden vandien tard ook een zeer oud Ufel bord vangedreven liWer dat de baron lijn gast Het zi6n Zeer eig ilirdtg zeïde de kolonel iHebtgij er meer van tiHjnbeer Van Horen Neetf heiaaal luidde het antwoord Ikwou dM het waar was l Maar al het andere is in den titd vtn Karel de Kerstc verdwenen In den smeltkroet geraakt vermoedelijk leide de kolonel Neen dat is juist het vreemde van het geval Het moet ereem begra n tgn niemand weet wa r Ik tal u na het eten die geschiedenii wel eeni vertellen Toen dan nadïi het eenvoudige maal afgeloopen J de w aoch op tatel wai geplaatst begon lo da dagen van Jacob I was de familie Van J V Verscheidene gedachten achtereen ttwWen eer aimg geieeld en zoo kwam het dat Jacobu van Horen ader de regeering van Karel bJ belilevond vj een voor dien tgd wezenlijk kolomal vermogS Daar brak de omweniehng utt UiJD voorfaatTO obut had met op ziJn breedst de afstand tot Jongampo bedraagt ongeveer 12 mgt WaarscUiJjvIgker zon de tjjding klinken waaneer di ï gevocht met een landingstroep bedoeld was Evenwel is het niet aan te nemen dat de Ja panners den tgü voor zulk een landing reeds gekomen achten vóór een krachtige strijdmacht aan de rivier staat En dit kan be zwaarlgk het geval zgn daar vau Pingjnng noordwaarts meer dan 100 mijlen moeten worden afgelegd langs buitengewoon slechte wegen Wat een licht toegeruste voorhoede betrekkeliik vlug kan doen is voor twee of drie divisies met geschut en toerusting een langdurige onderneming De militaire medewerker van den Daily Telegraph herinnert er aan dat na den lag bg Ti lel Kebir Cairo den volgenden dag aan de Engelschen werd overgegeven toen een kleine macht ruiterg voor de muren verscheen In de stad dacht men dat liet Br itsche leger reeds voor de poort siuiid Doch eerst door de overgaaf au Cairo was het mogelijk den spoorweg te gebruiken om hut geheele leger aan te voeren en dit vorderde ettelijke dagen Hier hebben de 4l pannera geen spoorweg ter beschikking m ür alleen slecht gebaande wegen waar zg tot aan de knieën door den modder moesten waden Zalfs al zijn zg nu in t bezit van den geheclen linkeroever zuo zullen zü vooralsnog alleen bg verrassing gelijk met Cairo geschiedde da Russen uit bun stellingen kunnen verdrijven Een poging daartob zou in de tegenwoordige omstandigheden vermetel z jn De militaire sehrgver bovengenoemd oordeelt dat de snelle tocht der Japansclie voorhoede naar de Jaloe ten tloel heeft gehad den Russen te beletten de bruggen die zg naar men dacht over de smallere gedeelten der rivier geslagen hadden weder af te breken Thans bigkt dat de Russen die btnggen niet hebbeu afgebroken en wel omdat er geen bruggen waren hetgeen mede een overtocht van de Japanners niet bespoedigt Alleen kan het zeer goed dat boven Widsjoe bet ijs nog vast zit en begaanbaar is Gei oonlgk breekt het gs in de monding der Jaloe zoowel als der LIau vele dager soms weken vroeger dan dat hoogerop in de rivier omdat daar het gety en de golfslag medewerken Ook is in do bergen de dooi nog niet begonnen zoodat het Japansche leger wellicht een meer noordelijke plaats zal kiezen om de rivier over te steken en daar ook harder wegen zal vinden f Ken correspondent Van de Nowosti te Charbin geeft een ver van opgewekte be den koning bij zekere gelegenheid een scherpe woorden rissehng gehad en was dientengevolge Ungcn ttjd van het hof weggebleven de Kondkoppen i echter haatte hij met een gloeienden hiat Nu tond J obua van Horen als zeer rijk beken l en Karel t had behoefte aan geld Op zekeren dag de burgeroorlog was op zijn heetst kreeg Jacobus dan ook van den koning een uiterst minzamen brief net verzoek van lijne mtgeiteit om de oude twist vergeten te laten zijn en om hulp in manschappen en geld jacobus door dit aanzoek gevleid schreef aan den koning terug dat hij onverwijld de noodige maatregelen zou neman tot het op de been brengen van een troep iardev 1k en verder dat hg voorloo iig