Goudsche Courant, maandag 30 mei 1904

D SAIISOH Markt Oouda Specialiteit in Nouveauté s De NOKVEAUTÉ s in Uokken Kobes en JAPO STOFFKt zün in giüutc vüornind voorhanden tot de Meest coOMrreerende prjj en ö vi uu i Tiii ÜANRBETl IGI G Ondergetoi kende betuigt hiermede ign hartelgkeii datik ann U H Directeuren der Kocinkigko Fabriek Stearine Kaarsenfabriek GOUDA voor de Gratificatie hem geschonken bg gelegenheid van zgn 25 jiirigo dienstvervulling 1 lekkekkerk jeËde plaatsÏnö ECHTSCHEIDIITG Bg vonnis door do Arrondissements Rochtbaak te s Gravenhage op den H Maart 1904 bg yerstek gewezen is het hnwelgk op den 3 September 1884 te s Gravenhage gesloten tusachen den Heer HERMAN PIETEU MUTTERS on Vrouwe JEANNETTE t UAU LOTTE VVILHELMINE KREDERIKA HOMBLËD wonende te s Oiavenhage outfl bonden verkinard deor echtscli iding Hetgeen Cerlifleeert Mr 1 iUDINK KAMER VAN ARBEID J Bouwbedrijven ïirkii zing 30 Ml i v ni 8 lul 3 iir Voor W orklieden o de9 lUii iSvsUn de lifl l W Uocpers o f C Naiidcrs J Mokkensloi in M Malloii I Schooiideruoeid EENIGE KlËZEaS ÜTlPITAAL lang tel mgn geen leven vei la r lente voor hiindii ni iingd Iniidbunw is Mr i eln imli le en 2 liypiflli ook op si liepen liypotli H alir iï jr 1 J grus seii enz Kuupt ülid Imerdepfen V Li nuTERNEDEN iHoeklf Rnitcid BOOFIEAUIEGOLOOHE doodt onmiddellgk alle levend onrein verwgderd roos en schilvcrs en bevorderd de haargroei en wordt daarom door H Il Professoren voor jong en oud bizondcr aanbevolen Flacons met gebruiksaanvgzing 36 40 SI eo IS cent bg J VAN 0 J £ Kleiweg No 2 GOUDA i V li l i l g p iiLiiJit in den rigjlajln HEÉRENHUlZElf met TUIN B Kaaora mime Warande Keuken en Kelder voorzien v m GM en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 PUIKE OUDS SCHIKDAM miR GEHEViiE Merk NKilHTOAF Verknjgl tar iiij M PEETEttS Jz N B All bewyi rn eehlhoid is oaohot en kurk st edt voorii a vfta dm naam darPima F HOFFC ton al Dé KrensgeBchillen dio taescben VenezneU en e nige andere Znidamcrikaanache taten bestonden zg i i t in den JongHtcn tjjd bygelegd Brengt men echter deze bewapeningaplannen in verband met hetgeen onlangs over bet optreden van generaal Cypriuno Cantro werd gemeld dan wordt de laak veel duidelijker iencrani C aatro heeft van de vertegenwoordiging weten gedaan te krijgen dat h j voor den tiji van een jaar tot dietctor werd benoemd met absolute macht Deze volmacht bad niet alleen ten doel den pratideot In de gelegenheid te stellen krachtiger op te treden tegen de revoldtionnairen onder Matosj die er nog steeds op nit zyn aan het openbare leven van Castro een vroegtijdig einde te maken Maar generaal Castro heeft nog steeds ontzettend het land over de betaling van een aanmerkelijk bedrag aan de mogendheden wegens de berokkende schade aan goederen on bezittingen van onderdanen dier mogendheden b j de elkaar nel opvolgende revoluties in Venezuela Kn nu vreest men te Washington niet ten onrechte dat Castro nu hy met de onbeperkte macht in Venozula bekleed is en zich krachtig genoeg gewapend hcett de gelegenheid zal aangrepen om by de aanstaande termyn bütaling der verschuldigde schadeloosstellingen het groote woord van Leonldas uit te spreken Kom en haal ze Kn in dit geval zon bet wel eens noodig kunnen worden een tweede schnidinvorderingaeipoditie naar Zuid Amcrikn te zenden Wat na de ervaringen met de eerste opgedaan door geen der mogendheden ztl gewenscht worden De Znid Afrikaansche Post schryft Voor Japansche rekening moeten van het Transvaalscho gouvernement 2000 muildieren zyn aangekocht Deze muilen behoorden tot do stallen van bet ropatriatie