Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1904

jft So 0422 Donderdag 2p Mei 1004 43ste Jaargang fHO mimm courant iMeuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teloroon Ko 89 ADVERTENTIEN worden gepl itit st van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg cl meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertehtiën tot 1 uur des inidH Tttelomi Xo 8 De Ui gave dezer oufanl geschiedt lag elijk s niet tiitzondeiing van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 2Ö franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VLIF JE NT EN 9 m SCHIEDAMMER Gouda Drnk van A BRINKMAN de Zn Ontvangen alle soorten SCHOENWKRK voor het a 8 eizocn alsmede wit en grijs DAMES en KINDEELAAKZKN eu LAGE SCHOENEN in het oorêniliaDtali Schiieu en Laanemnagiizijn KL lil WEG E 30 tegenover de Kleiwcgsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werli ieon Qrijs Haar meer I De Nieuwe London I doet de giyze haren binnen eniielo dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoold weg Eischt op den hals Lonilon P r ü t H S en l l M per flacon VcrkrSgbaar in de HÜZENDAAL M i bö Izaük Cais Papier molen GOUDA EENIBBEF0T7MTBES Heu wordt verzoekt op 1 NKKK te letten UIT H T MaOIZIII VAK M lUVKlVSWAAY ZONEM QOBINCHBM Deze THËBEN worden fgelererd ib verzegelde pakjes van vijï turn tn een Italf e o een Ned one met vermelding van Nommer en IPriJB vooralen van nevenstaanfi iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BBEEBAART Lz Telepliooniiot Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleff on onderhoud gratis Hel net is aangesloten aan hot Ri ks Inlercommnnaalbnrean Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrSgbaar aan het Bnroau ACHTKB DE VI8CHMARKT Vorkriigbuar in üesschen SO ets 73 et en f l as bil H H Apothekers en Drogisten Let oil het merk AUKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Goi DA bö C LUliER Apotheker Markt eu bU WOLKh Co AVesthaven 198 r Café I1AIMI0I II Markl GOIJIIt SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEINEKENS GEKSTE en van af heden ook OUQIITAL FILSNEE ans der Aciienbrouworij zum Pilzen Aanbevelend J WOUDEIIIKIIC Ccn heerlijke geur Geen Kinkhoesl Geen Bnnnenxa Om ISiiiklioesl Intlueiiza Borsleu lïeelaamloening binnen den kortst mogelijkcn tijd te doen genezen ïieerot onmiddelUik de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honig Extract n K L I A ïi r II i uit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINÖBLOKM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVF Jb Co Westhaven 198 ou u A LATKSSTElN mAmaV üO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ü te Gomlu A BOUMAN Moordrecht PINKSK NieuverkerkadlJeel A N van ZESdEN ScAoohAom J Tu TüUKEN ömJio B V WIJK OudflMVr A SCHEER r P W v EDB rf al r K vandsr HEMDEN te Reeuwiik P v o SPI K UoereapelU U v o bTAIt Waddingsveen Wed A HOLST Waddinviveen M KOLKMAN Waddingmeen P A ü ÜItO T Owhwaler J o JONOH CMewaUr i P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemchop i Duur Genceah sl £Cmc n uanbcvolfit Met Eere Ulploma en Ooud Bckroom PRAEPARATEN VAN miina LarO CnC 1 j kinderen Il Tol lieneii gebrek ar tetl t slechte pUiverterlnt nnuwhoolMn ter yerilwklng na riekte ofkraambri koor m Sjv OUINA LAROCHE RRUQIKEUX in hel b jeonder tecen Bloedgebrek Bltskrach kwalen van KrlHeolwn leaftUJ en VerkniijbMr m flaeoni a l 0 eo L EïSIjaI f n £ vwdiaain TerB erk nd aangenaam vjin ni k vQordag HP sohgeb uik Cl KCl V aCdO TOoreivoor klnllmm iwakken