Goudsche Courant, donderdag 28 april 1904

naeU ran Zondtg op Maandag leiding van den afgevaardigde Barsony vergaderd en moest Maandagmorgen verklaren dat ieder verder verzet notteluus in en dat de taking ala gi mdigd moest worden beschouwd Uit bevel telegrapbiKch over bet land verspreid bad bet veder opvatten van den dienpt ten gevolge En beden rijden de treinen weer u Hongar e De itaKlng te Marseille neemt in omvang toe Uok de ingeschrevenen bjj de marine hebben nn van bnn kant besloten bet werk t staken Zondagmiddag hebben de voerlieden oen vergadering gebonden waar ongeveer bOO man aanwezig waren 4 eischtes in een motie van de patroons de oako ming van een reglement vastgesteld b j de laatste werkstaking De aldeeling Havre van des bond van kapiteins op de groote vaart die een telegram bad algezonden aan den minister ad iaterlm van marine zooals wg gisteren medegedeeld hebben heelt in baar verga dering van Zondag aen wensch nligrsproken waarin d gevoelens van de kapiteins en uheepsolflcieren aangaande het hangen Ie geschil uiteengezet worden De vergadering overweegt dat de daden tegen de tocht bedreven door de bemanning boe langer boe talr ker worden aan boord van ide Fransche koopvaardijschepen en dat daardoor de belangen vao de Fransche scheepvaart in gevaar worden gebracht terwgl het op die wgze onmugelgk is dat de koopvaardyUoot weer tot bloei komt Zy overweegt verder dat er geen zeevaart mogelijk is zonder discipline daar de veiligheid van schepen en opvaren ten er van af kunnen hangen Zy hoopt dan ook dat de minister van marine als de naluurlgke beschermheer van de koopvaardgvloot strenge en onpartydige maatregelen zal nemen om den geest wegte vagen die sedert eenigen tyd heerscht onder de bemanning der schepen en dat de minister de bestaande wetten toopasse die voorzien In gevallen van inbreuk op de dlMlplioe zooals die zyn voorgekomen onlangs te Marseille I III I mil 11 II mil I liiiisiiiiinii Verapreide Berichten Fbarseuk op een ham betreffende insinuatie in het blad van den bernchten Rochefort Is door een der getuigen In het revisie proces den markies Ue Valcarlos bekend gemaakt dat hy nimmer Ureyfus heeft aangewezen als verrader De meerderheid der raadsheeren in het Hot van Caiiatle moet estemd yn voor een revitie van het vonnis door denkrygsraad te Rennes gewezen zonder een nieuwe behandeling voor den krygtrnad De officieren van de koopvaardyvloot te Marseille biyveu by bun voornemen niet weer in dienst te treden alvorens hun vijldoening is gegeven Buiten de collega s te Htvre verklaarden zich ook die van Port Vnndres en Nice solidair wat het verkeer stremt met Algiers Tunis en üorsica De minister president heelt den minister Tan marine opgedragen vice admif sal Uigon met de kruiser li8 Hire en diililéu tn de torpedo jagers liallebardo en 1 ertul iance naar Marseille te zenden OUIKIXUID Uit Athene wordt gemeld Toen de leeretarls van het Qrieksebe consulaat te Smyrna Delyannis eenige Uricksche inagazynen wiije doen openen die waren gesloten wegens bot niet betalen van belasting ontstond een bloedige botsing met Turksche soldaten De secretaris die licht gewond werd vuurde op de soldaten Hy werd daarop met twee kawassen van het consulaat door de Turken levangenganomen maar na tnsschenkomst van den