Goudsche Courant, dinsdag 10 mei 1904

Veemarkt te Rotterdam NUantUg q Mei 1004 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor i te kwal 35 ade kwal 3a 3Lic kw 17 cent per half kilo Vette kalveren goede aanvoer prgxen w iren voor ist kwal 38 ade kwal 35 jde kwal za Cents per half kilo Vette varkens goeden aanvoer prijien waren voor ie kwal 3oV ade kwal 30 3de kwnl 17 cents per halt kilo Schapen en lammeren weinig aangevoerd HAndel voor alles prgbhoudeml AI VEUTEf TU iN SOLLICITANTEN naar de betrokking van DIRECTEUR van den op te richten Ilaiidel8cursti8 der eineeiile Gouda gelieven zich vüór don 94 MKÊ a t schrifteiyk aan to melden bg den BURGEMEESTER Ifliiel VI i LllirrLNUS UlUUIJN De Avondster Dubbele buurt TcHnr 117 Zyn heden ontvangen een mooie eoUrctie Nieuw Slyl GiisuriiaiuettL ii Itruckelü cii Biilluiiü Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS HN PETROLEDMKAGHELS Eenig iiJioa voor iASGLOEILICilTHKNOODIGDHEDEN soliwl on rlegeiyk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw ware adres Aanbevelend i l M VAN LOON Aanlegger vuii Gas en WaterU irlii g pjjn meer De koorts is evenwel nog hoog Met een plecfatigen dienst in de kathe draal waaraan door vjjf bisschoppen werd deelgenomen is Vrgdag de 475e verjaardag gevierd van de bevrgding van de stad Orleans door leane d Arc Te Tonlon worden door stakende netseUars pogingen in het werk gesteld om een algemeene staking te doen n tbreken hlLIB Aan een te Lemberg verschünond blad wordt uit Rome gemeld dat Pan I ins Donderdag 600 Poolsehe pelgrims ontvan gen heelt uit Galiciü Rusland en Duitschland begeleid door zeven Poolsehe aartsbisschoppen en bisschoppen Den paus werd een adres van hulde betniging aangeboden versierd met de wapens van Puien en Litbaoen waarin de toestand van de Polen in Pruisen en Rusland hoogst treurig genoemd wordt daar zjj vervolgd worden èn om hun Katholiek geloot én om hun moedertaal De paus gal allen pelgrims ziJn zegen en n i rade in zjjn antwoord den Polen gens paoperrima et inlelicissima urme ongelnkkige menschen AVKKIKJh De aanvoerder der Urugsayaansche op standelingeii generaal Haravia heelt het departement C erio Larmeo bezet Hg beacbikt over oen leger van 10 12000 man De regeeringstruepen laten weinig van zich lien Uit Washington wordt gemeld dat de secretaris der schatkist betredende de overname van het kanaal van Panama aankondigt dat hd Maandag a s een cheque van 40 millioen dollars zal tor hand stellen un de firma Morgan Co Harerzgds zal deze kassiersflrma aU garantie waarden deponceren ter thesaurie De geldstortingen zullen geleidelijk plaats hebben om geen storing te veroorzaken in de slaalsfinanciën BINNENLAND De lemeenteslem bevat over het ontwerp tot wijziging der Drankwot een artikel waarin nadat het bekende opstel van mr Kyssell in De Tijdspiegel van Kebrnari j l dat veel waars bevat is saamgevat het volgende wordt opgemerkt Mon bedenke dat de drankwst nu zy er eenmaal is en ruim 2U jaren heelt bestaan zoo maar ineens niet kan omgewerkt worden met verwnarloozing van de grootste belangen der vergunninghouders Met hand en tand liJn de in IBHl bestaande localiteiten in stand gebonden en de omstandigheid dat de meesten na dien Igd zijn overgegaan op anderen heelt de biliykheid doen geboren worden dat de wetgever niet te veel bigit hangen aan de destyds gemaakte bepaling dat zy zonden moeten verdwynen als met één slag Naar het ons voorkomt is het in de gegeven omstandigheden bet biliykst eenvoudig art 26 sub b te laten verdwynen en letter n aldus te