departement liet is zeer opraerkeiyk dat het z g repatriatiedepnrtement zulk een aauzieniyk aantal mnilen tor beschikking hoeft gehouden terw l uit alle Transvaalscho districten klachten gehoord werden zelfs in do officlëelo landbouw verslagen van de resldent maglatratoB over groeten nood aan transportmiddelen waardoor de I oeron buiten staat waren om bunno producten naar de markt te voeren Ilct transport met ossen toch was uithoofde van hot govaar van verspreiding van de rooi water pest in vele streken verboden en van olie kanten is toen het gouvernement aangezocht ezels te verhoren Op hetzelfde tydstip heelt bet repatriutiedepartement 2IXX muilen ter beschikking voor het lapansche leger I Tot zoover de Z A Post In de Volksatom hebben hebben wy gelezen dat de regeering wel muildieren verhuurt nan Boeren die bun trekossen wegens de voepeat niet langs het pad gebruiken mogen maar 100 duur dat de vervoerkosten meer zyn dan de Boer op de markt voor zyn waar krygt V Volgens een telegram uit Simla van 26 dezer is de Indische regeering sedert drio dagen zonder bericht van de expeditie te Oyang Tse Het is den Tibotanen dus bigkbaar gelukt de postverbinding af to breken De expeditie moet bet op het odgenblik wel benauwd hebben hoewel ly waurscbynlyk wel in staat is zich tut da komst van Jalrgker versterkingen in haar posities te handhaven De Tibotanen mogen al dapper yn en over niet al te slechte wapenen be cbikken y lyn onervaren in het krygvoeren tegen Kuropeanen D de kans dat zy erin louden slagen de Kngelsche versterkingen at te loepen is al zeer gering In Hritsch ludié worden verscheidene bataljons Enropoesche en inlandscbe troepen gereed gemaakt om naar Tibet te vertrekken Uit het in ons Ochtenblad besproken schryven van den Timoa correspondent te Ggang Tse biykt 0 a dat de Boeddhistische grensbevolking van Nepal en Bhoettan niet geheel te vertrouwen is en dut do Engelschen die van haar partg dachten te trekken by het transport door desertie van deze lieden veel teleurstelling ondervonden Het is voor de Kngelschen te hopen dat wanneer de belangryke versterkingen die oor het ontset dor expeditie te Güang Tse en hel oprukken niiar Lhassa noodig zullen zyn de bergpassen moeten overgaan de dragers hen niet weder zullen teleurstellen Want dit zou op zeer ernstige rampen kunnen uitloopcn Verspreide Berichten Fbankkmk Kxpresident Kruger is eergisteren van Mentone naar Clarens in Zwitserland vertrokken zyn gezondheidstoestand schynt gunstig Ie zyn Er is een Geelboek verschenen betrekking hebbend op het verdrag inet Engeland van den 8en April Dit boek bevat buiten de verklaringm betreffende de ver schillend landstreken waarover het in hel verdrag gaat het schrijven van Dn rinister van bnitpniandsche zaken Delcassé aan de vertegenwoordigers in het buitenland bevattende den tekst van het verdrag met nadere omschryving van enkele punten Door de afgevanrdigd n Breton en De Prcsoonsé is bg de begrooting van buiten landscbe zaken een amendement ingediend vragende o helflng van h t ezantachap bg het Vaticann De groepen van de radicale en de radi cuaIftoriali tiselie linkerzydc hebben besloten in do quaestie met het Vaticann da verklaringen van de re jeering goed te keuren OoaTKHRUK HoSOARUB In de bouwhedrgven Ie Weenen dreigen verwikkelingen Tengevolge van loongescbillen met do arbeiders hebben de patroons het voornomen Zaterdag alle werklieden uit te sluiten De beweging zal ongeveer 50 000 arbeiders omvatten Een aantal dezer zal Weenen verlaten ZWITSBRLIKB De kantonnale raad van Bern heelt een verordening vastgesteld waarby ook in dat