Goudsche Courant, maandag 25 april 1904

fdoeod middel tegen bloedarmoede eo zeuuwzwakte Onze wederverkooper de Heer Webor te Schoveningon zondt ons do hier volgende dankbetuiging die hg van een zgner klanten ontving Ik was van jong meisje af altgd vreoseiyk zwak en zenuwachtig leed aanpgn in den rug pgu in de lenden had erge hartkloppingen en was heel beverig Ik had allerlei middelen geprobeerd en veel geld uitgegeven doch niets mochtbaten Geinkklg dat ik in de couract den goeden uitslag van de Sanguinoseheb gelezen ik ben dat toen ook guan proheeren en heb er veel baat bg gevonden Mgn beverigheid is voel minder en de pynen en hartkloppingen zyn gegeheel overwonnen Zóó heett mü nq iiooit één middelgeholpen als de Sang uinoge g Scheveningen Maart 1904 Mej K HARTEVELD In de iMette iiavallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt de flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 i of 15 els per dag Üat u gotdkooptr dan etnig ander dergtUjk middel Prys per 8 f 1 50 6 il f 8 12 fl f 15 Verkrijgbaar te Öonda by WOLFF Co Westhaven PAÜ Co fabr Den Haa D ti ciitiK nn BluolMrasst a BleekzHCht IHalit riM BinDenkoorts AlKreMeenc Z r kte voortdurende HooMvUn en CIrbrcli aan vclluat IDe Slonte KINADRUPPELS YAN DR DE VRIJ diftna bnitén op dê ióoae dooi mlJi u üö o iide7MeTeiüruüid riakmerlt Vea daarop ZU lili o er l TerkiUibul k 1 1 Ok mlMk fahtUk van a tAMtOMa dn Mutf Benter eint ait Petenborg Een telegram gisteren door sladhonder Alexejef rertonden Inidt Een reeks erkenniD 5i toclit n langs de Valoe hebben aangetoond dat de Japanners ten Noorden van Windsjoe een bi langruke strijdmacht biJ Diwissl hebben tamengetrokken en dat zii begonnen zijn in Windsjou troepen bijeen to brengen De Koreaansche bevolking aldaar werd gedwongen de stad te ontmimen Een bericht s ontvangen meldende dat de Japanners vrachten die op pontons geleken hebben aangevoerd Tegenevcr Mihlie werden op een eiland door onze vrijwilliger 2 Japansche verkenners van wie de een waarschgnlijk een olA cier was gedood Op de rechterflank deden onze vrijwilligers gedurende cenige dagen stoutmoedige verkenningstochten lang den linker Yaloeoever Daardoor kon worden vastgesteld dat ztch ten Zuiden van de Pomahoeha weinig troepen bevinden doch dat de Japanners daar bezig zijn hnn booten te herstellen Een Russisch commando hestanndit uit 2 olflcieren en 32 niun bega zich in 3 booten daarheen doch werd opgemerkt en verloor in bet daarop volgend gevecht 3 man De stalkapilein Smeitzin en 11 man werden zwaar luitenant Poesjkin en 4 man licht gewond Onder dekking van bet vuur keerden 2 van onzen mannen naar het commando op ozeo oever terug V De Times ontvangt nlt Nioetsjwang het bericht dat de Bu ssen bet gebied ten westen van den Yuloe geheel hebben leeggeli iald Zy zonden daartoe groepen van vi fi i $ kozakken uit waarvan ieder man opgudiagen werd te zorgen voor het bnitmaken van minstens een os per dag Zoodoende werden in de algeloopen maand duizenden stuks vee in Mobkden binnengebracht wu irvoor geen b taling was geschied noch in golü noch in bons De Kussen gaven bulletins uit in het Chlneescb waarin het voortrukken der Japanners werd galoochend en de Russische overwinningen breed werden uitgemeten waarin de kracht van Rusland werd verheerlijkt en de overwinning der Rnssen werd voorspeld De Cbineezen lieten zich hierdoor niet misleiden doch blgven gelooven dat de Japanners Handsjoerije zullen veroveren De dagbladcorreipondenten die vergunning kregen met de Russische troepen mede te gaan vertrokken Woensdag van hier naar Moekden Zy moeten zich verbinden geen berichten te verspreiden aangaande de resultaten van gevechten ol Russische verliezen ot andere mededeclingen te doen die by het volk