Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1904

iNo 9396 Zaterdag 33 April 1904 43ste Jaargang ftOlIDSCHE COIRAMT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken U tiwM Ko 89 De Uitgave dezer Jourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 85 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V LI F CENTEN T ler n o 89 ADVERTENTIEN wonlen geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaat ruimte Inzending van Advertentiën tot 1 Ur Ipb inid l KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST iyHd ö BRINKMAN k Z ilUIÜlV 1 KJLI Voor GOUDA wordt gevraagd een IJver to goUeil persoon om alg AOENT op te treden voor het plaatsen van Gond Zilver en Uurwerken op afbetaling voor de Onderneming HUMANITAS ttf Arnhem Menbiedehel geluk de band Hoofdprijs De prijzen zijn 1 door den Staat i gegarandeerd I 00 000 Mk Ultnoodlging tot deelneming in de kanten van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldlotcrij waann zelter I 9 Millioea 385 660 Hark I gewonnen moeten worden ♦ prijz V 30 000 M SO OO i M 16 000 M 10 000 M 000 M s 000 M 8 000 M 1 000 M 400 M 8 l i M I Premie v 300 001 M 1 800 0 10 M 1 tüOOOM 1 48 1 OOM 3 preraien v 0 00 i M 1 Premie v 86 00 1 M 4 8 19 81 100 IS8 616 1 88 164 De hoofdprijzen van deze voordeeligeloterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigstegevaleOO 000 Mark 4 prijs 80 000 M 100 1100 M O OO I M 60 000 M 40 000 M In het geheel bevat deze loterij die ui j 7 klassen besUat 98 000 loten met 48681 prijzen en 8 premien zDodat bijna op d 1 helft van alle loten een prijs valt Bijzon I dere attentie verdient de aanmerkelijke ver 1 betering van het plan der loterij waardou II de speler in staat is gesteld eene premie 1 niet als tot nog toe alleen in de laatst I klasse maar reeds in elke klasse te winnen I De allerhoogste prijs der iste klasse be I draagt in het gelukkigste geval 1 0000 Mark jstijgt in de e kl tot 6 000 M in de jtot 80000 M in de 4e tot 70100 M in de6e tot 76100 M in de 6e tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark I Voor de eerste prijstrekking die oflficiee 1 is vastsesteld kost 1 een geheel origineel lot slechta Guld 3 60 II een hall origineel lot slechts Guld 1 15 II een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 1 De inleggelden voor de volgende klassen 1I roowel als de juiste lijst der prijzen worden 1I aangegeven in het ofhcieele trekkingsplan i I voorzien van het SVapen van den Staat welk I plan ik op aanvrage gratis verzend I ledere deelnemer m de loterij ontvang I ongevraagd onmiddellijk na de plaats geha I hebbende trekking de ofücieele trekkingsUjst Ue uhbetalInK en verundlHt van prUien I geschiedt door mij direct en prompt aan d I winners en onder de strengste geheimhouding I Iedere bestelling kan men eenvoudig I per postwissel opgeven ook tegen I rembours Men wende zich dus met de aanvraag I om toezending van loten voor de i I spoedig plaats hebbende trekking zoo 1 I spoedig mogelijk of uiterlijk tot I 5 MEI I met vertrouwen tot Samuel Heckscher Seiir I Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG I Duitschland Verkrijgbaar in fleaschen SO ets 7S et en t t aa bil H H Apothckere en Drogisten Let op het merk ASKERI V AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bö O LUUER Apotheker Markt en bö WOLFF St Co Westhaven 198 TE II 11 LI It tegen 