Goudsche Courant, zaterdag 21 mei 1904

iNo 0419 Zaterdag SI Mei 1904 43ste Jaargang mmm coummt ieuw8 en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken reletoon No S9 üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Atzonderlijke Nommers V LJ F CENTEN Teletoon i o S3 ADVERTENTIEN worden gepUatst van l 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des inidd JijjItltlL Jllljill TB Ca OTJID A De inrichting wordt GEOPEND a § Zaterdag 21 IMei Namens de Commissie A D VAN VKEÜMINOEN Secretaris Ontvangen allo soorten SCHOENWEEK voor het a s seizoen alsmede wit on grij DAMES en KINDEHLAAEZEN en LAGE SCHOENEN in het Kooriibrabanlsch Schoen en Laarzenniagaiijn KL hl WEG E 30 tegenover de Kleiwegstecg Aanbevelrod C SMITS A lle reparation en aangemeten werk Onnavolgbaar zyn thans door nienw gevonden toepassingen onze lu aUevert geêcMMeran fortreltea FelntureHogaertê Zjj geven Itracht en diepte die namalters niet kunnen bereiken Men overtoige zich geen imitaties voor de eehle te ontvangen Geïll Prysconrnnt met een aantal ongevraagde gotoigBcbriJten gratis op aanvraag Boxtel H ttOGAlllTa Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kansthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn ÈiiöimMTHËÊ ileii wordt verzocbl op t ütlKK te letten UIT H T MiOUSIJ VA M lUVENSWAAY ZONEN OORINCHËM Deze THEEËN worden afgeleferd in verzegelde pakjes vau ry ttfl en een half ea een Ned om met vermelding van Nommer er Pry voorzien van nevenataaud Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoerin van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAET Lz m BXPEUER 4 Verkrijgbaar in flesschen SO ets TS et en 1 J SS by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AJIKMRI ¥ AD RICHTER Co Rotterdam Te üoiiiu by C LUGER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 TiÖJr PUIKE OODE ▼ SCHIEUAM MEU GEIEVEE Verkrijgb inr liij Rl PEETEllS Jz N B AUliowü ven echllu ul narliiU üii kurk stfKils voor ijon vKudiin nanm l irKirua P HOPPE Ooada Drnk van A BRINKMAN Zn Uerks N Kil ITO AP Café lIAKUO ir Marhi GÓril 4 SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEINEREIVS GEUSTE en Tan xf heden ook OltGIITAL FILSümU au8 der Actienbrouwerü znm Pilzen Aanbevelend WOUDE ltKltC Lood eii Giftvrij Ëmaiüe Hel Geeoiailletrd IJzeren Keiikeiigcreedschap vaii de KAMPER EMAILLENABUIRREN voorheen H BEEK ZOON te Kampen aantal werklieden 450 staat sinds jaren onder voortdurende controle van het Scheikundig Laboratorium van Dr VAN HAMEL ROOS en HARMENS te Amsterdam en is by de voornaamste Winkeliers verkrygbaar bakt en braadt als natuurboter € en l eerlijk6 geur Geen KinSihoest Cieeii liilliieiiza Om lEinkhocsl Inlluoiiza Itorsl eii lioclauiiilooiiiiijr binnen den kortst mogeiykcn lyd te doen genezen neemt onmiddellyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract iM i L I A i T 81 i uit de Koninkiyke stoomfabriek DE HONINGIILOKM vnn mwMmmt H N VAN SCHAIK C VAllSÖI OEN HAAG Hoüeveranciers mm iAA6 Flacons f 1 70 et 40 et b j Firma WOLF0 S Co Westhaven 198 GontU A LA TBNSTEr Kleiweg E lüO iouda E H VAN MILD Veerstal It 12 i te o A UOUMAN Moordredu PINKSE iVieuirerhrkad JJiel A N viN ZESSEN Sc ioonSop n J Th TOItKKN Jcninp B V WIJK Ondma rr A SCHEEU Haattrmht P W v EDE Ourf a ofer K viSDl R HEMDEN te Reeuwijt P v o 8PKK Moercapelle D v o STAll Waddini iveen Wed A HOLST Wadditu iveen M KOLKMAN Waddingmen V A uk Gttü T Oudtmater J D JONUn Oudtaater 1 P KASTELEIN PoUbroekerdam l BIKKER te Betuclwp l s Patent H Stollen iUÜRllrf iniiiMt nitmtt Ml iliilg Pri Uittinrilii i nmmti Warnung Der ifrotijw Er olg fl trrungen hat Mui to r rKhhiitnxi werthlffsen Nachahmunoen gfg m yui ktufe dêher ufutra stefs itchnrfen H Stollmi nar na Mi t inet w êr to KMmi Éiunhwdiuffiaii ii MM uMtêf filatët firl Möêiutêb ÊUtgthinU £ ADVERTENTrËN in alle Couranten worden aang enomen door het Adverleatle BureaH vao A Bmi KMAN di ZOON Qrijs Haai moor I e Men He londuii doet df gröze hiiriT binnen enkele dagen verdwijnen maakt hel h iar glun end en zacht belet het uitvallen en neemt de pelleljes van het