Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1904

Noord Amehik ErieSpw Mg Gew Aand 27 Kansas City Keulhern Prefe rente Aandeelen 86 St Louis en San Francisco Eefondung Goud oblig 4 81 Miss Kansas Texas Certiflcaten van Aandeelen 17 17 Sonlhern Railway Company Gew algevl aandeelen 21 Pretnieleeningen Beluie Mg van Kanaal onHavenwerken 2 86 D 8AM80M Markt Gouda Specialiteit in Noiiveauté s De NOUVEAUTÉ 8 in uö lllüllJlilEO uLuuuii Itokken Kobcs en JAPO SrOFFI l ztjn In groote voorraad voorhanden tot de meest concurreereude prgzen van verdachtmaking welke de jingo pers bezield dat zg een incident als dat van de zeven roovers tot zeventig opgeblazen door de Morning Post in verband wil brengen met de oproerige neiging der HollnnderB en zy het biykbaar wensclit voor te stellen alsof rooversbenden naar de Transvaalscbe vlag terngverlangcn omdat zg zich ondt r haar veilig zooden achten Onder Kruger s gesmaad bewind kwamen dit is genoegzaam bekend en de onto vreden Jobannesborgsche bladen wgzon er zelven wel op roóvergen als thans bgna dagelijks in Transvaal worden gepleegd btjna niet voor Werk lgk het geboefte heeft geen reden om den teragkeer van de repabliok te wen clien daarentegen wel om de bestendiging van bet Milnoriaansche régime te verlangen De spoorwegstaking in Hongarge is over het geheele liind nitgebroken geen enkele spoortrein rgdt Van Budapest vertrekken slechts do treinen van particnliere maatschnppgen De stakers vragen een vermeerdering van salarissen en amnestie voor alle stakers 450 spoorwegbeombten werden in hechtenis genomen voor de opening van do Kamerzitting De minister president deelde mede dat de Regeering niet mot de stakers in onderhandeling knn treden Troepen zgn opge roepen om do orde te bewaren Het spoorweg wegen telegraairpgiment zal zorg dragen dat de treinendienst voortgaat De leiders der staking znllen geslraft worden Ken later bericht meldt Men heeft nog SOO spoorwegbeambten die nit Finmo kwamen gearresteeid Het telegraphisch verkeer is op verschillende panten verbroken daar de stakers de seintoestellen nit elkaar genomen hebben Ue minister van handel herhaalde in de Kamer do dool den minister president afgelegde verklaringen V Het Rassicb telegraatagentschap bericht dat tusscben do stations Abascha en Nowolenaki van den Transkaukasischen spoorweg vier gewapende mannen met bebolp van valsche slentela in den postwagen van een rydenden trein binnendrongen Zg boeiden de beide beambten welke zich in den postwagen bevonden en brachten een van hen een dolksteek toe Zg slaagden er in papieren van waarde voor een bedrag van meer dan 100 000 roebel machtig te worden n daarmee te ontsnappen Verspreide Berichten Fbaskkijk De pretendent voor den Spaanschen troon don Carlos bemoeit zich ook al met de verwijdering van de crucifixen in de B ransclie gerechtshoven De Figaro maakt melding Tan een schrijven door den pretendent gericht aan graat De Maillé waarin hy do daad noemt een beleediging voor een Katholieke natie als Christen en als Spanjaard is zijn hart tot bloedens toe verwond Dl lTSünLAND Do Times verneemt dat de plotselinge verandering in de reisplannen van Keizer Wilhelm waardoor d ze Korfu niet bezoeken zal te Weenen tot een groot aantal veronderstellingen aanleiding gegeven heeft Het waarscbgnliJkBl vindt man de veronderstelling dat de aanwezigheid van een groot aantal anarchisten te Korfn voor keiztriyk bezoek te guvaarljjk maakt