1 MEI 1904 ol eerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Kenken en Kelder voorzien v n Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 268 KOLONIALE WERVING HAND iKLl 200 by bet aangaan van eene vrywilligc verbintenis voor Zen J treèê en voor ïngeJÖfden bö de Nationale Militie met onhepnohl rerlo of in werh flljken ilteiiHt hj het aangaan vnn eene verbintenis om Twee Jan ii gedetnclieerd te worden n arÜOST INl Il Aaiibrenggeid Tw intifc Gulden Men melde zich aan rri7 w f ixcn U litlppHehtiifftt uiet onbfptttitd veflof b i den Commandant van het Koloniuu Werfdepot te Harderwijk ol by een der plaalBclüke ol Garnizoens Commandnnten MUitieftUvJUlifeH onfïer tie ty peiéeu bü hun onmiddelijken Cbef Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Maggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van Inis bü Rnndvee Scliaap Varken Huisdieren Hoendern Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen PeTziken en verdere Vruchtboomen en Broeikaaten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd verscb onscbadelyk gearig niet liinderiyk de gebroiksnanwijzing geelt inlicbting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maohmaal Spuitje mot een g vul lo BUS f 1 50 por alA AüomWhike MUS f o Een ÖPÖirJK f l ft Küii KliiBtiokeuSjHiitjof 5 iirüotü DÜOZKN M en ÖO cfiit Pakjes 1 1 oAut G uri n onachn lelijk Zunermgs vet verzacht on neemt lii l ijk il pijn Wilg li nueBtoiif il I ftiir allo brHnÜHondüii Ook onfeilbiiiir o het vel tego i brnnd rmho d kliuraehtig huid aange ielit9en nndure lichanmai oxo en wonden Btrnkii itl en stekoiiiiigün liij vera oricg ii wmterhanden en voeten hij schurft dnuw Nft ontvimgst vati imatwisBel a 40 cent wenn Bij brand en anij of s poatw geU a b cent wordt U een wonden en verzweringen vermonsterdooB uivtnngsvot van 100 gram xaoht hot vel nitt uUjon toegezonden fi kleine doosjes 5 cent maar iloor direct hiermede Tegen toezonding vmi poat zegels a h cent of poBtivissel i u igu i In cent hoogerdan de prijs Alles mot g hruik8aanwy iug uanlievelingen te amereii yoorkoml men bloedvergiftiging en koud vimr I et per doos 6 stiiks 0 cent groote doos 100 gr im cent Wordt hel verlangde per post on attesten jMikket door het gehcele Ryk voraoiiden Per half 1 of meer Kjlo a is do eder minder Ook verkrUgbaar DU A DROST Korte Tiendoweg D 4 in prij f in kt kleinste l tpi SOLO P HOOFTMA ttZn steeds flinke voorraad afgesneden Bloemeiè iwy i i r i n fi i mmnw mw Duut GeiteeBh sljfCtreen n nbcvokn Mei Urt UI loiiia en Gom Bckroünt r PRAEPARATEN VAN 1 1 a rt i VlBni n ll ï = KraA WUNte5eIi w kl Ï Uino l arUCllC ij vinjerei 1 TOlw umtn gebrek ar eetlajt slechte Dlle eri rlni nuwhooWpllii ter mrilerklns na lÉekleof kraunbed koor ra here jevolseo OUINA LAKOCHB FERRUQIMEUX ii hM bijrondor lecen Bloedjebrek Bleelmioht kwalen yan KriUeohen leeRIjll en Vertrijglmr in fleaim i 1 90 en L Cl KCI V 4 CaV 1 kinderen iwakken ui kllerachtlge geatellen et an Ie b e Velen Als tffOaaiknichflÉt drank l ij atcxtfniaeen der sp averleringeorgancn en diarrhea ooV voor iljellJÏ8 n en kleine kinderen I m ier bin ïoot i ljellj 8 n en kleine kinderen Pm ier biu Ki r 1 70 4 ifgr 0 90 H Kgr 0 80 Chamlaeh tÜia i fCttt i f r Speciaal voor Klndervoadinc in buisen i M r ffieiKSUlKCr négr O tO H Kv 0 at Asthma Clgaretten Z irrz SS Ittt t r a ieie a fl lü f J Tamarinde