Goudsche Courant, zaterdag 4 juni 1904

i o 0431 Maandag O Jiiiii 1004 43ste Jaargang fiOMCHE COIMMT I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletoen lo De Uitgave dezer Courant ge schiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Dfe prijs per drie maanden is 1 25 ii anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V 1 1 F J EIS T EN Telrtoon i tt ADVERTENTIEN worden gepljtalst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel moerlo Centen Groote letters vvonlen berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertenticn tot 1 uur dca inid i eowiB I nk ran A BRINKMAN t Zn tJWLm TE SOÜBA CURATOREN maken bekend dat het te Toelallngê eaeamen zal worden elionden op 23 en 29 Juni a s Aiinniclding vó6r den 22n JUNI e k bö den Rector Dr A VAN IJSENDIJK Leening 1885 Hoeren aandeelhonders dezer Lecning worden door deze in kennis gesteld dat de COUPONS betnalbanr zyn gesteld van at hf ilen tot 30 JUKI bö den Penningmeester A STR6 NSMA Turfsingel 77 en 78 van s morgens 9 tot 12 en van 2 tot 4 nor HET BESTUUR öonda 3 Joni 1904 Ontvangen allo soorten S HOENWERK voor liet a s seizoen alsmede wit en grys DAMES en KINDERLAARZEN en LAÖE SCHOENEN in hot Kaorilbniliantscli Sdiocn ea Laiirzciiiiiaijiiziiii KLklWEG E ao tegenover de Kleiwegsteeg AanbeTelend C SMITS SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk ieen Grijs Haar meer De Nieuwe Landoii doet de grüze liaren binnen enkele dagen verdwijnen mankt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van Let hoold weg Eiseht op den hals London P r ij 8 f S J en J I SO per flaCon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 9 bij zaak Cal § Papier molen UÜUDA Wte inkvr zgn wil da EcIltlK Glkel Cacao te ontvangen teeamwfjj e9teM en at vele i vasSuDm Bgea in don handel gekomen ondei dea naain des lütvindera Dr Miohaeliii TOr rdigd 3p de best machines in het wereldbera aide étirf bliffleni nt rag Gebi Stollverok t Keulen racha Cikel Cacao n vierkanten bussen Deze Eikel C c o met melk gekookt eens aiigpname gezunrle druk Kir UK lijksi ii gebruik een Ü i theeltfels tib t pueder voor een kup Chocolate Als geneoskr cbH drank bij gevai Van diariheo elot óts mer ïatei te gebniiken Verkrijgbaar by to Fouinfamet S 1 Apolhekttrit aa p J go K pTcflinsJeii f 130 c 0 90 e 0 35 Generaal jertegenwoordiger raet Stim land Jufius Klanenidsdi miitordam fCalveistraat 143 E ne onde soliedo binnenlandscho LEVENSVERZEKERINliMAATSCHAPPiJ VRAAOT een heer of dame uit den beschaafden stand om als haar VKII TEnBI VrOOni l En op te treden Zeer vooniedi e coiiditïên Vakkennis niet direct vereischt daar steeds do hulp van een iiispect ur kan j worden verkregen zonder dat dit invloed uitoelent op de fluancieele belangen van den vertegenwoordiger Men richto brieven onder No 2547 aan het Bureau van dit blad Tf Café EIARMOIIIE Mark COUnA SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEirVEKENS GERSTE en van ü heden ook OEQIITAL FILSNEE ans der Actienbrouwerg zum Pilzen Aanbevelend J WOlJDE lllf il€i ii i Ti i i ii i i r s i rgo r ± PRAEPAfïATEN VAN Qufna l roche j spijsvertering nuwhoofdp n Jer t e meeit kraohtlge en v rat ric ndt KINA WIJN tegen swaktc wowel bij kinderen als volwassenen gebrek aap eetlust slechte ïfdpijn ter Tontericing na ziekte of kraambed koorts en hare gevol ren QUINALAROCHB