ongerustheid zouden kunnen verwekken Een kondschnpper van den Yulue meldt dat de Japansche voorposten dicht by de Sussischo versterkingen staan en dat grootere troepenaldeelingen zich op vyi myien atstand bevinden Hy meldde ook dat de Kussen in Noordeiyke richting vluchten en de rivier overstaken in overvulde booten zy verloren daarby honderden menschen die verdronken V De laatste post uit Japan brengt nog een en ander over de troepenverscbepingen De belangrykste vraag van het oogenblik is welke bestemming had het tweede legerkorps dat volgens den Matin correspondent wiens mededeelingen wy Donderdag vermeldden op 19 Maart zich nog steeds te Oejina in Japan bevond Het staat onder bevel ran baron Okoe een olflcier die reeds 27 jaar geleden in den Sataoema opstand zyn sporen verdiende door Koemamoto dat belegerd werd te ontzetten In de ChineeschJapans hen oorlog van 1894 95 voerde hy hot Ëevel over de eerste divisie die echter niet ten oorlog trok doch naar Formosa werd gezonden om den opstand te onderdrnkken Hy werd toen gouverneur van dat eiland By het vertrek der mail 21 Mnart wist men nog niet wie het opperbevel zou krygen en evenmin waar dit tweede legerkorps zou heengaan De mannen zeiden dat zy naar Liautong gingen terwyi het eerste legerkorps dat reeds op zee was in ZuidoostMandsjoerye en Korea ging opereeren De Times correspondent te Tokio schrglt dat men algemeen dacht dat de eerste twee division van het eerste legerkorps hg de Jaloe zouden landen en wel aan den westkant twdat de sterke stelling der Kussen aan de rtvier zon worden omgetrokken een vermoeden dat naar wy weten tot eindelooze geruchten van landingen by Tatoengkan en Takoesjau enz enz heeft aanleiding gegeven Wat na dat tweede legerkorps van Okoe betreft bflval de Bnssisohe Novotti eenige mededeelingen dia doen vermoeden dat dete strydmacht eenvoudig in Japan is achtergebleven tot het jiiurgetyde een landing hoog in t Noordwesten van Korea toeliet Onder tndekking van do vloot heeft nu aan de kust ten Zuidwesten van Tsjungdsjoe op een ot twee dagen marcheeren van Widajoe de ontscheping plaats gehad loodat de samen trekking van generaal Eoeroki s stffdmicbt die niet gelgk de Matin beweerde aan de oostkust maar nabu de Jaloemonding staat snel voortgaat Te Andsjoe staan 20 000 Japanners Volgens de verkenners vi n den Rnssischen generaal Kasjtalinski hebben de voorposten der l ipanners den linkeroever der Jaloe bereiki on Widsjoe en Jonghampo bezet men weel il it er reeds aan de rivier gevochten is zoudat de achruver in de Nowosti vermoedt dat het tweede legerkorps de tweede verdedigingslinie zal vormen Tegenover Sja lio dan even ten zuiden van Antoeng bouwen de Japanners een fort blijkbaar ter bescherming van den overtocht Aan den Russiscben oever bereidt men zich krach tig Voor lot den strgd Een Keuter telegram aan de Engelsche bladen meldt dat in drie maanden tgds 26 man van het garnizoen te Toena tengevolge van de koude zgn omgekomen Maandeiyks zgii grooto konvooien zieke en half doodgevroren manschappen naar Indie gezonden zy die öyang Tse hebben bereiki zgn die waarvan bewezen is dal zg het best legen het klimaat kunnen Ongelukkigerwyze zgn de moeiiykheden waarmede de missie te kampen kreeg niet bg haar aankomst te Oyang Tse gedaan want op die plaats loepen vier valleien uit en het is als het ware een draaikolk van wervelwinden die zwaar met stof beladen het kamp dag aan dag teisteren De torens en poorten van het fort lieten de Ëngelscbrn Dinsdag iu de loclit vliegen waarna het gebouw ontruimd werd ieneraal Mucdonald en zgn staf keeren naar Tsjoembi terug de missie m t lat escorte in liet dorp a liLei latende dat versterkt IS Volgens plaatselijke geruchten zonden de lama s van Lhassa een nieuw