Goudsche Courant, maandag 16 mei 1904

1 l reiiiie ï 300 000 M 4 nrij V 31 nno M 1 soe oon M 4 0 0 1 M 1 SU 000 M s 15 OOM 1 48 1 00 M H 10 000 M preniicn v 40 00 i M 81 0110 M 1 l temic V 36 0110 M 100 3 noo M 1 80 000 M lil ï nOO M 1 pnj lOO rOOM Sl 1 000 M 1 0 000 M est 4im M 1 80 000 M u 0 M 1 noouM u Jllf iloor den htaitt gcgnramWerd VitnowHying tot deelnrminff tn de kantten van lic door ilen Stiuit Hamburg gewinirUirKde groote tieUMcry waarin leker 9 Uillioen 385 660 Mark gewonnen moeien wonlen De huntdprijun vut dcte vqttrücvlige lutcrij ijn de volgende namelijk De allcrhoogiile pnji is in htit liikkig te geval eOO 000 Mark In lve geheel bevat dcM lotcry m uil 7 kl8in eti bcstant Hfl OOO loten met 680 prijzen en pr ïiuien tooUat bijua op de helit van alle loten een prijs valt H zondere attentie verdient de aamnerkeli ke verlictenng van het plan der loten waardoor de speler in slaat ia gealelil eeno premie niet ah tot hok toe alleen in de laatste klasse maar rends m etke klasse te winnen Ue allurhougsle prijs der üto ktanac be driagt m hel gelukkigste geval f O Uu Mark stijgt in de 9c kl Uil fti O ni M in de e tot nOOOO M in de Ae kh 70 00 M in de 6 UM n Ui M m de e tot 80 f M in da 7e en laatste klaise tot AOOOOO U rk Voor k eerste prijstrokking die officieel IS vdslgeHsld koK een geheel origineel lot sIcLhts uld 3 60 een natt origineel lot slechts Giitd 1 75 een kwart origineel lot ilcchtu Uuld 0 90 De inleggeldcii vot r de volgende klnsücn roowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het onU ieete trekkingsplaii voortien van het Wapen van den Slaat welk plan ik op aanvrage atis verïtnd Iedere deelneini r in de kiten ontvangt ongevraagd onmiddanijk mi de plaats gehjil hel bendc trekking dö officicelc irvlTkingslijnt De ulibetttlhis rn vertemllnx vhii irUxeii geschiedt diinr mij direct en pruni it H m de wiiimr i n onder de strcngiie gehcirnhfiwimg k drre iMrstetUotf k n nteu ft nvuuliti pus posfniawi lieven ook tegtn fcMiboiurt j X Men wend wh dus met de aanvraag om toeMnding van loten voor de IHicdig plaats nebl endc trekking m o spoedig mogelijk óf uiterlijk tot iCt MEI pet vertrouwen tot Samuel ileckscher J enr IknkKr Wiuelkantuor in HAMUUKt DuillcliUnd SHi 8anguinpsc Zuiver Tplantnardi ifdoend mwldel lejjen en zenuwz akte Door tusscbenkomst van onzen verkoopor den beer D M Krnisinga te Jjeiden ontvingen wg onderstaande dankbetniging Ik was Igdende geweest aan hevige InSnenza en tengevolge daarvan geheel uitgeput Ik was zoo zwak dat ik er aan wanhoopte mgne verloren krachten I ooit terug to krggen Toen nam ik mgn toevlucht tot de Sfngulno en h reeds na het gebruik van de eerste flesch trad de beterschap in Thans ben ik geheel hersteld IJ moogt dit gerust in de courant vermelden opdat ook anderen dit heeriyke middel zullen gebrniken r Lelden Maart f904 Mej de Wed HASSELBACH In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel van 15 gram voldoende dan duurt een Saeon tien dagen en kost de behandeling slechts 12 a ol 15 ets per dag ial u gotdkoeptr dan ittnis rnidtr dtrgdiji amldtl Prgs per fl 1 1 50 6 tl f 8 13 11 1 15 Verkrggbaar te Gouda bg frOLFF 3o Westhavin Rozijn Wijnazijn