Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1904

No 9416 Woensdag 18 Mei 1904 43ste Jaargang L J IJl l i B i ip m mimm coürmt iMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdetoon No 89 De üilgave Jtlezei Courant geschiedt il a gel ij ks met ii oni leiingvan Zoil en Feestdagen De piijs pti diie maanden is 1 25 Iranco perpost 1 70 I Uteondeilijke Nommers VIJF CENTLJS qnaestie verwaterd en des Keizers woorden te schande gemaakt het woord waaraan niemand diehen odor deatein soil Alles deed BüIow om de vriendschap der conser vatieven te behouden en nn is het hard voor hem dat hg juist in de conservatieven gu krachtigste tegenstanders vinden moot Hoe meer hg geeft destemeir verlangen zg Meer dan lig geven kan Eb hg ziol dat de lecbter gde steeds scliatpei haar ontevredenheid toont ovei deze mijiBter president En hg weet dat dio ontevredenheid liefpogm is van het einde Vrgdag hl l k lotiii Moiley een redevoering te Maiieliester wiaiiii hg de politiek der regeeniig op v rschilloiid gebied a inviel Do r irueriug was z i in politiek op ieht f iilliet Wat 1 ihiid belieft veiklairde Vlorley zich vojr em ildocnde u elin der quaestie dus oui Küiïle Raie iii de gtgeven oinstan dighelui en vtg merk i iidigo uitlating da ir men wett hoe lauw de libei alen tegen wooidig omtrent de Houi Riilo qüiestio zgn Veidei spiak hg 7ieh uit vooi een bond van alle iröliandohars t gen Clianiberlain s vooi stellen Het eigen lardige van dt7Q meeting was echter d it de dissidente consei vatieven Cbur ehii en Secly haii bgwoonden en elfs plaats hadden gen imcn op de estrade Churchill oei de ook het woord Na ir het beet gaan belden naai de liberale paitg over De Engelsch Chineesche conventie eg lende do voorwaarden van aanwerving lan koelies voor de Transvaalsehe ragnen is gelgk Reuter reeds seinde Ziterdag jl te Londen ondeiteekend Lmg hebben de onderhandelingen geduuid maar ten slotte hebben de belanghebbenden hg overhaaste goad productie toch hun zin gekregen Do conventie zegt Reuter is een vrg nitvoorig document steunende op het Pe kingsch tractant van 1860 als basis Het heeft met uitsluitend op du aanwerving vooi Z Afrika betrekking maar m hot algemeen voor alle Britsche koloniën De conventie heeft de goedkouiing vin het Britsche parlement met noodig Gelukkig voor de re geering die een nieuw Chinee endebat in het Lagerhuis met gaaine zon te gemoet zien Met do inscheping vah de reeds aange worven en te Honkong wachtende koelies zal onmiddeiyk een aanvang worden gemaakt De Delegaties in de Monarchie zgn bg eengekomen de Oostenrgksche Ryksraad ongenegen was Dit zeide veel méér dan hij had durven verwachten Maar nu de keer iijde Wat baatte het hem de heide dezer schoone jonge vrouw gewonnen te hebben indien het hem toch nooit verguod mocht wezen haar de zijne te noemen Voor hem was deze geldelijke overeenkomst waarbij Ida zich clve letterlek in pand gegeven had iets bijna ongeloofelijks Aan iemand van zijn rechtschapen en ridderlijke natuur leek het ongelword monsterachtig dat een per oon die eergevoel beweerde t hebben de laagheid had begaan van den moed eener jonge vrouw en van hiar edelen wensch om haar vader voor ondergang te behoe len misbruik te miken ten einde haar een huwelijksbelofte tegen haaf zin af te dwingen Afgezien zelfs nog van zijn persoon Ujk belang bij de zaak deed de gedachte aan zulk een handelwijze zijn bloed koken Kn nochtans hier stond hij voor een voldongen feit Hij kende Ida genoeg om te weten dat zij aan haar ver plichting niet zou trachten te ontkomen Hel wai waar de geheele zaak liet zich herl iden tot een geldzaak tot de vraag van het al dan met ter beschikking hebben eener som van