Franichen consul weer vrygelateo Een eikader wordt in gereedheid gebracht naar men legt zal dit naar Smyrna vertrekken waar groote opgewondenheid heerscht POITUOSL Batiefknde do staking der lypografon te Lissabon wordt nog medegedeeld dat sy aan hun patroons onmogeiyke eischen had den gestold De zetters die volgens den geldenden loonstandaard zeer goed betaald worden zullen vermoedeiyk aan het kortste eind trekken De groote bladen hangen hun telegrammen berichten en verslagen duideiyk geschreven In bnn tydingzalen op en worden zoodoende toch druk gelezen Amkkiks Volgens een telegram uit Blo de Janeiro dreigen moelelgjcheden tossche Braiilifi ên Peru Peruaansche troepen ouden gewelgeM hebben een geleed te Ontmiraeo wanrop Brasilifi recht heefL Laatstgenoemd Isnd hield dienaangaande horhaaldeiyk verloogen zonder den gewenschten uiulag sa Men hoopt het geschil nog in der minne Ma schikken BINNENLAND 8TATEN 0ENEUAAL TWKKMic u M im m m Zitting van Dinsdag 26 April Hoewel sedert Vrgdag zich nog verschillende sprakere voor de algemeene beschouwingen over da Drankwet hadden opgegeven kreeg toch de minister van Binnenlandsebe Zaken reeds nu het woord ter bespreking van een speciaal punt De heer Talma sloot zich hy dit beloog aac Zoo ook de beereii Ring en timidt laatst onoemde verdedigde daarby de rapporteurs tegen het verwyt gezocht te heb ben naar een middel om aan een noodwetje te ontkomen De heer Hees wees er op dst de minister nog in Februari het standpunt innam dat by thans bestrydt en drong nogmaals ernstig op indiening van een noodwetje aan De minister antwoordde dit onnoodig te achten omdat het geen eind zou maken ann de onzekerheid Wel zou hy overwegen of er aanleiding bestaat by de toenemende onzekerheid te komen met een interpretatieve wet die elke moeiiykheid afsnydt De heer van Ksrnebeek wees daarna ook nog eens op t gevaar van rechteriyke uitspraken in stryd met die van den minister De heer Talma wees or nog op dat sla er storing mocht komen deze door den heer Mees zal zgn uitgelokt dien hy uitnoodigde om zyn uitlegging door een motie te doen beslissen opdat bg verwerping de rechterlijke macht een interpretatie vernemen kan Naar aanleiding van een vraag van den heer Smidt verklaarde de minister van Justitie zich beslist voor de nitlegging van art 26 door den minister van Binnenlandsebe Zaken gegeven en verzekerde dat lig geen aanschrgvingen zal doen nitgnan om niet te vervolgen ond r opmei king evenwel dat het parket bevoegd met verplicht is te vervolgen Intnsscben achtte de minister vervolging schier ondenkbaar na de duidelyke interpretatie maar ook hy is bereid een interpretatieve wet te geven in dien zin bv dat zg zal bepalen dat de vergunning loont tot 1 Mei 1905 Op een vraag van den heer Hees of de Regeering spoedig deze interpretaiieve wat zon indienen zeide minister Kaypor niet te antwoorden omdat de heer Hees twee van s ministers vragen onbeantwoord liet Daarin zag de heer Mees een persooniyk feit waarin hy aanleiding nam te proteslaeron tegen s ministers bonding tegenover hetgeen hy i spreker in het algemeen belang ter 4lle van de rechtszekerheid vroeg De algemeene beraadslaging over het Drankwetontworp zelf werd daarna voort ge iet D heer de Savornin Lobman had liever aan radikaler omwerking van t e