Goudsche Courant, zaterdag 4 juni 1904

Telepli001inet 0 llda I Directe en finale verdelging binnen uur in de grootste stallen i o 9430 Zaterdag 4 tiiiii 1904 43sté tfaarffans ö fiOMCHE COÜRMT I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken il uriiH i H oiisrliailelijk Zutierings vet verzneht on nemnt dndoiijk di pijn weg ïenoofitonfwil limir allo brnndHomlttn Ook onfüdhuftr oj hot vol togo i hraiulcriitheid klicraclitighoiii ttiingozicliLs en andere hrhaninsrovon on wondon strakhfid on stokoriingon bij veiz veringen winterliundou en voeten bij sohurft dauw werm Bg brand en snijwonden en verzwcringon verzocht hot vel niet alloon maar door direct hiermede to sijiisron voorkomt mon bloedvergiftiging eu koud vuur l fit por doos 6 atuks 60 cent grooto doos 100 gram O cent Trietonu n i ADVERTENTIEN worden gepliat st van 1 reg eLs a 50 on en iedere reg el njeer 10 Centen r ote letters worden berekend naar plaatsniiinte dizcnding van Advertent ii n lot 1 iiui des iiiiiM Japanners onLkwiimen er ma ir drie Een andere afdeeiing Japansche infanterie trachtte hare kameraden hulp te brengen inanr trok inderhaast terug toon zy zag dat de poging hopeloos wa s De kozakken vervolgden iiaar maar kwamen plotseling onder een hevig vuur van niacbinü kanonni n en geweren Zy fitt gen af en gingen te voet voort maar toen zïj üp twee bataljons Japansche infanterie stootten die in verschanste stellingen lagen trokken zg nf Etjn officier en 24 kozakken werden gewond o w zeven door sabels CJit Russische bron komen nog eenige nadere bijzonderheden over het gevecht b j het station Wa fang kau op 30 Mei waarin gelijk men weet volgens een ambteiyk Rossisch rapport byna een geheel Japansch eekadron vernietigd zou zün Wa fang kan i een station aan de spoorI jn tusuchen Liao jang en Port Arthur ongeveer 96 KM ten N van Kin tsjou Do Japansche troepen die daar slaags zyn geweest moeten dns tot taak hebben gehad om don spooiweg naar het noorden te bewaken teneinde generaal Okoe die met zyn hoofdmacht tegen Port Arthur oprukt in den rug te dekken Een telegram uit Liao jang meldt nog Hier is een hospitatH trein aangekomen met manschappen die gewond waren in de raitergevechten by het station Wa fang kau De manschappen vertellen dat een afdeeiing van het ISde Japansche regiment met eenige rniters en een foarage konvooi aanvielen Tweehonderd Siberische kozakken kwamen te hulp en voerden met lansen en sabels een charge uit tegen de Japanners Van de FEVêLLËTO X M VERBORGEN SCHAT 7 Een vraag Zeer gotd t Een eer vrijpostige vraag i Komaan voor den dag er raee L K verloofd met Eduard Costers h Ida keek haar aan op haar langzame Btatige manier als om haar te vragen met welk recht zij iich aldus tot haar wendde Ten minste 200 begreep Bella dien blik Ik weet dftt ik geen recht heb om n deze vraage doen eide zij met bescheidenheid en natuurlijk behoeft gij ze niet te beantwoorden Maarw 1 P oide reden voor Wel Mide Ida mijnheer Costers heeft mijvewocht de zaak nog geheim te houden maar nuschnnt hij ze zelf te hebben rondgestrooid la ifc ben met mijnheer Costers verloofd üclia 3 schoon gelaat werd zoo mogelijk nogwf fonkelde het vvm gij de reden weten waarom ik u datwocgf zeide zij Nu ik zal het u vertellen okchoon gij daarna ker nooit weer tot mij uit willen spreken Ik ben Eduard Coiteri affie uRDkte muuiares Zij stiet etn bitter Uchje uit Ida demide wat terug en kleurde tooaU een Gooda Druk van A BRINKMAN Zn Abonnement 40 per j r voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net iii anngésltJen aan het Rjjks Intercommnnaalbnrean Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansloitirtgen Contracten en voorwaarden verkrügliaiiraan