leger werven in de provincie Khan Ook wordt verleid dat vier Tibetaansche ambtenaren die ook volgens gerncbt onderweg varen gegaan om met kolonel Youngliusbaud te onderhandelen bun reis hadden gestaakt op het bericht van den voorgevallen strgd Geen dier ambtenaren zon echter hoog genoeg in rang zgn om gevoegelgk met de missie te kunnen onderhandelen De BrusBolsche Petit Bleu is verantwoordelgk voor het volgeode berichtje uit Kopenhagen De algemeene uiting van sympathie die zich heeft geopenbaard ten gunste der slachtoffers van de ramp te Alesund het kleine Noorscbe stadje dat dezen winter door brand vernield word heeft onverwachte resaltaten gehad Het hulpbetoon door de Noordsche landen en door vele andere landen heeft verscheiden millioenen francs opgeleverd die onder de bewoners verdeeld velen hunner znllen in staat stellen voortaan van hnn rente te leven Voor hen la fortune était venno en dormant Ook had do eerste uitdeeling van levensmiddelen tengevolge van de inhaligheid der slachtoffers tot zulke schandalen aanleiding gegeven dat de Regeering hud moeten tusschenbeide komen en aanwyzingen had moeten geven omtrent het gebruik der geschonken gelden Eenige allerzonderlingste berichten deden in de laatste dagen de ronde in de Engelsche pers over een samenzwering van Hollanders of Boereu in Transvaal om banken en winkels te plunderen en daaraan werd het nog zonderlinger bericht verbonden dat Transvaalsche vrgwilligers rich mobiliseeren en transportmiddelen hnren Wat de bedoeling van deze klaarblgkelyke tendens berichten is zal na eenigen tyd wel duidelgk worden Maar zeker is het dat er ontevredenheid groote ontevredenheid beerscht in Transvaal niet alleen in geheel Zoid Atrika Te Kaapstad werd voor oen paar weken een werkliedenvergadering gehouden En elk der sprekers viel op heftigen toon het Kaapsche ministerie aan in bgzgn van de politieagenten werd de eerste minister Jameson een ex Btrafgevangene genoemd die poogt het land naar deu ondergang te voeren En dat werd gezegd in een byeenkomst van Engelschen een byeenkomst waarin bet Engelsche bestnar werd afgekeurd en waarin woorden van lof werden gesproken over de Afrikaanders eu over de Boeren Hetselfde verschgnsel dat wy voor eenige weken te Londen opmerkten bg de meeling tegen den Chineeien invoer is in Afrika te merken de rollen zgn omgekeerd Ook in het Parlement wordt Jameson heftig aangevallen Een der jonge parlementsleden Barton hield een redevoering over de kieswet die in tweede lezing inet 42 tegen 34 steramen aangenomen is Burton beschuldigde opeolgk Jameson en zyn aanhang do Afrikaanders in de kolonie te onderdrukken en van hun rechten te berooven Barton dio zelf een Engolscliman is waarschuwde echter dut het geduld dir Afrikaanders e u ui opraken en dat wtn new de kieswet wordt ingevoerd zg zich bg de eerste gelegenheid de beste zullen wreken niet met woorden maar met daden Wg die ongeveer een jaar geleden een poging zagen doen om het geheele spoorwegterkeer in Nederland te doen stilslaan wg kunnen uiis een denkbeeld naken van den toestand die sedert een paar dagen in Hongarge bestaat De ambtenaren van de Hongaarsche staatsspoorwegen hebben den arbeid neergelegd en het raderwerk van bet verkeer heeft twee dagen geheel en al stilgestaan Door militaire hulp is de regeering er in geslaagd een paar treinen te laten ryden de minister meende eergisteren in de Kamer te kunnen mededeelen dat het personenvervoer weldra hersteld zal zgn In de liberale club had de minister Hieronymi reeds verklaard dat hg in twee dagen door 30 tot 40 trainen per dag in den dienst zon kunnen doen voorzien Het spoorweg en telegraal regiment doet dienst als stokers wissel wachters conducteurs enz de spoorwegingenienrs een korps