Goudsche Courant, zaterdag 28 mei 1904

i 1004 INo 9434 Zaterdag 28 3 43ste Jaargang mimm pramt lyieuws en Advertentieblad v r Gauda en Omstreken OeltgenheUl tot Innehrljving m i 1 ntriiWK teerlingen 1 Woensdags en Zaterdags an X unr aan liet Hcboolnebouw De Onnavolgbaar x n tlian door nieuw gevonden toopassinge j on n I olieverf ffeêrhUdrrde l or treilen Fetuture HogaerI Z jgevpi kracht en diepte die namakers niet kannen 1 bereiken Men oyertnigo zich gcco imilaticii 1 voor de echie te ontvangen I UeïU l rüsconrant met een aantal ongevraagde gotuigachrillen yratif op aanvraa I Boxtel II nOOAhUTH Jt Co Agonl voor JOUDA Firma A QOaNT Kunxtliandel Kleiweg bü wion modellen te bcüiehtigen isjin Qri s Haar niO i De Nieuwe London j doet de gr 7 o huren binnen enkele dagen verdwenen maakt bet baar glanzend en zacht belet het uitvallen en neoQit de pclletjoa van het hoofd weg KlBCht np den bala Lnniloii Pryi I I en I t W per llacom Verkrögbaar in de KOZKNDAAL II II by ixaHk Cam 0 relctMH M De Uitgave dezer Courant geschiedt da ge lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i s 1 25 franeo per post 1 70 Afzonderlijke Noiiimers V IJ F J K N T F N Telelnon Vn 89 ADVERTflNTIEN worden gepl iatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden herekeuil naar j laatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 unr ics luid l moh ii JOU DA Verkrggbaar in tiesschcn SO cis Ili et 1 en t I ÜK by H H Apothekers en Drogisten LH O het merk AHK Kill V Al HICHÏEH 0 Hotlerdnm Te Oouii bö O l ltóKll Apolhekor Markt on by VOI KK o X esthavpn 1 W Zoiluw Pil llaa flij loi s wordt nit orertuiging aU een werkalyke hulp 1 in den nood het boek aaiibflTolen Na ontvangst van adn s per briefkaart iirlt il t boekje trance per post toegatondeu door IILOKPOKL S Uookb Zalt bommel Telephoojuiet Gouda Abonnemniit I 40 per jaar voor pe rleelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aaiilt fi c Ji oiidorlioutl g i atis Het net is aangesloten aan het Uyks Intercouiinunanlbnrcau Op 1 Mol 19 14 143 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaiïrden verkrygbaar aan iet Burean AOUTËtt DË V18UHMAKKT KOLONIALE WERVING HANIDOELL 200 bjj liet aangaan ran oeno vrüwillige ïerbinUnis voor Z foren on voor ingelyMen bji de Nalionalo Militie met onbepaald verlof of in u rA fcon dteunt lijj bot aangaan van cene verbintenis om Tweefaren gedetacheerd te worden naar008T lNl IfJ Aanbreiig eld Twintig Gulden Men melde licb aan frUwUllger en HtHtleiillcMl ieu ntet onbeiinaltl verlof bji den Commandant van bet Koloniaal Wcrfilf jut te Haiderwuk ol b j een der lilaatBeIjjke ol éarnizoens Commanduuten MUlHeiillchUgen oniler il H H ienen bD hnn onmld delijkeo Cbel GoBda Drik v n A BEINKMAN AZd moest ik kon niet anders voer zij voort Hij had tmmers het geld uoorgeschoten op di Geen Riiikhoesl Geen InfTiienxa Oiii ltiiil ho sl Iiiiliieiiza Itorsl Ml li M laaii l iiiM f binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds b k ii lc hckrodiiilc on wci t lcllK i ociiiilr Superior DruivenBorst honig Extract M E I I ü W II ir uit de Koninkiykeiïtooralabriek DE HONINÖBLOEM vsa H N VAN SCHAIK Z UKN HAAO Hofleveranciers flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVF Cjo Westhaven ISW o a 4 TBiVSTISriV Kleiweg E loO louda K II VAN MILD Veerstal U 12ti te rtem n A UOUMAN Moordrmlit PINKSK Nimverktrkad Uul A N van ZKSHKN Sckoonhm n 1 Tii TOUKKN rtotlt U V WI IK Ou Uwa r K 8CHKKK Ilaatlrfela I W I HUK OuJewalrr