Goudsche Courant, dinsdag 31 mei 1904

JC Dinsdag 31 Mei 1904 INo 0486 43s e Jaargang SXI rGrDBI5 I Ta a ia a clxi3 L©3 raat eJ n tak vau uiJxerheUl alsook voor alle liuUhotKleH k naniieerk Onrterriclit gratis ook in het inodirne borduren en stoppen J F Wie eene bin y er N na I mac hl tl e wensclit te koopen koope K M f i nn een winkel van d SiyOKll ilAATSCHAI I U want er worden vaak ook iinmnuhielA van weinig waarde onder mlnhrulk van den naam HIN IKR aangeboden Te aOUüA heeft de SIHOER UAATHCII IPPIJ Blechts één winkel en wel 27 LANQE TIENDEWEG 27 fiOMCHE COIRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teirrimn U 8 ADV KUTENTIEN worden g epliiiLst van 1 5 rptyels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën lot 1 mir des luid l l elefoon o 99 Df IJilg avc iezei Courant geschiedt dagelijk s met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommeivs V 1 1 F CENTKiN Kindci Sneelluill Gepasteuriseerde Melk I A Deze melk hoeft een bewerking ondergaan tor verdnuriaming wa Trekt Zaterdag 18 Juni 1904 in Üet op nb r te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer WB WIT fc Op ietlere 30 loten 1 pry 3 334 pr 7 en HOOF DPR IJ S lOOOO G lcL ixa 1 i i a a innA Hnlden in Ontvangen He oortcn 8CH0ENWERK voor h t Miiiocn Blamcde wit en grg DAMES en KINDERLAAKZEN n LAGE SCHOENEN in het MbrabaBlscfa Scboen es Laamniagazija KLiawKc K tegenover de Kloiwegateeg AanboTelend C SIHITS Alle rep rati6n en aange meten werk OP X = S O O s NENDEWEU 59 bericlit de ontvangst van eene prachtige collectie HANGLAMPEN Slaande Lampen Fia o lampen danglantaa rns BDISBODDELUKE ARTIKELEN Kinail Koper A L B O I Vornikk Brittannia Metaal ENZ ENZ IGKNISGGVING Met dere maak ik liet geaclito publiek van Oonda en omstreken bekend dat vanal beden ilo met verschillende HPEEl WERKTUIOEN vooriien weder geopend is en hoop ik oven nl vorige jaren woder met een druk be oek vereerd te worden Hoogachtend l w l w Dn F CHRISTENSEN Stoi wiJKBR8Lui8 1 Mei 1904 Teleioonno 85 ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Loure s TKIiEPHOON No t iiiÜervï iu icirriNGs ii o iJN De Avondster Dnbbele bnnrt Teltnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nienw Slyl liasiirnainMileB Brockels eo Ballons Verder voorhanden oen mime K n o GASKOOKAPPARATEN GAS KN PSTROLEDIKACBELS Kenig adroa voor UASULOEILICHTBENOODIUDHEDEN soiled on degelgk Indien U dan van goed Uchl houdt is dit nw irare adres Aanbevelend M M KH L00 Aanleggor van Gas en Waterleiding Telepliooiiiiet Qouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen oen kring va K M 1 gelegen Annle f en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Interconininnaalbnrean Op 1 Mei 1904 142 verkregen aanslnitingen üiitraeton en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHHARKT Goudschc Melkinfichting TTO FSaraEL Teletooa T S 2L I Bovenstaande inrichting blBH zich bg voortduring aanbevelen tot levering 1 van PRIMA 0NVERVAL80HÏB MELK door bet personeel met de melkI wagens tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK I uitslnlteiid van vee dat onder controle staat van den Rijks Veearts den Hoor E 0VERB08CH alllier Deze melk wordt direct na ontvangst aan onze Fabriek met de mclkfilter van alle onzuiverbeden gereinigd endaarna over de melkkoelcr sterk afgekoeld tor verdonrzaming Do prijs is tot nadere aankondiging 1 cent per Liter I TAPTKMKLk 3 fJ per Lllir 1 UOOMRARNEMELR i ZOËTR