dat nit beproefde mucbinisleii beslaat zgn met de leiding van de treinen belast en ook andere deskundige ambtenaren hebben zich daarvoor aangemeld Zoo kan ten minste een gedeelte van den dienst laats hebben Maar door deze tgdeiyke hulp is natuurIgk de qnaestie niet uit de wereld een paar afgevaardigden waaronder de oud minister Ladialaas Voeroes hebben mot du werkstakeia onderhandelingen aangeknoopt over liet hervatlsn van den dienst De stakeis weigerden echter te ondeihandelen voordat de gearresteerden in vryheid waren gesteld Eerst toen dit g seined iii stemden zy er in toe te onderluiudi len De vooi waardun door Vooroes namens de regeering gesteld voor het hervatten der werkzaambeden zgn De regeering is bereid de stakers volkomen straffeloosheid toe te staan hel houden van een algemeene bondsvergadering zal worden toegelaten en de behandeling van het wetsontwerp op de loonregeling zal worden uitgesteld tot na het houden van de tweede algemeene bondsvergadering De Kegeering is voorts geneigd het oprichten van een landsbond der spoorweg ambtenaren toe te slaan en voorstellen in overweging te nemen voor de regeling van den dienst Verspreide Berichten Fbankbuk Bekend gemaakt is het programma van president Loubet s reis naar Italié Het vertrek van Parys zul plaats hebben op heden Zaterdag des voormiddags om 9 u ÖO aankomst te Rome Zondag om 4 unr des namiddags Donderdag d a v vertrek van Napels en Vrtdagnacht zal de president slapen aan boord van de Marseillaise na de revue te hebben bygewoond van de vereenigde Frunsche en Italiaansehe eskaders Den volgenden dag aankomst te Marseille en van daar onmiddellgk naar Pargs Te Pargs is opgericht een Comité d action latino een veremiging die zich ten doel stelt de betrekkingen van stoffeIgken en geestelgken aard te versterken en nit te breiden tna ctien de Latynsche volkeren in beide werelddeelen Het voorloopig bestuur heeft tot voorzitter Paul Doumer en tot de leden behoort o a de bekende hoogleeraar Izonlet BSLOIE De werklieden in de glasblazergen te Charleroi hebben besloten de wyzigingen in het reglement door de werkgevers tegen 1 Mei aangekondigd te aanvaarden Dus geen werkstaking Dl lTSCHLAUD Door den Hamburgschen Senaat is by de Bttrgerschaft een voorstel ingediend tot het bonwen van een tunnel onder de Elbe tusschen St Fauli en het eiland Steinw rder SriMjx Koning Alfons kwam Donderdagmorgen te Palma op Mallorca aan 9T T die iets te vorderen hebben van t of verschuldigd zyn aan de Nalatenschap van Hejuffroaw MARIA CATHARINA CUIJPERS Weduwe van den Heer JOHANNES FRANCISCUS VAN VELZEN lu leven Winkelier gewoond hebbende te Oouda en overleden te Maastricht den 7s April 1904 worden verzocht daarvan vt6r den 16n Mei a s opgaat of betaling te doen ten kantore van den Notaris O C FOBTUIJN DBOOOLEETEB te Goada ZT J orderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van JOHANNES ZUIDAH in leven wagenmaker gewoond hebbende te Gouda en aldaar deu 5en Maart 1904 overleden worden verzocht daarvan vóór den 15en Mei a s opgaaf of betaling te doeu ten kantore van den NoUris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Goudsche Vereeniging VOOR OEMBSEIMOLONIEN ALGEMEENE LHDENVERGADERING OP Uoiiderdag 28 April as des avonds ten fial 9 are ia de boveowl van hel Calé Hel ScbükM Dr A MONTAGNE Ie Secretarie GOUDSCHE TUL IiPHOOXMUTSCHtfPU Algemeene Vergadering VAN AANDEELHOUDERS op MAANDAG MEI 1904 te 11 nur in het H6 el DË ZALM Balans Winst en Verliesrekening 1903 Voorziening in vacature artikel 13 der Statuten Houders van aandeelen aan toonder die de Vergadering wenschon bg lo wonen worden ingevolge art 19 der Slatutsn verzocht om hunne aandeelen 3 dagen te voren ten kantore der Hoeren HOFFMAN en Co te Gouda te