Goudsche Courant, donderdag 28 april 1904

Vrijdag 3 April 1004 43ste Jaars an £ So 40l eoiiDSCHË mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telrrnon Se At ADVEUTENTIEN wowlen gepliatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des mi l TéMtn K se üt Uitgave lezer ourant geschiedt lagelijkf met uitzondeiing van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF ü ENT KN eeii Kinkhoest jleeii liiniieiixa Op MAANDAO MEI 1904 den namiddag te t nnr zal door ondrrgeteckende Mmenii don Heer J DORLAH io liet Caiè A DAM Kleiweg Ie Uouda worden aanhesleed Het verbouwen van Perceel B No 20 aan de Westhaven te iouda tot Ma nzijnen en Bovenwoning Bestek en teekenlng zijn tegen betaling van i 1 Ie bekomen by oadcrgeteekcnde door wien tevena nadere inlichtingen worden veritrekt Pe Architect H J NKDERHORHT Jr ÖOUDSCHE WATBRLEIDHIg MAATSCHAPPIJ H H A ANOKEL HÜUDKRS wordt bericht tegen intrekking van dtvtdemt eoupon Ko HO deselve van af 4 MKI a ia betaalbaar gedtfld raet l 65 ton Kantore van de Heeren M J OOIER i Co te Oondk NIeawe eooponbladen worden na 1 Jnli verkrilgbnar geiteld tegen inwinaeling der talon ten kantore der Maattehappy Tiendeweg D 1 De Directear D C W VAN DER LAAK Openbare Yerkooping op DUNDKHÜAU 5 MEI 1 Ü4 den middags M aren in bet Kotflehais HAUMUNIE aan de Mnrkt te ClOVilA ten overstaan van den te Haastrecht gerestigden Notaris J KOEMAN ViH No 1 Dc In foll werking zijnde SM arWINIZADEfilJ geaaand DË S ELLI waarin sedert jaren du LOUNZAGEKIJ en BOHHTKLHOUTKAHUIEK met giinKlig gevolg wordt aitgeoelend staande en liggende te Moordrecht In het Wusteinde Kadaster Hectie C Nr 1484 groot 12 Aren U Centiaren en zulks met alle daarby zynde Moehltierlel H en faule eu Oereedtchnppen No 2 EEN GEBOUW ingericht tot drie Woningen naast het vorige perceel gemerkt A 84 B 84 en 84bia met URONI daarnaast en daaraehtei verdere BETIMMKRINU en ERF Kadaster Hectie C Nrs 920 lf 31 en 1532 groot H Aren 80 Centiaren Perceel 1 ia te aanvaarden by do betaling dor Kooppenningen evenals 84bis vnn perceel 2 A 84 Is te aanvaardoii 1 October 1904 1 84 is verhuurd tot 1 Uctober 1904 voor t 1 per weok Na ationderiyke velling n afslag worden de poreeelen gecombineerd Betaaldag der Kooppenningen 2 Juni 1904 Dageiyks te besichtigrn Nadere inlichtingen gcch Nulari KOEMAN voornoemd iren Qrijs Haar moor Ur M iiH lu il ii düi t Ie grü i huren binnen enkele dagen vordwynen maakt het haur glanzend en zacht belet hel uitvnllon en noemt de nelleljes van Let hoold weg Kikchl jjp den hnlB ImdiIoii I r y I jifiJ en l I W por flacon by V riigbaar iii t liOZENDAAL i a iei molen iOCOA Café IIARIIO IË S1 E lAMÏElT IN Echt Munchener Löwenbrau 1ste kwal HEINEEENS 3ERSTE en andere Bieren Van al beden bg ray verkrygbaar het zoo bekende en beroemde Br va xaa Bittertje van de Kirma H BOOTZ in Üe drie Kioschjes te Amsterdam Aanbevelend J H ODDK lllKltC N H Door het plaatsen vnn een BILl AUD op de Bovenzaal knn ik met nog meer aandrang mgn BOVENLOCALIÏEIT aanbevelen tot bet houden van HUISHOUDELIJKE VEROADEHIKOEN enz Ilink ingericht voor VERKOOPING EN alsmede voor BRUILOFTSFEESTEN Toonoef Piano enz Billgke conditiën I ONINKLUKC Om lünklioost Iiiüiiciik Borsloil ItiM lauiKlooiiiiijr binnen den kortst uiogciyken Igd Ie doen genezen neemt cinmidileliyk do toevlucht tot do van oud bekende bekroonde en wereldberoeinde Superior EruivenBorst honig Extract M i 1 11 n T ei n uit e Koninkiyke Stnomlabriek DE HONINÖBLOEM van Mé Am H N VAN SCHAIK C ittvrtSÖ I l Hollevcrandürs MW HARB Flneo 1 1 70 ets 40 et b i Firma VtOLVF Ji On Weathavon 19S JuWa I J ÏISJV Vï Af A Kleiweg K luO iimia K H VAN MILU VeemUI B 12ii te A UOÜ MAN Moordreelu I ISK K Xuumrtirkttd IJhL A