bestaande door hem schoorvoetend aanvaarde Drankwet gewenschl omdat het daarby aangonomeni stelsel niet geleid heeft tot h t doel bevordering der matigheid door beperking van het aantal drankhuizen Z i vermindert deze wat niet het aantal drankgelegenheden maar beschermt zy het monopolisme maakt den tappers het leven zunr maar bevordert het huisdrinken Hy bestreed het stelsel en zou daarom wenschen dat waar alcohol verkocht werd niets anders mag verkocht worden Hy betreurt du ongemotiveerde wegneming van het Oothenburger stelsel en voelt ook veel voor de local option De heer Rink is aan t woord maar wegens het vergevorderde uur gaat de Kamer uiteen tot morgen 11 nnr Door het bestuur van het Oenootschap van leeraren aan Nederlandsche gymnasia is het volgende adres gericht aan de Eerste Kamer Het beslunr van het Oenodtschap van leeraren aan Nederlandsche gymnasia heelt zich tot de Commissie van voorbereiding van het wetsontwerp tot wgziging en aanvulling der wet op het Hoogeri Onderwys in de Tweede Kamer der Stalen Qeneraal gewend met een verzoekBchrllI dat nit bet genoemde ontwerp niet mocht worden aangenomen en vastgesteld de bevoorrechting van het byzonder g mnasiaal onderwgs bovun het openbaar zooals bedoeld is by art 107n 3 4 en 5 der nu in die Kamer angenomen wy igingen De afgevaardigden van Winschoten en Zatphen dr D Bossen mr Ooedian Borteiius hebban in de zitting van 9 Maart 1904 gatroeht door het Indiecen van aan aBMdenant op art 107a 2 dia ongelgkheid zooveel mogeiyk weg te nemen Dat amendement werd echter verwoijpen door de meerderheid met 53 Ugen 27 stemmen Het bestuur bovengenoemd ofschoon ook om vele andere redenen het ventneel tot wet worden van genoemd ontAirp een ramp achtende voor het hooger onderwgs en zich aansluitende hg hetgeen gezegd is in bet verzoek door het hoofdbentuur der vereeniging Volksoiiderwgs aan uwe vergadering gericht wenscht zich in dezen oitslnitend te stellen op het standpunt van gymnasiaal onderwys en betreurende dat het wetsontwerp reeds is aangenomen door de Tweede Kamer der 8taten 0eneraal zich me den meesten aandrang te wenden tot uwe ver adering om te voorkomen dat het wetsontwerp tot wet worde verheven Tot nadere adstructie van zgn verzoek ver oorlooft bovengenoemd bestuur zicbdevrgbeid voornameigk hierop uw aandacht te vestigen dat door aanneming van bedoeld wetsontwerp een zeer groote stap achterwaarts zou gedaan worden ten opzichte van een goede regeling van het hooger onderwgs Immers teiwgl af doende waarborgen voor leugdelgk onderwgs alleen gevonden kunnen worden in een goede organisatie daarvan en examens tot dusver alleen ais een nuodzakelgk kwaad werden bescboowd zul dan het zwaartepunt bg den zeker te verwachten wedgver tusschen openbaar en bgzonder gymnasiaal onderwgs juist gezocht worden in examens en zal van organisatie van bet gymnasiaal onderwys geen sprake meer zyn aangezien de vrye gymnasia een volkomen vrgheid zullen genieten om hun programma samen te stelle zooals zg willen zonder dat er voldoende waarborgen zgn dat dit even goed of beter is dan dat der openbare zooals dat bg koninkiyk besluit zal zyn geregeld en waaraan deze zich stipt zullen moeten bonden Naar het resultaat der eindexamens zal eon gymnasium worden beoordeeld niet naar de wyze waarop