Goudsche Courant, woensdag 20 april 1904

De TimeS Correspondent Beint nU Oüjang Tse d d 16 dezer dat alle Tibetaansche gevangenen van han wapens zyn beroofd n naar huis gezonden Dat de lama s van de etad 100 monniken nitgezonden hebben om te vechten wordt hnn echter door de Engelschen als een groote misdaad toegerekend omdat zg de Èngelichen onderweg een geheel bijzondere behandeling hebben toegekend aan de kloosters De voornaamste lama s werden door kolonel Yoanghnsband ontvangen die han te kennen gat dat de lamat zelven de expeditie de Times man vergist zich hier werkelijk en spreekt van expeditie in plaats van missie 1 noodzaken da geestelijken en hnn inrichtingen als vijandig te beschouwen Da lama s zeiden dat zjj besliste bevelen uit Lhassa hadden en dat de monniken van Gjjang Tse er slechts aarzelend en ten deele aan hadden gehoorzaamd Ten einde op goeden voet met de lama s te blgvïn legde kolonel Yoanghnsband hen llechts een geringe boete op maar bleef staan op een periodieke inspectie van het klooster door Britsche officieren De Dalai Lama blgtt halsstarrig weigeren de missie te erkennen Van onderhandelen kan das voorloopig nog niets komen Verspreide Berichten Fbankruk Te Rouaan zijn Zaterdagmiddag ernstige ongeregeldheden veroorzaakt door de stakers By de pogingen om een fabriek binnen te dringen kwam het tot een botsing met de gendarmerie waardoor aan beide zgden verscheidene pernonen gewond werden Te Oivet manifesteeren de stakers in de straten onder het zingen van de Internationale en te Kethel werd tot voortzetting van do beweging besloten In de overige plaatsen in het noorden is de staking aan het verloopen te Tonrooing kwamen patroons en werklieden tot een oplossing van de bestaande Qaaesties en te Eonbaix verminderde het aanvankeIgk getal stakers van ruim 17000 tot 3000 Ken deel der troepen is dan ook teraggezonden kunnen worden naar de resp garnizoenen Dl lTSClIlAHD De Praisische regeering heeft thans oen wetsontwerp ingediend betroffende de uitbreiding van het sporennet van den st at en de deelneming van het Tgk aan twee particuliere ondernemingen Het voornaamite onderdeel der wet betreft de overneming door den staat van de lijn Breslau Warschau en verder den bouw van een aantal locaaJspoorvegen In het geheel worden credieten aangevraagd tot een bedrag van ruim 146 millioen mark OOSTENRUK HOKaXItlJI De Jong Tsjechen beginnen nu toch blikbaar voor de obstructie bang te worden In een dezer dagen gehouden vergadering van Jong Tsjechen merkte een spreker de afgevaardigde Kiedler op dat de obstructie het volk groote economische nadeelen berokkent Reeds worden onder onze kiezers zeide spr verder vele stemmen gehoord om ons te vragen de obstructie op te geven en ikzelf moet zeggen dat de obstructie Indien zg steeds wordt doorgezet ten slotte tot de anarchie moet leiden ESOELASD Joief is uit Egypte terug Zaterdag kwam Joe Chamberlain te Londen aan Door het Lagerhuis is Zaterdog verworpen het voorstel tot toepassing van het metrieke stelsel op malen en gewichten Het Huis durfde die ingrBpende verandering nog niet aan Gemeng de Berichten Men meldt uit den Haag t Was Zondag zoowel in den Haag als te Schevoningen door het minder drukke bezoek op een uitgezochten lentedag als dien van Zondag ta bespeuren dat de bluembollenstreek duizenden Hagenaars naar do in vollen bloei prökende liyacinthenvelden had gelokt Een kpje in den voormiddag aan het HoUandsche spoorstation op do menigte reizigers die de boemeltreinen naar de plaatsen die naar de bloemenvelden voeren afwachtten was voldoendo om dien uittocht waar te nomen Do treinen werden als t ware bestormd en