Goudsche Courant, zaterdag 16 april 1904

j o 9390 Zaterdag 10 April 1904 43Me Jaat gartg GOMCHE COHRMT DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relelooii No St üe Dilgave flczer Jouvant geschiedt dag ölijks mot uilzoweringvan Zon en Feestdag en Telefoon 8S ADVKRTENTIEN worden g epl ialsl van 1 5 reg els a 50 Centen iedevo reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatjsruimte Inzending ran Advertentiën tot uur des luidd De pi iJR pei j drie ilinanden is 1 25 franco per post 1 7o Afeonderliiic NonSuers VIJF CENTEN Let 0p hef meMe AJVKBl F AD RICH B b ilco Rotterdai j Te GoiiDi b8 C IpUUER Apo ekcf i Markt en bjj WOLPF SJfCo Weathavfen 198 TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEEEimmS met ACHT KAMERS mimen KELDER en jrooten TUIN Hunriirya fl 575 Dadel k te asnvaardim Te bevragen bij J W SCHOUTEN icon Grijs Haar meer I De Nieuwe London 1 doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eischt op den hals London P r iJ s 1 85 en 1 l SO per flacon Verkrijgbaar in de HOZENDAAL M 9 by Izaük € als Papier JfÈ molen iOUüA Telephoonnet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gtatis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommnnaalbureaa Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT COPJ PniKE OUDE f M SCHIEUAMMEU GE1TE7EE Merk NIOHTOAP Verkrygb lar bij PEETEftS Jz All bewija vsn eohtliuid ii oaohot en kurk teoda voorlien TBD den oMinderFirma P HOPPE Ontvangen alle soorten SCHOENWERK voor het u s seizoen alsmede wit en grijs DAMES en KINDEBLAAEZEN en LAGE SCHOENEN in het Noordbrabaiitscb Scbnen en Laarzenniagazijn KLEIWEG E 30 C Alle reparatién en aangemeten werk tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend EEMDE70T TAN THEE Men wordt rerzocUl op t HERK te letten DIT Hrt Masuuh tam iVr lUVËNSWAAY ZONEN GORINOHEM i Deze THEEËN wordea afgelererd ib verzegelde pakjes van vijf twee n een half en een Ned om met Termplding ran Nomtner ec Prys TOOTzieu van nevenataand Merk volgeuR de Wet gedepo ueerd Zich tot de uitvoeriiii van ge erde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BRËEBAART Lz Zenuw en ülaaglijdors wordt nit overtuigiug bIs éett efkcltjke liiil ia den nood het boelc S3a ad gre TréaË aanbevolen Na ontvangst Van adres per briefkaiirt nor Jt dit boekje franco per post td exouden door liLOÉpOBIi 8 Beekh Bsltbommöl Café HARMO IE Marhl COUDA 1 SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau Iste kwal HEINEEENS QERSTE en andere Bieren Van nJ boden bö mj verki jgbaar bet zoo bekende en beroemde van de i ii ia H BOOTZ in te drie Fleaaj te Amsterdam AanbevelendI WOlIJDE llieitG N B Door het pliataen iran een BILLAfeD op de BoVjinzaal kan ik met nog meer aandrang mM BOVENLOCALITbIt aanbevelen lol het houden van HüISHOüDEIilJKB VERGADÈHINGEN z Flink ingericht voor VERKOOPIIJGEN alsmede voor pUILOFTSFEESTEN lToonoel Piano enz Billijke conditiëii I KOLONIALE WERVriVG HANDOELD 200 bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Ze jiiren en voor ingelijtden by de Nationale Militie niet onbepnnld verlof o werkeltjken dienst biJ het aangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIE Aanbreng g eld Twintigf Gulden Men melde zich aan Vrijwilliger en itlUttepUchtigen met onbepaald verlof bij den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of biJ een der plaatselijke o iarnizoens Commandanten MilUiepHehtlgen onder de Wapenen bij hnn onmiddelijken Chef w i i W ww ii D r Geneetli algeiRMn unU vol n IWIII MmmBninB M t