en kllemchtlge geetellen jeet aan ie be clen AU geneeakraijitlg e ilrauk 1 atoomlaaen der apljaverterlngwrganen J eliSRen e kleme k n lere Pn i erb ft K f ƒ 1 70 H l£p 0 90 4 Kgr 0 60 CharaUoli MaalL ÈllitUS Spniul voor Klndo voedltv I bussen a M Kp O 0 i iVieiKSUiKer jr5 6o s Kp öj r Asfh ma Crgarc r 3 ie 1 Ö dÖ en lü ding van de bavlgsta aanvaUen van Aathma Tama rinde Bonbons SJ Mi S Sir SW2i daar k fort ieaiten ï Pras pir doo 079Ó en O BO ioor h t kind b g f HJk en de naak C l a eèntr Dac llloC aleemeen tkoid als het BE8TE huismiddel OalmiaKraS IIIie bijHont VerkoudhaM en KealpHn bet U een ilUmopIoasend en veraachien d inUldal bU uitmmendliald ullshllena In □ Beschjes vCTkniebaar Pnjs ƒ 0 20 per Heschje I KKAEmlEH HOLM U ZlA Unner la o Ut Haam imKUattMin nrtrOremr m lt KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers zkiST i ÜÜ ZM f ra paratem i tiftuUrti mtmrnp i i44k 4 Het tookan eenee baWe Oeasatte te oUoenda ter bMtrj llvll A v n Ie twvbrato aanvaUen van AathOUl eto In Üeo bide hel yelukilehaiid Hoof4 jriji Ue prijzen zijn j tïoor den Slaat i gegarandeerd j UitHOQiliyittg tot tieeinrntluy in van de door den Sutat Hamburg ge waar borgde groote üeldJoterij waarin ieker g Millioen 385 660 Mark gewonnen moeten worden Ue hoofdprijzen vao deze voordeelige loterij zijn de volgende namelijk De allerhoogste prijs is in hét gelukkigste geval ♦ pnjz V 30 fiOO M ÏO OO M U iiliftM I 10 000 M 1106 M 3 OCO M S i O M 1 000 M 4l 0 M 8 M 600 000 Mark 1 Premie v 300 000 M 1 SOII OHO M 1 iiU OOOM 1 1 S 1 00 M ï preraien v 10 00 IM 1 Premie v 35 0lili M 1 1 1 1 l i 1 18 31 KIO 198 6U 086 164 prijs 30 OUO M lOO rOO M in OO M sn no i M 40 00 M In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klnsse i bestaat aft 000 loten met j 530 prij e i en 8 pr niien zoodal bijna op de helit van alle loten een prijs valt Bijzondere attentie verdient de aanmerkelijke verbetering van het pl m der loterij waardotir de speler in staat is gesteld eene premie niet als tut nüg toe alleen in de la ilste klasse imiar reods in elke kl isse te winnen De nllerhougste jirijs der sto klasse be dr i agt in het gelukkigste geval O Oi Mark stijgt in de e kl tot 5 O O M in de e tot O lfio M in de e lot iO liO M inde e tot 7 00 M in de fe tol 00 o M in de e en laatste klasse tot 00000 Mark Voor de eerste prij trukking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld U 50 een halt origineel tot slechls Guld Ï 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden vodV de volgende khissen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking du officieele tr kkingslijst Ue uitbetaJIuï eu tcrzendiiiK va pryzeu geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan inen eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uitwlijk tot 26 MEI met vertrouwen tot Samuel llcckschcr Selir Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland ViW i jf js Ijl vi li ltf KtktU Cauau ts utvici n touan jtoil on nii i ie r raifiiOUJiiigen ia d ju Lmdtil knüi n oridtr dei naaut lts lutvinüirii Dr Mlohaeü rtiTvtarilig d 1 de best LjauLiriea in het wereldbelinmi étiibblisDeiiiOiit van öebi Stollwerok t Keulen ei Oh Eikcl Cacao m vierkaaton bnssoL Dezöïikol Ciooj s nmt molk gekookt ec4e annoiinias goi E Jriok voor da jlijkeol gefcruik een fi i ± eel l8 van t pujJer To r eon iup C wi l t9 Ali i enoi in iti o Ic i ir bi tva van iwriheo iiii L i3ty ii oT watoi te g toriukeiL Vdrkrijijbi r by de vüomwiiutB H Api lheiMB ore ivr V K J A So Ei JSÜ f Tao ü 9Ö