kuton de Igkverbranding wordt toegestaan MACRDONiE Tot 22 Mei zyn 2543 vluchtelingen nit Bulgarge naar Macedonië toruggekeerd Verder hebben 2000 vluchtelingen van SoSa uit aanvrage tot bemiddeling gedaan aan da civiele agenten Ook hun werd de terugkeer toegestaan Het aantal van de tot dosver naar het vilajet Adrianopel teruggekeerde vlnchtelingon Is daarentegen opvallend gering In de lantsto week vertoonden zich geen nieuwe benden Naar beweerd wordt zal een vergadering van bende aanvoerders worden gehouden om over het verdere optreden te beraadslagen By geruchte wordt vernomen dat nieuwe anarchistische aanslagen worden voorbereid en een gienwe trok van Komitntdsjis uit Bnigarye is begonnen Op voorstel van generaal Do Giorgis heeft Hilmi pacha toegestemd in een verbetering van de salarissen van officieren en manschappen der gendarmerie BINNENLAND STATEN GENEllAAL V w K K n ic u M im m H Zitting van Vrydag 27 Hei Op voorstel van den voorzitter wordt besloten op Woensdag Donderdag en Vrgdag om 10 uur de zittingen aan te vahgen en dan tot ongeveer half 12 andere op afdoening wachtende wetsontwerpen te behai delen Drankwet De heer Rink deelt mede dat hy en zyn medevoorstellerN hun amendement nopens het doen vervallen van het verbod van vnrgonning aan maatschappgon enz in dl n zin hebbon gowyzigd dat vergunningen aan andere dan natunriyke personen verleend na 15 jaren vervallen De minister biytt ook na deze toevoeging do aanneming van het amendement ten sterkste ontraden Het umendoraenl Fock vervallen van hot verbod van vergunning nan lokaliteiten aan de overheid behoorende waarover gieter de stemmen staakten wordt nn met 44 tegen 42 stemmen verworpen en liet amendementHink vervallen vnn hetveibod voor wachtkamers mei 45 tegen 41 stemmen Het amendement Bolsius vervallen van het gordyntjosverbod wordt aangenomen met 64 tegen 22 stemmen Tegen stomden de heeren Okma Brants Schokking van Vliet Bfllevelt de Vrie Duymaer van Twist Heemstra Karnebeek van LSben Sels Nolens van Veen Talma van Asch van Wgck Krap de Waal Malefljl Lucasse van Alphen de Ridder Staalman en Pompe van Meerdervoort Het gewyiigde amendement Rlnk maatschappyen wordt met 67 tegen 18 stemmen verworpen De beer Schaper verdedigt een amen dement door hem en zgn politieke vrienden voorgesteld om uit de ge valleb waarin vergunning kan worden geweigerd te schrappen het geval dat de aanvrager uit anderen hoofde niet in de wet genoemd te kwader naaro en laam bekend staat Hy vreest voor groote willekeur by de toepassing voor zonderlinge opvattingen omtrent goeden naam en faam enz o a bg antirevolotionnalre burgemeesters dio wel bv het bekend staan als socialist oen kwaden naam kunnen aehten D heer Talma herinnert dat ook het prov bestuur die opvatting dan zou moeten doelen Hg acht goeden naam en faam een begrip met vaste historische beteekonis en ontraadt dus bet amendement De heer Borgeaius verdedigt het amendement Wanneer inderdaad niets kwaads ontrent iemand voor den recht r te bewjjten r moet het kwud dat van iemand woedt gezegd dan ook geen invloed hebben De minister zegt dal joiat een gawichtiL e zaak hg de drankbeatrgding is het toezicht dat de verzoekere van vergunningen oe hooriyke personen zgn Wanneer het mendement wordt aangenomen zal vergunning niet kunnen geweigerd worden aan liedtn die bekend staan ala vechtersbazen vloeke s gebruikers van liederlgko taal enz Vojr het weigeren van vergunning op grond v in eenige politieke of godsdienstige raeeniig van den aanvrager bestaat geen gevsa zóó ietl zou geheel in strgd zQu met Ie bedoeling van de wet De heer