brachten naar Leiden Lisse en Hillegom de schare excursionisten Langs den groeten weg naar die gemeenten wemelde het van wandelaars maar vooral van fletsrjjdende dameü hoeren en clubs Hen kan zich de drnkte en levendigheid voorstellen die dit gewoel den gansenen dag veroorzaakte zoowel langs straat de wandolwegen en de kotflehui en die propvol waren vooral die te Hillegom waar de bnitenlui uit beide richtingen dus ook van Amsterdam en Haarlem samenkwamen De terogweg ran al die rgdende en wandelende liefhebbers van natuurschoon geleek wel een bloemencorlo Weinigen die niet een bouquet hyacintjien crocnssen tulpen en narcissen voor op de flets of in de hand medevoerden een bloemenvoorraad die tegen een matige gift welke aan de beleefdheid der koopers werd overgelaten in den in vollen bloei staande tuinen te verkrggen was Ook de stoomtrammen tusschen Leiden en Haarlem vice versa waren eivol met passagiers Niettegenstaande het drukke varkeer te voet met rijwielen auto s en andere vervoermiddelen die vooral te Hillegom moeite hadden zich een weg te banen langs den Brink heeft men van ongevallen gelukkig niets vernomen Nader meldt men nog de volgende bijzonderheden omtrent den brand te Zaandam In de bovenverdieping is o m verbrand de zeildoeken tent van de Hollandscbe Maatschappij van Landbouw welke tent jaarlgks dienst doet op de tentoonstelling De tent moet eene waarde van f 5000 vertegenwoordigen Ook werden een prooi der vlammen een aantal voor verhuren bestemde groote dekkleeden Beneden in de drukkerij van Leeuwerink en van Djjk waar Zondag niet was gewerkt is de brand ontstaan Hoe bigft een raadsel Aan kwaadwilligheid wordt niet gedacht In dit benedengedeelte waren ook nog goederen geborgen van den heer Van Dgk een der firmanten die in de Westzgde voor privé een winkel in cartonnageartikelen enz exploiteert I e heer van Dgk medefirmant bevindtzich in voorloopig arrest daar vermoedens van brandstichting zgn ontstaan De Zaandamsche politie wacht nog de beslissing van de justitie te Haarlem Men meldt uit Zaandam Het parket te Haarlem heeft gelast den verdachte Van Dgk lid der firma Leeuwerink en Van Dgk weder in vrijheid te stellen daar het voorloopig onderzoek geen aanleiding heeft gegeven om een bevel tot gevangenneming wegens brandstichting tegen hem uit te vaardigen De Zntph Ct meldt omtrent de arrestatie vaiPden rgksreldwachter jachtopziener Kr gestationeerd te Hengelo ö als verdacht van meineed het volgende In het begin van dit jaar maakte liij tegen eenige personen in de buurtschap Keyenburg proces verhaal op wegens een vernieling van glasruiten die in een herberg had plaats gehad Bij de behandeling der zaak voor de rechtbank te Zutphen bleek echter dat het proces verbaal niet klopte met de verklaringen van de beklaagden voor Kr afgelegd en met de verklaringen van een medeverbalisant Dit gaf aanleiding tot schorsing van de verdere behfindeling der zaak die daarop opnieuw in hïnden werd gesteld van den rechtercommissaris Qerulmen tgd hadden wg er verder niets meer van gehoord totdat wg een maand geleden vernamen dat Kr zonder bepaald geschorst te zgn zgn betrekking van politie agent niet meer uitoefende Later kwamen geruchten van een vervolging wegens meineed tegen Kr tot ons Deze blgken nu wel juist te zgn geweest Men schrgft uit Utrecht aan de N R C Op den Staatbspoorweg worden heden tusschen Utrecht en Oouda proeven genomen met een indicateartoestel op een locomotief zooals er reeds gedurende jaren op de groote stoomschepen der N A S M en en by verschillende pompstations van waterleidingen in ons land met succes in gebruik zgn In dit toestel worden grafisch