wüzigen dnt do vergunning niet kan geweigerd worden aan hem dio op 1 Mei 1B81 daarin het bwlryi ulloelende zoolang hy leolt en aan hem die hy het in werking treden dezer wet nl de wyzigingswet daarin het bedryt uitoelende met dien verstande dat aan de wednwe van den vergunninghouiler 0 1 Mei 1901 de vergunning niet kan geweigerd worden zdolnng zy weduwe biyit geeg ander middel van bestaan heelt en de zaak niet namens haar door anderen dan bv bloedverwanten tot den 3en graad ingesloten wordt gedreven Verder zonden wy een nienw artikel wenechen waarin aan den gemeenteraad de verplichting wordt opgelegd om bepelingen vaat te stellen waaraan drankgelegenheden moeten voldoen a ten opzichte der ingangen van de localiteiten b betredende het toelaten van en hot verknopen aan jongens benedon de 20 Jaren en vrouwen c ten aanzien vnu de inrichting der localiteiten voor zoover daarvoor vergunning wordt verleend krachtens de drankwet beneden het wetteiyk maiimnm ot krachtens byzondere machtiging Op overtreding vau do door den Raad te maliën bepalingen zouverder als stral moeien gesteld worden een betrekkeiyk hooge geldboete en intrekkingder vergunning by herhaalde overtredingbinnen het jaar nadat de eerste overtreding is gestraft ol het maximum der boete isbetaald Het uitstervingssysteem zon hierdoor gehaadhuald biyven doch aan de weduwen zou het mogeiyk gemaakt worden haar belUan te behouden terwgl strenge voorsehrilten zonden kunnen worden in het loven geroepen voorde nieuwe vergunningen binnen de grenzen van het maximum te verleencn Gemengde Berichten Hen meldt aan Het Volk dat de volgende week vermoedelgk Maandag te Haarlem een diamant slüperg wordt geopend met 36 molens op bondsvoorwaarden met 2 ploegen de molens zyn voor drie maanden gecontracteerd Er gaan dus ongeveer 120 man van de nitgesloten diamantbewerkers van de straat Te Wormerveer hadden Zaternacht twee onbekenden zich toegang weten te verschaffen tot het rgwielmagazyn van den heer De Bruyn Op het juiste oogenblik toen reeds twee rgwielen naar buiten werden gebracht verscheen de politie De dieven kozen het ha enpad de rgwielen achterlatende Uil de aanwezigheid van een stuk mes aan het cnamkozgn bleek dat ze door Inklimming binnen waren gekomen Tragisch Een 22 jarig jongmensch te Arnhem was met zyn broer fietsen In de Wnlborgstraat viel ny van zgn rgwiel doch stond dadeiyk weer op Hg ging eren legen een mnnr leunen en toen hoorde ziJn broer hem zeggen wat word ik raar Hg zakte ineen en was een lyk De vader van het geval hoorende had het zelf ais een nieuwtje oververteld niet wetende dat het zgn zoon was Men begröpt hoe hy getrollen was toen hg thuis hoorde dat zyn zoon zoo plotseling was gestorven Naar de Limb Koerier meldt zgn er in I imbnrg valsche markbiljetten in omloop De vezels welke by de echte biljetten op de rugzgde zichtbaar zyn zgn zoo bedriegeiyk nagemaakt met fijn gesneden menscbenliaar dat men de vervalsching slechts kan waarnemen als men een mesje Ier huipe neemt De viilsche biljetten Welke goed nagemaakt zyn hebben slechts een weinig lichtere kleur dnn de echte De onderdruk waarin de stral wordt opgegeven by namaak is ook niet erg duideiyk Men meldt uit Hilversum Woensdag 11 Mei a s zal de scfaaring van vee op de meenten van Gooiland plaats heb hen Ook door liet hoofdbestuur der Gerechtigden tut de gemeeno heiden en weiden van Gooiland zal gelegenheid gegeven worden voor of op dien dag het vee te doen branden door de door linar lichaam aangestelde meeutmeesters Dat er nog steeds geen vrede is biykt