een grondslag voor verdere wetenschappelijke studiën wordt gelegd Het gevolg zal zyn een zoo gemakkelgk snel en goedkoop mogelgke atrichting naar degelgkheid en veelzgdigheid zal bg het voorbereidend hooger onderwgs geen vraag meer zyn te meer ala ain de in uitzicht gestelde universiteiten met beperkte leerkrachten in dezelfde richting en op dezelfde wyze zal worden voortgegaan Dat deze met recht te vreezen desorganisatie van het gymnasiaal onderwgs hoogst scbadeiyk is springt vanzelf in t oog Om deze redenen wendt het bestuur van het Genootschap van leeraren aan Nederlandsche gymnasia zich dan ook met vertrouwen tot a met het verzoek het wetsontwerp niet aan te nemen I Gemcng de Berichten Men schrglt uit Velzen Qisterochtend te 7 nar toen de tram zou worden overgezet was het personeel der fabriek te Amsterdam nog ni t aanwezig zoodat alles moest verr ht worden door den kapitein die in zijn stnurhnisje staat en daar uiet uit kan en door twee dekknechta Welnu de overtocht w aarbij de ingenieur Feith tegenwoordig wal duurde 11 ifiinuten doordat aan de Velserzijde de rails der pont niet waren te krygen in het verlengde van die der losbrug voordat de pont door de knechts door middel der pinnenii die hy aanleggen het afdreven moeten voorkomen was recht gewrongen Dit nn was te wyten aan het luttel beetje wind dat er nn stond Een der pinnen sloot zó6 goed dat zy met kracht door een der dekknechten in het gat moest gedreven worden Gistermiddag reed de tram weder met vier wagens en dan gaat zy tjct per punt over Indien Gisterochtend van de zgde van Beverwgk personen wa en gekomen om over te gaan toen de pont precies wegging zouden zy een oponlhond hebben gehad van minstens 25 minuten En toch moet de voetbrug weg De volgeode historische samenspraak heeft by een onlangs gevoerd proces tusschen een ambtenaar van het O M en een getuige plaats gehad Het O M vraagt Heeft n ik weet dat n niet heeft doch Ik moet n de vraag wel stellen den 24n het was niet de 24e doch de 25e doch die verkeerde datum berust op een vergissing in de stukken den beklaagde gezien ofschoon eigeniyk gaat het hier niet om den beklaagde doch om den aanklager want er is geen tegenklacht ingebracht maar dat begrgpt n toch niet dds ik vraag u Jaf of Neen f Do getnige langgerekt WitteP Avdp Te Oiessen ia do deken van het atudentencorps Chr tian Buscb mod ttud op 5 jarigen leeftgd overleden Het hem is een ori iueel man heengegaan het echte type van den bieralndaut nit da Fliegende BUtter dat nog maar zalduara vertagenwoordigd is Busch maakte van den nacht een dag en als alle bierhuizen in de stad gesloten waren wist hg nog altyd een geheime bron te ontdekken waar hg zgn onverzadelgken dorst kon lesschen Busch is onafgebroken sedert 1871 te Oiesien aU student ingeschreven geweest Deschryver van de Kamerovarzichten in de Midd Ct heeft nit zeer goede bron vernomen dat verleden week namens da Katholieke Karaerclab aan dr Knüper is medegedeeld dat het ontwerp Drankwet zooala het daar ligt voor de katholieken onaannemelijk is Daarop heeft de premier geantwoord dat hy gaarne concrete voorstellen van de heeren in overweging zal nemen maar ingeval van verwerping de por tetenillequaestie zal stellen Het ft dus over en weer een op zien komen spelen Amsterdam 26 April 1904 