Schokkipg wil aan de bezn arCn tegemoet komen door uit te sluiten personen die van alge noen bekend slecht levensgedrag zyn De minister is niet tegen het oorspro ikelgk amendement Schokking onder opmerking dat men aan anderen gelegenheid km geven tot slecht levensgedrag bordeelhoud ir zgn zouder zelf van slecht levensgedri g te zyn Nadat het cenigsziiis is gewyzigd neeiit de Reg ering het amendement Schokkii g over waardoor hot ainondt Schaper verva t Op voorstel van den heer Schokkiig wordt door de Regcering onder de van h it verkrggen van vergunning uitgesloten personen ook de sleepagont opgenomen De heer Talma verdedigt oen ame i dement strekkende om het verwisselen vi n twee oude vergunningen voor één nieuwe niet toe te laten wanneer een van die twee oude vergunningen stond ten name van den verzoeker van de nieuwe ver anning zelf De Regeering neemt dit amendement ovtr en insgelgka een tweede amendement Ta ma strekkende tot het uitsluiten van d e tusachenpersonen voor uitgesloten personen en het heele artikel X wordt zonder hoo deiyke stemming aangenomen verklaard Diezelfde voorsteller verdedigt een amerdement op artikel XI strekkende tot het doen weigeren van societeitsvergunnin aan personen wien sedert Me laatste vglf jaren oen vergunning ia moeten worden ge weigerd wegens slecht gedrag enz Do heer Duyraaer van Twist wil den sa cieteiton waor vergunning is dwingen tot het weigeren van toegang aan personen onder 18 jaar zonder geleide van oudere i en verdedigt een amendement in dien it De heer van Limburg Stirnni heeft voor gesteld van sociëteiten te eischen dat z j bon fido Sociëteiten zgn o a door te bepalen dat tusschen aanmelding voor he lidmaatschap en aanneming minstens tweemaal vieren twintig uren moeten ïorloopeii Voorts zou het reglement bepalingen moeten bevatten nopuns het drankgebruik door in trodocés De minister verdedigt op elk punt di lezing van het ontwerp doch stelt zich nie scherp tegenover deze amendementen De heer Verhey stelt bg verbeterd amen dement voor dat vergnnning voor den ver koop in logementen alleen aan logeergastel i zal worden geweigerd wanneer bet logement niet te goeder trouw als zoodanig is tt beschouwen De heer van Limburg Stirum wyzigt zgi aroendeinent in dien zin dut in liet regie ment van sociëteiten bepalingen wordci geeischt volgens welke het lidmnatschai woidt verkregen De heer Tnlinn geeft in overweging di toelating alleen te doen weigeren in lokalen waarvoor de vergunning is verleend De heer Duymaer van Twist geeft gehooi ann dien wcnsch Hot amenderoent vnn Limburg Stirun wordt door de Kegeering overgenomen Het umendeHient Talina nopens weigering vnn vergunning wordt met 39 tegen 2f stemmen aangenomen liet amendement Duymaer van Twist met 31 tegen 29 stom men verworpen het amendement Verheyj met 40 tegen 20 stommen verworpen Artikelen XI en XII worden daarop goed gekeurd Bg artikel XIII verdedigt de heer Scha per zyn amendement strekkende tot algeheel verbod van verkoop van storkodrank aan den o penbari weg Do heer Schaper spreekt in dit verband over het drankgebruik op het Plein Spr zou ook verbieden willen d n verkoop op stoepen nz van koffiehuizen maar vreest dat dit niet te verkrggen is Hy wgzigt daarom zgn oorspronkelgk amendement zon dat er zal komen Ie staan op den openbaren weg De vergadering wordt geschorst tot Dinsdag Gemengde Berichten Hen meldt uit Amsterdam In bet weekblad van den Diamantbewerkorsbond wordt medegedeeld dat de uitsluiting welke n i reeds meer dan 14 weken duurt en ongeveer GOOO man omvat den bond f 700 000 beeft gekost ongeacht de persooniyke