driehonderdduizend gulden Werd dit geld verschaft din zou Costers zijn vleesch en bloed niet opvorderen Zeer eervoudig ja Doch waar zou die som met mogelijkheid vandaan kunnen komen i Hy Rooyaard zou misschien honderd of met beslag legging op zijn pensioen hoogstens honderdtwin tigauizend gulden bijeen kunnen brengen maar dit was dan ook alles en verdei had hij niet de middelen om een stuiver te krijgen Htj overpeinsde den staat van zaken totdat hij nOI TZ4r ERIJ 6KVEAAQD op een Windlioutzaagmolen te Utrecht een Se ZAGER en een SJOVWEU31AH beiden jongen belmaam in hnn vak Brieven tr onder lett W aan de Ervpn J BIJLEVELU Janskerkhof Utrecht Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze ollecerr getcbllderdi Portreilen relntureUojfaert Zg geven kracht en diepte die na nakors met kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geill Prgscourant met een aantal qngevraagde getmgschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAIiKTS JÈ Co Agont voor GOUDA Firma Wed A QUANT Kunsthandel Kleiweg btj wien modellen te bezichtigen egn Geen Qrijs Haar ineci De Nieuwe Lomloii doet de gry e h iicn binntn enkclt d igtn verdwijnen miikt htt haar glanzend en zacht belet het nitv illen en noemt de pelletje3 van het hoold weg Biischt op den hals London Pros I Si5 en f i50 per flacon Verkrijgbaar in de EOZENDAAL M 9 bu Izaük Cais Papi molen COUUA SENISBIPOTWTBEI Men wAriU verzocht op t HERK te lett n UIT HBT MaGV IJN l lUVKNSWAAY ZONE QOBINCHBU Deze THEEËN worden afgeleverd lil verzegelde pakjes van oij lw e n een half en een Ned om met vermelding van Nonimer eL iPrijs voorzien van nevenstaani ÏVIerk volgens de Wet gedopo ueerd ich tot de uitvoering van ge terde orders aaubeveltnde 1 C BIJL voorheen J BREKBAART L Veikrggbaar in flesschen SO ets 7S et en f I iS b HU Apothekers en Drogisten Lit op het merk ASKEHI F AD RICHTER Co Rotterdam Te GoiDi bj O liUtifcH Apotheker llaikt en b WOLPP Co Wefithaven 198 KOLONIALE WERVING HAND ijFJr l 200 b J het aangaan van eeno vrijwillige verbintenis voor Zes iineii en voor ingdntden bo de Nationale Mihtio met onhepanM reilof of In weihelljhen l nt m het aangaan v m cenc vcibintcnis om Twee aren g detachcerd te wolden na ii OOSr lNplJ Aanbienggeld TwintigGulden Men melde zich aan V IJwUlloftx u nilltlepllclitliiei met onbepniM eeilof bo dtn Coramdnddut van het Koloniaal Worfdepot te Harder ok of bo een derplaatselijke of Garnizoons Commandanten UUIHepHcMlgen ohiIbi 1e tFniieiten bo hun onmiddeloken Chef Geen Kinkhoest Geen Iniluenza Om Kinklioesl Inlluenza Itorsl en Keelaaniloening binnen den kortst mogeloken tgd to doen genezen neemt onmiddellok de toevlucht tot de van ouds bekende bekioonde en wereldbeioemde Superior Druiven Borstj honig Extract M ELI i Tl l nit de Koninklokehtoomtttbrle DE H NIN ij LOEM H N VAN SCHAIK 1 om Imêm Flacons i 70 ets 40 et Firma WOLfJP iS Co Westhaven 108 r oWa A L iTBKSrEr K awidK loQ Gouda E H VAN MILD Veerstol U 120 te f on a A UOÜ lA N Moordrecht ÜlSKSij Nieumrkerkad JJtel A N van ZEhSEN Schoonhoven J Tu TOItKEiN oij B EDE Oudetmter K va a obu V WIJK Oudewairr A SCHLBK Haaêtrecht P W HEIIDEN te Reeuwijk P v n 8PHK Moercapelte D A HOLST Waddmqtveen M KOLKMAN Waddmgmeen i D JONGE Oudeaater i P KASTELEIN PoUbroekeri o S 1 A K WadibrtgiMtn Werf A on OlMXiT OSlevtater D ÖIKKKU te tiachop éS i DEN HAAG I 1 HoflevJ C tt flSkm At Of tl dfimMatkraobtlgeenrenterkendaKINA WnNtegflimrektf VeUUltt t at J iMy jojj i ij itinderen ab volwawenen eebrek aaP Mluit slechte pbiTerterinr senuwhooËlpyn tvr verttcrking na ziekte of kraambed koorts en hve eevolgcn QUINA LAROCHE FBRRUOINEUX in het bjionder tacen Bloedeebr k Blnknicht kwalen VM KritiMhen leeftUd