aangeteekend de atmosfeerlgn de compressielgn en de eipansieiyn door een stift die op vernuftige wgze wordt ir beweging gebracht door den 7Uiger van den cylinder Het toestel is v66r aan de locomotief aai gebracht en omgeven door een soort pantser dat niet dient ter bescherming van dat toestel maar van den persoon die daar achter gedurende den rit plaats vindt om de proeven te nemen Hy moet daartoe telkens by grootere of mindere snelheid hg groote kracht enz het diagram in het toestel verwisselen waarop de lynen worden aangeteekend Later worden dan die aanteekeningen uitgewerkt Dit indicateurtoestel dient hoofdzakeiyk om na te gaan of de locomotieven die herstelling in de werkplaatsen hebben ondergaan in alle opzichten goed geregeld zgn en men hoopt ook hier het kolenverbruik dat ir den laatsten tgd onevenredig sterk was toegenomen evenals op de stoomschepen en de waterleidingen belangryk te verminderen Het toestel met het zoogenaamde pantser kan gemakkelgk van de eene op de andere locomotief worden overgebracht De proeven die heden genomen worden geschieden door een werkmeester en staan onder leiding van den ingenieur der tractie Qatsoiiides Reeds sedert vele jaren worden door vrgwillige bemoeiingen der officieren aan boord van de meeste oorlogsschepen zg scheepstoko s gehouden waar de schepelingen zich tegen betaling kunnen voorzien van allerlei kleine zaken ook versnaperingen die van rykswege niet worden verstrekt Om een meer algemeene invoering van die toko s aan boord der oorlogsschepen mogelgk te maken ook ten behoeve van extraverstrekkingen bg afschaffing van het oorlam wil nu de minister van Marine een voorziening treffen omtrent de verschaffing van het kapitaal dat tot het drgven en inrichten van die scheepstoko s noodig is Aan die toko zal dan een meer officieel karakter worden gegeven de oprichting er van aan boord zal worden voorgeschreven en van beheer en toezicht zal een dienstzaak worden gemaakt Daarvoor is nu een som van f 27 000 aangevraagd om de toko s in te richten voor gezamenlgk 3300 koppen aan boord Van de Oosterkerk der Oereformeerde gemeente te Hoogeveen die wordt afgebroken om door een nieuwe te worden vervangen is Vrgdag een stuk munr met de heele zoldering ingestort Vier aan het gebouw werkende timmerlieden en arbeider werden onder het pnin bedolven Drie kwamen er met lichte kwetsuren af een echter kreeg zoo ernstige verwondingen en breuken aan hoofd arm en rug dat hg nog denzelfden middag is overleden De aannemer J Schultink Jr die boven op den muur stond heeft zich gered door naar beneden te springen hy kreeg bg dien sprong van minstens 10 meters hoogte geen noemenswaard letsel Het iulorten verwekte zulk een stofwolk dat menschen die op verren afstand waren den indruk kregen dat er een ernstige brand was uitgebroken Het aantal per trein aangevoerde personen die Zondag een bezoek aan Haarlem brachten wordt geschat op ruim 15 000 Op het baanvak Amsterdam Rotterdam liepen H extratreinen Het aantal rgwielen dat des avonds fan Haarlem werd verzouden bedroeg 900 Oebeimzinnige misdaad De hnisbewaarster van het kasteel Desgeorges te Ecnily naby Lyon kwam dezer dagen op een avond thuis toen zg up de tafel in haar kamer eeq brief vond waarin haar werd meegedeeld dat men haar broeder een kortgeleden gepasporteerd militair die bg haar inwoonde had vermoord Met den boachwachjer doorzocht zy het geheele kasteel en vond ten slotte het Igk van haar broeder in een kist bedekt met 15 zyden japonnen Het Igk droeg volstrekt geen sporen van geweld zoodat waarschgnlgk de moordenaars hun slachtoffer levend in de kist gesloten hebben waar hg gestikt is