liet Bnrean ACHJTER DE VISCHMAHKT I EENI01E70T TAN THEE Men wnpdt verzoclii op t nEKK te letten BIT HBT MaOIZU Ti M lUVENSWAAY ZONEN OORINGHEM Deze THEEËN worden afgeleTerd iü verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned ona imet vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van uevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerini van ge eerde orders aanbevelende 1 o Bijr voorheen J BREEBAABT Lz Verkrii hiiiir in llesschen iTO ets 7n el en t l iiB lijj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKMR 1 i AD RICHTER Co Rotterdam Te öouDi bj C litlcJER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 ieen Grijs Haar meer De IVjeuwe London doet de grijzo haren binnen enkele dngen verdwenen maakt het liaur glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjea van het hoofd weg Eischt op den hals London Prijs f 5 en f l liO per flacon Verkrijgbaar in do ROZENDAAL M 9 bö lizaük Cal § Papier Jr molen GOUUA in het VEHLICIITINUS MAGAZIJN üe Aivoiidsler Dubbele banrt Tellnr 117 ZiJn heden ontvangen oen mooie collectie Nieuw Styl iiAsimiiienlcn llrocke s en Ballims Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS BN PëTROLEDMKAGBELS Eciiig adres voor ASOLOEIIJCHTBENOODIGDHKDEN soiled on degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw wave adres Aanbevelend M M VAN LOON Aanicgger van öas en Waterleiding Het belta oiucludatyUM en it m kkelylute poetimidilel voor Heerei en vooral dames en Kindenchocnwerk iB de Appretuur van C M Millisr fc Ct Bcrllii Benth Str 14 Men lette oad liV op naam en fabrlekamerk Verlrvikaer by Hiiraa WInkalteri In maaiiwirk lelaaterlaa araaerya ai Baaaraal Oapat ky W taramaaat Arahna van Vliegen Muggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren PlBS bedden Het reinigen van inis bjj Rundvee Schaap Varke n Hnisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Rozen Abrikozen Perziken en verdere Vruchtboomen on Broeilwisten en no meer dan genoemd is Dit poeder is gedeponeerd versch onschadelp geurig niet hinderlijk de gebruiksaanwijzing geeft inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen Uschinaal Spuitje niütttüii s vullö IIUS 1 1 5fi lH r ta f oiiaii ii kt lujs f i o lü ii Klusttük ii tipintjoi 5 Orootü DOO KN f O en SO ceiit Pnkjo ló rent Na ontvnnjïst vnn postwiseol a 40 cent of 8 postzegels a E coDf wordt U een raouslerdoos Zitivoringsvot viin 100 gram tocgeioiiden fi kloiiio doosjes 5 ooiit Alios mot guliruiksitaiiwij mg aanljüvoliiigen on attt ston Togon toozcniliiig vnn post züKols ft S corit of poatffissol l coitt hoojter dun de priJB wordt hot verlangde por postpakket door het gohoele Rijk vorzonden Por hiilf 1 of meer Kilo s is do poeder minder iu prij Ook verkrijgbaar Dij A DROST Korte Tiendeweg D 4 X Lood en iiftvrij Eihailk Het Gci iiiaillf iTd IJzeren Keiikengereedseliap van Ic KAiMFKU EMATLLKrABHIKKEN voorheen H BERK ZOON to Knmpon aantnl werklieden 450 staat ainda jaren onder voortdnrcnde conti ulovan bet Sclieiknndig Laboratorium Tan Dr VAN HAMEL ROOS enHARMENS te Amftterdam en is by de voornaamste Winljelieijs verkrygbaar Geen Kinkhoest Ge n Iniluenz Om Itinklioesl Iiilliioiiza Borslen Itoeluandooiiiii binnen den kortst mogelljken tjjd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoeindo Superior DruivenBorst honig Extract i f li L I A il r II i uit de Koninklijke Stoomfabriek DR HONINGBLOEM van Méofmm H N VAN SGHAIK Z esn IIAAB lallSCHAIW DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLt F Jb Co Westhaven 198 ffo i n A LATEliSTEIS memm 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal U 12Ü te r ula A BOUMAN A oor ec i PINfCSE MieimerterkadJJtel A N viN ZES SEN Schoonhoven