Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1904

No 9407 Vrijdag 6 Mei 1904 43ste Jaargang Gebruik s avonds en s morgens ËMOiniSni VADEMECUM kou CD oe4ko p le Moilwilcr Mr wereM Pri t t SO ptr licn Eenige agenten voor Gouda en Budegravea r WOLFb Co Uuuda GOIDSCHE COIRMT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloon Ne SS De üilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 f rancü per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTKJN Telefoen Ho S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel méér 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd LsmiNQ p mi De LUITENANT KOLONBL GAKNIZOENS COMMANDANT to GOUDA iil op MAANDAG it IGden MKI 1904 d x middags te IX ure ten zijnen bareeln aiin de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Staat Minister van Oorlog in het openbaar utnhesleden de levering van d = 1000 E Q Qerookt Spek en = t 150 Fekelspek o zooveel meer ot minder als zal blgken noodlg te zgn gedurende het tweetle halfJaar IOU4 ten behoeve van de menage der Soldaten alhier in garnizoenNadere inlichtingen omtrent deze levering kannen worden ingowonn n bjj den EersteLnitenant Kwartierraeester ten boreele Jernsalemstraat De Lnitenant Kolonel Qarnizoens Commandant voornoemd J H MAKKINK Gouda den 4den Mei 1904 Op MAANDAG 9 MEI 1904 des namid dags te 3 noi zal door ondergeteekende namens den Heer J C DORLAS in het Calé A DAM Kleiweg te Gonda worden aanbesteed Het verbouwen van Perceel B No 203 aan de Westhavpn te Gouda tot Magazijnen en Bovenwoning Bestek en teekening zgn tegen betaling van i 1 te bekomen bö ondergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt De Architect H J NEDERHOKST Jr OPBNBARE VHRKOOPING VAK BE MWÏAEWONme genaamd T KLOOSTER en uitmuntende Wel eii lloollaiKleii BoiiwIaiHl enz samen groot 22 Hectaren 58 Aren 96 Centiaren staande en gelegen onder de gemeente Haastrecht n ééne mtiting op WOENSDAG 25 MEI 1904 des voormiddags elf uren in het Kol ehni van Mej do Wed BLANKEN te Haastrecht ten overstaan van den Notaris J KUËNA Ie llaasirechl in verschillende perceelen welke omschreven ziJn in notities welke van a 15 Mei 1904 te bekomen zjjri ten Kantore van Notaris KOEMAN voormeld Grijs Haar nu or lleMi iMM I uniliiii duel de giü e halen binnen enkele dagen verdwijnen niiiakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van l ct hoofd ueg Eischt op den hals Loniluii Prijs J S en I t SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M bjj Izattli Cal § Papier 1 olen JOUOA Gouda Druk v n A BRINKMAN k Zn Openbare Verkooping op DONDERDAG 5 MEI 1904 des middags uren in het Kolflehuis HARMONIE aan de Markt te tSOUUA ten overslnnn van den te Haastrecht gevestigden Notari s F KOEMAN VAN No 1 De in volle werking ïijnde sTOou mWimsEmj genaamd DE S ELLË waarin sedert jaren do LOONZAGERI T en BORSTELHOUTFABRIEK met gunstig gevolg wordt uitgeoelend staande en liggende te Moordrecht in het Westolnde Kadaster Sectie C Nr 1484 groot 12 Aren 50 Centiaren en zulks met alle daarbij zgnde Muehinerieèn en vn 1e m loaae Oei eediiehappen No 2 EEÏÏ GEBOUW ingericht tot drie Woningen naast het vorige perceel gemerkt A 84 B 84 en 84bis met GROND daarnaast en daarachter verdere BETIMMERING en ERF Kadaster Sectie U Nrs 926 1531 en 1532 groot 8 Aren 80 Centiaren Perceel 1 is te aanvaarden biJ do betaling der Kooppenningen evenals 84bis van perceel 2 A 84 is te aanvaarden 1 October 1904 B 84 is verhuurd tot 1 October 19Ö4 voor 1 1 per week Na afzonderlijke veiling en afslag worden de perceelen gecombineerd Betaaldag der Kooppenningen 2 Juni 1904 Dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Hen biede bel yeluk èbïul Hoofdprijs De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd 00 000 Mk UUnoodlytng tot deelneminy in de kanmn van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 9 Millioen 385 660 Mark gewonnen moeten worden De hooJdprijzen van deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs ia in het gelukkigste geval 600 000 Mark l Premie v iinCI OOO M 4 prijz V 80 000 M 1 ÏOO OÜOM 4 ÏO OOI M 1 8 1 000 M 3 16 000 M 1 48 00 M l 10 000 M 2 premien