N vt ZESSEN Se ioonAoec J Tu TOItKBN ioti i U T WIJK OmUwiicT A 8C1IEKR llaaiIrKJU P W v KDK OudtmOer h va m KEIIDBN U Htmmit P v u 8PKK MotrtapetU I o STAR WnddmgtMm Wed A Holst l a Ui w i M KOCKMAN Waddm mtn P 4jyiOI 0 T OudeieaUr i D JONUH OiuUaaUT J P KASTKLKIN PoUbrotkerdum n UIKKKK Ie BetMh p tI Mal i r Ulpl ma n Ooi BtUiooi i PRAEPARATEN VAN wwmp i in fi i l f a I f f l A clflinM kr ftbtlKcenTtr terk odtKINA WXINtBee li VgUllia fc g VV il oowd Wj kindwcn t volwnsMien gebrek mi eetlust SI tpll tvttïüflnc tnuwhooltipUD t varttcrklnc na tltktt of krumbed koorts n hare Qr i OUINA LAROCHE FKRRUOINEUX in het l i um i r een Blocdgebrek Blcefcsuefat kwilen n KrittMhen leafed fn crkniiit at m Hkcum l t 0 en L F i Ir aI C Sk P3I € Tocdnwm versterkend uneetuuwi i ui Rn uk vonr Iiig li k ch gcb uik iiV = klnd r n wakken n klt rmcbtl e ceitclUn er un te t kcltiii AU inuMkracfiflftc drank siooml i n ler pUBvrrterlnfK rc neQ dlarrbéc ook vo r wljftJlnyen m kleinekiH i reii Vn yx hm 1 K p 1 70 mCxr y 0 80 H Kfit O fiO ChwnlKb M AllrCll3lrAr 8p 1m1 voor Klndervocdloc In bnswo A H Kcr 0 00 tulinre JTlCIt OMi VI Ki n 0 50 Kijr ƒ 0 1 otiken mam kalve C1c nRc I raUkxade ter bMtnjvan tk bÉTlf uarall nu A Uuna et In Asthma C igaretten = diotwjw i 0 8Ö ca VT Tamarinde Bonbons irïi èIS 2 LT rSïSiiSr voor kmJeren bewumt A TmuwIikU BonBou vmn KKAEITXTBN A HOl btUngrijke dieMten daar d wni oor hot kind kijtMHlk wt dc gnaaV ant nMm t Pnj fw dooH O BO o CBO Qa1tV lolr OoC HIaG alc ineen arUnd alt het BESTS hcinmdde Jitlill ittü I aamiCO ij Hout Varkoudheld aa KevJpWa het u ipIosienJ n venMÜÏënd mlddtl by uitnemendheid utulaKtnd m vtrlinjgfaaiw Pri 0 90 per fletdije 9 f t pt hm t m XRACPCUUI HOUl M lalrt Mm mUm r êrm4fm rum 0ti imHrm mmuff mi ttm tm m k nlm0 ptrkrygèmmr hiff ét mttU KRAEPELIEN HOLM Honeveranciera ZEIST Ay 4 OFSNEABHEHSOOFIl j lie Deurwaarders V AX DER fc I L T iHAKCK SEMcRollerdam zullen aldaar np IIIN SIHO j VIEI li 04 de oorniidd igs tin elf nor bjj de slallen van do flrma HIEUM VX A Co aan de llHg 4e l roolêlraal puljlii k om contant geld vcrkoopen ztlsmilBliA atkomatiK van de Mmericttm fetr ohmm C0mpam$i zeer geschikt voor dravend en zwaar stappend werk welke paarden nog dagelijks hg genoemde Imterteam ftlrmleum Cv in gebruik Te bezichtigen één uur vóór den Verkoop TK HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEEEUHÏÏIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en groeten TUIN Hunrprij fl 575 Ondelifk te aanvaarden Te bevragen bi 1 W SCHOUTEN im mk bel geluk de bauii Hoofdprijs Ue prijzen tijn door den Staat gegaraiwleerd oo noo Mk UUnoodlf liig tot deehieming in ie kannen van de door den St at Hamburg gewaarborgde groote Geldlotenj waarin zeker 9 Uillioen 385 660 Mark gewonnen moeten worden De hoofdprijzen van deze voonleelige loterij zijn dc volgeode namelijk De allerhoogste prij is in het gelukkigste geval ♦ priji V 80 000 M 10 00 M 11 000 M 10 nouM n nooM 1 000 M S eno M 1 000 M 4 10 M 30 M 600 000 Mark I Premie v SOO OOO M 4 II l SI 100 118 SIS 688 184 I iOO OOOM 1 SU 000 M l 41 100 M S premien v 40 000 M 1 Premie v 88 000 M 1 SO 000 M 1 prijs lOO dOOM 1 60 000 M l SO OOOM 40 000 M In het geheel bevat dese loterij die uit 7 klassen bestaat 1 6 000 loten r et 46S80prijzen en 8 premien loodat bijna op dehelft van alle loten een prijs valt Bijzon dere attentie verdient de aanmerkelijke verl etering van het plan der loterij waardoorde speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatsteklasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der ste klasse be draagt in bet gelukkigste geval f Oooo Mark stijgt in de 9e kl tot S 000 M in de Setot ROOOO M in de 4e tot 70 00 M in deSe tot 75 00 