ROOM Schep of Kookrooni 70 Slagroom 9 I ZIRE ROOM laajs Ie mm Ie blelh 70 Deze melk hoeft een bewerking ondergaan tor verdnurzaming waarI door de Palhogene bacteriefin gedood ziJn vervangt do gekookte melk doch mist denkooksranak on kan twee logon goed bigven Lover w n LiterHesschen 4 f O IO per stuk met 10 cent staangeld voor do flesch eii halve eschjes i S et mot 6 ot slaungoid voor het BcsclijP NIEUWE GRASBOTtR I voor tafolgebruik Deze boter mant uit in fijnheid van sniank A f I 30 per K O j HEtlKKiüBOTKII voor stool en keukengebruik i I I tO per K ö Onze goheele boterboreiding staat onder geregelde coiitiölo van het BOTERCONTROLE STATION te Leiden wnardoor 4cn grootstcn waarborg bieden van te leveren FBIÏA ONTEmiSEETE MATÜ DRBOTEB KOLONIALE WERVING HANDOELD SOO bU het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor Zo iaren en Voor ingeljfdenbö de Nationale Militie mei onbepaald verlof o in leeekeHlken H f b hetaangaan vau eene verbintenis om Twte jaren gedetacheerd te worden naarOOST INDIlS Aanbrenggeld Twintig Gulden Men melde zich aan Vrljwimger m WUHeplIcMIgenmetonbei ol l ve lo bU den Commandant van het Koloniaal Werldepot te Harderwijk ol hg een derplaalselijko ol Garnizoens Coramand ten MUIltepUchHge OH ler de fTapenen bil bun onmiddelijken Cbol lie Zestiende groole HËKGELOSCHË VERLOTING in 2e piiiis 2000 Oulden in Contanten 3e prüs 1000 Gulden i Contanten 4e prys 500 Gulden m Jontanten Voorts Paarden Koeien Farkene Schapen B wielen yaalmaehime meubelen HuUhoudeliJke Artikelen ene enu Prijs per IM f 0 50 p p f 0 56 vêdér bT Ol lS BISSCHOP Sigarenh B Bi B J fSu Onlthaven B 78 B L RAASTROP Lange Groenondaal I 123 JOH de BOJüK I I toimwaude Dirp A BODKOOM IJsselmonde Dinsdag den 31 Mei ZAL HET KANTOOR VAN GEBR BIEZEi ylAR gesloten sijn OFENBABEJEBEOOFINS De Urn J J IIO TiJ Ie Ii0lj l is voornemens om MAANDAG 6 JUNI 1904 v m Il uur in het Calé HET SCHAAKBORD a d Kleiweg aldaar publiek to veilen en te verknopen NL EEi HUIS met SCHUUR ERF en GROND aan de Karnemelksloot Smalle zgde K no 369 te Gouda In eigen gebruik EK i HUIS met ERF n GROND aan de Spelde raakersstoeg G no 54 te Gouda Verhuurd voor t l i per week Te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen op 20 Juni 1904 Broeder bg biljetten en inlichtingen ten Kantore van Notaris MONTIJN voornoemd Verkrijgbaar in llosschen SO ets 73 c6 en f t üB bij H H Apothekers en Drogislen Lel op het merk AXKBIi F AD RICHTER Co Rotterdain Te Goi Di bü C LtJGER Apotheker Markt en bij WOLF F Co AVesthaven 198 SPUITWATER Hygiënineh Zuiver op Syphons en Kogelflesch worden van ai heden uit ome Eoeliarichtlng afgeleverd nmiE mNiiooN tieen Qrijs Haar meer III üe Nieuwe lyOsdoR doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt hot haar glanzend en zacht belet het nitvalleii en neemt de pelletjes van het hoofd weg Eischt op den hals tondou P r iJ s f en f l fO per Sacon Verkrijgbaar in de BOZENDAAL M 9 bjj IzaMk Cal § Papier Jk w GOUDA Ooada Ink tm A BRINKMAN Zn fgfev ¥ fj tfif ri w De BURGKMEESTËR van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbeiulen dat iloor den Heer Directoiir der Uirecte llelastingcn eni ie Rottenlam op den 27 Mei 1904 executoir is verklaard Het Kohier No 6 der Personeele belasting dienst 1904 Dat voormeld Kohier ter invordering is gestüUl in handen van den Heer Ontvanger d it ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaahlen voet te