oilers Dat is een record want de laatste uitsluiting in 1902 duurde preciea drie maanden omvatte 3000 man eti koalta den bood ongeveer 1 LV OOO Scherp wordt gecriiiseerd do schriellMid der medearbeiders Daarover wordt gezegd Met tlitzendoring van den Tinmerliedenbond die ons f 10 KI schonk en vtn enkele kleinere vereeiiigingen die cen ge honderden guldens gaven deden de grootere en kleinere vakbonden loo goed als iiiels En van de goede f U 0OO door den Amnterdarascben Bestuurderabond en het Christeiyk Arbeidssecretariaat bgeengebracht is stettig de hel t zoo niet meer afkomstig van personen uit de bongeoiaie Wat komt er van de houtwerker die het verleden jaar allen door onze hulp maandenlang tegen liujine overmachtige patroons konden uithouden t Antwoord zoo goed als niets Wat komt er van do Maasirlchlsche werklieden die wg in 95 mot duizendtallen guldens hielpen 1 Antwoord zoo goed als niets Wat komt er van de dozgoen vakvereenigingen wier stakingen sinds jaren alleen door onze financieele bgdragen mogeiyk waren die groote sommen uit onze kassen ontvingen en die week in woek uil onze fabrieken platliepen met hunne Igatenr Antwoord zoo goed als niots Sterker nog een paar huisbozeekess van den A B B vertelden ons dat zg by hunne tochten ontslagen spoorweginannen ontmoetten wier kindoren maanden achtereen gegeten hebben bg dinmantbewerkers die bgna een jaar lang wekelgks onze ondersteuning genoten en die nu werk gebonden hebbende positief weigerden o ik maar één cent te geven voor oii e uitgoslotenen Dagelgks weer ziet men te Assen des middags tegen twee unr veroordeelden tot opzonding nnar de rgkswerkinrichtiiigen te Veenhuizen naar do schuit brongen Gisteren bestond de karavaan nil 25 man meest allee jonge menschen wien door twee veldwachters oitgoleide word gedain Ze zagen er voor t moerondeel opgeruimd uit er waren er onder die in de verte op de weekmarkt kennissen zagen en dezen vroolgk loewuifden Asser Cl Do correspondent van do N C te Batavia seint Bg Sidoardjo residentie Suerabujn hebben 300 hadji s don prang sabil hifiligen oorlog geproclameeJd Er zgn militairen gudirigeord naar de districten Gedangan on Sepaiidjaiig De assistent resident do heer Th A Smulders en de recent hebben zicli gewapend naar do suikerfabriek Oroenie begeven Vrouwen en IcindorOn zgn met den trein vertrokken In het Wosteindo to sGravenhage heeft gistelochtend een los werkman vnn 24 jaar een vrouw vnn ongeveer gelgken leeftgd waarmode hg liefdesbotrekkingen had aangeknoopt met een mes in den rug verwond Een woordenwisseling wab voorafgegaiin De verwonding is gebleken niet ernstig te zgn Do vrouw word naar het ziekenhuis volvoerd en de dader aangehouden Hot Idgkl dat niet minder dan 800 900 personen van liet oude personeel der Nederlandscli Zoid Afrikaanscho Spoorweg Maotschappü weder naar Zuid Afrika zgn teruggekeerd Z A P Men seint nit Leeuwarden In den afgeloopen nacht omstreeks één nur werd brand ontdekt in eene met pakken geperst stroo gevulde loods op het terrein der atroocartonlabriek aan de Potmargo De brand deelde zich spoedig mede aan twee aangrenzende eveneens met geperst stroo gevulde loodsen en weldra stond alles in lichte laaie Met behulp van het blaschmaterieel der fabriek en den polftieilangen wagen en verder do geheele braidweer der leiding van den opperbrandmeester Weel de brand tot de drie loodsen beperkt Ongeveer te 6 uar kon de booldmacbt der brandweer inrukken Een spuit met bet noodige personeel werd achtergelaten om den nog voortdurend smeurenden hoop stroo nat te houden Stroo en loodsen vertegenwoordigden eene