Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1904

Donderdag 2 Juni 1004 i o 0428 43ste Jaargang mimm coimmt I teuw8 en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken tttttmn 9 De Ujlfjave dejier ouiant geschiedt dag elijk mof iiili oiidcrin van Zon en Fee stdag eB De prijs pei di ic iiinanden is LA Iraiicu per IMist 1 70 Afzoiiiiei lijkc Nomniei s V 1 1 F Jl NTKN TÏlIrlaon 119 A n V K U T E N T I E N orden frn vai 1 reg els a 50 t enten iedere rej el meer 10 Centen üroote leKeis woithiii berekeml naar plaatHrüiinte Inüendinjf van Advertentiën tof 1 mir des inidd TK Oelegenhetd tot tnnehrtjving van nteutee Uertlnoen Woeasdiigs en Zaterdag Tan S S gar aan bet Hcboolgeüoow l lasten warden dan lltii JUNI gesloten TottaHngiiexamtni begin Juli Ulractenr Dr S 8 H0008TRA 41ecn Qrijs Haar meer WMHHHIHI doot de grgze baren binnen enkelo dagen verdwijnen maakt bet haar glaiuend en znrht belet het uitvallen en neemt do pelletjea van Let buofd weg KiHcbl 0 1 den halt Lonilou P r y I H t on f l fO per flacon Verkrijgbaar In de KOZKNDAAL H 9 by lasattk € al8 ♦ I bel VKIIMCHTINUS MAUAZUN De Avondslep KobbPle bnnrt Tollnr 117 Zyn heden ontvangen een uioole r ollcelle NIenw Hljl liiUiomDH lea llrotiels en Rallonü erder voorhanden een ruinii Kiuio GASKOQKAPPARATEN GAS EN PfiTROLEUlKiCHELS Konig adres voor MSdl üKlI KlHTBKNOüUIUDHk DKN olied en dogeiyk Indien U dan van goed licht houdt is dit nw irnre adrev Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Us en Waterleiding Verkrygbaar in flesschen HO is 73 et I IKS by H H Apothekers en Drogisten X if op het merk AJtKBR F Al KICHTKR i Oo Kotterdam To Uiuua by f l IKiHK Apotheker Markt en by WOLKK Co Westhaven 19 s r = s O O s TIKNDKWKO 5 bericht d ontvanfil TU M pracblige collectie HANGLAMPEN smniidc Lampen Piano lampen ifanglantaarns HDISBODD UJKE ARTIKEEN Kmnil Kofter aiboid Verulkk Britlannia Metaal KNZ KNZ a t l rsk D A BBINKIiAN t Zo Geen Kinkhoest Geen Influenza lni Kinkhoest Inilueiiza Itorsl en l eeiaaiMloeiiiii r binnen den kortst inogeigken lyd te doen gen en neemt onDiiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekend lK ki ooiiile en wereldlwrociiMle Superior BmivenBorst honig Extract M E L I A W T II i Bit de Koninkiyku Stoomlabriek DE HONINOBLOKM TU mSmud H N VAN SCHAIK C iSCHAI DKN HAAO HoSeveranclers HAA Flacons f 1 70 cU 40 cl bij Firma WOLFF Jt Co Weitbaveo 19H flou ii t TBiVArTB JV Kleiweg K loO Gouda E H VAN MII U Veerrtal U 12U te ffou A BOÜMAN Mocrdnekt PINKSK Niiuatrkttk a d IJhI A N ZBSrfEN SchomhoNn i Tn ÏOUKBN Bo i np 1 V WIJK OwUwaii A 8C1IEEK Ilixulreekt l W v EDK Owinmter K tasd HEIJDEN l Rtnuijk P v o 8PEK lUotnapeUe D i o STAK Waddmg run W l A HOLST Waddinqnun M KOLKMAN Waddingnifn P A os OltO T Oudmaltr J o JONUIl Omlmnttr J P KASTELKIN PoUbrotitrdam l UIKKUlt te OmKlinp Directe en finale verdelging binnen uur in de gi oot8te staUen van Vliegen Maggen Kotten Mieren Vlooien Rupsen Uorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van lais by Kundve Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderliokken Vogels Vogelkooien Volières Holen Abrikoaen Perziken en verdere Vruelitboomen en Hroeikasten en nog meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadeiyk geurig niet hindoriyk de gebrniks annwyzing geelt inlichting omtrent ds boeveelheid op alles toe te passen MMhlDaal Spuitje mi t eoii Kdvulila KUS f l SO Wr itiil AriunJorhjkg HU8 t 0 0 Enu SPUITJR f o so Kt ti KlHHtitflten Spui vf