Goudsche Courant, dinsdag 19 april 1904

Woensdag 20 April 1004 43ste Jaargang No 9 303 GOMCHE COUMOT l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon u H ADVERTENTIEN worden g epliatst vaj 1 5 regels n ïO Genten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko 89 De Uilgave dezer Jourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommcrs V IJ F C E K ï K JS Gouda Hoofdprijs ev aoo OOO Mk lenbiedebet jelukdehaod De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelnetning in de kaneen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 9 UiUioen 385 660 Mark gewonnen moeten worden De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval 600 000 Mark l Premie v 800 000 M I iOO OOOM 1 SÜ OOOM 46 000 M prcmien v 40 001 M 1 Premie v 36 000 Ml 1 l I 30 000 M 16 000 M 10 000 M 000 M SOOOM i OOO M 1 000 M 400 M 800 M 1 8 16 81 100 lis 616 086 184 prijs 80 000 M 100 000 M o oon M 60 000 M 10 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen beslaat US 000 loten met 46680 pfijzen en 8 premien zoodat bijna op de hellt van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der Iste klasse bedraagt in het gelukkigste geval r OOOO Mark stijgt in de e kl tot 6 000 M in de Se tot 60000 M in de 4e tot 70100 M in de 6e tot 76 00 M in de 6e tot 800 O iM in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 15 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De ultbettlloK en verzcndlui van prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot ö MEI met vertrouwen tot Samuel Ueckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan liet Bijks Intercommunaalbnreaa Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DE VlSCHMAKKT Cieen Grijs S Haar meer I De Nieuwe l onitoii doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitïallen en neemt de pelletjes van let hoofd weg Eischt op den hals London Prijs f 8 en f t SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 9 by Izaük € als Papier JÊ len GÜUUA Ttiili Het bMIt on chad ly ute n makk lykite poetsmlddel voor HwrM eD vooral dames en Klndertchoenwerlc tsde Appretuur van C M MHtlv C erilil B oth Str 14 Men lette joed ÖLiv op naam en fabrlekimerit Verkryikatr ky HMrtn Wliik ll ra lHHhM werk Mlut nMV t ryM HU va gMerul OH t ky W tariMUiiw n i ® Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ISinkhoesl Influenza Itorsl en Heelaandoening binnen den kortst mogelijken tiJd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M K L I 4 T II i uit de KoninkliJkB Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAM SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bg Firma WOLPV Jb Co Westhaven 198 f o Ja £ 4 rJBJVSTB JV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12U te ionda A UÜÜMAN Moordrecht VWKSK Nieuwerkert a d JJul A N van ZE ifiEN Sc ioon imm 1 Til TOKKEN Bo i op B V WIJK Oudtaarr A SCHEER lUatirecht P W EDE Oudewater K va oer HEMDEN te Remwiik P o 8PKK MoereapeUe D v o SÏAIt Waddingneen Wed A HOLST Waddinqsveen M KOLKMAN Waddinmveen P A dk GllO iT Oudewater 1 D JONOH Owkwater J P KASTELBIN PoMroeterdam D UIKKEK te Bemdiop Café HARMO IË Markt GOIJD SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau 1ste kwal BEINEHENS QERSTE en andere Bieren Van af heden bij mjj verkrijgbaar het zoo bekende en beroemde Br v a ia a Bittertje van de Firma H BOOTZ in De drie Fleschjes te Amsterdam Aanbevelend J WOUDE IBEIIG N B Door het plaatsen van een BILLARD op de Bovenzaal knn ik met nog meer aandrang mijn BOVENLOCALITEIT aanbevelen tot bet houden van HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN enz Flink ingericht voor VERKOOPINQEN alsmede voor BRUILOFTSFEESTEN Toonoel Piano enz Billijke conditiën KOLONIALE WERVIING HANDQKLD 200 by bet aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Ze jaren en voor ingelijfden bij do Nationale Militie met onbeitnnlil verlof of in werkelijken dien t biJ het aangaan van eene verbintenis om Twee Jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIlS Aanbrenggeld