Alsnienw ingekomen wyzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wB V de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Buitenlandsche Bankvelr oouiging 60 pCt Hellingman Bouw Hy 95 Hg tot eipl van Bouwgronden Neerlandia 80 Passoeroeansche Koffie Cnl tuur My 50 Landbouw Hg Temoeloes 75 Kostei Exploratie Hy 8 Droogdok My Tandjong Priok 163 Koninkl Mg de Schelde 85 Fransch Holl Oliefabrieken 110 115 CalMKIellt slukscbe Handelsvennsch Holul Amheroschs Hypb voor Ne derland volgestort 160 Holl Hypb 30 pCt gest 160 Oranje Nassau Hypb 150 Ned Stoomboot My Offerte Arnhorasche Tramweg Hg 110 s Oravelandacho Tramw Hg 55 Uy v Assurantie Disconleu ring en Bel der Stad Rotterdam 170 Nederlandsche Lloyd 62 Winstaand Kon Pakeiv Hy 1 400 Opr aand My tot expl der Suikerfabriek Kalitagor 60 AANGEBODEN Aand Qeldersche Orcdietvereeni ging 170 pCt Bouwondernaming Willemspark f 425 Landbouw Hg Getno 80 pOI Russische Busch Expl Hg 80 Mgnbonw Mg Buekit Poiidak 100 Droogdok Mg Tandjong Priok 173 Nederlandsche Scheepsbouw My 130 Constantia Electric Works Venio 60 Nederl fabriek v Werkt en Spoorweg Materieel Serie A 78 Oblig Amsterdamsche Hypotheek Waarborg My 99 Aand Hollandsihe Hypotheekb 20 pCt gestort 168 Intercommunale Hypb 80 Nationale Hypb 325 Utrechteche Hypb 2e Serie 270 Hy tot expl V Waterleidingen in Nederland 89 Oblig Verg t Christ verzorging V Krankz Zenuwlgders in Nederland 97 Winstaand Koninklgke Paketv s Hy f 425 Opr aand Algatierne Consignatie Bank Bod Opr aand Holl Hypb f 210 De Ellectenveiling zal gehouden worden 10 Mei 1904 de inzendingen kunnen worden ingewacht tot 2 Mei e k Amsterdam 26 April 1904 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 26 April door Insscbenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder conrante Fondsen Aand Commissiebank te Amsterdam 10 pCt gest exdivid 180 pCt l My t expl V Boawterre uien Dir C WIegand f 800 Pref aand Suikerfabriek Poer wokerto 116 pCl Scrip Pref aand Suikerfabriek Poerwokerto 110 Aand My Landbouw My Pongga lOA My t expl van de Brakke Grond cnm dividend 63 Kon Mg de Schelde Scheepsbouw en Werktnigenfabriek ta Vlissingen cum dividend 86 Ned fabriek van Werktuigen en Spoorweg Materiaal Serie A 13 Amsterdamsche Chininefabr 116 5 pCt Oblig Ned Stoombleekery te Ngverdal 100 Aand Arnhemsche Hypb voor Ned 10 pCt gestort 152 t Oravanhaagsche Hypothb volgestort 104 Haarlemsche Hypb 10 pCt geetort ex dividend 150 Ned Tiend Hg 20 pCt gestort cum dividend 100 Rotterd Hypb voor Ned 10 pCt gestort 266264 ZeidH Hypb 10 pCt gest 200 Stv Hy Arastel 39 Oeidersch Overgsselsche lokaal Spw Mg 128 Dedemsvaartsche Stoomtr weg My 103 Tweede Koloniale Zee en Brand Assurantie Mg 10 pCt gestort 75 Oost Indische Zee en Brand Assuranlie Mg 10 pCt gest 25 Sioomvisscherg Mg Oceaan 36 Ueuwarder Waterl Mg 60 70 4 pCl Obl Studenten Sociëteit Minerva 80 Opr aand Holl Hypb f 210 Weltevreden expl My van Bouwterreinen 400 Petroleum My Moesi Ilir 32 Stadsnieuws GOUDA 27 April 1904 Met volgende ingekomen stuk is aan de raadsleden toegezonden Gouda 26 April 1904 Ingevolge het bepaalde bg Art 1 vac de by Uw besluit van 11 Haart jl No II vastgestelde Instructie voor den Bouwmeester der gemeente Gouda Gemeenteblad 1904 No 169 hebben wy de eer voor de benoeming van oenen Gemeente Bouwmeester