Goudsche Courant, donderdag 19 mei 1904

43ste Jaargang Vrijdag 30 Mei 1904 No 0418 I ieuw8 en Advertentieblad mor Gon da en Omstreken Teleroiin Mt 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatiSruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iniiUI retetoon ito 89 üe Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nonimers V IJ F ü E N T E N TE II LI 13II in de Krngerlaan HEERENHUIZEN met TDIN 6 Kaaiera ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURITMARKT H 258 len biede hel geluk deband Hoofdprijs De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd UitnooiHgiitff tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 3 MilUoen 385 660 Mark gewonnen moeten worden De hoofdprijzen van deze voordeelige loterij ziJD de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in het gelukkigste geval 600 000 Mark 1 Premie v SOO OOO M 4 i rijz V 80 000 M 1 ÏOO OOOM 4 20 00 M 1 6 1 000 M i 16 1 10 M 1 46 00 M 19 10 00 M 3 premien V 10 00 M 81 f 000 M 1 Premie v 85 000 M 100 1 8 000 M 1 80 000 M 1 8 nOO M 1 prijs 100 000 M 616 1 I OOOM 1 60 000 M 086 ji 400 M 1 60 000 M 164 M l 40 000 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat tffi OOO loten met 48580 prijzen en 8 premien zoodat bijna op de hellt van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie Tcrdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staat is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laatste klasse maar reeds in olke klasse te winnen De allerhoogste prijs der sto klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0 0U Mark stijgt in de Se kl tot 5 0 tO M in de e tot fiOOOO M in de 4iï tot 70 00 M inde 6e tot 75 00 M in de fie tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot 600000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggclden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aang ren in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingsHjat De altbetallnjc cd verzeiHlfnr van pr sea geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengrte geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 26 MEI met vertrouwen tot Samuel iictcksclier Seiir Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Geen Grijs Haar meer De Nieuwe I ondflii i doet de gr jze horen binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitvallen en neorat de pelletjes van let hoold weg Bischt op den hals London P r iJ a t 8 en f t lO per flacon VerkrSgbaar in de KOZENDAAL M 9 bj Ixattk € ais Papier molen GOUUA Zenuw en flaaglijders irordt nit overtnigiDg als een werkelijke hulp in den nood het boek a ad g e er aanBeroleti Na ontvangst van adrea per briefkaart norit tl t boekje franco per post toegezonden door ULOJSPO£L S Boekli Zaltbommel Geen Kinklioesl Geen Influenza Om liinklioesl influenza Itorsl en Heelaaiidoeninff binnen den kortst mogeiyken tjjd te doen genezen neemt onmiddelljk de toevlucht tot de van oads bekende bekroonde en wereldheroeindc Superior DmivenBorst honig Extract M K L I A i T II i uit de Koninklijke Stooralabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hoicveranciers Flacons f 1 70 ets 40 e b j Firma WOLFF Co Westhaven m GowU A LATENarKlX K emi gV loO Gouda E B VAN 1ILÜ Veerstal li 12U t hmih A BÜUMAN Moordrecht l lNKiK Nimwerkerkad I J el A N van ZESSEN oo oMn J Th ÏOUKKN o t 71 li ï Wl IK OudfuaTT A SCllEEIJ Haatiredit P VI 1 KÜVi Oitdewater N vasube HEMDEN ie Semwijk P 1 u SPl K Moercapelk ü 1 a Sï l Wnddinijaveen Wed A HULST Waddinqsveen U KOhKUK Waildingmeen P A ukGIIOI T OudewaUr J o JONUH Oudewater i V KASTELKIN PoUbroekerdam ü UIKKEU te nenichop Calé IIARllOf ir larhl COUPA SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEINERËNS GERSTE en Tan af heden ook ORGIITAL FILSITEIl ans der Actienbroawerij zam Pilzen Aanbevelend J WOUDEIIIEKG bakt en braadt als nal uurboter € en lieerlijke geur KOLONIALE WERVING HANEXJJELD 200 by het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Z h jaren en voor ingelijfden bij de Nationale Militie met onbepaald verlof 0 in tverketijken dlenat bj het aangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naarOOSÏ INDIE Aanbreng eld Twintig Gulden Men melde zich aan VrIJwUHgeraea StUitieplIohtigeu metonbeitaald verlof bü den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bg een der plaatselijke of tiarnizoens Commaudanten MilUiepliehHgen onder de Wapenen bij bon onmiddelijken Chef ADYEETENTIBI in aUe Couranten worjen aangenomen door het Advertentie Bureau van A BUIMKNAN ZOUK Ontvangen allo soorten SCHOENWERK voor het a s seizoen alsmede wit en grijs DAMES en KINDERLAARZEN en LAGE SCHOENEN in het oor lbr iiiaiitsi li Scliiieii en LaarzciiiiiagwijH KLIilVVEG 1 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend c mm AUe reparatiSn en aangemeten werk Verkrijgbaar in flesscheu BO ets 7 5 et en f 1 35 bö H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASK ER F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bü C LUlJER Apotheker Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 198 Wie zeker a wii d Ecbt £ IlCel Cucau te ont Uigon tewn i gestold en na vele poiheuangen Èa doi handöl gekomen ondei deK naam deu uitvinders Dr MiohaelU verraardigd 1 de beöte ui cljnes ui het wereidbefoimde MabUiBsement van QebrA Siollarerck t Ker lèn alsche J p n21el2aeri Bikel Cacao in TiBrkiinton bussOL Deze Ïikel C ai ijet melk gekookt ee e anfjimiatas geiuü Uj Jr nk tovH da gslijksot gebruik een t i ihcel la n t pcodt r Toor een liop Ch lafrj Alt geDocakrufiirtiijo iraLk bi yev ran dwrvhee a iits n e w itoi ta snniilieB V rkrijgbiar bi ci ïü T i w a tt E 1 Ap ttei£3ro on f f 30 0 90 OMÏ mi k m ilatten io inii terdanl üa1vc =tTua In hel VEItLRIITINÜS MAGAZIJN De Avondster Dubbele bnnrt Telfnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl GasonianieDleii Melieii Sallons Vorder voorhanden een ruime Keuze GASKOOK APPARATEN GAS HN PfiTROLEDHKACHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelgk Indien U dan van goed licht houdt is dit nw ware adres Aanbevelend M l VA Lüü Aanlegger van Gas en Waterleiding O j PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk s NIOHTCAP Verkrijgbiar bij M PEETERS Jz N B A la bew B van ohthoid is eachet n kurk steeds roorrien v n den nMm derFinna F HOPPB Gouda Drnk van A BRINKICAN Zn Buiteolandsch Uverzichl De Japanners rukken van Fengwang sjeng op in de richting van Liaojang zg komen echter slechts langzaam vooruit Want de slag bij Liaojang al nog wel eenigen tijd op zich laten wachten zeker zoolang tot het tweede Japansche legerkorps onder genenaal Tokoe voeling gekregen heeft met het eerste onder generaal Koeroki Het wordt langzamerhand duideljk dat bij Pitsewo op het schiereiland Liaotong maar een gedeelte van het legerkorps geland is en dat het gros meer noordelp bij Takoesjan aan wal is gebracht met de op dracht verbinding te zoeken met Koeroki en gezamenlijk met diens legerkorps op te rakken tegen de Russische stellingen biJ Liaojang Dat mout de reden ziJn waarom Koeroki slechts langzaam den marsch nit Fengwangsjeng tegen de Russische verdedigingslinie voorzet Eerst wanneer het verband met Tokoe s arraeekorps is gevonden zal de marsch sneller worden voortgezet Het doel van de Japansche troepen is in ieder geval bet spoorwegvak Liaojang Haitsjeng slagen zp er in dat te vermeesteren dan zullen zg waarschijnlijk oprukken naar Inkou en Nioetsjwang en dan in verl d met bet derde legerkorps dat biJ Kaitsjan geland is den marsch naar het noorden naar de hoofdstad van Mandsjoerije aanvvarden De opmarsch der Japanners wordt be spied door sterke afdeelingen Russische cavalerie Dit alles wordt duidelijk door het volgende telegram van generaal PÜug aan den Tsaar De Japanners rukken aarzelend van Ferigwang sjeng naar Liaojang op Men vermoedt dat de Japansche hoofdmacht naar Haitsjeng en Kaitsjau marcheert Sterke afdeelingen werden noord weetelp van Takoesjan gezien Met deze laatste sterke afdeelingen kan niet anders bedoeld zijn dan het legerkorps van generaal Tokoe dat hg Takoetsjan geland is Blijkens het officieele rapport over de landing van het tweede Japansche legercorps kwamen de transportschepen geheel volgens het plan op 5 Mei