K viSDKK IIKI IDBN te Itreuaijk H u Hl r K Momapelle I o STAK WoMiinimm Wed A lldLS ll Waddiminten M KOLKM N Waddimween P A uk JltOI T Oudtiialer J o JONOII OudtmUtr J V KASTKbKIN PoUhrothrdam I IIIKKKIt te lleiudmp Lood en iftvrij Eniaille Ile UcPiiuireiTil Mieren Kciikenjiereetheliaii van Ic KAMPKIl UMATIXEI ABHIIiKEN Ccn heerlijke geur bakt en braadt ab natuurboter vourlrecn H BKRK H N te Kumpcn Rftlttal werklieden utaat inde jaren ondor vuortduriMidt eontvöle van het HclieiknndiK Uboratoiiam ran Dr VAN HAMKL ROOS en HARMKNH te Ain 4terdntn en i by do voornaanisto Winkeliers verkrijgbaar Directe en finale verdelging binnen nur in de grootste stallen van Vliegen MuKKcn Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwoimen Tmren Pissebedden Het reinigen van luis by Rnndvoe Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderiiokken Vogelx Vogelkouion Volit roa Hoien Abrikozen Perziken en veidere Vrnchlboomen en Brooikaslen en nog meer dan genoemd is i iirig in iiischii ieltjk Zuiverings vet voraiclit oil iiyemt iludolijk do ptjii weg oni309toiif iliiaiir iillo lirniidwonden lok onfeillmar op h t el tii oti l raiiit riiïlieHl Vlier iolitigliüul aiiiigozu lilH mi nndorü liehiianitrovoii oii wondoii strttkh id on stokuiiiiigeii bij voraweringen wmterliandoii en voeten hg schurft dauw wenn By brand en snijwonden m verzweringon ver Dit iioedef is gedeponeerd versch onschadolyk geurig niet hinderlyk de gebruiksaanwyxing goeU inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Maohtnaal Spuitje milt een k vnUuHUafl fiO por ilrl Aft ua rliik Itl S f O Kim SPIJITJK f KenKlBiiliolt iiSiMliljefi lB ir H to noOZKN 60 w hO M nt PrtkjPH 15 Cillt Na ontvangst vnn postwissol a 40 eout üf 8 iK tBegeU ft 6 eent wordt U eon Tflgon tuoxflodiug vau Hiat inunKtonlous ÏCmveriugsvet van tOO gmm K cbt bot v l nu t nlltieu swgeU B runt of postwÏBSel tocgezunden A kloine doosjos llfi o nt maar door direct hierBiedu l Rent lioojter dau do prijfl A los mot gebruiktannwijziag uiiibevolingon to stnoron voorkomt men wurtlt htil terinngde wrpost en altest n bloedvergifli iig en kond pakket door bet gehvole Kïjk vuur Tunwmlen IVr half 1 of meer l l et per iIüob 6 stuks Kilo s i do ioudor minder k 60 cdnt grootc doos lOO to pr gram 80 eent Ook TorkrUKba r bU A DB08T Korte TlendeweK D 4 Inliet VEfiLlCHTlNCS GUIJS De Avoiidslep Dubbele bonrl TeUnr 117 Zyn hedt n otitvungon een mooie collfptie Nieuw Hlyl UaiiiiniaiiicDii ii Brnckcls en iljllims Verder voüi honden een ruinii Keuze GASKOOKAPPARATEN CAS KN FfiTROLEDHKAGHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENüODKiDHKUEN nolicd en degeljjk Indien U dan van goed licbt hoadt is dit uw teare adrei Aanbevelend M M VAN 1 00N Aanlegger van Gas en Waterleiding Wie Zeker ïijn wii d Ecbi filkel CaCau te ontvimgun leeunM üSteM eo na vele prueftiüuüngen in den handel gekomen oi deT den naain de aitvinders Dr HiohaelU Tcnrunllgd p da best macUnes Ia het wereldberonid ttabbliweuwnt vaa Oebr £ StoUwerck t Keclen ilache BikcI eacao In vierkanten buuMO Deze Kiktil C o oaet melk geküoirt ec e tangouauis gezonde drack voor da lijkscb gebruik oen i i theelepel van t pimier voor een kop f hooclate Al geue iJir otHi o drsi k bi jeval i n diorrhee rieditB mot watei te gsbruiken Verkrijgbaar by do Tuornaiuoatl B 1 Apothekaro au Pri K V4 0 prm fbmjei f 1 80 c Ü 9Ó 4 a35 0 nen lT rt genwoordIger raar Nednriand JuRus Nattankladi Iniiitordam KnUt straai Tii lil in in de