nat VerknjgbMtr 10 flacoia t 1 90 en L pTSIf Ala ona voe lEaBm 7 rsterkfliul aang iiaainvBnsm ialc voordagdlljksaheeb utk t kinderen iwakkcn ap klierachtige gMtellen er aan te be velen Als gMMwkrachtiee drank h j ttoomitHn der spUiverterlogsorgancn ea dlarrbée ook voor ulgolingen en kiwne kinderen Prij per bm H Kgr ƒ 1 70 A t Kgr O 80 H Kgr 0 BO ChamlKib MAllrQiilb aw Spedaalvoor Kindervoeding In bussen i M Kgr O 90 2ulvere lYlCiKamKCr q bO Kgr ƒ O gg J AcfhtTm r JCflrf tfpfl H trookeBeeiwrh lTeClca tfitevoIdowidet b lnl AatlUna igarCUCII ing v i de bavlg e amvBUm v n Asthma ete IndooKJe 4 O 80 en O 60 Tamarinde Bonhnns fruit ptjRQATïEp tegw veritopping Aam Mlgratna CongM eeetc TooniloOT hutiBB voor kinderen bcwijaeii de Tamarlade Bonbons van KRAEPEI lEN ft HOLM belangnjlte diensten daar de vorm vopr hst ktod befeariyk en de nnaak aangenaam u Ptifl per dooaja O 90 w O 60 Sl1ft11ftlr Pnci SllAQ algvmeen arkend a s het BESTE huismiddel r aaUIICS j hoc Verkoudhald en Kealpyn het u een lijmoploasend en vernachtend middel by uitnemendheid uiuliutend in Hlf D Ieachjo6 verkrijgbaar Fri ji ƒ O 20 per fleschje 2l0 fraepatvten pwi KRAEF£I IEN ft HOUI te Zelat müh alten Fowie fan tUguêttim tfoafop de ttaam m kandteeteHiHg m ferkr fffbofw Ai de mee le Hpotketei t en ï forMen KRAEPELIEN HOtM Hofleveranciers ZEIST éiiklJi WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT KONIMKMJKB VABRIKKBN Voedert nw Vee met de mutoere murwe merk Ster en H wtmnntende dooi hoog eiwit en vetgelialte en groottse voedingswaarde Eere DipUma PartjH 1900 liegen Gouden MedaUlea Inliel VERIKHTIVGS MACJZIW De Avondster Dubbele buurt Tclfur 117 7j j heden ontvangon een mosie JÉÈuelieNieuw Slyl 1 lijsiiinjineDlM lliddel cii Balliiiis Verder ooihand n een ruimt Keuze GASKOOKAPPARAIËN GAS HN PëTROLEDMKAOÉLS Eenig adres voor GASGLoftlCHTBENOODIGDHÏ DEN soiled on Sfeelok Indien U dun van goed lichliondt isdit uw mare adre = f Aanbevelend W M VA 1 L00N l itnoodiffittg tot deeltunMy de mannen van de doofjden Stiiat Hamburg gei groo Geldloterij watrin ze tti S MilliipQn 385 660 gÉtjiHJnnen moÉ ten wofden hooijlprgzen vao deze vülgeiule naijielnk tgbte pnjs IS in iet O 000 Mark Aanlegger van Gas en Water be Vat dd It MKOlfittn t k prijzen en 8 pr ancTi o Ü t bijiia ffjj dè heUt van alle lc en een pnjs vnll Bjzon lere ittentie erdient de ainmerkelijke ver betering vin hel plan der loierj wiirdo r de speler m sla a is gesteld eenc premie ni t ais tut nog toi alleen iii de laaiste kUsse ifiiar reoïs in olke klibse te winnen I De nilerhoogble j fijs der st klasse be I drai t m het gelukki iie gevil O Oit Mark I btijgt m ds Sc kl lot R O O M in de e a tot 0100 M in de e lol 00 M tn de fie tot 7i m VI ui de fie lot 8 iii i M in de e en l ntsfe khsse ot hOdOOO Mirk Voor de eerste prijbtrükking die officieel 13 vastfjCSt 1 kost een geheel ongitwel lot blechta Guld 3 60 een half origineel lot alcchls Giild 1 75 een kwart origineel lot slechts Ould O 90 De mleggelden voor de volgende klassen oowel als de juibte lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehid hebbende trekking de officieele tr kkmgslijst De nitbetalius rn Terzendlutr rau pryzeii j eschiedt dut r mij direct en prompt aan de winnerb en onder d strengste geheimhouding ledere besteUm kan men eenvoudig per pobt issel opgeven ook tegen reniboiiro Men wen Ie zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaits hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterhJH tot 26 MEI met vertrouwen tot Saiuiiul lleckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURlr Duttschland Ontvangen allo soorten SCHOENWEBK voo liet as seizoen alsmede wit en grgs DAMES en KINDERLAAEZEN