Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1904

Vrijdag 3 Juni 1004 438te Jaargang No 04S0 mimm mmmi Sieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IrlrlnoH n H9 ADVERT § N TIEN worden gepl taUt van 1 5 regela è 50 Ccntsn iedere regel meer 10 Centen Jroote letters worden Iterekend naar plaatsruimte nzendkig van Advert ntiën tot 1 mir des iiiid l Df Uitgave ilezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franeo per o t 1 70 Afeonderlijke Nonimers VIJF CENTKN iiïK m D LaitcnantKoloncl GBrnlzoeniit oinmiJndsnt te Oouda zal p WüESHDAti 15 JUNI VMH de middngs t n twaall nrc ten ztlnen bureele Varlduamaritt onder nadere goedkenring van den Minister van Oorlog in het openbaar aatibesteden De li verinf van pl in 350 Hectoliter AarilHpp lcn pediirfinlc hot tijdvnk vnii f den Kin Juli ot t n met leii 31 n Octobor 1W04 U n bc Imw Vp van i o Htddafenine iiapp in liet fnrnizocii Gouda Ï D voorwoardiM van levering van 6 Fe bruiiri ÜMIII viirdc iifdeeling no 140 z jn tcgin twiniig cent per eiempinnr verkrijg baar by dn Firma Oi liroeders VAN CLKKK te iClrnvenhage Verdere inlichtingen botreHendo do Ifvoring kunnen b j den l Lnltennnt Kwarliermeester worden ingewonnen Jouiii 1 luni mu Oe Loilenant Kulonel voornoemd 1 II HAKKINK Gevestigd 9 J P fiOGAR ARTS voor Huidziekten Wciktokaife M34 Ti nut In de Krngerlaan HEERENHUIZEN JPCII Grijs Haar met TUIN O Ku nors ruime Warande Keuken en Kelder voorzien v in Oaa en Waterleiding Dirert te aanvaarden Te bevragen TUKKMAKKT H 58 f B m meer WnL B liOniluii WIVÜHH duet de grgze haren binnon enkele dagen vordwUnen maakt bet haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt do pcUcIjes van het hoold weg Kiarht op den huls London 1 r Ij J en 1 90 per flacon Verkriigbaar in de ROZKNDAAI M ü by Izattk € al § Papier jÊ mol Jt UüA In hul vllu iniTINiiis MMruijN üe Avondster Dubbele buurt TelJnr 117 Zyn heden ontvangen een mooie rollectle Nieuw Styl liasnrDumeiilen yruieüi ei BailoiH Verder voorbonden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS KN PfiTROLEUlKACBELS Kenig adies voor UAS JI K1I I HTBKNUUDiaililh DlilN soiled en degoiyk Indien II dan van goed licht houdt dit BW irvre adreii Aunbuvelend M M V lM AftülOKger vitn Üah on Wftt rleiding mF i x ii I I n bMto aawAaMymm m f iDAkkilykiit p Mtnnld4tl voor Hmtm 1 vooral damei n Klndtnabotawirtl iB it Appretuor v n C M MKHar 4 te Icrlla lMtt Slr 14 M nlt o 4 Kl w owm n fnbrtcktmirk rtrnkMr ky Imtw Wtart M ri l uNw ir ii tWvMwaaif lanrHi 0 l ky Ivir De rifludsche Papicrstucrabrick zal niulor dezelfde naam eii op dezelf le voel oorlftexcl worden door den oiider releekende M CROflMELIi JOHDA 1 Juni IWM lie ZeMionde ir ole hëncëloschë verloting Trekt Zaterdag 18 Juni 1904 in liet openbaar te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTK Op iedorc 30 loü ii 1 prijs 3334 prijzen IIOOKI l RIJ S lOOOO G ia izi Coa a ta a i te3 L 2f prijs iCMMt iiildf n in JDMlanU n 3e ijrijs 1 H 0 tililen in ontan fn 4 prijtt 500 iulijcn in onl iiifun Voort Piinrden Kontru Vnrltenu Hrhupeu UIJifMei NaalmnchiMeH lUettbeltw UuUhouileti e Artlhden t iiz fjix Prijs per Lot f 0 50 p f 0 65 Verkrögbuar bg D 1 lANSKN te Hengelo Ueld die ook Agenten aaiintelt Verder bg LOUl S Bl SMCHOP Sigarunh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONÜKNEKL Oostbaven B 7H B I KAAHTKOl Lnnge roenendaal 1 123 i JOH m BOKK Lz Hnzerswüudo Dorp A BODBOUM IJsselmonde een Kiiilihoesl Geen Intliienza Om Ikiiiklioesl Iniliienza Itorslen lkeelaan l eiiin r binnen den kortst roogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van oude bekende bekiuxindo en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honig Extract M i i I A iwriii uit de Koninklijke Stoomlabriek DK HONINQBLOKM TM H N VAN SCHAIK C DKN IIAAO Hofleveranciers