Goudsche Courant, donderdag 14 april 1904

it zat die keurige iar kon e l heoaéhe lesje aan ndmes i a lof voor alleo lorraen i d egen is Ie FiHitfL iHelmhoutJj handja het Terloop van des Itrtjd alt volgt IW heb den 9en met de hoöldraacht onder kolonel Mrr en de westelgke atdeeling onder majoor Von Eatorll het boofdleger v n den vgand ongeveer 3000 geweren sterk aangevallen by Oganjira De Herero a hielden een sterke kringvorraige henvelstelling bezet welke haar Iront hud naar het Noordwesten Eerst werd de linkervlengel van den vjand omgetrokken en achternitgejangd toen volgde een aanval op het centrum en den rechtervlengel Twee krachtdadige uitvallen van dien vleagel tegen onzen linkervleugel lyerdên afgeslagen Bg h t aanbreken der dniaternis werd nadat het gevecht ncht uur geduurd had de vgandelgke stelling geno men Onze tegenstanders zijn in alle richtingen maar met de hoofdmacht waarschijnlyk naar het noordoosten en oosten weggetrokken öesneuveld eerste luitenant Von Ëstorff luitenant Von Erffa en twee minderen zwaar gewond luitenant Von Rosenberg en viJf minderen licht gewond vgl minderen De verliezen van den vgand zijn zwaar De Duitsche bladen zgn niet al te best te sproken over deze overwinning Het feit dat de Herero s wisten te ontkomen wordt geacht de waarde der overwinning aanzienlijk te verminderen Verspreide Berichten Frankrijk In den loop van deze w ek zal de instructie in de zaak Martin gesloten worden Ken nader onderroek sohgnt aan het licht te hebben gebracht dat ds uitgaven van den aan het ministerie van marine gedetacheerden lourier de inkomsten niet overschreden hebbeo Martin houdt dan ook pertinent z jn onschuld staande Dientengevolge zal vermoedeiyk geen vervolging plaats hebben Met betrekking tot de verwgdering uit de rechtsgebonwen van Christusbeelden en crucifixen had gisteren tgdens de zitting van de 4e Civiele Kamer te Pargs een incident plaats Een jong advocaat stond op en verklaarde dat hg niet zou pleiten alvorens het Christu beeld weer in de rechtszaal hing Hg voegde er bg dat de geheele balie protesteert tegen deze schennis Hy verliet daarna de zaal en de zitting werd hervat Was het in den voormiddag van gisteren rustig onder de stakers te Tourcoing in den namiddag kwam het tot een botsing met de politie doordat een fabriek belegerd werd waar nog niet was gestaakt Verscheidene ruiten moesten het ontgelden doch toen de sterke arm opdaagde werden de heeren uiteengejaagd Ook te Darbedale waar de stakers de anderen in den arbeid trachtten te hinderen trad de gendarmerie krachtig op waardoor velen gewond en er tal van arrestaties uitgeroerd werden SPiHJI Te MontBerrat zyn door koning AUons Zondag de militietroepen geïnspecteerd genaamd de Somatenes De jonge vorst werd harteiyk toegejuicht ian het daarop volgend banket sprak de premier Maura een redevoering uit waarin hö de helden gevallen te Bnrch verheerlgkte De koning keerde des avonds om half acht te Barcelona terug Na het bericht over het nitfluiten van den koning tengevolge waarvan 13 personen gearresteerd werden werd nog geseind dat een troep republikeinen den minister president had uitgefloten Vermoedelgk wordt hiermede één en hetzelfde Jeit bedoeld BINNENLAND Ged Staten van Zuid Holland hebben krachtens bet bepaalde bg art 7 der Provinciale Wet als dagen waarop zoo noodig de