J Tn TORKEN Bothwp IS v WIJK hiiinta rr A SCHEER Haastrecht P W v EDE Oudewater K VA DBB HEMDEN te Remiwijk P v o SPKK Moercapelle I v d STAR Waddingsveeti Wed A HOLST Waddinqsveen M KOLKMAN Waddingmeen P A De GROOT Oudewater J D JONOH Oudewater J P KASTELEIN Pohhroekerdam D BlKKEll te nemckop Z Der grosBtt Brfolff len wQFnuM po tfHt H s o ten errvngen htt Hnlui tu r iehltüBim wuritdmen Nachafttnuiigen gsgtbff Uan iaafi dêher unien atefê Hchnrftm H S oU nar roit UM Jincl od A tolahM tlttnhên iiun M dêim uitiêf Pfëkêt wlê MbêntlDhana ufigehé igf = PreUiUiten a é ZeugniMe gnUk md fnm 2ÖS CPatent H Stollen Ontvangen alle soorten SCHOENWERK voor het a s seizoen alsmede wit en gr js DAMES en KINDERLAARZEN en LAGE 8CH0KNEN in het oiirillimli iiili eb khmi en Liurzi iiiii i j i i n KLKIWi K u legenuvei de Kleivvegsteeg Aanbevelend C SUITS Alle roi itralién en aangemeten werk Wie ffitBr zijn ml d Ë htv filkel Cacao te ontvongon bemmyji jsteU en na vele prcefncmjngen In den handel gekomen uiidei den naaai den nitvindera Dr Uiohaeiis verraardigd Dp de best macUnea ia het weroldtei oerads étabblisaenieut van Oebro StoU rorok te Keclen Ischt Bikcl Cacao in vierkanten buaaeL Deze Eikel Ctca j s met molt gotootf eese angenama g zumlo dnnk voor d Sdigksch gebruik een i 2 thcelojiela na t pojder Toor eer top Ohccclate Als geneoökracbHt e disrk bij g vml van lüirihoe slöeöta ilcjï vatcl to pruiken Vei krijgbau bij ie voornumate H Apotheksra en J t Ko V Xa prmfbueje f 1 80 a 0 90 c 0 35 CtenerailvtelBgraiwuor Jiijar va r Ifaijm land lulius Ma enkl9iR Imnterdam KalTeratrant 133 Oniiavolgtiaar zjn thans door nieuw gevonden toepassingen onze Iu olieverf getvMMerde ortrelleu l el ture Ho iaerl ZiJ geven kracht en diepte die na nakeis niet kunnen bereiken Men overlnigo zich geen iniilaties voor de echie te ontvangen Geïll Prijseourunt met een aantal ongevraagde gctaigschriften gratis op aanvraag Boxtel U UOUAEHTS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen t bezichtigen zjjn leuw onoverlrollea Trof Dr Liebors welbekend UStiW KSACfiT lLIZIE Allcrn echt met Kabrickamerk tot voortdnrende radieale eu ïekere genezing van alle zellf de meest bardnekkigo xenutv xieh teii vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigi n leeftijd otate genezing van elke zwakte BleeL 7 dcht Benauwdheid Hoofdpön Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Bpysvertering OnTermogen Impotenz Poiltitionc enz Uitvoerige prospectnssen rrljiror esch fl 1 fl 8 11 8 dubbele flese n C Cpntrail opÓt Matth T d Venta Jialtbomnio DcpöfT M Oléban Üo Kotterdam r Hnppol a Gravenhage J llalmmana do Jong J Oan Eottordam W iff Öo aouda en bi alle drogisten m schïp üammer GEITEVEE Merk t NiaHTCAP Vorkrijgb lar bij W PEETERS il N B AU bew B ran eohtfaeid U j oachot en kurk steeds voor I SCHIEDAM en wn den naamderFirm VAN Blommestein s Iimkï is procfonderVitidslijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIIK APELDOORNHOUAND P HOPPB ttXttma No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijj uiot uitzondering van Zon en Fce stdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per ost 1 70 Afzonderlijke Noninieivs V LI F L N T 1 JS HuilculaoOscti OvcTzlclil Reut r seint jit Moekdon Naar men verneemt Is generaiil K tcrupatkiiia gereed op belangrijke stiliaarde aanvallende bewegingen ie beginnen Berichten ever de werkzaamheid der Kozakken toonen aan dat de Rcssi n nu ten Zuiden van Haitsjeng een aanvallende tactiek volgen Bovendien mat het garnixoen vnn PortArtbar naar men zegt de Japanners af Men verwacht dat het beleg vun deze belangryjco vesting van zeer tangen daur Reuter seint nit Londen De heer Percy verklaarde dat de regecrtng