hoold weg Eischt op den hals ImikIoii P r y s f en 1 O per flacon Verkrögbaar in de ROZENDAAL M 9 bij zaak € ais Papier molea UOÜUA t e prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Hoofiiprij Boo noe yk UititootHijiiiy tot ileelncnilntf in te kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij wa irin zeker 9 Millioen 385 660 Mark gewonnen moeien worden De hooUlpnjzen van deze voordeelige loterij zijn de volgeniie namelijk De allerhoogste pnjs is in het gelukkigste geval 600 000 Mark i l remie v SOD i O M 1 gütl ÜOÜ M l M 000 M 16 OOM preuiieii v lO 00 M Premie v d jut M Ift 31 100 138 Ö1 088 U4 30 O O M 100 OOM 6 000 M 511 000 M 40 00U M prijs 4 prija V 80 000 M + iO 00 M 16 00M lOCOüM too M S l 0 M 00 M 1 000 M 4 0M 3 1 M In het geheel bevat deze lotery die uit 7 klassen bestaat ft OOO toten met 4B i80 prijzen en S pr mien zoodat bijna op de helft van alle toten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het plan der loterij waardoor de speler in staa t is gesteld eene premie niet als tot nog toe alleen in de laaiste klasse maar reeds in elke klasse te wmnen De allerhoogste prijs der sta klasse bedraagt in het gelukkigste geval 0 0 i Mark stijgt in de e kl tot 5 OiiO M in de e tot t 0000 M in de 4e tot 70 00 M in de 6e tot 75 00 M in de Ie tot 800 O M in de 7e en laatste klasse tot ft 00000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hall ongmeel lot slechth Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do officieele trekkingslijst l e uitbetttHnic rii Terzendiuff vftii prUEt ii geschiedt door mij direct en prompt aan de winner en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 26 MEI met vertrouwen tot Samuel lifCksiiuM Sciir Banltier en Wisselkantoor in HAMBITRG Duitse liland In hel VËIILICI1TINUS MAG4ZIJN De Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 Zyn heden ontvangen een mooie collectie Nienw Styl GHSorDameiileii Briitkets en Ballons Verder voorhanden een mime Keuze GASKOOKAPPARATEN m EN FETROLEDIKAOHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degeiyk Indien U dan van goed licht houdt is dit nw ware adres Aanbevelend M M m LOON Aanlegger vsn G s en Watetloidicg Uullenlmidscti Overzlchl Admiraal Togo heeft gemeld dat tydeuü een dichten mist by Port Arthur do kruiser Kasoega den kruiser Yoshino heelt aangevaren Deze laatste zonk na eenige minaten slechts 90 opvarenden werden gered Op denzellden dag stiet de kruiser Hatsoeso op een Russische onderzeesche myn het schip zonk 300 man werden door torpedobooten gered Uit particuliere bron vernemen wy dat hoewel men geen enkel bericht van RnssiBche zijde ontving over de vernieling van Japansche oorlogsschepen ambtenaren van het ministerie van marine verklaron dat men na het verlies van de Petropawlowsk dat te wyten was aan de zorgvuldige waarneming door de Japanners van den gewoon lyk door de Russische schepen by het verla ten van de haven gevolgden weg besloot zoo mogeiyk dezellde taktiek tegenover de Japanners te volgen Daarom zond men des nachts van Port Arthur torpedobooten uit om dryvende mönen neer te laten op de plaatsen w ar de vgand zich eenige uren te voren had vertoond Men hield vooral de aandacht gevestigd op de zee in de nabgheid van het voorgebergte Liaotisjan op een plaats dikwyw door de Japansche oorlogsschepen uitgekozen ter beschieting der versterkingen Op het oogenblik is de Japansche opmarsch gestaakt in het byzonder in het Zuiden Officieele berichten maken zelfs melding van een tydeiyke achterwaartsche beweging van de ingenomen posities na de jongste gevechten die op 17 Mei schynen te zyn beëindigd De Russen hebben vernomen dat de Japanners zgn teruggetrokken op veertien myien afstand van de stellingen van Kaitsian De Chicago Daily News ontving en dépêche nit Tsifoe meldend dat de Japansche kruiser Kasagi het adviesjacht Fawan kruisende in volle zee ter hoogte van Dnlny aanhield en onderzocht De officieren verkbiarden dat twee Russische torpedo jagers nit Port Arthnr zgn ontkomen en nog in volle zee zich bevinden Zy voegden er by dat de Russen