stemming en herstemming znllen geschieden voor de verkiezing der leden van de Staten die met don eersten Dinsdag van Juli aftreden aangewezen Vrjdag 17 Jnni en Dinsdag 28 Juni Algomeene Nederlandsche Bond van Melkinrichtingen Vrgdag II kwam ter definitieve oprichting van den Ned Bond van Melkinrichtingen en Fabrieken van Melkprodocten te Utrecht een aantal directeuren van derijeiyke inrichtingen btjeen De ter vergadering te Amsterdam benoemde commissie bracht de door baar samengestelde statuten ter tafel Deze statuten werden goedgekeurd en zal hierop de Koninkl goedkeuring worden aangevraagd Naast de behartiging der stoffelgke belangen der leden o a door event gemeenbchappelgken aankoop en wederkeerige voorlichting stelt de Bond zich in de eerste plaats ten doel het bevorderen van de hygiëne der melk en der belangen van den melkhandel en tracht dit doel te bereiken o a door n hot verspreiden In woord en schrift zoowel onder gno ludeii als aarbniten van juiste begrippen omtrent dó eischen van goode melk b het bevordorcn v m practisch en wetenschappelgk onderzoek van melk c door het bevorderen van de toepassingvan verbeteringen in den melkhandel en inbedrgf By do oprichting heeft voorgezeten de overweging dat het noodig is van deskundige zijde mede te werken en tot het doen verdwgnon vnn de vele dwaalbogrippen omtrent melk hare behandeling en hare hygiène Eveneens dat het bg gelukkig verder doordringen van de eischen d r gezondheidsleer zeer nuttig kan zgn dat aan Gezondheidsraden Gemeentebesturen en allicht ook aan de Regeering do gelegenheid worde geboden door middel van den Bond do wenschen der theoretici te toetsen aan de praktyk Omgekeerd zullen de adviezen van hygiënisten bacteriologen medici on scheikundigen van groot belang zgn voor het slagen van het doel der Vereeniging kunnen nieuwe werktuigen beproefd en wetenschappelgke proefnemingen op het gebied van melkreiniging pasteuriseeren en steriliseeren in t grootbedrgf gedaan worden enz Het ligt in de bedoeling op da buitengewone vorgaderingon wetenschappeiykeonderwerpen op melkgebiid te behandelen Buitengewone leden betalen een jaarlgksche contributie van f 10 voor corporation en van f2 60 voor personen Verder bracht de vergadering een huldeapplans aan den heer Haverkorn van Kifse wgk die t initiatief tot stichting van don Bond liad genomen Tot bestuursleden werden verkozen de heeren W J Lugard directeur der kinderinelkfabriek Eistermate te Terwolde H Beer directeur Arnhemsche melkinrichting W Haverkorn van Rg sewgk directeur Zntfensclie melkinrichting J Noordam directeur melkinrichting de Landbouw te s Grahage Theo J Klaverweiden directeur melkinrichting Wildenhorst te Amsterdam Voorzitter de heer VV J Lugard lerwgl de overige heeren de functién onderling zullen regelen Meer dan 40 melkinrichtingen en fabrieken van melk praeparaten verdeeld over het geheele land zgn reeds als lid toegetreden Gemeng de Berichten Men meldt uit Doetinchem Oisternamiddag omstreeks 3 uur had aan het kmispont hg do Sociëteit alhier een botsing plaats tusscben een goederentrein der Qelderscho en een personentrein der Zutphen Emmerik stoomtram De machinist van de laatste het gevaar ziende reed met vaart door zoodat het personenrgtuig vrg kwam De daaropvolgende goelerenwngen werd omvergegooid Een dame die uit de tram sprong