Goudsche Courant, zaterdag 4 juni 1904

niet toelieten dat eenige mededeeling gedaan werd Hpanje zeido liij echter is betrokken gewenkt bg de besprekingen tusschen Frankrijk en Kngclaud zoonis de erkenning van onze rechten duidoiyk aantoont Sekvie De sedert to Mhnchon wonende ZQBters van de nu bijna oen jaar geleden zoo liifharlig vermoorde koningin Dragii hebben eindelijk de erfenis te pakken Van het totaal bedrag van 300 100 dinarién kregen de dames in handen 27000 dinariün Met de rest schijnt de advocaat te zijn gaan strijken do oudste van do zusters hoeft hora len minste een proces aangedaan BINNENLAND 8T ATEN G ENEllA AL V M K K n K H M m B H Zitting van Donderdag 2 Jnni Na eenig debat wordt aangenomen het wetsvoorstel van de Iteeren van Kaalte ca tot wijziging van bot Wetboek van Bni g Rechtsvordering Do beer van Raalte wordt aangewezen om het wetsvoorstel in do Eerste Kamer te verdedigen Vervolgens behandelt de Kamer de suppletoire Indische begrooting betreffende de instelling vnn een afzonderlijk departement van Landbüuwnangelegenbeden De beer van Kol acht dringend voorziening noodig voor den inlnndscben landbouw en gispte t dat a Lands Plantentuin niets heeft gedaan voor de inlandache cultures en alleen de aandacht heeft geschonken aan de Europeesche Om verbetering te biengen in den Indiscben landbouw oordeelde spreker echter geen afzonderlijk departement noodig volstaan moet worden met een speciale afdeeling nan een bestaand departement Spreker keurde t daarom te meer af dat de minister teil aanzien van dezo gehoele nieuwe onverwachte aangelegenheid waarover bevoegden t niet eens zijn volledige overlegging van adviezen aan de Kamer heeft ontbonden Spreker vroeg den miniater in welken zin de hoofdinspectenr der culturcB de directeur van de Oouvornoments kina cultuur en de hoofdinspecteur voor bet boBchwozen hebben geadviseerd In t algemeen betoogde spr dat de inlandache cnltnreB onder ondeskundige leiding totaal verwaarloosd is en ons beatuur in Indiö zich aan grol plichtverzuim heeft schuldig gemaakt En waar de voornaamste zaken ala t landbouwkrediet blijven bij het binnenlandsch bestuur zal de inlander niets hebben aan het voorgestelde departement Vooral tegen dit landbonwdepartement heeft spr bezwaar omdat t een zoo goed ala uitsluitend theoretisch karakter zal dragen uitvoerig is de heer van Kol over de verdiensten eenerzijds en gebrek aan verdiensten anderzijds van d n directeur van s Lands Plantentnin ten betooge dat deze wèl geschikt zou zijn als afdeelir gachef in een beataand departement maar niet aan het hoofd van een nienw departement kan worden geplaatst De Regeoring wil ziedaar een ander bezwaar het departement op westerschen lee t achoeien terwijl alleen heil is te verwachten van een zuiver Indische instelling Na het einde der redevoering van don heer van Kol wordt de verdere beraadslaging over dit wetsontwerp verdaagd tot morgen ochtend 10 uur Bij de voortzetting van de behandeling der D rank w e t komt bet amendement dor heeren Fock en Borgesius tot het doen intrekken van de societeitsvergunning wanneer de statuten niet behoorlijk worden nageleefd in plaats van wanneer in strijd wordt gehandeld met de statuten zoonla het Regeeringaontwerp luidt aan de orde De beer Fock kondigt ann dat hy by de slotbopalingon zal voorstellen dat tiedep Staten de societeitsvergunning niet zullen mogen weigeren op grond dat do statuten toelating van stadgenooten by bepaalde gelegenhedeq en van dames en kinderen van leden veroorloven De hoer Talma ontraadt namens de commissie van rapporteurs hel amendement In het woord behooriyk ziet hy buitendien een verscherping van bet artikel in atryd met do bedoeling der voorstellera De heer Borgesius betwist dezo opvatting Do heer Troelsira constateert dat men ten einde