Daar op het kasteel niets vermist wordt gelooft men aan een wraakneming De dames qit de Peterabargsche groote wereld zgn begonnen alt sympathie voor hare zeemacht den groeten zwarten mantel met kap en gouden knoopon van de Russische zeeofflcieren te dragen Het moet een dracht zyn die dames goed kleedt Op het Newskiprospect stalden de vorige week al de groote dameswinkels het nieuwe kleedingatak uit en het maakt groeten opgang Nu de haringvisscherg op de Zuiderzee in vollen gang is varen van s morgens vroeg tot s avonds laat een aantal botters en andere schuiten de haven van ITrk in of uit om de reepnetten tot op soms verren afstand van het eiland te schieten of te halen In de laatste weken vertoefden behalve de Urker visschersvloot welke ruim 300 vaartuigen telt visschers tan 26 verschillende gemeenten in de Urlnir haven en brachten er geregeld hun vangst aan Wgl elk vaartuig van 40 tot soms 80 reepnetten schiet is de zee vol staand netwerk wat het kuilen van Urkers en Volendammers meermalen belemmert en daar wederkeerig niet zelden door het kuilen vrywat avery wordt aangericht gaat het niet altgd vredig op zee toe Al de reepharing op één dag soms meer dan een millioen stuks moet één voor één oit de mazen geklaard worden Te Marseille zgn drie lieden in hechtenis genomen in verband met de ontdekking van een anarchistisch complot In een in een koffiehuis gehouden byeenkomst had een kappersbediende Micaeli Giovanni het plan meegedeeld president Lonbet gedurende zgn verbiyf in Italifi te vermoorden Na een huiszoeking werden de kappersbediende de eigenaar van het koffiehuis en een Italiaansch werkman gearresteerd Er worden nog meer inhechtenisnemingen verwacht en de politie zou bewgzen hebben gevonden van de medeplichtigheid van anarchisten in Italié en Spanje plaats onHJHs in oe hi Zondagavond werd ter hoogte vnn Halfweg trein no 189 van Amsterdam naar Rotterdam door middel var de noodrem tot stilstand gebracht Bg onderzoek bleek dat de heer P uit Rotterdam door een medepassagier een boerenarbeider die beschonken was met een mes bedreigd werd omdat hy IsraSliet was Enkele andere passagiers overmanden den geweldpleger en verwyderden hem vervolgens uit den trein Het incident greep plaats in een 3e klasse coupé waarin de heer P bad plaats genomen alhoewel hg voorzien was van een biljet 2e kl Door de drnkte was daar echter geen plaats Zaterdagavond onW Hs 9 unr geraakte de automobiel van deWheer dr Vf l Bratama te Rgswgk op den Delftweg nabn Egswgk in brand De zoon v n den heer ö die den wagen bereed voelde een vlam in den hals remde onmiddellgk en sprong het voertuig uit Het rgtuig dat geheel in vlammen opging leverde op den eenzamen weg een fantastisch gezicht op Naar de Werkmansbode uit betrouwbare bron verneemt is de toestand van Wiebren Hoogerhuis die nog steeds in den kerker vertoeft in den laataten tyd zeer achteruitgegaan De klieren die geruimen tgd minder pyii veroorzaakten zyn thans met vernieuwde kracht te voorschgn gekomen terwgl tevens de opgewektheid die Wiebron steeds bgbleef voor een groot gedeelte is geweken Zgn verblgf in de gevangenis is een heen en weer trekken van het hospitaal naar de cel De Nederlandsche Hotelhoudersbond hoeft een zilveren medaille aangeboden voor het groot internationaal kegelconcours te houden van 13 tot 20 Augustus as in het Paleis voor Volksvigt door den Amsterdamschen Kegelbond ter gelegenheid van zyn vyftieiijarig bestaan Stadsnieuws GOÜDA 19 April 1904 Ter gelegenheid van den verjaardag van Z K H Prins Hendrik wapperde van de openbare en enkele particuliere gebouwen de Nederlandsche vlag Ten 12 uur werd op het kazerneplein