uit het feit dat dezer dagen op de Blaricnmsche Meent van een tweetal koeien toebehoorende aan den heer Brasser te Hui zen lid en meentmeester van het houfdbestuur der Gerechtigden de pluimen der staarten zijn afgesneden Genoemd booldhestnur doet aisno des nachts de meenten bewaken en looit een som golds nit voor het opsporen van de n dader s Naar wy vernemen zyn ook door den heer El Vos voorzitter van het huoldbestuur der Gerechten een tweetal aanklachten inge diend tegen den heer Hosang burgemeester van Blaricam en wel wegens wederrechte lyke vryheidsberoovFng van zyn persoon en het wederrechteiyk belemmeren van den toegang aan erlgooiers tot hnn grond voor hun vee Zooals men zich herinnert werd op de Vergadering van Stad en Lande van Oooiliind op 28 April j I te Naarden gehouden een motie van de gemeente Naarden en geomendeerd door de gemeente Hilversum by meerderheid van stemmen aangenomen De gemeenteraad van Blaricum nu acht dat genomen besluit onwettig en meent dat elke verbindende kracht er aan ontzegd moet worden omdat genoemd voorstel niet op den oproepingsbriel vermeld stond hetgeen in stryd is met het reglement van orde Bovendien werd een voorstel door Blaricun ingcdiend en dat wel op den oproepingsbriel voorkwam niet behandeld De gemeenteraad van Blaricnm nn heeft onder protest tegen de wettigheid van genoemd genomen besluit den burgemeester opgedragen aan de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland mede te deelen dat hy n l de raad in geenen deele wensoht mede te werken tot het bovenvermelde onwettige besluit en zich verzet tegen de toepassing van art 121 der gemeentewet op de regelingen die nn ol later met betrekking tot het beheer der gemeene Weiden en Heiden znllen worden getroffen nog draagt de raad zyn voorzitter op bet door hem op 7 April j l genomen besluit opnienw by de Vergadering van Stad en Lande in te zenden en aan te dringen op behandeling er van in deze maand en het als punt 1 op den beschrgvingsbrief t doen vermelden De politie te Rotterdam beeft het voortvluchtige paartje waarvan dezer dagen melding gemaakt is reeds gepakt Aangezien de vader van het meisje dat neg f 80 uit de ooderlgke woning meegenomen had een klacht wegens schaking had ingediend tegen het Jongmensch dat ham zalk een leelgke wafel beeft gebakken hg was walelbakker van beroep is procesverbaal opgemaakt terwgl het meisje op last van haar vader naar een doorgangshais is overgebracht De jongelui waron Maandag eerst met de boot naar Dordt en van daar naar Antwerpen gegaan Toen kregen zy het plan de wittebroodsweken verder in een logement in de Kruisstraat door te brengen waar de politie hen pakte Dr Schey znivei consulent voor NoordHolland wg st er in zyn jaarverslag op dat de prys der melk naar hét vetgehalte dient te worden geregeld en t zeur onbiliyk is aan verschillende leveranciers een zelfden prgs te bepalen Aan een fabriek werd geregeld het vetgehalte der ontvangen melk bepaald en nu bleek dat er groote verschillen bestonden tot van 1 pCt Omdat aan die fabriek nog de oude betalingswijze gevolgd werd kreeg o a één leverancier in één maand f53 minder dan hem naar het vetgehalte toekwam en een ander die melk van geringer gehalte had geleverd ontving f 58 per maand meer dan hem rechtens toekwam Daar het vetgehalte afhangt van de individualiteit van de koe én van bet voer is t dnideiyk dat door betaling voor de nelk naar gehalte de veestapel zal verbeterd worden ledere landbouwer toch zal er dan voor zorgen koeien te beritten wier melk veel vet bevat