zekere Inrichtingen te bevoordeolen boven andere het begrip sociëteit wetteiyk beeft willen vaststellen doch dat men daarin niet geslaagd ii Hy zal temmen voor het nmendement Fock Do heer Lohman waorschnwt dat het ttmendemenl een zeer vage bedoeling lieeft en wil de heele toepassing uitdrukkeiyk facultatief maken De minister van Binnenlandschn Zaken wgst er op dttl by handelen in Btrjd met do statuten zelf de eerste maal de Kchtspersoonlijkbeid kan vervallen Hg aclit de zaak zóó alleen te regelen dat de intrekking van vergunning alleen kan plaats hebben wanneer de statuten worden overtreden ten opzichte van do bedoeling van art 3a hot criterium i an wat sociëteit is De heer Schaper vraagt of het nu wel beboorlgk mogelgk biyft dat de sociëteiten bv grooto volksconcerten geven tegen laag entreegeld De minister antwoordt dat de bedoeling is een artikel met groote speelruimte te maken Dit kan omdat het doel geen ander ia dan de pseudo aocieteiten te bestryden Na nog eenig debat trekt do heer Fock tegenover de Regeeringswyziging zgn amendement in waarna het gewgzigd artikel XXII wordt aangenomen Men gaat daarna weder mot artikel XXVIIl dat spreekt over de verplichting voor verkoopers van alkühullioudenden drank wyn bier enz maar geen sterkedrank om verlof te hebben daarvoor te betalen enz De heer Duymaer van Twist wil geheele vrystelling van inrichtingen als militaire tehuizen enz De minister van Binnenlandscho Zakl n antwoordt op oen gister gemaakte opmerking van den heer Lohman dat de aanhef van de wet die immers slechts p preekt van storkedrank zou moeten veranderd worden dat de Regeering er niet aan dacht den verkoop van wyn en bier por glas aan banden te leggen Over dezeiirarl kon wordt alleen daarom in deze wet ge prolken omdat de verkoop daarvan zoo nauw samenhangt met den verkoop van sterkedrank met name met den clandestienen verkoop dio vooral in bierhuizen plaats heeft O a om dezen te bestrgden onderwerpt men de bierhuizen aan bepaalde controle Dat bet in Limburg wenschelgk zou zgn ouk do bi erhoizen wat te belemmeren in den verkoop kan wel zgn maar daarom kan men dit niet doen in de wet die voor het geheele land goldt In antwoord op een vraag van den heer Verhey zegt de minister dat uit den boven omschreven aard van de invoering van bet verlüfrecht ook volgt dat het recht van de kantines om bier te verkoopen een Zaak i die de militaire autoriteit aangaat Do heer van de Velde stelt voor de aanvragen om verlof en de beschikking daarop vry van zegelrecht te maken bet amendement wordt zonder stemming aangenomen In behandeling komt het aineudt Bolsiua atrekkende tot het toepasaolgk vorklaren van de bepalingen omtrent licht ruimte enz geldende voor lokalen mot vergunning ook op lokalen met verlof De heer Janssen wgat op een onbiliykheid tegenover beataande bier en wynhuizen De miniater bestrgdt het amendement nog op andere prakt sche gronden en buitendien op de principieele overweging dat bier en wynverkoop door dit ontwerp jiiet rykszaak wordt doch blgft wat hg was gemeentezaak Nadat de heer Bolaius uit zgn amendement de bepaling dat de gemeenteraden buurten kunnen aanwgzen waar geen verloven worden gegeven heeft geschrapt wordt het deel van het amendement ruimte lichten Inchtververachlng aangenomen met 45 tegen 37 stemmen Het artikel wordt goedgekeurd Van artikel XXIX worden de onderdeelen 15a en 16b goedgekeurd Bg onderdeel 15c beatrgdt de hoer Rilell de invoering van het verlolrecht De heer de Klerk zyn amendement tot schrapping van het verlofrechl verdedigende sluit zich aan bg het betoog van den heer RUell Morgen voorzetting Door 160 oud leerlingen van openbare universiteiten waaronder meerdere rechtzinnige predik inten wonende in de pro vincie Groningen is het volgend adres gericht aan do Eerste Kamer Ondergeteekentlen