inxil DOOZKN O on SO rant i iikj wi 1 Ill O unjf en oiwchniielijk Zotverings vet N ontvAogst vna poitwiisel ft 40 oont of 9 MMtiog li fc cent wordt U en mons urdoifl iiivoriig vet Tun 00 yram iuoKU ondtm R ïh mti doonjoa i eent Allü mitt gütiruikianuvryting aanbevelingvu ii nltt iton Ttlgl IWH llltluiE villi puttaepj M A 1 tWUtllflMIfltwlHK 1 Wut hfioxer tUii lie irijt irunit hol vurlno ilii lor post pakkilitoorli tneliwiioKyk vorwuil B Ftir huif I of moor Kito t il ilii potiitar luimlur in pry vor Ai tit en immt dudohjk il p ii W f ii int gtoiiffil l ftnr ailo linMifliroml n Ook uiifitillMnr u li t e U k i liPHiiiI ri lieid kh mchtiR li itj iMin ft wrht n kKth Milm uu rou ii en wimdoii ittrakh id m stukuiiiiigi Itij ifortworinKi ii winUirliaBibn en vwten hij schurft diiuw wonn Bij hraiid on tnij wonden en vurxwaringun voruicht bet vul ni t fttloon nimir door direct liiurmwlu to snuTon voorkomt mmt hloMlvürgifli ng en kond vunr et por du09 fi tuks 60 cent grooto doot lOÜ gram O umt Ook rerkrUsbftar bU A DROSf Korto Tiendeveg D 4 Café llARMOIIir Markl CiOUPA SPKCIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEINERENS GEiRSTE ea 7 in af hedsn ook OEQItTAk FUSNEE aus der Actienbrouwery zai Pilzen V Aanbevelend J WOUPCIVBCIIC ADVMTMTIM in Ue Couranten wor len aang enonien dt or het Advertemie Bnreaa vu L BUIi kMAN MmN Ontyangen alle oorten St HOENWERK voor liet a s seizoen alsmede wit en gry DAMES m KINDEBL AABZES en LAÖE8CH0EXKN in het MnlbniiMiiL h Srb eii cii Laarzniig nya ijn KLhIWiil K tegi novcr de Kleiwegsteen AsBbevelfnd C SUITS Alle reparatien en aangemeten werk raiSBEFOTTMTIEE HeH wftrdt vcrzovh op t MKRk telcftru UIT ttJCT MAOUiJN TAM N KAVEI SWAAY loms OORINCHEH Deze TUKEEN worden afgelererd io verzegelde pakjes vau n Iw 11 en hal en een A otu met vermelding van Nomoier en PrvJ voorzien an oeveostaani Merk volgens de Wet gedepo neerd i ich tot de uitvoenu van gevfri e orders sanbevolcude 1 c niji voorheen J BBEKBAAKT Lz Wie zeker inu wii d Kcht CÜUtl CsVao te ontvangen limxaJ i utull 8D Da ïole priefiKiiiiiBgen ia don omJiil gekomm oiiileï dei naam de litvindera Dr MiohiMtUii verraanligd 0 de b U umUiiea fu het wereldbercsmde fHabblistieiueat van 6übi StoU rmok t Keulen ilicht J f TQieg elIs Cikel eacao in vlerkanton btwen Deze Eikol Cacao met raolk gdiookt eoae langeLame gezonde drank voi d i lgk gebruik eon 1 2 theolepela van t paxlcr voor een kop OliooDlaftj Ale gencüskrMubfif o drank bij gevW van dun hou Bloi jita met water ta februiken I V rknj bakr b do voorcaamata H X Apotbekars ec Oen Talïettogra f wl cii rjjr Ifedcir Juflus niattenklgdt imnterdam SalTcistraat 103 é leM onou rlriiflin r ir Ilr l ioliiTj iiollicküud UilV tBACBT SUXSa UIImii M ltl mtt Imtlunierb tot vrtortdurfiide r i lioal i eo zekere genezing van alle zeil de meest jiardoekkigi gennte tiekteit vooral lutstaau diioi aldwalingea op jeagdigiii leettyd J olale ifeiiezing au elke zwakte Uleei ï iicht Renauwdiieid liooidpyn Migraine Hartklopping Masgpyn slechte spusverteriug Onvermogen Impolenz Pollutione enz Uitvoerige prospectnssen Il IJ in e h n 1 11 a 3v ilubMtiliwili n n Oenlra l P p8t Matth il Veste üsltbo mma 1 pull M Uëlian fc aottanlan j Ilsppet Vtimvenbsgu I lUirnnu de Jong f Cia Buaarü W lf Jo f ouda I oa bü alle drogistaa OPM P o IKE OUDE A SCHIEDAMMER GENEVEE JUerki NICiHTCAF ï Verkrijgb i r hij M N B PEüTEllS Jz AU hewya vu aohtlieid is oaokoi ea kurk steodi roorzi B vaa dan aaasa darFiima P HOPPC 1 