Anderen eggen eohtor dat de keizer tijdens h t bezoek van president Lonbet aan Italië dichter by Napuls dan by Korfu wil zgn ËNaEUND De motie machtiging verleenend tot het heffen van invoerrecht op thee werd oergisteren in het Lagcrhnis met 266 tegen 193 stemmen aangenomen Een motie betreffende de veranderingen in het invoerrecht op tabak werd evenei iis aangenomen Te Londen U oveik den de beroemde geneesheer Heniy Thompson die o a bebalpzaam was bg de operatie van den koning van België in 1863 en by die van keizer tjlapoleon III te Chislehtirst in 1873 De overledene werd 84 jaar ond Maandagavond is te Portsmonth de gelonken onderzeesche boot AI in het dok gebracht Dadeiyk toen het dek droog stond werd de boot geopend en de tyken werden er nit gehaald Het waren er volgens de Engelsche berichten inderdaad slechts tien Eén ontbrak er dos AHKRIKi De Engelsche rogeering eischt een aanzienlgke Kchadetoosstelling van Nicaragna wegens het opbrengen van de zes visschersbooten buiten de territoriale wateren en de slechte behandeling der opvarenden Engelsche onderdanen Afeiki I Uit Johannesburg komen na weer bericli j ten dat reeds beden bet beslait betreffende den invoer van Cb neesche werkkrachten zal worden afgekondigd en dat direct daarop te Honkong de inscheping zal plaats hebben van de eerste groep koelies BINNENLAND Hct Centram meent dat De Standaard in een driestar de op handen zgnde wgziging van de Leerplichtwet besprekende wel wat erg beslist was in haar uitingen Zoo wil het er bg hot blad niet in dat de partyen der rechterzgde de Leerplichtwet als voornaamste middel zonden hebben noodig gehad om drio jaar geleden de meerderheid lo veroveren Oo k waar Do Standaard zegt dat iederoen slecht te spreken is over de wet loopt zg wel wat hard van stapel Vele tegenstanders an den leerplicht heb ben zicli met de zaak geheel verzoend En dat de wet een goede uitwerking beeft gehad is door mannen van zeer verschillende richting volmondig toegegeven Do regeering denkt er dan ook niet aan de wet af te schaffen En ouk Dc Slandaard verklaard zich tegen zulk een radicalen maatregel Contru revolutiunair door intrekking der wet moet hier niet gehandeld warden zegl het blad maar anti revolulionair wfjzifing toch is dan nu voor goed op het agendum te plaatsen Die wgziging moet echter volgens haar niet enkel vorraeiyk de techniek der wet maur ook zakelijk haar inhoad betreffen Wg weten niet juist wat De Standaard hiermede kan bedoelen maar zouden op dit punt toch wel tot voorzichtigheid willen aansporen Dat men den administralieven omhaal vereenvoudigt ofschoon ook deze nogal overdreven schgnt te zyn voorgesteld zal geen afkeuring vinden dat men bgv de onderwgzers niet verplicht de geoorloofde verzuimen op Ie teekenen daar zg met het registreeren der ongeoorloofde wel kunnen volstaan dat men voorts bg do berechting der overtredingen meer practisch en ook meer doortastend te werk ga niemand die het laken zal Maar dit alles geldt niet zoozeer het za keiyke der wet dan wel haar techniek en alleen de laatste kan dunkt ons ernstig bezwaar uitlokken Wilde men vorder gaan wilde Mi ook het wezen der wet aantasten dan zou hiertegen zeer waarschgnlgk een oppositie ontstaan die groote moeilgkheden zou na zich sleepen Aan de leden der Tweede Kamer is het volgende adres gezonden Ingevolge opdracht van de landelgke organisatie van tabaksfabrikanten in Nederland veroorloven y ons eenige bezwaren