Wordt de melk geregeld onderzocht dan komen ook knoeieryen ontrooming terstond aan het licht Ook de reinheid Iaat hier en daar te wenschen over Een zuivelfabriek onving van een leverancier melk die zeer snel goor werd bg onderzoek bleek dat de oorzaak lag in den toestand van het slootwater dat by het reinigen van het vaatwerk werd gobrnikt De Fransohe anarchiste Louise Michel heeft met alle artikelen en berichten van dagbladen waarin meer of minder uitvoerig haar levensgeschiedenis werd meegedeeld naar aanleid ng van het bericht dat zg te Tonlon overleden zou zgn den spot gedreven door dezer dagen mee te deelen dat zg geheel hersteld is en weldra deze stad zal verlaten I Keizer Lebuudy heeft dezer dagen in Londen terecht gestaan Hem werd door kolonel Groves vroeger in dienst van de Koningin van Madagascar en door Lebaudy benoemd tot opperbevelhebber van deSahariaansche troepen een proces aangedaan Kolonel Groves zag echter geen kam van zyn heer en meester eenig geld los te krggen en evenmin verscheen Jacques I voor het gerecht Integendeel verliet deze kort daarna Engeland Toen nam echter een Engelsclie advocaat de zaak in banden van zgn bankier vernam nu Lebaudy eerst naar zyn zeggen dat hem een proces was aangedaan Hg ontkent beslist den kolonel tot zyn opperbevelhebber benoemd te hebben In een brief aan Zgne Majesteit Jacques F had de kolonel den 8en Febr j l verzocht de eer te mogen genieten van een persoonIgk onderhoud met Zyoe Majesteit De particuliere secretaris van den Keizer antwoordde hierop dat Z M verzocht voorlaan van dergeiyke misplaatste grappen verschoond te biyven De rechtbank veroordeelde den Keizer tot het betalen van de proceskosten Wg vernemen dat de gevangenisstraf waartoe de kapitein kwartiermeester van het N O 1 leger B met verlof hier te lande en te s Gravenhage woonachtig door den krygsraad was veroordeeld ter zake van nisbandeling van de by hem in dienst zynde kinderjuffrouw naar aanleiding van een door hem ingediend request om gratie aan Hare Majesteit de Koningin is veranderd in een geldboete van vgflig gulden D Een vreeselgk familiedrama is in het dorp Gabs by Maagdenburg afgespeeld Aldaar heeft de 55 Jaren oude burgemeester Sachxe bgna zgn geheeie gezin vermoord Onder de kreten Ik ben geruïneerd gy allen moet sterven I schoot hy zgn vrouw een kogel in het hoofd die haar terstond doodde Daarna richtte hg het wapen op zgn 27 jarigen zoon Erich die door een kogel in den mond en een in de zyde doodelgk werd getroffen Zgn 18 Jarige dochter Lncie doodde hy met een schot Tn de borst xju 11Jarigen zoon Kurt met een kogel in den slaap Op het schieten snelde de 20 jarige dochter Krna toe die de deur afsloot doch haar vader schoot door de deur heen op haar n brseht haar een lichte kwetsuur aan den rechterarm toe Daarna doodde hy zichzelf Alvorens zyn grnweiyke daad te volbrengen had de ongelukkige vele papieren verbrand waaronder er waren die tot de gemeentelgke administratie behoorden De oodste zoon stierf tydens zgn overbrenging naar het hospitaal Dit Ny negen meldt nen De staking bg den kazernebouw hier blgft voortdaren Zaterdagavond om zeven aur heerschte op t terrein volslagen rust enkele stakers hielden zich in de nabgheid van het werk op Het terrein wordt dag en nacht door de politie bewaakt Te Budel is het de rijkspolitie gelakt de zoogenaamde Weater bende bestaande lii 4 personen die de schrik dier streek warengedeeltelgk onechadeiyk te maken door het hoofd een zekere C achter slot en grendelte zetten De overigen denkt men spoedirte krygen