ZUIVEB BATüUaPBODWCf 15 ceiil per IJler 19 Fleseb WiaiXHAiMIEL D Th DE BOF4R nmiEmMm VA I M Co fabr Oen Haag met de Morokkaansclic nnrkt In dot geval kan bet bericht van de Figaro volkomen jniitl zjin n ia een npoedigc aluluiting van eco Spaknsch Fransche overeenkuintt b troifamda lfanririio t wa lit B Over den tand van de bakki riiwarki ta king te Herlfjn knmf V van lt i kunt vati üf gezellen t gi n tr digo berirblen l o l ki r zeggen dat zD or oed vour ktaan en tot dasvpr 19 patrooosm t H 7 knef Itth lichben toegegeven De patroons daarentegen dat de plaatsen van do stukcrB op ongeveer 100 na reed door anderen zon ingenomen en do toking binnen een dag ol wat verloopen inl ziin Lit de kleine plaatiien van de provincie Brandenborg nit 8t ltin enï zjjn ongeveer 41X1 bakkersgotellen naar Bcrlgn gezonden Jiji ivyze van weerwraak dreigen llirtnH de vakvcrcenigingen debakkeri en van pntroonii die op ban ttlnk zyn blyven staan in den ban te doen Voor dit dreigement zollen dn meeftto patroon in do arbeiderffwljkcn wel moeten zwicliton Ei b kMd4 Amcrikaanachc firma in naaimaehinea boawt te Wittenberg een groote abrlek waaraan OtKlO arbcldern verbondin inllen worden Da onderdeelen vour dn iiaaimecliino werden vroeger dit Amerika ingevoerd volgtin het nieuwe tariel worden die onderdeelen ecbter zoo zwaar belasl dat do vervaardiging ervan voortoan i i DollBchland znl moeten gc8r liiedcn Wordt de Kri n ehe reg van den kant der atakendo scheopnoldeluron gelaakt omdot zjj zich het lot aantrekt barer onderdanen aan den overkant der 7 C0 van dn andere z de hoeft zy zieh te verantwoorden togenover do koionlnten dlo gevoelig nadeej oiidei vindoo van de werktilaking to Mariieille Ken commiRfde van verHchilleudo heoren beoH een onderbond guvraagd aan de mininters van binnenlandiïtbo zaken van koophandel en van kolonlljn De leiding vnn deze commissie is in linnden van bnnhi Hrnnet kamerlid voor IWunion en Vivien president van den bond lot boücherniing van do rechten der kolonlSn In oen brief had deze commisaie angokondigd dat z verlangde to weten wolko maatregelen do regeoring genomen had om hot verkeer to onderliouden tu cben kolomün en moederland De koloniën die over Murneillo met Frankrjjk vcrkoeron komen indoidaad in ernatigo mooilykhcdon De poslbool die 2 i April had moeten vertrekken naar Madagaskar Djiboeti do IJomorcn Reunion Is niet vertrokken en do boot dio dezer dagen 10 Mol bad moeten verlorkken is evenmin In zeo gegaan Hot publiek in niet langs ambtolyken weg in kennis gestold mot dezen stilstand in bet post vrrkoer inde postkantoren worden dlo verbindingen met de koloniBn onveranderd anngekoHdlgd Woensdag heeft i ombes oenigo leden doxor commissie by zich ontvongen en gisteren hebben de hoeren Itrnnet en de senator Droaliet met een aantal kooplieden vnn Madi gaskar on Reunion een onderhoud gohad niet den minister van koloniën To Msraeillo biytt alles hotaelfdo Hot wordt eer stiller in do havens dan drukker AU er nog 500 dokworkers aan het vork zyn is hot mooi Het zeevolk van Havre dat zonder er cU onmiddullilk toe mregewci kt Ie hebben door het solidariteitsgevoel der Huvresche scboopKotAcieren gedwongen ia