Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1904

i Zaal MIMIstMIl Sociëteit ONS GENOKGEN Maandag 25 Apr il Madame Sans Gêne nooE HET Uotterdnmsoli Tooncelg f zelsehaj van den Grooten Schonwbari Directeor P D VAN EIJSDEN Tooneelspel in 3 bedrijven en een voorspel van VICTORIËN SARDOU en EMILE MOREAU Vertaling van C F v d HORST CoKtiimea van J N Mnhler AANVANG rv tJUR Prilzen voor leden van de S O G f t voor niet leden f l M Plaatsbespreken en lotan Zaterdagavond 8 nnr Openbare Verkooping TK GOIIIlil op DINSDAG 3 MEI 19Ü4 des morgens ten are aan het lokaal Wijk K No 232 aan de Peperstraat VAN EENEN NETTEN Inboedel Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 oren te zien Nadere inliclitingen geelt Notaris G fORTUIJN UROQGLEEVEE te Gouda 43ste Jaargang Vrijdag 22 Ajiril 1904 No 0395 fiOMCHE COIMNT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletooii Sio Ue Uitgave lezer Courant geschiedt dage lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei ie maanden is 1 2 5 franoo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C EN T K S echter niet gehad over de Venozuola quaostie doch over de Samoa quaestie Dit bleek trouwens voldoende uit de bövooging dat het geschil aati de arbitrale uitspraak van den koning van Zweden was onderworpen Over de Venezolaaiifche quaestie is nnar men zich herinnert onderhandeld tusschen Boweii eenerzyds en Onitschland Engeland en Ilalie anderzijds terwijl later de hUlp van het Ho van Arbitrage te s Gravenhage weid ingeroepen Daarentegen trad de koning van Zweden als arbiter op in het Samoa geschil Ouk do verdere inhoud van hetzelfde telegram is zeer onvoldoende overgeseind Niet minister t Kiclithofen was van oordeel dat Engeland in het geheel niet verplicht was tot liet geven van si hadevergoedin en doch de Duitsclio Staatssecretaris van Buitenl mdsclio Zaken Z i enkel dat Engeland zich op dat stauilpnnl had gesteld dat Engeland r ich volkenieohteluk niet verplicht achtte tot tiet geven vau schadeloosstellingen maar die enkel ex gratia had toegestaan Voor GOUDA wordt gevraagd een r HoUetl peraoon om als AGENT op te treden voor bet plaatsen van Gond Zilver en Uurwerken op afbetaling voor de Onderneming HUMANITAS te Arnhem ONDERWIJS in êekullltchrtrt k t 0 7A per les in 10 k 16 lessen een flinke loopende hand Ook onderwas in alle soorten fertcAri l rond Gothisch en Iractnnrschrilt ii 1 f per les Kinderen b i paren k 1 0 50 M IS IIOTH Leeraar Middelbaar Onderwijs i h Schoonschrgven CRABETHSTRAAÏ 229 1 Ti IIII IJ Ik tegen 1 MEI 1904 of eerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruiijio Warande Keuken en Kelder voorzie Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 268 OCH I Grijs Haar moer üe Nieuwe I onilun doet de gtijze haren biiintMi enkele dagen verdwijnun ninukt het haar glanzend en zacht be i t het uitvallen en neemt de pelleljes van het hoofd weg Eischt op den hals Lontloti P r ii s f S T en f t liO per flacon Verkrijgbaar in do KOZENDAAL M 9 bü IzAJÉk Cals Papier molen VA V k Hel was eergisteren een merkwaardige dag in het Engelsclie Lagerhuis Anston Chamberlain de zoon inuest zijn eerslo müliüenenrede hüitden by hel inilieiien der begroeiing Josef Chamberlain du vader bad het zoo uitger md dut hij voor het eerst sinds langen tüd weer een zitting van het huis byttoonde Jüsef Chamberlain is rm volleerd tonneclspeler hy weet zyn effect te berekenen en hij kwam binnen toen de zitting reeds begonnen was De rechterzijde ontving hein met luid gejuich waarom zing jelui niet Rule Britannia riep een lersche nationalist den Tories toe Chamberlain de vader met een prachtige orchidé in zjjn knoopsgat glunder glimlachend