ond alumni van de openbare universiteiten in Nederland of door den aard hunner betrekking daarin belang stellende komen tot u met het dringend vorzoek om aan het door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp op het boogor onderwys uwo goedkeuring te willen onthouden VVy gronden dit verzoek op de volgende overwegingen dat lo door deze wet aan de te verwachten bgzondere inrichtingen voor H O de vryheid van wetenschappeiyk onderzoekzal gebonden worden aan de in zekere kringen en corporatiën beerschende vooropgevatte inoeningen in t bgzonder aan dedogmata der onderscheidene kerkgenootschappen dat 2o dezo wet jjieel weinig zal bgdragen tot verliefSng en vWrmeerdering van wetenschappelgk leven maar heel veel tot de stichting van korkelyk politieke propagandascholen dat 3o deze wet bg gemis aan voldoende waarborgen voor deugdelgkheid en wetenschappeiykheid elke aan zekere willekeurig gestelde minimale eischen beantwoordende inrichting van H O door toekenning van hot jus promovendi cum ellectu civili raet de ten volle uitgeruste staatsuniversiteiten geiyk stelt dat 4o deze wot het dwaalbegrip voedt alsipf het bg hot universitair onderwgs vooral te doen is om de vorming voor maatschappelgke ambten een dwaalbegrip te gevaarIgker omdat het wotenschappelgk peil van hot universitair onderwijs daardoor onvermg delgk dalen moet torwyi de universiteiten behöoren to blgvon wat zg in ons vaderland sinds eeuwen mot roem geweest zgn de kweekplaatsen van wetenschnppeiyke studie by uitnemendheid waar jonge lieilen zich bekwamen voor weten schaipelgko ambten maar die tevens als t wire do bronnen vormen van wetonschappeigk geestesleven in den wgdon kring der samenleving dat 5o deze wet zg het aar de gescbreven letter ook slechts voprloopig de gelogenbeid gee t om inrichtingen in het leven to roepen waarbg niet in vgf faculteiten de onderscheiden doelen der wetenschap wordenbeoefend terwgl de voolzudiglieid in het universitaire leven de omvang van monscben niet het minst jonge raenscben van Verschillenden aijnleg richting studieveld ian datleven juiat zgn bijzondere vruchtbaarheidgeeft voor het leven van individuen en maatschappy F O C Men meldt van het Loo Gisterenoclltend 10 uur had hier een ongo woon militair schouwspel plaalB Het geheele korps rgdende artillerie uit ArnbWn trokmet de kanonnen B r Apeli oorn tó lLooaan H M do Konin in en defPrinsMvamenmet groot gevolg n ar buiten en M bevelvoerende boofdoflci i ea voegden zjclMjg h i terwgl het koip i vpor H M eii Uo l Prins deflleeide 11 M die er goed uilzal dro geen licht kanten klfed de Prins waïiin burgorkleodin g Een alrijk publiek m veelwielryders waren lit den omtrek Aiiasligtoegestroomd i il In do opi f Juhi gehondeii jaariyksclfe algemeene vei gade ing van aandeèHuiuderb der Verzekejfiijgshank Victoria Ie iÖnslOrdam bracht de Directie veislag Ai over het Iwintigstttijboekjahr eindigde 31 Decem ber 903 ff 1 Hieruit bleek dat in de afdeeling Levensverzelsering h t aantel verzekeringen toenam metj 10424 éfl hef verzekerd bedrag met f98f911 40 zoodat op uit December van bracht waren 50329 verzekeringen met pen erzekerd bedrag van f 4 32Ö 917 80 Ijfcdo afdeeling ziekteverzekering bedroog het Jaanlal verzekerden 719 voor eene uitkee ng van f530 74 per dag Vdor geneeskundige behandeling welke afdeeling beperkt is tot Amsterdam waren ingeschreven 23495 personen Aan premiën werd in do vorsehillende afdeolingen ontvangen f 218 337 97 wat tegenover het vorige jaar eeno vermeerdering aanwyst van f 17 312 51 Het bedrag der in dit jaar gemaakte onkosten werd geheel afgeschreven terwyt een aanvang is gemaakt met de afschrgving op het saldo der onkosten van vorige jaren Op voorstel vnn Commissarissen werd de Balans en Winst en Verliesrekening goedgekeurd en besloten een dividend