onder uw aandacht te brengen tegen do geprojecteerde verhooging van het recht op onbewerkte tabak Hel kan a niet onbekend zgn dat de ta baksindustrie hier te lande van beloekenis is en dat zeer velen daaraan een middel van bestaan ontleenen Bg invoering van het voorgestelde recht zal niet alleen de verdere ontwikkeling van onze ngverheid worden belemmerd maar zal zoowel het in landsche verbruik als de uitvoer van fabrikaten minder worden Hetgeen onUgenzeggeiyk de werklooihnid na zich zal slejp i èn van tal van werkgevers èn au een giuot aantal werknemers Het inlandscho verbruik van zeer oedkoope rooken prnimtabakken is veel grooter dan algemeen verondersteld wordt jaarlgks worden duizeoden balen tabak ingevoerd die in de Ie hand niet meer dan 6 ets per 1 kilo opbrengen In 1901 bedroeg die invoer 7000 in 1902 niet minder dan 8000 balen è ca 175 kilo per baal Deze tabak is bestemd voor het verbruik van de minst koopkrachtlgen in den lande Behoeft het betoog dat bg hefAng van een recht van f 2 50 per 100 kilo den In handprgs bezwarende mot 25 pCt ad valorem dit verbruik zeer nanzienlgk verminderen zal f En niet alleen het verbruik van de allerarmsten in den lande zal getroffen worAin Duizenden en duizenden balen on pakken Java Hongaarsche Levantsche en andore tabakken worden jaarlijks tot rook en pruimtabak verwerkt die minder nog dan 10 ets per kilo bedingen gesproken nog niet van de tabak in vaten de Araerikaansche waarvan voor sommige qualiteiten ons land de grootste afnemer is Op deze tabakkon zal een recht van f 2 50 per 100 kilo den prgs bezwaren met 16 pCt en meer en ook bet verbruik hiervan zal schade Igden al is dan niet vooraf te bepalen in welke mate dit bet geval zal zgn Het recht mag dan van betrekkeiyk weinig invloed zyn op den prgs van 1000 sigaren zooals de minister in zgn toelichting ver klaart de invloed op den prgs der roeken prnimtabakken is zeer aannierkelgk zooals u uit bet voorstaande duidelgk kan blgken Dat de uitvoer van tabaksfabrikaten zal verminderen het ligt evenzeer voor de hand Reeds nu is veelal de concurrentie bezwaarIgk met het buitenland waar gefabriceerd wordt in entrepot terwgl de Nederlandsche fabrikant het bestaande invoorrech k 1 0 70 per 100 kilo op zgn product beeft toe te leggen Dat niettemin onze eiportngverheid in bloei verkeert is te dunken aan de gunstige omstandigheid dat onze Nederlandsche markt open staat voor de rnwe producten van iedere herkomst en nergens Ier wereld zoo groote en passende keuze wordt gevonden Wordt evenwel de handel belemmerd door een verhoogd recht dan zal dit voordeel te niet gaan Daar komt dan nog bg dat in stede van 70 ets per 100 kilo din f 2 50 por 100 kilo verhoogd met 25 pCt voor kort zand en andere afval zal toe te loggen zgn op bet fabrikaat aangezien geen drawbock verleend wordt op den uitvoer Dit zal ten gevolge hebben dat wg den prg van onze voor uitvoer bestemde fabri kalen met 5 tot 10 pCt en méér zullen moeten verlioogen En duidelijk is bet dat wg dan niet meer in staat zullen gn met bet buitenland te concurreeren Wg vertrouwen dat u een en ander wel ernslig in overweging zult willen nemen en aanleiding kunt vinden om uw stem te onthouden aan ieder voorstel tot verbooging der rechten van onbewerkte tabak Hetwelk doende enz Voor de landeiyke organisatie van tabaksfabrikanten bet Centraal Bestuur A Zwenk voorzitter A Dengerink J Gruno Tb Niemeyer M V Snoek secretaris Gemengde Berichten