waarde van 115000 slechts v6or een derde op beurspolis verzekerd Hot meeste gevaar heelt geluopen het gebonw bevattende nieuwe machinerieën van meer don 1 100 000 waarde Men Bchrglt aan de Tgd Om een eind te maken aan de vervalsching van boter welke in ons land op groote schaal plaats heelt en waardoor ocze boter in het bnitenlmd meer en meer in waarde daalt heelt onze Regeering op aandringen van do zuivelbonden eindeiyk bealoten aan alle boterlabrieken welke zich onder Rgkscontrole willen stellen het recht te geven om haar boter te voorzien raet een niet na te maken Ryksmerk Dit aohgnt een doorn in het oog van de boterhandelaars die tot nu toe oet hun vermenging goede uken gemukt hebbeo zy hebben in een vergadering op 34 Mei te Boxtel gehouden een syndicaat gevormd om een eigen groote botermgn ep Ie richten voor die fabrieken welke zich niet aan di controle onderwerpen om aldus de plannen der Regeering te vergdelen Toen daags daarna de boter van den Zui velbond te Eindhoven die met de controle en het Rgksmerk wordt begiltigd werd geveild was er geen enkele bandelaar die een bod wilde doen en was men genoodzaakt de geheele massa op te houden en voor eigen rekening nnar het buitenland ie zenden Daaruit blijkt dat bet de bedoeling is de door het Rgk gegar indeerde bo er te doprecieeren en do niet gegarandeerde op te jagen om de boeren terug Ie houden van de controle en van het Rgksmerk Te Amsterdam is Woensdagavond w er een tameiyk rumoerige vergadering gehouden waarby het tus schen anli revolutionnairen en christen democraten nog al warm toeging De vergadering was bgeengeroepen door een aantal leden van de antir kiesrereeniging Nederland en Oranje in district VIII met het doel de breuk in de antirevolutionnaire gfeledeien ontstaan door liet uitwerpen van eenige personen naar aanleiding van de zoo druk boiproken quae stieStaalraan zoo mogeiyk te heiratellen ten einde de eenheid in de partg te bewaren Dit doel werd echter op deze bgeenkomst nog niet bereikt i I Stadsnieuws K ÜDA 28 Mei 1904 G a s c o n t r 6 1 e 27 Mei 10 uur s av DrgJt n 48 m M Liehekracllt 1 77 Kaarsen Woensdag 1 Juni van 10 tot 3 uur zullen op den tuin van den heer Sleeiisma ongeveer 1500 plantjes worden uitgereikt ten behoeve van Floralia Naar men ons mededeelt ztjn dit jaar de plantjes buitengewoon mooi Onze voorm ilig fcjfidgenoot do heer J van Dubbelen hoopt 6 Woensdag 1 Juni zgn 25 JHiig unibti inbileuin ais hoofd der aehüül te Voorlioul Le lierdenken Op de kermesse d été di i gehouden wordt op Builecrusl hu prachtige buitenverblgl aan de Scbevenuigsclic wei ten voordeele van hel Saliatoiium am luugiyders Hellendnoru is liet bekende Go uasclie product de spiit S en siioop nl ls veiteeenwoordigd door de firma geli oedeis Kampouizen Dames in Fiieèhc Zueuwsche en NoordHollandsche kieederdiacht trachten ze op de uitgestrekte terr iiii n aan den man te brengen en slagen dnariu naar wensch terwgl ook H M do Koningin Moeder bg de opening der tancy fair een proefje van het Goudsche product mee Hol nemen Beroepen bg de gerefoi meerde kerk le Oudewater ds J Dounia te Albliisseiduni uuirfiuKEHK a d IJssei I o Vereeiuging Zang en Vriendschap alhier behaalde op he Graot Niitionaal concours van Muzieken Zangvereenigingen den 2en Pinksterdag te Brielle gehouden den 2en prijs in sectie A 2e afd Zang Gemengd Koor HET ALOM GUNSTIG BEKENDE j linnengoed il in groote voorraad foorhandeni V A VAN OS Az Kleiweg E 78a GOUDA Telephmmm 9 3i i lilt II I II I BurgerlIJlie Stand EBO p N 27 Mei Dirk Machiel ouden D Ulenbilrg en A M Torken Dingena en Jan ouders J ren Dam