PERRUQIKEUX in het bijzonder t een Bloedgebrok Blevksucht kwalen Tan KrtHsohen leeAUd en i Verkrijgbaar m flacow 1 90 en L L 3 f Af apO voedeaam ver8terkend aangeiuamr ninuuk voordag li kscheeb uik j K IIV I V V V vooral vour kinderen zwakken an kUerachttge gMtellen leer aan te be vcicii Als geneeakracbtlKe drank bij stocH niaeen der sp sverterlngsorganen en dlarrhé ook vo r luigeltngen en kleine kinderen j rijs per bni a Ket ƒ 1 70 A i Kgr O ÖO H Kgr ƒ 0 60 Chemlacb zuivere Melksuiker Jo S m J Acfhnin f ïCfafA H An Het rookan eener haWa cigarette is voldoende ter bestni taainma V lgarCnCn de bevlgtte ai vaUen van Aathma ete fn J doo le 4 ó 6ÓenABÓ Tamarlndf Rnnhnn fruit purqatief tegen veratopping Aam 1 tUirtl mUC OUHUmia beien Migraine CongertieBetc vooralookaUUuan voor kinderen bcwij t ii de Tamarinde Bonbons van KKAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor W kmd begecci yk en Al anaak aangenaam is Priji per doosje 0 90 on 0 60 alflTlia1r Pac4flllAC tliremeen erkend als het BESTE huiimuddel Verkoudheid en Keelpljn het is een slijmoploasend en verzachtend mUidel bU uitnemendiMid uitsluitend in Q üeschjeb verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje 3 e rafipatalr fan KRAEPELIEK ft MOLM te Zelat aNen poomif ran eliouéltrn waarnp d naitm en Mamltrvkenini e vtrkf gbttar bij U m e t Tabrieknnark HptUheArrt en Vrotriiten UAlÜ KKAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUfckfl ADirEETENTlM in aUe Couranten worden aangenomen door het ilï s Patent H Stollen W J nuictltl MK mi Ui lliUg rn nu ictiti IniHMtt niWlc ilielii iJniiro ntniiiiii WarnUJlQ Vatent n SloUm ï KTuaéw hMt Aalut in rtf Mtetim werthloaen Kachahmunffen StiebM Km Itiifl Mir urnen stef aelmrfim H SliUm im m im JMcl uUr n uMm ilMiititnmhtm Mom Pltttt fH MbMlttwtf imtMiill M Advertentie Bureau vao k BitliVKNA di ZOON Teleplioonnet Gouda Abonnenient 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M l jelegen Vüiiley n oikIci IkiuiI f ratjs Het net Ik aangesluten tuin het R jks Iiitercunimunaalburean Op 1 Mei 1904 142 xiair en aansluitingen fi Contracten en voorwaardeitYerkriJgbaar aan het Bnreau ACHTER DE VISOHMARKT Verkrijgbaar in flesschcn HO cl 7H et en f l tiS bj H H Apotbekera en Drogisten Ijet op het mei AXKEItl F AD BIOHTKR Co Rotterdam Te Gouda bü C LUiitJK potheker Markt en bj WOLPP Co esthaven 198 Onnavolgbaar sp thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf geacMMertlf Fortreilen Pelnlure Hogaerlt Zy geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtuige zich geen imilaties voor de echie te ontvangen Oeïll Prjjsconrant met een aantal ongevraagde gelnigschrilten gratii op aanvraag Boxtel H HOU ABUTS Ji Cl Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kansthandel Kleiweg b j wien modellen te bezichtigen zjjn to hel VËIILICIiriMGS MAtiAZIJM De Avondster Dnbbele bnnrt TeUnr 117 Zjjn heden ontvangen een mooie collectie Nienw Stjl Giisnmainenlcn Mets en lliilliiiis Verder voorhanden een mime Kenze GASKOOKAPPARATEN GAS EN PETROLEDIKACaELS Eenig adres voor GASöLaFJLICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degeljjk Indien U dan van goed licht houdt is dit uw mare adres Aanbevelend M M VA LOOK Aanlegger van Gas en Waterleiding Hen wvrdt rerioclit i t MRKK te letten BIT H T MlOlZUH TA N IIAVËNSIVAAY ZONEN QOBINCHEM