o O J S T i lyerti g n v r Ji i r Kt Kmlwind juliils Wattenklod ii tcr Iam Kalve strCTt VjX lé GEHEVEE Merk NIOHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETEES Jz If B A U bewya ru echtheid ii o ohet eo kurk t edf voor tien vu den aumderFizaii F aoFP r l Ë I LSGIi Vl G IJURGEtVIEESTKR en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de jngceeteiien dal bet ie Suppletoir Kohier voor de heffing van sclioülijeld op de Hurgerachool in deze lieineente voor hat dienstjaar 1903 4 door Gcde puteerde Staten vau uid Holland goedgekeurd in affjchrift gedurende vijf maanden voor een ieder ler lezing is nedergelegd op de Secretarie ier Gemeente en dat voorraebl Kohier ter invorliering 13 loegeionden aan den Gemeente Ont Gouda den 25 Mei 1904 Burgemeester en Wethouders voofnoeind R L MARTENS De Secretaris liROUWER Kleinbaodel Ia sterken draok UURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 jUni i 8i Ötaatabiad no 97 ter openbare kennis dat bij hen i ingekomen een verzoekschrift van den naColgenden peraoon waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om iii de bij zijn naam vermelde lücaliteit sterken drank in het ktein te mogttn verkoopen alb Naam Aanduiding der van den Verzoeker gJpc iitcu C H KraneveM MnrKTWlTk A no R4 Gouda den 35 iVlei 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buileulandscb Overzicbl Er is wanneer roeu de vage geruchten buiten rekening laat nog niet de minste wijziging gekomen in den toestand Naar de oorzaak van den terugtocht der Japansche voorposten in de richting van i engbwang tsjeng kan men slechts gissen Terwgl sommigen er het bewijs in zien dat de stoutmoedigheid en kracht der Japanners overschat zgn ze zouden nu reeds dotr de kozakken in het bergland teruggeworpen worden of dat zjj buitengemeen te kampen hebben met de moeilijkheden van het terrein in deze regenachtige dagen leggen anderen de berichten en gernchteu dienaangaande niet zoo dadelijk in het voordeel van de Russen uit De een vermoedt dat het Japansche centrum ziJn Russische tegenstanders gaarne den Mo tiën ling pas inlokt om den reclitervleugel tijd te geven in de rich FEVILLETOX M VERBORGEN SCHAT 39 Gij iwijfflt echter niet hoop ile ot ik 1 W mijd lïeschuldiging voor volkonïten ge Dergeiijke beschuldigingen mijnheer Costers behorrt men niet uit te brengen zonder afdoend ijs laidde haar antwoord en toen als om van dit onderwerp af te stappen stond z op en schelde om het theegoed t it werd binnengebracht d de aanwezigheid tto den bediende deed het gesprek een poo itdBtaan Eindelijk echter bevond Eduard Costers lich weder alleen met Ida Hij zag haar aan on voelde zi n hart beven Deze vrouw was van een ander maaksel dan hij zelf en toch beminde hij haar razend Intusschen de kogel moest nu bor de kerkl Met een wanhopige poging kwam dus ter zake Juffrouw Van Horen zcide hij en Ida die wist wat er nu komen zou voelde haar hart iUtaan Juffrouw van Hofen herhaalde hij misschien herinnert gy u nog e jn gespi lc dat Möigo weken geleden tusschen on in de broei Ita werd gevoerd Jai antwoordde zij dat herinner ik raij nog Het liep meen ik over geld Over geld en ook over andere dingen hernam ting van Moekden op te rukken eu achter den linkervleugel der Rassen Dit te komen de ander brengt den tcrngtoclit der Japiinsche voorhoede in verband met het bericht over een l inding vun versche Japaiiaohe troepen te Takoesjan huns inzien hoejt men hier niet niets anders te doen dan een recnier ponr raieox sauter Hoe het