Goudsche Courant, dinsdag 3 mei 1904

L S M JE VOLHARDI f Woensdag 4 Mei 1904 i o 0405 43ste Jaargang E COIRAMT voor Gouda en Omstreken Te beginnen M tANII G 2 AflRl vertrekt dienst GOU DA AMSTERDAM 3 43 in plaats l i eW n m ÜE DIRECTIE j ieuw8 en Adverte 6en lieérlijke geur Telefoon Xo 89 V ü V E U ï E IS T 1 E N worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 inir des midikj reletoon No S De Uitgave lezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTKN rlaai g j kka ylula raatnnUM T mHÏi B eo Vooral darnea en Kindcrechoemrark la de Apprelunr ran C H Mmiar ft C Mrlla tllt Slt 14 Men Mte ad op naam en fabrielumatk artr taai 1 Haaria Mallm la letaaaaart falaalarwt aaer i aai T a rMiHlwal r atfciiaaarit aoud Druk v n A BRINKMAN ft Zs Openbare Verkooping TE COIJIIA op DINSDAG 3 MKI en WOENSDAG i MEI 1904 des morgens ten ore aan bet lokaal Wijk K No 232 aan de Peperstraat VAN EENEN NETTEN Inboedel Da g8 te ïoren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 nrcn te zien Nadere inlichtingen geeft Notaria G C FOETUIJN DEOOGLEEVER te Gonda Voor GOUDA wordt gevraagd een Urertg tolled pemoon om als AGENT op te treden voor het plaatsen van Goud Zilver en Uurwerken op afbetaling voor de Onderneming HUMANITAS te Arnhem Onnavolgbaar zOn thans door nienw gevQpclen toepassingen onze in oHeverf ge$cmi40rae f or treilen PeiHtare H faerlt Zg geven kracht en diepte die na takers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geep imitaties voor de ecMe te ontvangen Geïll Frijsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gralii op aanvraag Boxtel B BOOABUTS Co Agent voor GOUDA Firma Wed A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn In het VEHLICHTINtiS MAGAZIJN De Avoiidsler Dubbele buurt TeUnr 117 Zgn heden ontvangen een mooie collectie Nienw Styl GasorDameDlDD Urockels ea Ballons Verder voorhanden een rnime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS HN FBTROLEDMKACHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelgk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw ware adres Aanbevelend M i l VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding TB HUUR aan de Westhaven B No U9 EEEEEHHÏÏIS net ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TIJIN Huurprijs fl 675 Dadeljk te aanvaarden Te bevragen bij J W SCHOUTEN glOV Jk PÜIEE OUDS ▼ 4t SCHIEDAMMER GE1TE7£E Merk NIOHTCAF Verllrijgb iar bü M PEETEBS Jz N B All bew i FtD eohfhoii s oachut BD kurk teods fov sisn VRD dflQiiaiUBiti t n P HOPPe Geen Kinkhoest een Inlluen a Om ISinkhocsl Influenza Borst en lïoclaandoening binnen den kortst mogelgken tijd te doen genezen neemt onmiddellgk do toevlucht tot de v n ouds bekende belii ooiide en wereldberoeuide Superior DniivenBorst bonig Extract M K L I 1 T II I nit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGHLQEM van H N VAN SCHAIK C oin HAA6 DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOCFF d Co Westhaven W Gonda A LdTESSTEiy Kleiweg B lllO aouda E H VAN MILÜ Veerstal B 12G te Homla A BOÜMAN Moordrecht hsK iK ffieuwerkerk a d IJêll A N van ZESijEN Sciwonhoven J Th TOItKEN Boêk mp B V WIJK Oudma cr A SCllKEU Haallrecht P W v EDE Oudewater h VAK dub ÜEWDEN te Beeuwijk P v o SPl K Uoercapelle L v o STAR Waddingineen Wed A HOLST Wadditiiiiveen M KOLKMAN Waddingmen P A uk GROC T Oudewater 1 o JONüH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdatn D BIKKER te Bemchop PRAEPARATEN VAN if a lo pt