Dat bet berichi als zou de hongei kunstenaar Papass na te Rotterdam zoo leelgk in de kaart gekeken te zgn teScheveningen als timmermansknecht werken op een misverstand berustte bleek al spoedig nadat dit bericht de wereld ingezonden was maar thans verneemt men uit Brunswgk dat het den grappenmaker daar nog slechter gegaan is dan hier Met groote brutaliteit volbracht hg daar zgn bedriegergen maar was er waarschgnlgk niet mee bekend dat de wettelgke bepalingen zulks te Brunswgk strafbaar stelden Dat heeft hij nu lol zgn nadeel ondervonden de politie heelt hem ingerekend en een nauwkeurig onderzoek ingesteld Daaruit bleek dat hg evenmin Papuss beet als nit Zuid Amerika afkomstig is Zgn ware naam is George Vaillani en hi werd geboren in 1867 te Cbateauroni in het Pranscho departement Indro terwgl hg op zgn militaire paspoort als artiste lyrique wordt aangeduid Volgens dat paspoort is bg reservist bg een Afrikaanach linieregiment geweest De vrouw die hem vergezelt is de ongehuwde 22 jarige Emma Blattry uit Dusseldorp Bg een nader onderzoek van zjn ftesch werd nog een verrassende ontdekking gedaan Men vond nameiyk in den houten achterwand een opening in den vorm van D 7 C M boog en 5 c M breed waardoor men geniakkelgk vier vingers kon steken In deze opening werd een gummi slang met kraagsluiting aangebracht waardoor de bongerkunstenaar zgn natnurlgke functiën verrichtte en die ook diende om hem voedsel toe te voeren Ook kan men dezen houten wand zonder dat de koorden die om de flesch heen gewikkeld venc ioven of de zegels waarvan die koorden naren voorzien geschonden werden 15 h 20 c M openschuiven ja zelfs met de noodige omzicbtlgheid geheel verwgderen Daar er in de flesch eeb zitgelegenheid deken raatras en hoofdkussen waren viel bet gemakkelgk deze ongerechtigheden te verbergen en het zoodoende te doen voorkomen alsof de man in de flesch van alle gemeenschap met de buitenwereld was afgefloten Van een en ander is procesverbaal opgemaakt en de bedrieger ia met zyn handlangster in voorloopige hechtenis gesteld Het comité dat zich in Oostenryk en Duitscbland gevormd heeft om een gedenkteeken voor den beroemden wals en operettencomponist Strauss op te richten beeft zich ook tot onze landgenooten om bgdrag n gericht Zg die daartoe willen bgdrage i kannen dat doen aan het lid van bet comité te Amsterdam Julius Röntgen Van Eegbenstraat Gisteravond omstreeks 10 uur werd brand ontdekt in de Jabiru een stoomboot van Liverpool geladen voor de cargadoorsflrma Van Es en Van Ommeren te Amsterdam en liggende aan den kop van de Handelskade omstreeks tweehonderd meter uit den wal Het vuur woedde in het voorraim waar nog ongeveer 200 van de 500 balen jnte lagen opgestapeld waarmede men al in den namiddag daar het schip om 2 uur was aangekomen WBï begonnen te lossen De brand had zich eerst geopenbaard door een hevigen rook lat r waren de vlammen er uit geslagen Do brandweer die er nog al spoedig bg was werkte met de drgvende stoombrandspnil Jan var der Heyden die een groote hoeveelheid water in het ruim wierp Te middernacht was de Jan van der Heyden nog in werking onderwijl deameulende balen jnte naar boven werden gebeschen en op een zolder schuit werden uitgespreid waar zg verder met een spuit van de havenpolitie wier boot ook langs de zgde der Jabnri lag werden nat gespoten Men ivas den scheepsbrand toen al lang mee ler maar bet liet zich aanzien dat het nog wel een paar uurtjes