voor te dragen de Heeren t I L KOOLE Wzn Gemeente Bouwmeester te Zierikzee IL L H E ViH HYLCKAHA VLIEi Architect werkzaam aan de Ge meenteGasfabrieken te Amsterdam IIL J D WEVER Jr Adjunct Inspecteur by het Bouw en Woningtoezicht te Amsterdam IV P KOLPA Gemeente Architect te Almelo Een voorzeker zeer zeldzaam jubiié wordt a s Zondag l Hei gevierd Op dien dag namelgk zal de heer W Krombont thans Hoofdcommies ter Secretarie 40 jaren onafgebroken ala ambtenaar m dienst der gemeente zgn We zeggen onafgebroken omdat de heer Kromhout ook In dienst der gemeente was van 1 Februari 1852 tot 15 November 1867 dus tu zameu roim 45 jaren Het zai den Jubilaris die zich door zgne groote welwillendheid en Ifulpvaardigheid in de achting van zgne stadgunuoten en van velen daar buiten mag rerbeugeii zeker op den In Mei niet aan bewyien van belangstelling ontbreken De heer G Boot alhier beeft bg gelegenheid van den verjaardag van Z K U Prins Hendrik eenige dichtregelen vervaardigd en die aan Z K H toegezonden waarvoor hy onderstaande dankbetuiging ontving s Gravenhage 26 April 1904 Ingevolge de bevelen van Zgne Koninklgke Hoogheid den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg heb ik de eer U WelEdelen Hoogstderzells dank te belnigen voor de geiukwenschen Zgner Koninkiyke Hoogheid aangeboden ter gelegenheid van de herdenking van Uoogstderzulls geboortefeest De Kapitein Adjudant van Z K H den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg VAN SUCHTELEN VAN DEB HAAEE Gisteren slaagde voor de acte lager onderwgs de heer P van der Roer leerling der Rykskweekschool te Middelburg By Kon Besl zyn met ingang van 1 Mei o a benoemd bg het 3de regiment tot majoor de kapitein H J van Hille adjudant Tan het 4de regiment by het 4do regiment tot luitenant kolonel de majoor J H MakWnk van het korps i By Kon Besl is benoemd iot hoogheemraad van bit h ogheemmadschap Rgnland provinciën Noord Holland en ZuidHoUand den heer J C van der Torren Ie Waddinxveen Gisteren slaagde te Utrecht oor het examen vrye en ordé oefeningen Her gymnastiek Mej P G Kila te Haastrecht Zaterdagmiddag had het dochtertje van De V te Bodegraven toen zg door moeder met een rijksdaalder het halve weekloon van Toder naar een winkel gestuurd werd om 1 oodschappeD t doen het ongeluk op de brug te struikelen doordat zij kapotte schoenen droeg Het meisje viel en de rgksdaalder rolde uit haar hand in den Rgn Bedroefd ging zg naar buis om het ongeluk te vertellen aan vader en moeder die natuurlgk ontstelden bg het vernemen van dit verlies Het was wel erg als men soo n groot gezin heeft en van zoo weinig moet leven en dan zoo n heele rgksdaalder weg i Was een treurige middag voor het gezin maar hot ging hier als in een sprookje want de avond bracht er eensklaps blgdschap en dankbaarheid in Een heer in de Spoorstraat wien het geval ter oore was gekomen toonde zgn menscblievendheid door in den avond aan de ondersten rgksdaalder te brengen om hen schadeloos te stellen voor het geleden verlies en even daarna kwamen een jongen en een meisje uit de Wilbelminnstraat bun f 2 75 brengen zyiide de opbrengst van een collecte die de twee kinderen op aanraden van de moeder van het meisje m de buhrt hadden gehouden De menschen waren eerlgk genoeg om aan de kinderen te zeggen dat rg