Chineesche jonken gebrul ken om inynen neer te laten in de route Tan de Jopansohe vloot kruisende langs de kusten van het schiereilattd Het eskader FEUILLETOW DE ySBBORGEN SCHAT 36 Die schelm van een Rooyaard Ik zal hem in elk getal toonen dat ik schieten kan En wat Mgt meteen lal ik deze gelegenheid aane rijp n om hem eens onder handen te nemen over tante Julia 1 IV De Tolgende morgen was xonnig en stil een dier liefelijke hertstdagjcn waarvan men het aantal in een gansch najaar wel op de vingera van één hand kaa aftellen Na h t ontbijt slenterde lipoid Rooyaard zijn tuin in e de schoone wee o d van het jaargetij vervulde hem met weemoedige gedachten Hoe nwnigen herfst hadden deze oude eiken al beleefd en hoe menigen zouden cij er nog beleven lang nadat hun tegenwoordige eigenaar lijn oogen voorgoed gesloten had En indien dece boomen reeds eoo oud waren hoeveel ouder nog was die zonderlinge hoogte daar ginds de Doodenberg Oud i Eeuwen ond 1 Immers tn de oudste werken had hij het ding reeds onder dien naam vermeld gtvonden En wat was het toch eigenlijk i Een graiheuvel of een grensteeken van ouden tijd deed verschillende jonken on een sleepboot zinken bezig met het plaatsen van mynen De vele mynen dwingen de Japansche vloot op verdoren afstand van de kust te varen Verschillende omstandigheden wyzen er op dat de Japanners een aantal mynen neerlieten by Port Arthnr in de hoop de torpedojagers te treffen indien deze een poging doen om inde haven terug te keeren Een aantal mynen drjft in de golf rond De Fawan ontmoette er acht een Chineesche jonk dertien De oorlog is weer in een stadium dat voor het gewone krantenlezende publiek niet byster belangwekkend is Een menigte kleine gevechten by onvindbare plaatsen met gering verliezen aan weerskanten bereiden belangrjke gebeurtenissen voor De Duitsche deskundige graaf von Pleil meent echter op grond van de door hem bestuurde uitvoerige Russische en Japansche rapporten te kunnen zeggen dat de zoo stelselmatig werkende Japansche legeraanvoerders voor het oogenblik op een dood punt zyn aangekomen Er schynt allöd volgens graaf Pfeil een zekere besluitelooi heid over hen gekomen te zün Dit zou een gevolg kunnen zyn van het optreden van Russische troepen in de flank en den rug van het 1ste Japansche legercorps De sterkte van die Russische troepen is volkomen onbekend Koeropatkin heeft de officieren van zgn generalen staf altoos opgedragen hun tegenstanders te bedreigen in bun verbindingsiyn Tydens de manoenvrcs by Koersk voerde hy bevel over een legercorps tegen grootvorst Sergej Alexandrowilsj en versloeg dezen hoofdzakoiyk door bewegingen in de flank en den rug De insluiting van Port Arthnr ook van den landkant gaat volgens een vast plan Maar er is een geweldig verschil tnsschen insluiting en inneming Veertig jaren geleden stonden de Pruisen maandenlang voor Dttppel voor het tot de beslissende bestorming kwam en PortArthur is toch een heel andere landen zeevesting Men kan wel met zekerheid aannemen dat voldoende gezorgd is voor proviand en schietvoorraad Als dit het geval is dan bewyst de afgesloten veste den Russisehen opperbevelhebber toch groote diensten daar zy ten minste twee vyandeiyke divisies bezig houdt Het eerste Japansche legercorps met deelen van het tweede zal het volgens graaf Pfeil nauweiyks wagen do Russische stelling by Haitsjeng Liaojang Moekden zonder verdere hulp aan te vallen Het moet de landing van het derde legercorps afwachten De lust kwam in hem op er op een goeden dag toch eens de spade in te steken tenminste als htj iemand vinden kon om hem daarbij te helpen want dat het op en in den Dooden Berg spookte daarvan waren de goede lieden uit den omtrek sinds onheugelijke tijden ten stelligste overtuigd Het slaan eener klok maande eindelijk den mijmeraar dat het tijd geworden was om zich naar het slot te begeven Htj nam dus geweer en patronen en wandelde naar Honham waar hij den grooten Georg met zijn drijvers reeda kant en klaar vond staan om den voor de arme vogeW zoo boozen dans te openen Het wachten waa inderdaad