M in de 6e tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die ofücieelis vastgesteld kost s een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineet lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het offieieele trekkingsplan voortien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage atis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangtongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offieieele trekkingslijst De uIllMtaJIni vencntflng vu prUiengeschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudigper postwiaset opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 5 MEI roet vertrouwen tot Samuel lleckscber Senr B nkirr en Wisselkantoor in HAMBU Dtiitxhland Zenuw Pil llaa flijders wordt nit OTertaiKing aX een werkelüke hntp in da nood het boek f ISa a ca greTrer uubeToten Na ontTADftrt ran odren per briefk art or U tl t boeltje franfio per po t toegnoadeo door BLOKPOEL 8 Roekh ZAltbommel i QtaiM Dnk van A BBINKMAN k Z KEXi ISGE VI G De BÜR E EESTER der Oemeenle OOUDA Oezien Art 38 der Kieswet Brengt ter algemeeno kenni dat de door het Gemeentebestonr genomen beslissingen omtrent de Viirioeken om verbetering der vastgestelde kieaerslü it op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd en tegen betaling der kosten erkrugb inr gesteld zijn öoDda don 28 April 1904 De Borgemeester voornoemd R L MARTENS Uullenlitiidscti Ovurzlcbt Het telegraafiigentschnp deelt mede dat volgens te iloekden ontvangen berichten een Jipansche troepennideeling gisteren bg bet aanbreken van den dag in de nabijheid van het dorp Sindngoe de Yaloe overtrok Een Ru sische verkennings aldeeling beschoot de Japanners De Russische artillerie heelt een n ordelf k van Widschoe door de Japanners geslagen brug vernield Daarop trokken de Iü panners ten zoiden van Widjcboe op pontons ver de rivier Een deel van de inlun terie met een batterij overgezet rokte tsgen de Rusaiscbe stelling bij Toenschen op maar vrerd spoedig ternggeslagen zoodat zeis de batterij l openen Het telegraafagentschap te Warachaa meldt dat gisterenmiddag vier nor in de Uvoiskystraat de adjunct van den chul der geheime politie een adjunct commissaris en twee politiebeambten iï het binnentreden van een hols door een bende met revolvers en messen werden aangevallen De beide eersten werden gedood een dor politiebeambten werd zwaar de andere licht gewond Vier mannen van de bende worden gevangen genomen Het Rii88 Telegr Agentschap meldt nit PortArthur De Noïi Kray bevat de volgende bepalingen geldend voor de oorlogcorrespondeuten bij het Russische leger De buitenlanders hebben een aanbeveling noodig van bnn regeering aan het Russische departement van haitenlandRcbe zaken Ëlk correspondent moet zich schriftelijk verplichten geen geheime berichten te publiceereu en zich te onthouden van critiek op de be FEUILLETOX DE VERBORGEN SCHAT i8 Versla mij wel leïde hij Het zou als ddbelegging een gewaagde neen een bealist nadeeltje onderneóiing weun wezen want bet goed is wal uw vader ocïk eggen moge wezenlijk geen 300 duizend gulden w rd Het zou dus slechts de daad kunnen zijn n een vriend Rn waar i lutk een vriend ie vimlen diebeUngloos zooveel geld zou willed doorschieten i Niemand ter wereld bandelt geheel belangloos freule Wat soudt g wel asn zulk een vriend willen geven AIl waarover ik Ie beschikken heb in de wereld zou ik willen geven db te voorkomen dat mijn vader uit Honham ofi niaal wordt gezet antwoordde zij argcloot Eduard Costers lachte even Alles i Dal is veell zetde hij Freule ik ben bereid te Uachteo dat geld te vinden en de hypotheek over te nemen Ik bezit dat geld niet en ik zal het dus moeten borgen En wat meer zegt ik zal voor