Bonbons Zi Z lS fA voor klBdwiw bewllicfl Ae Tunu Ind Bonbbu vin KRAEVEI IEN S HOI M heUwgrijfce dwwteo dur ét rom vooc W kind bH HJ t de sinii lc aangroaMn it Pn per doo j 0 00 O öO CAlmaaL DacfnifkQ leemeen trbend h het BESTE llHbiniddel illjmoplouend n vemchtend mlddal by ultntnwndbeld uiuluitend io □ chjw vëpknjgbaar Pnji O aO per fleschje f 0 JPrtupmvteti I ram KRAEPCLI£N ft HOLM t XtM CN ft HOLM t 2 iBt M Mm f f t M pam KïT o eo TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEBENHÏÏIS i Oil met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN HnnrprOs 8 575 Dadelijk te aanvaarden Te be ragen J W SCHOüTEjN Grijs Haar meer De Nieuwe Lndm doet de grjjze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het liaar glanzend en zacht belet het aitvallen en neemt de pelletjes van Let hoofd iveg Eischt op den hals Loiuloii P r ij s f H i en f 1 0 per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 9 bjj Izaftk Cais Tiipier molen H Vl Ontvangen alle sooiten SCHOENWERK voor het a s seizoen nlemede wit on grp DAMES en KINDEKLAARZEN en LAGE SCHOENEN in het oiir lbriiluiit li iésm m LaarzenDiaijiiziJD KLklWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend tilllli Alle roparatiën en aangemeten werk Ww A Èt K n i il i Uoilt i l ESit l jJlCao ia Hf ir4 tjr salli j ca li in nu Tisie y jjbibuihgnTL m duu j öüüvltii gekjin n oiida dei naaui des lUtviudars Dr Mluhtteü verrairdigd t de bosw naubuiea ui hst wereldbe ruimde Atidibliasenient van Qebr StoU werok te Keulen altche I J rT12Ie erfs I Cikel eacao tn vierkantoD biisset Deze EiktJ Cwao H met melk gekookt ecse ungename gvsocde drank Toor da lijksoL gebruik een i 2 theel iiala vu t pcoder voor een Icop Ohooolsto Ah I gene akr obtige drank bü gwal van durrbee aieonts met watei gebnUkes Verkrügbaar bij de Touroaumto H 1 Apotheksre tta IV Vt Ka V K L pq S tti ITV f ïJg 0 90 a a35 GèncrMhertogomroordiger rom Hedw nd I Julius Mattenkttdl I imnterdam EalveiBtraat 103 EENie SEPOT 7ANTHIE Meu ivorilt verzoeüt op t HKIlh Ie lelirn mi En UAeuuii nu N lUVËNSWAAYZONËN QOBINCHBH Dece THEEËN worden afgel ferd il verzegelde pakjes van vij iteee n an half en em Ned om imet vermeldinK van Nommer ei Prü Tooruen vau nevenaiaanf Merk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de uitroerint van geKerile orders aanbevelende J U BIJL voorheen T BKEEBAAKT Lz 3r PülKE OODE SCHIEDAMMER GEIfEVfiE Merkt NICilHTOAP VerVrygbiar bij M PEETERS Jz N B AU bewija vaa wshtlieid ia oachef en kurk steoda voorsien van deo aaailiderFirBa P HOPPB IÏE IS iliVI ti iNRICHTIKGMt WELKE GEVAAR SCHADE ÖF HINDER KUKNEK VEROORZAKEN BURÜEMEESTBR en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de nrlt 6 eit 7 der Hinderwet Brengen ter ilgeineene kennis dat op de Secre larie ter visie zijd gelegd verzoeken met l ijlagen van IC J A Ka irs te Gou la ora vergunninj tut oprichting eenor Slagerij annex RotjkeTij voor vleeach en § pek in het perceel gelegen achter liet door hem bewoonde hms a d Tiendewej wijk I No 37 kadas raal bekend sectie C No 1061 ae Tcekens H te Gouda oiu verguiuiing tot oprichting eener Scheepinakerij op liel perceel gelegen aan den Ridder v in Catsweg kldastranl bekend aeclie I No 709 Dat op Vrijdag dcu 6 Mei 1904 des niraiddags ten rV ure op het Raa ihuis gelegenheidia ora bezwaren tegen de gevraagde vergunningin te brengen en dat gedurende