Goudsche Courant, zaterdag 28 mei 1904

Maandag 30 Éei 1004 i o 0425 43ste Jaargang fiOMCHE mmm I ieuwS en Advertentieblad foor Gouda en Omstreken t Teleloen Xa St De üilg ve dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trancu per post 1 70 Afzonderlijke Nonimers V IJ F C R N ï E N lelelouii t ADVERTENTIEN worden gopl ia1 t van t 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaaUruitnte nzending van Advertentiën tot 1 uw des midd d hmdanl Ko ffMS óen hedendasgsdm stand ikr wetmsdiap is Odol pnÊFandminMfikliitbishlniikl wriewnorginamafiditttÊain ADVERTMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het tdwerleullc Bureau vap A BHI KNA 4i ZQO Ontvangen ïlle soorten SCHOENWERK voor het b i eizdcn aUmede wit on grlja DAMES en KINDERLAARZEN cii LAGE SCHOENEN in liet Mbnibpldi Sdiwi en Laantemnajazijii tegenover de Kleiwegnteeg Aanl e Telend t SMITS Alle ref 4r tl8n en attngeraeten werk In bet VKItLICIITINIiS MAGl iUN De Avondster Dnbbele bnnrt Telinr 117 Zyn lieden ontvangen onn mooie collectie Nieuw Styl G HiniaiBiiiilen ilrofkts m Ballons Verder voorhanden een mime Kcnzi GASKOOKAPPARATEN 6iS KN PfiTROLEDlKACHELS Eeiiig adre voor ÖASULOEILIOHTBKNüODlGDHBDEN nolied en degeljjk Indien II dan van goed licht hoadt in dit uw ware adres Aanbevelend M M VAN LOON Ci en Grijs Haar Aanlegger van Oao en Waterleiding meer 1 De Nieuwe Lonilon doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haur glanzend en zacht belet hot nitvallon en neemt de iielletjea van Let hoold weg Eischt op den hals London Pr j8 I I en J I SO per acon Verkrijgbaar in do ROZENDAAL M 9 hjj Izattk € al § Papier molen UÜUUA Wie tóker go wii i Ecbt Kikol Cacau ts ontvangon leeainH xt itoM UI na vols pciufnemliigen in don 1 luiadtil gukuiues oudei dea nuin dat I iiitriudem Dr HlohaelU Tarraardlgd I p da botita macUnm iu het irerddh 1 nsiada Atabblisaoiuent ru Oubl StoU I rok t Keulen ilicha I J p raictaettj Bikel Cacao In vierkanten bubMK 1 Dezo Kiki l C ra h inet molk gtkookt I eece luiigcname gciuuila drank voor d 1 S IÜk l gebruik e m 1 2 the l itU vaa I t ptiider voor een kop Chocolati Ah I geueoekracbUgs dtMk by gnat van I dwnhee alecata met water t gtbrulkea I VerkrHgbaar by ie Toarsaaiailt B 1 1 Apol alurs ens I Mu V K t K prg ft m a TTjW 1 O W o IfSf I if iertilvortsgonwiMriigir ranr ITadcr 1 land I Julius MattenUwH I Imiiterdam KalvKattwt ua I Oi da Irak vui A BBIMKMAN i Zn eeiiKiiiklioesl eii liillueiiza Om liiiikhoesl Influenza Borsl en Keelaaniloeiiin r binnen den kortst mogeljjken tgd te doen genezen neimt onmiddfllijk de toevlucht lot de van oods bckeiidp hckioonilc en Nvri elilhcnifiiiilc Superior Druiven Borst lionigExtract M K 1 1 A 1 T II K uit do Koninklijke Stooralabriek DE HONINOBLOlfM van Vuié sm N VAN SCHAIK C USCHAIR liiEN HAA Hofleverancier imIIAA6 Flacoii t f 1 Hofleverancicrs 70 t s 40 cl 1 L Firma WOLFFS Cn VVo tha on 1 W Jnw A LA TF SHTKiy Kleiweg K liiO o Ai V II VAN MIMi Vecrutnl It I2i t lm la A HOUMAN Moordreclit PlVKiK Nmiirerkerkad l tul AN TAN ZRSSE V SiAormAOTY 1 Tu TDUKKN t WI IK huleuan A SCIIKBU Ilmmtreehl I VV VA1 Oiulrwuter K tAlDüB IIMJDKN Ie lltmmjk P r n 8PKK Morrrapelle I i KTAll WaMngmn Wed A HIILSI naddinqniem M KOLKMAN Waddmifmen P A im JK T OudiaaUr J 1 JONdll Ouilnmttr J P KAHTELKIN PoiihrMhrdam I BIKKKH te llmirkop Bin Heden Zaterdag begint de gratU ulIgWIe van oandeelen in onze SÊlte terloUtig voor Zuid Holland waarvoor bestemden AAA verschillende prachlige eüü RLORIiEI De trekking der 30 te verloting beeft binnen oenige dagen plaats I BUfren iiteedii vooitgnan een groot gedeelte on er iKfnaC an onn tifnemer Ie laan in den vorm van CndemuK en verlotingen I I Ontvangen eeno enorme collectie prachtige nieuwe toegilturtikelen Onze kaauptilmeu zijn VEilL Cll en van af heden als volgt GOUDSCHH aG 32 n 45 cents LEIDSCHE 34 cents KOMIJNDK 22 cents