geen betoog tot de oorlogvoerende mogendheden heeft gericht betreffende de dryvende mynen Oe zaak maakt echter een pant van ernstige overweging uit b j de rogeering W j zyn niet bertid zeide do hoer Percy een aitbreiding van de territoriale htrook van drie niyien toe te laten In antwoord op oen vraag betreffende het verslag vun de koninklgke commissie in zake de vry willigers b j de militie waarin do loting wordt aanbevolen verklaarde de heer Arnold Foater d i t de regeerin niet voornemens is om aan het Huis vour jtellen te doen ten gunste van het lotings syateem Toejaichingen Ëen correspondent van het Berl Tageblatt heeft de gelegenheid te baat genomen om Stead tgdens zyn verblijf in ZifidAfrika te interviewen In dat vraaggeflörek heeft Stead voor Kngeland zeer onaJ bgenamo dingen gezegd Zoo verklaardi hy Het duel van myn reiw a op to treden als HpüHtel voor het P ngelsclie rgk Tk heb gepoogd de Afrlkaanders tn overioigcn dat het Ryk en Rechtvaardigheid sy onicpie begrippen zyn Miar is dit met de waarheid in overeenstemming Hoe hebben wy biJv gedaan mot de compensaticb P Als zwendelaars en bedriegers hebben wü ülles gedaan wat mogeiyk was om aan on e verplichtin gon te ontkomen Wy bluften er op dat het woord van een Engelsch officier zoo goed was als de bank en toen wy dat woord moesten inlossen hebben wji den Booren nog geen penny in het pond gegeven Niemand had ons iets kunnen verwijten wanneer wy onder meer wat wy noodig hadden requi I reerden in plaats onzen vyanden voor te spiegelen dat uy alles na den oorlog zouden betalen Ik heb nu getracht den slechten indruk weg Ie nemen en ben in jïooverre geslaagd dat een onde Boer zeidc als er in Engeland twee millioen Stead s waren zou het Afrikaander volk met de Engelsche staatkunde volkomen tevreden zyn Indien een liberale regeering in Engeland aan het bewind komt kan van het herstel der Boerenrepublieken geen sprake zün meende Stead verder maar wy zullen wol pogen Lord Milner door een goed administrateur te vervangen Zoolang by er heerscht kan van een gelukkig tevreden Zuid Afrika geen sprake zyn Hy bozit zoomin de sympathie der Afrikaanders als die der Engelschen en zyn optreden kan slechts het gezag van Engeland verzwakken Verder hoopt Stead dat een liberaal kabinet do beloften van Chamberlain zal nakomen en de compensatiegelden aan de Boeren zal uitbetalen ook al zou dit verhooging van de inkomstenbelasting in Engeland na zich slee reine en edel denkende vrouw onwillekeurig doet wanneer zij voor het eerst in aanraking komt met onrein en hartstocht lk weet ging Bella voort dat ik in uw oogen een schandelijlc schepsel ben Maar treule Van Horen braaf en koud en statig als gij zijt bid God dat gy nooit gedwongen schier uw hand behoeft te geven aan een man dien gij haat om dan te ontdekken wat eigenlijk liefde is en eensklaps uw leven in u te voelen ontwaken Sst zeide Ida zacht welk recht heb ik om over u den staf te breken i i Ik had hem Het hernam Bella ik had hem hartstochtelgk lief I en een tijdlang was ik in den hemel want hij placht ook van mij een weinïgje te houden en er is een tijd geweest dat hij zelts met mij wou vluchten maar daarvan wilde ik niet hooren omdat ik wist dat het hem ongelukkig maken zou Zoo gin jhet totdat hij u ontmoette Van toen at werd hij al onverschilliger voor mij en nu is hij geheel voor mq verloren Maar zeide Ida met een beweging van ongeduld waarom vertelt gij mij dit alles Het is zeer pijnlijk voor mij en ik wenschtc het liever niet te hooren Waarom ik het u vertel f Ik vertel h u omdat ik niet wil dat gij met Eduard Costers trouwt Ik vertel het u omdat ik gaarne hem een weinig zou zien voelen van hetgeen ik voelen moet