drie dagen vöördien dag op de Secretarie der Gemeente tan deter zake ingekomen schrifturen kan worden keuisgenomen GOUDA den ai April 1904 Burgemeetter en Wethouders roornoeir d R L MAKTENS De Secretaris BROÖWEIt Hiiitenlaodscli Uver lcbt De oorlog te land in Oost AziS zal nog wel een week of wat ep zich laten wachten generaal Koeropatkine heeft verklaard dat liet wel de tweede hcltt van Mei orden zal voordat van een ernstige ontmoeting sprake kan zjjn Wat die landoorlog brengen zal kan dns op dit oogenblik niet beoordeeld worden Maar nn do stadbonder in Oost AziS admiraal Alexejel een der groote voorstanders van den oorlog het oogenblik gekomen acht om den Tsaar ziJn ontsl ig aanvrage voor te leggen en daardoor als het ware een nieuw tijdperk in den strijd wordt voorbereid acht de Neue Ireie Presse het gewcnschl de balans op te maken van den toestand sedert het uitbreken van den strijd in Oo t Azië ontstaan Rusland is niet gelukkig geweest vier slagschepen vier kruisers vijl torpcdobooten een stoom chip voor het leggen van zeemj nen zijn gezonken of ernstig beschadigd Maar dat is niet alles er is een moreel nadeel ontstaan zwaarder wegend dan deze verliezen het blckr da bij de Russische marine geen eenheid van zienswijze bestaat omtrent het optreden van de vloot De geschiedenis beeft al zoo herhaaldelijk hot FEViLLElOX DE VERBORGEN SCHAT 13 Maar de heer Quest was dan ook geen duivel en geen engel Hij was een mensch en elk mensch is samengesteld uit goed en kvaad Het is de vraag maar wat in hem de overhand heelt het goede of het kwade De heer Quest had om de waarheid te zegden zeer veel goeds en onder gUDStige omstandigheden zou hij ia de wereld een tamelijk achtenswaardige rol hebben kunnen pelen Om slechts iets te noemen hij had volstrekt niet lijn jonge vrouw louter om haar geld getrouwd Dat geld kwam hem leer te stade en zonder die som tou hij Bella zeker niet tot vrouw hebben genomen Maar dit nam niet weg dat hij Bella wezenlijk Liefhad en dat haar onverschillig heid daarna haar weerzien eindelgk haar ontrouw hem bitter hadden gegriefd Buitendien was hij een man van kennis en beschaving een man van smaak en ontwikkeling ja wat meer dan dit alles zegt een man die hoogen prijs stelde op de achting zijner medemenschen en werkelijk om die achting zich waardig te maken tot goede tot edelmoedige daden in staat zou zijn geveest Ongelukkig echter was de heer Quest tegelijkertijd een man met sterke hartstochten een man met genoUucht een man dt terwgl hij zijn eigenlijk ijoodlotlig gevolg getoond van gebrek aan een vast plan van wijziging in het opperbevel van onvoldoende vootbereiding En dat IS in Oost Azié alweer het geval Een veldtochtspian bestond niet de rol van de vloot was niet bepaald admiraal Starck liet haar verdedigend optreden admiraal Makarof aanvallend De onderkoning dia toch als admiraal zeker wel een denkbeeld hebben moest van de taak der vloot en in don krijgsraad dat denkbeeld had moeten en kunnen uittenletten liet don een en den ander begaan En nu een groot deel der Russische viool vernield oiihruikhaar buiten gevecht gesteld i g iat hij heen Een belangwekkende brief uit Tokio aan don Matin geelt oenige bijzonderheden over de Japansche leger mobilisatie In piauls van zooals in Frankrijk het g iheele volk te Ireften neemt zg slechts 1 pUt daarvan in busing Het