bezeerde zich ernstig aan het hoofd zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Met welk een enorme kracht de storm in het Noorden van Groningen Zondagmiddag woedde kan blgken uit het feit dat tePieterburen een zware zinken kapbedekkingwerd losgerukt en meters ver als een bladpapier door het luchtruim zweefde bovenover het huis van den burgemeester heen waarna ze neerviel gelukkig zonder onheilaan te richten Uit Haarlem meldt men Gisternacht werden in de Barrevoetslraat door de politie gesnapt de beruchte inbrekers BoUaard on Akkooy terwgl z j weder bezig waren in te breken Zg zetten het op een loopen doch werden gearresteerd in de Coruelisteeg Zg hadden bg den braak het raam reeds open In de Brugstraat te Breda hebben Zondagavond eenige kerels rondgeloopen die het blgkbaar op de militairen gemunt hadden Circa 9 uur werd een zekere Jacobs cadetkorporaal der Koninkigke Militaire Academie aangevallen Onverwachts ontving bg een steek met een mes in den nek De verwonde werd dadeiyk door eenige vrienden naar de K M A gebracht Bg nader onderzoek bleek echter dat de wond niet ge voarlgk was De lafaards namen ijatnurlgk de vlucht Door de politie zgn reeds s avoi ds enkele personen die waarschgnlgk tot de medeplichtigen van het complot behooron gearresteerd en in v oorloopig arrest geteld Maandagochtend werden enkele dalrvan onder geleide van twee politieagenten geboeid naar de Academie gevoerd om met den cadet geconfronteerd te worden In een van hen erkende de cadet den dader Denzelfden avond bg een vechtpartg in de Brugstraat is er een milicien van het 6e regiment infanterie die een niet belangrgke wond in den rug bekomen had door een messteek in het hospitaal opgenomen D V Ndbr Het gevonden vrouweniyk te De Bilt Kr bestaat een ernstig vermoeden dat de jl Zaterdag te De Bilt dood gevonden vrouw Harderwgker Bet bot slnohtofter is geworden van een misdaad By de Igkschouwing zyn verdachts verscbgnselen gevonden die duidelgk op een misdaad wgzen Door den veldwachter van De Bilt is de man die s avonds te voren in gezelschap van do vronw gezien is opgespoord en te Amersfoort aangehouden Hg is daarna naar Do Bilt getransporteerd en met hetllgk geconfronteerd Do aangehoudene is ter beschikking yan den officier van justitie te Utrecht gesteld Het Igk der vrouw is eveneens daarheen overgebracht ter gerechteiyke schonwing ü D Hetllgk van Koningin Isabella is in tegen lwoordigheid van Prins Ferdinand van Beio jren die zelf arts is gebalsemd alvorens he gelik gemeld is op een praalbed werd gi 1 plaatst De dag van de begrafenis is nog 1 niet vastgesteld Het Igk zal Woensdag van Fargs niuir het Esooriaal te Madrid worden overgebra De prijis van Aaturie heeft zich naar Puidjs 1 begeveji om het te begeleiden Ef hoeft géén I kerkelgke plechtigheid plaats aar het geheele garnizoen van Pargs zal onder dewapens zyn S Koningin Isabella laat ongefJieer 8 millioenn bestaande uit haar paleis In Frankrgk s hoofd stad haar kostbaarhodenjen een bezit i ting in Spknje I De Spaansche Koning zal nfar uit Madrid gemeld wordt zgn reis niattonderbreken maar allo feestelgkhedén zgn ffgelast De pers in Spanje wgdt de oferledene welwillende artikelen en Zegt dat haar foutente stellen zyn op rekenirtg ooner verkeerde iopvoeding slechte raadgever en te vroege meerderjarigheidsverkl rijng i