Door tusschenkomst van den heer A L T van Lnik gemeen te secretaris en ontvanger te Monster zyn in die gemeente en te s Gravenzande negen weeskinderen geplaatst bg burgerlieden allen afkomstig yan een weeshais uit Amsterdam De aangilteformulieren voor de vermogeusbeiasting die deze week werden rondgezonden waren vergezeld van het navolgend document gedrukt met bloedroode letters en daarom door het Vaderland het bloedplacaat genoemd Bekendmaking De wet op de Vermogensbelasting is aangevuld met eenige bepalingen omtrent navordering van belasting Dientengevolge zal voortaan wanneer na de vaststelling van een aanslag bigkt van een grooter vermogen dan werd aangegeven nog een aanslag worden opgelegd en wel voor V y f m a a 1 het te weinig betaalde bedrag Hetzelfde geldt voir aangiften waarin ten onrechte werd verklaard dat het vermogen geen f 13 000 bedraagt Mitsdien heeft niet het minst de belaatingscbnidige zelf geldeiyk belang by het doen van een juiste vermogensaangifte s Gravenhage den Isto Mei 1904 De Minister van Financiën HARTE VAN TECKLENBUHÖ Jaarverslag over 190 3 van de ioudsche Vereeniffing voor Oezondheias koloniën Vervolg De kinderen voor wie zeelucht beter was hebben ten gatale van 7 3 jongens en 4 meisjes 4 weken doorgebracht te Scheveningen in de Sophiastichting met hen mee ging één kind voor rekening van de ouders zy werden den 24sten Juni door Mejuffrouw Brouwer gebracht en kwamen den 2 sten Juli onder betzelfde geleide weder terng Tydens hun verblgf aldaar werden de kinderen düor één onzer bedtnarsleden opgezocht zg waren over het algemeen tevreden en zagen er opgewekt nit luiken morgen werden alle kinderen voor wie de genees heer der inrichting het noodig oordeelde in zee gebaad andere kregen binnenbaden dï tgd werd er verder doorgebracht met spelen aan t strand en op de rnime zonnige speelplaats der inrichting Ook deze groep kwam gezond en wel thuis allen waren in gewicht toegenomen sommigen ruim öi pond de gemiddelde gewichtstoename was B pond 3i ons Na hun terugkom t werd aan de kinderen die daarvoor in dé termen vielen gedurende drie weken een halve liter melk per dag verstrekt die zg in twee gedeelten dageiyks kwamen drinken in de Goudsche Melkinriehting op de Turfsingel of in het filiaal daarvan op de Markt waartoe ons de gelegenheid welwillend door den Heer Valckenier do Greeve was verschaft Hedi zg daarvoor onzen dank gebracht wy werden nog in de gelegenheid geteld aan de kinderen een aardige herinnering te geven nl een pbotograpbie van de groep waartoe zg hadden behoord een sonvenir dat door de kimleren en ook door de familieleden op hoogM prgs werd gesteld Den SOsten December 1903 werd door den beer Spaanderman die zich daartoe van de welwillende medewerking van enkele andere musici had verzekerd een concert gegeven ten voordeele van onze vereeniging Dit concert slaagde in alle opzichten en er kon na afloop een batig saldo van f 91 15 in de kas der vereeniging worden gestort Het is ons een genoegen hier nogmaals hem en zynen medewerkers onze hulde daarvoor te brengen In het begin van 1904 zijn door eenige dames nit het bestuur alle kinderen opgezocht en is er gevraagd naar de resultaten van hun baiteaverbiyi Wanneer wy nn 3 nbrieken maken en noemen het resultaat goed wanneer de kinderen tot dat oogenblik nog dnideiyk den invloed van hun vacantie ondervonden niet of zeer weinig in vergeiyking met andere jaren de school behoefden te veneimen enz voldoende wanneer de kinderensich eerst gemimen tjjd beter gevaeld hadden maar langzamerhand