Kragerlaan HEBRBNHUIZEN roet TUIN B Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gus en Waterleiding Direct te aanv iardeii Te bevragen TURKMARKT II 258 Ontvangen allo soorten SCllOKNWERK voor liet a s seizoen alsini de nit en giüs DAMES en KINDEULAAHZEN er LAGK SCHOENEN ill het lilZIJU uiirilbriiliaiiLsi li Miiii ii eii Uinn KLhlWEti E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SUITS 1111 R 11 Allo rej aratiBn en aangemeten werk eehiobefottItiï Heil w rd ver ocfal up H HËUU telrlteii ÜIT HIT MAOtZIUt TAM M IIAVÜNSWAAY ZONEN ooaiNCHEn Deie THEEËN worden afgeleverd ih verzegelde pakjes van vij twee tn een hal en een Ned ons met vermelding van Nommer er Prj voorzien van nevenstaani Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitroerini van geëerde orden aanbevelende J C BUL k makkalybti fOMraltUd voot Hena en voor ómiate ra Kladencliotnwtrk lidtAntMrarvniC M HMarlC Mrlla MlkSlr M Mm Mtt o op lutaiii m fabrlekaiiKTk VMnita k ll M MMm h Mm HluMrM t rrMHi tv a MPMi a f tfei f tar MMM Ar kM voorheen J BBEE6AART Li isEi f is ii vL G lNRlCHriNl BN WEI KE GEVAAR SCHADE OF HINDER KU NBN VBKOOKZAREN BUROKMEESIKR en WEIHOUUERS van Gouda Gelet op de tirlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeeoe kennis dat op de Secretarie ter viflie is geleed een verzoek met bijladen van J H MosJel te Gouda om vergunning tot oprichting eener gieterij voor koperen pljpenvormeo met cnoSel ten dienste van het smelten van koper in het perceel seleircn Achter de Virchmarkt wijk I No 140 kadastraal bekend sectie P No 912 Dat op Vrijdag den 10 Juni 1904 des namiddags ten 17 ure op het Raadhuis gele euheid isora bezwaren tegen de gevraagde vergunning in Ie brengen en dat gedurende drie dagen vöOr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUUA den 27 Mei 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Biiltenlanüscit Uverzicbl De Londensche bladen bevatten een telegniti dit Tokl wMatée M toJafmiMK gisteren de Rnsson nit Nankialing verdreven Gisterenmorgen bestormden de JapannersKIntsjan en namen de stad na een zgerhevigen strp in Beater seint nit Tokio Generaal Kooroki berichtte gisteren Na oen gevecht by Topoe nam de vgandelQke cavalerie een stelKng in bg Pataoshi Ue Japanners vielen hen aan en versloegen hen volkomen Inlanders berichten dat de vgand i dooden en 18 gewonden had s Namiddags werden 1 offlcier en een burger gevangen genomen Generaal Sacharol berichtte gisteren aan den generalen stal In den algemeenen toestand om Fengwangsjeng is geen verandering gekomen De Japanners hebben om Fengwangsjeng heen versterkingen opgeworpen Aan Ja panscbe z jde zgn daar 30 000 man infanterie en 2000 man cavalerie met 36 stnkkeii veldgeschnt samengetrokken De Japanscha voorhoede aldeelingen zgn voortgerukt tot op 30 wersten ten noorden van de Aiho In de omstreken van Pitsewo en naar het zuiden toe gaan de Japanners voort troepen FEVILLETOX DE BRB0R6EN SGBAT 4 Het scheen haar een gelukstaat toe door geen Kprgen meer gekweld door geen menBch meer vervolgd en gedvoDgen te kunoea worden tot datgene wa rte en het hart en de zinnen zich aankanten Ja eenmaal eou ook zfj tot dien gelukstaat geraken maar na hoeveel lijdena eerst i Zij dacht aan de vele en Unge jaren van hartzeer van vruchteloos verlangen van eenzaamheid en zelfkwelling die haar te wachten stonden en terwijl ay bet hootd tegen den stijl van het bek aanleunde schreide zij hartstochtelijk Niet lang echter Eensklaps bedwong zij