slechts op den kolonel geweest De baron begroette hem luidruchtig hartelijk Ida stil maar vriendelijk veelbeteekend vriendelijk Eduard Costers met stijve beleefdheid Er werd een morgenglas gedronken eo men begaf zich op het pad Hier nu deze jachtpartij te beschrijven zou luttel nut of genoegen opleveren voor die lezers die de Ëngelsche drijfjacht niet kennen en de daarbij gebezigde kunsttermen niet verstaan Bepalen wij ons dus tot het vermelden van den uitslag Eduard Costers had den kolonel willen toonen dat hg schieten kon Hij had hem zelfs tegenover Ida op dit stuk eens aan het korste eind willen laten trekken Inderdaad hij kon schieten Hij had de allernieuwste en allerfijnste jachtgeweren en hij was in het gebruik daarvan too bedreven dat hij zich met reden op deze zijn vaardigheid niet weinig mocht laten voorstaan Doch ongelukkig voor hem bij dete gelegenheid was kolonel bv by Niuetsjwang Als men een gisteren medegedeeld telegram van Lloyds mag geloeven zou al een gedeelte van dat legerkorps een divisie bg Kaitsjon ten Z van Niootsjwang metterdaad ontscheept zyn en niet ver ¥ an deze laatste stad meer af zyn In elk fovnl zal men nog eenigen tjd moeten wachten op een beslissenden slag Het schryven van den Pauseiyken Staatssecretoris kardinaal Merry del Val aan de verscWllen4e regeeringen gezonden en oen protest bevattend tegen de reis van president Loubet naar Rome wordt in do meeste binden besproken W ar nog twgfel bestond aan de juistheid van dit schryven door hot blad van Jaurè L Hömanité het eerst gepubliceerd daar is die twyiel weggenomen door hel toeBtemfiend antwoord dat Deicnssë gaf aan den ifgevaardigdo Paul Meonier op diens vraag of de tekst door L Hömanité gepubliceerd juist is Dm Fransche pers is allesbehalve gesticht ovi r d Mi toon en deti inhoud van dat schrijven van de bladen die voor ons liggen geeft de Gaulois de volgende verontschuldiging voor hel schryven Het is zeker betreurenswaardig dat Pins X zicli genoodzaakt heeft gezien dit prot 8t toe te zenden aan alle staatshoofden die meef zorg dragend dan Loubet voor het onderhouden van goede betrekkingen tot den Heiligen Ötoel steeds geweigerd hebhen den koning van Italié te gaan bezoeken in het oude Panseiyke paleis Maar de schuld er voor valt op hem die om de lage berekeningen van zyn raadgevers te dienon en hun schandeiyken haat te vleien niet geaarzeld heeft de traditioneele banden te verbreken die de kerk verbonden aan haar oudste dochter De Echo de Paris meent dat de Vaticaansche nota juist gelegen komt om Combes in staat te stellen een redevoering tegen Rome te houden en de congregaties nog scherper te veroordeelen Het is zeker dat de meerderheid zich daardoor zal laten van gen Geen afgevaardigde der coalitie durft zich at te scheiden uit vrees voor een ultramontaan te worden gehouden En daardoor zal het doel bereikt worden Cornély zegt in de Siècle na een lofspraak op den Paus Hoewel hc geen politiek man is is de Paus daarom nog niet ontbloot van verstand En derhalve heb ik moeite te gelooven aan de juistheid van de nota door do Humanité gepubliceerd en die zon zyn opgesteld door den jongen Spaanschen kardinaal Mory del Val als Rooyiard een nog beter schutter dan hij Om kort te gaan de heer Eduard Costers schoot d en dag met zeventien patronen zes koppels patrijzen en de kolonel schoot er met vijftien zeven Georg was builen zichzelven van bewondering over zulk schieten namelijk van den kolonel Over dat van den heer Cuaterü ofachoon het op zichzelven tang niet kwaad was meesmuilde hg slechts Ida straalde van voldoening De heer Costers verbeet ra t moeite zijn spijtigheid Niemand bescheidener en goedhartiger daarentegen dan Harold Rooyaard die haast met zijn overwinning verlegen scheen alsol het hem aan het hart ging dat hij zich door zijn mededinger maar niet had laten verslaan Hij had immers elders een zoo grooten zoo Heerlgken prijs op bem gewonnen Kon hij dan niet grootmoediglijk op het jachtveld ten minste hem den voorrang hebben gelaten Daarom toen Centers heenging en na van den baron en Ida afscheid