onder bescherming der vloot bij de plaats van landing aan Te acht uur begon de ontscbeping Geen vijand werd gezien Volgens berichten van inlanders bevonden zich ongeveer 300 vijanden te Poelantien honderd op den weg van FEVILLETOX DE VERBORGEN SCHAT 35 Dat geloot ik niet antwoordde hij En al3 hel waar was dat ik het oog had op freule Van Horen hoe zou je mïj dan beletten haar te trouwen als ik dat rerkooa tProbeer het maar eens en je euU zien hernam zij met een lachje En nu aangezien het scherm gevallen is en alles uit is tusschen ons doen wij het best raet de lichten uit te bissen en naar bed te gaan Wederom lachte ij en neeg spottend Goeden nacht meneer Costers Ik heb de eer u te groeten Hij stak haar lijn hand toe Komaan Bella laat ons ió6 niet scheiden 2y echter schudde het hoofd en hield haar armen achter haar tug Neen antwoordde zij Ik geef u mijn hand niet Uit vrije beweging lal fit uw hand nooit meer aanraken want zij is voor mij als de hand van een doode Vaarwel Eduard I Heel mijn leven was gebouwd op mijn liefde voor u en gij hebt het gebroken als een gUs Ik doe u gean verwijtiogen want gij hebt slechts uw natuur gevolgd en ik moet de mijne volgen en mettertijd komt alles veer terecht in het graf Ik zal u niet meer lastig vallen mits gij niet tracht met Gemsoekawa 300 in Pitsorkawa en 600 in de nabpeid van de plaats van landing Onnyddellyk werden detachementen afgezonden naar Pitsorkawa om de telef raaflynen en den spoorweij te vernielen Op 6 Mei verjoeg een detachement een kleine vyandelvjke afdeeling op de hoogten ten zuiden van Poelantien Het spoorwegstation werd beset terwgl tezelfder tgd de genie de brug en de telegraaflijnen ver nielde De vijandelyko afdeeling telde 300 man infanterie en 100 man cavalerie De Japansche verliezen waren één gesneuvelde en vier gewonden de vyand verloor 200 man Een cavalerie afdeeling bü Gimsoekawa trok terug en liet zonder verzet ons de lyn vernielen en beslag leggen op deinslramciiten en werktuigen van het slation Op 7 Mei vernielde een detachement don spoorweg en de telegraaflyn tusschen Poelantien en Sansblihipoe Eeii troepje vijiuideiyke cavaleriston werd verjaagd Een luitenant en drie man werden gedood negen man werden gewond Op 13 Mei werd de spoorweg vernield ten noordoosten van Poelantien op 16 Mei namen wij bezit van du heuvelreeks over eon afstand van vier mglen zich uitstrekkend tusschen Sjisjaton en Tsjoelishaa Do v and drie k vier bataljons sterk met 8 kanonnen werd naar het zuiden gedreven Onze verliezen waren 146 dooden en gewonden Eon telegram van generaal Sakharof aan den genaralen staf luidt In den morgen van 17 Mei trokken de Japansche voorposten die op den groeten naar Liaojong voerende weg bg Thoementpy stonden op den Thansalinpas terug De Japanners ontruimden hierop ook Seloetsjan zü trokken naar Fengwansjeng In de omgeving van deze plaats wierpen de Japanners verschansingen op Gebleken is dat de Japansche afdeeling die vroeger het dorp Sithoesjindsa 15 werst ten noordoosten van Takoesjan bezette niet meer daar zich bevindt Takoesjan is eveneens door de Japanners ontruimd Kleine afdeelingen trekken in Chondoesjan en Loeanmico langs den linker oever van de Fapangbo en in Salidsaipoedsa terwijl kleine Japansche patrouilles in de omgeving van Sioejen ziJn gezien Het bericht nit Berlyn volgens hetwelk koning Eduard in de week dat de zeilwedsiryden in Kiel worden gehonden daar de gast van den Keizer zal zyn trekt naar de Ida te trouwen want dat zal ik niet dulden En nu ga heen want ik ben zeer vermoeid Zij schelde een dienstbode om hem uit te laten Eerst luisterde zij tot de straatdeur achter hem gesloten was Toen af zij zich over aan haar radeloore smart schreiend bitter schreiend over hetgeen geweest was en over hetgeen nog komen moest Zij had dien man Helgehad met een lietde buiten alle grenzen een lietde zooals geen eerbare die kent En nu had hij haar verlaten nu was haar hart een steen haar leven dood in haar In dat halve uur leed zij meer dan de meeste vrouwen in haar gansche leven lijden Straks echter was de wanhoopsvlaag voorbij