Plaeons f 1 70 et 40 et b j Firma WOLFf t Co Westhaven 19H nm la A LATlStlSTKlX Khme K loO louih E H VAN MlLti VeersUl II I2ü te m la A BOUMAN Sloordrechl l INKSK Ninvtrkirkad IJmI A N ta ZKH4KN MmmAeren J Th TOKKBN teni y B T WI IK hulntarr A SCIIEKIt HaasIrtchC 1 W KDR Oiulfwater h va ukr IIKI IOKN te Hmmji P v n SPli K HoermpeUe D f o ifïMi WaMingmfn VVed A MiiIiST yi ad ling$vfm M KOIKÜ lmMai Jinotvttn P A uk UK T hJewatrr i D JONUH OwUntttUr J P KAHTBLKIN PokhrMtmlam i BIKKEK te nwio 99 € afé ilARIHO lE M rkl ftOtJBi SPKCIALITEIT IN Ê Echt Munchener towlibrau HEINERËNS GEKSTE m 7U1 af heden ook OEQINAL FUSITEIl U8 er Actienbrouwerij zuni Pilzen A nbev l nd J WODDEllBCIIG ADVERTENTIE in aUe Couranten worden aaiiji eiiunten dlwr het Adverleiitle Biireaii vai A BRItVKNAIM ZOOM Telephoonnet Gouda lier jnar voor per Abonnement 4 1 ceelen binnen een kring van K M 1 geleg n inle en nnib rlioiid o it tis Het nel in aangi sluton aan hrt Ryk IiiUreommunaalbnrean Op 1 Mei 1904 142 verkregen aamlui tiagon Contracten en voorwaarden verkrijgluar aan het Bureau ACHTER DK VISCHMARKT SpAlN CXPELLCf Verkrggbaar in flessclien Itll et T et en 1 I VS hö H H Apothekers en Drogi len ƒ o l liet meile IJ KBU F AD BICHTKU Co Eotterdam To Uoi Di by C LUiiEH Apotheker Markt en by WOLKK t Co Westhaven 198 i Wte ker nju a u Ecktn Ejkel CltVao te cntT ui on Umahn 1 ysteli en n vele ra i nilBgBn ia den iiandel gekoiuoi obder Jeb num dea Jitvindera Dr MiohaelU vervunligd p de beste KacLines in het irereidbefoemde fttabbliesement van Oebr StoUvarok t Keulen iKhc J pT121cfeaeIlV Bikcl Cacao in vierkanton bmuoa Verkrijgbaar bij de vooruaoata H T nel Deze Eüol Caca x ajet melk gekooirt eem aangename p ji r l draak o r da f lijk ol gebruis n £ i J ttealc xlg van t pujder voor een iap Cli otUt Al geneeekrarbtige drank by g vil van diarihoe iiothts met watei t gekruiken Verkrijgbaar bij di Apotbektrs er Prii o u U 9Ó 6 436 OwioraahtrteigrawooKligw roer Hedw and lulius MflttenklMlt itaiterdam Kalveibtraat l iX i Ontvangen alle soorten SCHOE NWEHK voor hot eiioen alsmede wit en grö DAMES en KINDEKLAARZKN en LAGE SCHOENEN in het Mr ibnibiitdi Schm ea LaaneBmagaiijii KLhIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SUITS Alle rej Aratiën eo aangemeten werk t Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In ollreet geichlMerOe r treilen l elm$mrs B gaerlt Zjj geve kracht en diepte di namakers niet kunnen bereiken Hen overtnjge tioh geen imitaties voor de eehie te ontvangen Ueill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel 0 BOOABRTS Co Agent voor GOUIÜA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zijn aa Dr k mb A BBINKUAJi it Ü lSE i lS iFAI G I RrCmiNCRN WEI KE GEVAAR SCHADE OF IITNDER EUNNKM VRIUWHZAEEV BURGEMEESTKR en WKTHOUOKRS van GOUDA ieiien art 8 der HINDERWET Doen Ie weten Dat door lleeren Gedeimteenle Staten tier provincie Zuid Holland by hunne beschikking van den a4 30 Mfi 1904 G S no 78 1 aan het bezuur van den Uontpolder in Schieland vergunning IS veilecnd om op de kasdasirale per ceelen Gemeente GouJa Sectie F no 451 en Sectie E no 26 een stoomgemaal ic stichten tot bemaling des poldcra bestaande uit een centri lugaalpoinp m beweging gebracht door een gatimotor Gouda den 2 Jnni 190 4 Burgetiieeater en Wcïhouderi voornoemd R L MARTENS De Secretaris BRUUWKR BulteHlaBdscli Overzictil Volgens een telegram van generaal Kooro patkine van 31 Hei aan den Tsaar is in du omgeving van Pengwangthjeng alles rustig Hinsjuu is niet door de Japanners bezet Langzamerhand begonnen de Jnpiinsche troepcnofdeelingen uit hut Sedsihu dal en uit Lalidsaipoeda in oostelpe richting terug te trekken Den 30en Mei rukten twee lapanache comiiagnieen met 30 dragonders naar Oeluhi op den weg naar Takoesjan op Zj beproefden van uit den