tot staken hooft in oen Bitvoorigen brief aan don administrateur der nprlne 10 Havre do schuld van do ge spannen verhouding tusschen gczngvoorders on maiisehappon dia tot taking lieeft gefeid geworpen op do gezagvoerders zy hopen dat dezo werkstaking lelden moge tot een andere maniei van handelen van do gezagvoerders tegenover het schcepsvotk Hlochts door hun ondcrgesrbiklen op meer monscho De Kranscho schepen dio Ie Havre binnen vallen worden aanstonds door de hoogo en lage bemanning verlaten Verspreide Borirhten Kkakkkuk Een coniiniskic uit den l arysrhen gemeenteraad eclt besprekingen geboudon roet oen vyital booders van plniitsingbureaux voor bakkersgezollen om tol eon overeenkomst to gornken betreffende do scljadevorgooding nit to keeren by de opheffing van d u buroaui Volgens de liil Bias y mot Kngelandonderhandelingen aangoknoopV met het doel een aanvang te niaken met den aanlog van een tunnel ondol liet Kanaal DOSTBSRUK HoSOiaiJ Do Woenercorrespondent van de Kiiln Ztg legt dCat de plotselinge verdaging van de aittiriïi van den Kyksraad ten slotte tbeh ook i overeensteromiBg ia mêt de retaïlen der l olen daar de soriaal democraat Da zyn ki pogingen deed toestemming der er ehillendo partyen te krggen voor een parlementair onderzoek naar do zaiei die verschillende leden van de Polenelob met faun mandaten maakten ArsiKi Omtrent den Marokkunsehen opstand heeft nieii langen tgd niet vernomeB liet scheen dan ook dat do oproorigo bewegini a verloopen alleen de ktaTHneii van bet Uit hielden bnn verzet Tol en gaven ni en dan tot kleine scberinntselingon met de troegion van den saltan aanleiding Thans wor dt gemeld dat do pretendent yn aanhangers hooft doen weten dat hö zich weder aan het hoofd der opatandolingcn zal plaatsen ieinen dc IJerichten I 1 U geboren te I ciden 22 Aug 1H81 winkelbediende t laatst ge woond hebbende te 8 lrnvcnhage wordt verdacht van verdaistering van gold lot een aanzieqiyk bc driig Do commissaris vaii politie der lu aldeeling to s Uravcnhage veisoekt aan houding Men meldt nit Wageningen De politie heeft tegen den staker Kudolls der sigarenfabriek firma Van Ugn en De Vries proces verbaal opgemaakt Dit Amsterdam meldt men Do Amsterdamscbo Juweliorsvereeiiigiiig hield gisterochtend eono drukbezochte vergadering dio streng liuislioudelijk was Na afloop deelde het bestuur ons mede dat do vergadering met algemeene stommen besloten bad eene leening onder de leden aan to gaan waarvan do eerste serie groot f 0 XJ t wordt uitgegeven Hut tfldstip werd niot bekend gemaakt De uitgave der volgende sorieön wordt nader bepaald Ze houdt nalnuriyk verband met hot verloop van don stryd evenals do looning zal mooteii dienen als ammunitie Oorr Onder groot enlhonsiasmo word dit besluit genomen mot de bepaling dat de koning renteloos zal zyn het bestunr hhd aanrankoiyk voorgesteld de ronte op i pCt te bepalen Voorts weid Volgons do iiiliehlingen van liet bestunr uit de vergaderingen ernstig geprotesteerd tegen do houding van de wethouders dezer gemeente die zich niet hebben ont ien partg te kiezen tegen do patroonsorganisatie en daardoor getoond hebben niet to bosellen hoe deze strgd nauw verband houdt