leger kon dus op den dag der ourlogsverklaring gemobiliseerd worden zonder dat het indnstrieele en handelalevcn daardoor in de war werd gebrachr en van de vorschrikkelgke veibijstering die in Fraiikiijk in de eerste dagen met deze operatie gepaard ging werd in Japan niets bes ieurd Een deel van hot eerste legerkorps van 3 divisiën onder gcncr ial baior Koeiuki werd dadelijk naar de Plaksin bani aan do oustknst van Korea overgebracht Het tweede onder generaal Okoe eveneens uit 3 division bestaande ging op 10 Maait naar Oejtna in Japan waar het tot op 19 Maart datum van afzending van den brief nog steeds op inscheping wachtte Het derde legei korps zou vermoedelijk binnen 10 dagen ingescheept worden waarheen was onbekend Wy weten na dat het grootste deel dezer strijdmacht die de correspondent op 180 è 200 000 man schat op de westkust van Korea geland is zoodat de correspondent van de Matin niet precies op de hoogte was van het krijgsplan wy geven dus zgn hypothese voor wat zü waard is Het dralen met de verscheping van het 2e legerkorps schryft h j toe aan een plotselinge verandering van het veldtochtspian goiyk ook in den Chineeschen oorlog voorkwam en hij maakt daarbg eenige beschonwingen over de zwakke zgde van het Japansche legerbestuur het gebrek aan initiatief by de hoofden en de vrees voor de verantwoordeiykbeid waardoor zy te enge instructiën vragen aan het hoofdkwartier in de omgeving van den Keizer Die vrees voor verantwoordelijkheid schryft hy is een erfenis van Oud Japan w ar in de samenleving alles geregeld wasvolgens vaste wetten De jonge generaals die vol beroep verachtte en verfoeide daarin slechta een middel kon zien tot het zoo snel raogcigk be reiken van zyn hoogste doel een geëerbiedigde rang en bovenal een verfijnd en weelderij bestaan Ongelukkig ook w ren zijn levensomstandigheden gelijk men later zal zien hem met gunst g geweest Hij had in zijn jeugd een noodlottigen misstap begaan en wat hij ook doen mocht de gevolgen van dien misstap kon hij niet van zich afschudden En de gevolgen van dien misstap lieten hem geen dag met rust Zij hingen hem steeds dreigend boven het hoold Zij hadden zijn vrouw de vrouw die hij liefhad tot zijn vijandin ïemaakt Zij drukten op al zijn doen en laten Zij dreigden alles wat hij ondernemen mocht hoe fijn ook berekend ol hoe goed ook bedoeld op het laatste oogenblik voor het slagen nog in duigen te doen vallen Ziedaar met zoo kort mogelijke trekken het wezen en bestaan van dezen zonderlingen man geschetst Om twee uur in den middag naderde de heer Quest in zgn wagentje gezeten in snellen dral de laan van het kasteel Honham Toen hij nog slechts weinige minuten rijdens er van verwijderd was trok hij plotseling de teugels aan en hield stil ora het uitzicht te bewonderen Welk een prachtige plaats prevelde hij Zou zij nog ooit mijn eigendom worden i De kansen taan op het oogenblik slechts maar het tortuin kan keercn en ik geloof zelfs dit ik nu den goeden weg gevonden heb En hierop dreef hij zyn paard weder aan nadenkende over den onaaagenamen aard van de gens Fransche en Duitsche ideeën zyn opgevoed schynen zulke aarzelingen overwonnente hebben maar hg de anderen doet zich ditvoor hg elke onverwachte gebeurtenis oftoestand ZoUen zy op het slagveld zelfstandiger zgn f Dat is de x van den toestand want ondanks het algemeen erkende