pit te koeren van 4 percent De heer A F P Carstens die aan de beurt van aftreding was word als Commissaris herkozen In het Museum van Kunstngverheld te Haarlem werd de tentoonstelling der werken van Privat Livemont op 1 Juni geopend Het Museum werd gedurende de maand Mei bezocht door 550 belangstellenden terwgl uit de ann bet Museum verbonden boekorg 194 buek en plaatwerken verzonden werden Het eerste deel van den nieuwen catalogus der boekery wordt aan belangstellende tegen vergoeding van 35 cents vrachtvrg toegezonden Gemeng de Berichten Men meldt uit don Haag Naar wy vernemen zal hier ter stede van 14 tot en met 18 October in het gebouw van het Koninkiyk Zoölogisch Genootschap eene nationale tentoonstelling van wintersport en tuinbouw worden gehouden Het tentoonstellingscomité bestaat uit een dertigtal personen uit verschillendo plaatsen des land Als uitvoerend comité zullen optreden de heeren Mr A Ferf algem voorzitter G Reeling Brouwer algemeen secretaris en secretaris der afdeeling wintersport W M Scheurleer penningmeester Mr N A M Tan Aken voorzitter der af deeling wintersport S R von Pranofc voorzitter der afdeeling tuinbouw W C van derLaan secretaris der afdeeling Ininbouw Het programma voor do tentoonstelling zai eerstdaags verschynen Men schrgft uit Velsen Do proeven met de pon t vangen steeds vroeger op den dag aan Gisterochtend was de brug reeds te 7 uur voor hot Verkeer afgesloten Met ingenomenheid is hier vernomen dat de afgevaardigde van het district in de Kamer den minister van waterstaat vragen zal stellen over de pont omdat dan zal blgken hoe regeoring er thans over donkt en of zif sed 23 Dec 1902 van gedachte is verandel Want vooral by de nu genomen proeven blgkt het gevaar eerst recht goed aan hen die zich do moeite getroosten zuivoi e controle te houden d i na te gaan hoelang het duurt voordat iemand wordt overgezet die aan een der losbruggen komt g de pont juist naar do andere zjjde gaat iliet llera laar een te aan het van cnd van om lilde 14 verte nog Imen het lait en lien te en iird i Maandagmiddag constateerden wy d rgtuig van den burgemeester van Hi eerst na 14 minuten van de Velaerzgi die te Beverwyk kwam Een man i hondcnkar die te 4 03 aan de los Beverwyk stond kwam eerst te 4 die te Velsen aan wal Dinsdag duèi van 3 41 tot 3 54 alvorens de passagi Beverwyk werden overgezet en gistert deed de tram naai Haarlem daarovi 7 30 tot 7 45 doch toen ging de Ee juiat uit f ot nog toe kon alles wat d e ineens worden overgezet Doc h oyj dagen als de hooibouw het werken d dubbelen en do groote groentenhiar Beverwgk aanvangen P En nu mooi weder en toch was het aa Maandag toen el slechts een briesje Oosten stond va i dien aarddatdeov geheel lahga eeii kromme liJn plaati het telkena noOdSg waa door radertjes enz de pont rfdht voor do lo sbruleggen Als er toen waa gespuid de kettiiigen waaraan de pont ligt hji te i£erantwowdelii hebben gehad ft 0 waa er nog ste Liuit Amsterdam i oorde ot gritJ eel dpr abri arHeid zekeringiüiank sollicitanten vo vofl agellt der Ri ld e j 6Ó tiJl ppgom t t hM geypii van alj uto qam ijitbodijh n ilfft wUfk aalar angft V k snliiri 1 mindefitf danJ f If 3000 ÉiramaiÖ lil i Lgent d Rni det omskteck IV det l en Jiptrekkit ver ikeririgsbarlkj DeAüO werden lnli fningen naart moesten o a i wenschen aart te 5 echter in gé n ig bedrageA on kan t t egen den predikdiit ds Bj van dè Geref KoFk te Drieborgen is proces verbaal opgemaakt omdat hy bg de kerkeiyke inzegening van een buweiyk zich niet overtoigd had dat hot huwelgk ten overstaan van eenambtenaar van den burgerlgken stand was voltrokken Gisterenmiddag omstreeks 2 uren ontstond te Amersfoort brand in twee bergplaatsen van stroo van do firma H Gerritsen Zoon De brand liet zich nog al ernstig aanzien doch dank zg do gverigo