reeds terstond een som van tienduizend goudstukken ter beschikking van Zijne Muesteit stelde walke som hij zou overmaken zoodra dit veilig Hl hieden kon want voegde hij er bÜ hij zou Hever sterven dan dit goud in handen te zien vallen van die verfoeilijke rebelftn Maar nu het treurige van de geschiedenis Diezelfde boodschapper werd door de rebellen gevangen genomen en de onvoorzichtige brief in itjn laars gevonden met het gevolg dat binnen acht dagen ridder Jacobus zijn slot belegerd zag door vijfhonderïl Rondkoppcn onder iMvel van zekeren kolonel Playfair Aangezien na Jacobus op zulk een beleg volstrekt niet was voorbereid zoo moest hij iïch al zeer spoedig overgeven i Rondkoppen wtfden de soldaten van Cromwell genoemd naar aahtetding vafl hun eenvoudige ronda helmen schrijving van den ongezonden toestand in deae stad die bestemd is om lulk een belungrgke rol te vervullen in den oorlog Alle burgerlgke en militaire instellingen waarmede ifi tnesische troepen op het oorlogstooneel tfe dben hebben yiudt men to Charbin bfeHObsIfaar worden ook al de troepen de levensniiddiien het voer en de krggavoorraad bgeengebracht ten behoeve van hot leger in Mandsjoerge eu ook de gerondbeidsdienst van het leger heeft er iijii hoofdkwartier opgeslagen In weerwil van da droogte die in t voorjaar en den zomer van verleden jaar geheerscht heeft maakte de cholera toen veel slachtoffers en ouder de troepou openbaarde zich een typhus epidemie Alleen de sterke vorst in November belette de nektcii zich te verspreiden Men vond het voomaumsle brandpunt der besmetting in het drinkwater dat uit slechte eii busmetle putten genomen moest wolden lioicpring bestaat overigens te Charbin niet zoudat een uitgettiekt deel van do stad door modderpoelen woidt ingenomen Met de eerste warmere dagen van hel voorjaar is het aantal ziektegevallen weer sterk toegenomen Het groote hospitnal kan zells onder gewone o nstandigheden ijiet voldoen aan de bclioelten van de stad Het ernttigsle vraagstuk waarmee het legerbest zich thans heeft bezig te houden betreft de gezondheid vau de troepen De directie van den spoorweg klaagt dat de troepen in zoo unzindclijken toestand uit de kaltlpen komeji en men zegt dat generaal Koeropat kin persoonigk daarop aanmerkingen heelt gemaakt bü zgn joqgste inspectie Do ollicieren slaan de voorschriften in den wind die hun gegeven zgn ter zake van voorzorgsma itregelen in t belang der gezondheid van hun manschappen De commandant van den spoorweg moet nu gedreigd hebben dat bi op grond van de bevoegdheid die de Ttaar zelf hem verleend heeft streng zal optreden tegen al wie het reglement op den gezondheidsdienst overtreedt De admiraals Bieaaimé en Ravet alt Tonlon ontboden om zich te verklaren omtrent de indiscreties van den i igaro in zake de aanklachten togen minister Pelletan en welke stot badden geleverd voor de jongste mislukte campagne tegen den minister van Marine hebben Zaterdag een conferentie gehad met den minister Naar gezegd wordt zou admiraal Bienaimè erkend hebben dat deze indiscreties niet anders dan vanuit Toulon alkomatig kon d n zgn wie ze in de wereld gebracht had louter door fjebrck aan mondkost odra Playfair don voet binnen het kasteel had hield hij zijn gevangene tot diens met gerin e varbazing den bewusten bnet aan den koning onder hen neus Hu Jacobus zeide hij wij hebben dun bijen kort en ik moet u dus verzoeken ons ook eeni van den honing te laten ptoev n Waar zit die vet teme ste aap waarvan in dezen brief sprake ai Mij zou niets aangenaam zijn clan die tienduizend goudstukken ook eens te mogen natellen Jawel antwoordde mijn voorzaat den korl heb je maar het geheim van den honing hebt gij nog niet en dat suit ge ook nooit hebben Uie tienduizend goudstukken zijn waar ze zija en waa og véél meer sit Vindt ze maar als ge kuntZjolone I fik zal S morgen vinden of anders zijtgij een man des doods Alle menschen moeten sterven Maar als ik