vul doen en dat heden ingaat tic termijn van zee weken binnen welke de reclames behooren te worden iu odiend Gouda den 30 Mei 1904 De Burgeniecster voornoemd R L MARTENS Uultenlaudscli Overzicht Reuter seint nit Tokio OMcieel wordt meegedeeld De aanval tegen de vijandelijke stelling van Nanshan begon des nachts te 2 unr li minoten Het Jnpansche veldgehcliot braclit de Knssisclie artillerie welke nit ÖO stnkken gescliut twee compagnieën snclvunr artillerio bestond des morgens te elf unr tot zwijgen De Japansche Infanterie rukte voort tot 40Ö meter van den vjjjnd toen zjj tcgengelioudon word door draadversperringen mijnen en loopgr iven Het vuur der Kussische infanterie en mazlnis duurde onverzwnki voort Wü rukten 200 meter veyder Verscliillende storraloopen hadden geen resnltnat lle officieren en manschappen violen 20 tot i U nieter voor den vijand s Avonds volgde onder liet zwaarste geBclmlvnui de laatste stormaanval Wg bezetten dn hoogten verdreven den vlfaiid maakten alle vijandelijke stnkken geschat op de forten geplaatst buit Door een gulukkig tocv 1 werd een mijnontplotling aan den oostoiykoii kant van den Nonshanberg verhinderd Pe aanval der Japanners op Nahshan is een der meest woeste en bloedige kr gsbedrijven in de geschiedenis van den modernen oorlog Tijdens den eersten aanval werd elk ofS cier en soldaat doodgeschoten voordat de eerste Russische linie bereikt werd Een artilleriebombardement was noodzakelijk voor de laatste poging gewaagd werd welke uitstekend gelukte dank zg een detache FEVILLEJOX DE VERBORGEN SCHAT Ër begaan nameiyk ook vrouwen van hooger orde vrouwen die nu eenmaal haar geluk niet kunnen vinden in geld en hetgeen geld haar verschaffen kan maar slechts in bevrediging van de beboetten van hart en gemoed Zulk een vrouw wa Ida Van Horen gelijk de heer Costers tot irjn beschaming ïou nioeten ondervinden Zojdra Eduard Costers dien avond te Boisingharo was lerujtgekeerd schreef en verwnd hij een brleljc aan den baron niet de mededeeling dat hij den volgende ochtead de eer sou hebben hem om een onderhond te komen verzoeken Zoo hield dan klokke half elf in den voormiddag zijn rijtuigje voor het hek van het kasteel itil en de jonge bankier werd in de voorkamer gelaten waar hij den heer Van Horen met den rug naar het vuur vond staan in gedachten verxonken iMynlieer Van Horen bejfon Eduard na het wisselen van een handdruk ik weel niet of uwdochter u reeds gesproken heelt over hetgeen er Risteren tusKheo baar en mij beeft plaats gehad Zoo niet awel jawel antwoordde de baron xq heelt mij iets verteld van een verlovin splan fiet u DAttiurlijk behoudens mgn goedkeuring Maar deze heete saak is mij zoo onrerboeda op bet lijf ment dat dapperder was dan de andere Voordat de Kufsische linie verbroken werd ontdekten de Japanners niiju drnder wat een groot geluk voor hen was Waren deze mijnen gesprongen dan zouden de Japansclie verliezen zeer annzientgk gevveest zjjn en de Russen zouden hnniio stellingen kunnen hebben behouden Togen elf uur in den morgen zwegen de voornaamsto Rnssisclie battergcn en trokken twee Russische veldbattergen terug naar Haiikwangliiig waar zjj de Japanners lut den nacht beschoten De Japansche infanterie rukte de bajonet op de geweren voort stuitte op eon ijzeren drandversperring Echter werd een opening ontdekt en do japanners deden een aanval tot een afstand van 200 metorS van den vjjand Deze aanval werd