A meflitkn htieeen vwftcrkcQdtKINA WQNteseRrwaktc r C 1 Wliw loQ bij kinderen ali volwaiMnen gebrelc aar eetluat aiechte 4 BTertartQ ttnQwboolQMIni tar verata rlclng na zielcte of Icraambèd Icoorta en liarc gevQlt en QUINALAROCHS PBRRUaiNEUX m liet bijunder lagen Bloed ebraic BlealcaucM lawalan Tan Kritiaoben leeltgd eni Verlir jgb ar m flacons a 1 90 en L F jlAAl € 5 ra TO dzaem veratarIcend aangeiuiainTaniniaalc voordagaI JksGhreb nik vooral viK klnderan rakken en kHenehti e eataUan eer aan la be velen AI9 ganaaakracbflga drank bi atoomiaaan der BpiJavaHarlnffaor aaan en diarrfaée ook voorauigaltnganaakleina kinderen Pnjt per bua A Kp ƒ 1 70 A Kgr 0 90 M K 0 80 Cbamlaoh M aII C1 b Ar SpacUal voor Kindervoediof In busa n i u Ker fO W Asthma dlCaretten HelrookonaenerlialveCltaieHeh oUoaideteib trü y dins van de btTleata aanvaUen Aatluna elo S dooajea a 0 80 an O BO I I Tamarinde Bonbons j ptiROATtEF eea verHoppinj Aun IIIUC WmiUyiia i i jfignüiia CongaiHa eM voondSk U Mia voor kindeien bewijtcn de Tanurlnda Bonbona van KRAEPËUEN HOLM halangrijka dieneten daar da vorm voor hJH kind begeeri gk en da amaak aangwiaam ia Prija pet dooajt 0 90 m O BO Saimiak PaSf illeS £ u atii ala bet BESTE hakmiddel Ë r Varkoudhald eo KaelpUo he U L eefi Aqntj ploaaeiid an veraacbteod middel by ultocnieadlieM uiulaitand in 1 O fleachjes verfcrijgljaar Prija 0 20 per flcschje fh VratparaUH pam KRAXfEUEN ft HOUl te Zaia aMt aJAm Mane Mi aaM UfiMtlm irnarnp de naam Jkmndtetttmmg n rtrtrlighaar H th mM l jlpoHutéri en ürogüten KRAEPELIEN HOLM HoOeveranciers ZEIST AhlÉ P HOOFTMA lJdZN Steeds flinke voorraad afgesneden Bloemen Openbare Yerkooping op DONDERDAG 5 MEI 190i des i gj it uren in het Kolflehuis HARMONIE aan de Markt te tiOIJiS k ten overslaan van den te Haastrecht gevesligden Notaris J KOEMAN VAX No 1 De io volle werking zijnde STODU mWmASSSIJ genaamd DË S ELLË waarin sedert jaren do LOONZAGERIJ en BORÖTELHOUTFABRIEK met gunstig gevolg wordt uitgeoelend staande en liggende te Moordrecht in het Westeinde Kadaster Sectie C Nr U84 groot 12 Aren 50 Centiaren en zulki met alle daarbij zijnde MiichlnerU èn en vnbte en tonne Oereedaehappen No 2 EEU GEBOÏÏW ingericht tot drie Woningen naast het vorige perceel gemerkt A 84 B 84 en 84bl8 met GROND daarnaast en daarachtei verdere BETIMMERING en ERF Kadaster SeAie C Nrs 926 1531 eii 1582 groot 8 Aren 80 Centiaren Perceel 1 is te aanvaarden b j do betaling der Kooppenningen evenals 84bis van perceel 2 A 84 is t aanvaarden 1 October 1904 B 84 is verhuurd tot 1 October 1904 voor 1 1 por week Na afzonderlijke veiling en afslag worden de perceelen gecombineerd Betaaldag der Kooppenningen 2 Juni 1904 Dageiyks te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Verkrijgbaar in ilesscheu SO cis 7B et en f l HS b j H H Apothekers en Drogisten JLet op het merle AS KUB V AD BIOHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj C LUiilER Apotheker Markt en bj WOLFF Co V esthave 198 Eikel jaeay te jutr ingoc tosair J i eatolj en na vele prtefneimngen ia don handel gekanMi orida dra naam des aitvindem Dr MiohaeiU v iT rdigd jp de beste macbines in liet wweidbe 1 romiie étabbliseciijeu van Ge oi StoU rarcJE U Keulen slHh Bikcl Cacao B Vierkanten bnaaet Deze Eikoi C co m met melk gekookt 1 oese viiiijename gezuiüie drank vxjor d 1 K lijkscti gebruik emi 2 ihedqnla vu t poeder Toor een lap OhoocUte Ah geneeaknicttjgo dixnk bij genl ras diarrhoe