cii LAGE SCHOENEN in htt oorilbi Hlniibcli Seboeii en Ldarzeiiiiiag iiijn KLUWEG E 30 t genover de Kleiwegsteeg Aanbe+elend c SUITS Alle rej Aratiën en aangemeten werk Het beitc oaaehadalyiut en ga makkelykste poetamlddel voor Hcerea en vooral damei en Kloderschoenwark iB de Appretuur van C M Mttlltr II 6 BarHi le 1h Str 14 Men lette goed w Dfam en fabrlekimark Goud Druk Ta A BfelNKMAN i Zir Bulteulau lst ti Uverzicbi 1 Een gecombjineerde land en zee aanval opPort Arlliiy wordt tossclien 20 en 23 Meiverwacht DefJapafiuers hop n Dalny binneneenig dagen tp bezettenNf de vernieling der mgnon van Talienign do Jipanners van plan daar nogiroepin te landen en den aanval op jithur te beginnen7apjl sch olücier verklaarde dat deeis Iteiteid waren 200 man bg den to vei liezen Jr ingfelicli e Chirtei en beweren dat dbnfiiar Tort AUbiir niet vdrspord is V Miyinki giuj verloren bo bet oprui fin H psiscliti nuintii In de Ken baai en jMPitiirtal Kf taokn gigttren terug kefeirt ilitfun lUWLling v i Int derde tijkaMi l i l lfe cln mii g van iWi o turpedo flmti lieB lAan iie bet wtrk dor opiuimiiig was Ji gewagen Mi mijnen weftitn ontdukt en v iteld Het werk was juis voor dezen dag g sta Jtt toeti de Miyoko op een ver boigcn mgn stiet did niet gewildige kraolit onder het scliip ohtplotte De romp weM vreeselgk beschadigd maar toch bleel het schip nog twee en twintig minuten dravende Tweoi matrozen werden gedood zes gewond De overige ledeB der bemanning berden gered Admiraal Kitaoka bericht dat do Bassen weggetrokken zgn van kaap Robinson op 12 Mei maar dat zg een tgdelgke versterking aanlegden op een noordoostelgker gelegen berg waar zes kanponnen in bedekte stel Iing zgn geplaatst Bet Japanscbe eskader beschoot den geheelcn Zondag de Rassen maar dezen hielden hun positie hardnekkig De Japanscbe ilotille was ook den geheelen dag aan het vunr blootgesteld maar kreeg een s ha4e De Duitsclie Keizer heeft Zaterdag 11 zgn leesteljken intocht gedaan m Saarbrüc ten Sedert den 9en Angnstns 1870 toen koning Wilhelm yan Pruisen na den s ag vhn Spicheren in deze plaats binnentrok heeft geen HohenzoUi rn vorst de Saar stad bezocht Geen wonder dan ook dat de in Wonecs zieh bnitengewone inspanning hebben getroost om den eersten Hohenzollern keizer binnen haar maren een feestelgke ontvangst te bereiden ofschoon zg er FEVlLLETO m YBRBORGEN SCHAT 33 Indien ftu ten slclte toch de omstandigheden anders mochten worden wat de Hemel geve of m geval mijnheer Costers tegenwoordige iieldestrekking iich nu eens niet mochten laten af breken zoudt gij zoudt gij dan mijii vrouw willen worden Ida 1 l zon z ch een oogenbl k stond toen op gal hem de hand en zeide eenvoudig la dat wil ik Hij antwoordde met maar hiet haar hand Qmhoog en drukte er zacht zijn lippen op Intusschen hernam zij heb ik uw belofte van geheimhoudmg en ik ben er zeker van dat gij die houden zult wat er ook gebeure Ja Wat er ook gebeuTe i zeide hij Daarop gingen zj naar btonen ÏD de zsai vonden zij den baron gebogen over een stuk papier bedekt met cijfers van t eorg s maaksel die voor allen behalve voor de zeer weinige ingewijden een treflende gelijkenis hadden met hel geheimachnlt der oude Egyptenaren Wel eoo 1 nep hij ben jeliu dau P Waar hebt e in s hemelsnaam gezeten i Wij hebben het slot eens bekeken bij mane oude keizeislad Aken keizer Wilhelm had verwelkomd s Middags tegen 4 aar larriveorden de Keizer en de Keizerin asn hetSt Johannes station en begaven zich v ind vai direct naar het raadhuis van St Johann isaar deeeie ifijn weid aangeboden m keizer Wilhelm een korte rede van den buigemeester roet een kort woord beantwoordde Daainawerd het Raadhuis wtarvan de eerste stcea 