linkerviengel de Kossische voorposten om te trekken dit werd echter bijtijds door de voorposten bemerkt In het daarop volgend gevecht werd een Kozak gewond Een Japanscbe troepenaldeeling die den 30cn Hei een gevecht leverde tegen Russische cavalerie hield op vier wersten afstand van het station Walangoe stand en begon haar stelling te versterken Een verder oprukken der lapanners van Saimadza naar den Foensjoelinpas is niet waargenomen Ken telegram gisteren door generaal Sacharof aaa den generalen stal verzonden meldt Naar de commandant van de Russische aldeeling in het gevecht dat den 30en Hei gevoerd werd bS bet station Wafangoe bericht hadden de Tapanners ongeveer 3 bataljons infanterie in reserve Aan Russische zijde werden 3 man gedood en 32 ge FEVILLETOX U VERBORGEN SCHAT 46 Hij echter ginx voort t Bella ik deed er verkeerd a D 4Je legen je lin te trouwen y maar dit neemt niet weg dat ge eenmaal mijn vrouw sijnde je gelofte tegenover mij niet had mogen breken Nu hebben wq beiden om venlientk Iood gekregeOf eerst ik door uw ontrouw en nu gij dtw de fijne Maar ik heb je een voorstel te doen en als je verstandig bent tal C bet auuiemen Iiaat hét verledene tusichen oa vergeten lijn Vergeef mij dan lal ik jou vergeven en we sluiten vrede zoo niet terstond dan over een pocMy wanneer je over je leed w t hïen mU lijn en dan trekken wq samen weg van ij Eduard Costers en Ida Van Horen van Honhara en Boid ham om in een nieuwe wereld een ucuw levna te beginnen eo soo mogelijk het no eens goed te hebben met elkander Ükeek hem aan en schudde treurig het hoof l TwMmaa trachtte liJ te spreken en tweemaal weigerde haar stem Eindelijk kwkme de woorden hur over de lippen je begrqpt mij nict eeide Het is xeer vriendelijk van je en ik ben efr dankbaar voor maar je begrijpt mü niet 4k 1 mij over de dingen xoo maar niet beenxciten vat ik nraaal Kuü beb dat kan ik nooit mew ongedaan wond onder wie 2 olScieren De verliezen der Japanners zgn zeer belangrijk Ken Jnpnnscli eskadron van het 13e regiment word in een gevoclit van man tegen man bijna geheel vernietigd een ander e skadron dat het eerste te hulp kwam leed grooto verliezen door het vuur van de grcuswacht en de aldeeling vrijwilligers Na bet afloopen van het pantscrschip Lothringen te Danizig heelt prins Hohcnlohe Langenburg de tadhouder van het rijksland in antwoord op een In dg zaak Dreyfns die thans voor het Hof van Cassatie te farjjs in onderzoek is heeft een der leden van dat Hof een belangrijke ontdekking gedaan die geleid heeft tot de inhechtenisneming van een officier van het ministerie van oorlog d Antriche Uit feit toont hoever de geest om te knoeien en vaischheden te fabriceeron zelfs no na tien jaren nog in het Fransche legerbestuur doorgedrongen is ondanks het optreden van een chef ais de minister van oorlog André die ziJn best datot om de waarheid te onthullen Oe rechter Athalin die belast was met roaken iet e ik heb dien man Iwlgehad en bij gevolg kan ik onmogelijk tot jou of tot eenigen anderei man lerugkeeren Indien jij het verlangt wil ik met je leven zooals tot dusver en zelfs mijn best b en om het je dragelijk te maken Maar meer kan ik niet beloven Bedenk je nog eens Bella I hernam hij bijna smeekend Ik weet wel dat ge mij nooit voor teerhartig veraleten hebt Maar een ding is zeker ik heb je altoos lieftjehad en ik heb je nog lief waarachtig hef en ik sal een goed man voor je zijn als je my wilt verdragen Het is erg goed van je seide lij maar het kan niet weun Ontsla je van mij en zoek een andere vrouw als je lust hebt Ik ben bereid de straf te dragen voor hetgeen ik gedaan heb Nog eens Bella beiin je wel Weet je wat voor een man het is voor wien je je leven wegwerpt Niet alleen dat hij je verlaten heelt maar weet je boe hij Ida van Horen Itftijn macht