EercUlplema en Goud Bekroonde T 1 F f f TI K PRAEPARATEN VAN € tt t Qm gmptiA 4 me atkraohtiseenTcrstcrkendtKtNA WIJNtce nswftklc VgUllia M XUV Iil i joo ri bij kinderen t t volwaiBcnen gebrek aar oftlutt alechte Bpf ive rtiBring cenuwhoofdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en Als geneeskrachtige drank bij stoornlaeen der spljsverterlnj ligellngen en kleine kinderen Pnji per bnet j Kgr 1 70 t Kgr 0 90 4l H Kgr 0 60 ¥ 7 3 If aI pa i voedzaam versterkend aangenaam rut vnuk voor daedtjki h geb nik V TOoral voor kinderen zwakken i kllerachtlge geatellen lecr aan te beveten Als geneaskracbt e drank bij stoornlaeen er spljsverterin aor anen en dlarrhée ook voor taf ChamiMh zuivere in buuen A Kgr 0 90 AAAlIrGlltlrAt Speciaal v K r Kindervoeding JTlCIK mK CI j Kgr 0 50 Kgr O ter beitrijAstbma etc In Ac fltno l lfirarAÜ An Uet rooksn eener halve Clganltc i voldoende ding van de h vlg t aanvaUen van Asthidoosje a 0 80 en ƒ O fio TflttiaHnrfe Rnnhnn fruit PÜROArmF tegen Ventopplng Aam belen Mtgraine CoDee8tie8eta vooni1ookal8ÏaxaOi voor kinderen l cwijzen de Tamarfndé Bonbons van KRAEPELIEN ft HOLM belangrijke dienkten daar de vorm voor hiat kind bef eerlek en d anuuik aangenaam ii Priji per doosje 0 90 en ƒ 0 60 a1 mSa1r 1 ac4ï1lAG algemeen erk nd als het BESTE huUnuildel bi Hoest Verkoudheid en KeelpSn het U een alijmoplosaend en vemcfitend middel b uitnemendheid uitaluitend in Hjl □ flewAjes veriirijgbaar Prijs 0 30 per fleschje Jh f meparattM rtm KRAEPCLIEH HOLH te Zeltt Mi a tem PovrateH fan atigmMtteu i attrop db naam m hatMUetJteninff n itrkr tifbaar bij Oa m Mfe KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A jyj P llOOFTllAi I Zi steeds flinke voorraad afgesneden Bloemen ADlTERTENTm in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Biireau van A BHIi KAlAN ZOON In het VEItUniTINGS MAOtZIJN De Avondster Dubbele bunrt TeHnr 117 Zijn heden ontvangen con mooie collectie Nieuw Styl C isi rnaineBl n Urotkels e Ballons Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS HN PETROLEDkKiiDHEU Eenig adr jis voor GASÖLDEILICHTBENOODWD EDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw mare adres Aanbevelend M N VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding TËlièuii tegen 1 MEI ISOiol eerder f HEEREjlHUIZEN met TDIN 6 Kii Tiers raime Warande Keuken en Keldeiw vooralen vïk Gas en Waterleiding 3 Te bevragen TüIfMARKT H 258 mieu onoverlroflen Trof Dr Liebera welliekoucl UStW KBACE7 BUISB Alleen echt met Kabriekimerk tot TOortdtirende radicale eu zekere geue iiig van alle xeltf de meest hardnekkige menuwMiefcterif vooral ontstaan dooi afdwalingen op jeugdigen leeHijtl totale genezing van elke zwakte Ulee tucht Benauwdheid Hoofdpjjn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Hpysvertering Onvermogen Impotenz Pollatione enz Uitvoerige proBpectnssen rrij ror eech fl 1 fl 3 fi 8 dubbele flew i 1 Ontr i VI opöt Mattb v d Vei tB Zaltlio mraa 1 püti M Cléban k Co Uotterdam 1 Hnppel 8 G ravenhage llalniinHDa de Jong J Cza Rottordnna Wfiff k CcRoude on bii alle droi sten j IClltill l ciCAO tö iHitvangon wsam i iestdi n Uit rule i ru n6imiig i in don handel gekomea oüdai de naam des lütviudars Dr Miohaeliii veiTMrdigd jp de beate maclïines ia Het wer dberojmde étabblÏBsoment ran G br StoUvarck t Keulen Itche Eikel Cacao in TierkantoB bussen Deze Siktst Cacao ii met melk gdiookt eeae aangename gezonde drank toot da elpech gebruik een il 2 the l i b na t poeder Toor een kop Choool l Al geneeskncbKge