Deie ÏHEEEN worden afgele verd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned otu met vermeUing van Nommer en Prys voorzien vau nerenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerin van geeerde orders aanbevelende J ü BUL IM b ti ouMkÉddrMi ta g nuUuIykM foitnlIMalToarHMra mToofaldaia gnWnilwwhwuwMfci U Ito Aivnlwu vu t H illlll 4 e wlia iMtt Jtr I rtoi I M 0 i op QUm o falirtekimerfc voorheen J BBEEBAAHT hi Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD SCHOUW OVER Siooten WaterKii en Riolen BtTRÖEMEESTEB en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op do irtt 148 156 der Algcmeeno PolitieVcrordoning voor deze Gemeente Brongen tet kennis van de eigenaren en gebruikers van de niet aan de Gemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom gelegen Sluoten Wateren en Riolen duft op Zaterdag den 18 Juni 1904 eene Schouw over die wateren enz zal worden gedreven Belanghebbenden worden herinnerd aan hunne verplichting om Ie zorgen dat hunne Siooten ol Wateren voldoen aan de afmetingen genoemd in art 152der bovengezegde Verordening en behoorlijk zjjn opgesloot zoodat geene boomstammen over of lakken in het water hangen en dat die Siooten Wateren en Riolen gezuiverd zijn van va st of drgvend vuil welke de doorbtrooming van het water knnnen belemmeren ol stank of stankvorwekkende uitdampen kunnen veroerzaken Onverminderd de straf op de overtreding gesteld zQn de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnon 8 dagen te herstellen Do Naschoow zal plaats hebben op Zaterdag 86 Inni 1904 Gouda den i Juni 1904 Bargemeoster en Wethouders van Goadn E U MARTENS De Secretaris BRUUWEE BuitenlaRdsch Oversiclil Een telegram uit Moekden van 1 Juni zegt dat daar den vorigen avond eer hospitaallrein was aangekomen met in hot gevecht bij Wafang kang gewonde militairen te zamen 3 officieren en 23 man Generaal Koeropatkin bezocht ben en bracht hen hulde voor hnn dappert eid Hy verdeelde acht St George kruisen onder de mannen Een viertal kameraden hadden zü te Liaoang moeten achterlaten die met vyf of zes logelwonden tr zoo slecht aan toe waren dat zj niet vervoerd konden worden FEVILLETOX m VERBORGEN SCHAT 48 Eent om elf uur was die gewichtige arbeid volbracht en kon dus de vlijtige man na al lijn stukken zorgvuldig te hebben weggeborgen zijn kantoor sluiten en huiswaarts gaan ten einde tie loo welverdiende nachtrust té smakea Deo ochtend daarna omstreeks tien uur cat Eduard Coslers in een niet zeer opgewekte stemming aan het ontbijt Hij had den vongen avond op htt slot gedineerd doch vermaakt jhad hij zich daarbij alles behalve Ida was zeer schoon geweest maar zoo koud als een steen en zoo ongenaakbaar als een standbeeld Zij had nauwelijks tot hem gesproken eigenlijk Bicchts om loo kort mogelijk de een ol andere rechtstreeks tot haar gerichte Trtag te beantwoorden en zij had eigenlijk slechts g t roken Met haar vader die van iijn kant mede w OTWk ii stil n stroef was gcwecrt Éénmaal had hij opgemerkt hoe ij hem auk ok en toen lag er op haar gelaat een uitdrukkiw van ïoovecl vcrtchtina en tegenzin dat hij er koud van werd tot ïn zijn gebeente Vanwaar die vernietigende blik Wat had hij gedaan om haar ooeeer te mwhagen Daar rees in hem een v raoeden dat schier tegelijktrtijd tot zekerheid aangroeide Ja dat moest het wezen I Bella was