dit geld eigenlijk niet mochten aannemen want dat zy zooeven door een heer al schadeloos waren gesteld Op herhaald verzoek van de kinderen besloten de ouders eindelgk dit geld met dankbaarheid aan te nemen als een bnitenkansje en er een half mud aardappelen voor te koopen HiiSTEECUT 27 April Heden raurgen vroeg vertrok de 14 jarige zoon von den londbouwer A B naar het land met het eten was hg nog niet terug zyn broeder ging naar hem kgken en vond hem dood bg het hek 375 Staats loteriJ 4o Klasse Trekking van Woensdag 27 April No 14670 1 1500 210 I 1000 18014 19741 en 20352 ieder f 400 20493 f 200 4192 14178 en 20958 ieder 1 100 Pry on van I 65 3 289 j 6959 9109 12076 15119 17990 58 96 6000 20 12144 92 18021 81 98 6114 9345 12267 15202 60 108 2440 6226 61 12400 66 84 l 70 6321 63 14 I 3t2 94 3fi 3028 28 9405 31 16 18210 60 66 41 9 59 34 50 70 3134 52 9B 12587 91 56 95 3230 72 9005 12600 15470 64 214 31 89 23 4 86 72 38 3341 6475 36 49 15 546 18 S77 40 3408 81 73 86 51 94 57 79 6527 84 1271 2 3649 35 9j 9 79 18414 67 97 67 95 61 38 9736 79 15617 18522 99 3708 75 76 12872 20 32 300 72 6668 88 12904 40 UI6I2 82 imO 6737 9861 10 43 34 410 79 68 86 58 77 63 33 80 84 9918 13006 84 18724 68 4074 6835 56 62 15758 71 73 4113 81 76 68 1 5820 86 86 4238 6937 10040 70 43 18816 64 52 60 88 13107 15974 32 72 4375 7086 10154 27 16002 44 632 76 81 10220 37 6 19023 49 80 7301 66 46 26 19135 796 4448 20 10362 54 44 69 822 54 40 10417 57 46 19319 930 59 76 19 60 88 66 78 83 7436 71 79 16105 19412 1036 4618 83 10610 13202 18 49 44 38 91 16 62 23 19502 45 4616 7536 90 80 16225 25 59 4727 93 91 13341 16377 33 83 89 7625 10641 13434 16403 83 94 90 27 10707 13675 23 19639 1174 4845 7714 10814 13762 54 19746 1246 75 66 37 13806 16508 52 47 94 72 81 22 63 62 69 4914 7807 10993 74 16645 111841 1310 1459 89 10 11046 13918 16771 70 5061 32 68 32 72 76 69 71 92 81 67 95 91 1601 5171 7966 11100 58 16900 19945 19 97 8246 27 14020 61 78 89 5282 60 98 14107 17035 20015 1666 5306 96 11238 53 76 20109 62 38 8308 60 74 17125 14 67 51 48 61 14237 17341 43 87 54 8443 66 70 67 48 17 5 5412 50 11303 11333 71 87 1R0I 46 61 11464 14407 90 20259 29 69 8505 68 33 17472 65 36 72 57 83 72 17502 75 7 75 8647 11510 83 33 77 58 94 8770 49 85 69 20400 82 5533 80 90 14503 17621 32 1902 73 91 11658 63 29 37 6 6645 8808 60 90 75 50 71 88 21 66 99 17704 20519 2019 5773 25 72 14608 14 32 88 76 66 11726 79 16 78 2362 88 82 21 93 17 81 68 99 95 97 14709 58 93 2669 5806 8901 11923 84 17802 20638 86 50 14 29 14830 10 20809 2652 59 17 56 14921 12 67 272 5937 9029 W 16000 17943 20936 50 45 56 12064 6 54 85 99 Rechtzaken Door de Rotterdamsclie Rechtbank werd gi steren o a de volgende zaak behandeld Vïn 1893 al was H F den R 29 jaar los werlcraan te Goudn zoo nl en toe in dienst van den stecnkolenhandelaar P de Vruedl aldaar Op 4 Februari in den ochtend was hg gekomen op het kantoor vragende om zyn loon waarop hg beweerderecht te hebben Dit loon was hem toenge veigerd wegens verschil tusschen zgnpatroon en hem In den middag nu vandien dag was hg weder op het kantoor gekomen na er een borrel op gezet te hebben Toen hem weder het geld geweigerd werden hg van het kantoor was gezet had hg een ruit der kantoordeur stuk geslagen en vervolgens nil eene schuit 18 zakken met steenkolen