sietiits mat water te gehrtukeii Verkrijgbaar by do Tu rn ci H TL Apottteksr en pjv V ïe praiftittjee 1 ttjó t oS e 536 OeneraslvtrtflgonwooiJiger pfra Krinrland Julius Mattenkledt Imnterdtun Kalveistraat ül it liulieitlaudscli Overzicbl De Ispansche legatie publiceert het volgende telegram uit Tokio Een marineafdeeling omvattende de Maya de übji en eenigc torpedobooten stoomde den len Mei do Yaloe op en beschoot den vijand Tijdens den terugkeer viel de Russische artillerie do torpedobooten aan doch deze brachten den vijand tot zwijgen na eon ernstig gevecht dat een half uur duurde De afdeeling kwam zonder verliezen geleden te hebben te Yongampho terug De correspondent van het Telegrnafagontschap te Moekdcn meldt van gisteren Op 30 April begonnen do Japanners onze stelling bij Tioerentsjen met 24 veldkanonnen en 12 zware kanonnen van 120 ni M te beschieten Op onze acht kanonnen werden 2000 scliolen afgevuurd Het vuren duurde tot 5 uur namiddags Ons geschut kreeg gi en schade alleen oen inonitiewagen werd beschadigd Gedurende het artillerievuur gingen de Japannoi a bij Sindiagoe in gioot aantal over de rivier Zji vielen daarop de afdeeling van kolonel Sioma beslaande uit een bataljon vau het 22e regiment en twee kanonnen die de hoogten vun Kassan had J UÜ aan Met het oog op do overmacht van den vgand trok de afdeeling snel terug op het dorp Potetynza De schout bij naclit Kamimoern bevelhebber van het eskader dat tegen Wladiwostok opereerde rapporteert van Genson dat een ondoordringbare mist hem twee malen noopte van een a inval op Wladiwostok af te zien en aan de Russische vloot gelegenheid gaf zonder slag te leveren te ontkomen Toen de schout bij nacht de eerste maal naar het Noorden stoomde passeerde hjj zeer dichtby bet RussLsclie chkader dal natr het Zuiden in de richting van Gensan ging De beide eekaders zagen elkaar niet Toen ten gevolge van den mist het Japansche eskader terugging werd weder het RussLsch eskader gepasseerd dat na de ver rassing van Gensan en de vernietiging van de KioesjioeMaroe terugkeerde Toen de schout biJ nacht vernam dat deze boot vermist werd wendde hy den steven weer naar het Noorden om haar op te toeken Hij ontmoette toen drie stoomsloepen Aan de kust ontdekten de Japausche kroisers tal van door de Russen gelegde mijnen welke zij deden springen Kamimoera meldt ten slotte dat de voortdurende mist FEVILLETOX DE VERBORGEN SCHAT Mij vreesde hij vreesde het ergste En toch nam lijn verlangen naar die andere hand over hand toe niet alleen om haar scfaoonheid haar kalme statige schoonheid maar ooit ora haar naam haar stand die den ijnen in de wereld oozeer verhoogen zou In het eerst had hij getracht Ida te vermijden doch rij oefende op hem een onffeerstaanbarï aantrekkingskracht als de rte aanblik van koele wouden en besneeuwde Iwgen op iemand die een brandende vlakte doorworstelt Hij was de hartstochtelijke ontboezemingen tranen uitbarstingen heftige looneelen en alles wat er zoo bij een ongeoorloofden minnebandel behoort tat Hij was moe van heimelijke afspraken van sluipen en bedrog Hij was beu van Bella Quest en hij hunkerde naar Ida Van Horen Onder deze overpeinzingen die hem alles behalve verkwikkelijk door htt brein woelden reed hij langzaam thd Honham naar Boisingham terug toen hij opeftna bij een wending van den we een damj xsg zitten die zich bezighield met schilderen en bq haar een beer die hetzelfde deed De dame bleek Ida Van Horen