5s geleaa op den lOOen geboortedag van keizer Wilralm I in oogenschona genomen Tojn ging het nair de oude Saarbrugwliar op den ibiddelsten peller een raiterstindbceld van eizoi Wilhelm lis verrezen $ dat n i een redi vin den bnrgeraeoster vinSaafbrücken dooi dfcn kiem oon fvoid onthnlfi Toen op een wenk des Kei er hetomhifls I viel nerden dooi di biltergin opden Viiileiberg w ur dan Gen Augustub 1870 oovScI Duitisih blotd heelt gev ped sihos afgimuiid I N f nog een koil vi ihlgf m de historiciho raad ianl m het Saarbiiiokstha Randhai verliet di limogo g stéii do Btad om zieh mai iMi tz te begeven Zgn de dogen van graaf BUlow als Rgkskaïibeliei eu Piuisiscli minister president getold f Die vraag dringt zieh onwillekeurig op nu graif Billow m antwooid op de talloo e verwgten dio hem in bet Prnisische Heoien huis werden gedaai plotseling nitriep Wacht maai I tg 7Ult nog wel eens naar mgn vleeschpotten terug verlangen I De klachten van graaf Mirbach en van Von Mantenöel over de zwakheid van den munster tegenover de sociaal de noci a ten over diens aar elende houding in do handelspolitiek en over diens weigering om de kieswet te veranderen beantwoordde Von Bulow met met een flink en krachtig be roep op zgn politieke overtuiging die hem noopte zoo te handelen als hg deed en met anders maar met een beroep op de viien delgkheid die hg steeds getoond bad tegen ovei de conservatieven en op z n toegevend held vooi de agrarische jonkers Inderd lad zegt de Voss Ztg heeft Von BUlow voor do conservatieven en de agra riërs gedaan wat men vroeger onmogelgk achtte Hg heeft gestreefd zooals hg deed uitkomen naar een samenwerking tnsschen de behoudende partgen en elke hindeinis die zich daartegen ve zette ruimde hg zorg valdig nrt den iveg Om die samenwerking te behouden en te versterken heelt Bttlow vele andere overwegingen opgeofferd hg heeft om hunnentwille zelfs de kanaal schijn Het IS zeer schoon gaf zijn dochter hem kalmpjeS ten antwoord lO zoo Ja ik betwijfel volstrekt met dat het zeer schoon is maar was het j ras niet wat nat Nu kijk eens hier Ida Misschien kunt gij er uit wiji worden maar mijn krachten gaat het te boven üie ezel van een Georg heeit mij hier een ellenlange rekening opgemaakt van vee en meststoften en allerlei andere dingen nog die hij vandaag heeft gekocht Zijn som komt op 390 gulden en de mijne op 430 Maar de drommel mag mij halen als ik weet wie het bij het rechte eind heelt Al die cijters beginnen mij te dansen voor de oogen t Ida nam het papier en maakte de optelling met het gevolg dat de eene som zoowel als de andere mis bleek te zijn Haro d die haar gade sloeg bewonderde de zelfbeheeriching van een vrouw die na 7ulk een schokkend tooneel als dat van daareven haar hootd genoegzaam in bedwang bad om een lange en verwarde rij van slecht geschreven cyfers met zekerheid te kunnen optelten En dit geld dat haar vader zoo welgemoed uitgaf maakte een deel uit van den prijs waarvoor zij zichzeWe had verkocht Met een zucht stond hij op wenschte goeden nacht en begaf zich huiswaarts met aandoeningen van zeer gemengden aard Hij had een grooten stap gedaan m zijn leven en tot zekere hoogte was hij daarmede geslaagd Uij had althans zijn hoop met geheel op zand gebouwd want uit hetgeen Ida had gelegd en meer nog uit hetgeen zij had verzwegen was hem duidelijk geworden dat zij hem volstrekt niet leletvun i $ 9 ADVEUTJPNTIEN worden geplaatst vanl 3 i egels è 50 Centen jederp regel meer 10 Centen G oote lettejs worden be ekena naai plaatsruimte ld Inzending van dvertentien tqt J iw r des mi heeft ter elfdor ure de gedelegeerden be noemd en te Boedapest kwamen Zaterdag de gevolmachtigden van beide di elen