met do toekomst en het voortbestaan van de diamantiiyverheid to Amsterdam dit ipr jtcat heeft betrekking op de oiiderloekuning door een of moor loden vnn het dngniykscb bestuur der gemeente op do lust wanriii 1101 010010 steun werd gevraagd voor do uitgcsloteidon Corr De vergadering gaf b yk van mvccdeelde instemming mot dit jirol Bti Tiijj B lotto wird nog meegedeeld dat groütd erkgdivers in do diainniiliiidustiie reeds plannen beramen om hun liedrjf naar elders te verplaatsen N R Ot Het Volk meldt In het distiict Franeker is na ernstige voorlichting vanwege het Partybostunr besloten om by do verkiezing voor de Provineialo Staten bü oorsto verkiezing op een gemengde lyst samen te werken mot de liberalen De zaak is by referendum beslist Zekere W te AmbtDootiiicjiein die eergistermorgon met een gowoer uit was geweest had bet ongeluk dat een schot afging waardoor h l in het dybeen ernstig werd gewond De man zal het gewonde been veriiioedolijk tuoüten missen Het Hersteld Algemeen Nederl Werkliedenverbond dat onder presidium slaat van het Kamerlid De Klerk heeft eergisteren te Bolnes een oponlocht mecttng gebonden met muziek om te spreken over de verkiezingen voor de Provinc Stalen Naluurluk ging yooraf een speech van het Kamerlid De Klerk alle man dient aangevoerd tegen dit Ministerie en zoo ongeveer eiden de andere sprekers hetttlfde Onder die sprekera waren nog twee Kamerleden en wet de heoren Verhey en LioItinck nit wier redevoeringen slechts is aan te teekenen dat zy beweerd dat de liberalen volstrekt niot tegon den godsdihist zyn en heusch niet met do socialisten ouder é n deken liggen Dit was het kenmerkende in deze Irerkfezing48edevoeringen wat trouweijs het kenmerkende van al het gepraat tegenwoordig is Ue Ridderkerksebe kiezers sullen van die beweringel ke itm vel denken en by de stembus tooncn welke waarde zy er aan hechten H ilFVKilTKMH Voor de vele blgken van belangstelling ondervonde bg gelegenbi id onzeC 60 Jarige Kclitvereeiiiging bctnigen wg mede namens onze Kinderen en Behuwdkinderen cin en lMirt l f i dniik i VER EI5R J M VKRGEKR Sl ROEIWAKEBS Gouda 14 Mei 1904 Door hot Torbindend worden der eeittge uUdeatngiUlJat heelt bet aillissen ent van Th KOIISBROKK handelende onder de firma T J KO08BRÜKK alhier een einde genomen De Jurator Mr F H KRANKNBUaO Uonda 14 Mei 1904 I II TWKEDK 1 LAAT8IN 0 ECHTSCHEIDim Bg vonnis door de AirondissoinentsUechtbank to a Oravenhage opdon 15 Maart l IU4 bg verstek gewezen is het bawelgk op den 2 i Augustas 1H I8 to Ugswgk Z H gesloten tuaseben den Hoer IIBHHAS JACOliVH UOZtSSltAAC en Vrouwo AniilKüMS IMUIHE UUATKIX MAItlA VAIH IKINI VOKSTElt MAN VAU OVEN bolden wonende te Rgswgk ZU onthouden verklaard door echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden Hetgeen ocrtiUcecrt Mr AUDLNK Advocaat en Procureur s uravcnhage den 14 Mei 1904 HU GOIFFËlttS Voor zoo mogelgk TKRS 1H ND GEVRAAGD bokond met HAARWKItK en KNIPPEN j scheren geen vereischte Adres HOUDEN BROÜCK Nauwe Marktsteeg 5 Rotterdam AÖYÖCAAT en Boerenjongens Aaubevolcnd j Firma C Loureiis TF LKPHOON No i j i 11 i i lil 7 Te Koop G INii gl g ffl V Ueelare a ed meUU em HumUnné gen ZONDËJIW KVE