bemoeiingen van de brandweer bleof by beperkt tot de borgplaatsen en werden de huizen daarnaast gelegen behouden Alleen de mooie boomen in het plantsoen daar vlak by leden veel schade Naar men verneemt dekt assurantie de schade In de pakbuizeu was naar men ons opgaf ruim 200 000 K G stroo geborgen Onze correspondent te Antwerpen bericht ons dat door den socialistiscbon volksvertegenwoordiger den heer Terwagne de volgende voorstellen aan patroons en werklieden in de diamantngverhoid gedaan zgn lo Aanneming van 200 leerlingen 100 te plaatsen door dé patroons on 100 doar de arbeiders 2o Onmiddeliyke invoering van den 9 urigen arbeidsdag en op 1 Januari a s van den 9 urendag 3o Samenstelling van een gemengde commisaie tot behandeling van alle quaesties by welker regeling de diamantngverheid belang heeft 4o Algeheel amnestie voor alles wat tydens do staking is voorgevallen H Woensdag heeft voor korporaal Baoonnot het slachtoffer van de door den Matin georganiseerde marche de rarmèe te Parijs een Igkdienst plaats gehad Tegenwoordig bg de begrafenis waren o m de luitenantkolonel SaintMarc namens don heer Loabet de militaire gouvernear van Parga een vertegenwoordiger van den minister van oorlog de directie de hoofdredacteur en eentgs redacteurs van den Matin Onder de zorgen van de directie van dit blad werd het stoffelijk overschot naar Chalon snii SaÖne overgebracht waardetaraardebestelling plaats had In verband met de bekende qnaestie van het intrekken der vergunning om het gebouw van den schouwburg beschikbaar te stellen voor het houden van voor t publiek toegankelgke vermoedeiyk talrgke bgeenkomaten alsmede van bet opleggen vdn nieuwe voorwaarden voor het gebruiken van zalen van de sociëteit Vereeniging en hot Brongcbonw zgn by den Haarl Raad ingediend voorstellen tot wyziging van het betreffende artikel in de Algemeene Politieverordening door den heer mr F A Bgvoet c s de strekking hebbende om de bevoegdheid om vergunning te verleenen of te weigeren over te brengen van B en W naar den Raad on den door den heer W Stolp de strekking hebbende ora den maatregel au Uet vastzetten van stoelen niet toepasselgk te vorklaren op de sociëteit Vereeniging én bet Brongebonw De Raad stelde deze voorstellen om advies in handen van de juridische commisaie Heden verscheen het ad ies dier commissie Ook zg heeft den heer Jleier commandant dor Amsterdamaclio bjandweer geraadpleegd waarby haar is geb1 kon dat het voorschrift van het vastzetten fnn de stoelen in Vereeniging en Brongebof w door dien deskundige wordt annbevolouj voor de Vereeniging trouwens met meer klem dan voor het Brongebouw niet zoozeer mot het oog op brandgevaar betvVelk dour dien deskundige zeer gering wordt geacht evenals liet gevaar voor Verstikking door rook als wel met het oog op een mogeiyke paniek door welke oorzaak ook ontstaan In zoover is het aan ernsligen twyfel onderhevig of het gevaar voor bri nd waarvan in het betreffende artikel derJVorordening alleen pprake fs de voorgeschreven maatregelen voLr dezo inrichtingen wel voldoende wettigd Wordt het artikel gowgzigd in dien tin dat het jielrekking zal hebbeii op de rnaatr egelen vau de veiligheid algemeen dan vervalt althans voor omst dit tormeele bezwaar De comstelt dnaro n een wijziging in dezen meeirderheid ontraadt de aanneming t voöt Btjel van den heef Byvoet c s eheele commissie warneer de Raad besltit eveneens do aanneming van rstel Stolp I WiWnn betreft den Schouwburg meent de jlrwheidj der commissie dat B en W ia i k ini8nemiug vart de ter zake uitge Jtra ihti raniptten bBzwaarlftk de verant l Jop zich kond n nemen om lek toegBi f elg te voorstellingen pen plaats hebben loolang do In nat gebosiv in den toenmnligen leerde i J l ü In BlzBS otharii l en zijn de gevallen van r soldatenmishandelinf talryker i