t BM tMtt n al i Éi l i l yxn m i klMli n tmmiaddil voaTB a vooral daam n KladtTKlftisw sdtArrntaarvaaC I liMrftCa xr ArrrtArarvaiiC I UlIsrftCa 11a iiatk Mr 14 7Mm Mti iei M irSi 1 1 KEXI ISGEVIVG BÜRGKMKESTER en WETHOUDERS nu U H D brengen ter openbare kennis dat alschriJlen van de pioceshcn verbaal betreffende de stomtning ter verkiezing van 10 leden van de Kamer van Arbeid voor de bonwbcdryvon zün aaiigephikl in den Koiten Groenendaal alsmede dat geiyke iifschriflen op do Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage zgn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan wolden genomen op lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uar Gonda 31 Mei 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd K 11 MARTEN S Do Secretaris BROUWER Bullenlandscti Uvcrzicbl Reuter seint uit Tokio Du Ensscn ontruimden haastig Dalny ia pogingen om de stad te vernielen veroorzaakten geen groote schade Japansclio verkenners melden dat meer dan honderd kazernen en opslagplaatsen bescb igd zgn eveneens het station en de teleèrnntbnreaix Twee honderd spo irwngens warden onbeschadigd gevonden De Russen vernielden een groote kade en versperden den loegajig tut de lin ven met stoomschepe die zg lieten zinken De pieren zyn niet beschadigd Men meent dnt het leger van Okoc onmiddeliyk Dalny zal bezetten fiettter seint uit Tsifoe Cbineezen die dezen nacht hier aankwamen berichten dut de Japanners den 29en dezer Dalny büzotton zonder tegenstand te ontmoeten Later telegrhm 500 Cbineesche vluchtelingen zyn uit Dalny en Tallen wan hier aangekomen Hetscbynl dat de Rnssen den 20en Talienwnn verlieten en naar PortArthor vertrokken nadat zg alles in brand gestoken hadden wat den Japanners van nat zou kunnen zgn Roevers namen daarop bezit van de stad den 26en verlieten de Rnssen ook Dalny na do bureaux van den spoorweg en drie koopvuardyschepen vernield te hebben Sommigen beweren dat de Russen de kanonnecrboot Bohr en drie torpedobooten vernielden maar anderen verklaren dat deze achepen naar Port Arthur zyn ternggekeerd De dokken en pieren zgn niet vernield De FEVILLHTO W DE VEB0R6EN SCHAT 45 latuuchen ik zie eigenlijk niet In vasrorn ik althans mijn eigen rechtsgeleerde met in hel vertrouwen lOU mogen nemen Ik heb enkel beloofdde Aiak niet te gullen uitbazuinen Rechtsgeleerde zijn per onen van vertrouwen merkte de heer Quest leukjes op Zeer zeker ja I En natuurlgk is het allereer ook in hun eigen belang den mond te houden Ik kan mij dus jp nw bescheidenheid verlaten lOogetwijleld antwoordde Quest Nu dan ik kan u mededèclen dat Eduard Coaters aich verlootó heeft n et rtiijn dochter Hij u I09even hier geweest om mqnc toestemming te vragen die ik hem niet heb geweigerd aangezien ik niets op het jonge mensch te zeggen weet nieti hoegenaamd De eenige bepaling die hij bfdong en tlie mij onder de gegevcne omstandiRheden niet onbillijk toeschijnt is dat de verloving met het oog op den gezondheidstoestand van lijn vader nog eenigen tijd onder de roo Wijve Dit heb ik hem moeten beloven Bij dete medcdeeling was de heer Quest volmaakt kalm gebleven üeen spier in het gelaat had sich vertrokken AUeen blonk in cijn oogen een zonderlinge glans Zoo aoo U ictde hQ dat it inderdaad belang roovcrs leggen den inwoners van de stad een schsltiiig op Den 28e werd oen jonk na eor t in br ind te zyn gestoken door roevers in den grond geboord 50 t hinee en verdronken Tolgcns otgciccle mededcollng van don generalen stal te