Alles per pond met bon of direct Cadeau GKA8BOTER 65 c per pond raei V bon of direct Cadeau A BLUYSSEN ZONEN de eenlge fabrikanten die rechtstreeks aan particulieren verkoopen tot fabrleksprijien Uö eigen Verkoophulïen Het Wapea van Asten Tc Of iriléêtraat A M 0 nahurboter € cn h srlijke geur Telephooimat Qouda Abonnement I 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K M I gelegen Aanleg en onderhoud g raliM Het not is aangesloten aan het Rijlts Intercoinniunaalburoan Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT Verkrijgbaar in flesschen ao ets TS H en f l SS bü H H Apothekers en Drogisten Let oil het merk ASKBKI F AP RICHTER Co Rotterdam Te QouBA by C LUlifiR Apotheker Markt en by WOLFF C o Westhaven 198 HM bok oiiKluUrluK n p mAkkilykiU roetioMdd voor Hmm ra vooral damet en Klndcncbocnvark £ Appr tuut van C H Mlllir t Ca jjJjy Barlla lHtli Str M Mnilttttioel BW op naam en bbrlekemaril artriflur iinrie Mallen la Htewnark MialMea en II er M l el I Uttf XS SSS Onnavolgbaar zijn thans door nienw gevonden toepassingen onze Iu oKeeer getcMMerée ê of tretlen fetti$ re BogaerU Zy geven kracht cn diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnigo zich geen imitaties voor de eeUf te ontvangen Öeïll Prysconrant mot een aantal ongevraagde getuigschriften gralit op aanvraag Boxtel B HOOAhUTS Co Agent voor GOUDA Finna A QOANï Knnstliandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zön EENIB1EF0T7ANTIEE Heil wnrdt verzoelit op t HEKK telettiui ÜIT K T MaOAZIJK tak M IIAVENSWAAY ZONE QORINOHEH Deze THEËEN worden afgelererd ib verzegelde pakjes van oyV lw en een hall oa een Ned one met vermelding van Nommer en I Prijs voorzien van Devenataand BMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerint ran geeerde orders aanbevelende J C SUL AUüa fibt iD lozg PatyitfifoH B voorheen J BREEBAART Li KOEPOKL Ëi n G De BURGEMEESTER van QOÜDA Brengt ter algemeene kennis dat op den eersten Vrüdag van elke maand des morgens to half l rnnr in het Gasthuis voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos te doen inenten of horinenten Oonda den 27 Mei 1904 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van U o a d a doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zgne vergadering van den 22 April 1904 is vastgesteld de volgende VEEORDENING lot wyziging dar Algemeene Politie Verordening Toor de gemeente Gouda Esnig Artikel In de Algemeene Politie Verordening voor de gemeente GOUDA vastgesteld den Ie September 189 i en afgekondigd den 24n dier maand worden do volgende wyzigingen gebracht a in het opschrift van Houtdstnk II vur Talion du woordi n niet bü het Provinciaal Beatnar in beheer b BPitfnkel 89 wordt Ir plaats van dr woorden don wuterluop l an stremmen of schadeiyk kan zg voor do gezondheid go lezen of den waterloop kan slreinmiii e tnsschcn ii artikelen 89 en 90 worden gevoegd twee nieuwe artikelen ABT 89n Het is verboden in openbaar water iets te vegen te werpen te doen vallen of te doen loopen wat schadeiyk k m zyn voor do gezondheid ART 89b De beheerders van uiet by het gemeentebestuor in beheer zynde openbare wateren zgn verplicht te zorgen dat zoodra lijken ran dieren en andere voor de gezondheid schadelijke voorwerpen aan de oppervlakte dryven of op andere wyze zichtbaar worden dexe lyken en voorwerpen onmiddeliyk uit hot water verwyderd en onschadeiyk gemaakt worden d tusschen de artikelen 93 en 94 wordt gebracht het volgende artikel ART 93a Op de openbare watoren de alnizen en de braggen in beheer by het Ryk bg het Provinciaal Bestuur on bg Waterschaps llesluren zUn niet van toepassing da bepalingen der artikelen 66 67 68 69 70 72 73 74 75 DE VBRBORGEN SCHAT 4 Wi moeten elkwr trachten te vergeten I riep 1 heltie Maar neen neen ik gevoel dat dit onmogelijk isl Mij luU gij nooit vergeten niet waar Harold En otichoon het alles uit