en omdat ik hem gezegd heb dat hij u niet trouwen magl Ik wou dat ge het verhinderen koodtl riep Ida nu op haar beurt warm wordend Wees verzekerd dat ik u mynheer Coster van harte pen en dat in de geannexeerde landen dan een zelfbestuur zal worden ingi voerd dat den Boeren weer de ovortiiigiiig suhcnkcn zal dat zy vrye burgers zyn Stead was getroffen door de pcrsoonlyke kennismaking met do Roeren die op hem den indruk maakten van stillo ïVreedzamo en vooral intelligente personen doch hij vrceBt dat wanneer Engeland hun de pulitieke vryheid bjyft onthouden zy do gelogenheid zuilen te baat nemen oin dio vryheid to Homen wanneer Kngeland te eeniger tyd in moeiiykheden verkeert Over de zending van Mnnir pasja en zynbeiUHik by den vorst van Bulgnryi op dienskasteel in HongaVye wordt uit Weenen gomeld De opdiacht van Hunir pasja hangt samen met de quaosties van gezag en etiquette die in het ÜDMten zulk een gioito rol spelen en voor don westerling vaak volkomen onverkhiarbaar zyn De Sultan acht het noodig dat de vorst van Rulgarye zyn snzorein komt bedanken voor de goedgunstige voorrechten die Jiy den Bulgaren in Macedonië geschonken heeft Dat bezoek wordt aan den Gouden Hoorn bescliouwd als een soort vergoeding voor do ongewone welwillendheid waarmede dg Pasfcjft mot een hom schatplichtig vorst pcii politieke overeenkomst heeft aangegaan Vorst Ferdinand zou die reis liever niet ondernemen maar hy zal toch wol gedwongen ayn om de door Munir pasja overgebrachte uitnoodiging aan te nemen en daardoor de goede gezindheid van den Sultan te doen voortbestaan tenminste wanneer de verdere wenschen van de Bulgaren in Macedonië naar nationale en kerkelyke vryheden een goed gehoor zullen vinden Voor een bui ging en een handkus kan vorst Ferdinand wel wat gedaan krygcn maar daarvoor moet hy eerst naar Konstantinopcl gaan De reis van Munir pasja hooft echter hetwantrouwen der Serviërs opgewekt ondanks de ontmoeting van de beide vorstenin Nisj De nieuwe voorrechten aan de Bulgaren in Macedonië geschonken hebben inSer fië een zoer onaangenamen indiuk gemaakt en in Belfffftdo spreekt men zelfs vaneen complot tegeft SïWvië tuschen Bulgarye Turkye en de OibkjnrykschHongaarschomonarchie i f Do Servische s ffnzwoerders zien overal complotten naar liet schyut En vooral in Weenen maakt ujen zich erg vrouiyk over de rol die Oo ftcnryk Hongarye in dit nieuwe complot wordt tjo e geschreven na do verklaringen van graaf üoliichowski in de delega up wat mij betre want ik verfoei hem en ik kan mij nier voorstellen hoe een andere vrouw ooit iets anders voor hem gevoeld kan hebben Heel vriendelijk van ui zeide Bella Maar ik heb roet mijnheer Costers afgedaan en ik geloot dat ook ik hem nu haat Stellig hawtte ik hem toen ik hem daareven op straat tegenkwamen hij mij zeide dat hij niet met u verloof was Gy zegt dat ge hem verfoeit Maar waarom trouwt ge hem dan 7 Waarom f Wilt ge het weten zeide Ida terwijl zij zich omdraaide en haar bezoekster vol in het gelaat keek Ik trouw hem om dezelfde reden waarom gij volgens uw zeggen getrouwd zijt omdat ik moet Ik trouw hem omdat hij ons geld geleend heelt op voorwaarde dat ik zi n vrouw zou worden en aangezien ik dat geld heb aangenomen moet ik hem zijn prijs betalen al zou mijn hart er ook onder breken Gij denkt dat jrij ongelukkig zijt maar hoe weet ge of ik niet vijftig 1 maal ongelukkiger ben i Uw lot ia het uw minnaar te verliezen het mijne hem mij opgedwongen te zien en hem al mijn leren te moeten verdiagen Uw ergste leed is voorbij maar al h t mijne moet nog komen Waarom Waarom riep Bella Wat is zulk een betofte waard Hij kan u toch niet dwingen hem te trouwen en het is beter voor een vrouw te