on handjes gevend nam plaats naast Chaplin den groeten protectionist Hij zag er jongi r en opgewekter uit dan zyn zoon de minister van financiën Terwijl de vader vroolijk praatte met zjjn vrienden zat de zoon bleek en zeunwachtig met zijn monocle spelend in de Treasury Bench Doch alle partijen waren geneigd toegevend te zijn en sympathie te koesteren voor den jongsten minister in een der moeilijkste en gewichtigste dagen zyns levens Gould toekent dien toestand op zijn gewone geestige manier vrooljjk levenslnstig prettig gestemd een groote sigaar rookend staat do oude Chamberlain te kijken naar zyn zoon die bleek benauwd inet een ernstig gezicht staart naar de lei naar de som die niet uitkomt En vader Chamberlain Kun ju onverbiddelijk zou onterven als je hom die schande aandeedt O ju dat 20U hij zeker Hij zou het mij nooit vergeven want hy heeft een grnwelijken hekel aan al wat naar schandaal zweemt Maas ik zou eenige duizenden kunnen opnemen en daarmede zouden we naar de eene of andere kolonie kunnen aan ftHet IS wel goed van je dit tot mij te zeggen hernam zij nederig maar ik verdien het niet en ik wil er niet mijn voordeel nlee doen Je zoudt er morgen al berouw van hebben indien ik het aannam Neen neen het moet nu voortgaan zfoals het is totdiit het einde komt en dan lean je mij afschepen Want al de schande zal op uiij komen en ik zal het verdiend hebben ook Ik ben immers ouder dan jij en ik ben een vrouw I En mijn man zal wat geld uit je tien te kloppen en dan na wat opspraak zal alles vergeten zijn Maar Eduard onthoud één dinjj Bedrieg mij niet want dat zal ik niet verdiagen Verlaat mij niet en maak mij niet jaloersch als je wilt dat ik geen ongeluk bega aan mijzelve ol aan jou of aan wie dan ook Je hebt mij onlangs dot gemaakt door je hofmakery aan juffrouw Vrd Horen ja ja ik heb t wel gezien Ik heb je a lang verdacht en soms vermoed ik dat ik u erkelijk verliefd op haar bent Doe dat niet Eduard doe dat niet ot het loopt mis zeg ik je En nu hernam zij met een plotselinge wenditig tot luchtharti heid vertel mij nu eens hoe je vindt dat dit nieuwe kleed mij staat 1 Zwart zie je wel vanwege mijn zonden en ook wel een beetje omdat zeker iemand vindt dat niets mij zoo goed 14 E TE HUUR aan de Westhaven B No HEEEEimmS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grootcn TUIN Huurprijs fl 575 Dadelijk Ie aanvaarden ïo bevragen bjj J W SCHOUTEN Geen Kinkhoest Geen Innnen n Oiii iiinklioosl liiHiicnza üorslOM ltooluiiii l oiiiii binnon den koitst nkogelijkt n tijd te doen gpiiczcit neemt onmiddcllgk de toevlufht tol de van ouds l f kcn lf hckroDiiilc en wcreldbcrocindf Superior LruivenBorst honig Extract 11 1 1 1 1 1 r 91 1 uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bj Firma WOClFFéb Co Westhaven 19H o i n f Z 7 B2V SÏ K JV Kleiwej K loo Goiuia K H VIN MILD Veerstal B 12 1 te lomh A BOUMAN MoordrecU I INKSK NimwerkerkadJSjKl A N van ÜKSSB N SfWn wwn J Til TOHKKN rto B 7 WMK OudnMfT A SCliEEU Ihatlrecht P W v EDB Oudettater hfvAi omi llEl inEN te Remwijk P v o SP K MoercapelU I y o ST AIl Waddingst Wed A HULST Waddini neen M KüLKMX N Waddiugmeen P A onGltOIT Oudeuater J o JONGH OuddKOter J P KASTKLEIN PoUhmkerdam U BIKKKH te Qemchop Café jiarmoiiie 55 GOUIIl Markt SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau 1ste kwal HEINEEENS QERSTE en audere Bieren Van a heden by nig verkrijgbaar het zoo bekende en beroemde Br ULian IBittertj © van de Firma H BOOTZ ins De drio Fleschjes to Amsterdiiin Aanbevelend J WODDKilltEIIG N B Door het plaatsen van een BILLARD op de Bovenza il knn ik niel nog meer aandrang mjjn BOVENLOCALITEIT aanbevelen tot het houden van HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN enz Flink ing richt voor VERKOOPINOEN alsmede voor BRUILOFTSFEESTEN Tooncel Piano enz Billijke condition mw wvmm m mw ii w i fw yi i r r ïoV t PRAEPARATCN VAN Ofifna I ari HA demcMtlcrMhtigeen w t€r1c iidtKINA WnNtcg ncwaIcte VgUlllit 1 1 W I1C yj v i 1 j s pbrek mx Mtloit lechte tpUivanninc tenuwbooMpUn ter veritarklng na lekte of kraambed koorta en bare ecvolgen QUINA LAROCHE PERRUQINEUX m het bijioiid Upn Bli ed el rak BlEakiuohl kwalan ran KriUaohen leeftUd eni Verkriielxar in Baeom A 1 90 en L p jC SiOSi € Toadtaain TerBt6rkend aanÊenaaiiiYMismaak voordagallikwjligeb nik 7 klndwen wakken en klieracbtlge jeatellen i r aan l be J yelun Als ganeaakrachflgc drank bij atoorolaaen kr spyaverterlngaorganan en dlarrhie ook o r OTIgelingen an kletne kinderen I rij per bue A h 1 1 70 A Kgr O eO Kp O W Chamlaoh Mpllf eijifcei Sp =l voor Kindervoeding In busien l Kgr O I 0 ralvere iWCIKaUIKCr J q bo h Kgr 5 M Asthma CJgaretten Jlj aoosjei y Ö 6Ó cn TS SÖ jVen eeiwr halve Clg f te is voMoende ter bertrij an de heTigvt aanvslleti van Aatbma et In Tatnarindtfi Bnnhnn fruit puroatief tege vmtopping Aam NOor kiadensn bewijicn U Tamarinde Bon tons vin KKALI ia IFN A HOLM belangrijU dicMten daar de vorm voor hot kind betow HJIc en tic me aV aanggnaam Pnji per doos e 0 90 on O ÖO altnlalf fflci ïllAC A jenie n arltend aU het BESTE hiiismLldel OrtimiaiVr aMlIICa Hoett verkoudheid en Keelp n het is een l nwplotKnd a vcnaehtend middel b ultocmendbeld uiti luitend m □ flwohjea veriinjgbMr Prijs 0 20 per fleschje KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Aklk r H nUEPEUEII HOLM te Zetat aifm alhn PMrtiem i M AamtteettitiMff en ttrivi fltaar UJ dt mei leii bieile hel jelukilebaiiil Hoofdprijs De prijzen zijn door den Slaat gegarantieerd Uitnooiliyitt f tot deelnetninif in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaajborg l groote Geldloterij waarin eker l 9 llillioen 385 660 Mark gewonnen moeten worJen De hooldpryzen van deze voorüeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval ♦ l prijs V SO 000 M 4 80 000 M S n 15 000 M 16 n lOOOUM SI 1 000 M 100 SOOOM 188 3 000 M 51S 1 000 M S86 400 M 194 310 M 600 000 Mark l Premie v 300 000 M 1 800 000 M 1 Sft OOO M 48rOOM premien v 40 00 i M 1 Premie v 85 000 M pnjs 30 000 M lOO nooM 80 001 M 50 000 M 40 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat flfi OOO loten met 46680 prijzen en 8 premien eoodat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie rerdient de aanmerkelijke verbetering van hel plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eenc premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der Iste kla se be 1 draagt m het gelukkigste geval OOOü Mark stijgt in de Se kl o h ÜOO M in de z tot fiOOOO M in de 4e tot 70 00 M in de 1 6e tot 75 00 M in de fie tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot flOOOOO Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelfien voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingalijst De ultbetaHuir en verEendlnicTftii prezen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 6 MEI met vertrouwen tot Samuel Heckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscbland Verkrijgbaar in flesschen HO els Iti et en t 1 2S bij H H Apothekers en Drogisten Lel oil het merk AXKEltl F AD RICHTER Co Rotjerdnm Te GoiDi bü C LVtiUli Apotheker Markt en bij iVOLKF o Woathaven 198 EEMBE70T7MTHEE Hen wordt Terzoclil p t JIERK te letten DIT HCT MaSUUH TIK l lUVKNSWAAYZONFA GORINCHEM Deze THEEËN worden a elererfl iti verzegelde pakjes vau vij twee en een futlf en een Ned ons met rermelding von Nommer er Prys