zij bet heett allen schijn dat beide legenover elkaar staande legers drnk bezig zijn met toebereidselcn voor een reeks van ernstige gevechten Het Kussische front rnst met den reohter vlengel op Hai tsong kruist deh grooten wog naar Peking te Lién sjan koeng on loopt dan in noordoostelijke richting tot a ic de Taitse de zijrivier van de Liao waaraan Liao jang ligt De boriclilcn over een grooten veld dag die door generaal Stössel inet een deel dfr bczetliiig van het kchiereilaiid Kwsntociig zou zijn geleverd ïillon raaor niet tot zwijgen kointn Herinneren wö er nog eens aan dat Reuter dezer dagen seinde hoe te Potersiinrg bericht was ontvangen over een nitval waarby generaal Slilssel de Japanners had teruggedreven welke laatsteii meor dan lOÜO innn aan dooden eu gewonden Mü liebbi ii verloren De Bussischo verliezou zou by die gelegenheid slechts 1 10 mun hebben bedragen Uit Petersburg wordt nu aan de Matin geseind dat aan het departement van Buitenlandsche Zaken aldaar een telegram is ontvangen van den Ruasiscben consul te Tbjiloe Uezo heelt zija inlichtingen van Chineezen die beweren ooggetuigen te zijn geweest van dit treffen tusschen generaal Stössels troepen en de Japanners Maar volgens de beweringen dier lieden zoo het gavecht van veel grooter beteekenis zijn geweest dan vermeld is en veeleer een veldslag moeten heeten De Chineesche ooggetuigen en berichtgevers spelen in dezen geheel dezelfde rol als de Kaffers in den Zoidatrikaanscben oorlog zy zijn geenszins wars van een tikje overdrijving BiJ het gevecht dat door generaal Stfissel was geleverd zouden de Tapanner8 niet minder dan vijftienduizend man aan dooden en gewonden hebben verloren Daarentegen zonden de Russische verliezen slechts drie doizend hebben bedragen Het is bijna overbodig te zeggen dat aun deze cijfers in geen geval mag worden geloof geslagen raaar wèl schijnt het vast te staan dat de troepen van Port Arthur onder hg moed v atende Ik gal u zooveel te ven taan dat ik onder zekere omstandigheden myn hart voor u hoopte te mogen uitstorten en ik geloof lat gij mijn bedoeling toen reeds begrepen hebt Volkomen antwoordde Ida met haar bleeke gelaat als ijs zoo koud En ik gal u van mijn kant te verstaan dat ik ingeval gij mijn vader hielpt aan dat geld mijzelve gebonden zou achten tot luisteren naar hetgeen gij mij te zeggen hadt 0 laat dat geld er nu toch eens builen I viel hij iD Hct is voor mij geen geldzaak lila neen waarlijk niet U heb u lief met al mijn hart ik heb u Hetgehad van het eerste oogenblik at dat ik u zag en dat ik my gisterenavond tegenover kolonel Rooyaard zoo vergat het was omdat ik jaloersch op hem waa Al lang geleden zou ik u ten huwelijk gevraagd hebben indien mij geen hinderpalen in den weg hadden gestaan Want ik heb u liet Ida en gij zgt de eerste tot wie ik zoo iets in waarheid zeg Zij hoorde hem aan met datzelkie strakke ijskoude gelaat Blijkbaar was hij in ernst doch zijn ernst roerde h i8T niet neen streelde niet eens haar trots Zij kon den man niet uitstaan zij verfoeide hem en alles wat hg zeideo deed kon dit gevoel bij haar eer nog versterken dan doen afnemen Hij zweegf terwijl zijn borst hijgde en zijn aangezicht trilde vaO ontroering en trachtte haar hand te vatten Zij echter trok die norscb terug Ik e niet io dat dit alle er b noodig is persoonlijke aanvoering van StOssel zjn in het vuur geweest en dat aan weerszijden groote verliezen zijn te botrenren Nieuwe berichten over het gevecht van Wangsjatoen bij Takoesjan dat