drank b gml van oiarrbee i cbta met iratei t plirulken Terkrügbaar bQ de rootiiaünitt B 2 Apotheksni en 1 1 80 a 0 9 5 ÖTSIF OeneraalvDttgonwoonligu racr Sederluid Julius attenklidl imaterdam EilTe trut 143 9 Goada Dmk ran A BRINKMAN t Zx 4 tullenlaudscili Ovulziclit Een Iclegr im van aanliraal üchtomski hedeji uit Port Arlhnr liarl aai Tsimr verzonden meldt dat op 1 fiem to 10 uur s morgens het slagschip I etrMlawlowsk na het springen van een müii tij i s de manoeu vres vun het eskader op de reede van PortArthur ia geionken Het slagschip voerde de commandiintsvlag Van de gisteren op een nicchtelgkc ox ieditie uitgezonden torpedoljootcn werd de Be8Strasi hny die tengevolge vaè hot slecbte weer van de flottielje was afgc clieiden doorvjjandeiyke toipedobooten omsiwgold en zouk in den stryd tegen deje Van Se bemanniugwerden 5 man gered j N den ondergang van het pantserschip Petropawlow3k nam jk het commando overde vloot Itjdelok over J Bg het manoeuvreeren van het eskaderWerd het antserschip Pobeda door eenmijn beschadigd in het middeö van deictbterzijde Het slagschip liep zonder hulp de haven binnen Niemand werd gedood of gewond rf V Uit Japansche bron wordt vernomen dat de aanval op Port Arthur op Woensdag jl als volgt was beraamd t ij het aanbreken van den dag krnisten eenige torpedobooten voor Port Arthur te gelijker tijd legden z j mijnen dwars door den buiteningang van de haven om daarna terug te trekken en zich aan te sluiten bij het boofdeskador dat naderde en daardoor de Russische vloot haar buiten lokte Bjj het yerlaten vali de haven stootte de Petrofawlowsk op een Japansohe mijn on werd vernietigd Gisteren had een gevecht voor Port Arthur plaats Officieelo berichten over dat gevecht zijn nog niet ontvangen noch van Russisclifl noch van Japansche zgde Maar do Times boot vóór Port Arthur en de Engelsohe kanonneerboot Kspiègle van Nioetsjwang op weg naar Weilmiwei hebben het gevecht waargenomen En al lijn de bijzonderheden die door deze beide bronnen tot ons komen niet gelijk zeker ia het dat er een gevecht heeft plaats gehad Veertig Japansche schepen slagschepen kruisers en torpedobooten namen aan dit gevecht deel welke schepen van Bussische zyde aan het gevecht deelnamen is nit de ontvangen telegrammen niet op te maken evenmin ol de Petropawlowsk door een FEVILLEIOIM OE VERBORGEN SCHAT 7 En bovendien mijnheer Costers is altijd seer beleeld en ik begrijp niet waarom ge zoo n vreeseHjli vooroordeel tegen hem bobt Costers Costers i zeide Harold zich in de bïes werpende dien naam heb ik wel gekend eft het kwam Ida voor dat hij een weinig onthnist keek terwijl hij dit leide ls hij niet lid n een banki rsfamilief I Ja zeide Ida hij is de eenige zoon iMen segt dat bij minstens een half mÜIioen eat erven Het huis Costers heeft hier te Boisingbara eene l ijbank Het heet dat de jonge mynheer Costers aar druk werk aan beett Maar ieitebjk beheert haar mijnheer Quest Nui bromde de baron in s hemelsnaam dan maar Ik ben tenminste vrij om uit te gaam Als gij maar naar huis gaat kolonel dan loop ik een eindje met u mee Ik moet de lucht eens in Kolonel gij hebl mij nog niet gezegd of gij morRen komt ide Ida toen hij haar nogmaals de hand toestak om haar goeden nacht te wenschen N u dan gaarne ik zal komen hoewel ik een armzalig raketspeler ben ant Japansche torpedo getroffen word dan wel op zijn eigen mijn gestooten is Zeker is hot dat het Russische admiraalschip plotseling doorbrak ep zonk van do bemannini werden slechts Zeer weinigen