echter afgeslagen De Japunsclic attillerie hernienwde liet bombardement Tegen den avond bezetten de lapanners de verschansingen de Hussisclie linies verbrekende Door dit succes aangemoedigd rukten zjj spoodig voorwaarts en namen den heuvel De Japansche verliezen in den slug by Nanslian worden Itians geraamd op KtiOO man Viin de Rnsseii werden meer d ui zeventig kanonnen buitgemaukt V De Japansche legalio deelde aim HavSs het volgende telegram Zaterdag uit 1 okio verzonden mede De commandant van het legerkorps dat de operaties tegen Kintsjau voert meldt dat oen detachement bestaando uit infanterie artillerie en genie Nankwanling bezette Do vgaud werd teruggeslagen in de richting van Port Vitliur Hjj stak het station van Santsjihlipao ten noordwesten van Daliiy in brand De Japanners namen iO Russische kanonnen en lat van ander krg gsinateriaal De vijand liet 400 dooden op het terrein achter Onze verliezen worden geschat op 3000 man Do IFransche Kamer behandelde Vrijdag de interpollaties over de kerkelijke politiek der Regeering in verband met de circulaire van den Panselijken staatssecretaris aan de regeeringen der katholieke mogendheden De minister president Combes verzocht der Kamer bg deze gelegenheid niet de quaestie der scheiding van kerk co staat te bespreken Daarvoor zal in Januari 1905 gelegenheid zgn Het scheen dat de minister president geheel in den geest sprak van het artikel van Jean Jaurès in de Hnmanité waarin gevallen dat ik nauwelijks nog tijd heb gehad er ernstig over na te denken De zaak is er eenvoudig hernam Eduard Ik koester voor uw dochter een innige genegen heid en ik ben zoo gelukkig geweest door haar te worden aangenomen Indien gij nu uw toestemming geelt wil ik u wel terstond verklaren dal ik mij in geldelijk opricht bcreiil voel lot de meest vrijgevige schikkingen Ik e 1 de schuld die ik op dit landgoed heb aan Ida ten geschenke geven en y mag se in het vuur werpen Verder wil ik mij verbinden om bij mijns vaders dood die niet lang mter op zich kan laten wachten tweemaalhonderdduizend gulden op uw dochter onvoorwaardelijk vast te zetten En eindelijk stem ik er in toe dat indien w j met een zoon gezegend mogen worden deze den naam zal aannemen van Van Horen Ik moet erkennen zeide de baron zich half omdraaiende om zijn begrijpelijke ingenomenheid met deze aanbiedingen te verbergen ik moet erkennen dat mij dit alles vrij aannemelijk dunkt en natuurliik voor zoover het aan mij ligt zal Ida eenmaal ook dit goed erven dat niettertyd wel mder heel wal meer waarde zat hebben dan op dit oogenbtik fik ben blij dat mijn voorstel uw goedkeuring wegdraagt zeide Eduard En nu met ik u één verzoek doen mijnheer Van Horen in de hoop dat ij daartegen geen bezwaar zult inbrengen Het IS dit dat onze verloving voor het oogenblik nog niet publiek worde Het is zoo gelegen voer hij haastig voort dat mijn vader die zoo zijn eigenaardige opvattingen beeft m liever een deze uiteenzette dat thans de opzegging van het concordaat een fout zou zjjn daar die opzetting zorgvuldig moet worden voorbereid Delcassé de minister van buileninnd iche zaken zette op doidelgko wijze do quaestie uiloen de niededeoling aan de mogendlioden over een zaak die uitsluitend Frankrijk aan gaat en opiznik een vijnndigen toon inag Frankrijk niet toelaten Het moest dit toonen en kon hi t alleen doen door den gezant terug te roepen De overige leden der legatie moeten in