Verschoppelingen JFie s avonds n j omstreeks 10 uur af lllngs dop achterkant van den Stadsschouwbergi te Amsterdamloppt kan zich bgna telkens Utorep aan ihetgfeen daar in een deji lage kozgnen van de Aiachinekamers te zi is Daar liggen dan naast elkaar verte t De Echo twee handeltjes lompen aithalfls daarvoor ziet hg de voorwerpen aan Bie in het duister nanweiyks zgn aandacht rekken Bg nader onderzoek zal hg echter tot de ontdekking komen dat j die bundeltjes lompen twee kinderen bedekken een jongen en een meisje van omstreeks tien en twaalf jaar Zg liggi u daar s winters bg de felste koude bg de hevigste stortregens weer of geen weer altgd liggen zg daar vast ineengestrengeld trachtend elkander te verwarmen de weldadige warmte zoekend ook die van binnen uitstraalt Tegen het uur dat de bezoekers van den schouwburg huiswaarts gaan onbewust misschien ook ongevoelig voor dat kleine tafreeltja wezeniyke ellende nadat zg hun harten hebben opgehaald aan do emotie van onwerkeIgke maar toch immers met gevoel nagebootste smart dan staan die twee kleine paria s in de donkere gang bibberend op en spoeden zich naar het verlichte Leidsche Plein oin daar de groezelige handjes uit te strekken naar het publiek Met vruchtbare variatie weten zy altgd weer andere leugentjes op te disschen om te specnieeren op het medelgdend gevoel der menschen En soms worden zg dan ook wel eens met een paar centen afgescheept meestal hinderen zy de voorbggangers net zoolang dat zg of hen met een snauw verjagen of om er at te zyn in den zak tasten En als het dan weer leeg is op de straten dan gaan ze meestal weer naar hun schuilplaats want ze moeten bg hun ouders betalen voor hun onderdak en als ze niet het vastgestelde bedrag thuis kunnen brengen dan moeten ze maar op straat overnachten En zoo komt het dat men ze er des nachts om 3 4 uur nog kan zien Dat duurt zoo reeds eenige jaren de politie verklaart er niets aan te kunnen doen de publieke weldadigheid kan niets doen dan het schandeiyke kwaad bestendigen door die twee ongelukkige kittderen geld in de band te stoppen t Is eigenlgke de oude oude geschiedenis slechts eenvan do ontelbare dergelgke gevallen Niemand is verplicht zich te bekommeren om het gruweiyk lot en de duistere toekomst van deze twee kinderen der straat slechts dan zal de maatschappg zich met hen bemoeien wanneer zg het kwaad dat zg er loeren op groote schaal in toepassing gaan brengen wanneer zg gaan stelen omdat niemand hen heeft leeren werken dan staat de gevangenis voor hen open Nn moeten hun ouders voor hen zorgen verwaarloozen die op de scbandeiykste wgze hun plicht dan bekoeft niemand zich hunner aan te trekken totdat bet te laat is In Wales zyn dezer dagen in een voorbistorlschen gratheuvel twee goed bewaard gebleven geraamten ontdekt vau een man en van een vrouw Het kakebeen der vrouw is gebroken I Het geraamte van d n man bevond zieh In een bgzondere houding cn was met steenen overdekt Uit de omstandigheden maakt men op dat de vrouw vermoord is door den man en dat deze tot straf levend bg de vrouw in het graf geplaatst en gesteonigd is Of hg er achter wasi Als historisch verhaalt de Hilv Ct Woensdag jl passeerden eenige boeren het nieuw geopende postkantoor te Hilversum Een hunner maaktc do opmerking dat het zoo n mooi gebouw was waarop een ander antwoordde Nou daar