zon duren eer het vuur gelie l geblusobt zou wezen De schade is vrg aanzienigk meer nog door het water dan door bet vuur Door bgna nlle winkeliers in de Kerkstraat te Hilversum zal aan B en W aldaar een adres worden ingediend naar aanleiding van de op de twee vorige Zalerdagavonden aldaar piaats gehad hebbende colportage mtjt socialistische en an ircbistiselie brochures enz welke colportage relletjes tengevolge had Do vrouw M E G die door den rgksveldwachter i i fulpen werd aangehouden verdacht van poging tot doodslag en in de gevangenis te Maastricht is opgesloten heeft bg baar verhoor voor den rechtercommissaris zalke verwarde antwoorden gegeven dat deze magistraat het noodig heeft geoordeeld een geneeskundig onderzoek te gelasten naar hare verstandelgke vermogens In de Amsterdamiche Gezondlieidscoramissio is door het bureau oen uitvoerig rapport over de mazelenkwestio uilgebracht Het verwgst naar het rapport van den Geneeskundigen Kring en schetst uitvoerig welke de speciale karaktertrekken zgn van de mazelen die in do meeste gevallen een gunstig verloop hebben voor volwassenen en voor kinderen beneden i jaar volgens anderen beneden 7 jaar is het gevaar voor een ernstig verloop grooter Da vatbaarheid voor mazelen zoo Wordt verder betoogd is zeer uitgebreid Het gebeurt echter zelden dat dezelfde p Tsonen meer dan éénmaal door mazelen aangetast worden De mazelen moeten tot de zeer besraelteIgke ziekten worden gerekend maar alleen din wanneer de verschgnselen nog in den aanvang zgn en de besmette kinderen nog voor gezond gehouden worden Met cgfers wordt aangetoond dat hoogere en lagere sterfte afwisselend voorkomen zoowel v66r en tydens als ni de Epidemiewet deze wet heeft op die ziekte niets uitgewerkt Dit is dan ook de reden geweest waarom met onderstenning der geneeskundigen de mazelen uit de wet zgn geschrapt Voor toepassing van school of klasseslaiting zou iets te zeggen zgn De maatregel zon moeten toegepast worden bg het eerste ziektegeval allen die met den zieke in aanraking zgn geweest zonden dan van de school gehouden moeten worden en daarmee zon moeten samengaan een verbod tot bezoek van iedere school Deze ingrgpende maatregel zou echter alleen aan te raden zgn bg kwaadaardige epidemieën De sluiting zou moeten duren 61 van den liegenden dag af óf gedurende de volle veertien dagen Ofschoon het bureau van oordeel is dat tot dusver geen maatregelen bekend zgn volgens welke bet krachtig weren van mazelen voldoende vaststaat vraagt het toch machtiging om B en W ta verzoeken bg wgze van proef in gevallen dat de mazelen epidemisch en kwaadaardig optreden de sluiting te gelasten van do school of van enkele klassen wanneer bet kind in die school verschiinselen van mazelen vertoont en de sluiting op te heffen wanneer het gevaar Is geweken De heer Tak stelde voor dit verslag te publiceeren en de behandeling uit te stellen tot de volgende vergadering Aldus werd besloten In bet dorpje Grengiols tusschen Bugne en de Rbiine gletscher heeft een lawine drie huizen vernield Van de 20 bewoners zgn er 7 dood en 7 gered de 6 anderen waren gisteren nog zoek Het Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlgke ambtenaren te sGra venbage heeft aldaar nog een tweede perceel aangekocht in de Casnariestraat grenzende aan dat wat reeds verleden jaar is gekocht Het voornemen bestaat deze huizen te verbouwen en lot bureelen van het fonds in te richten Men meldt aan de Tel