doorzetlingsvBimogen en den moed hg soldaten enaanvoerders kan iedere weifeling in de bevelen de ernstigste gevolgen hobben tegenovereen vjaiid die weet te manoeuvieeren enkrachtig aanvallend o treedt In het Eiigelsche Lngeihuis ia de Congoijuiii slie nos eens weer te sprake gebracht en dii irbg bleek het dat do Engelsche regeeling rapporten bezit van haar agenten over slechte behandeling van inboorlingen die zg niet aan de regecring van de Congostaut Iieeft medegedeeld Dinsdag telde de heer Emmett een vraag M er die quiiestic aan de staatssecretaris voor buitenlandschc zaken en deze antwoordde dat do Eng gezant Ie Brussel de opdracht gekregen had aan do Rogeering van den Coiigostiiat mi dc te deelcn dat de Regeeriiig te ïLonden niet de noodzakeiykheid inzag óraj do bedoelde ra iporten die reeds van ott im datum zyn en die hoewel op ernstige getbigenii sen gegrond niet het resultaat jM van oen persoonlyk onderzoek zooals diif ct het rapport Oasi ment het gevat is ter kennis van de UegcM ing van den C mgostiiat te brei gen Dit antwoord van de Engelsche regeering wekt in Brussel verhiuing en verontwaardiging De Engelsche regeering maakt gebruik van die rapporten maakten veroorlooft toespelingen eroji en geeft te kennen dat er ontzettende dingen in staan die voor de regeering vin den Congostaat alleronaangenaamst Zondek kunnen zgn Maar als men vraagt om dio stukken te zien dan weigert zy dat omdat zy niet het resnltaat zijn van persoonlyk onderzoek Do Ind Beige wgst er op dat Bnrrows wiens boek vol beschuldigingen ook niet het resultaat van persoonlyk onderzoek was veroordeeld werd wegons laster en eerroof en hg het proces bleek het dat hy geen enkel bewy s voor zyn verhalen kon aanvoeren het waren praatjes op praatjes gebaseerd Het antwoord van de Eegeering van den Congostaat op bet rapport van den heer Casement kon de Regeering van Engeland de overtniging hebben geschonken hoe weinig waarde te hechten is zelfs aan onderzochte verklaringen van inlanders die morgen precies het tegenovergestelde verklaren en boodschap welke hij hier te brengen had Persoon lijk mocht hl den baron gaarne tijden en achtte hij hem ongetwijfeld ook had hij medelijden met hem hoewel hij er niet tn de verste verte aan dacht dit alL s bij elkauder genegenheid en achting en medelijden een beletsel ie laien zijn voor het uitvoeren van lyne plannen Bovendien koes terde hij een beslisten weerzin tegen het overbrengen van onaangenaam nieuws Terwijl hij bezon hoe hij het best deze netelige zaak zou aanvatten hoorde hij opoens de zware slem van den baron die hem toeriep Zoo Quest I Eindelijk en ten laatste i Hier Willem Willem Waar d rommel zit die slungel weer f Zeker weer door roeneer Georg dien luien kerel op boodschapjcs uitgestuurd I Nu dan zullen wij ons zelven maar dienen te helpen Een oogenblik Juist deed een verwijderde stem zich hoorcn Ik kom meneer iW kom en èen lange lummel van een jongen di bowuste Willem kwaro in het zweet zijns aanschijn aangesneld iVoor den drommel waar heb je gezeten snauwde de baron hem toe Neem mij niet kwalijk baron I MeneerGeorg Ziedaar nul dacht ik het niet bulderde de oude heer Heb ik je niet honderdmaal gezegd dat je op je eyjen weik hebt te passen en niet voor raeneer Georg hier bent Komaan breng dit paard naar den sul en sorg dat het goed wat haver krijgt De heer Quest volgde nn den