Twintig Gulden Men melde zich aan VrIJuiUUger en HtlitiepUchtigen met onbeiianld verlof bil den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bij een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten UUitlepUchtigeH onder de Wapenen bij hun onmiddelijken Chef JPTÜÖOFTIIAII tZi steeds flinke voorraad afgesneden Bloemen Ontvangen alle soorten SCHOENWERK voor het a s seizoen alsmede wit en grijs DAMES en KINDERLAARZEN en LAGE SCHOENEN in het o rdb lllantsch Schdcn en Laarzeüiniigazijn KLhlWEü E ao tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SIIIITS Alle reparation en aangemeten werk In hel VKKLKHTINGS MAGtZUN De Avondster Dubbele buurt Tellnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl GasiirDameiiteii iJrockels en Balliins Verder voorbanden een roiinc Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS EN FëTROLëDHXACBEU Eenig adres voor 6A8GL0E1LICHTBENOODIGDHBDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw mare adres Aanbevelend M M VAN L0OI Aanlegger van Gas en Waterleiding Verkrijgbaar in flesschen 30 ets lü et en f 1 25 bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASK EB F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGER Apotheker Markt en bii WOLFF Co Westhaven 198 VAN Blommestein s Inkt IS prOLfonderViiidelijk de BESTE j en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEREUHUIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Huurprijs fl 575 Dadel k te aanvaarden Te bevragen bij J W SCHOUTEN j Wie ink r ayn wil de EoM 1 filKelCütSau te ontvangen lesamM f j asteid en na vele ro fnöuiiDgen in don I handel gekomen ondei des ntmta des I uitvinders Dr MlehaelU vemudigd I p de beste machines ia het mreldbe 1 riemde MabbiiBaenMnt vu Oebi StoU rek t Keulen tlaoka Cikel Cacao in vierkantOB bussen De Eikel Cacaa i met melk gekookt 1 eene ungename geziiode dnak voor I gtlijksch gebruik een 1 2 theelepel vaa I t poBder voor een kop Choool Al l geneoskncbtige drank bij gevid van dwri hee ajedits met water fa gebroikea Yerkrügbaai bij Ce vourutmat B 1 Apotbeksra es Prii Ko Ka w fia a t 1 80 c 0 fló opT QneraalTtrtogenwoordiger net Nalar1 Und Julius attenklidll imaterdam Ealveiitraat tta Druk Tan A BKINKMAN Zn Bulleiiliindsdi Overzichl Oit de nadere officieele Japansche berichten betreffende den achtsten aanval op Port Arthur blijkt dat admiraal Togo over drie eskaders beschikte on de 4e er 5e üotille torpedoboüten te znmt ii niet de Korio Maroe een schip dat niet tot de ooilogsinariiie beliüort en d tt du J ipanners dus vennoedclyk van zins waicn to doon zinken den aanval ondern ameii die boofdzakeiyk in het leggen van mijner bcslünd De JapanscLe admiraal zegt niet wat er van dat schip geworden is doch daar uit Petersburg het gerucht vermeld wordt dat de Russen een Japanschen kruiser in den grond geboord hebben is het vermoedelijk door de Russisclie zoeklichten ontdekt Het leggen der mijnen dat met kleine schuiten kan geschieden werd evenwel door de Russen niet belet Wel zonden zy erti torpedojager de Stratsjiii uit maar oniniddeüijk kwamen de 2e eii de 3e terpfdoflntiili te voorscliijn on rekenden met dezen spelbieker af I e Japanners hadden niet meer dan twee gekwetsten aan boord van de Skatsoetsji Om 8 uur in don ochtend voer de Bajnn uit het verhaal dat het schip uil de richting van Korea kwam was dus onjuist dadeljjk nadat zij het vaui geopend had gevolgd door de Nowik do Askeld de üinna de Petropuulütbk do Fubjeda en de Pollawa Deze schepen vielen het 3e eskader aan dat de Russen al schietende tot 15 mi len zuidwest van do reedo lokten Op dat oogenblik schoot het eerste eskader per draadlooze telegraaf gewaarschuwd naar voren en wierp zich op den vijand Ijlings voer deze na naar de haven terog waar het geval met de Petropaulofsk plaats had Vreemd dat Togo de verliezen van den vijand vermoedelijk licht noemt niettegenstaande hij meldt dut de Petropaulofsk zonk Om 1 uur in den namiddag vertrokken do Japanners om zich op een nieuwen aanval voor te