bij ha r geweest Bella in haar wraakzucht Een der gewonden verklaarde dat de Japanners goed vechten vooral schieten is hun kracht Maar tegen een charge der kozakken met de Inns in de vuist waren zü niet bestand Er werden verscheiden lapanners overhoop gereden vele andere hielden op met vuren en namen de vlucht V Reater seint nit Piitersbarg Een telegram van generaal Sjiiiiiski ihteren aii dfii minister viiii üorlog ver oiiden luidt Gen raal Stóssel bodclittc den 2Hen Myi In den avond van den üGe inouKt ik na een lievigen stryd die twee dagen duurde bevel geven de stelling by Kinsjou te ontiuimi n daar wü niet minder dan drie divisies met 120 kanonnen tegenover oua hadden Het voor van den vyand voornamelijk vau vier kanonneerboolen en zos torpedobooten vernietigde onze batter en in de stelling bg Kuisjüu gehcei Het 5tj regiment dat zicli op de htelling zeif bevond Btreed met Iieldeninüed Door bet vDiir vun dit regiment van onze battorijen en van de kanonneeiboot Bobt die by Hoenoesa lag leden do Japanners ontzettende verliesn On e vei liezen aan doüden en gewonden bedragen ongevoi r 30 officieren on 800 man Alle kannonnen die niet door ons vernageld wai en maakten wy onbruikbaar of lieten wü springen Het was natuntlyk onmogelyk de kanon nen welke zich op de stelling bevonden tjjdens het hevig gevecht ia veiligheid te brengen Men bad dit drie dagen vroeger moeten doon Het gevecht van den 26e zelï begon te 5 uur s mirgena en dunrde voort tot Buur a avonds toen ik bevel gai de stelling langzumerhund te onttnimen Een gedeelte van de mijnen is niet gesprongen daar de Japanners onder bedekking van het vuur hunner schepen onze stelling aan de zeezyde omtrokken De geest ou der de troepen is uitstekend Blykons consalaire berichten ait Monastir in Macedonië hebben Bulgaarsche Komiladjïs Maandag den chef der onlangs ingestelde üriekscho bendenbeweging kapitein Wangeli en zyn adjudant by het plaatsje Pi uderi vermoord De lyken der beide vermoorden werden in stukken gehakt en ais waarschuwing op den straatweg geworpen Wangeli stond reeds langen tyd op de lyst der door de Komitadjis ter dood voroordeelden hy werd tydena den stryd der Bulgaarsche insurgenten van verleden jaar voor een der had haar alles geopenbaard Nu in s hemels naam dan was de kogel door de kerk Dan zat er niet anders op dan pal te staan en aan den s ot m het hoofd te bieden De meeste mannen zouden van zulk een vrijage spoedig genoeg hebben gehad zouden inderdaad al te weinig aanlokkelijks hebben gevonden in het vooruitzicht op een huwelijk met een schoone van wie zij blijkbaar niets te verwachten hadden dan de meest minachtende en teriigstofttende koudheid Doch niet alzoo met Eduard Costers Ida s koudheid oefende op zijn halsstarrig verlangen ongeveer dezelfde werking die het aanschouwen van een zee vol ijsschotsen moet oefenen op den hardnekkigen zoeker naar de Noordpool Hij bleef zich overtuigd houden dat hij zoo hij maar eenmaal die bevrozen zee doorworsteld had een zonnig land der belofte zou betreden en evenals de ont dekkingsreiziger bij het streven door het ijs was hij bereid bij zijne poging tot het bereiken van het vurig begeerde doel zoo noodig zijn leven te laten Want zyn verliefdheid was letterlijk met den dag toegenomen totdat zijn hartstocht thans zijn geheele wezen al zijn voelen en