Uonie blijven voor du regeling der Inopendo zaken Zoolang het concordaat behtaal kan do geheele verbinding met het Vaticaaii niet worden afgobroken Fiankt jk deed wat het meende dat noodig was om de eer en do waanlighoid van liet land op te houden Wjj hebben het goed recht en do opinio der wereld aan onze zijde en de Kamer zal ongetwijfeld verklaren dat wg goed jelinndcld hebben Minister Cuinbes zette daarna hol standpunt der Regeering uiteen on verzoclit toen der Kamer zieli te verklaren vóör de motie van laurès e s luidende De Kamer g ti dkeureiid dat de regeering den gezant bg het Vatioaan heeft teruggeroepen en elke verklaring verwerpend gaar over tot do ord van den dag Het eerste gedeelte der motie werd ongenomon met 427 togen 95 stommen het tweede gedeelte met IS tegen IfiOslommcnDaariia werd de geheelo motie zonder stemming goedgekeurd Een telegram heeft ons roods gemeld dat de koiiiiikiyko eoinmissio benoemd om verslag te doen over den toestand der hulptroepen luilitio en vrij vjlligcrs do inslclling van dienstplicht bepleit Do commissie zegt o a De beginselen na de jammerlijke inislnkIting van oudere stelsels door clicen groeten staat op Europa s vasteland aangenomen zgn dat zooveel mogelgk de gehoele gezonde mannelijke bevolking in don wapenhandel geoefend moet worden voorts dat do oefening gehouden wordt in een tgd van onafgebroken dienst onder bot vaandel niet noodzakelgk in deliazernc en ten derde dat dit onderricht gegeven wordt door bizonder daartoe opgeleide en hoogelgk geoefende officieren Wg zgn overtuigd zoo luidt het verder dat alleen door dezo beginselen te aanvaarden een leger voor verdediging van het vaderland sterk en geoefend genoeg om een invaller te verslaan in hel Vercenigde Koninkryk op de been gebracht kan worden Wg gelooven dat de noodige grondige oeio partij met veel geld had zien maken lïovendien is zijn toestand op het oogenblik van dien aard dat er niet goed meer met hem te spreken valt terwijl men niet weten kan hoe hij de dingen wet zal gelieven op te nemen Het kan niet lang meer met hem duren Pt dokters zeiden mij gisteren dat hij hoogstens nog drie maanden leren kan maar dat ook elke dag zijn laatste kan wezen Indien nu hel nieuws van desrf verloving hem ter oore komt zou dit in het bette geval lot heel wat gehaspel kunnen leiden en in het ergste geval tot veranderingen in zijn testament die alles behalve in mijn voordeel zouden zijn Hm hm antwoordde de baron het staat mij nitt aan d t iemands verloving met mijn dochter treule Van Horen van Honham onder stoelen enbanken moet geschoven worden alsol et iets ver keerds achter stak Intusschen kunnen er zich eigenaardig omstandigheden voordoen dte mijover het ongepaste van de door u voorgestelde houding zouden kunnen heenstappen Gtj zijt beiden oud genoeg om te weten wat g j wilt en de partij zou voor u mijnheer Costers even ïoordcelig zijn ala tij het voi ons kon wezen want ook heden ten dage nog leggen stand en naam gezwegennog van een goed uiterlijk heel wat gewicht in de nlafr 9chappelijke uhaal Ik weet overigens dat uw vader Cin eigenaardig man is zeer eigenaardig Ën daarom a f i in aanmerking Acnomen tou ik er niet tegen hebben óat zifeT worloopig nOj onder de roos bleet lk dank u zeer voot hw Inschikkelijkheid zeide Eduard met een zucht va verlichting En mag ik dus aannemen di t gv tot onze verloving ning binnen het jaar kan geschieden waarna slechts