bereiden die dan ook in den nacht van den Uen plaats had Togo meldt dat daarbij de beide forten van Liautisjan ten slotte tot zwijgen werden gebracht Reuter seint uit Petersburg Een telegram door generaal Kocropatkine gister verzonden lui It Volgens het bericiii van generaal Kasehtalinski van 17 dezer is in den toestand aan de Yaloe geen verandering gekomen Onze voorpo sten stajin op de eilanden op FEVILLEIO DE VEReOR SN SCHAT 10 Wij koesteren iiitUbbchen nog tie hoop dal het geschiedkundig karakter on de zeer gunstige toestand van het landgoed bovenbedoeld ons ver raoedelijk verlies tot een gering bedrag zullen herleiden wWd de goedheid hebben ons spoedig te verwittigen van de stappen welke gij ingevolge onzeastgeving zult genomen hebben Wij hebben hetbeter geacht u rechtstreeks over deze aangelejjenheid te schrijven Doch natuurlijk zult gij deninhoud van dit schrijven wel aan den heer EdwardCosters willen mededeelen en in overleg met hemvolgens onze lastgeving die onherroepelyk is ten deze handelen Costers én Zoon jiZieclaar mompelde de heer Quest terwijl hij den brief weder toevouwde dal is zoo klaar en bondig als het maar wezen kan En dit op het oogenblik dat de oude heer om nog eens dertigduizend gulden komt aankloppen 1 hoho I Hij stond op en begon met lichtbare gejaagdheid in het vertrek op en neer te loopen Had ik die tweehonderdduizend maar zoo vervolgde hij zijn alleenspraak dan nam ik de ongeveer 600 pas afstand van do Japansche Voor den nacht trokken da Japanners echter terug V Het is reeds een paai maal gebleken dat de bekende Russische géneraal Dragomirof die een groote rol gespeeld heeft in den oorlog met Turkge in 187G 77 zeer weinig ingenomen is met den oorlog in Oost Azié Di agoiniiüf staat in Rusland bekend als een man van groote kennis met geniale denkbeelden en als directeur van ie militaire stafacademie heeft hij veel bugcdragen voor de vorming van het geheelo geslacht jongei e Russische generaals en stafofficieren Deze generaal Dragomirof heeft zich reeds een paar maal in zeer ongunsligen zin uitgelaten over de Russische politiek in Oost Azië die de middellijke aanleiding werd tot dezen oorlog Thans bevat de Oswoboscbdenje een te Stuttgart vorsclujnend Russisch blad eer brief van dien generaal over de Rus tische politiek in dat schrijven zegt de generaal 6ij wijst er zelf op dat de raadgevers Besobrasül Meschlsjerski Dcmlsjinski en anderen de schold van alles zijn Maar wat kunnen wjj er dan aan doen Of ik er over schrijf of niet dat blijft hetzelfde Holpen doet het toch niet Ik liob het go noeg betieurd dat wij met een liclit hart te veel hazen tegelijk opjagen Maar nieuiaiid heeft nijj naar mijn raeening gevraagd en ook in do toekomst zul niemand er naar vragen Daarom zal ik over de quaestie die o belang inboezemt geen woord racer zeggen Want wij jagen werkelgk achter to veel hazen naar ik meen achter niet minder dan zes tegelijk de Finsche de Poolsche de Turksche de Perzische do Indische en nu ook nog do Mandsjoerijsche haas En er komt nog oen zevende bij do Transkaukasische Van de kunstmatig opgewekte binnenlandsche onlusten wil ik in het geheel niet spreken V Volgens do laatste berichten zal do Keizer van Oostenrijk tegen den 23on Juni naar Engeland gaan Weldra zal met do toebereidsclen voor de ontvangst worden begonnen welke buitengewoon luisterrijk zal zgn Het Cily bestuur zi l den Keizer in de Gildenhal een dejeuner aanbieden terwyl een galavoorstelling in Backingham Palace al worden gegeven Frans Jozef zal ge durende iga bezoek gedeeltelijk te Londen en gedeeltelijk te Windsor voi blijf houder Üe nadere bijzonderheden van de ont hjrpoiheken zelf over en verkocht den boel op mijn gemak l wcehonderdduizend rajiar Nu ik ze noodig heb nu bezit ik ze niet l En toch zou ik ze hebben kunnen beziiten aU die duivelin er maar niet geHeebt was I die slang die mi het merg uit de beenderen zuigt I Hij haaldï een brief te voorschijn en Ijs overluid yrWaarde Willem ik heb op r Oct 6000 gulden