moet lijn tuaschen ons en wij nooit etkHdo m en spreken looals heden nooit ffleer I toch ïult gij weten dat ook ik a niet vergeten zal maar altijd altijd aan u zal denken 1 n Er is geen gevav dat ik u vergeten zal zeide hy en ik ben teltiuchttg genoeg om te hopen dal ge ook aan mij m el eens zult denken Idal Ja J4 dat za ik dat ui ik Wij hebben allen ona pak te dragen Het is een harde wereld naar wij moeten er doorheen £ n binnen weinige jaren lal het toch alles voorbij zijirl Die dooden hier hebben in hun leven zeker gevoeld zooals wij thans voelen en hoe stil zijn zij nu En misschien volgt er later ieU anders waar het beter voor oni tal zijn Wie kan het zeg K En gij tuit niet wegtrekken van hier niet waar Harold ten minste met voor ik getrouwd beo Daarna is het raisschiea beter dat ge heengaat Beloof mij dat ga op Molenheuvel blijven zult en dat ik u al en toe cena lal mogen zien Dat aal een trooat voor mij wcscn 76 77 78 79 80 83 84 89 89b 90 92 en 93 c in artikel 176 worden in den zin aanvangende met de woorden met geldboete van ten hoogste vgf en twintig golden tusschen de nummers 89 en 98 gevoegd hot nummer 89a Zgnde deze Verordering aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 17 20 Moi 1904 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 28n Mei 1904 Bargemeester cn Wethouders voornoemd R L MARTENS Do Secretaria BROUWER Uulteiiandscti Overzicht Reuter seint oH Tokio De Rossen hadden omvangryke inaatiegelen getroffen om den opmarsch vim hel Japanscho leger naar het zuiden viin hut scbiereiland Liaotung op to houden Zg voisterkte do heuvel nan de znidzgdo vnn de bani vnn Tulienwan Hun sterkste stelling was do heuvel van Nau jan ton wostou vun Talioiiwan w iar lül van buttorijon be cherind werden door verschansingen voor infante rie door mijnen on drnadvorsporringen Hen ander vevdcéigiflgBlinie goed iloor draad versiierringon besoherind strekti ziclj uit van du baai van Tatiuewun naar het Noorden tut Fonsjionlicn ten zuiden van Kintsjnu De Japanners hadden een rechthoekige positie ten uostnn van Kiiitsjan Zaterdag beproefden de Russen do lapanners aan te vallen maar deze trokken terug er de voorkeur aangevend de stelling en de sterkte der Russen op te nomen door een reeks van verkenningen die enkele dagen duurden Japansche oflicieren naderden de Russische stellingen zoo dicht dat op hen gevnord werd on raapten toen de stuk ken der granaten op om het kaliber van de Russische kanonnen Ie leeren kennen Bg hun vorkonningen ontdekten de lapanners een gaping in de Rnsiischo verdedigingslinie De fapansche troepen rukten toen voorwaarts tnsschcn de baai van Talienwan en de westkust van Liaotong voorby Kintsjau Na een lang artilleriegevecht op Woensdag op Donderdag trokken de Japanners in den ochtend van Donderdag te i n 20 min Kintsjau binnen on achtervolgden zy de Russen naar het zuiden Do Russen boden wanhopigen tegenstand te Nansjau dat te zeven uur des avonds werd ingenomen na herhaalde stormaanvallen In tik had willen weggaan zeker zeide hij vermoedehjk naar N euw it elai1d Maar all ge het wenscht dan zat ik voorlooptg hier blijven Dank dank l En nu vaarweg mijn beste vriend vaarwel t Neen vergezel mij nitt laat mij alleen gaan En waarom wacht gij nog i Vaarwel Harold vaarwel I Ja geef mij een kus en zweer mij dat ge mij nooit zult vergeten I Trouw iemand anders als ge wih maar vergeet mij niet Harold I Ik zat nooit iemand anders trouwen en ik zal u nooit vergeten antwoordde hij Goeden nacht mijn lievelin goeden nacht Toen verdween zij in de duiiternia in den storm tn den regen uit het gezicht en uit zijn leven maar waarlijk niet uit zijn hart En ook hij keerde zich om en ging heen in d n wilden en eeniamen nacht Een uur later kwam Ida beneden in de zaal gekleed voor het avondmaat bleek maar overigens volmaakt kalm Straks daag le de baron op Hij had een