zicl en keek op daar zij voelde dat zy niet langer alteen was Inderdaad zy had zich niet bedrogen want daar ttunchen de boomen geen twee schreden van haar at stond de gestalte van een man Juist deed hij een stap links waardoor sijn figuur sich alteekende tegen het laatste bleeke avondlicht en Ida s hart stond stil want thans herkende zij Ijern Het was Harold Rooyaard de man om WKns verlies zij daareven zoo bitter had geschreid Doch blijkbaar had hij haar nog niet gezien Zy hoorde hem spreken in zichzelven want kolonel Rooyaard had evenals vele menschen die een min of meer eeaictvig leven leiden de gewoonte aan lund te zetten eu van daar rukken do manschappen naar Kiiitsjuu op ühinuoxen berichten dat den 18en de er bjj Kintsjaii eeu veldslag plaats had waarin de Japanners 700 man verloren zonden hebben terwijl de verliezen der Russen van minder beteekenis zouden geweest zgn De Japanners zouden verder bg Jakoetsjau in du laatste 5 dagen 50 000 man voornamelgk infanterie uan land gezet hebhen De juistheid van deze berichten is echter nog niet volduende gebleken Kr komen zonderling onróstbarendo berichten over do grenzen over de stemming in Rusland Terwgl do Tsanr op zün reis door de garnizuensplitatsï n welker troepen naar üot tAzi6 gaan inet groote geesldrilt ontvangen is bigkt uit de Russische binden die maar zelden het juiste zeggen en gewoonlgk met groote voorzichtigheid spreken dat in Ruslund een groot deel der bevolking zich verheugt over do nederlagen der Kus siche wapenen omdat het van oen overwon nen regeering meer toegevendheid moer geneigdheid verwacht om de zoo innig verwachte hervormingen in te voeten dan van een overwinnend Rusland De Müskowskga Wjedomosti hot leidende conservatieve orgmn in Moskou spreekt tattfl a k it 4M jnist up bat oswiUiknn Koeropntkino versterking krjjgt en dus in de mogelgkheid verkeert om zijn plannen nit te voeren de v janden van Rusland bezig zgn het te verzwakken door binnenlnndsche onlusten Prins Meschtsjerski toornt in den Grashdnninc tegen de lichtzinnige kringen in Rasland die in karakterlooze zucht naar ensatie ieder bericht van oen Russische nederlaag met een soort van wellustig genoegen vernemen De oude Huworine die evenals Meschtsjerski den Krimoorlog nog hooft bggewoond zet in de Nowoje Wrem ja uiteen dat een overwinnend Rusland veel meer geneigd zgn zal om hervormingen in te voeren dan een overwonnen Rnsland Maar tusscben al die persstemmen bezielddoor vaderlandsliefde en door het gevoelvan Enslands macht klinkt toch telkensweer de gesmoorde klacht Wjj zgn moedeloos en pessimistisch geeft ons toch eenbewijs van vertrouwen en welwillendheid opdat wg het zelfvertrouwen kunnen itoragkrggen het eenige dat ons de zege zal verschaffen De Oostenrpsche sociaal democraten too aangenomen van wel eens hardop zijn ged chten te uiten Wonderlijk I hoorde zij hem zeegen Ik zou willen weren dat ik daar iemand hoorde snikken Het moet de wind zijn geweest Ida s eerste opwelling was te vluchten Doch toen zij hieraan gevolg wilde geven struikelde zij over een wortel zoodat zy byna gevallen was In een oogenblik stond hij aan baar zijde Zoo WIS zij dus gevangen hetgeen haar misschien niet al te zeer speet juist omdat zij getracht bad te ontvluchten Ida riep hij verbaasd wat doet gij hierP Zij antwoordde niet terstond Wat is er Gij hebt geschreid Neen neen antwoordde zij met een snik Geschreid I Wel neen Maar ik heb het gehoord I Och kom Dat was de wind Ik