v JO OO M 31 S OOO M 1 Premie v 6 nii M 100 3 000 M l 30 000 M iS8 J CIOO M 1 prijs lOO eoOM 815 1 000 M 1 60 000 M 1186 400 M 1 60 000 M 164 800 M 1 40 000 M In het geheel bevat tieze loterij die uit 7 klassen bestaat WA OOO loten met 4Q630 prijzen en 8 premien modat bijna op de helft van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler m staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in elke klasse te winnen De allerhoogste prijs der ste klasse bedraagt in het gelukkigste geval Onoo Mark stijgt il de 8e kl tot 000 M in de 9e tot flOOOO M in de 4e tot 70 00 M in de 6e tot 7S 00 M in de Be tol 600 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prystrekking die officieel is vastgesteld kost een geneel origineel lot slechts Guld 3 60 een halt origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts Outd 0 90 De inlegselden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingaptan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage atis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do officieele Irekklngslijst Ito ultbettilinr eii i zeudiui vau pr un geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 26 MEI met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland GeeiiKiiikhoesl Geen Inllnenzal hii lunkhocsl Inllueiiza Borsleiiolioelauiidocniiig binnen den kortst mogelgkcn tijd to doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouda bekende hckrixinde en wereldbei oenidc Superior Dmiven Borst lionig Extract iH 1 1 1 i r II lil uit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 t t s 40 et bij Firma WOLVV S Co Westhaven 9S Gaitila A LdTEySriSlN Kl iiveg K loO Gouda E H VAN bakt en braadt ab nal uurboter € en t eerlijke geur Café HARMONIE Markt OOUn SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HËINEKENS GERSTE en van af heden ook OEQIITAL FILSNEE aus der Actienbrouwery znm Pilzen Aanbevelend J WOlI f ltCitG P HOOFTMA i Zn stee Is flinke voorraad afgesneden Bloemen KOLONIALE WERVING HAND iELL 200 by het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zen jaren en voor ingeipden bij de Nationale Militie met onbepaald verlof of In werkeiyken dlengt bij het aangaan van eene verbintenis om Twee Jaren gedetacheerd te worden naar OOST IN DIE Aanbreng g eld Twintig Gulden Men melde zich aan FrUwUtlgem en UIUtlejMcMtiienmetonbepanld verlof bil den Commandant van het Koloniaal Wei depot te Harderwijk ol bi een der plaatselijke o Oarnizoens Commandanten JUiHtiepliehtigen ond f de Wni enen bij bun onmiddelijken Chef Buitenlanilscli Uverzlchl Beater seint uit Tokio Negen Japansche stoombooten stoomden Maandagavond met groote snelheid naar den ingang der haven van Port Arthur zg werden allen door het vuur der Bussen in den grond geboord De poging om den ingang der haven af te sluiten moet gelukt zijn Het bericht van de afsluiting van de haven van PortArthur volgend op de overwinning aan de Yaloe gaf gisteravond aanleiding tot een hernieuwde groote betooging Duizenden lieden met lantaarns op bamboestokken omhoog gestoken trokken met muziek korpsen door de straten Voor de ministei ies van marine en oorlog en voor het gebouw van den generalen staf hadden geestdriftige betoogingen plaats Beuter seint uit Port Arthur De toestand in het rayon is onveranderd In het nachtgevecht van 3 Mei werden door de oorlogsschepen en de batterijen ongeveer 2500 schoten gelost aan boord van de Giljah werden uit het maxim kanon 3000 projectielen verschoten De Noii Krai meldt dat volgeus berichten uit Wofandjoa de tegonstanlers van Rusland met Yoean tsji Kaai on generaal Ma aan het hoofd yverig tegen de Russen ageeren In alle Chineesche steden en ne derzettingen verspreiden wandelredenaars op de markten valsche berichten over de sterkte en de overwinningen der Japanners over de snoode plannen van Rusland tegen Cliina met het doel de volksmassa in China tegen Rusland op te hitsen Op het vasteland van Europa heeft de volkomen overwinning der Japanners de meesten verrast Te Weenen bjv wist men dat de Russen een reeks sterke stellingen aan de Jaloe bezaten en geloofde dat de Japanners tot hnn schade zonden