oen of twee jaarlgksche tgdperken van enkele weken voor oefening of manoeuvres noodig zouden zgn Afgaande op wat elders gebleken is schat de commissie het aantal jongelieden van twintig jaar dal na aftrek vnn de lichnmuiyk ongesohikten en de wottelüke uitzonderingen geestelgken eeiilgo zoons van weduwen enz dienen kan op 511 pet Do mannolgke twinligjarigen in het rjjk tellen ongeveer tKO 000 Als daarvan elk jaar de helft kon opgeroepen woiden en drie jaar lang lor beschikking bleef dan zou or na aftrek van de vrywilligers voor de vloot en voor het gewone leger dnl ook buiten het moederland dienst doel een 350 000 man voor verdediging van het land over biyven Do commissie meent dat dit nieuwe stelsel goedkoopor zou zgn dan hot bestaande en in elk geval acht zg militie en vrywilligers zooals zg nu zyn niet geschikt voor do zware tank die hen wachten kan Heuler seint uit Brussel De verfiiezingsdag van gister is ofschoon do ofUcieele uitslagen nog niet bekend zgn een leer gioot succes geiveest voor de liberale party Deze wint niettegenstaande do rooeilgklieden welke zg te overwinnen had in verband mot het plaatson der steniineii bji het systeoin van proportionoele vertegenwoordiging negen zetels voor de Kiiinor terwgl zg nlle zetels behoudt voor den Senaat De Katholieken verliezen v jl zetels voor de Kamer en drio voor den Senaat De socialisten hebhen vgf zetels verloren De Katholieke meerderheid van do Kamer vermindert van 2t op 20 stomraoiiHütor had do liberale partg niet knniien wenschen To Brussel on Ostende verliezen de Katholieken é6ii zetel In allo distrielon zgn do liberalen vooruitgegaan Do staking van de arbeiders in de broiiwcrgcn te llnniburg duurt nu al bgiia 14 dogenDe vorlumding tusschen patrouiis en werklieden is er intussclien niet beter op geworden en ook met do kleine herbergiers die hun bier niet tgdig genoeg meer krjjgen kunnen slaan de stojcers op voel van oorlog De arbeiders hebben oen week na hul uitbreken van de staking een boycol afgekondigd digdZelf een socialisliscli blad echter dat te Hambnrg verschynt moet erkennen dal de stakers zich al zeer slecht aan du vour uw toeütemmiiiK geeft i De baron dacht een oogenblik na Alles leek in orde en toch vermoedde hij dat er iets niet m den haak was Zijn sluimerend w inirouwen tegen den man dat door het t onecl met kolonel Rooyaard niet verminderd was ontwaakte weder krachtig en deed hem aarzelen waar indefdaa l geen reden tot aarzelen scheen te bestaan Ihj bc at gelijk vroeger reeds gezegd een karakterkennis die hem zelden in ilen steek liet en deze hi in dit geval waarschuwend den vinder tegen hem op tik weet waarlijk niet wat ik u zeggen moei antwoordde hij eindelijk Dc heele znuk ktmil too overhoedv en om u de waarheid Ie ic tfi ik meende dat mijn dochtrr een andere genegenheid had opgevat ICduards gelaal betrok Dat meende ik ook zeide hij tot gisteren toen ik van het tcgendtfl werd overtuigd Ik moet u ook nog zfggcn liet hij er snel op volgen zoo spoedig mogelijk ovtr de leugen van daareven heenglip cnde ihoe het mij spijt dat tk de aanleiding geweei ben tot dat onaangename tuoneet met kolonel Rooyaard te meer omdat mij later gebleken ts dat de schijn meer dan le werkelijkheid tegen hero was Hei 14 zoo gelegen ik was dwaas genoeg van spijii tegen hem te zijn bmdat hij mi de loef had afgc stoken bij het schieten en ocA omdat ja omd tt ik jaloemch op hem was iVordt vtrv0ig4