op 20 dezer plaats had molden dat hot eskadron Kozakken b jna geheel vernietigd werd flet werd omsingeld door Japansche infanterie Alle officieren werden gedood gewond of gevangen genomen Inlanders berichten dat eeiiige Kozakken hun uitrustingen in den steek latoijd te voet ontvluchtten Velen werden dood of gewond op het slag eld gevonden De Fransche gezant biJ het Vaticaan de heer Visard is uit Rome vertrokken De Heilige Stoel schijnt dit vertrek eohter niet to busuhouweii als een besliste terugroeping maar als een tydeiijke atwozigheid Do heer Ninard hoi tt geen brief van terugroeping overhandigd aan den Panselijken staatssecretaris dientengevolge zal de Pansel ke nuntius do iicer Lorenzelli voorloopig nog Ie Pnrijs blgven Het is do traag of de heer De Navennes tiMutieraad van de Fransche ambassade bij lÜI Vaticaan tydcns de afwezigheid van den tN Nisard de zaken zal beheeren De Regming Bohijnt zeer verstoord te ziJn over eeu interview met den heer Do Navannes door een der dagbladen gepnblioeerd een interview dat den indruk maken inoetf d t naar deze legatieraad meende in de onderhavige quaestie het gelijk aan de zijde van het Vaticaan is De bladen der uiterste linkerzijde meenen dat de Fransche Kegeering de consequenties van haar houding niet aandnrft en slechts een schijnbare verbreking der betrekkingen met het Vaticaan wenscht Men verwacht dut binnen korten tg d de diplomatieke betrekkingen tusschen het Vaticaan en Frankrijk weer zullen hersteld zijn het eenige slachtoffer van de gepleegde onhandigheid zon kardinaal Mery del Val wezen wiens aftreden als Pauselijk staatsseoretaris wordt voorspeld Het gerucht dat de kardinaal reeds zgn ontslag zou hebben gevraagd wordt inmiddels beslist tegengesproken het schgnt dat Mery del Val wel de uitvoerder maar niet de bcramer van het plan om de circulaire te verzenden is geweest en men noemt kardinaal Rampolla en enkele andere kardina len als de eigenlijke aanleggers van het plan Do Ëngelschen komen in Tibet niet zoo zeide zij koud Ik deed u een voorwaardelijke belofte Nu gij uwe verplichting daarby zijt nagekomen ben ik bereid van mijn kant hetzellde te doen Zoover haar woorden gingen had Kduard Costera zek r geen reden tot klagen en toch had hij meer het gevoel van iemand dic onverbiddelijk algewezen dan van iemand die aangenomen was Hij zweeg en zag haar aan lik acht mij intusschen gehouden u ie zeggen voer eij voort dat als ik met u trouw het wezen zal om redenen van plicht eu niet uit genegenheid Ik heb voor u geen liclde hoegenaamd en ik verlang er ook geen van u Ik weet niet of gij daarmede genoegen zult nemen Zoo niet dan deedt gij beter met uw plan te laten varen en voor de eerste manl zag zij hem aan met meer spanning op haar gelaat dan zij zelve wel wilde toonen Indien zij echter gehoopt had dat haar koelheid hem zou atstooten dan wachtte haar slechts teleurstelling Integendeel als water op brandende olie geworpen vuurde die koelheid hem nog meer aan De liefde zal wel komen Ida zeide hij en trachtte wederom haar hand te vatten Neen mijnheer Costers dat zal z niet antwoordde zij op een loon die hem deed terugdeinzen Het spijt mij dat ik zoo duidelyk tot u spreken moet Maar gij schijnt mij andera nt t te begrijpen Gij behoeft u op dat stuk geenerlei droombeelden te maken Ik zeg het u ééns voorgoed iZooals gü wilt I zeide hg gemelijk Ik houd snel vooruit als zü gedacht hadden De TIbetanen versperren hun den weg naar Lhassa en elke stap voorwaarts moet met zware