voorsien van neveiistaam Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van gefcerüe orders asnbeveteude 1 C BlJt foorbeen J R gg4 BÏ hl Ooada Orok van A BRINKMAN t Zs Uiitlenlanilscli Uvur iclU 1 Uit particuliere bron wordt bericht dat generaal Kooropatkine op liet oogenblik o i het oorlogsterrein beschikt over een leger van 3 K K 0 man Men is van oordeel dat dit leger in de oogenblikkelgkc beboette voorziet Daarom al men op het oogenblik ophouden met het zenden van troepen naa MandHJoeriJe Baron Stnckelberg is benoemd tot commnndant van het Ie Siberische legercorps 1 waartoe behooren do divisief welke de voor 1 hoede vormen terwijl de Be divisie aan de 1 Yaloe onder bevel staat van generaal Kttshtalinski Men verzekert ten stelligste dat de Bpoorlgn om bot Baikalmeer eeiiige da en geleden voltooid is en dat materiaaltreinen er zeer goed gebruik van kunnen mukei 1 docb dal do Ijn voor militaire en de personentreinen niet voor ongeveer midden Inni I geopend zal worden V De correspondent der ITrankf J5tg te Tokio deelt aan zijn blad een aantal persstemroen uit Tnpon mede Zg zjjn merkwaardig omdat zij een beeld geven vati wat de openbare meening in Japan zich vooi stelt van den oorlog Zoo achrjjtt de Nippon Met al de heftigheid van den storm di op de stilte volgt is J ipan s ingehoudengramschap losgebroken tot dusver heeftliefde voor den vrede ons weerhouden maarmet de snelheid en de kracht van dot t liksem tuchtigen wjj thans het trouweloozo Rnsland üit liefde voor den vrede heeft Japan niet geaarzeld Rnsland s rechten in Mandsjoorijo te erkennen en het zelfs het recht toe te staan om de noodzakelijke maatregelen te treffen teneinde die belangen te beschermen Maar die offers behooren thans tot het verleden en Japan moot thans niet alleen verbieden dat Moskovikchc lioepen in Mandsjoerijo verblijven maar dat zjj zich in geheel OostAzië ophouden en het moet tevens verbieden dat Rusiische ooi logsschepen zich in do OostAziatische wateren ophonden Japan s eischen jtnilen met het voortgaan van don oorlog gestadig groeien zoodat het Ku land geraden zal z jn zoo spoedig mogelgk om vrede te smeeken Ken deel van bet volk wil zich met de overeenkomst Mandsjoerge voor Rnsland Korea voor Japan tevreden stellen raaar de Nippon zegt Neen wij mooten de Ru j en nlt geheel Oost Aziè verdrijven Dit zal wel twee of drie jaien duren en een beetje moeilijker zijn maar alle moeilijkheden zullen FEViLLE10l DE VERBORGEN SCHAT u Wel wel too iets zou ik nooit achter hem geiocht hebben zeide Costers spottend Zij bedekte het gelaat met de hand en voer voort AU ge wist Eduard wat mijn leven van de JBUgd af is geweest tot nu een jaar geleden toen ik u voor het eerst zag dan zoudt ge mede Uïdcn met mij hebben en mijn hartstochtelijkheid CD jatoer chheid en al mijn slechiheden begrijpen Ais kind heb ik nooit vreugde gekend en als mei e werd ik nauwelijks volwassen overgeleverd ip de handen van dien man 01 wat heb ik döot hem geleilen en wat heb ik hero gehaat Het is alles nu uit tusschen ons bei len maar nog staat het mij voor als een vreeselijke nachtmerrie En toen toen zag ik u Eduard en voor de rste maal in mijn leven wist ik wat littde was en ik geloof dat geen vrouw een man heeft liefgehad zooata ik u Eduard I fHi wendde zich een weinig a en zeide niets iEn toch Eduard voer zij voort met gedempte stem vtdch geloof ik dat die liefde nog het aller ergste ia geweest van mijn leïen Want o zij stond op tn vatte zijn hand en zag hem aan roet haar aadite oogen vol tranen ik zou zoo gaarne verdwijnen voor Japans vastbesloten houding De Asaki ziet de zaak niet zoo licht in Het blad maakt met groote geestdrift melding