die heer niemand anders dan kolonel Rooyaard te üjn tot den aanval op een hernieuwde poging Wladiwostok sedert Don lerdag vei hinderde Toen de Jiipanners zich meester maakten van de liouvelrceks tusschen Kioelien Isjeng en Yoshokp aan den rechteroever van de Ilio boden de Russen Zondagmorgen voor de tweede maal weerstand op de heuvels ten Noordwesten van Kioelieli tsjeng De Japannors rukten langs drie wbgen op en hun linie strekt zich nit van Antochg tot LoeisUoekan De keizerlijke garde sloot de Bussen aan drie kanten in Na een licvig gevecht v iu man tegen man werd deS avonds acht uur de vijandelijke stelling genomen Twintig kanonnen met de paarden de affuiten en de munitie werden buitgemaakt Meer dun twintig officieren en een aantal Russische soldaten worden krügsgïvangun gemaakt De Russen trokken op Feng hoean tsjeng terug Het eeiste bclnngrijke gevecht te land in den Russisch Japanschen porlog heeft plaats gehad De Japanners hebben den overldclit over de Yalou volbracht londunks het hevig ver zet van de Rusben diij aan den noorde lyken oever van die rivier hadden stelling genomen Generaal Sassoeslit j de Russische bevelvoerder der troepen ajtn de Yaloe erkent dat zjjn troepen moesten terugtrekken voor de overmacht der Japanners Uit de Japansche bericliteu bljjkt dat de gevechten aan de Valoe vijf dagen hebben geduurd en geëindigd ziJn met het slagen der manoeuvre van generaal Koeroki de Japanners dreven niet alleen de Russen uit hunne stellingen doch I maakten achten twintig snelvuurkanorinen een groot aantal geweren groote hoeveelheden ammnnitie buit en namen 20 Russische officieren en een groot aantal Russische onderofficieren en manscliappen gevangen Dat de strijd heftig geweest is aan beide zijden blgkt wel nit het bericht dat de Japanners hunne verliezen opgeven op 00 man Hoe groot de Russische verliezen zun is uit de telegrammen niet op te maken Het resultaat van dit gevecht is dat de Japanners thans Mantsjoerije zijn binnengedrongen en Antoeng dat door de Russen verlaten is bezet hebben Zondag hebben over geheel Frankrijk de verkiezingen voor de gemeenteraden plaats gehad Hier en daar ziJn ongeregeldheden voorgevallen zooals te Marseille waar eenige mes Verd zcide Eduard bij zichzelven daar zoekt zij nu haar heul bij dien ijservreter Samen uit schilderen gaan O ja dal kennen we I Maar als mij toch iets verbaast dan u het hoe een meiiye smaak kan vinden in het gezelschap van zoo n atgedankten beschimmelden overste 1 Hij hield zijn paard in en bezon zich een oogenbhk toen gat hij de leidsels aan zijn bediende sprong uit en naderde den boom waaronder het tweetal gezeten was Ue kolonel en Ida die blijkbaar pas te voren elkan lers stuk beoordeeld hadden waren zóö verdiept in een levendig gesprek over de kunst dat zij Oosters komst niet eens bemerkt hadden Toevallig draaide Id i het hoüld om en zag hem daarbij vlak achter zich Opeens werden haar lacht nde trekken hard maar toch stak zij hem de hand toe en vroeg op liaar stroefsten toon Hoe vaart u mijnheer Cjstera En u freule Van Horen antwoordde hij zoo ongedwongen mogelijk terwijl hij een fltijve buiging maakte voor kolonel Rooyaard die zijn groet met gelijke munt beantwoordde en zich vervolgens weer voor zijn schilderij ïette Ik zag u hier schilderen hernam hij op gedempten toon en daarom wilde ik u even komen zeggen dat ik de zaak met mijnheer uw vader beklonken heb 0 zoo antwoordde Ida wel ik hoop dat