der Monarchie samen De verwachting is dat deze zitting zeer kort zal duren De intor nationale toestand is sedert lebiunri het tgdstip waarop de vonge bgeenkomst do delegaties eindigde niet veranderd Waar schgnilgk zullen de belangrgke buitenland sche gebeurtenissen wel worden besproken maar hoofdzakelgk is deze lUing gewgd aan de behandeling der credieten door den minister van oorlog aangevraagd voor do nieuwe kanonnen Een communiqué deelt mede dat voor het aanschaften van wa p ns m ooilogsniiteriaal een bedrig van 88 imllioen kronen wordt gevraagd De minne btgrooting is met 1 niillioeit kronen die vojir hot aanbonwen van nieuwe schepen mei 7j milliocn kioueij vothoogd Ier ve dediguig van de e nieuwe ciedie ten woidt door de gonitensoh ippt Igke re gieung a ingevoerd IHoio s aat moet re keniug houdijn mot df teelinischo verbete ringen en pogen met de andere staten op dezelfde hoogte te blgïen Dit is voor ons te meer noodzakelgk qaar vele andere sta ten de Oostenigksch Hongaaische monarchie reeds voor 7gn Een blik op i q oorlogsg benrtenissen iii Oost Azie toont hoe veil wiarde een goede militaire Voorbereiding heeft De eischen voor d leger enja ine verbetering 8oh en daaidoor volkomon ge rechtvaardigd en de geviaagdo offers zul len deer besparingen op de begrootingen der volgende jaren nedei woideii vergoed De beide munsters van financiën dio van Oostenrgk en Hongir e zgn uitermate ont slemd over deze nioiiwe crediotaanvragen vooral daar de finantieele toestand in Oos tenrgk nnch in Hongarge org rooskleurig IS zg zullen dus pogen zelfs togen den wensch van don keizer koning tegen die credietaanvragen op te komen Over deze militaire credieten zgn dus belangigke debatten te verwachten De rodovoering van den Keizer waarmede eergisteren de bgeenkomst der dologaties IS goopend sproekt mtt wnardeeung ovei d innige overeenstemming met Rusland ten opzichte der Balkan quaestie waardoor veel wordt gedaan voor liet vredeswerk in Europa en do Keizer spreekt tevens do hoop uit dat het jjlod moge behagen een spoedig einde te maken aan den oorlog in het Verre Oosten die reeds zooveel bloed heelt doen vloeien De Oostenrgksche delegatie benoemde ridder Von Jaworski tof haar president de Hongaarsche koos daartoe den oud minister Von 8z i suf van was en toeü met een bezwaard f 1 Kmoed en toch met een wonderlijk gevoel van eluk te midden vau zijp verdriet aU een zonne straal die heenbreekt door een grauwen hemol legde hij ïich eindelijk ter ruste ep droomde dat Ida van hem was heengegaan en dat hij weder geheel alleen was in de wijde wereld Zoo hij echter reien tot bezorgdheid en bedrukt heid had hoeveel te meer no i Ilat Arm mei jc t Onder haar ietwat koel en titig uiter Igk sluimerde een liepe en aoniwijleii hirtitachtel jke natuur Sedert weken was sij aan Harold Rooyaar wonderlijk gehecht eraakt en thans wtbt itj tUt ZIJ hem Uelhad zoodat zij m ta ter wereld meer verljngde dan zijn vrouw te mog n worden Ln toch wai zij gebon len door wourd en eer gebonden om zich ter b schikking te houden van een man die zij vertoeide om ala het hem te eemger tijd beh igen mocht 2V n zak döelï te laten vallen voor haar voeten dien ap te rapen en hem gehoorzaam te volgen Het wab ai erg genoeg dat zoo iets hiar boven het hootd hing ttrwijl ha ir hart DOg vrij was en bij gevolg haar min ot meer onverschillig 1 nans echter nu in haar boezem het heilige vitur ontgloeid was van een guede en trouwe helde thans nu ha ir gehee e natuur in opstand kwam en het uit schreeuwde tegen de beraamde heiligschennis thans WIS het stuitend en ver d r kkelijk Hoop de trooateresae wendi van geen luïend bchepael ooit hoar aangezicht geheel af ftVardf vervolgd