an ergens elders in het Duitsche leger l e Mctz is nu weer een onderofficier Jancke veroordeeld wegons een honderdtal gevallen van mishandeling bestaande in schoppen a agen in t gezicht enz Hg bad gedreigd ieder te zullen doeden die het wagen zon hem te verklappen Do krygsraad veroordeelde hem tot vier maanden gevangenisstraf zonder degradatie Bg wordt dus nog waardig geacht do uniform te dragen Twee andere onderofficieren werden wegens een 20 tal gevallen van mishandeling tot zes weken gevangenisstraf veroordeeld Te Giessen Oudekerk zynergerlgkebnldadigheden gepleegd waarschgnlgk uit wraak omdat een inwoner uit zyn huis gezet was Op woeste wgze heelt men bg den eigenaar J Koorevaar diens huis van buiten en van binnen vernield Niet alloen glas doch ook het houtwerk moest t ontgelden de heining om de woning zelfs de planten op het bouwland zyn vernield Woensdagmorgen zgn een viertal personen door den officier van jnstitie ondervraagd waarvar 3 echter weder op vrye voeten zgn gesteld Eenigen tijd geleden diende de heer van Arkel by den raad van Amsterdam een voorstel in om van gemeentewege maatregelen te nemen tegen exposities met detailverkoop Woensdag kwam dat in debat De heer van Arkel wees er op dat het onbiliyk is door exposities roet verkoop den winkeliers concnrrentie aan te doen Hy zou wenschen dat ondernemers van zulke exposities aan den belastingplicht zouden worden onderworpen Van B en W vernam de voorsteller dat zy geen bevoegdheid hebben tot wat hy wenscht hg meende echter zgn voorstel t6eh te moeten handhaven ten einde door een bespreking de aandacht der overheid te sGravenhage op het euvel te vesligen en stelde nu voor B en W uit te noodigen de noodige stappen te doen dat exploitanten van exposities met detailverkoop of zoogenaamde vliegende winkels in de plaatseiyke directe belastingen kunnen worden aangeslagen D voorzitter noemde dit een onmogeiyke opdracht Hy begreep niet wat B en W aan het euvel kunnen do n tenzg men zich wendt tot den Haag De heei van 4 rkel Ja juist Maar ging de voorzitter voort ik weet niet of t wel zoo n nadeel voor Amsterdam is wanneer de Amsterdarasche dames in de gelegenheid worden gesteld zonder naar Pargs te gaan Pargscho hoeden te dragen te niaer wanneer deze hoeden in Amsterdam zgn gemaakt De wethouder Heemskerk voegde daarbg dat de gemeente maar niet op zoo n mededeeling kan gaan rekestreeren Betreft de zaak een vraagstuk van meer omvang dnn dient het eerst bestudeerd te worden on dan zou het een onderwerp van studie zgn voor de Staatscommissie voor den Middenstand of voor die van de Gemoente flnancién De heer van Arkel meende nu door de besprekingen voldoende do aandacht op het euvol Ie hebben gevestigd en trok zgn voorstel in De feesten ter gelegenheid van de kroningvan koning Peter I van Servië zullen plaatshebben op 29 30 en 31 Augustus a s Dekroning zelf zal met groote plechtigheid plaats vinden in de kathedraal Men verwacht dat vorst Ferdinand van Bulgarge en vorstNicolaas van Montenegro daarby tegenwoordig zullen zyn De bnitenlansclie hoven znllen langs diplomatieken weg ingelicht worden bepaalde uitnoodigingen worden echter niet verzonden Dezelfde dagen zyn vastgesteld voor de herdenking van de bevigdingvan Servië 100 jaar geleden door Karagcorgps den grootvader van den tegenwoordigen koning Stadsnieuws GOUDA 3 Juni 1904 jAan de Raadsleden zyn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda den 31 Mol 1904 j De jhelflng van schoolgeld op de schofen voor gewoon lager onderwgs en de herha lingaa nolen dezer gemoonte vastgesteld bg Verordening van 23 Mei 1902 Gemeenteblad No 144 ia by Koninklgk bealuit van 8 jAugiJstus 1902 fei 22 goedgekeurd tot den Pl Oktober a s Het kqmt ons voor dat geen wgzigfng in de heffing behoort te worden gebr ht WyS hebben mitsdien