ge voldoening van uw geldbelegging moogt beleven Maar komaan mijnheer Costers doe eens uitspraak tusschen kolonel Rooyaard en mij Ik weet niets van kunit af en moet verder steken werden gewisseld en te Carmanx waar de kiezers onder elkander handgemeen werden Te Floronznc Heranit wierp een ontstemde kiezer de stembus uit het raam Men wierp hem de bus acliternn Heel erg werd hij daarbjj niet gewond Voorvallen van werkelflk ernstigen aard hadden echter nergens plaats De uitslag der veikiezingcn is nog slechts gedeeltelijk bekend Hi t is alleen zeker dat er vele hcr stcramingcn zullen moeten plaats hebben De olSoieuzo Nordd Allg Ztg bevatte dezer dagen een entrefilet gewijd aan de ietwat onriistbnrendo uitlatingen van kei zer Wiüielni 11 in diens antwoord op de welkomstrede an len burgemeester te Karlsruhe Hoewol de Nordd in haar vermelding van die redevoering zich bepaalt lot enkele vage toespelingen zjjn deze er volstrekt niet op beiekeiid om een gernslstellende uitlegging te geven aan de woorden des Keizers Men oordeele zelf over hetgeen hot officienze regeenn sorgaan sctireef Den teruggekeerden vorst wachten na reeds de tegenwoordigheid van graaf Voii Bttlow bewees het nieuwe en zware legeeriagsmoeilykhedcn Over den weg om diar voOr een oplossing te inden heelt de Keizer te Karlsrulie ernstige on treffende woorden gesproken Moge het Dnitsche volk zjjn Keizer wien het bji z in terugkeer van do Middellnndsclie Zee met zoo harteluke geestdrift heeft wolkom geheeten ook metterdaad getrouw ter zijde staan biJ de vervnlling van iedere tiak welke het lot in deze ernstiger geworden tuden aan hot Kijk heeft gestelij Het is thans gebleken dat de berichten in de Duitsche bladen over het aanstaande aftreden van kolonel Leutwein als commandant van de Duitsche troepen in ZaidweslAliika niet tis gouverneur dier kolonie voorbarig waren De keizer heeft den kanselier opgedragen aan gouverneur Leutwein te melden dat hij hem met het opperbevel blijft belasten al ware het slechts om den aanvoerder gelegenheid te geven de fouten door zijo onderbevelhebbers begaan weer goed te maken en te toonen dat slechts de onbekendheid van de colonne commandanten met de landstreek de oorzaak geweest is van de geleden nederlagen Een der Duitsche bladen meldt zelfs dat Leutwein s benoeming tot generaal te wacliten staat Hij groette en ging heen I Zoo zool zeide de kolonel hem met een spottend gezicht nakijkend Dat heerschap hjkt rag wat te kort aangebonden Een streekje ol wat met de schaaf zou hem geen kwaad doen dunkt mij Maar vtrgeef mij juffrouw Van Horen hij is misschien een vriend van u Hij is een bekende van mij antwoordde Ida met nadruk Na deze zeer atkoelende ontmoeting met het voorwerp zijner genegenheid reed Eduanl Costers slechter geluimd dan ooit naar zijn woning in de stad gebruikte de koffie en begat zich dafirna volgens een vroeger gemaakte afspraak naar mevrouw Quest Hij vond haar alleen voor het vens er met de handen op den ruff haar geliefkoosde houding Zoodra hij de deur achter zich had gesloten kwam zg naar hem toe en vatte tceder met beide haar handen de zijne Wel E iuafd begon zij het is een ganschen dag geleden een eeuw I dat ik je niet gezien heb Wat stel je mijn ongeduld toch op de proef Wezenlijk Bella teide hij kregel terwijl hij zijn handen uit de hare losmaakte je moet toch een beetje voorzichtiger zijn met dergelijke vertooningen voor een open venster Ue tuinman moet