noodig denk erom en geen praatjes Je tijgerin kJa tijgerin siste hij Maf r pas op dat ik je de tanden niet eens uitbreekt als je mij tot een uiterste drijft I Hierop gat hij plotseling een vuistslag op zijn lessenaar en riep Eduard Costers ji bij den hemel dat IS het middel En ik geloof dat ik wet weet hoe het aan te vatten ook o ik zou mij al erg moeten vergissen Een paar minuten later slen erde een jonkmanhet kantoor binnen waar de heer Quest geeetenwas voor het oog van den binnentredende drukbezig met schrijven Hij had groote donkere oogeneen zwarten knevel en over het geheel in zijntint iets Spaansch 1 Hoe gaat t Quest vroeg Eduard Costers want deie was het Veel werk om handen f iO ja mijnheer Costers antwoorde de procureur opstaande er is werk genoeg en zelts van vrij belangrijken aard Zoo i leide Eduard onverschillig Wat dan i Wel zooeven heb ik van de firma last ontvangen tot den gedwongen verkoop van kasteel Honham ten minste indien Bij het hooren van deze medeeling ondergingen Eduard Costers gelaat en houding een plotselinge vangst zuilen vermoedelijk worden geregeld gedurende het bezoek dat de prins en de piinses van Wales do volgende week te Weenen zullen brengen De laiuister van oorlog de heer Arnold B or ster deelde in het Engolsche Lagerhuismede dat naar raen gelooft de Mnllah opItaliaanseh grondgebied is gevlucht Ifyheeft zware verliezen geleden zoowel aanmanschiippen als aau dieren De onder zjjnbevelen staande troepen zijn op de vluchtgedreven en uit het onder Engeisch protectoraat staand gebied gedreven Deze oinstandiglieden in aanniei king genomen beslootde regcering de militaire operaties nietverder voort te zetten en het aantal veldtroepen te verminderen Daartoe zijn denoodige bevelen gegeven t I Het optreden van de Fi ansche Rogeering tegen al te iiatiunali lisch voelende officieren heeft geweldigen indruk geina ikt De minister v in marine Pelletan heeft de admiraals Rienaimé en Ravel die stukken uit linn archief ter publicatie aan den Figaro hadden afgestaan ontslagen uit den dienst De Figaiü zegt dai Pelletan door zulke gewelddiden zjjn ondergeschikten wil bang maken en hun beletten voor de enquêtecommissie nog meer onbcscheidenheden te be afn Maar do Petite Hépubliiiuo wjjst er op dat de beide admiraals door de gebreken hunner oorlogsschepen te onthullen in het openbaar niet alleen den tegenstanders van het kabinet maar ook den vijanden van Frankrijk inlichtingen hebben gegovcn Xi verdienen dus niets anders dan de verachting van alle fatsoenlyke menschen en de minister had groot gelijk ze te ontslaan De nationalistisciie pers kan daar slechts een verdachtmaking of een üanwe grap tegenover plaatsen Even kras is generaal André de minister van oorlog opgetreden tegen Marchand don held van Faslioda Deze had zijdelings van generaal Koeropatkina een uitnoodiging gekregen om den oorlog in Mandsjoer je bji te wonen j maar de minister had daarvoor reeds andere officieren aangewezen onder leiding van generaal Silvestre Kolonel Marchand werd boos na de weigering van Andró om dit bevel te veranderen en schreef een scherpen brief dio door do Patrie werd gepubliooord Generaal André beschikte afwijzend op het verzoek van Marchand om ontslag maar gaf hem een paar weken arrest omdat hij zonder vergunning van den minister in de dagbladen had geschreven verandering Zijn matheid verdween zijn oogen begonnen te gliiibteren opeens was er als door een wonder leven vuur e kracht in hem gevaren oWat lronifiiel nep hij en hield zich toen in Nien d t wil ik niet hebben Ik loo niet bijzon Ier wej met den oulen Van Horen misschien omdat hij ook met mij niet bijzonder wegloopt Maar het zou een schande zijn om zulk een oude tannlie het dak boven het hoofd te vcrkoopen Zq zouden geheel aan laa cr wal koin n En dan Ida juflrouw Van Horen wil ik zeggen wat zou er van haar moeten worden En het oude huis waar dit geslacht zoovele eeuwen in heett gewoond Dat zou dan zeker in handen vallen van den een ot anderen