de oude klachten meer of minder waren ternggekomen 81 e e h t wanneer de klachten voor en na hun verblgf buiten ongeveer hetzelfde gebleven of spoedig ternggekomen waren dan vallen van de 22 kinderen 12 onder rubriek I 7 onder rubriek II 3 onder rubriek III Alzoo van de 22 kinderen hebben 19 zeer bepaald een gunstigen invloed van hnn verbiyf ondervonden Dtt is een uitkomst waarop zeker met tevredenheid mag worden neergezien en een aansporing om op denzelfden weg voort te nan en dit Jaar een grooter aantal kinderen ijt te sturen Het aantal is in het afgeloopen jaar kleiner geweest dan wg wat onze financiën aangaat hadden kunnen uitzenden Dit kwam én door de moeiiykheid om logies voor onze kinderen te vinden èn omdat wg in het eerste jaar niet wisten voor welke niet voorziene uitgaven wg misschien zouden komen te staan En daarop moesten wy voorbereid zgn dat de kosten honger zouden wezen dan wanneer men een eigen gebonw heeft Het is dan ook ons streven dat de O V v G na jaren een eigen koloniehnis zal bezitten want hoe geringer onze onkosten zgn hoe meer kinderen wj kunnen laten proflteeren Gelukkig is er met een afzonderlgk fonds daarvoor reeds een begin gemaakt Dadeliik bg de oprichting beeft een milde gever die onbekend wenscht te biyven aan onze Vereeniging een sora van f 300 geschonken ai grondslag van een fonds voor een eigen gebonw En ook de gitten van H H M M do Koningin en de Koningin Moeder zyn mede voor dat doel bestemd Zoo bedraagt nn dat tonds aan hot einde van dit vereenigingsjanr t 449 11 Hat saldo van de gewono geldmiddelen bedraagt I 308 14 De ontvangsten bedroegen 1901 26 waarvan f 693 50 nan contributiën van 17 donateurs en 384 leden f 79 78 aan gilten 1 91 15 als ojibrengt van het concert on f 28 71 als restilntie voor de verblgf en reiskosten van een kind De uitgaven beJroegoii f 593 12 Ten slotte zy nog vermeld dat voor de ontvangst vnn lood theelood staniol enz zich gaaro beschikbaar stelt Mevrouw Prince Schim vnn der Loell Ooslhaven B 87 voor peelgoo l boeken enz Mevrouw Halewgn wgnWesteneng Bleekerssingol 11 193 terwgl MeJoHrouw J C Brouwer Gonwe O 26 de zorg voor do spaarbusjes op zich heeft genomen I IJSSEL DB SCHEPPER 1ste Voorzitter Mevr J P VAN ÜE VELDE Smits 2de Voorzitter Dr A MONTAGNE Iz Iste Secretaris Mej M B BUBÖERSDIJK 2de Secretaris N A DE JONCHEERE 1ste Penningmeester Mevr J T A HALEWIJN Westesbno 2de Penningmeester Wordt vervolgd Stadsnieuws GOüDA 9 Mei 1904 Voor ons verslag van de uitvoering der Mannen Zangvereeniging 8t Caecilia gisteravond in de Zaal Concordia gegeven kunnen we heel goed de climax gebroiken goed boter best G nd noemen we de zangnummers voor koor altyd in belrekkelgken zin De Jeugd der vereeniging in aanmerking genomen de keuze der stukken die voor meer geoelende zangers nog steenen des aanstoots zouden bevattea liet k capella zingen dat nooit meevalt om zuiver en op toon te blgven dus wol wat veel gewaagd dit alles in rekening gebracht moeten we zeggen dat de zang goed was t best beviel ons JanMaat Btler vonden we de solo s De heer Kloos met zgn sympathiek geluid dat steeds weer boeit was bgzonder goed op stem en al mist hij nog altgd de noodige zeggingskracht die wy hem zoo graag zagen aangeleerd I toch voldeed hy ons goed vooral in het Ave Maria In des Heeren Huis was het accompagnemeat Veel te sterk mogeiyk was hiervan de schuld de stand van de pianino die met den achterkant naar het publiek geplaatst was en baar volle geluid de saai inzond Dat men het instmment een volgende maal wat draaie Sat waren de