Petersburg grepen do Japunneis in den avond van den 27u by Tsjaogo nuordwestelyk van Koerandiajisian een lioep Kozakken aan Deze trokken wegens het hevig geweervuur vnn de Japanners terug niiar den Tsjiiuliu pas en later nog 16 worsten meer westoiyk naar In den morgen van den 28e vcrschi nen de ïapaniiers met infan eriü en artillerie by Ainiamin en openden het vuur dal door do Kozakken beantwoord word De Kozakken trokken in goede orde terug naar Siamanlsji zy verloren 2 officieren en 7 man Den ilOo rukten do Japanners dour de Kozakken bespied naiir Saimanlsji op s Middags had bij Wafangou een gevecht plaats tusschen Russihche cavalerie en Japunsehe troepen met milraillen i s Bereden Russistlie sotniPn grepen het Japaiisclie eskadron tu de linkerflank nnn en hakten deze bynu geheel in de pan Het voornemen van do Japunsche infanterie om de rechterflank der Russen oiu te trt kken word verydeld door bet vuur der battery De verliezen zyn onbeduidend Vier kanonneerbooten twee lorpodojagers en twee lorpedobooten oergisteioclitend by het aanbreken vai den dag door admiraal Togo naar Port Arthur gezonden hebben daar onder het zware vuur der knstbatteryen oen zorgvuldige verkenning bitgevoerd Zy ontdekten een nieuw Russi cii zoeklicht on een o twee nieuwe forten op het voorgebergte van Lunti sjan Knnonneerbioot no i werd door een grnyaat getroffen Ken onderofficier werd gedood drie man gewond een kanon beschadigd de andere booten ontvingen geen letsel V fle Chronicle beeft een bericht van deii 29en gedateerd nit Tokio dat 10 000 Russen In jonken de Lianrivior yn opgezonden tot aan Tieling 50 niylen ten N O van Moekden De Rnssen zgn bezig de rivier benoorden Nioetswang van bruggen te voorzien Men verwacht dat de aanval op Port Arthur omstreeks 15 Juni zal aanvangen De oorlogscorrespondenten zullen don lOen Jnni Tokio verlaten om lydig aanwezig te zyn rijk en heugelyk nieuws ija hernam de baron En dil is hel wat ik bedoelde toen ik zeide dat er in het vervolg geen interent nieet zou te belalen vallen want Costers heeft mij vefltUard dat hij de schuldbekentenis voor zijn huwelijk in het vuur zal werpen Waarlijk zeide dt heer Quest fu minVler kon hij al niet doen I Ik geloof dat ik u va n harte mag tukwenschen mijnheer Van Horen i ulk een uitweg om van een drukkenden last ontslagen te worden opent zich waerlgk niet voor iedereen Het spijt mij maar il moet naar hui daar ik aan mnjti vrouw belootd heb vroeg terug te komen Daar de zaak nog onder de roos moet blijven zou het zeker voorbarig voor mij zijn indien ik nu reeds uw dochter ging geluk wensctien 0 ja zeker i Geen f oord er van voor het oc nblik nog Geen woord er van hoor Wel thuis 1 De heer Quest stapte m zijn wagentje en reed huiswaarts met een gevoel dat zich niet gemak kelijk laat beschrijven Zoo had dan het uur der wrake voor hem geslagen Hi had tijn kaarten uvtgespeeM en had gevonnen Zijn vijand was in zijn hantl Hij keek om naar de trotsche torens van het adellijk slot en bedacht hoe die nafir alle waarschijnlijkheid hem touden toeb hooren voor het twaatt maanden verder was Vroeger had Ifij gewenscht het goed aU eigenaar te bewonen jloch thans verlangde hij nog skichu de waarde er van het geld Met die som In zijn hand gevoegd bij hetgeen hij reeds beaat i tiij een rw man by de inneming dor vesting die omstreeks den 20t n wordt tegemoet gezien De Petersburgscho correspondent van de Echo do P iris deelt op gezag van een generaal die van den toestand te