burgerman die er van 2ijn bijeengeschraapt geld mooi weer in spelen zou Het moet tot eiken prijs verhinderd wor den hoort ge w I Quest De procureur knipoofïde wel even bij de minachtende toespeling op den burgerman maar toch glimlachte hij ea antwoordde Ik wist niet uat gij aan zoo iets zoudt hechten mijnheer Costers en evenmin dat gij zulk een levendig belang steldet in juflrouw Van Horen Deze steek onder water trof doel Eduard Costers kleurde Ik heb niet beweerd dat ik bijzonder belang stel in jutlrouw Van Horen zeide hij Ik sprak van de lamitie De gelegenheid is anders kostelijk om jegens een behoorlijke jonge dame edelrooedigen ridder te spelen Waarom doet je niet als de held in een roman en koop de aohuldbrieven op i Dit krasse optreden van de Regeering legen den held der nationalisten die maar op een gelegenheid wachten om van Marchand een tweeden Boulanger te maken heeft zooals wij zeiden indruk gemaakt de nationalisten zien er uit dat de Regeering hnnno bedreigingen minaclil en door hun geschreeuw zich niet van den weg laat afbrengen En daardoor bevestigt zij liaar positie meer lan door halfheid Naar aanleiding van do vertraagde overbrenging van hot heliogram dat over het gevecht te Ükatoeinba 13 Bovendien wordt er door do pers over geklaagd dat uit de officieele telegrammen mot geen mogelijkheid kan worden afgeleid hoe het met de krijgsoperatieS staat Zoo verkeert het Berlijnsohe publiek er nog steeds over in t onzekere of het gevecht bd Okatoombo gooerd werd tegen de hoofdmacht van het llerero loger dat reeds bjj Onganjira tegen de Duitsehers had gevochten of niet Het is echtor van groot belang dit to weten daar in het laatste geval de vereeniging der hoofdmacht met de colonneölasenapp nog niet kan zjjn tot stand gekomen Dit zou de pcsitio van Glasonapp s afdeeling zeer ernstig maken daar Van Loutweit kennis gaf dat hjj naar Otjosasoe heeft moeten terugtrekken Waar bevindt zich de colonne GlasenappV Na do bloedige verrassing van Glasenapp s voorhoede door de Heroro s 13 Maart is niet veel meer van deze Duitsche afdeelidg vernomen Wel bezetten do troepen onder Glasenapp s bevel later do llerero stellingen bij Owikokorero maar zonder een gevecht te leveren Do opstandelingen waren in goede orde en mot medeneming van al hun hebben en houden verdwenen De totnalverliezen van do Duitsche troepen in D Z W Afiika zjjn nu reeds gestegen tot 96 gesneuvelden onder wie tal van officieren en 69 gewondon Daarbij koint nog de geheel onverwachte tijding dat kolonel Durr is ziekgewordoii en zich reeds op de thuisreis bevindt Hjj zal verinoedolyk den 28en dezer in Duitschland aankomen Ook de geruchten over een ontslagaanvrage door Von Leutwein ora gezondheidsredeiicn blijven aanhouden Eduard Costers scheen dit ter loo sopgeviorj en denkbeeld niet zoo cheel nna uinemclijk te vinden intertSntiiiel hij dacht er blijkbiar over na terwijl hij naar buiten tuunle en met zijn knokkels tegen het ven iterglas een marschje trommelde Hoe hoog IS het bedrag vroeg hi Tweehonderdduizend en hg verlangt er nog dertig duizend bij En waar zou ik dat geld vandaan mooten lialen tot het inkoopen van een pak hypotheken die vPinioedelijk geen siuiver intrcit meer zullen opbrengen Wol man ik heb in de wereld niet zuoveel waar ik vrij ovor beschikken kan Ik geloof niet dat het u moeilijk zou vallen met uwe vooruitïichten dis som op te nemen meende de heer Quest Ik weet er zelfs genoeg die hel zich tot een eer zouden rekenen geld voor te schieten aan een Costers natuurlijk tegen behoorlijke zekerheid Laat inij dien brief eens zien zeidt Eduard De heer Quest overhandigde hem den brief met de lastgeving van Coaters en Zoon en hij las hem tweemaal over l e oude heer mankt er geen gekheid mee zeide hij Dien brief heett hij zelf geschreven en als hij eenmaal tot iets besloten is dan kan niets ter werold hem er van afbrengen Zeidet ge niet dat ge vandaag den baron wildet gaan spreken i Ik heb er niets van gesegd maar toevallig ia het zoo Wordt vervolgd