zie het op uw wangen Dat is de re en Wat is er kmd Wat scheelt er aan f zeidebij in waren zielangst want haar hier alleen tevinden in wind en weer en schreiende deed hemontstellen Hij dacht niet anders dan dat haar eenongeluk was overkomen Zij poerde te antwoorden maar zij kon niet en in het volgende oogenblik om de eerlijke waarheid te zeggen had zij de stijl van bet hek verwisseld voor Harold s breeden schouder aan welken zij nu eens naar hartelust haar leed Uitschreide Eeo Jonge en mooie vrouw te zien schreien is voor een man inzonderheid wanneer dit schreien ich hevig verbolgen over de door de ing aangevraagde rensaehrige uunvnl icten voor leger en vloot t p n Pinksterdag zgn te Woeiien on op andere jilantsen in Oostenrgk groote meetings gehouden tegen de aange de nieuwe uitgaven VtjOrnl in dn hoofdstad n men de beloogingeii groote afmetingen ium Talrgke groepen doot ruisten de stud vooriifgogaun door uinn nen die groote borden droegen waarop krachtige protnsten tegen de militaire uitgaven lr de 8e 10e en lie wgken der stad werden Jirofeslvergadeiiiigen gehouden Vooral die waarin het woord weid gevoerd door den soclaaldeinocratischen afgevaardigde AiUn was tairgk bezocht lil de begrontings coinmisslo van de Dosteni kfieln Dflegalio die ditmani zitting honlt in de Hongitiirsche hoofdstad zfjn doer dcii miiii iter vnii Oorlog nog conlge raodcdi i Rigüu ged inn over de militaire aanvnllinghcredit ti ii De minister woes erop dat de kredi tfn voor tweederden reeds in vrdigerè Deiegttio vorgadoringen waroit toosan zoodat de opwinding en hot verzet hot volk volstrekt ongemotiveerd zyn ven zal ib regrering haar miuitzoo weten te kiezen dat dr druk nitgavi ii niet door het volk ge Een part Teicgr v d Fninkf J lg meldt uit Konstantinopel De oudste zoon van Olmanpnsja van don overwinmar van Plewna DainadNeureddin pnsja die met een dochter van den Sultan gehuwd is bevindt zich roods drie dagen in Omtrent de Macedonische qnnestie wordt uit Salonika gemeld Sedert het afkondigen der amnestie zgn 2 i00 vlnchtolingcn nit Rulgarge naar het vilayet Salonika terug gekeerd Voorts hebben een 2000 tal vluchtelingen nit het plaatsje Dellica die zieh thans te SoSa ophouden bjj den civielen agent om interventie verzocht en is dientengevolge hnn terugkeer toegestaan Het aantal vluchtelingen nit het vilayet Adrianopel daarentegen die naar hun Woonplaatsen terugkeerden is nog steeds opmer aan zï n Èchomler plaats heeft een zeer aangrijpend tets Dit was het ook voor kolonel Rooyaanl Oe goede man kon het niet verdragen het bracht hem hcelenmal m de war Hij lichtte Ida a hoofd van zijn schouder en kuste het lieve gelaat nogmaals en nogmaals Wat is er mijn lieveling Wat cheeh er aan vroeg hij ten tweeden male Laat mij los en ik tal het u verleïleni rtïtwoordde tij Hij gehooi raamde hoewel ietwat onwillig Zij tastte naar haar zakdoek en droogde haar Iranett al en toen eindelijk sprak zij Het ts gebeurd Wat Mijn verloving Mijn verloving met üduard Costers Toen voor liet eerst van zijn leven geschiedde het dat Harold Rooyaard zich ver genoeg vergat om ten aanhooren van een dame een vloek uit te stooten 01 Verd riep hij Zij ergerde zich niet aan de kcrnigheid dezer uitdrukking die misschien in het binnenste haar harten een echo vond tn de een o andere vrouwelijke uitdrukking van ongeveer gelijke kracht Ja zeide itj roet een zucht Ik wist dat het eenmaal komen moest dat uitstel hier geen afstel was en het was mijn schuld