zgn patroon toebehoorendc in het water geworpen Beklaagde gaf op in diilt gehandeld te hebben Gevorderd werd 14 dagen gevangenisstraf Ontvangen Stofhandsclioeiieii VOOH DAMES E N HEKREN bij VAN OS z Kleiweg E 73a GOUDA FeleiÊkoon 31 BEÏÏfiS VAK ROTTERDAM DINSDAG 26 Al Bll L K H K Staaiikemnqtn i HoNUABijE Obtigiilien Leeniiig kr 2U0Ü 1892 1902 4 98 PuKTUoii ObliguliiMi 3o Serio U 500 3 57 HusLANü ObligHlien Biunen landsclie 1890 4 9IV 91 SjSKViB Obligatieleening 1895 4 69 Hi potfuek ttaiilcm Bahdb Ie Algeni Groninger Sïïheeps Hypotheekbank 4 iPandb Bulaafhche Hypb 4 lix 100 Pnndb lo Ned Scheopsverb My 4 101 Pandb Friesch Oroningsche Hy poth ekbank 4 99 Pandb Holl Guldersilie Hypb 4 99 Pandb Holloiidtcho Hjpb 4 99V Pandb Hypb voor Ned 4 99 Pandb Maas Hypb 4 99 Pundb Ned Hyptbeek cii Pand briefbank 4 Pandb N A i Hypotheekbank Lllhuizen 4 100 Pandb Rotterdumsche Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pan b Utrechtache Hypb 4 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb ZuidHoU Hypb 4 99 Crtdief lmUU ltuur OtiiUrnemin fttt Aandeelen Ned Ind Hout ian kap My 29 Schtepvaari SfaaUtliappijen Oblig Stv Mg Rotterdam 6 98 Diversen Pmii Certificaten van Ann deelen Peruvian lyorporntioii t Certificaten v pref Aand Peru 237 Spoovwe Ueninijen NooHn AisERiKA Erie Sjraoiw Hy Gewone Aandeelen 261 Southern Pnciflc Gow Aand 47 Tramweg AfaaUcha fftJen Rotterdumsche Tramweg Hy Obligatien 3 97 PremUleeninffen Beloik Loten Stad Antwerpen 1897 2 101 102 D 8Aill80M Markt Gouda Speciali it in Nouveauté s De NOUVEVUTfe s in wm ffiiuiK im Hokken llobcs en zyn in groote viorrand vooili iiiilen tol dn meest concurreercnde prgzen 4I veiiti intii n Een Blikslager S raas l bekend met de machine Adres K VAN SPRANCKELE van Miercveltstr at 19 Den Haag TE IIULU in de Kmgerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers mime Warande Keuken en i Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevrngon TURFMARKT H 258 Telephoonnet Gouda Abonnemi nt f 40 por jaar voor percielen binnkui eon kring van K M 1 gelegen Annletfl en onderhoud gfntis Het net is aangesloten aan het Hgks Iiitercunimunaulbureau 0 i 1 Feb 1904 141 verkregen aansluitingen Contractoi en voorwaarden vcrkrggbaar aan het Bllroan ACHTER DE VISCHMARKT EENIOSEFOTMTIEE Urn nrill rerzochl op 1 H¥Mh leleltr u DIT nn MiotzuH vzh W lUVKNSWAAY ZONEN aORINOHBH Dose TH KEEN worden afgeleerd 11 reri gelda pakjes van eyV lioM en een l at en it Ned om net vermelJinu tan Nommer er iPrgs voorzien van nevenstoam JMerk volgeiii de Wet gedepo oeerd Zich tot de nitvoerint van geilMfile orders aanbeveleude J ü BUI voorheea J BREEBAART Lt Ontvangen nllo soorten MilOENWKHK voor hot a s seizoen alsmede wit on gry DAMES en KINDERLAARZKN on LAGE SCHOENEN lil liet Mm en LaaneiiDuigazijg KLIJWEGE30 tegenover de Kleiwogsteeg Aunbevniund 1 SMITS J Verkrijgbaar in flewicb Mi SO cU 75 ets tnT as bij U H Apothekers en DroKistfit Let 0 1 het merk ANKBU V AD KICHTKR Co Rotterdam Te öou a bg O LUÜEH Apotheke Harkt en by WOLFfe ACo W jtthaven 198 roMiJ Of 14 Om Ut m H Hcr £ u 1 4t hMt mUMu MM Wiioiian knrfg fmmm vm Ui iwum tn phlMfit HMrn Dmmi a KiadarKfaMMii Var linaWr W wiah li M m h Mavtt GfliBtarllA Urr trijen toJ a latu goU Of hM bbtkluoMrb ptBM AcMtti Alle reparation en aangemeten werk