een parade gehouden door het garnizoen Den kunstliefhebbers staat weder een genot te wachten Maandag as zal het Kotterdamsch Tooneelgezelschap directeur de heer van Egsden in de zaal Kunstmin opvoeren Madame Sans Gêne met mevrouw van Eysden in de titelrol De entréeprgs is voor leden f l voor iiiet leden f 1 65 De afdeeling Gouda van den Bond van Staatsspoorwegpersoneel hield gisteren in de achterzaal van het café Unie een vergadering Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering van den Bond op 31 Mei a a te Utrecht te houden werden gekozen de heeren J Meilof en J Heesterman en tot hunne plaatsvervangers de heeren J A Vermaes en C M de Jong Verder werd besloten een onderafdeeling op te richtep tot gezamentlgke inkoop van aardappelen waartoe 51 leden toetraden Het bestuur daarvan bestaat uit de heeren A Janmaat R Kuitert en J Matse Gisterenavond werd het Igk van den ongelukkigen spoorwegbeambte van het Q i8thuis naar het station vervoerd om vervolgens naar Rotterdam te worden overgebracht Van een wagen met nuchtere kalveren belnden brak gisterenmiddag circa 4 unr op de Tiendewegsbrog een der wielen De dieren moesten daarop worden overgeladen op een anderen wagen doch dit geschiedde op zulk een ruwe wi ze dat menig toeschouwer er zicl aan ergerde Waarom dien beestein hun kortstondig bestaan nog zoo te bemoeilgken of bestaat dierenbescherming in onze gemeente nietP ö a s c o n t r 61 e 18 April 9 uur n m Druk 47 m M Lichtkracht 14 06 Kaarsen Tr Ï5336C loriên vermogen De kantonrechter te Leiden veroordeelde gisteren den reiziger in naaimachines P wonende te Gouda wegens onbevoegde nitoefening der geneeskunde in de gemeente Rhgnsburg tot f 80 boete subs 20 dagen hechtenis De eisch van het Openb Hin was f 100 snbs 40 dagen In het gebouw van het Provinciaal Bestuur van ZnidhoUand is gisteren o a aanbesteed het vernieuwen van beschoeiing en steenglooiingen langu de Oonwe Minste in schrijver G Zanen te Ammerslol voor f 21 860 Zaterdagmiddag geraakte een 8 jarig loontje van H Westbroek te Krimpen a d Lek spelende te water In bewusteloozen toestand werd het ventje er uitgehaald nadat dr Mars een half uur lang onafgebroken was bezig geweest om de levensgeesten weder op te wekken mocht dit eindelgk gelukken Heden morgen ten ongeveer 9 uur brak een zware brand uit te Rotterdam in de Pelikaanstraat die 4 panden van de firma Lichtenstein verwoeste De vlammen werden gevoed door het in de panden aanwezige vlas rotting en jute De 2 stoombrandspniten 2 havenstoombootjes en vele handbrandspuiten waren noodig en ten 1 uur was de brand gebluscht betreffende de QASFABEIEK der gemeente GOUDA 1903 Aan Burgemeester en Wethouders van Gouda Aan het Verslsg van de exploitatie en den toestand dur Gemeente Gasfabriek over 1903 dat ingevolge het bepaalde bg Art 9 der Verordening regelende de samensttlling en den werkkring der Commissie van bgatand in het beheer dier fabriek moet worden ingezonden wenscht de Commissie de mededeeling te llten voorafgaan dat hare samenstelling onveranderd bleef Do Heeren C W van de Velde P D Mnylwgk en A Vingerling werden den 1 September duor den Gemeenteraad als leden herbenoemd terwgl de Heer J van öalen door en uit het College van Burgemeester en Wethouders opnieuw tot haren Voorzitter werd aangewezen Vervolgens zg vermeld dat hg Raadsbesluit van 16 Januari tot leden yan de Commissie voor de controle op het door de fabriek geleverde gas bedoeld in de Verordening van 9 Januari 1902 Gemeenteblad nr 135 werden benoemd de Heeren Dr H Yssel de Schepper J W Molgn en P Weger die zich de benoeming lieten welgevallen en de hnn opgedragen taak aanvaardden Deze