do oor den Raad in overvi ging te geven de Verordeqing op de h lfini van schoolgeld op de scholen V jor göwocHi lager onderwgs ep de herhaün sscholoii dezer gemeente opnieuw vast te stelleti i Gouda den 31 Mei 1904 Tot den 1 Januari 1905 zyn bg Koninkiyk besluit van 23 Maart 1899 No 33 goedgekeurd de heffing van sluisgeld voor het schutten door het Moordrecblsche Verlaat en de heffing van Waaggelden beide vastgesteld bg Raadsbesluiten van 30 December 1898 Gemeenteblad Nos 102 en 104 en is bg Koninkiyk besluit van 20 September 1899 No 11 toestemming verleend tot de heffing van bruggelden voor het gebruik van de Haastrechtsche brug eveneens vastgesteld bg Raadsbesluit van 30 December 1898 Gemeenteblad No 112 Met het oog op de financiën der gemeente is het noodig dezo plaatseiyke belastingen te biyven beffen terwgl wat do bedragen der verschillende gelden betreft wy verandering ongewensclit achten Wy geven den Raad daarom in overwoging opnieuw vast Ie stellen lo de Verordening op de heffing van Sluisgeld voor het schutten door het Moor drechtsche Verlaat 2o de Verordening op de heffing van Waaggelden 3o de Verordening op do heffing van Bruggelden voor het gebruik van de Haastrechtsche brug Gouda den 31 Mei 1904 Bg adres van 26 dezer wendt zich deheer P Kolpa gemeente architect en directeur der gemeentü reiniging te Almelo diedoor ons als vierde candidaat op de voordracht ter benoeming van een gemeentebouwmeester was geplaatst tot het bestuurdezer gemeente met de mededeeling dat hgmeent dat de door hem by of voor zgnesollicitatie gemaakte kosten tot een bedragvan f 25 hoewel ook in zgn belang gemaakt toch zeker niet t minst zgn gemaaktin het belang der gemeente Gouda waaromhg verzoekt hem in die gemaakte kosten te wiilen tegemoetkomen De door den adressant bedoelde kosten zgn vermoedeiyk veroorzaakt door de herhaalde bezoeken die hy heeft geoordeeld bg gelegenheid zyner sollicitatie te moeten brengen san deze gemeente en aan de leden van haar bestimr Deze bezoeken zgn door hem gebracht zonder daartoe van bevoegde zg de te zyn nitgenoodigd alzoo vrywillig omdat hy meende door psrsoonlgk optreden djne belangen het beste te kunnen dienen De bewering dat door deze ongevraagde bezoeken niet het minst hot belang dozer gemeente zon zgn gediend kan bezwaarlgk onderschreven worden en zou voeren tot het gevolg dat de kosten van bezoeken die ongevraagd door sollicitanten naar welke gemeentebetrekking ook in het belang hunner sollicitatie aan leden van het gemeentebestuur waarom ook niet uan anderen worden gebracht zoudon bebooren te worden vergoed Het verzoek komt ons exorbitant voor Wg iiobben de oer den Raad voor te stellen daarop afwgzend te beschikken G a s c ontrol e 2 luni 9 uur s av Druk 45 m M Lichtkracht U ü Kaarsen Warmtegevend ro vermogen Wonen 375 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Vrgdag 3 Juni No 5030 met f 70 en piemie van f 3000 7015 en 178B8 ieder f 2Üft 5439 en 15581 ieder I 100 Prgzen van f 70 705 3388 8374 9081 12372 14552 19088 927 3665 87 59 10706 12632 15180 1 I808 1776 4682 902C 11096 13191 15844 20171 2628 7659 5 Klasse 16 Lg st No 11291 m z 11299 f 70 No 1 2068 m z met f 70 No 17392 m i 17393 f 70 No 19316 f 70 ra z niet en No 19916 m z mot f 70 Rechtzaken Voor de iliiagsclie rcclitbank werd gistoren boliaridcld de ziuik van dii Gebr van Hoytüinii küssiqrs en conimissioniiairs in of eefen wonendo te Hof van Delft thans gedetineerd in ti Huis vau Bewaring te m üritvenhage verdaclit vin verduistering Kon zeer talrijk publiek waf aanwezig Kerst werd vuoi lezing gedaan van de leu laste gelegde fuiti n welko reeds werden medegedeeld en van de verdere bescheiden welke vüoi lezing uit den aard der zaak geruimen lyd in beslag nam Hierna werd overgegaan tot hot hooren der getuigen In de eerste plaats