wel alles gezien hebben En wat kan luij dat schelen antwoordde tij tartend Wat maakt dat uit Mijn man mag waarlijk wel naar zichzelt kijken Wat het uitmaakt zeide hij met den voet Bovendien zullen sterke afdeelingen holpIroepen naar Afrika worden gezonden de minister wil zelfs naast de koloniale beschermingstroepen een Znidwest Afrikannsch expeditiekorps oprichten Het Berliner Tageblatt ziet hierin een poging om een koloniaal leger te vormen En dit plan acht het blad om meer dan een reden verkeerd vooral om het tijdstip waarop het geopperd wordt Het Tugoblatt zegt Wellicht kan later een koloniaal leger worden gevormd maar dat kan eerst het geval zijn wanneer het blijkt dat de koloniën werkelijk economischo waarde voor het moederland hebben dat wil zeggen wanneer de koloniën in staat blijken te zun de kosten van oen koloniaal leger uit eigen middelen te bestrijden Maar zoolang de kolomen nog schatten geld kosten aan het moederland kan dit slechts de hoog noodige troepenmacht voor hot verblijf in die kolonies afstaan Volgens een offlcieuse medodeoling van Router s agentschap is de conventie betreffende koelieemigratie waarover tusschen de Brilsche en Chinensclie rrgeerii gen wordt onderhandeld van wijder strekking dan men eerst wel meende aangezien er niet enkel de qnaestic van koelies voor den Rand in wordt geregeld maar ook de emigratiequavslie voor Britsehe koloniën in het algcmoen De Engelsche bladen hadden reeds in het begin der vorige weck op hoog gezag aangekondigd dat de conventie vóór het einde der week zou zp geteekcnd mnar daar is voor zoover bekenil nog niets van gebeurd Te Londen heeft dit eenige verwondering gewekt omdat zegt Reuter de termen der conventie reeds den l en April aan de rogeering te Peking waren medegedeeld Maar voegt Renter s agentschap hierbji ongerust behoeft men zich hierover niet te maken want do Chincesche regeering heeft immers lijd noodig om de conventie te overwegen en in voogzamrn vorm uan den Keizer voor te leggen Dat er zich nog bezwaren zouden voordoen kan Reuter niet gelooven Verspreide Berichten Fbankkijk President Loubet is Zaterdagmiddag aan boord van de Marseillaise van zjin Italiaansche reis teruggekeerd uit naam van koning Alfons begroet door deu Spaanschen kruiser Pelayo stampende Wat het uitmaakt f Denk je dan omdat je zelf niet meer om je goeden naam geeft dat ik onverbchtlUg ben omtrent de mijnen Mevrouw Quest opende haar groote violette oogen zeer wijd en heter een zonderling licht in schitteren Je bent op eens verbazend voorzichtig geworden fja en als dat je niet bevalt maak ik het uit tusschen ons Waar b n je van morgen geweest vroeg zijschijnbaar katin Naar Jlonhara voor zaken O i En heb je onder het behandelen vnn die ïaken juffrouw Ida ook gezien i Ji dat heb ik En wat zou dat Een alspraak onderstel ik Neen een nfapraak Heb je ibü nog meer te vragen i ja Eduard Ik doorzie je volkomen man Je bent mij moe en je zoekt van mij af te komen Maar ik zeg je rondweg dat je daartoe niet den goeden weg inslaat Ik waarschuw je wees voorzichtig want de edachte alleen reeis aan zoo iets brengt mij buiten mijzelve En plotseling brak zij in een stroom van tranen los Eduard hierdoor bewogen deed natuurlijk zijn best om haar te troosten hoewel roet niet zeer gunstig gevolg toen er plotseling aan de deur gfklopt werd Mevrouw Quest wendde haar geiicht nair den muur en hield zich alsof zij een briet btond te lezen IVordt vervolgd