te hebben genomen hem met een stijve buiging wilde voorbijgaan stak de kolonel hem de hand toe en zeide goedig Tot weerziens mijnheer Costers Een volgende als wij uit schieten gaan zal ik ongetwgfeld voor u de vlag moeten strijken Om de waarheid te zeg en het geluk heeft mij gediend Maar ieder krijgt zijn beurt niet waar Eduard Costers sloeg geen acht op de vriendelijke woorden en de uitgestoken band masr deed alsof hy den kolonel voorbij wilde I loopen Deze laatste van zijn kant was het met zich xelven zoo terstond niet eens wat te doen want piotost tegen de rei van Loubet naar Rome Het antwoord van Delcassé zal nu Cornély wel uit den droom hebben geholpen De Koning van Engeland heeft den Dnitschen Keizer doen weten dat hy hem tydens de Kieler week de zeil en roeiwedstrgdon in t eind van Juni bezoeken zal Iets opmerkeiyks zegt de Frankf Ztg is daar niet in want de Koning moest na zgn trbonsbestyging toch eens naar Daitschland komen En toch is er iets verrassends in die raededeeling en wel dut zy tot nog toe niet gedaan is Een officieel bezoek zooals Edward VII aan andere landen en staatshoofden bracht is het niet De Koning komt niet naar Berljn De Standard verhaalt wel dat de Koning in het laatst van April naar Beriyn had willen komen maar dit moest afspringen omdat de Keizer toon in de Middellandsche Zee was Hoe dit zy zegt de Frankf Ztg wg verhengen ons in het Koninkiyk bezoek omdat het een daad van vriendschap is Het blad stemt overigecs met den Standard overeen dat verstandige menschen aan beide zyden van do Noordzee de beteekenis vnn dit bezoek niet zullen overschatten Maar het kan er allicht toe bydragen om Duitschland over het doode punt in de verhouding tot Engeland heen te helpen Sedert het uitbreken van den bant tegen de Duitschers in Engeland van den hant t gen do Britten in Duitschland is oen tydperk gevolgd van wangunst en dair moet eindeiyk eens een einde aan komen Hot is niet noodig de schuldquaestie te bespreken ieder heeft gronden voor zyn houding en ieder is schuldig als het er op aankomt Bismarck heeft eens gezegd Van allo buitenlanders zyn de Engelschen my het moest sympathiek aber die Leute wollen sich ja nicht lieben lassen Maar wanneer zy dat nu wel willen of er tenminste oen poging toe willen doen moet Duitschland zich daarover verheugen en de geboden hand aanvaarden Woensdag is voor het assisen hof te Luik het proces begonnen tegen de Fransche anarchisten Larabin en Gndefin en den Duitscher Boutet die te zamen met Philipp die in Frankryk zal terechtstaan beschuldigd worden op 18 Maart den aanslag te hebbon gepleegd op het huis van den commissaris van politie Laurent waarby de dappere kapitein Papün doodeiyk en eenige andere personen die thans weder hersteld zyn licht gewond worden De herinnering aan die de bedoeling van den ander viel niet Ie miskennen toen de baron op luiden en beslisten toon zijn slem verhief Mijnheer Costerai zeide hij ikolonel Rooyaard bied u de hand aan Dat zie iki antwoordde de jonge bankier terwijl zijn gelaat een strijdlustige uitdrukkin aannam Dat zie ik maar ik verkies koluncl Rooyaard de hand niet te geven Er ontstond een oogenbhk van pijnlijke stilte toen nam de biron opnieuw het woord Wanneer in mijn huis een fatsoenlijk mnn de hand niet verkiest te geven aan een ander fatsoenlijk man zeide hij kalm dan meen ik het recht te hebben te vragen wat de reden is van zijn handelwijze die tenzij er een zeer geldigen grond voor mocht bestaan bijna evenzeer een belecdiging zou wezen over niijzelven Ik geloof dat kolonel Rooyaard die reden eer goed kent en dat hij bij mij niet zal aandringen op verklaringen antwoordde Eduard Costers Ik weet van een reden niets at zeide dekolonel op strengen toon of het moest wezen dat ik het ongeluk heb gehad den heer Costers de loef at te steken bij gelegtnheid van een vriendschappelijk jachtpartij Kolonel Rooyaard moet zeer goed weten dal daarin niet de reden hgt waarop ik doel hernam Eduard Al3 hij zgn geweten wil raadplegen zal hij vermoedelijk wel iets anders daarin ontdekken Wordt vervolgd