De kieviten komen tegenwoordig ook te Apeldoorn en de onmiddellgke omgeving voor Vele aroM beidebewoner die aanvankeIgk niets met d vreemde vogels en hunne kleurige eieren op baddec gaan er nn dagelyks met Ie eheele familie op uit om de eieren te zoakeu In de laatste weken werden bgna 4000 eieren aldus gevonden en verkocht de prijzen daalden van 80 op 15 cents per stuk Men herinnert zich de jaren niet waarin op de Veinwe in zoo korten tgd zooveel kievitseieren zgn geraapt Men zal zich nog wel het ongeval herinneren dat gepasseerd jaar op station te Boitel plaats vond waarbg de stationsassistent C als verantwoordelgkainbtena ir eene hechtenis van vier weken door de arrond rechtbank te Herlogenbosch werd opgelegd Naar aanleiding biervan verzocht C aan H M de Koningin om vermindering der straf of wgziging in een geldboete Dezer dagen ohtving bg bericht dat de hechtenis was veranderd in eene geldboete van f 40 Nbr Men meldt nit den Haag Gisteravond werd de door bet Haagscb Vokcomité uitgeschreven bestuursvergadering gehouden waar zon worden besproken do te voeren actie in zake de ingediende Arbeidswet er de wet op hel Arbeidscontract Aan 80 organisaties waren uitnoodigingen verzonden een 30 tal had zich doen vertegenwoordigen Besloten werd de agitatie te rüeren in overleg met het Landelgk comité Eene commissie van 9 personen werd gekozen bestaande uit W Havers voorzitter H C den Blanken secretaris L de Visser penningmeester Begersbergen van Henegouwen O de Weerd A vap Leeuwen N van Triclit Scheveningen J Camferraan en J Brand Maandagavond zal het comité de wgze van agitatie vaststellen Eenig denkbeeld van het reazenwerk dat dagelgks aan de Kgksverzekenngsbank wordt verricht kan men zich misschien vormen als men weet dat drie ambtenaren den ganseben dag bezig zgn om de inkomende brieven te openen en op orde te leggen Een twintigtal ambtenaren is werkzaam ian de agenda om de inkomende en uitgaande stuklcen in te schrgven en te nummeren Het aantal dier stukken bedraagt dagelgks gemiddeld over de duizend 1 een aantal meer dan Iwaalfmaal grooter i dan bgv het hoofdbestuur der postergen en telegrafie te verwerken beeft Stadsnieuws GOUDA 21 April 1904 Vrg zeker is t dat candidaat der antiliberalen voor het lidmaatschap der Staten allen zgn te Gouda mr Van Idsinga christelgk hlstorisch lid der Tweede Kamer voor Bodegraven te Leiden dr Den Hoaler anti revolutionnair inspecteur der volksgelondbeid te Leiden De Priesche vereeniging Waling onime te Gouda hield gisterenavond hare laatste vergadering in dit seizoen Door de dilettanten club der vereeniging werd opgevoerd het klttchtspel in vier bedryven DoarWaerder Sonsjemau of Slüchslirame Lomme Het stuk werd met veel animo gespeeld en ie medewerkers badden zich in bnn rollen goed ingewerkt zoodat de klucht want dat was het van begin tot einde uitstekend tot haar recht kwam Met zang en andere amusementen werden de pauzen gevuld terwgl na afloop een gezellig iumenzgn waarbg natuurlgk bet Iraditioneele bal niet ontbrak den feestavond besloot In do gisteren te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van do Centrale Eaad van Beroep bad o a de uitspraak plaats in de volgende zaak hooger beroep van de naaml venn verzekeringa en herverzekeringsbank Nova te s Qravenhage tegen de uitspraak van den raad van beroep te Dordrecht waarbg haar is ontzegd hare vordering tot vernietiging ener beslissing van het bestunr der Rgksverzskeringsbank