Commissie hield zich in het algeloopen jaar hoofdzakeiyk bezig met de Inrichting en inr tallatie van haar laboratorium dat volgens tanwyzing van Burgemeester en Wethouders gevestigd werd in een bovenvertrek van het in het midden der Gemeente aan eene der hoofdieidingen van h t gasbuizennot gelegen gebouw der Stads Muziekschool Mededeelingen omtrent de uitkomsten van haar onderxoek naar de lichtkracht en het warmtegevend vermogen van het gas kon zg in dat jaar nog niet hekend maken Wat de fabriek betreft daaromtrent zgn thans geene bgzonderheden te melden Na de helangrgke uitbreiding en verbouwing die zg in 1902 had ondergaan konden de Terkzaamheden daaraan in 1903 verlicht zich uitsluitend bepalen tot het gewone onderhoud De inrichting van de fabriek hare gebouwen en hare toestellen bleven onveranderd Het buizennet in de Gemeente werd uitgebreid met 70 M 2 duims gegoten leiding in de Erasmasstraat 81 M 3 daims leiding in de IJssellaan 75 M gegoten 2 duims leiding in de Lethmaetstraat 70 M 3 dnims buis in de Boelekade en 82 M 8 duims bnis in de Krugerlaan Aan de Haneprnai is eene 1 getrokken bnis aangebracht ten dienste van de straatlantarens Voor de P C Bothstraat Js een 2 dnimb gelrokken zinker ge legd terwyi in de Kuiperstraat de 2 daims huis over eene lengte van 66 M vervangen werd door eene B duims leiding Ter voorziening in den aanvoer van gas naar het afgesneden gedeelte van het Jaagpad is voor rekening der provincie Zuid Hollandin het nieuwe kannalran dé Gouwe coupure een 6 daims zinker gelegd Voortj werd in het belang van den gastoevoer naar het Zuidwchtelgk deel der Gemeente de oude 3dnima zinker in de Turtsingelgracht bg de LazaraBSteeg die onvoldoende bleek te zgn door een nieuwen 8 duims zinker vervangen welk werk echter op het einde van het jaar nog niet opgeleverd was Aan de hand van het Verslag van den Directeur bedoeld in Art 16 der Verordening regelende het beheer der Gasfabriek Gemeenteblad 1901 nr 130 volgen thans eenige mededeelingen omtrent de exploitatie over het afgeloopen jaar Stokerg In den winter 1902 03 en van 1903 04 waren 6 ovens met 48 retorten in gebruik en el Blok A geheel en de ovens No 3 en 4 van Blok B Van Blok B had oven No 1 770 dienstdagen No 2 844 No 3 787 No 4 849 Van Blok B had oven No 1 86 No 2 45 No 3 886 No 4 886 De retorten hebben in de tweede helft des jaars meer dan anders geleden door het buitengewoon groot getal verstopte klimpgpen en het dikke teer volgens den Directeur te wijten aan de gebruikte Uneer Fritz kolen Dientengevolge zal van de volgorde van inbouw naar het getal dienstdagen moeten worden afgeweken Hoewel in 1903 wederom 2 ovens van nieuwe retorten en generatorwalven werden voorzien is het toch te vreezen dat meerdere reparatie noodig zal zgn daar van genoemde kolcnsoort ook voor de eerste helft van 1904 nog gedeeltelgk Is gecontracteerd Gasberging Deze bleef ovcranderd zg bestaat uit No 1 enkele g ishoader inhoud 1500 M No 2 teleskoop 800 No 3 teleskoop 4750 Te zamen 7030 M In verhouding tot de maximaal productie per etmaal bedroeg deze 75 pCt Gashouder No 1 is gebouwd in 1874 te s Gravenhage daarna gesloopt en wederom opgericht te Gouda alwaar de kuip na de vulling en in gebruikstelling is gebarsten en leeg geloopen verkeert naar de meening van den Directeur in ongunstigen toestand Het dek is op een 40 tal plekken doorgeleerd welke tgdelgk gestopt zgn De zgwaoden zgn eveneons zeer dun geworden De eenmaal gebroken kuip is voor een nieuwen houder niet te vertrouwen zoodat gashouder No 1 vermoedelgk geheel vernieuwd zal moeten worden Gelukkig is men door de sinds 1874 vooruitgegane techniek in staat