mijn vader jlettn geheelen handel mikt ge beim moeten houden Dal is erg goed van u r teide Ida nut Ik moet u wel zeer dankbaar zjJn Een oogttnUik utwoordde hi niet en Ida zag L velvoerende personen verder de gebeurtenissen naar waarheid voor to stellen en dn niet gecontroleerde berichten achter te houden Overtreding van deze voorschriften onbescheidenheden onhandigheden hebben een wnarschnwing ten gevolge en desnoods verwijdering van het oorlogsgebied Allen correspondenten is zonder uitzondering de toegang tot de admiraliteit de dokken de woikplaatsen on soortgelijke marine inrichtingen evenals het gebruik van sloepen iii de haven en op de reedo van Port rthur en Wladiwoslok beslist verboden De cor respondenten moeten zich verbinden gm n uitzonderingsbepalingen Ie veikrijgen op deze bepapingen Bg de aankomst op het oorlogsterrein melden de correspondenten zicii in het hoofdkwartier en loggen hun snikken over benevens een nfgeteekeiidu pholographie Dc generale spif dirigeert ze naar den staf der rayons waarin ziJ werkzaam zullen zijn t rwijl het verdere aflinngt viiri den betreffunden stat Du corrospondei teii dragen do verantwoordelijkhoii voor hun bedienden Voor het verblijf in een vesting is vooraf toestemming noodig van den bevelhebber daarvan Als kenteeken dor correspondenten dient een hand om den linkerarm Cgfertelegramra n ign verbuden De censuur van alle berichten heeft plaats in het hoofdkwartier en bij de staven van het Mandsjoergsche leger in het Amocrdistrict in de militaire administraties van het district Kbarhin bil den gouverneur op Sachalin on in Nioetsjwang en in de vestingen Tan Port Arthur en Wladiwostok Naar aanleiding van Ijoubets reis naar Rome bevat do Dépêche de Toulouse een dor invloedrijkste provinciale bladen in Frankrijk een interview met Delcassë De Ernnscbe minister van buitenlandsche zaken kwam juist van een langdurig onderhoud met den Iialiaanschen minister Tittoni en zeide Ik ben volkomen tevreden en jk zou ondankbaar zgn zoo ik niot tevreden ware De ontvangst die de president der Republiek en ik hier gevonden hebben heeft ons diep geroerd De volksbetooging die ons bet meest getroffen heeft was die op het plein voor het Quirinaal bij onze aankomst Ik heb nooit gedacht dat het mü vergund zou zijn zulk een schouwspel bij te wonen Wg hebben het recht trotsch en gelukkig ie zgn over de waardevolle vriendschap ran Italië gelukkig over de uitwerking die de vriendschappelijke staatkunde van de Italiaansche Regeerrng jegens Frankrijk gehad heeft op het Italiaansche volk Het i merkwaardig dat zijn hand beefde Freule Van Horen hern m hij toen er isnoK tets anders waarover ik u wilde spreken Wij mannen verkeeren soms in om tamlif hetieD die ons beletten zoo te han leien als wij wen henzouden Deze omstandigheden kunnen zich mettertijd echter wijzigen en in dat geval Hij bleef steken en Ida die hem begon te be grijpsn wendde het hoofd af K ort en goed voer hij voort indien ik Inter ill de mogelijkheid mocht koraen zekere woorden tot u te zeggen zou ik dan zou ik nu reeds van u mogen vernemen hoe die woorden ontvangen zouden worden Ida dacht na Zij had een sterke ziel en een helder hootd en zij overzag den staat van zaken volkomen Van haar antwoord zou het afhangen of ai dan niet het geld sou gevonden worden en dus of al dan nie haar vader Honham zou moeten ontruimen Ik leide daareven mijnheer Costers antwocutlde zij stroef dat ik alks waarover ik te beschikken heb in de wereld zou willen geven om te voorkomen dat mijn vader uit Honham op straat werd gezet Die woorden wenscht ik ntei terug e lïemen en ik meen dat gij daarin mijn anlwoc op uw vraag vinden tuit Hü kleurde Gij drukt u zeer zaket uit Ui