leert n dat een frontaanval op verschansingen die door geoefende Europeesche troepen met moderne wapenen verdedigd worden een kostbare en gevaarvolle onderneming is Dat de RustiBche verdedigingslinie met evenveel beleid en berekening als moed door de Japanners zou worden uitoengeslagen en dat de Russen bovendien nog een aantal kanonnen iu de handen hunner v anden zonden laten werpt alle berekeningen over den waarschgnlgken loop van den veldtocht omver Al gelooft FEVILLETO m YBRB0R6BN SCHAT 4 Alles behalve de allerjongste ontwikkeling van het treurspel en de rol welke Eduard Costers daarin gespeeld had alles vertelde sij hem tot het hart hem wee werd bij de gedachte ho het oude huis Van Horen reddeloos dreigde te verlinken Toch vist hij haar op zijn eenvoudige harteHJke wqK te troosten als hij soms een traan zag bliokeB in haar donker oog Komaan laat den moed niet zakken xeide ij dan tot haar Ue dingcii kunnen loms too wonderlijk keeren en vaak komt er redding als de nood op het hoof st is Ida schudde ietwat twijfelachtig het hootd en cuchtte Niettemin deed des kolonels vastheid van vertrouwen haar goed en beurde haar op Doch ook in andere opzichten vond zij io hel gewlschap van haar verslandigen vriend zeer veel Mntrekkelijka Harold Rooyaard bezat dan ook inderdaad zekere zetdiame eigenschappen die bij n mei e als Ida wel sterk te lijnen gunste moeaten pleiten Onder zijn ietwat stug uiterlijk Terborg hij niet alleen goedhartigheid maar ook beschaving een rijpe wereldkeonis en een kalme men niet dat de slag aan de Jaloe een beslissenden invloed zal hebben op den uitslag van den oorlog erkend wordt dat de Japanners hun gezag als militaire mogendheid daarmee gevestigd hebben en dat hun soldaten gelijk kunnen staan root Europeesche I roepen Een lof dien de Japanners wel zoowat het minst zullen achten van t geen ban toekomt Voor een deel hebb n de Japanners hun overwinning te danken aan hun zware geschut waartegenover de Russen slechts kleine bergkanonnen konden stellen Weder een bewijs hoe slecht voorbereid de Russen ten oorlog gingen De verrassing te land zegt de Nene Freie Presso schijnt oven volkomen te zyn als die ter zee ofschoon er in de 12 weken sinds 9 Februari tijd genoeg was eenige stukken vestinggi schut naar de Jaloe te brengen De Japanners moesten hun zware kanonnen ook eerst wel per schip naar noord Korea brengen In t bezit van Kioelientsjing kan het eerste Japansche legercorps nu geheel naar den rechter Jaloeoever overgaan en van daar opmnrcheeren Tot de Russen voldoende versterking hebben verkregen zullen zg hun stellingen slechts een tüdlang kunnen verdedigen en ze steeds onmiddeliyk vóór de beslissing moeten ontruimen Een otflrieel boricht in het Handel blnd medegedeeld meldt dat de opperbevelheb ber der Russische troepen in Oost Azie generaal Koeropatkine aan den Tsaar seinde de Russen die zwakker in aantal waren hebben ondanks een hardnekkige verdediging hunne stellingen aan de Yaloe onder groote verliezen en met achterlating van vele kanonnen moeten opgeven Dit is een erkenning van Russische zgde van de nederlaag En daardoor komt de onjuistheid uit van de allerzonderlingsto mededeeling eergisteren door de Echo de Paris verspreid In zgn gver om zelfs de nederlaag van den bondgenoot te verbloemen en als een overwinning voor te stellen meldt dit blad Generaal Koeropatkine heeft aan den Tsaar een telegram gezonden waarin hg zyn bevrediging uitspreekt dat da Japansche troepen de Yaloe hebben overschreden Want door deze operatie is hun communicatieiyn verlengd en komt het Rus iische leger integendeel dichter bg zyn operatiebasis Zonderlinger redeneering is byna niet denkbaar hetgeen over de communicatielyn en de operatie basis wordt gezegd is toch een gevolg van elke operatie waarin aangename geestigheid Uit alles wat hij zeide en deed straalden zoo onwillekeurig zijn eerlijkheid en naluurlijkheid door zijn lietde voor wat waar en edel zijn verachting voor wat laag en gemeen is Ën Ida was geen jong meisje meer om zich te laten vangen door een knap uiterlijk en een oppervlakkigen geest Zij was een denkende jonge vrouw die