Port Arthur op de hoogte is hot volgende moe Ue Ruesen hebben drie divisies d w z HO bataljiini elk van 1000 man onder bevel van dü generaals Koek en Smlrnof Daarby komen nog zes bataljons viistingaitilleiie ongeveer l iOO kozakken en 80 K inatrozeu Behalve door de vuoruitgescliovoii verdedigingswerken waarvan Kin tsjon de oorsto linie vormt wordt Port Arthur boscbermd door een gordel van versterkingen meer dan IS kilometer lang en met een fort op eiken kilometer dus 18 in t geheel Deze versterkingen hebben iuyne i en prikkeldraadvei i erring n Het gevaar is alloen dat de Japanner vnoi wie du vermeostering van Port Arthur onbeiekenbare moreele zoowel als militaire gevnlg n zou hebben de vesting lallen bestormi n mot oen leger van 100 000 tot l 0 0 X man en om tu slagen daarvan desnoods 10 tul 40 K10 m ii zullen opofferen Anders zullen zy Port Arthur nooit in handen krügen wiinl de tu I is tegen oun blokkade van tien maanden bestand Ook over Koeropatkin kwam men te spru ken Do zegsman van don correspondent der Echo iii Paris zei op dit stuk o a Ik weet niet of hy zal oprukken Ik kan u alleen vertellen dat toen de Tsaar hut telegram kreeg behelzende do inneming van Kintsjon hy a in Koeropatkiii seinde of deze zyn veldtoclitsplan niet ging veranderen Do generaal antwoordde dat die gebeurtenis geen invloed op zyn plan had liet verlies der stellingen te Kin tsjon was zeide by voorzien Kóuropatkin kan zyn opmarsch nog niet be onnen zyn Hy heeft 100 000 man teliiaojang en ji5 000 te Moekden Hy zalwaarscbynlyk de lapansche achterhoede a invallun die uitgeput is door do gevechtennaby Port Arthur terwyi genoraal Kondratowitsj dio naar Liao Jang oprukt het legervan generaal Kooroki in bedwang houdt Met de voorspelling dat er een reeks reusachtige gevechten op het schiereiland tuf achten is besloot do nietgenocinde autoriteit De Duitsche predikant Stiicker een tydInng bofprediker van den Duitschen keizer en bekend als lid van den Ryksdag heeft een manifest nitgevaardigd waarin hy de protestanten in Straatsburg aanbcvcolf te wezen en hij had zijn plannen voor de tuekomst reeds gemaakt Van zijn vervoigster Kdithhadhij den taatiten lijd niets gehoord zij Irtk uit hel veld ftlesUgen doch hy wist wel dat dit niet lang duren zou Van lieverlede zou haar inhaligheiit de overhfind krijgen over haar vrees en tij zou hein jeer beginnen Ie vervolgen Met het uociOp dit H j wilde f aar nu had hij een besluit genomen liij wilde groote zee iicheiding lalen maken tusschen haar en hem Zoo hij maar eenmaal d i t geld had sop h j in Amerika een nieuw Icverj gaan bc mnen Hij wdA daartoe nog niet te oud en raisichien zou hu op Bic wijie ontslagen raken van de zorgen welke lOt dusver ijn beiuan zoo vreugdeloos haddeiji gemaakt Indien I tella met hem mee wilde des te beter Zoo niet l j kon er niets aan SSoen Maar indrïn zij meeging zou er eerst een ver zoening m tert plaats hebben want toóals eij thans met elkaar leefden was het geen lexen Toen hij thuis kwam stoud de koffie op de tafel aan welke Bella reeds plaat genomen had Zij w s aU gewoonlijk in het zwart gekleed en zag er allerliefst uit dcch haar mooi gezichtje was betrokken en bleek en zij had donkere kringen onder de oogen wist met dat e te huis komen zoydtt zeule lij Er zal nirt vee te eten ïijn vrees ik 0 dat ii minder antwoordde hjj Voor mij alttj l nog wel genoeg Zeg eens Bella ik heb een groot nieuwtje voor je ► ZooP vroeg xij terwijl tij hem scherp aankeek want er was