deponeeren DE DIRECTIE Gouda 23 April 1904 Zaal HUii iTMll Sociëteit ONS GENOEGEN Maandag SB April Madame Sans Gêne DOOR U T Rutterdainsch Tooneelgezelschap van den Grooten Schouwburg Directeur P D VAN EIJ8DEN Tooneelspel in 3 bedryven en een voorspel van VICTORIËN SARDOU en EMILE MOREAU Vertaling va U F v d HORST Coatutnet vnn J y Unlder AANVANG Vit DUB Pryzen voor leden vau de S O G ft voor niet leden f l M Plaatsbespreken en loten Zaterdagavond 8 uur OpenMre Yerkooping TR GOUDA 9P DINSDAG 3 MEI 1904 dal morgens ten ure aan het lokaal Wyk K No 232 aan de Peperstraat VAN EENEN NETTEN Inboedel Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEHENHÏÏIS et ACHT KAMERS ruimen KELDEB en grooten TUIN Hanrpr IL 575 Dadaiyk te aanvaarden Te bevragen bi J W SCHOUTEN Gouda en Stolwijk HKT BESTUUR der dtdeelluu Oouda eu Onutreken van de Hollnndnehe Maafehapiilj van hnndbonut zal A getitgmame Aeelnaute trachten in het Winlorseizoen 1904 1905 twee Landbouwwintercnrsnssen te doen houden waarvan eene te Gouda en eene te Siolwuk Het onderwya omvat de beginselen der Natuurwetenschappen voor zoover die met den landbouw in verband staan de beginselen der landbouwkundo en der Veeteelt daarbg rekening houdende met den aard der behoeften van t landbsuwbedrgf in de omgeving Aan deze Cursussen kan een ieder deelnemen die dea leeftyd van minstens 15 jaar bereikt hebben en bewy eu kunnen voldoend Lagoronderwgs zoo mogeliik ook Herhalingsooderwys genoten te hebben Een schriftelgk bewgs van het Hoofd der School welke zg bezocht hebbon 6f een mondeling en schrifteijk onderzoek zyn hiervoor noodig zy die als I eltoot4er de lessen willen volgen kunnen hiertoe in de gelegenheid worden gesteld Het onderwys wordt kosteloos gegeven Leermiddelen worden gratis verstrekt Elke Cursus duurt twee jaren en wel gedurende zes achtereenvolgende maanden in het Winterhalfjaar Een ieder die een dezer Cursussen wenscht te volgen wordt verzocht hiervan vóór 15 MEI a s schriftelgk kennis te geven aan den ondergeteekende met opgave aan welko Cursns men de lessen wenscbt te volgen Namens het Bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken der Heli M i van Landbouw de Secretaris H N VALC8ENIEK db GREEVE OFSKEABEJIBEOOnNfi De Deurwaarders VAN DER PUT i HAKCKSEN te Rotterdam zullen aldaar op DINSDAG 3 MEI 1904 des voormiddags ten e f uurbg de stallen van de flrma BIERMAN Co aan de llHgo Oe tirmolêtraa $ publiek om contant geld verknopen ± IS P 4U K afkomstig van de JateWcaii felrotemm Compaug zeer geschikt voor dravend en zwaar stappend werk welke paarden nog dagelgks bij genoemdo f aierlcaii felroU m Cv In gebrmlk a Te bezichtigen één uur vóór den Verkoop Verbandwatten BIJ WOLFF Co Westhaven 198 Nog 14 dagen He VIjriieiide gr ole HËNGELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 7 Mei 1904 in het openbaar te Hengelo G in het Hotel do Carper van den Heer W B WITTE 60000 Loten 1000 Prijzen HOC F DPR IJ S 10000 O ld 2 1 1 Ccara tsLxa tezx 2e prijs 5 Vette Koeien of 1000 Gulden in Contanten 3e prijs 12 Vette Varkens of f 00 iulden in Contanten 4e prijs 300 Gulden in ontanten 5e prijs 160 Gulden in Contanten Voorts KOEIEN VARKENS SCHAPEN RIJWIELEN NAAIMACHINES MEUBELEN HUISHOÜDELIJLE ARTIKELEN LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN enz enz Door den ondernemer zal ieder Koe voor 150 gulden ieder Varken voor 50 Gulden en ieder Schaap voor 10 gulden worden teruggenomen De minste prgs vertegenwoordigd een waarde van 4 Gulden De uilslag der trekking zal voor zoover de Hoofdpryzeu betreft zoo spoedig mogeiyk in verschillende couranten bekend gemaakt worden De trekkingsiysten liggen 4 dagen na do trekking gratis ter inzage hg de wederverkoopers of A 10 cent aldaar en bg den ondernemer D