zal 1 ouwe ook schaal bg Igen geen menech gaet daer postzegeltjes meer koopeii Te Oud Vosscmeer is in den polder De Preit gisternamiddag om kwait over vieren neergekomen een luchtballon bemand met twee Belgische officieren en een onderofficier i an de genie welk te kwart voor dtie te Antwerpen waren opgegaan Het nederdalen dat plaats bad op oen akker geschiedde zonder ongelukken do grootste hoogte die bereikt werd bedroeg 1200 M Nadat de ballon verpakt was is de terugreis naarJ Antwerpen per tram aanvaard Naar wy zoo juist vernamen is gisteren on bevel van den j officier van justitie te LAmsterdam aangehouden de bekende Van Ifon Dool herli aaldelgk rëltfji verdacht van i orscliillende ernstige mïs fjjVen o a de randstichting in de Btaalstiiaat en dei moord m de wednwe Dgxliqoin in fle Dubbele Bnnrt Ie Aijisterdaui Wageiy gwrek aai bewgsi jWerdi lig evmWel fn Jal d e zaken vrygeMproken Tliais staal oitdeizeerernstige fcrdeliking ach ti jiebbcnÉMildig gema t aan heling aii sqlto n maU Wiacliines die In groütoh wale de èr da n werden uit vreemd op fit te einen Mff Hollandsclie Spoor te An terdara I De Mjjllac tJ w d Éa verhoor in iarresk gehou iy Hblll u tó y uil Nabg Hard Htberg vert o ld n lith iMet dagen bg een paar kindere l v an arbeiders aan en spoorweg in hévige 4ate ilerscftÜiiselen van vergiftiging Helffbleek d iL y gegeten hadde van de wot tMa van de W aterscheerling Aan den art Kattenwinkel is het gelukt de kinderea in het leven te behouden Stadsnieuws GOUDA 13 April 1904 Door een ongeluk dat men niet dadelgk opmerkte ontstond heden even voor twaalf uur een begin van brand op da bovenwoning van het café Unie Twee perooiii M en wel de heeren M van dor Hoist en J J van Duin daar toevallig passeeionde snelden op het vernemen van het gev i ir d iiklgk ter hulp en aan hun beleidvol optre n is het te wgten dat de bi and spoedig gebluscht werd en de schade betiekkelgk klein mag genoemd worden Bg de gisteren te Haarlem gehouden aanbesteding door Dgkgraaf en Heeraraden van de Haarleraraermeerpolder voor het bouwen van een brng over de Ringvaart b $ Beunebroek was laagste inschrgver den heer W Bokhoven alhier voor de som van i 7635 Raad van Beroep te Dordrecht Zitting van 11 April 1904 Behaadeld werden ds volgende zaken Arie IJsselslein te Gouda heeft door het bedienen van oen overzet pont kloven gekregen in zyn hand welke wond later ia geïnfecteerd Een vsrzwering is daarvan het gevolg geweest waardoor klager vier weken niet heeft kunnen werken en nog ongeschikt is door de pgiilgkheid van zjn hand om zwaar werk te verrichten Het bestuur der Rgksverzekeringsbank heeft hem een rente geweigerd omdat hier zon aanwezig zgn een bedrgfsziekte geen ongeval Daartegen is klager in beroep gekomen Dr Montague ter terechtzitting gehoord verklaarde dat door gverige oefening de pgn wel kan worden weggenomen Bepaalde afwgkingen io de kracht en de bewegelgkbeid van de hand zgn niet te constateeren Klager is vroeger scheepsjager geweest welk werk hg op dit oogenblik weer verricht en nog kan verrichten Uitspraak over acht dagen De meubelfabriek Hollandia te Waddingsveen werkt zonder krachtwerktuig Doch eens per week gaan twee werklieden naar Gouda om ts zagen en te schaven in een machinale kistenmakerg Het bestuur der Bgksverzekeringbank doelde deaa onderneming in in klasse XI