met eigen oogen hnd leeren zien en met eigen brein had leeren oordeelen Het vrij groote verschil in leeftijd tusschen hen beiden had dus in haar schatting al zeer weinig te beteekenen Zij Tond en dit slechts kon bij haar wezenlijk gewicht in de schaal leggen cij vond in Harold Rooyaard hoewel niet schoon en niet meer jong den aangenamen mensch den degelijken vertrouwbaren vriend En zoo was het dan terwyl dag bij dag een lietelijke herlst op een schoonen zomer volgde dat de Iltfde die in Harold Rooyaard reeds van den aanvang ai zich vastgeworteld had wederkeerig ook bij Ida begon te ontkiemen Men zal rich herinneren hoe zij op den avond toen zij den kolonel voor het eerit gesproken had lot zichzelve had gezegd dat dit nu het soort man wn waarmede tij wel zou willen trouwen Het was slechts een voorbijgaande inval geweest Maar met dit al bet hart redeneert niet Uit overeenstemming wordt sympathie uit genegenheid wordt lietde en de liefde vordert haar recht Dit is de gewone orde van zaken George de alimmcrt snapte het wel en knipoogde veelbeteekend Ook de baron merkt er het zijne van na heel wat overpeinzeni op vele eenzame wandelingen de eene party vooruitrukt en de andere terugtrekt en nog nooit heeft iemand dit als een nadeel opgevat voor den overwinnaar of zich verheugd wanneer hy toevallig door overmacht tot den terugtocht gedwongen werd Het is een merkwaardige opvatting die tot zalke beschouwingen aanleiding geeft een epvatting die denken doet aan de veelbesploken achterwaArtsche concentratie van peneraal Yule in den Boerenoorlog of f n do schitterende overwinnings bulle tins die de Fransche Regcering in 1870 gewoon was uit te vaardigen wanneer haar legers een nederlaag hadden geledon Wanneer generaal Koeropatkine met zooveel blgdschap de Japanners aan den Mundsjoergschen oever van de Yaloe ziet dun bad lig geen vgf dagen moeten strgden om hou don overtocht te beletten maar naar bet voorbeeld van zgn landgepooten in 1812 den overtocht van de Mundsjoergscbe Beresina moeten laten geschieden zonder verzet Geïnterviewd door iemand van de Petite Républicinu heeft Combes zich zeer voldaan getoond over den uitslag der gemeenteraadsverkiezingen van Zondag j l De democrat tiscbe böweging bad wederom in kracht gewonnen vooral op het platteland Uit nauwkearigu inlichtingen aan hot ministerie van Binnenlandsche Zaken zou bigken dat in tal van plattelandsgemeenten de reactionaire meerderheid is vervangen door een aan de politiek van het Bloc verknocht De herstemmingen zouden een nog beteren uitslag opleveren meende de premier Roosevelt kan er nu zeker van zgn dat hg ten minste de candidaat zgncr partg zal zijn bg de aanstaande presidentieele verkiezing Van de 994 gedelegeerden der Republikeinscho Nationale Conventie hebben er reeds 608 do opdracht gekregen hun stem op hem nit te brengen Met de benoemingen van de Democratische Conventie is men nog niet zoo ver opgeschoten Er zyn nog niet meer dan 294 gedelegeerden gekozen en van dezen moeten er 86 op den heer Parker en 52 op den heer Hearst stemmen In de andere districten heeft men geen bepaalde instructies gegeven maar de Times correspondent is van oordeel dat de kansen voor den heer Parker veel beter staan dan dio van den beer Hearst besloot hij de dingen voor het oogenblik hun gang te laten gaan Hij mocht kolonel Rooynard gaarne lijden en het dacht hem niet kwaad dat Ida nu eens aan den man komen zou hoewel zijn hart ineenkromp bij het vooruitzicht van haar te zullen moeten missen Of nu jitiat Rooyaard de meest geschikte man voor haar was dit liet hij in het midden Soms rees in hem het vermoeden dat Eduard Coslert die te Londen was en in geruimen tijd niela van zich had laten hooren wellicht opeens een spaak in het wiel zou komen steken Een paar dagen na het ontvangen van den bewusien tweeden briet van de Tijg rtn deelde de beer Quest aan zijn vrouw mede dat hy voor zaken naar Londen moest en daar een paar nachten dacht over te blijven Zij lachte luid en schamper Wezenlijk Willem zeide zij Je had toon elspeler moeten worden 1 Maar waartoe nog langer dit laffe komediespel Ik hoop dat je lieve