in atjn toon iets dun haar aandacht trok haar argwaan wekte Ja Je vriend Ëduard Costera gitat tV i wen nttl steinaieii op den nltramontaanschen eandidaat Dil manifest wordt in do evangelische i iers in Ouitschland zeer ernstig afgekeurd e Rei hsbolo zegt Hel is in theoiie volkomen juist dat evUngehselio en katholieke hrlsleiien moeten samen gaan tegenover het ongeloof du tegencandidnat is de isruollelisclin advocaat Hlumenthal Maar wanneer men zivit op welke wyzu een katlioUeke bisschop in de Kamocker kerkhofquaestle legen do protestanten optreedt don dringt zich toch de vraag op of aan een eerlyk b itdgenootseli ip tnssclien protestanten en katholieken kan wó deu gedacht Nn heeft de kalliolieko eandidaat de heer Hanss zich in die kerkbofqnnpslie aan de zyde van bi schop üenzler geplaatst en hel is dus niet te verwonderen dat evangelische t hristenon het haid vinden don raad van Storker te volgen on op dien eandidaat to sletnmcn Het ware boter geweest zoo Sticker niet voor Hauss was opgetreden inijar onthouding bad aanbevolen doch het bestu zou geweest zijn zoo hy zich met de quaestle hoelemaal niet had bemoeid Nu het optreden van den predikant Stacker op za lk een wyze door een onverdacht prolostanlscli kerkilyk bind wordt veroordeeld en tevens door dit blad wordt ver klaard dat samengaan tusschen katholieken en evangelischen by de stembns wanneer het eer katholieken eandidaat geldt onraogelyk is moet dit wol indruk maken op hel protestantsche deel van het Diiitsche volk De gehcele stryd tusschen Stöcker en do Helchabote is vun denzelfden aard nis die welke hier te lande tussch n de antirevolnlionnairen en cbri iteiyk historiselien gestreden iii Maar hot schynl dal in Dnitschland do tegenstanders van Slóeker krachtig genoeg zyn om stand te kunnen honden Hoewei de kansen van Rooseveil om by de a s verkiezingen tot president vair du Vuree nigde Staten herkozen tu worden zeer gunstig seliyiien te slaan niiig echter de beleekenis van de unndidaluur Parker niet worden ondi ischal Judge Parker do man der Deinocraten geniet de ruptit ilie van onkroukbaar iingistrnals ier oon en Is voor vele Amerikanen wicn do imperialistische neigingen van Roosevelt niet iiecht bevallen de aangewezen persoon Do populaire ondpre sident Grover Cleveland hoeft zich uilgosproken voor de randid ituur Parker In de Hongnarsche delegaliu heeft Graaf Ida van Huren Zij werd bleek nis de dood en drukic haar handen tegen het hart ah had zij ccn dolksteek ontvangen t e baron self heelt t mij gezegd ging hij voort zijn blik meeiloogenloos op hjiir gelaat gevestigd houdende Zij leunde achterover en scheen in zw ijni te vallen Doch zij wwt haar zenuwen nitu ie bedwingen Met de uiterste inspanning rirliKe zij zich op en dronk een glas wijn leeg tiat bij haar Op tafel stond f At heb ik verwacht sprak zij langtaam Je berioclt dat je het r reeMj hebt amwoorddt Quest kalmpjes Toen stond hjj opfdraiiiüc de ftc ur op slot gtug vj haar aiann on zeide Hoor eeni IWIa ik weet v in je verhoiftlingtot E luard Costers alles af Ik heb er T ewijzcnvan maar tot dusver maakte ik laarvun geen gbruik omda Ik vtK r aK dat mijnheer ten Totte geiioeg van je krijgen zou en je zou laten zittenvoor een andere vrouw en dat zou mijn beste wraak wezen Je l ent al dien iijd vyor hem niets anders geweest dan een ütuk speelgoed het licht innige schepsel waarmede hi zich n zijn letligeuren den itjd verdreef Zij dttiktc haar hand weder a i haar hart loch zeide nieti