zitting van de rechtbank bijgewoond en was zooeven thuisgekomen Wel da zeiae hij waar heb je toch gezeten f Ik kon je nergens vinden Toen ik van Boisingham kwam gereden hoorde ik van George di t hij je door het park had zien wandelen Zoop antwoordde zij onverschillig Ja ik ben eens uit geweest Het was zoo bedompt in huis Vader Hernam zij op veranderden toon ik heb u iflU te vertellen Ik heb mij verloofd don loop vaii don dag trokkan do Russen naar Nan kwan ling terng waar een tweede linie van versterking is U t verschillende berichten biykt dat do bestorming van Nansjan gistoren een bloadi c zaak is geweest De Japanners trokken kan vuur eeist siiraen op do Russische batter en daarbg gesteund door vier kanonneorbooten in Kintsjaubaia De batteryun werden tot zwSgeo gebracht Do Russen hadden een reeks vericliniisingen m terras vonn hescbanad door verschillende draadversporringen HerhaaUioiyk storradun de a iiuiners fergOff het mooi dend geweer in kanonvuur bracht hou oenige malen tot staan l on laitsto te drio uur horstelden zy de gelederen en bestormden den krnin van den heuvel die duor do Russen Tnet de uiterste hardnekkigheid werd verdedigd Het was zeven uur voordat de Japanners den heuvel wonnen Een hoogopinatst ofticier zeide gisterenavond dat Ie forten te Nansjan bewapend wnrou met zware kanonnen de lapanners hadden slechts veldgeschul daar hol zware geschut Ie inouilgk was om medu te voeren Hij hracht hulde aan hut Japanscho leger om dat Ik t du Rilssen Vordrevon hooft uit ooii liuuoer sturkten liotguon tut dusver voor i iiinogolgk werd gehouden liy vreosdu ocktof dnt de verliuziïn zwaar zouden zgn ft bind chyiit hut geluk duu Bns on evenmin gunstig te gil als hot tur zuu was Sedert dagen liopeu or guruohtrn ovur oen gevecht dut in den omtrok van Fengwang tsjeng zou zgn geleverd Nadere bgzonderhuden daarvan waren niet bekund Hut biykt nn volgens euiiigo Engulachu toicgninimoii ovur Nioetsjwang ontvangen dat het een vrü belangrijke Russische nederlaag zou zgn geweest Generaal Koeropatkiiio meldde reeds dat de Japanners aarzelend en besluiteloos voortrukton maar hy wist klaarblgkelgk niet dat generaal Koeroki in samenwerking met do beide andere legerkorpsen wilde voortrnkken die by Takoesjan en op Liaotong geland waren v Ten slotte meenden de Russen dat Fengwungisjeng door de Japanners ontruimd was en trokken zg uit Haitsjcng cn Liaojang vooruit in do richting van Fengwangtsjong Bg den Tatoeng pas een der doorgangen in het gebergte van Liaotong werd oen Russische macht door de Japanners overvallen en verslagen Do gegevens omtrent de Rnssiaihe verliezen loopen uiteen maar zeker is hot dat do nederlaag nogal ernstig schyol Hij keek haar scherp aan en zeide toen kalm alb altijd waar het werkelijk gewichtige laken gold tZoo zoo kind Dat is voorwaar geen kleinigheid Iniusschen voor zoover ik erover oordeelen kan is Rooyaard nietteeenstaamie het nogal aanmerkelijke verschil ïn leeftgd Neen neenl viel zij hem in de rede zichtbaar pijnlek geuoffen niet met kolonel Rooyaard ben ik verloofd Ik ben verlxitd met mijnheer Costers t 01 reide hij o zoo Ik had gedacht naar hetgeen ik zoo gezien heb Op het oogenblik kwam de dienstbode berichten dat het eien op tafel stond haat on er nu maar over zwijgen vader hernam Ida Ik ben moe en vertang naar ruitMijnheer Costers komt morgen om met u te spreken en dan kunnen wij de zaak verder afhandelen Zoo hoewel de baron er het zijne van dacht roerds hij de zaak dien avond niet weder d Eduard Coaters verliet hét tooneel van zijn verloving met gewaarwordingen welke naar niets minder zweemden dan naar die van triomf geluk ol zelfvoldoening Ma s bittere woorden waren all angels blijven steken en hadden hem zoo duidelijk mogelijk gemaakt dat zl louter uit hoofde van dat geld louter uit nooddwang er in had toegestemd zyn vfouw te worden Dit nu wa3 voor