gekregen heelt i Hij heeft haar gekocht Gekocht heeft hij haar mo goed alsol hij naar de markt was gegaan en een prijs voor haar betaald had Onlangs heeft de oude Costers het goed onder den hamer willen brengen loodat de baron op straat gezet zou zijn Wat deed toen je minnaar i Hij ging na r het meisje d hem haat en verlieM is c kolonel Rooyaard en zeide tot haar Als ge belooft mij te trouwen xoodra ik u vraag dan sal ik geld tien te vinden en de huid overnemen En daarop heett zij toegeajagen om haar vadets wille En nu nu hij zicrflpü vandenliala beeft geschoven h hij haar konOeli opeischeJ Dat de zaak Ik begryp niet hoe je trots pfnie bet onderzoek naar de getuigenverklaringen van zernnschi voor den krijgsraad te Rennes en daarvoor een onderhond wilde hebben met den chef van een der bureaux kwam juist op dat bureau aan toen d Antriche bezig was in een der boeken verande ringen en radeeringen te maken Verlegen antwoordde de otflcier op de vraag vnn Athtlin dat hiJ ala getuige opgeroepen voor het Hof van Cassatie do boeken met zijn verklaring in overeenstemming wilde brengen B j het vorder onderzoek W rd een brief van kapitein Fraii ois gevonden die vroeger deel nitmnakte van het spionnage buroun van het ministerie deze brief was een antwoord op een sciirijven van d A itriche wnuriii Fiancjois tol vooriiclitighcid werd aangemaand daar het Hof van Cassatie de zaakCzcriiuschi nauwkeurig zou onderzoeken KnpHein Franijois antwoordde dat hg om ioker Ie gunn alles zou ontkennen Officieel woidt d utricho beschuldigd door vervalsching van hoeken on sehritiuren te hebben willoii verbergen dat ü i Oild fnincrt Wiiren besteed uit de fondHon van liet mini sterie om de getuigen Yernuschi en Saint ijerain om te voopcn lüit t proces n lodens het te Rennes D Autricho beroept zich op de bevelen vnn zijn chefs bij den generalen staf Het gelieele geval toont dat do vervalacIUags manie en do znclit liewijzcn voor du schuld van Dreyfus te mnkon nog stecd voortduurt Het Hof viMi Cassatie zal moeite hebben om in dien Anglasslnl eenigo orde te doen ontstaan Do Morning Post trekt handig party van den loop van do gebeurtenissen in DostAzii om de gebreken van iot Kngelscho logerstelsel in het licht te plaatsen lapan zoo zegt zy in een hoofdartikel behartigt de lessen die Duitscbland in 18 i en 1870 aan de wereld gegeven heeft In Dnitsebinnd heeft de generale staf van Japan zyn licht ontstoken en do leerlingen chynen hun leermeesters opzy te streven Kn toch zonden de lapanners wanneer zy do wyshcid erkenden met welke velen hier te lande tegenwoordig do wereld willen voorlichten eigcniyk in het geheel geen leger hebben moeten vormen want Japan is immers oen eilnndenryk dat naar men beweert aaneen vloot alleen genoeg heeft Japan is het echter niet eens geweest met die opvattin Zyne s taatslieden beschouwden den oorlog als een m gelgke en zeer ernstige gebeurtenis en legden hun landgenooten den last van den algemeenen dienstplicht op Zy tegen opkomt iJij den hemel ik zou den vent vermooiden 1 Zij keek hem zonderhng aan Zou je zeide ty ieen kwaad detfkbeeld Ja het is een nietswaardige I Waafom voelt men liefde vooreen nietswaardige l Maar zooull men gezaaid heelt zoo moei men oogsten Dit is nu het einde ol het begin van het einde En hiermede Stond zij op opende Ik deur enverliet langzaam het vertrek Ja jal zeide Qnest luide toen zi weg wu dit is het begin vnn het einde Waarachtig ongelukkige drommel als ik ben zou ik thans met in de schoenen van f duard Costers willen staan VI Bella ging iaar haar kamer en zat daar een poos lang iiMof gejieins verzonken Vervolgens maakte ztj zich klaar om uit te gaan en sloeg dcn weg naar het kasteel in Ztj was nog geen vijt minuten ver toen sij zich eensklapt van aangezicht tot aangezicht bevond met l uard