sterf dan sterft mgn geheim met mij Dat zutltt we zien antwoordde de kolonelbüsch en de oude Jacobus werd in een celvan zijn eigen slot op water en brood gezet Sterven echter deed hij den volgenden dag nogniet en ook nogj niett gedurende een ganscheweck f Ëlken dag werd hij voor den kolonel gebracht en onder bedreigiiig mei onmiddellijken dood werd hem gevraagd wmr hg zijn geld ver orgen had En eiWn Wg weigerde hij lot op het la tst het geduld van den kolonel opraakte en deze hem m t de m ptte bealistbcid rerklaaHte dal was hem echter niet bekend Do brief do indiicrelies bevattend en aan den heer Loekroy geadresseerd on hot werk zgn van een admiraal van het reservekader waarmede admiraal Bieiiaimé volgens eigen erkentenis in relatie staat Schout bg naoht Kavel zou hebben verklaard dat hot nooit ip ztjii bedoeling had gelegen hel ministerie in zgn rapport over het incident met de Sully te oritiseeren do bladen hadden aan z jn rapporten een verkeerde uitlegging gegeven Do Eigaro wgst op hot ongepaste dtt in de medcdeeling van den inhoud van een dergelgk vertrouwelijk gesprek als nsschrn den heer l ellclaii en do beide vlagoffloioren gehoudiin word ligt Laatslgpnoomden hadden er zich niet over uitgelaten dus moet het de heer I ellelan geweest zgn En daar enbuvon zegt hel blad is dn mededeeHii volkomen onjnist Do admiraals zonden volstrekt niet hebben bekend dat do stukken enkel vanuit Toulon afkomstig konden wezen maar daarentegen hebben volgehouden dat nijraand onder hun bevolen lich de minste indiscretie te verwjten had Volgens den Matin zouden do admiraals worden ontslagen de Echo de Paris meent daarentegen te weten dat ziJ enkel zullen worden overgeplaatst Voorloopig zjn beidon weder naar Tonlon teruggekeerd o Reuter Hint uit Berlijn Gouverneur Leatwoin meldt nit Okahandja dat hÜ den 9 April met do vereenigde hoofdafdoeilng Diierr en do wesl uldiioling Kstorff de hoofdmacht der Herero M onguvuer HOOfl geweren sterk bg Unganhir heuft aangevallen Na een gevecht dat acht uren duurde werd de vjjundeiyke stol ing doorgebroken en werden de Hcrero s naar alle zijden terug geslagen Gesneuveld zyn de luitenants Esturff en Erffa en twee ruiters zwaar gewond de loitenanl Rosenberg en vyf miterh licht gewond vyf ruiter De vjand leed zware verliezen Van de ufdeeling Ulasennpp la niets nieuws bekend Nu het dienstjaar van ilo Britsche schatkist mei ll Mai rt ia afgeloopen biyiit de uitkomst nogal ongnnstig te zyn geweest Geiyk The Economist aantoont zijn de ontvangsten byna 3 mlllioen pst beneden du raming gebleven lerwyi de uitgaven evenveel hoogér zgn geweest De invoerrechtea accgnsen zegelrechten postergen en lelegraflii hebben allo minder ingebracht dan indien hij nu niet terstond zijn gehoim onihulde htj bij het kncken van don volgende ochtend zou worden doodgew hoten De oude edelman Uchle en zeide dit zij hem konden doodichietei Daarna verzojht h om zijn bijWl omdat hij daarin Iczcti wilde en zich op een christelijk eimfe voortwreiden p Zij brachten hem een bijbet Ih helen hem alteen I en volgenden ochtend bij het krieken van den dag geleidde hem een peloton Kr ndko eni c de binnenplaats an het slot en hier vond hij Playfair met zijn ofÜrieren Nu Sir ames een laatste woord I beifon de chef M ilt gü mij zeegen waor uw geld verborgen is of verkiest gij te sterven Ik wil niets zeggen antwoordde de oufQ man Vermoord my aU ge wilt I Die daad lï dei vromen republikein uw meester CromweH waardig Ik heb gesproken en mijn besluit staal va si Bedenk u zetdt de kolootl Ik heb mi bedacht antwoordde hij en ik ben gereed Schiet mij dord en zoek den jfchatl Maar een verzoek h b ik Mijn jonge zoon u riitK hier sinds drie jaren toeft hij m J ranknjk en hij weel nici waar ik dat goud verborgen heb Als ik d Hxl ben zend hem dan dezen bijl el gij mooftt hem blad voor blad dooraoekjefl Èr staat nists m dan hetgeen ik hier op d a laiilate pag na geschrï vcn helt