Edith je ditmaal niet al teerg plukken zal want het g ld chtjnt op hetoogenblik niet overvloedig bij ons te wezen en het mijne zie je is op I f De heer Quest boog het hootd onder dezen bitteren spot maar antwoordde niets Wat zou hij antwoorden Zijn vrouw sprak de waarheid slechts Zij wist te veel Maar too dacht hij by zichzelven wat zou zij wel zeggen en doen indien zij alles indien zij de gansche de eigenlqke waarheid wist i De heer Quest kwam te Londen en zijn eerste gang was naar het kantoor Costers en Zoon waar hij vernam dat de oude heer Costers veel biUr Een Part Telgr aan doTs Ztg uit Konstantinopel meldt In weerwil van de Grieksche weigering om oen gemengde commissie in hot leven to roepen zond de Porte gisteren haar rectitsgeleerde adviseurs Hakki en Tsjnkri Bey naar Smyrna De Grieksche garantiomogend beden Engeland Rusland en Frankrgk zullen na oplossing der locale satistactieaangele genheid voorstellen de strgdvraag over de patentbelasting welke de Grieksche onderdanen in TurkQe moeten betalen aan het Haagache Hot van Arbitrage ter beslissing voor te leggen De komst van Munir Pasja to Sofia alsbgzondere gezant van den Sultan is voorZaterdag aangekondigd i In het Pruisische Huis van Afgevaardigden diende Dinsdag do minister van spoorwegen Von Budde het ontwerp in waarbg 3 millioen mark wordt gevraagd als storting in de ondersteuningsfondsen der spoorwegarbeiders De minister hield daarbg een redevoering hoofdzakelgk om uiteen te zetten dat dit ontwerp niet het gevolg is van de spoorwegstaking in Hongarge Met een paar feiten toonde de minister aan dat deze voorstellen reeds geruimen tgd in overweging waren In de maand November 1903 waren do presidenten der spoorwegdirecties te Berlgn byeen en toen reeds werd de wenschelgkbeid overwogen om de ondersteuningslondsen der spoorwegarbeiders waartoe deze menseben zelf bydragen te versterken door een flinke subsidie In December dro g dé minister aan eenige anjbtenaren van zgn departement op een onderzoek in te stellen naar de ondersteuningsfondsen hun doel hun werking en hnn kapitaal en dan in overleg met een paar wiskundigen de vraag te beantwoorden welke middelen kunnen worden aangewend om deze fondsen ie steunen Den 3en Maart deelde de minister in den Landdag iets van zyn plannen mede opdat dit lichaam er kennis van zon dra gen Den 18en April werd het wetsontwerp door den minister van financiën aan Z M Koning Williolm die toen in de Middellandsche Zee vertoefde toegezonden en in den nacht van 19 op 20 April brak de spoorwegstaking in Hongarye uit dit deze feiten en data biykt zeide de minister dat de toekenning van een subsidie aan de ondersteuningsfondsen met die werkstaking niets te maken had De Keizer zond telegraphisch machtiging om het hem toegezonden wetsontwerp in te dienen en was Hij reed dus onmiddelijk naar het woonhu s van dien heer en verzocht den heer Edunrd te mogen spreken Een bediende liet hem in Eduard a kamer en noodigde hem uit hier een oogenblik te wachten Terwijl hij nu zoo eens rondkeek in het met alle mogelijke weelde gemeubileerde vertrek zag hij een fiuweelen slaaprok over een stoel hangen en uit den zak daarvan de punt van een briel steken De omslag van dien brief was bUuw toevallig van hetzelfde eigenaardige blauw dat de lievelingskleur was van Bella Uit trok zijn aandacht Na even aan de deur te hebben geluisterd ot er niemand kwam haalde hij den briel uit den zak en inderdaad het adres was van de hanl zijner vrouw Zoo nam de heer Quest de vrijheid het briefje in zijn eigen zak te laten verdwijnen Een oogenblik later trad Eduard binnen Hoe gaat het Quest Ik denk dat de oude heer het er weer bovenop haalt Hij heeft gehoord dat ge hier zijt en wenscht u te uien Ik zal u dus bij hem brengen aU ge er niets tegen hebt Zy gingen naar boven waar de oude man met verlamming geslagen op een rustbed lag Een dame zijn oudste dochter zat naast hem en las hem uit de courant het artikel over de geldmarkt voor Is Quest daar vroeg hij met zijn luide schelle stem Ja vader Dat is goed ik moet hen spreken Zou Annn ga nu ouar heen en kom atraka terug JVfiritt vtrvotgii i