mot toewgaing van het Igevarenpercentage 48 De directeur meent dat in de onderneming worden uitgeoefend twee bedrgven lo meubelraaksn zonder krachtwerktuig 2o monbelmaken met krachtwerktuig en dat de loonon in dezs bedryven zich verhouden als 16 tot 1 Hti vraagt daarom het gevaren percentage 13 on indeeling in klasse V Uitspraak over 8 dagen HiASTEECHT Do afdooling Haastrecht ran de Holl Maatschappg voor Landbouw heeft koninkigke goedkeuring verkrwe oor het houden van eene verloting Er znllen 25000 loten uitgegeven worden tei gl als hootdpryzen bestemd zgn i Ken ütrechtsch wagentw met 2 paarden eejdito met i paard en een fcaasbrik me paar De trekking zal op Vrgdag 17 Juni plaats hebben 9 ac ooS EEzT H t sebilterend gemonteerde militait TiPTOï dat gisterenavond werd eoht ikunstjè iot met hefa i stenAeld mit Ih a r ta d t sEuk getoond welke treu T i i n de in Dnitschland bestaande r Se nmta re vormendienst kan XÜAlslacStofferdaarvanwasyolkhardt een vSorbeeld Vol bewondering viragen we een J Louis Bouwmeester zich Z g jeï ée d enken in lastige miliaire r Alles houding kteding en gebaj rei zW van hem nooit o e dreven Wat sji echte il den iienst ye grgsde kraZelrggsman Het is onmogelgk om er iels oWaar iringste op af te d ngcrf Hulde brengen vfden groots artjst ïpor zü i ooi iWt 11 ontzettende ontroering iSoél als de dia l smart spreken van zgp U e érgp ler li iu tot m zgn ziel 5 L k K Jl j 6 kan t alleen on lanken hem voor zooveel 1 niet mindel uilen die ten ipn wier spel Js gf cachet van e roèrten Wi Jj do Hoiji i neïl kra ïe creatie van La Erfinann lena ty dnlfotml HBih pholfg l Initenant uog vk Trouwens een J wiifird die de SmankvolW mhier op zgn plaaja Co hebben alW eer van zu ke nette costumes t was in éeu Woord eeii lust ze ie zien IC Ernstig en waardig heeft de Heer Erlmann zgne rol vervuld zgn mooie klankryke tem kw n Weer byzonder goed uit Treffend werd hB ter zgde gestaan docjr Mevrouw Erlmann Hun samenspel was typig mooi en natnurlgk De houding en de manier van spreken voor den krijgsraad waren bg Mevrouw Erlmaun bgzonder te prgzen en maakten een diepen indruk Ten volle verdient ook de Heer Louis de Vries jippathie voor zy machtig optreden en voMjde uitbeelding van zyna zielsbedroefdheid f Reeds in Schakels tebben we hem boog gewaardeerd en we daen dit nu nog meer De Onderwrchtmeester Ffits Bouwmeester was juist op dreef Wat een type van een militair die geheel opgaat in den diensten maar t liefst spreekt over zyn peerden I Micbalek de oppasser van Von Lautfen heeft nog al eens de lachspieren duen werken een welkome afwisseling in dit drama De overige artisten hebben allen t hunne bggedragen tot het groot succes dat zich welverdiend uitte in het daverend applaus Rechtzaken Door de ArrondisMmsnts Rechtbank te Rotterdam werden gisttnni o a de volgende TVBiiisuo gewezen P S 20 jaar arbeider te Jaarsveld wegens mishandeling tot 7 dagen gevangenlsitrat A 8 vafi E 25 jaar zandtrekker te Schoonhoven wegens diefstal vau eeh hdeveelheid zand aldaar tot een geldboete vbn f 2 sDbtidiair 1 dag hechtenis L R 40 jaar steenovenstoker te Gouderak wegens mishandeling tot f 10 boete subsidiair 5 dag n hechtenis Ben maand gevangenisstraf werd geëisdht togen J M O 18 jaar los werkmante Gonia wegens verftet tegen de politie op 3 Februari j 1 Uitspraak over 8 dagen J J