nummers door het StrykQuintet gegeven Hat arrangement door en meer dan vaardige hand had ze herschapen in Jnweeltjes die keurig tot hun recht kwamen BeMl waren de nummers van den heer Vermaes in garnizoen alhier op de Cello gegeven Hoogst zuiver en gevoelvol klonk de muaek die bg aan zgn instrument ontlokte en de ovatie hem in den vorm van een krachtig applaus gebracht was ten volle verdiend We hopen hem meermalen te hooreo En wat te zeggen van Knaap Fridoiyn voorgedragen door sergeant S Eerst een opmerking de gedichten van Tollens niet hoogdravend van stgl vaak heel gemoedelyk die gedichten hoe onschuldig ze er uitzien zyn uiterst mueilgk voor te dragen ja men moet hiervoor declamator van beroep zgn En Knaap Fridoign is in dit opzicht niet van de minste Mogen we den heer S een raad geven zoo oeiene hg zich in gemakkelgker stukken om na de kunst van voordragen nog eens van meesters algezien en gehoord tn hebben stukken als bovengenoemd voor t Iront te brengen De uitspraak was mooi de klemtoon en hier komt het in de voordracht vooral op aan deugde bgna nergens De zaal was vrg goed bezet en de goedkeuring die na elk nummer muzikanten en zangers door handgeklap en voetgetrappel werd geschonken bewees voldoende dat men het werk van den heer Konincks directeur der vereeniging apprecieerde en hem aanmoedigde op den ingeslagen weg voort te gaan St Caecilia bezit genoeg manschappen beschikt over goede krachten zoodat er veel van te maken is Wy hopen dan ook nog eens grooteie stnkken te hooren al zgn ze minder nioeilgk Wy vertrouwen dat de heer Pinksen later op nog voller zaal mag rekenen Morgen 10 Mei herdenkt de portier Hendrik Verbrnggo die rnim 30 jaar in het Gasthuis werkzaam ia zgn 80ste geboortedag 375 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Vlaandag 9 Mei No 4225 f 1500 2365 en 4396 ieder I 1000 12818 en 20948 ieder j 400 10431 15984 en 20416 ieder I 200 168 1685 9588 10862 12674 14383 14751 16Ü92 en 20370 ieder I 100 Pryzen van f 70 19 2946 5569 8643 12097 14697 17928 279 48 71 93 12127 14713 IHOUi 349 3284 5651 8933 12276 26 J4 413 3323 5731 75 12689 68 18428 590 3306 56 9168 12832 90 18526 793 3768 6814 92 13 52 99 19083 823 3897 41 9338 12918 14984 91 958 3916 6126 9633 130 56 15248 19194 76 57 6218 9786 66 15463 19213 1173 85 6513 9807 73 15999 19327 1225 4012 6682 10042 13109 16091 19614 1329 93 6727 10140 13376 16196 21 1589 4338 687 10212 13453 163 20 B7 1653 74 6940 10330 13500 16663 19744 61 4400 7070 31 31 17025 19896 1900 34 7105 74 13617 36 20102 2021 4519 52 99 67 69 20434 2139 4936 85 10474 13762 17175 20643 2263 5062 7393 10869 13988 94 20757 2307 5105 7479 10901 14091 17214 71 40 17 7850 59 14287 17399 99 84 5222 7929 11174 14415 17479 20816 2427 5311 38 11304 40 17728 48 2616 36 8025 11921 14520 17852 86 24 5436 41 12094 14613 66 Ontvangen Stofhandsclioeiien VOOR DAMES EN HEEREN bij VAN OS Az Kleiweg E 78a GOÜDA Teleitkoov o 31 BEUES VAN ROTTERDAM ZATERDAG 7 MEI L K H K SUxatiteentnffen liCLOiRijE Obligation Tabaksleening 1902 5 86 RosLisn Obligation Rothschild 3e uitgifte GR 625 1891 4 86 Obligatieleening G 125 1889 3 70V AziE Japan Obligatien 1896f 66 CoLcMBU Geconsolideerlle Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 19 ProvinciaU en SUdelijht Leeningtn Rotterdam Oblig 11000 18981903 3Vi 97 97 HypoÜMk Brnken Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypotbeekbank 4 100 Pandb Amsterdamsene Hypb 4 99 100 Pandb Dordrechtsche Hbpb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Ie Ned Scheepsverb 101 My Pandb