op lielzeUde stuk grond een driemaal grooteren gafihoudor te boawen Hiermede wurdt dan meteen tegemoet gekomen aan bet beswaar dat gashouder No 2 eveneens versleten is Deze werd gebonwd in 1870 het dek is een vernieuwd in 1887 Hg is slechts 8UÜ M groot en staat op het terreiu bestemd voor den tweeden standaardwasber waarvoor hg bg het bouwplan van 1903 bestemd was te verdwgiieii wanneer deze toestel eenmaal geplaatst wordt Hoedanigbeid van het gas De middencgfers van do lichtsterkte volgens den Letheby Bunsen photometer waien Januari 15 25 Februari 15 Maart 14 50 April 14 75 Mei 14 75 Juni 15 1 Juli 15 Augnslus 15 September 15 October 16 November 15 December 14 5 Hierbg teekent de Directeur het volgende aan Werd reeds het vorige jaar niet meer gemeten volgens de veroaderdo Engelsche Parlements acte van 1876 doch de standaardbrander van 16 kaarsen eerst op volle lichtsterkte gebracht waarop deze brander is geconstrueerd en daarna door correctie van het gasverbruik de lichtsterkte bepaald dit jaar werd conform Parlements acte van 8 Mei 1903 gewerkt met den vorbïterden standaardbrander en glas van den Heer E F van de Waereld chemicus aan de gasfabriek te Utrecht Deze Pariementsacte luidt te bepalen dat het gas 13 kaarsen normaal mag hebben gemeten op eene wgze die voor het betreffende gas het meest voordeelig is en dat het gas geheel vry moet zgn van zwBvelwatoistof verbindingen terwgl de eisch van hoogstens 500 m G zwavelgebalte geheel vervalt Daar de Verordening regelende de controle op het door de Gemeente Gasfabriek geleverde gas volgens art 8 bepaalt dat het gas minsteus 14 Engelsche normaalkaarsen bö 5 kub eng voet gasverbruik moet bezitten te bepalen met een Engelschen photomeler volgens de regelen der Gaz Referees te Londen werden natuuriyk niet de voorschriften van 1876 maar die van 1903 gevolgd ten einde door het volgen eener verkeerde veronderde methode niet te lage cyfers te prodnceeren De verbeterde Parle mentsacte is deS te klemmender wanneer men weet dat de oude methode gemaakt is in een tgd toen men nog geen gecarboreerd gas maakte De waarde van gecarbureerd gas is alleen volgens do laatste voorschriften te bepalen Voor dageiyksche bepalingen werd de Lewes Jet pbotometer gehrnikt althans wanneer er niet gecarbureerd werd Deze photometer geeft de carburatie waarde ternauwernood aan Het specifiek gewicht met den Lux Gasweger was tusschen 0 450 en 0 410 Zwavelbepalingen werden niet gedaan omdat alleen de kolensoort hierop van invloed is en dus by aankoop der kolen hieromtrent beslist is Wordt vervolgd DE GROOTSTE COLLECTIE EN NIEUWSTE MODELLEN vindt men bij vAiv OS Az Kleiweg E 73a GOÜDA Telepkoon Xtr it BEURS VAK EOTTEEDAM MAANDAG 18 APRIL LiC H K Staaleleentnqen RusLASD Iwang Dombr Obl 96 Oblig Binnenl 1890 4 91 TüagUE Geconverteerde Leening Serie D 29 Mexico Oblig BelastingvrgeGoudleening 1899 5 102 Provinciate en Stedelijke Leeningen Rotterdam Obligatien f 1000 18981903 3 97 97 Induttrieele en Financieele OnderTiemingen Oblig Ned Mg v Zckerheidsst van ambt en beambten 4 100 Aandeelen Eotterdamsche Bank 153 HypotheekBan ken Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypolheekbank I 100 Paudb Dordrechtscho Hypb 4 99 Pandb Fricsch üroniiigsche Hypotheekbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 100 Pandh Ncd Hypb te Veendam 4 99 Pandb Ned Hypthoek en Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Pandb Botterdom scho Hypb 4 lOlV Pandb Eolterd Hypb 3 98V 98 Pandb Westlandscho Hypb 4 99 Pandb Znid Hoil Hypb 4 99 3 92 Vivereen Certificaten Vereenigdy Ame rikaunsche Fondsen Ie berie4 101 HoNaABijE Oblig Hypb 4 98 Peru Certificaten