gered waaronder grootvorst Kyril Wladimiroiyitsj een neef van den Tsaar die gewond word ij Admiraal Makarof ir de telegrammen van generaal Stiissel terecht de met roem bedekte chef der marine in den Stillen Oceaan genoemd kwam met hot admiraalscliip om Hot zal voor Rusland moeielijk zijn om de flaats die door admiraal Makarof zoo waardig bekleed werd te bezetten door iemand die zoo volkombn als hij op de hoogte is van hetgeen do Russische vloot doen kan en doen moot ter verdediging van Port Arthur Reuter meldt uit Londbn d d 14 April De Times correspondent aan boord van het Timesschip seint Hedenmorgen te halt vijf zagen wij het Japansche eskader waarbij de Kasuga en de Nisshin de boido van Argentinië gekochte schepon zich bevonden dat in de richting van Port Arthur stoomde Toen wij Port Arthur naderden zagen wjj dut daar reeds zes kruisers waren die een torpedoaanval op Port Arthur in den vroegen morgen gedekt hadden De sliigschopen mot de Nisshin en de Kasuga nadcrdun tot zes mijlun van het voorgebergte Te 10 20 openden de kustbatterijen een onsamenhangend vaar driemalen stoomde Togo s eskader voor de vijandelijke stelling heen en weer met een snelheid van achttien knoopen om daarop een weinig boteekenend vnur af te geven Tegen den middag trok Togo die klaarbliikeljjk meer een demonstratie dan een bombardement bedoelde terug de Japanners hadden geen merkbare schade geleden Het ammunitie verbruik was gering Met de torpedobofoten waren 40 Japansoho schepen voor Port Arthur De Standard verneemt uit Tientsin dat naar men meent de Japansche vloot gisteron Port Arthur aanviel en er in slaagde een deel van het Russische eskader af te snijden dat buiten de haven kruiste De Standard verneemt uit Sjanghai De Engelsche kanonneerboot Espiègte meldt dat de Bayan en andere Russische kruisers buiten de haven tusschen twee vuren geraakten en niet in staat waren in de haven lerug te keeren De Daily Telegraph verneemt nit Woihaiwoi dat de Engelsche kanonneerboot Espiègle van Nioetsjwang komende bericht Hedenmorgen te 5 45 za en wij vijf Japansche woordde bij 0 dat zijn we allemaal Goeden nacht dus Ida wachtte tot de deur gesloten w ts en leunde toen tegen den schoorsteenmantel Wil je wel gelooven zeide zij tot zichzelve dat dat nu een man is dien ik zou willen trouwen Onzin hernam zij Je bent al haast zCsen twintig veel te oud voor zulke dingen En nu weer de nieuwe zorg over die hoeve Mijn arme oude vader I Ja ja het u een harde wereld Ik weet waarlijk niet waar bet heen moet met ons land I zeide de baron tot den kolonel nadat zij samen zwijgend een eind waren voortgewandeld Hier is nu die Grachthopve Toen ik jong was bedroeg de pacht 12 gulden de bunder en acht jaar geleden 18 gulden Later heb ik haar afgeslagen tot 9 gulden enkel maar om een pachter te houden En wat nu Nu komt mijn knecht Georg mij vertellen dat Janter zoo heet de tegenwoordige pachter tot geen prijs zijn contract wd hernieuwen en wal nog Iraaier is dat er geen andere pachter is te vinden Driehonderd bunders goede zware bouwgrond en een pachter tegen negen gulden de bunder Wat moet ik beginnen KuDt gi het land niet zelf bestieren en bebou wen f vroeg Harold Hoe kan ik dat riep de baron Weet gij wel wat mij dat kosten zou Een 30 duizend gulden ja ja I £ n waar zou ik die vandaan moeten halen Maar wat baat h t mij of ik u op dit stuk tot mijn vertrouwde maak I Komaan ik zal hier omkeeren Goeden nacht dus kolonel oorlogsschepen in gevecht met den Russischen kruiser Bayan die