houdende toekenning aan iV K wed G K te Gouda en van hare belde minderjarige kinderen respectievelgk een tute van 30 pet 16 pet en 15 pet van het dagloon van wglen G K off 0 491 I 0 25 eo f 0 25 per werkdag en zulks naar aanleiding van een ongeval aan G K overkomen met doodeiyken afloop Door eischertsse die het risico van den werkgever overnam wordt beweerd dat d e twee uadrgven uitoefent nJ bet verzekeringsplichtige hotttzagersbedrgf en het niet ver ekeringsplicbtige hontkooperabedrgf en dat getroffene het ongeval in laatstgenoemd bedrgf is overkomen De centrale raad bevestigde de aangevallen uitspraak aannemende dat getroffene het ongeval is overkomen in verband met het verzekeringsplichtige boutzag ersbedrgt daar de partg hout die hg Vervoerde uit de zagerg afkomstig was en Op eene kleine uitzondering na in de zagery der onderneming was gezaagd Dinsdagavond brak bra id uit te Lekkerkerk in de ledig slaande landbouwerswoning van D Verkaik welke tot den grond afbrandde Het gebouw was geassureerd Oorzaak onbekend HAiSTEECHT 21 April De gemeente Haastrecht werd heden morgen verrast met de ooievaar en wel bj de heercn Blanken en Den Haitog sigarenfabrikanten aldaar Wy hopen binnenkort no 2 ook weer te zien van verleden jaar HARKTBERICHTEN Gouia 31 April 1904 GRANEM Bij voldoende aanroer was de handel weer zeer flauw waartoe het mooie weer der laatste week veel bedroeg Tarwe 2 5euwbche ƒ 8 25 a 8 60 Mindere dito 7 50 a 3 Afwijkende 7 10 i 7 30 Polder J 6 60 d 7 20 Rogge jxuw sche 5 20 A 5 50 Polder ƒ 4 90 k g Buitenlandhche per 70 kilo 4 40 è 4 60 üer t Winter k lamer a Chevallier ƒ 5 i 5 50 Haver per heet ƒ 2 80 a ƒ 3 50 per 100 K 1I0 6 75 a 7 25 Hennepzaad Inlandsche ƒ d J lluitenlansche ƒ 5 50 a ƒ 6 Kanariezaad A 9 50 a ƒ 11 50 Koolza ad 7 50 a 9 Erwten ICookerwten 8 50 a 9 25 Mietkookende a üuitenlandsche voererwten per 80 Kilo ƒ 580 a ƒ 6 10 Boonen bruine boonen 12 50 k ƒ 15 Witte Boenen il Paardeboonen 5 80 i 6 25 Duiveboonen 6 7 il ƒ 7 25 Maia per 100 Kilo Bonte Ainerikaansche J 5 20 i 5 50 üileasa S 50 I 5 75 Cintiuaiiline 6 50 k 6 75 Vebm rki Melkvee goede aanvoer handt vlug met zeer hooge prijzen Vette varkens red aanvoer handel toatig 18 a 20 et jier half K G Biggen voor Kngeland r d aanvoer handel matig 16 a 17 et per hüf K G Magere Higgen goede aanroer handel matig 085 a 120 per week Vette Schajien weinig aanvoer handel matig a ƒ 2 $ Lanimer n red aanvoel handel vuig 8 a 11 per halt Kilo Nuchtere Kalveren LOede aanvoer handel vrijw 4 a 8 Graskalveren reil aanvoer handel geen a Kokkalveren 7 4 14 Kaas aangevoerd 109 p artijen handel kahii ie kwal 25 i 27 2de kwal 22 k 24 Zwaardere Noordliotlansche Boter 3011 stukken van j KG uinvoer handel flauw Goeboter i 00 k 1 05 Weiboter 0 80 k 0 9 o DE GROOTSTE COLLECTIE EN NIEUWSTE MüDKLLEX vindt men bij VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleithoon Xo if BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM WOENSDAG 20 APRIL L K H K StaaUleemnqm EusLAHi Iwang Doinbr Obl 96 Oblig Binnenl 1890 4 91 Turkije Geconverteerde Leening Serie D 29V Mexico Oblig BelastingvrgeGoudleening 1899 5 102 Provinciale en Stedelijke Leeninqen Rotterdam Obligation f 1000 1898 1903 3 97 97 Induatrieete en I inaiicieeU Ondernemingen Oblig Ned Mg v Zekerheidsst van ambt en beambten 4 100 Aandeelen Rotterdamsche Bank 153 HypotheekBanken Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypotbeekbank 4 100 