werd ge buerd de lieer D F S bankier te s Gra vwiUftge om advies te geven omtrent handelsusance 0 de vraag van den Pres of het gebruikeiyk is dat een bankier over stukken hem ttir conversie gegeven door zgn clientele beschikt en die verkoopt antwoordde get ontkennend Zulks is niet geoorloofd Verder doolde get mede dat het in groote zaken niet mogel k is eiken dag de rekening op te maken Op de vraag van den verdediger Mr M P Kappeijne van do Coppello antwoordde get dat men bg consorvio van stukken niet altyd dezelfde effecten dezelfde nummers terag krjjgt Gebruikelijk is het dat een ban tier de stukken welke hij ter conversie krügt afzonderlijk houdt Tusschen het geven van stukken ter conversie in depot en in onderpand was volgens get in het onderhavige geval geen verschil Precies de geschiedenis der conversie van de Portngeesche effecten waarover hier de qnaestie liep kon get niet meer mededeelen Ten slotte deelde hu op een vraag van den bekl en van een verdediger mede dat een kassier het recht heeft effecten waarop hy geld heeft voorgeschoten te prolongeoren wanneer er ter plaatse geen beurs is en hjj tödelijk geld noodig heeft Een tweede vakman als get gehoord stemde in hoofdzaak overeen in zyne opvatting omtrent handelsusantiën in de bankiers vereld met den vorigen getuige Ook hü beschouwde hot als gebruikelijk om effecten waarop voorschot is gegeven door te geven maar dit mag natuurlijk niet gebeuren wanneer de bankier geen actief meer heeft A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA VefeiPUoon o 3t BEÏÏES VAF EOTTEEDAM DONDERDAG 2 JUNL L K H Kr4 Staatsleemtuteit Nedeklasd Certificnten Ned Werkelgke Schuld 3 PoRTUflAL Obligation 3o Serie fr 500 3 561 Oblig Tabaksmonopolieleoning Fr 2600 5000 4i 97 TuBKUB Ueünificeerde Schold Hecepissen 4 79 Kaïi TB Obligatien Leaning 1876 4 104 Buizii iE Obligation Funding Loan L 20 100 1898 5 102 HypotheekBanken BankenPnndb Dordrechtsche Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eersto Ncd Hypotheekbriefbnnk 4 99 Pandb lo Ned Scheepsverb My 4 101 Pandb Friescli Groningscho Hy pothvekbank 4 99 Pandb HoU Helderscbo Hypb 4 89 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Ned Hypotheek en Pundbriefbank 4V 101 Bowgzon van Deolger Northw Pac Hyp Bank f 59 Pandb Rotterd Hypb 4 101 101 Pandb Rotterd Hypb 3 98 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stichtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 DivereenAand Nieuwe Afrikaanschc Handelsvennootschap 95 Spoovmegheningen NcnBiiu Oblig Z H Elcc trischo Spw Mij 4 102 Itauk Oblig Zuid Italinanseho i poonveg Mg AH 3 66 Rusi ASD Gioole Spw Mg L 100 Obligatien 1890 4 83 Zuid West Spw Mn Oblig ZR 125 4 85 Noord Amerika Atchison To poka en Santa Fé Cert v gewone aand 69 Erie Spoorweg Mg Gew aand 22 Premuleenmgen Nedermani Schonwburgloten f 15 f 1 20 dito f 1 50 1 20 Bnf oiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 101 Loten Stad Brussel 1886 2 102 D SAM80M Markt Gouda Specialiteit ia Nouveauté s De NOUVEAUTÉ S in Kokken Itobcs eu JAPOi STOFFI i zgn in groote voorraad voorliauden lot de meest concurreerende pryzen Fre ikbeurt bU de RemongtrantscbQereformesrde Oemoente albier Zondag 5 Juni s Morgens lOi uur Ds H VAN ASSENDELT AÜVi RTEi TII i V Do Heer en Mevrouw BOEKMEIJER geven kennis van de geboorte cener Dochter Gouda 3 Jnni 1904 O n d e r t r o o w d JOHANNES DIRK va uer WANT RN JOHANNA MARIA van NAHUHS Gonda 2 Juni 1904 Tl IILLK in de Krugorlaau HEERENHUIZEN met tuin 6 Kamers rnimo Warande Keam en Kelder voorzien vin Gas en Wjjrleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 OVjk PCriEG o V V Ti f m SCHIKOAM MKH GENEV£E Merkt N IQ II TO AP Vorkrijgbiiir l ij M PKKri Jj 1 N B Ai lioffija van odi Uh iel b achiit tt i kiiri hIkoJ vo r ziflQ ran don na un dorKiimH P HOPPE te