opofferingen geschieden De overste Younghusband zit nog steeds in Oyanise Voor hem staan Tibetaansche troepen en Donderdag moest een dorp dat bezet was door deze troepen die het Ënfelsche kamp bedreigden met geweld worden ontruimd De Engelschen ontmoetten krachtigon tegenstand en slaagden er eerst in de TIbetanen tot den terugtocht te dwingen toen zij de verschanste poorten met schielkatoen vernield hadden In het Tibetaansche kamp te Karopns werd eon document gevonden door verschillende Tibetanen onderteekend een soort vrijwillige verbintenis waarin de onderteekenaari zich verplichten geen rekening te honden met hun loven alleen voor de eer te vechten en zich te onthouden van drinken en spelen totdat de Kngelscben uit het land verdreven zi u Doch niet alleen vindt de Engelsche coliihnc Tibetaansche troepen voor Itanr front ook in den rug schijnt thans de bevolking te wapen te loepen Reeds zijn Engelpche iioslruiters die de verbinding met de EngelscbIndi che grens moeten bewaken aangevallen Ën de vrees is gegrond dat weldra de colonne niet meer voor of aciiterwaarts zal kannen Daarbij komt nog dat de Tibetanen sinds eonigen tijd beter bewapend zijir Geen niiddeneenwscbo wcrpspietsen of pg lon worden thans meor tegen de Engelsche troepen algezoolln maar geweerkogels en granaten die doen zien dat de Tibetanen goede achterlaadgeweren en kanonnen hebben zelfs is een groot stuk geschut van f assa nanr Gyangtse gezonden doch dit moe st onddrweg worden achtergelaten daar de brug over do Bramapoetra er niet op ingericht was om dien last te dragen V Men herinnert zich de beleediging die Deakin de thans afgetreden éérste minister van het Australische geroeoncbeat Duilschland hoeft aangedaan doir von Bnri den Duitschon consulgeneraal te Sydney mede te deelon dat hü voortaan alleen langs schriftelijken weg met hem van gedacbton wilde wiaselen De Duitsche pers verlangt thans dut Deakin s opvolger die beleediging onverwijld zal goedmaken Tegelijkertijd worden bijzonderheden medegedeeld over de aanleiding tot du oiihcusehe behandeling vun den Duitschen vertegenwoordiger De Duitscher Stelling fewum al tweede stuurman aan boord van oen chip zooveel van u dat ik met u trouwen wil onder elke voorwaarde dat is de waarheid Maar iin Hing heb ik ii te verzoeken Ma en dut is otgij voorloopig nog onze verloving geheim wilt houden en uw vader verzoekt betzeldie te doen Ik heb rnijn redenen om te wenschen dat er th iuh nog geen oi enbaarheid aan gegeven wordt Ik voor mij zie de noodzakelijkheid tot geheimhouding niet in zeide zij maar het k n mij ook niet schelen Mijn vader moet gij weten zoo trad hij ln ei n uitlegging is een zonderling man en ik betwijlel ol hy onee verloving wel zou goedkeuren omdat hij altoos verlangt heeft dat ik veel getd zou trouwen O zool antwoordde Ida die gemeend had zooals werkelijk üok het geval was dat de eififcnItjke reden tot geheimhouding der zaak niet bij den ouden heer Costera maar bij jonge mevrouw Quest te zoeken viel Met uw welnemen hernam zïj ik spreek niet gaarne over geldzaken maar tusschen ons in dit eeval is dat eigenlijk het éénige D0odige n t is diis hoop ik nil goed en wel afgesproken dat gij in geval wij trouwen uw recht als cchuldeischer niet tegenover mijn vader zult in toepassing tjcengeit nooit nietwaar Natuurlijk niet antwoordde hij Hoor eens da 1 lUe h potheek zult gij van mij hebben tot bruidsgeschenk en gÜ leunt haar dan in het vuur gooien Kn ik zal een mooie som oj ü vastzetten IVcrdt verval J y