van Aandee ler Peruvian Corpoiallon I7i Coilificaten van prelerente Aandeelen Peru 22 SpoovweffUeningen HlftiiKD Zuid West Spw Mg Obligatien ZE 126 4 89 i Noohd Aherika F rie Spw Mg Gew Aand 27 Kansa City Seuthem Preferente Aandeelen 35 Si Louis en San Francisco Refondung Goud oblig 4 81 Miss Kansas Texas Certificaten van Aandeelen 17 17 Southern Kailway Compony Gew afgest aandeelen 21 Premteleeningen Belqie Mg van Kanaal en Havenwerken 2 88 Ö SAMSOM Mar kt Gouda Specialiteit ia Nouveauté s De NOÜVEAÜTÉ s in KUB Kokken Robes en zgn in groote voorrond voorhanden tot de meest concurreerende prgzen Veemarkt te Rotterdam Dinsdag rg Apn 1904 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen wahïn voor iste kwal 34 2de kwal 31 3iie kw 17 cent per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien roet groote aanvoer Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 27 2de kwal 24 3de kwal 21 centa per half kilo Stieren niet goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 30 3de kwal 27 3de kwal 23 cent per half kilo tiandd in vet vee traag vette stieren en vette kalveren minder in prijs mager vee pryshoudend Burgerlijke Stand GEBOREN 15 April Maggiel onders M IJsselstiJn en J A Leeflang Magdaleoa Jodic ouders P Lens en H H Hoirann 16 Teunije ouders C J van Leeawen en A Krggsmau 17 Barendina Cornelia nderB P Scharloo en N Polet Söbrigje ouders J Ferwerja en W Viiser Willem ouders L W L van den Broek en P J van Oosten 18 Alida ouders J W van der Valk en C H Sanders Marinns ouders J J van der Speld en A M Schenkel Maria Trnsenna ouders C Jansen en J J Wulthie Hendrikna Huibertus Bernardus ouders H B Struver en J de Jong Claudius ouders W Verschot en J van Tiggelen OVERLEDEN 16 April H A van Hasselt 47 j A van Vegten 62 j 4 vi rtfi tif n 1 Tot onze diepe droefheid over 1 1 leed heden plotseling onze geliefde 1 1 Ecbtgenooto en Moeder Mevrouw 1 1 ANNA HARIË LAMBERT 1 1 SESSELMANN 1 1 in den ouderdom van 63 jaar 1 1 Uit aller naam 1 1 W LAMBERT 1 1 Stolwgkcrsliii s 16 April 1904 la hel VKItl K IITINUS MAUAZIJN üe Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 Zgn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl G isiii iiaiDeiilen llrockels en Ballons Verder 0ürliniuien een ruime Keuze GASKOOKAPPARATËN GAS M FëTROLEDHKAGBELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHKDEN soiled en degelgk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw ware adres Aanbevelend M M VAN LOON mmjk i rfrisscU f dsarveail du handen Aanlegger van Gas en Waterleiding Volgens den bedeniaagschen stand der wetenschap is Odpl proefondervinde liHiktbe B middel mr de rerzorging van mond en tanden Alleen êrht m Wie IZg giltfLa tons nieuw aoverlroftcn Frof Dr Lioberi wolbekend tlirW XBACBT ELUSÜ AUmii eekt net Fabrieknnerk tot voortdurende radicale en sekere geneziog van aüe xeltx I H de meeat bardnekkigf xenuW SEÏfll gieliteUf vooral ontstaan duor KjSKjI afdwalingen op jeugdigi n Ifleft d To tal e genezing van elke zwakte Itleeladcht Benauwdheid Hoofdpon Migraine Harlklopping Maagp n aleelite spyBverterittg Onvermogen Impotenz Pollatiwie enz Uitvoerige prospectusflen Trip Cr letck fl 1 11 8 fl 3 dubbelo floBt S ïU Het b ite ömchidtlylwte en j makkelykate poetsmiddel voor Heeren eo vooral damea en Kinderschoenwcrk T y il de Appretuur van C M MUtler ft Ct S mF Berlin Beuth Str 14 Men lette goed OlV op naam en fabrleksmerii Verfcryikaer hy HMrifl WlflkeHeri Ie iiheeawerk lalutariaa H f i Cenfral Dopflt Mattk v d Ve te KiiUlio miïm 1 póii M ClfSban k Vm Rotterdam Y Üappül iraienhago J llalmmfliit t v JuiiK J Czn Kottorilam Wcïff i Oo aoudfl on hv alle drotfuteo