bij IrDat is ook het best mijnheer Costers ant wc4trdde zij met een sweenr van bUterheïd in haar toonV 2 ken bespreekt nu n het best in zakelijkcn trant Wilt gij nu verder met mijn vafter si vken i I I I I I III l iijum i ho weinig wij van elkaar vervreemd z jn men zon kunnen gelooven dat wij stoods vrienden ïjjn geweest De slechte dagen lijn vergeten Delcassé sprak alle geruchten tegen over een samenkomst lusschw Lonbet en den Duitschun keizer die van Venetië naar Berlgii reist Opmorkelgk i liet dat in de toosten aan hel galadin r de gevoeligheid van het Valicaan zoo klaaibljjk dgk Wfird gespaard Het woord intsngibiiu werd voor Home niet gebruikt de liooing sprak van het eeuwige Home de heer Loubot prak er niet over Van de clericale liomeinsohe organen is alleen de Voce della Verilit in een eenigszins ngdig nrlikel over de nederlaag der revolutie en de zegepraal der kerk op de gebeurtenissen in Frankrijk teruggekomen liit blad legt daal in dat hot bezoek van president lioiibet in Rome niet meer sporen zal icliterl iten dan een steen in een waterplas geworpen Du geschiedenis zal er over oordeelon of du huinieuwdii vriendschap van Ilaliti en F aiikrgk werkelijk niet meer toekomst heeft dull do Voce della Veiit vooraiet Zeer spaarzaiim laten de Duitsche bladen zich uit over bet bo ouk van Frankrgki President te Rome De Vossischo Zuitung n Uiit do overdreven boschouwingen van een deel der Fran che pers die het Drievoudig Verbond als uileengevuUen beschouwt onredelijk maar erkent toch dat de toenadering tosschen Italië en Frankrgk die door een gedenkteeken te Genua staat verzinne lijkt te worden niet van alle staatkundige boleekenis ontbloot is Het bezoek van den heer Loubet en de ontvangst hem te Rome bereid leerïn dat sinds den tjjd toen Italië zich met Duitschlaud en Oostenrgk Hongarije verbohd de toestand in vele opzichten aM merkolijk veranderd is De National Zeilong geeft toe dat de vriendachap tnsschen Frankrijk on Italië gesloten oprecht is In Duitschland heeft men altgd volgehouden dat bet allee in het belang van den Kuropeescho vrede kan zgn wanneer do vriendscbappelgke betrekkingen tostcbep de leden van bet Drievoudig Verbond en de andere mogendheden beliouden blijven De Börsen Kourier merkt alleen op dat men natuurlijk o had men zulks gewild aan Italië evenmin kon verbieden zich ivfitwer bjj Frankriik aan te sluiten als aan dén Duitscbon keizer de vriendschappelijke verstandhouding tot Rusland te handhaven Ja morgen Ën nu moet ik aftcheïd van u neipen zeule hij terwijl htj haar hand nam en die met eenige aarzeling aan zijn lippen drukte Zij liet hem begaan Ja antwoordde lij wij zijn hier tamelijk lang geweest Mevrouw Quest zal niet weten waar wij gebleven zijn Du was een schot in de lucht maar het trol raak tVoor de derde maal dien ochtend bloosde Ë luard CosUrs tot achter zijn ooren Zonder een woord te zeggen maakte hij een buiging en ging heen Toen Ida dit ag speel het haar dnt zij zich die woorden had la en ontvangen Zij had wel iets over dep heer Coalers en mevronw Quest hooren mompelen doch daar lij in booze praatjes geen behagen schepte ha l zij zich daarmeile niet in elateo en allerminst wilde zij tegenzet ICduard Cmter8 tlie haar volslagen onverschNlK was den schijn op zich laden van spijtij heid of jaloezie Ziedaar dus zeide z bij zichzelve de lastige omstandigheden waarop hij doelt Hij wil mt trouwen zoodra hij zich mevrouw Quest van denbals kan schuiven En ik heb mij te zijner beschikking gesteld tegen ontvangst van een som geld En ik mag den man niet lifden Helwai niet fijn van him dien ko te sluiten hoewel ik er zelve aanleiding toe gat Nu het isgeen slechte prgs 300 duizend gulden voor een vQoulr