Costers Hij kwam uit een geweerwinkel waar hij eenifte inkoopen hnd gedaan Hoe gaat hei Bella i zejde hij terwijl hij den hoed afnam en een kleur kreeg Hoe jaat het u mijnheer Costers c antwoordde zij Zij was blijven staan en keek hem strak in het gelaat Waar gaat de wandeling heen i vroeg hij nkt wetende wat anders te zeggen aUxu Honbaro Ik g een bezoek brengen aan namen ook van do Duitschers hgt begrip van een groeten gonenalen stal over en schynen in merkwaardig weinig tyd zulk een lichaam gevormd te hebben Bg on heliben wy na veertig jaren prnlyiis elndeiyk de invoering vft n den naam jgefceriil staff doorgezet Of werkelgk le sufd is om een instelling te scheppen welkedion naam verdient moet nog blijken Japan heelt ten minste hekwaninheid getoond in het gebruik vnn zyn vloot en zyn leger en in de leiding van zyn politiek Het is te hopen dat ons volk moge inzien dat het in deze dingen ingehaald 4s door een natie die naar dt iiengenis van menseben die nog geen grysaards zyn in afzondering builen de overige wereld leefde in omstandigheden welke sioii in Kuropa drio eeuwen geluden kende Hel verbchil dat de Morning Post over het hoold ziet is dat Kngeland er niet anii denkt zich op het vasteland van Kuropa met een mogendheid te meten giiyk fapan In Mantsjoergo t mot Rusland doet In do Oostenryksche delegatie is verleden week eeii bolangryko quaoslle besproken Aan den minisier van finiinilAn der monarchie werd de vraag voorgelegd hoe hy ducht ovor de mogeiykheid van een Icening op grond van artikel U leheol in overeenstemming OÊè do moeiiykhcid van den toHtand gal m minister oen zeer merkwaardig antwoord Jiy verklaarde dat hy als jurist gaarne over dit onderwerp eens zou debalti eren maar dat hg dit als lid der Regeering niet kon doen zondor tot misverstand aanleiding te geven Maar de minister verwees naar art 10 van do wet van 10 Jnni 18C8 op de controle over ile Stnntsschuid Daarin slaat dat do Itegf orlng met toestemming dor Kamer of eventueel op grond van artikel U dor wet van 21 December 1H I7 of tegen onderpand vnn credietbrieven een zwevende seliuld knn aangaan Do verwyzing naar dit artikel tooni dal de Kegooring over do zaak heeft nngedachl on voornemens is op grond hiervan desnoods een lecning uit te schrgven zonder de bewilliging der Kamer dus krarhton artikel It der wet van 21 Dasember 18CT Daartegenover slaat echter de opvatting dat liet bedoelde artikel dor wet von 10 Juni 18 H geen betrekking heeft op te slniIcn loeningen van honderd millioenen die bestemd zyn voor reusachtige legemilgaven maar op kleine voorbggaande voorschotppernlies Do partyen hebben besloten voorkmpig deze uitlogging der grondwet te laten rus Ida van tloren Ik geloof nut dat ge haar ttfffttn zult Zij ligt mot hoofdpijn te bed 0 I Dus jcijt gij er van morgen al geweest Ja Ik moett den baron spreken over zaken Zoo lüo i Zeg een gaat ge trouwen met Ma i Hij kleurde wederom dat bloed van hem speelde hem tiilkens parten Neen antwoorilde hij Waarom vraagt ge mij dal Orh zeide zij met een lachje ilüirler uit vrouwelijke nieuwsgierigheid misschien Ik dnrhi het maar zoo Vaarwel en zij ging hnar weeftü zonder zich om de eigenaardige nandoenintf van Ëduard Custera verder te bekreunen Welk een lafaard zeide zij bij zichzetve Hij durft niet eens voor de waarheid uit te komen f n uurtje later werd jW op het slot in de zaal grieten wanr zij Ida J otk in de hand Ida stund op en wgroeic haar vriemleti k wattt de beide vrouwen hoe uitloopend ook in karakter mochten elkander gaarne Op haar trijze waren zij beiden sterk eiv sterke u enschen we en elkander steed te erkennen en te achten f Zijt ge komen wandelen t vroex Ida Jn Ik hoopte u wel thuis te zullen vinden Ik had II gaarne ïens gespreken Tot uw dicriitt zeide Id Wat hebt gij ordt vtrvflgii