J JANSEN te Hengelo verkryghaar Prijs per Lot f 1 00 per post f 1 05 Verkrggbaar bg D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bg LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 78j B L RAASTROP Lange Groenendaal I 123 JOH on BOER Lz Hazerswoude Dorp A BOUEGOM IJsselmonde Uankbediigiiigeii wy ondergeteokonden betuigen hiermede onzon oprechten dank aan den heer D J JANSEN te Hengelo O voor de goede ontvangst van de door ons gewonnen pigzen in zgn Verloting te Hengelo G gehouden en beveelt oen ie Ier ten zeerste aan zgn geluk eens Ie beproeven door t koopen van een ot meer loten in de Vyftiende Verluting waaivun de Irokking zul plaats hebben o i Zaterdag 7 Mei 1904 P Schieving Drogeham G J Schiffer Vlissingen A de Veer Heesch Wed C Mulder Gouda P Humelgnck Bas van Gent J J Lavooy Zwolle Wed v d amp Brunssum P Wellen Fgiiaiiit H A rlerhül Suderwicb G v Schorpenzeel iJiemen H Damhuis Snoek L Olieslager Snels Goirle U Waljiiart Voorburg 1 lager Loenwarden C v lirookboven Bergen op Zuoui J Glas Wormer V v d Meulen Maastricht J Seggelink Enschede S v d Willi Hatlingen P Lusthof Liemordijk L Sassen Maren J Moonen Kunrade H Weslerink Nunspeet I H Pleiter Vollenhovo C h Heyndrikse Eede I F Senden Beek F V de Jager Rotterdam A v Lun Vreeswijk Wed Witteveeu Insum C Blok Enkhuizen J V d Voort Loosduinen W Landsmeer Zwyndrecbl I H Bosch Amsterdam I H Bosch Amsterdam Th C Mens Voorhout C Oudshoorn Ouderkerk H F O Milort Schiedam H lluiining Alkmour A v d Wagt Iloerinoud V Hegslek Haarlemmermeer W Born Groniogen P de Vos Lopikerkapel P Paase don Haag A Tuystel Zierikzeo G Verliuil Urnten H v Leeuwen Schiedam C Verheul Lopikerkapel W v Well Meerlo M Osephuis Schieiinni T Baas Scliellinkhout K A Krygsman Dieren N Caro Krommenie J V J Akkersdijk Aruhem O J Vroser Heeroiiveen J Rainkonia Enklmizen A de Boer Vollenhove Mej M F Hakker den Haag W Weltiiig Emmerik J Rotte Kliewontsdgk T Steltenpool Wervershoof Wed R Rienelelt Kenesso A Sok Arnhem A Jansen Heteron H V Waldorveen Breukelen A Scheors Cugk D Ratelband Winterwgk F Eshnia Almelo Th W V Driel Uoornenburg J v Loosbroek Leuth C v d Hart Utrecht B Stegere Westervoort J Boerrlchter Oldenzaal J Bernsen Jo Angerloo E v Loenen Oud Loohdr A Poot IJsolstein E Vagevuur Kaalte J Koster Kooten N v Keppol Potten P Meerens Harderwgk C Udenboudt Utrecht J Brand Oldenzaal G d Toonder Hanswcerd J R Prout Goes J W Egt Wohl F J Adringa Bolsward 1 v d Rgzen Halsleren J Schooto Wormer M Men Vqorburg H Passer Sloterdgk W Snelleman Rotterdam i Jansen Dieren Zeer vele dankbetuigingen liggen nog ter inzage by D J JANSEN te Hengelo G Markt CÏOUUA SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau 1ste kwal HEIKEEENS QERSTE en andere Bieren Van af heden by mg verkryghaar het zoo bekende en beroomdc ZBr ULiara Bittertje van de Firma H BOOTZ in De drie Fleschjes te Arasterdam Aanbevelend J WOL DE lilt E II G N B Door het plaatsen van een BILLARD op de Bovenzaal kan ik met nog meer aandrang mfln BOVENLOCALITEIT aanbevelen tot bet houden van HUISHOUDELIJKE VERGADEBINPEN enz Flink ingericht voor VEHKOOPINGEN alsmede voor BRUILOFTSFEESTEN Tooneel Piano enz Billgke conditien ROLOIVIALE WERVIING HAND KLL 200 b t het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor Ze jaren en voor ingeiyfden bjt de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkeHjken dtmmt bg bet aangaan van eene verbintenis om Xwee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDlE Aanbrenggeld Twintig Gulden Men melde zich aan VrlJwUUgera en MliiUeplIehUgen mei onbepaalil verlof by den Commandant van bet Koloniaal Worfdepot te Harderwyk of by een der ylaatMitJke oi Giraitttens Commandanten MaUiepHehtinen onder de Wapenen by bun onmiddeiyken Chef