bg SiMim Oudtmaur gescBkt voor Boerderg Bloem en Boomkweekerg 4 5 koa om kag h 8 U gerenigd blgveo Adres 3 f ALINö Hxu op On ega Woerden Ie ORGELBESPELINa in de Cvroote of St Janskerk op i h8ÜAJ 17 m 1904 des avonds f nur door den Heer 1 H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mejaflrouw MARTHA J LEVI AU Rotterdam en den Heer ANTON LAMPE Bariton Amsterdam Programma s tevens bewgzen van toegang zgn tegon betaling van 10 cent verkrygbaar by de Boekhandelaars J VAN B NTL M ZOON en bg den Koster 7EBK0SEOELME De JNHPECÏ I K d KiltilSTRATlK Ie ÜOUDA zal te zynen huize Turfmarkt H 247 den 19 0 en til Mei e k van 10 tot lli nre vm en van ti é Ure nm Zitting houden tot hot geven van lulicbtiiigen aan bolangliebbenden omtrent hunne verplichtingen in zake de verraogeiisl sting De Inspo ur voornoemd U J W VAN N XITEN Telephooimet ouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelcn binnen een kring van K H 1 elegon Aanleg en onderhoud gratis Hot net is aangesloten aan bet Ryks Intercommnnaalbureau Op 1 Mei 1904 142 verkregen aanslul tingen Contracten en voorwaard vórkrggbaar aaü hot Bnreaa ACHTH DB VI80HMARKT l © PUIKE OUDK f Mï BCHIKDAMMEB GENE7EE Merkt N ra II TO AP Verkrygbiar liy SI PEüTEItS lü N B AU bewgi ra wlitliaid is cachet en kurk atcmU poor lioQ r n dtiD n am dar Firma P HOFP £ i § bloedarmoede BEKENDMAKING Vooijatnverïoting te donda De ondergeteekende maakt bierbg bekend d t de door hen in exploitatie gebrachte Voorjaaraverleting die lal plaatt hebben op MAANDAG 16 MEI a s door de omstandigheden gedrongen thans door het Bestuur der Udeeling Gouda en Omatreki n der Holl Mn van Landbouw als zoodanig zal worden TMitgezet en litgevoerd en 14 dagen na alkiop der gebonden Verloting de rekening en verantwoording gedurende acht dagen voor een ieder ter inzage zal liggen bg den Heer EBBERVELD Tiendeweg t i ta J T SWARTSENBÜRG I KEXKISGEVIXC liet deze maak ik het geachte publiek fan Gouda en omstreken bekend dat vanaf heden de Kindcrspcelluin met verschillende SPEELWËBKTUIGGN voorlieg weder geopend is en koop ik even als vorige jaren weder met een druk bezoek vereerd t worden Hoogachtend Uw Dw Dn F CHRISTENSEN Stolwukkusluis 1 Mei 1904 1 Teleloonno 86 i Tricot I Ondergoederen GEGARANDEERDE KWAUTEITER Uitstekend passends VORMEIS mmK r PJEIAUBOZEIT LIKEUR net inbegrip van flesch M M en 49 cent per flesch Citroen h rantbozen en Sinaasappel kwast in witte liter flesschen 60 Cent per Liter J VAN OIJ Kleiwe g No 2 GOUDA Të II LI uu I in de KngtrUsn HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamera mime Warande Keuken en Keldïr voorzien van Gas w Waterleiding Üiree t aanvaarden Te bevragen TUR FMARKT H 258 ik Geen Grï s Haar meer De MMwe Londea doet de gryze haren binnen enkele difpi verdirljnen maakt het kaar glanzend en mcht lielet het uitvallen e neemt de peJlbtjes Tan liet hoofd weg Eiscbt op den hals London Prgs 1 8 en 1 1 S0 per flMaB 7 1vïgbaar in de ROZENDAAL 9 by ÉzaMk Cal § Phpier molen ÜOÜÜA tmmUtt to aJUTBmSAM Duuak 7 iMtpkrul MJ laUiUljk laliit rai 1 liaTaDlw tSSO Ht IS OlaKC KlBs Ir L L J f SCnnCBlt n L W SCtn ta J F l lUIUIIEK SKnlui dn DirocUe Ir J I SCUtKUItl VolU k ii l