baron naar binnen doch bleef fn het voorhuis stilstaan bg een onderteekenen van wat zg beden verklaarden en onderteekonden en met welk een zonderlinge lichtzinnigheid de getaigenverklaringen zgn bgeengebracht En nu maakt de Engelsche regeering nog gebruik van rapporten die zg zelf slechts gedeeltelyk vertionwt en die zg niet wil of durft modedeelen omdat zy overtuigd is dat zg uiteen zullen vallen wanneer ze hel daglicht zien Dat wekt de verontwaardiging op van de regoering van den Congostaat Te Boedapest is eergisteicn een groote vergadering gehouden van parlementsleden uit de verschillende fracties Do leden der oppositie drongen ran op een welwillend optreden tegen de stakers maar do Eegeering stelt zich op het standpunt dat strenge straffen noodig zalhen wezen In een later gehouden vergadering van het Huis van Afgevaardigden werd do Regeering door Vazsonyi verantwoordolgk gesteld voor den toestand Spr drong erop aan dat de Eegeering zich toegeeliyk zou toonen Hierop antwoordde de minister van Koophandel Hioroiiymi dat de Eegeering voor eon spoedige heivatliug van den dienst maar zonder de plichtvergetcu beambten zoi zorgen Daar ook beëedigde beambUn bun dienst eenvoudig hadden verlivtg kon niet worden afgezien van hot straffen der schuldigen De minister president Tisza verdedigde de rechtmatigheid van bet optreden der politie tegen de stakers en de inhechtenisnemingen De mannen hadden zich nl wederrechtelijk in het bezit gesteld van treinen en locomotieven waarnKo zy naar Boedapest waren komen ryden Met do misleiden zal men medeiyden hebben doch de raddraaiers zullen de volle strengfieid der wet voelen Volgens do geruchten heeft de Hegeoring de spoorwegbrigade van Kornenbarg bij Weenon naar Hongnrge ontboden Deze brigade zal kannen voorzien in den dienst van 90 treinen Door do politie zyn 800 spoorwegmannen nit Agram en Fiume die zonder kaartjes naar Boedapest waren gekomen by aankomst aldaar in hechtenis genomen Ditzelfde geschiedde later met nog 500 anderen De telegraadynen lusschen Boedapest en Marchegg evenals die tnsscben de hoofdstad en Isolna zyn doorgesneden Onder de slakende diamantbewerkers te Brussel schynt een zekere opwinding te heerschen Ongeveer 300 slakers begaven zich naar de Rue de lAluuette by het oud harnas voor len schijn oai dit ie bewonderen maar m werkehjkhcid om zich nog eens te bodenken Een prachtig stuk uit den tiid der eerste Stuarts mijnheer Van Hpreni zeide hij iZih iet men er niet veel meer Ja ja dat was van den ouden Jacobus denzelfden die door de Rondkoppen werd doodgeschoten Zoo De man die den schat begroef f Ja Ik vertelde juist gisterenavond die geschiedenis aan kolonel Rooyaard onzen nieuwenbuurman een zeer hupbch man terloops gezegddien ge ook eens moet gaan bezoeken Ik zou toch wel eens dien schat heett weggesto Ik ook En ik wou d 1 mij op het oogenblik kost En dit brengt mij op de tlat Janter van de Gracbth opgezegd en Georg zweert er geen andere pachter te vinden is Onder dè7e onatandigheden we t ik t r niet beter op dan zelf het land te gaan bebouwen Maar daartoe heb ik geld noodig ik reken 30 duizend of laat ons liever zeggen 40 duizend gulden i De baron schepte adem en de heer Quest zeide nieis tVeertigduiiend gulden willen wij zeiBen hernam de oude heor Wordf vervolgd waar hij uest d Hij zou roen Ge weet pacht heeft hoog en laag dat