van de eerste overwinningen en gaat dan voort Men moet echter niet vergeten dat ons nog een moeilüke taak wacht dat wy ons moeten verlaten op nog grooter toewijding van vloot en leger vooral van het laatste dat met glans moet voortzetten wat do mariito zoo goed is begunnen En wy die tehuis blijven moetenmedulden volharding toonon want lioewel tVr zeo zwaar gewond zal Rusland toch taai il weerstand bieden De Jji wgst er op dat do Keizer In ztjn proclamatie leger en vloot op t hart heeft gebonden beschaving en humaniteit niel te vergeten Hoewel onze vgand uit Europa komt en het kleed der beschaving draagi ishij er ver van werke iik bcchaafd te zipi zooals uit zijn daden in den Turkschen oor log en tiidens den Boxeropstand na ir al te duidelijk bleek Het is te verwachten dat de Russen door inhumane daden de grootmoedigheid van onze officieren en manschappen op een zware proef zullen stellen Deze moeten echter fiun hartstochten belieerschen en alles vermijden wat m strijd is met de bescliaviiig en de humaniteit zy moeten steeds bedeaken dat als hun vi ainl van het vernis der beschaving ontdaan ia zijn naakte harbaarschheid voor de wereld staat hüu tucht en hitn humaan optreden hen slechts do sympathie van de beschaafde wereld kau doen winnen In zijn nieaw orgain l Hamanité verhaalt Janrè s dat hjj Maandag door de Kamer van Strafzaken van het Hof van Cas satie is gehoord botrcftendo de Dreyfus zaak Hjj zegt getracht te hebben de rol uiteen te zetten in de zaak gespeeld dóór don zoogenaamden brief van keizer Wilhelm In den loop van z jn verhoor had lij uit de woorden van dun procurear generaal vernomen dat het Kamerlid Millevoye en kolonel Stoffel door het Hof opgeroepen geweigerd hadden de hun gedane vragen te beantwoorden verklarende niets te zeggen te hebben wat de waarheid zou kunnen dienen Na Jaurès was mevrouw Séverine gehoord V Eon fout in hot Reute telegram van gisteren deed het lid der Vrijzinnigo Volkspartij dr MUUer klagen over de onvoldoende vergoeding der door de Duitschers in Venezuela geleden schade Muller heeft het een zegen voor u zijn geweest en niet een vloek niet oen oorzaak tot zondigen O Eduard ik ton zulk een goede vrouw voor u zijn geweest maar nu nu zaï ik nooit anders dan last of onheil ov r u brengen nooit anders Neen niets goeds kan er ooit uit worden uit kwaad kan nooit ie s goeds voortkomen dat weet ik wel al ben ik nog zoo slecht en diep gevallen Hier brak zij in schreien uit Dit nu was te veel voor Eduani Costers die al evenmin ala de meeste andere mannen bestand was tegen tranen op een mooi gezichtje Hoor eens Bella riep hij in de opweilinR van het oogenbhk k wou dat wij eindelijk eens voor goed aan dezen valschtn toestand een eind maakten Komaan laat ons een besluit nemen Gaat met mij mee naar Parijs of waarheen je wilt Hier is het zoo geen leven meci voor ons Zii droogde haar tranen Zou it ge wezenlijk zulk een offer voor mij willen brengen Eduard vroeg zij Ja ja antwoordde hij ietwat ongeduldig Dat zie je Anders zou ik het je immers niet aanbieden Zeg maar een woord en ik doe het Zij dacht een oogenblik na en antwoordde toen Neen Eduard Waarom niet Ben je bang Bang riep zij met een schamper gebaar Een vrouw die zoover gekr men is als ik Is voor niets meer bang Wat zou ik te vreezen hebben namelijk voor mijzelve Maar jpu wil ik niet ongelukkig maken Je weet heel goed dat je vader Tclernon X M ADVEttTENTlËN worden gepbatst van 1 5 i egels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekent naar i laatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd je die som niet goed krijgen f Zit er maar niet Ie hard over to peinzen jongen f zog maar dat