l uU h pH k K pitBl ƒ I OOO OeO Vanakerd kagiiUiU iKot IWMi ram lIS Ill 000 V Mk ri Hwil Nor IWB mm 11 000 ütit ui iteii la J90a raiin B OBl 000 Rawrrea op SI D c mUr IBOS rDim SO IÏO OOO iUgemoene Maatschappij van Levensverzekering Mlijfren le 0 SW M as ao sa o u so is sol 4a i s8 m SS M e ao se i 0 I 6é so 1 n 0 ƒ SS ƒ l rn 11 lis 1 18 1 U 1 1 SS M R SIInTG E 3iTa sci3=ö sucla ixi es 5 yoof fiken tak van nüuerheld alsook voor allo huMu mtMük n aiu rk Onderrichtr gratis ook in het moderne borduren en stoppeai s Wie eene Singer fi aaimaehlne wenscht te koopen koope ii JM e l in een winkel van de SiyOBB MAATaCUAPPlJ want er worden vaak ook nomoat ao van weinig waarde onder mlnbruik van den naam HltlOBU aangeboden Te GOUUA heeft de SIHOER MAATSCUAPPIJ slechts één telnktl en wel 27 LANGE TIENDEWEG 27 lenbnièhrl nüoldjinjH nii oon Mk € en l eerlijke geur KOLONIALE WERVING HANDC KLI 200 bö het aangaan van eeno vrywiliige verbintenis voor Ze rr ii en voor iiigeiyiden btt de Nationale Militie met oubepaalil verlof vt rk Hlken illeii t liü bot aangaan van eeno verbintenis om Twee aren gedetacheerd te worden naarOO ST INDlK Aanbrenggeld Twintig jillden Men melde zich aan Vrt iwIUIOfriim Mllltleiillehtlnen met nnbeimnM vrrlot bu den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Hardcrwgk of bg v derplaatselgke of Uarnizoens Commandnnten MitUteidlcMiaen oniler ile p iiei bjj hun onmidileiy ken Chef Direete en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen an luis by Rundvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhekken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vrnchtb men en Broeikasten en nog meer dan genoemd is G nrif m ODiirliftd ltjk 2ulveriugs vet vonciii lit n ncomt Iwlfhjk ilu pijti ir fp CMiümtoTift il iiiiir llo hrHfnliiiijHlöo Oiik oiifuilliiuir up v l t it i l r i lt ri böi i klmniohtif lifild fiiiMgo i 1itx en jliiiirn trtiai miirftvN im woiitiitn ttvtkhiéi vn HU kuoinntm lnj vorfirarinfpm wnitorliamloii eii voütöFi tiij BfliUriï iIhuw worm fly liran l a mj womleo eo vowwennfoii v rKsoht het vet nvi oillvciii miwr lioor direot hUmnwl to smeroD voorkomt moti blMxlvvrgifti iuK en koud vuur K el er doos 0 ntukn 10 tent f rooto dooH 100 am O nant Dit poeder is gedeponeerd versch onschodelgk geurig niet hinderluk do gebruiksaanwyzing geelt inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Kacbtnaal Spullle et oen K TUliloHUSf l MI per ntt l Afiomlirlijke RUS f 0 O Een SPUirJK f 0 KenKliMtioVenSpnitjef 5 rooto OOOIKH to en 80 cent 1 PskJM 15 oenl Tegon toetending run post segelfi il 6 rontofpottwiMol Ift cent liooRcr dan ie prijs wonlt hol verlMgde per pol pakket door hst g hoelo Bqk varronden ferb f 1 afmeer Küo a ifl do poeder mind ia pnj Na ontvaniptt van pofltwwiel a 40 cent of 8 poatiegeU a 8 cent wordt If een raonsterdoos Zlilverin Bvet ran 100 gram toegezonden S kleine dooajefl 66 cent Alle met f ebruikiaanwgsiug asnlMvelingen r 1 Ook verkHjgb ar bU A DBOSr Korte TIendéweg X 4 r Café HARMO Ii Mariki COlJO t SPECIALITEIT IN if Echt Munchener LöwenbrÜM HEINEkENS GERSTE en van af heden ook OEGHTAI FILSNEE ans der Actlenbrouwery zuro Pilzen MUp Toi d J WOVOEIBÊIIG j