Friesch Groningsche Hypotheekbank 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 100 Pandb Mg v Hyp Cred in Ned 4 99 Pandb Nationale Hypb 4 101 101 Pandb Ned Hypotheekbank te Veendam 4 99 Pandb Ned Hypotheek en Pandbriefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Pandb NoordNederl Hypb 4 99 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 53 Pandb Overysolsche Hypb 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 101 Pandb Rotterd Hypb 3 98 98 Pandb Rynlandsche Hypb 4 99 Pandb Slichtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zeeowsche Hypb 4 99 Pandb ZuidHoll Hypb 4 99V Cr diet InÊUÜ CuUuur Ondememinge Aandeelen Intern Crediet en Handelav Rotterdam 96 Tabaki Ondememin en Aand Deli Cultunr Mg FabrUke i Obligatien Calvé Fransch Holl Oliefabriekon 5 1011 SehMpvaaH MaaUthapfnjen Aand Nederl Am Stv My 98 x M nbouw Maatsehappijtn Obligatien Maller Jo Alg Mynbonw Mg 5 95 Diversen Obligatien LoidBchevcem 4 95 Aand Ned Ind GasMg 170 Pkhu Certificaten van preferente Aandeelen Peru 24 24 Spoovwetfteeiiintjeit Rusland Rjasan Urnibk Obl GR 625 4 86 Noord Amerika Kansas City Southern Preferente annd 34 SAMSOM Markt Gouda ispeoialiteit in Nouveauté s NOlIVEAUTK a in U I IJIH IWilJllllJil Hokken Kobes en eïAPO STOFFi i zgB in groote voorraad voorhanden tot lie ineiest concnrreorende pryzen KOLONIALE WERVIIVG r H AN DG EL L 200 bü het niingnan van eene vrgwilllge verbintenis voor Zen jareu en voor ingelgfden by de Nationale Militie met ünbeimald verlof of In uterkelljken ilieiml hj hot aangaan van eene verbintenis om Twee aren gcdotacheerd te worden naarOOST lNDlh Aanbi eiigyeld ïwiiiti iuldoii Men melde zich aon VriJwIlUuerii on MUItieplIcMIaen met onbejMiiM verlof bg den Commandant van het Koloniaal Werldepot te Harderwyk ol by eeji der plaatselgkii of Garnizocns Commnndanten MUIttejiHihtlyen onder ilii Wat riirii by hun onmiddelgken Chel Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Itnpsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van luis by Rundvee Hchaap Varken IJnisdieren Hoenders ItoenderIioliken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vruchtboomen en Bro eikasten en nog meer dun genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadolgk geurig met hindoriyk do gebrniksnanwyzing geelt inlichting omtrent do hoeveelheid op alles toe te passen Uaohlnaal Spulije met oen illie llOs f 1 5 pir Bi 1 AfMndrrlllko imS f 0 Ken SPt ri IB f Ken KlMtioVfn Spililjo f i iiriif II uiiscliii ijk Zuuerlng vet n n Jroolo nOOZKN aO cent PHkjofl li oent Na ontvaa st van Kiatwissol a 4U cent of S poltaegela a h ceut wordt j een inonstordoos Zuivoringsvet van 100 p ram toogeUJndea S kloino dooijoa AS cent Alle mot goliruiksaunwijzing aaubovo ingen on nttoBtoQ Togen loezendiuK van jKist xegeta a S oont of poitffisBoi Il cent hoojter dan do pnjt wordt hot verlangde por puit pakket door bet gohoele Uijk vorzouden Per half l of meer Kilo s ia do poeder minder io prg Ook verkrijgbaar OU A DBOSl Korte Tiendeweg D 4 venackt oil miumt il nlu ijk il liijn n g i li i i luir iilln bfili ilii ollilun ClijV onl nilluiHr op hut ml togiiti liniijilc ri Imiil klicniohliglioiil iiiinHMirliliun nndnnl iirliuAiiisnucn II wonilyn strakli ld I ll Htükeiiingoii liij vorzireriogoii wiutorhnncliin I ll voütdii bij Rclitirft dniiwwiirm Bg liranil en mij wonden n vorzwnringi vurzftcht hot vel niet nlLon mnnr ilwir direet hiermedu to nmji H voorkomt nion bloe lver jiftiging on k ud vuur I rX por doon 8 auikii tn oom urooio diMs ion SLA ÖLli muMi ffram o ponf