sterven dan een man te trouwen dien zij haat vooral liet zij er betsekenisvol op volgen wanneer lij van iemand anders houdt I aat u door mij raden Ik weet wat het is Ja zeide Ida misschien is het beter te sterven maar het sterven is zoo gemakkelijk niet ties schynt zulk een verdenking tegen de nionareliie dan ook wel wat heel dwaas Nu Milner zjin Chineezon gekregen heeft en do eerstt bezending onderweg is er zyn or zclfh reedh te Dm bun aangekomen om het kwurtiei voor hun landgenooten gereed te maken vindt hy het niet meor noodig den toestand in Z Afrika zoo donkerkleuüg af te schilderen als hy wel deed toen de quaestiü van Chineezeninvoor nog onbeslist was By de opening Dinsdagmorgen de zitting van den Interkoloniulen Raad te Pretoria hield hy een rede waarin hy een vry optimistischen toon aansloeg De toestand der financiën begon er al minder ongunstig uit te zien Er was heel wat bezuinigd o a op de Zuid Afrikaansche politie £ 250 000 Deze strydmacht was tot 5000 man verminderd De contributie van Transvaal en Vrystaat voor interkoloniale doeleinden zou £ 870 000 bedragen terwyl zy op £ 1 020 000 was geraamd Hioidoor zou het Tran svaalscho tekort tot zeer geringe verhoudingen worden torugg bracht terwyi de Vry staut een vry aardifï oveiscbot zou hebben De hoogo commissaris deelde ook mede dat hy zyn goedkeuring had gehecht aan een voorstel van do Kaapkolonie en NutAi om een intcikoloniale spoorweg conferentie te houden maar omter Voorwaarde dat de conferentie van zuiver delibeiutieven nnrd 70a Wüzon en haar beslissingen niet bindend zyn Haar nut zou wezen de qnaestie goed voor I het publiek te brengen De quacslie was konden do koloniën samcnworken en zoo ja op welke whzo Verspreide Berichten iTALiE Gisteren vierde Pius X zyn eersten verjaardag als Paus Do Figaro vernoemt dat voor deze gelegenheid oen grootc receptie zal gehouden worden op het Vaticaan en dat de jubilaris oen redevoering zal nitspreken waarover nalnurljjk reeds lal van gisujngen gemaakt zyn voornamelyk in verband met het conflict met Frankiijk SPAN IE De Carlistische afgevaardigde Gil Iiobk s heeft in do Kamer der regeering gevraagd of zji gekend was in en had deelgenomen aan de conferenties die het EngelschFransche samengaan in Marocco vooraf gingen Do minister van buitenlandsche zaken deelde mode dut de onderhandelingen nog Kn w nt die belofte betre gij schijnt niet te beijrijpcn dat niemand een belofte die oniier zekere voorwaarden werd algclcud kan breken Wie hij ook 7A en wat gij ook gedaan hebbe ik I moet Eduard Coster s vrouw worden w inneerhi het van mij verlangt Daarover behoeven wij dus met langer te spreken Bella bleef nog eenige oogenbhkken zwijgend zitten en stond toen op om heen te naan Ik heb u gewaarschuwd zeide zi hoewel ik daartoe mijn eigene schande veor u heb moeten blootleggen GiJ kunt het voortvertellen als ge lust hebt Het kan nnj niet schelen Ik f eef om niets meer Vrouwen als ik worden onverschillig Gij moet mij al zeer weinig kennen mevrouw Quest antwoordde Ida tot dusver had zij steeds nog Bella ge egd ind en e mij tot oo iets in staiit rekent Van mij hebt gij nieia te vree en Zij st ik haar hand uit doch Bella besch iamd en verdeemoedigd ging heen zonder die bedrukken en wandelde in het roode avondlicht langzaam naar haar vreugdelooze woning terug Terwijl zij daar voortschreed was er op haar gekat een uitdrukking die den heer Eduard Cos ters zeker niet zou hebben bevalLn Heel die namiddag en een goed deel van denavond besteedde de heer Quest aan het eigenhandig opm nken van allerlei stukken wnnrbij hijtelkens allerlei lapieren rangschikte in een trommel gemerkt Kasteel Honham en oiiderhoorighed ïn IVerdi vtrvolgd i