en zij sprong op bleek en bevend met op elkander ge klemde tanden en vlammende oogen Laat hij oppassen siste zij Hij mag gaan Maar als hij Ida zoekt te trouwen dan zalik mij zoo waar God leeft aan mijn woord houden ja dan zal hij mij nog leeren kennen Toen Eduard Costers den volgenden ochtend dit alscheidstootieel nog eens kalm overdacht bracht de nawerking er van hem in een alles behalve genoelijke stemming Nu was hij dan vrij ja t Doch de manier waarop hij het geworden was behaagde hem niet Het is waar hij had Bella Quest nooit lieigehad al de eigenlijke liefde was aan haar zijde geweest en hij had meer ontvangen dan gegeven Maar toch had hij het mooie geestige hartstochtelijke vrouw e een tijd lang begeerd en bezeten en daar hij niet volslagen hartlooa was zoo speet het hem werkelijk vooral voor haar die hij nu om Kölnische Ztg uit Londen verneemt in Engeland sterk de aandacht Voorshands wordt er echter meer over gesproken onder het publiek dan in de pers Men neemt aan dat vooral prins Heinrich van Pruisen er het z jne toe hoeft bijgedragen om het lang uitgestelde tegenbezoek van ziJn oom aan zijn broer te bewerken Alleen verwondert men zich in Engeland dat Kiel en niet Berlijn of Potsdam de plaats van het bezoek zal zijn Maar men erkent dat Ie zaak toch wel te verklaren is uit de groote voorliefde die beide vorsten voor do zeilsport hebben De conservatieve Standard herinnert in een hoofdartikel nog eens aan de uitvallon van de Duitsche pers tegen Engeland tydens den oorlog met de Boeren maar erkent de onberispelijke houding die de Dnitsche regeering danrlegcno er heeft aangenomen Wel hadden toongtivende monnen in Duitschland scherper tfgen die v jandige nitingen knnnon opkomun maar de aard van hnn positie maakte hnn dat niet gt makkelijk Tijd en nadenken hebben nu een wending ten goede gebracht De Duitschers weten naar men ons verzekert s Konings wensch tot bevordering van dt n vtede met alle naburige staten te waardeeren Engeland en Duitschland hebben alle reden daarin een goed voorbeeld te geven en er is geen voldoende verontsch il iging waaruit de kwaadwilligste sluwheid munt zon kunnen slaan teneinde de twee landen op slechten voet met elkaar te brengen De ontmoeting van de twee staatshoofden te Kiel moet bydragen tot bet wegnemen van de nog bestaande vervreemding en daarom in Duitschland zoo goed als in Engeland toegejuicht worden Ook de Daily News merkt op Wy zien dat men in Duitsche kringen verwacht dat het bezoek een zekere vermeende verkoeling tnsschen Duitschland en Engeland zal wegnemen Wy hopen dat dit bewaarheid moge worden Wy verlangen niet naar andere slecht overlegde bondgenootschappen gelyk datgene hetwelk in Venezuela tot stand kwam of een ander dat in Klein Azië beraamd was Wü wenschen echter een vriendeiyke stemming en een modus vivendi De correspondent der Times te Ggang Tse seint dat de Tibetanen thans begonnen zi n de communicatielijn der Engelachen ta bestoken hetgeen zy tot dusver hadden verzuimd Den Uon meldt hji werd voor het eerst op het escorte welke de post tot dekking wordt mede gegeven gevuurd Den volgenden dag werd een convooi verwacht dit zou er wel in slagen zich een weg te banen maar zijnentwille zoo rampzalig wist dat hij zoo vol slagen in onmin van haar had moeten scheiden Hoeveel aanstenamer ware het voor beide partijen geweest indien er een middel had kunnen gevonden worden om als goede vrienden uiteen te gean Die drommelsche hartstochtelijkheid dan ook t Waarom kon men de zaak niet wat koeler opnemen zooals hij Maar voorts was er nog een andere overweging Hij was vrij nu ja I maar die vrijheid was niet onvoorwaardelijk Bella toch had met de meest mogelijke beshsthc d verklaard dat zij zijn huwelijk met Ida niet zou dulden Wat had zij daar mede voor f Wat kon zij doen cm dit huwelijk waarop hij al zijn zinnen had gezet te beletten Och wat dreigementen van een jaloersche vrouw die in haar machtelooze spijtigheid met groote woorden schermde Looze dreigementen door welke hij zich natuurlijk volstrekt niet van zyn plannen zou laten terughouden Intusschen