niet dat zult gij zeker altoos wel bedenken niet waar Ja ja zeide hij Ja ja Ik mo kelijk gering Het wantrouwen tegen den vali van ïii de laatste weken zgn geen nieuwe benden gevormd Naar men meldt zat binnenkort een hgeonkonist plaats liobbon van aanvoel dors der Mncodonische henden om over hun veidere houding te raadjilegen Op voorstel van generaal Do Jiorgispasja heeft do inspectenr genoraal Hnssuiii llilmipasjo toegestemd in een hetero trakteinontsregeling voor do offlcioren en manschappen der gendarmerie waardoor do soldg voor gendarmes op minstens ÜOO piasters is vastgesteld Oe Russische militiiro adjnnct inspeotenr generaal Schortak heeft in de laatsto dagen het vilayet Halonika bereisd en ovoral eeu zekere kalmte en een geruster stemming onder de bevolking opgemerkt Volgens zgu rapport was hij ook over de hooding di r Mohamedanen tevreden üoo langzaam en geleidelgk sclignt dan toch de iQvoeiing der heivormingen de aanleiding te zuilen worden tot rust en kalmte in de Eiiropocscho vilayets Wanneer de I orte nu haar beloften maar houdt on geen aanleiding geeft lot nieuwe onlusten Een Part I elcgr v d Kratikt Zig inoldt nit Newyork De Kegcering van ¥ uH m hi kmpt wiqmi aan veornamelgk artillorio voor do havens Porto ïahiillo en La iuayra Een Kransclie firma leverdo voor 300 000 Dollars kanonnen Deze oorlogslootuslingen wekken liier verbazing daar voor korten tyd alle geschillen met nabnrige staten zgn bggelcgd In Washington vreest men voor coinjilitaties met do mogcndlieden over de ternignbetalingen van de schadeloosstelling die nog door Venezuela verschuldigd is Tot 22 dezer zyn meer dan 2600 vlnrhtolingen uil llulgarge naar Macedonië tciuggebracht Voorts hebben ongeveer 2000 hunner afkomstig uit Reiliui van Sofla uit de civiele agenten om bemiddeling vorzoeht zg hebben daarop ook verlof tot Iciugkeer gekregen Daarentegen keeren er opmerkeIgk weinig lieden naar het vilujetAdrianojiel terug Do laatste weck hebbon zich higkons een telegram nit Saloniki geen nieuwe benden vertoond Nuar men z gt zal binnenkort een bgecnkomst van aanvoerders plaats hebben om üvor hot verdere veldlochtsvlan t beraadslagen Nieuwe aanslagen moeten inmiddels beraamd zgn on een nieuwe toevoor van coinitudji s uit Hulgarge begonnen voorwaarde en zelfs indien ik hem hel geM liad kunnen tenigbclalen zelfs dan nog oii ik nici van hem af ztjn geweest Want niet om het gcl l was hel hem te doctï mnnr om zijn pand ffZoo n woekeraar I oo n ellendige woekeraar gromde Harold met een hart vol biiterheul en faloezi ï Ida I nep hij Is er mets aan te doen Zij schrikte haast van zijn heiligheid Niels zeide zij treurig Niets lü er geen uitweg Neen Ik ten mmsie kan er geen bc ipeuren tenzij de man kwam te sterven wat niet waarschijnlijk is Wat niet waarschijnlijk is neen niet waarschijnlijk I herhaalde hij nijdig liarold voer zij voort terwijl zij hem voor het eerst bij sijn doopnaam toesprak want ij begreep dat i j die vrijheid wel nemen mocht met een man aan wiens schouder zij daareven had geschreid en door wiens mond zij zich had late kussen Harold er is niets aan te doen Ik hrb het zelve over mijn Ifoofd gebracht omdat ik meende dat ik niet hei recht hal mijn etgengehik te stellen boven het luk van mtjn vader en de eer van mijn geslaclit Wat mij hel meest grieft liet zij er op volgen met brekende stem is dat hetgeen ik gedaan heb nn zoo hard muct zijn voor uT Hij stiel een kreunen uit maar zeide nietü flFfffi f vtrvaigtl