op weg was naar Port Arthur komende uit de ricliting van de Yaloo De Askold on een andere kruiser mot drie schoorsteenen kwamen uit Port Arthur om do Bayan ter hulp te snollen Te 6 45 zuchten de Kussen een toevlucht onder bescherming der forten doch de Bayar was klaarbljkeljjk beschadigd daar groote hoeveelheden stoom ontsnapten Te 8 5 openden de Japansche schepen het vuur met zwaar geschut op de forten die geen antwoord gavon Na de forten 15 minuten beschoten to hebben stoomden de Japanners in oostelijke lichting weg Het Russisch lelegraafburoau verneemt uit ofticioelü bron dat de commandant van het eskader van do Zwarte Zee vicc admiraal Skrydlow beuoomd is tot opvolger van admiraal Makarof Later telegram Uit particuliere bron wordt bericht dat de vervanging van viceadrairaal Makarof door viee admiraal Skrydlow beslist is Reeds werd hj op hoog bevel naar Petersburg ontbodon om zijn instructies te ontvangen die voorschrijven dat hiJ onmiddollp naar het Verre Oosten moet vertrekken De hooggeplaatste officieren dor Russische marine zijn overtuigd dat de Petropawlowsk en de Pobioda niot bij toeval op torpedo s stieten doch dat doze gelegd waren door de Jfipanners door middel van onderzeesche booten waarvan zjj er naar mon zegt vier bezitten Terwijl kolonel Younghnsband na oen tweede klein gevecht met de Tibetanen by het Roüde Afgodsbeeld öyangtse binnenrukte hield het P ngeische Lagerhuis een debat over de motie van den minister voor Indië St Jo ni Brodrick die voorstelde d it de kosten voor de expeditie in Tibet gedragen zullen wordei door do Indische begrooting De minister verdedigde de regeering een gewapende macht te hebben uitgezonden om de politieke missie naar de Tibetaansche regeering te vergezellen zonder daarvoor vooraf toe stemming te hebben gevraagd van het Parlement Het was niet do bedoeling militaire operaties in Tibet te voeron de gewapende macht had geen ander doel dan een vredelievende zending te beschermen Doch do ontmoeting bfl Goeroe veranderde den toestand Het is te betreuren dat de Indische troepen genoodzaakt waren by die gelegenheid bloed to storten maar het was Rooyaard Harold Rooyaard stapte huiswaarts in allerlei gedachten verdiept Welk een treuri pel toch begon zich daar voor zijn oogen af te spelen Er wa geen buitengewone scherpzinnigheid too noodig om te zien dat het oude geslacht der Van Horens tot ondergang was gedoemd Het geval met die opgezegde pachthoeve die uitingen van den baron en ook van zijn dochter naar aanleiding daarvan ja zelfs de schier kinderlijke opgewondenheid van bet meisje over die legende van den verborgen schat dat alles openbaarde duidelijk genoeg wiar de schoen knelde Onder zulke gepeinzen betrad de kolonel zijn woning en nadat hij zijn oude huishoudster naar bed had gcituurd stak hij een pijp aan en liet opnieuw aan zijn gedachten vrij spel Thans dacht hij ook over zichzelven Hier zat bij nu van soldaat tot rentenier afgedaald met een inkomen jnjpt genoeg om stil en eenzaam it leven Hij bad gemeend hier rust te lullen vinden en nog geen acht en veertig uren had hy in zijn nieuwe huis gewoond ol reeds was er een nieuwe strijd voor hem aangebroken Hj had Ida van Horen teruggezien en was kort en goed in lieMc voor haar ontstoken En daar hij een verstandig man was trachtte hU niet dezen toestand voor zichzelven te verhelen De waarheid was dat hij reeds vier jaar lang deze liefde met zich had rondgedragen doch thans eigenlijk eerst tot bet be el er van was gekomen Wat zou er