men kon niet weten Dit nlles kon toch nog tot hoogst onverkwikkelijke uiteenzettingen en verwikkelingen leiden Met een jaloersche vrouw dte niets meer te verliezen en te ontzien had viel ook niet te spotten Kort en goed het uitzicht was verre van rooskleurig Terwijl hij zoo mijmerde voor het venster staande en uitkijkende op het marktplein van het stille stadje zag hij opeens Ida in haar hittewagen aanrijden De wind had haar wangen hooger gekleurd en terwijl zij de leidsels zeer strak moest houden was er op haar gelaat een uitdrukking van fitrheid en kracht aU ware het uit warm geI tint marmer gebeiteld I 1LI 1 iLjniL IJLlLLiiJJiL Ült Hill t Uil in den vervolge zou zoo meent de correspondent de gemeenschap niet zoo zeker meer zyn als vroeger De Tibetanen krygen voortdurend versterking Naar men zegt ook van blanken Maar dit zouden wel Boeriaten zyn vermoedt de correspondent Kolonel Read wordt gelast met het bevel over de commanicatie lyn in Tibet De Engelschen maken ook een afdeeling bootsHeden gereed om op de rivieren in Tibet te gebruiken Generaal Macdonald heeft voOr do zoovcelste maal de verzekering gegeven dat er hoegenaamd geen reden tot ongerustheid bestond De Kamer van Afgevaardigden in Frankryk hoeft Dinsdag haar zittingen hervat De interpellatie van don nationalist Syveton over de algeineene politiek der regeering gaat niet door De heer Syveton heeft haar ingetrokken WaarschÜniyk staat zijn besftit in verband met de oneenigheid in den boezem van hot bloc bestaande en welke nieuw voedsel heeft ontvangen door een rede van den president der begrootings commissie Dottmer waarin de regeeringspolitiek werd afgekeurd en een geheel programma van populaire hervormingen werd aangeprezen Wanneer de nationalisten voortgaan de regeering aan te vallen dan koeren de fracties van hot bloc zich veroenigd tegen hen en wordt de breuk geheeld En dit nu moeten zi juist vermydcn Van hun standpnnt uit is het t verstandigst zicli voorloopig stil op den achtergrond te houden Dan geven zy de fracties van het bloc oen schoone gelegenheid om elkander te verschfturen Het is echter de vraag of de nationalisten zelfbeheersching genoeg bezitten om een dergelyke taetiek toe te passen Eerst wanneer zij daarvan het bewys hebben geleverd zal het kabinet Combes bang voor hen behoeven te worden De toespraak waarmede da Keizer Koning in Boedapest de byeenkomst der delegaties geopend he ft gaf evenmin eenig licht als het exposé van minister Goluchowski over de noodzakelykhoid der buitengewone kredietaanvragen voor leger en vloot Do gemeenschappeiyke liegeering heeft daarvoor 163 millioeu kronen noodig boven de gewone begrooting In beide doelen der monarchie hoorscht over die buitengewone krediet aanvrage oen zekere ontstemming In Hongarye wordt verzekerd dat de Hongaarsclio minister Nooit nofï had hij haar zoo schoon gevonden Zijn hart begon hcttig te klopjien Mij voelde het hoe het vuur dat lang in hem gesmeuld hitd in laaie vlam was geslagen hoe de wensch dit meisje tot zijn vrouw te malcen voortaan de fJénige wensch nog was van zijn leven hoe haar beeld en het verlangen naar haar geheel zijn wezen vervulden en beheerschten Ja ja Hij zou haar niet vergeelb in pand genomen hebbt n Hij zou heengaan en haar opeiachen haar tot de zijne maken Daar hield het rijtuigje voer zijn deur stil en de jongen die achterop zat iprong at en schelde Eduard trad terug van het venster verwonderd wat dit wezen kon Wilt ge dit briefje aan mijnheer Costers Reven en hem verzoeken om antwoord zcide Ida lot het meisje dat de deur opendeed En in hetzellde oogenblik was zij weer weggereden Het brietje was van den baron waar verzegeld want de baron voorza ook zijn kleinste briefjes van zijn groot gesUchtswapen en bevatte de uitnoodigiug om den volgenden morgen op Honhara wat patrijzen te komen schieten Buiten u schreet de baron zal nog blechts kolonel Rooyaard vau Ai partij tijn VVij zullen elkaar dus niet in d n weg loopen en ik vertrouw dat wij niet platzak KuTlen behoeven thuis te komen O ja zeker ik zal gaan zeide Eduard bij zichzelvcn Wordt vervolgd