Pandb Dordrechtsche Hypb 4 99 Pandb Friesch Groningsche Hypotheekbank 4 99 Pandb HoUandsclie Hypb 4 99 100 Pandb Ned Hypb te Veendam 4 99 Pandb Ned Hyptheek en Pandbriefbank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Pandb Rotterdamsche Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 98 98 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zuid HoU Hypb 4 99 3V 92 Diversen Cartiflcaten Vereenigde Amerikaanache Fondsen lo serie4 101 HONOABUE Oblig Hypb 4 98 Pbeü Certiflcaten van Aandeelen Peruvian Corporation 4 Certiflcaten van preferenteAandeelen Peru 22 SpoovwegUmingen RnsLiND Znid West Spw My Obligatien ZR 125 4 89 ADVICRTENTIEIN De Heer en Mevrouw VAN ASSENDELFT Hoos betuigen bg dezen bnn liarlelgken dank vdor de blgken van deelneming die zg ontvingen bg het overlgden van Mevrouw E W Ni HOOS Korsdökffee Gouda 21 April 1904 Telepliooiinet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor porceelon binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderlioud gratis Het net is aangesloten aan hot Ryks Intercoinmnnaalbureau Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT Burgert Ijke Stand GEBOREN 17 April Bernardns ouders L Veimg en 1 van Dam 18 Willem ouders V A Jongkoen en E SchUt 19 Pielernella ouders C M Snel en J Janmaat 20 Jan ouders F L de Jong en A de Boer 21 Hendrikns ouders H Verboom en G E Wildschut Aart Johannes ouders A J Tgbout en N C van Oud slioorn fiver ii fdKrveert 1 1 MaWJer 1 goliseb aarda u hantJenl jier WoiiidiJ verspreid yolgens den hsdenéagschen stand der wetenschap is Odol prDefondenfindelij l kt beste middel ym de verzorging van mond en tanden lloen £ cH n nn n PjipnfflacaDS OVERLEDEN 20 April C J van der Kemp 2 j GEHUWD iO April D C Poortman en A E van Kokem H Sprugt en M van den Berg Reeuwijk GEBOREN Adrianus ouders A Krngt en J Verbree Geertrui ouders J Schalkwijk en S Velthuis OVERLEDEN E Stofberg 10 m P il Hol 7 m GEHUWD M Nieberg on M van der Spiegel J Tersteeg on C Hogenels WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KO VINHLiIJKi FitUniEHEN 1 iVocderl uw en mot de xiilvere murwe merk Sler en HN i uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde S Bere Diploma Parij 1000 Urgen Gouden Medaille Ij eeii Kinkhoest jceii Iniliienza Om liiiiklioesl Iiifliieiiza Itoi slnn liotilaaniJoening binnen den kortst niogeiykeii tyd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds liekende bekrooiitk en vvercldberoeindc Superior Druiven Börst honigExtract t 1 L I 4 X II ir uit de KoninklgkeStoomfabriek DE HONlNGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 70 ets 40 et b j FÏ IFÖ LFF i Co WSthaven W Gonda A LATEHSTKIS KXenealS 100 J rE IL vIn MILD Veerstal U 126 te o A BOUMAN WrecA kvKSE NieumrkerkadlJeet A N va ZESSEN mW J In TOItKBN Bo ti v WIJK Oud v r A SCHEEtt HaaXreck P W BDF ft Wr K v nza HEIJDEN te Reeny ijk P v o SPr K Moercapell D v hTk iW Mng veen Wed A IKILST Waildina veen M KOLKMAN Waddmpmen P A m UltOliT Oudewater J o ONGfrSr jP KASTELEIN PoUroekerdam D HIKKEtt te IJe r op nki Du tlill rni ami i r tIklilU 1 lier fjrM i F r al Jf un f l n im H oil ttrungen hit Anlau Ztf fêrleJiletiamH weHhtOMn Nacluihmunoeti gaiibtn Utn kmift datttr umere stele nchnrfen H Hlollrn im rut lint Jtrtct Oder Ut lolchan iltanhtrttlUiftim ihntn unlet Plaket fwiê nebtnitetwittl uitiehuitl i SZ PreUlietm uM Ztwmim IretH und rrtn tuil iitirl rmntrlti uttiilt Warnung ï s Patent H Stollen iBrbuUnËfrlUi