thans worden van zijn vooruitzichten op een kalm leven een ongestoorden herfst Welk een bopeloozen toestand I Want met noodzakoiyk nit zelfverdediging en om het dool der expeditie to bereiken Thans is Vounghusband te Gyangtse aan gekomen en van Macdon ild a tropp n is geen enkel man verloren De Tibetanen die over hem stonden zyn geheel en al gedemoraliseerd Brodrick zette uiteen dat het ondoeniyk was om den toestand dio in Tibet bostond voordat do missie het land binnentrok langer te dulden Tibet weigerde politieke betrekkingen en handel irolalies met IndiS aan te knoopen een weigoring die ondor beschaafde volkeren ongehoord is Ondanks allo pogingen van Engeland bleef Tibet hardnekkig weigeren doch hot had wel betrekkingen en onderhandelingen aangeknoopt met een andere mogendheid en had herhaaldeiyk de conventie geschonden die met Engeland was gesloten De missie had ni t het dool den politieken toestand in Tibet te wyzigen of een protectoraat over dat land in te stellen doch slechts een modus vivendi to vinden voor de toekomst Wy hebben zoo zei de ministor goen stryd met do Tibetanen en verlangen niot hun land te bezetten noch een voortdurende missie iu hun land to onderhouden BÖ schietoefeningen voor Pensacola Florida sprong aan boord van het slagscliip Missouri een kanon van 30 cM vyf ofücieren en 21 man zyn gedood Op hot slagschip Missouri ontstond nadat vier schoten uit een 30 cM kanon in een achtertoren waren gedaan on een gedeelte der nieuwe lading in het kanon was gebracht een ontploffing die onmiddeiiyk gevolgd werd door de ontploffing van 1600 pond kruit die in een ruimte onder den geschuttoren werden gereed gehouden Vyi officieren en 24 man werden in stukken gescheurd twee man zwaar en drie licht gewond Het gevaar voor do ontploffing van het kruitmagazgn w B er groot doch werd voorkomen door de koelbloedigheid van kapitein Cowles en van de manschappen die dadeiyk het magazijn onder wuler z etten Do oorzaak van do ontploffing was waarschgniyk do eerzucht een goed schiotrapport te krygen waardoor de voorgeschreven voorzichtigheidsmaatregolon werd n verzuimd Kapitein Cowles is do zwager van president Roosevelt Het geheim van do aanvraag om ontslag van kolonel Marchand is nog nltgd niet op geluk mocht hij iich nu niet meer vleien Of bestond er de geringste kans dat een zoo prachtig meisje als Ida van Horen haar hand tow geven aan een niet meer jongen en ver van schomen gepensioneerden officier Hij zelf ochtle die kans zoo volalagen nul n bij gevolg zijn geheelen toestand op Molenheuvel zoo door en door troosteloos dat hij dien naclii na lang gemijmer nop ter ruste ginjj met weinigminder dan het stelli e phn zijn landgoedje te verkoopen en naar Nieuw Zeeland te verhuizen teneinde aldus een zoo groot mogelijken alstindte stellen tusschen hemzelven en dat schoane krachtige gelaat Toen de baron tehuiskwam vond bij zijn doihter nog in de zaal Wat nog niet naar bed Ida rroeg hij Neen vader ik had willen eaan maar toen bedacht ik my dat ik toch eerst eena wilde boorcn wat er eigenlijk van Janter is inel de Grachtboeve Ik kan anders toch met goeil slapen Ü zoo mijn kind Ja ja maar daar v dl niet véél van te vertellen Janter heeft de pacht opgezegd en Georg zegt dat er voor gald noch goede woorden een andere pachter te vinden Is Hij heeft er een paar gepoUt en die 7eiden dut zij geen vier gulden de bunder wilden geven Dat is waarlijk erg genoeg zeide Ida Wat te doen Wat te doen nep baar vader kregel Ja wat te doen Wordt vervolgd