hem den knappen schatrijken jongeling het troetelkind van zoovele vrouwen alles behalve een slreelende gedachte En toch had hk volstrekt geen plan ich door Ida s onver Rn als tweede Jobslgding komt daarbg het verlios van Kinsjou dat door do Japan nors bezet is na oen hardnekkig goveoht waarin voor l do Japanscho artillerie zich uitstekend moet bobben gedragen De Russen zgn verdreven in Zuideiyko richting dus in de richting van Port Arthur dat nu aan de Noordzüde geheel afgesloton is sedert de Japanners liot smalste gedeelte van bot schiereiland Liaotong hebben bezet De berichten uil Port Arthur die door Chineezen te Tsjilou on Sjanghai werden aangebracht zgn niot zeer gunstig Maar mi n wout nooit in hoeverre die jonken berichton to vertruDiren zgn Het Berlgnsche congres tot bescherming van den industricelon eigendom heeft gistoren breedvoerig buraadslaagd over handelsmerken lo de eerste plaats kwam tor sprake de vraag of de beacliorming van ccn handelsmerk dat hot eigendom is van den onderdaan van een aangesloten staa afhankelgk zou zgn van du bescherming van hetzelfdu merk in eigen land deze vraag werd na een langdurig debat mot oen mocrderheid van tweederden untkonnend beantwuurd Pruktisch is deze vrnug van belang omdut b v vele Duitsche fabrikanten hun handulsmerkon alleen in Duilschlund laten inschrgven om er in den vreemde gebruik van lo maken Voor bun merk erkend is gaan ur dikwyis verschoideno jaren voorby tongo volgo van allerlei processen Wordt hol uieuwo beginsel door de regeeringen aungunomen dan kan de fubiikant die met het bnitenlund handel drgtt voortaan rechtstreeks zgne merken daar laten inschryven Verder besloot het congres dat de voorschriften wolke golden voor individuecio merken ook van toepassing zonden zyn op de collocliovo merken van coiiporntiove veroenigingen enz mits die veruunigingen in eigon land rechtsporsooniykhi id bozllten De syndicaatsmorkon van arboidurs kuniion op dozeilde boscherniing rekenen als du syndicaatsroerken van fabrikanten Uit New York komt hot borioht dat Venezuela bozig is zich te wapenen Het heeft in den lantsten tgd groolo honvoolheden geworen en kanonnen aangekocht voornaineiyk van Fninsch fabrikaat en Is bezig de havenplaatsen La Uuayra en Porto Cabello te versterken on van nienw geschut to voorzien Wat wel de reden van deze bewapening zyn mag zoo vraagt mon zich te Washing bloemde uitingen van weerzin tegen zijn persoon uit het veld ie laten slaan In geenen deele Want vooreerst was tijn hartstocht voor deze vrouw een i verterend vuur in hem dat hem da £ noch nacht rust liet hierin ten minsle Vft hij oprecht hij beminde haar voor zooveel zijn natuur in staat Was te beminnen alihnn h koesterde ilcn heltigsten wensch om haar tot de zijne te ninken zoo niet mèt dan in s hemels naam maar zomlcr haar wederlieldc Kn in de tweede plaati vertrouwde hij dat zij mettertijd haor weerzin tegen hem wet vjü tu bov n komen llij was op zijn manier een scherp waarnemer van het schnune geslacht geweeul en had dnarbij een l eslist talent meenen op te merken vin zich te schikken in het onvermijdelijke zoodra dit biecht met stoffelijke loti ver betering amentrof Bij de vrouw dus redeneerde hij is de zucht naar gemak en weelde k o sterk dat indien het nest waarin t komt te liggen slechts zacht genoeg is zij niet lang er over treurt dat zij het zelve ntct heeft mo en kieken Van deze stel ing uitgaande verwachtt hij dat Ida van Horen thans zoo fier en onhandelbaar n haar huwelijk wel zou bijdraaien wanneer zij maar eenmaal smaak had leeren viniten in de goede dinRcn welke een zoo rijk echtgenoot haar verschaffen kon Inderdaad faju dezo ver wachting tegenover menige andere vrouw zoo iiin niet zijn geweest Maar ongelukkig vour de heer Eduajrd Coaters week Ida v in Horen op dit stuk zeer beslist Van de meerderhtifl harer zustercA af Wfirdt vtrvolgd