Door ds rschtbank te Rotterdam werd gisterso o a de volgende zaak behandeld Bg het verlaten in den avond van 25 December van een herberg te Moordre t zon J V 43 jaar werkman aldaar den gemeentSTsldwachter J van der Beek die hert verzocht op zgde te gaan eenige beIsedigende woorden hebben toegevoegd Bsklaagde ontkende dit Eisch t 10 boete subs 10 dagen hechtenis 375 Staats loterij 3oKl asse Trekking van Woensdag 13 April No 1647Ö f 6000 19176 f 2000 11024 f 1500 12284 f 1000 Prgzen van f 45 31 3252 5713 8636 11693 14288 18077 36 78 71 8705 11709 14328 18100 77 80 90 48 11808 77 6 78 8302 B901 78 76 14426 39 205 31 4 8806 79 99 96 412 69 6029 14 11924 14513 99 37 80 37 8930 49 51 18355 537 3431 85 45 71 14622 71 627 38 91 93 12056 14756 76 58 41 6117 9048 12116 14841 98 865 53 6205 63 37 94 18489 928 86 6302 89 59 97 18529 35 3596 32 9182 99 14972 18668 39 860 24 33 84 99 12207 95 18702 94 9266 23 15002 26 1016 69 6407 9342 29 15227 18816 99 Si 56 61 80 84 24 1100 3730 6543 86 84 15304 48 17 40 49 9415 12414 99 70 1241 65 64 39 60 15420 77 61 76 67 44 64 75 18946 91 82 6652 66 82 80 89 1363 3814 56 70 94 16609 19103 1492 28 Ö o7 7S 12509 31 85 1655 78 58 9506 29 44 19204 88 92 6819 95 71 15641 67 1758 39q0 28 9622 79 49 70 68 88 46 4083 60 25 82 88 95 86 42 12615 15707 19321 1820 41 4 7 1 9763 71 31 86 64 78 12705 28 89 99 95 83 16045 99 1919 f 70 § 9846 84 75 19467 69 5 28 51 42 77 19548 81 83 Ij 60 12825 16112 70 2076 85 m 84 69 26 84 86 m 7Uflf 9938 12952 16851 98 2121 4306 76l 42 13054 86 19697 82 38 79 10296 13128 16493 19766 2237 4381 98 10398 13211 16528 19810 62 95 7217 10461 13307 79 27 97 4410 62 73 25 89 66 2372 4516 64 10571 87 16630 80 90 92 72 75 96 37 83 2403 4716 7407 78 13433 16724 93 63 98 81 97 67 16815 19914 66 4817 7510 10629 87 32 18 92 29 23 38 13556 16926 67 2518 31 63 93 91 32 85 72 69 7668 10768 13616 68 20055 2649 4904 79 10802 86 17053 94 71 48 94 48 13706 17268 20115 2712 54 7721 50 11 83 39 18 86 48 10925 69 86 61 19 97 88 78 83 87 70 91 5048 7809 11114 13844 17428 20220 2858 5196 7964 17 70 17624 20371 67 6230 71 40 13919 25 20424 2922 42 8018 11224 23 97 87 57 88 46 11336 72 17645 20527 3002 5339 49 44 83 17721 20623 62 96 8204 62 14021 36 27 84 5410 11 11416 50 17848 50 3139 17 29 36 77 67 98 51 65 8331 70 88 92 20718 57 86 53 77 14126 17932 20806 64 6506 71 11516 65 34 19 66 50 8454 83 94 89 20941 3216 70 8516 11650 14206 18011 95 33 6627 20 51 68 67 96 41 6702 64 3e Klasse 2 Lgst No 10430 m z 10413 en 18994 m z 18944 DE GROOTSTE COLLECTIE EN NIEUWSTE MODELLEN I3 A SSE 3iT vindt men bij A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA VMevkouu Vit 9 BEÏÏES rm EOTTERDAM DINSDAG 12 APRIL L K H K SUmulMfonqm NaDERLAnn Certificaten Ned Werkelgke Schuld 2 79 HoNOARUE Obl Leening kr 2000 1892 1902 4 98 Oostenrijk Obl belastingvrge Kronenrents Jan Jnli 4 100 Provinciale en Stedelijke Leenin n Rotterdam Obligatien f 1000 1898 1908 3 97 97 Indusirieele en Financiceh Ondernemingen Schuldbr Ned Voorschb te Amsterdam 4 100 Sohuldbr Voorschb Ie Rott 4 100 Hypotheeh BmkenPandb Is Algsm Groninger Scheens Hypotheekbank 4 100 FindbBatBalschaHypathsekb 4 lOQ Pandb Dordrechlsehe ypb Alg Hypothbr Eerst N d potheekbriefbank Pandb Friesch Groningsche Hypotheekbank 4 99 Pandb Holl Hypb 4 Pandb Nod Hypthoek en Pandbriefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Pandb N Am Hypotheekbank Uithuizen 4 lOO Pandb Overyselsche Hypb 4 99 Pandb Rottordamscho Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 98V Pandb Stedelgke Hypbank 4 Pandb Stichtsohe Hypbank 4 Pandb Westlandscho Hypb 4 Paudb Zeenwsche Hypbank 4 Pandb Zuider Hypb Breda 4 Pandb Znid Holl Hypb 3 Crediei InatUl Cultuur Ondenieminge Aand Internationale Crediet enHandelsv Bott 95 Tabaks Ondernemingm Aand Medan Tabak Mg Aand Rett Deli My Fahrkkm Aand Koninkl Hoedeu en Pettenfabriek Schtapmart MaaUchappijeti Aand Ned Anierikannsche Stoomvunrt Mg Petroleum Ondernemingen Petrolenin Mg 1 Diverm Obi Mlj lot Expl Laan vnit Meeidarviiort 1902 4 Obi Nat Peru CeUifieaton van prefe rente anndeelon Peru NoORDAuEEmi Certificaten v Am Car Fnndry Cy pb 4 99 l fc iI VI llTi TIKlN 1 m u 100 Door llet verbindend worden dor eonigo uitdaelingslgst heeft het faillissement van AHNOLOUS IfKNDUIKSBy wink lier In groenten en frnit wonende te Ooiidii een elude genomen De Curator Mr M M SCHIM VAH DBK LOEFF Gouda 13 April 1904 99 100 99 99 99 92 Be JONG MEISJE met zeer goede aanbevelingen wenscht 1 MEI een betrekking als Kinderjuffrouw S04 192 116 101 65 98 99 of tot assistentie in de buihhouding ii Gouda of omgeving Zg is ook genegen tgdelgk zulk een betrekking te vervullen Mevrouw PRINCE SoniM va der Loeff Bem Bnr TtaseUchade geeft gaarne inlichtingen 20 Ontvangen de nieio TV © TOOSJAASSGOSTÜUES EN Voorjaarsmantels Aanbeveleud D SAISOI Vcrkrggbaar in flesschon M ets 7ti ets en f l iS bg H H ApoUiekcrs en Drogisten Ut op het mee AS KEU F AD RICH CElt Co Rotterdam Te Gouda bg C LUGER Apotheker Markt en bg WOLPP Co Westhaven 19 8 Xeiiuw en Uaag lijders wordt Bit overtuiging als een werkelgke hnlp id den nood het boek I3a a cLg eT7 er aaubevolen Na ontvangst von ndrea per briefkanrtworlt di t boekje franco per poat toegezonden door BLOKPOEL S noekh Zaltbommol KOLONIALE WERVIING HAND ELD 200 bg het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor Zea jaren en voor ingeiyfden by de Nationale Militie met onbepaald eerlof of in werkeltjken dlemtt bg het aangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIn Aanbrenggeld Twintig Gulden Men melde zich aan FrWeilUgern en UIlitlepliehtlyeH met onbepaald verlot bg den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwgk of bg een derplaatseiyke of Garnizoens Commandanten MUUlefilichttgeH onder de Wapenen bS ban onmiddelgken Chef Academie de Coupe DEN HAAG s qp © X u iterstraa t 23 i Voor H H TAILLEURS is doorloopend gelegenheid tojÉjj t leeren eener WÊf Eleganl goed pa§scii nrCoupe WVi GfiMAKKfiLIJKS LEERMETHODE De ondervinding verkregen lis eerste Coupeur in de grootste Maat en Confectiehnizen in het boitenland en de laatste jaren hier ter stede waarborgt een volkomen succes ter opleiding voor Coupeur Attesten ter inzage van mgn ei loerlingon welke mgn Coupe in depractgk nitoefenm De prgs voor het leeren dezer Coupe is f 80 Na eindiging der lessen en gebleken bekwaamheid diploma Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door I iioocEiinoQniii I PROF DE L ACADEMIE DE COUPE OE V HAAG menig aare $ in Xederland van Bl oCK PSIknmnni welke mei garantie voor goed patten geleverd worden VK ACT PRIJISOPOAAF TiVEEiTEroM in alle Couranten worden aangenomen door het Adwerlentle Bureau vao A BKl KMA Z lO