en D A don Cornelia Gerardo ceders C G Spit en A Reneman Pieter lohann es ouders J do Grugl en A C Valke Zutannea Bemardns Anlhonie ouders W V Cornellsaen en J de Jong OVEBLEDEN 26 Mei E van Zwol 15 m M A Rietveld 5 m ONDEl TROUWD 27 Mei C Verzeide te Botlerdam en G J van den Heuvel A de Hoog en N de Tong J M Koot te Rotterdam en C C de Bmjn K N van Bolgog te Botlerdam en AV C Jonkheid I i V = Predticbeart bH de Bemonitrantsch Oereformeeide Qemeente alhier Zondag 29 Mei s Morgens 10 uur Prof Dr T CANNEOIETER Hoogleeraar van wege de Nederl Herv Kerk t Utrecht iSanguinose egen bloednrinoede Zuivor plnntaarih ifdocnil middel Pil zenuwzwakte Krulsinga te Iieiden Door tussclicnkomst van onzen verkooper den heer O M ontvingen wg onderstaande dankbetuiging lk wns Igdende geweest nnn hevige infinenza en tengevolge daarvan geheel uitgeput Ik was zoo zwak dat ik er aan wanhoopte mgne verloren krachteneoil terug te krggen Toen nam ik mgn toevlucht tot de SiHyuinime en jareeds nu het gebruik van de eerste fiesch trad do beterschap in Thans ben ikgeheel hersteld U mooft dit gernat in do courant vermelden opdi ook anderendit heerlgko middel zullen gebruiken Leiden Maart 1904 Mej de Wed In do meeste gevallen is tweeihalon per dageen eellepel van 15 gram II duuit een li ic ii tien dagen nn ko t de behandeling slechts 12 r dag dtit is ofili O ipey ttan aii fi amter ilfrtjeUjl muUfl oopei ilan 4tei r ander dfrijelijh midjft fyh per fl f 150 fl 1 8 12 fl f 15 Verkrygbaur te Gouda bg WOLFF Co Westhaven DA II HASSELBACII voldoende of 1 cis I VAt CiO fabr Den llaagf Markl € a HARIIOilir y IN C iOI DA SPECIALITEIT Echt Munchener Löwenbrau HEIiNEKENS GEKSTE iiJ I V y I W va i 4 hedea ook OLGIITAL PILSNEE H ï t fas der Aclieiihrouworg zum Pilzen uix Wu l I WOlJDKi llEilCJ it i lïJ il 4 lJj J 4 4 L il 1 l iMjl3A v i l vorrTAFEL KEUKEN iAiiiia IDjrêcte en finale verdelgfag binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Muggen Muiten Hel reinigen vnn luis bg Mieren Vlooien Rupsen Oorwoiiiicn I uir i I ihseliedden Rundvee Schaap Varken Huisdiureii ilciciijers Hoendei i iiokken VogeliS Vogelkooien Vottères Rozen Abi kozcn l crzilifjn en veidorii Vruehlboomen en Hnieikastcn en luig meer dan genoemd is verech onscliadolgk geurig niel ile lioeveeUrcid op all toe r it poedor is gedeponeerd a inwyzing gee inlichting omtrent Haohiaaal Spuitje met Fi ii g viiIcloBUHn SO pi i itil iiideriyk dogebiuiks imsaen luix N iim lin Miji uil prfiia l vot l iiiilt I ll lli nil l iih lijl P l N f il AfiWilwliilio liUS r Een Sl ifl ViV £ 11 W s KenEllMtielli nSpililjeP l6 Orooto 1 0 KK O on 30 cuiit Pftlcjoii 15 rent HUI llllo liliUiiliwjiitldn I L mif ill li l l K Na imtvurigfll Villi postivi Hol ii II ctint of 8 poBtïegels it ö r enl ordt U flon iiioaHiünIooii i iiiveriiigBvet vnn 10 1 grnin ti nj V tmdun 1 kloiiin iIuuhji h 1 5 rtnit Allei inüt gol niik annwij iiit luinlHivntiflgefi en nttlistliu Tegen tooKondiug vnn post l ctmt hoQuer dftU dn prijs wordt linl vnriniigilo per pont p ikket door hut gclicütn lüjk viorzomlea t ur haif l of moer KUo b 15 do pooder iHilider iaprg Ook verkrUgbasr bU A OROSI I nihuiit khiTiiciitiK li l nnii r ütit ti iii rü licii iiiiiifmiu ii Il t miilt ii ir Vh I u Htckoiihi i hg vfi r nijp ri wintorlinndiiii i ii vuotuH liijiicliurft Ihiiiv worm Ky hraml uu inij worifian bh vorewoHtiBtni vur iwlit hot vol tiift n Um inmir dour direct liicrinciUi tfl nmuriiri voorkomt iti ii ItlüOiKürgiftijfiiiK kuiid vuur mj f 4 j J nt pt rloüi e atukd Sf oeitf jfToOte doH flO Kram f coiit bakt en braadt als natuurboter Korto nendeweff D 4