cjjfers slechts illustraties zyn Deze laatste hatelijkheid aan het adres van den oud minister van koloniën heeft bü door zjjn ontzettend cyfer gogooohel in zijn tariefhervorniinga redevoeringen ten volle verdiend Een telegain van Central News aan de Engelscho bladen brengt het dwaze gerucht omtrent oen komplot door do Boeren gesmeed om de winkels Oti banken in het Lydenburgsche te bestelen en vorder een opstand tegen het Britsche gezag to verwekken tot zijn ware verhouding terug Het gerucht schynt zjjn oorsprong genomen te hebbeu in het feit dat zeven bushrangers waarschynlyk dos Astraliërs in den lantsten tjjd het land tusschen Ljjdenburg en Pelgrimsrust onveilig maakten do Kaffers bestelende eenzame winkels nitplonderendo en de bevolking do schrik op het Ijjl jagende Ook deden zjj een brutale poging om een goud konvooi op den weg tusschen Pelgrimsrust en Machndodorp op te honden Tot de bende behooren versclitUende te Johannesburg goed bekende I schavuiten die vroeger reeds den Rand werden uitgezet wegens zwondelarij en dergelyken Zij waren alle tot de tanden toe gewapend en moeten erop gepocht hebben dat zij het oude Transvaalsche vaandel zouden willen opsteken om hun misdaden te dekken Een uitgebreide klopjacht werd door de regeering georganiseerd om hen in handen lo krijgen Vier mobiele afdoelingen Z Alr politie met een ambulance trokken het land door om de schavuiten te achtervolgen Het was een moeilijk werk daar het land zich zeer goed leent tot vorschuilen Maar uit een Reuter telegram blijkt dat alle zeven individuen gearresteerd zyn Reuter noemt hen oudburgcrs maar uit den aard van hun optreden zou men moeten opmaken dat Central News geljjk heeft en zy geen Hollanders maar Australiërs waren Central News seint nog dat het praatje te Johannesburg loopende als zou er een opstand onder de Boeren zyn uitgebroken geheel zonder grond l s Govaar voor een opstand onder de Boeren is zeor stellig niet te duchten Oproer i s veeleer te verwachten van de zijde der Engelschen zclven die over het bewind van lord Milner ontevreden zyn of van die der Koffers in Swazieland moot hot lang niet pluis wezen I Het is overigens teekenend voor den geest kleedt I Zit het niet keurig Allerliefst zeide hy I in zoo terwijl zij beiden zicheelf geweld aandeden nam het gesprok van lieverlede eoii minder pijnlijke richting Zij gebruikten met elkander de kcllïe en reden daarna volgens de aispraak met Queit in Cosiers s rijtuig naar Honhani De heer Quest was midderwijl naar zijn vergadering van kerkvoogden gewandeld met een glimlach op zijn maner fijn gelaat doch met bitterheid en woede in het hart Ditmaal heb ik haar betrapt mompelde hij Zij is sterk m hel bedriegen uiaar toch kan zij het bloed met uit haar wangen houden ais ij den naam van dien kerel hocirt I Haha wacht maar schoono dame Wij kunnen ïlka ir niet veelinaken want zooveel als ik van u en Co Ier weet zooveel weet gij van mij en Edith Maar wacht toch eens een beetje en wij zullen tien of jij je met dien tnooien mentcr niet 200 ver blnotgeelt dat ik nog vat op u bti en krijg I Wacht maar ja als het ni t wai dat mjn eigen hart mijn eigen dw i e hart nog altoos liefde voor je voelde dun Maar i til hier h de kerkekamcr D mensrh is een wonderlijk een ondoorgrondelijk wezen Terwijl do heer Quest daareven nog omging met allerlei laatdunkende plannen dm wraakzucht en hebzuclit hem ingaven zat hij thina met den predikant en de ouderlingen vol kennis van taken en wcienlijk ook vol toewijding voor een goede en schoone z ink mn otregcIen te overwegen tot instandhoud ng en verha inng van een bedehuis waarvan hij inderdaad een der steunpilaren was IVordi vervoigd j