bij den legenwoordigen staat van de markt is Mjlkenlijk eenj mooie som haha Het een bitieren lach en een voorgevoel Van 5 root leed in luwr hart wierp zij den stengel van e sttdtgepluitu Uoem eg en k erde auur het t Over de door het noodlot vervolgde eo lonneGlasenapp in DuilschZuidWestAtrikazgn nieuwe jobstjjdiiigeu ontvangen Siiiliii den 22en dezer ligt de culoiino in oon kJWitt L te Ostji hyena Deze plaats ligt aan deff Witten Nos soh ongeveer lOO K M noordoostelijk van Windhoek en zoowot 120 K M van Ukahandja Het oord dat voor het uitbreken van den Hen ro opstand sleckta door enkele inlanders bewoond werd Is hooggelegen ongeveer 1585 U beven den zeespiegel De colunno iilasenapp had zgn vorige plaats van verbiyf moeten verlaten omdat onder de manschappen typhus was uitgebroken Reeds zijn zeven man aan de govreesde ziekte overleden wier namen echter nog niet hekend zjjn Te Ustjihyuna werd het zondinghtaiion als hospitaal ingericht Daar verdere belangrijke berichten uitDuitsch ZuidWest Afrika bljjvun ontbreken kunden du Duitsche couranten zich bij gebrek aan beter bezig houden met de bespreking van den onveritluarbaren terugkeer vab kolonel DüTii die uitgezonden was om de leiding de krijgsoperaties op zich te gaan nemen De mililaire autoriteiten blijven hetstilzwygen bewaren over dc redenen die tot de terugreis van DUrr hebben Annluiding gegeven Wel word beweerd dut Ufli ziek lOU zgn monr dit werd lot dusver niet bevestigd Wnarschiinlgker i dat Von Ijontwein de civiele autoriteit en Dllrr de militaire leider quaeatie met elkaar hebben gekregen Ken merkwaardig verschijnsel doet zich in de Australische Commonwealth voor het minlaterieDeakin dat in bet laatst va het vorige jaar na de algemeene verkiezingen du Re geering nanvaarddo i gevallen en de leider der werklloden partij Watson is met de vorming van oen Kabinet belast Dit is voor het eerst in de wereldgeschiedenis dat de arbeiderspart In een greolin staat do leiding der zaken op zich neonil Voor den opmerkzamen toeschouwer komt dit niet onverwacht Do ontwikkeling der Australische toestanden moest er toe leiden dat de partjj die by de Deceinbor verkiezingen met het grootste aantal stemmen uit de bus kwam met de vorming van oen regeering werd belast De onmiddellijke oorzaak van bet aftreden van het omservotieve kabiiiet Deakin was de slemuiing uver het ameodeinent door de linkerzijde ingediend op liet wetaonlweri tot hot heshchten van quaesties tasschen kapitaal en arbeid door eun bondsscbeidsgerecht Het ontwerp llarton dat gezelïcliap teiug Om licht te bevroeden redenen zctïle Ida aan haar vader niet van haar gesprelj met Kdunrd Custers en aldus srhiedde hel dat er op den Mengen na het partijtje ecu zeer ern iiKe overleRgmg plaats vond tusschen den barun en zyn getrouwen Ceorg Met een vloed van woorden trachtte dc baron den staat van zaken voor ïeurx uiteen te feilen en Gcorg met een lang gc irht deed al zijn tiest öin wiju te worden iM deze uiteenzetting hetgeen unmogelijk was daar ile baron zelf de kluts geheel kwijt was en alles dooreenhaspelde on optettenj Hen hdF ten en S e haar Cow Iniuischen er kwam een eind aan en toen werd er ovtrgegsUn tot het nazien an Jeorg s rekening t nu Georg niet goed kon opletten dan 01 de baron niet goed kun natellen dan ook de rekening wilde niet sluiten die het ootbijlgerei wugruimde hoorde ha in KTooten toojn uitroe en jou domme uil hebt het geheet verkeerdopgeteld Mei is 580 niet 360 Neen neen baron antwoordde Georg Uh bt den verkeerden kant beet Hter staal wtitwij te betalen hebben en dour at wij hebünte innen Het iot der rekening was dat de schuld weder aanzienlgk bleek te uvertreffen wat er geïnd moeüt worden Wordt v rv4lgii