denken en willen beheerschte Welke hinderpalen er ook rijzen mochten aan welkcolfers en gevaren hij zich ook zou moeten blootstellen hij was vast besloten alles te wagen en Ie tarten om ten slotte toch te kunnen zeggen Ik heb haar gewonnen Zij is de mijne Deze gedachten woelden hem dien morgen door het b in toen de beer Quest in zijn optreden ditmaal meer dan gewoonlijjc koel en afgepast bij hem werd aangediend ongeveer net als nu twee voornaamste spionnon van de ïurkscbe overbeid gehouden Dö correspondent van de Daily Tolegraj i deelt dan mede dat in jffóssiacbo regeeringskringen de meening lieerscht dat de vol van Port Arthur het koste wat hefr wil jnoet worden voorkomen en dat een einde moet komen aan de Japansche overwinningen In een byeenkonist van dop Groptea Krijgsraad onder leiding van den Thaift werd do nood alvolykheid betoogd sterke troepenafdcelingen naar Oost Azië te zendtïli en vry algemeen weid aangenomen dat londer eenig gevaar de Duitsche grens van troepen kan worden ontbloot daar er geen vrees bestaat voor schending der neuttnliteit door Duitsehland Die troepen zullen onmiddellijk naar Oost Aziti worden gezonden Het besluit hiertoe dat niet met algemeene stemmen geiiumen is werd door den Tsaar goedgekeurd Hut tweede punt in den Grooton Krijgsraad behandeld is de vraag of het aan generaal Küeropatkine zou worden overgelaten den veldtocht n iar ziJn meoning te leiden dan wel of hem uit Petersburg aanwijzingen zullen worden gegeven Tot dit laatste weid besloten en dientengevolge kreeg Koeropatkine Jast oiimidyellyk op te rukjten tot ontzet van Port Arthur men verwacht dnt do aanval op die plaats nog wel een poos duren zal daar toch de verliezen van generaal Okoe s leger moeten worden aangevuld Het blykt nu echter dat de Japanners mot groote snelheid pogen Port Arthur te nemen Troepenversterkingen zyn reeds te Dalny geland en de laudtroepen zoowel als de vloot streven naar een snelle oplossing van deze quaeslie In Russische militaire kringen is men ook niet algemeen ingenomen met het besluit dat Koeropatkino thans naar het Zuiden van Liaotong moet oprukken Men acht het naar de Daily Telegraph meldt thans te laat en meent dat die beweging had moeten worden uitgevoerd voor den slag bij Kinsjou toen de Russen do sterke positie by Nanshan nog bezot hadden Ook wordt streng afgekeurd dat generaal Von Stóssel ie een geheele divisie in Port Arthur heeft daarmede niet is opgerukt om aan de gevechten bij Kinsjou en Nanshan deel te nemen en de Japanners terug te slaan De regeering heeft ernstige reden tot ont vredenheJd doch wil trachten den veldtocht met alle kracht voort te zetten ten einde het militaire prestige van Rusland te herstellen dagen geleden kolonel Rooyaard Hoe vaar je Quest i zeide hïj op dien toon van hoog tot laag dien hg tegenover ondergebchiklen placht aan te Uaan Neera plaats VVat IS er i Ik kom wegens zaken mijnheer Costers antwoordde de jirocureur op zijn gewonen kalmen zachten toon Alweer die hypotheek op llonham zeker bromde hij Ik hoop alleen maar dat je niet om noR meer contanten voor dat zaakje bij mij komt aankloppen want op mijn woord van eer ik kan zoolang miin vader leeft geen stuiver meer krijgen Mijn krediet reikt tamelijk ver maar voor het oogenblik ia het uitgeput tWel zeide Quest met een half lachje de zaak waarvoor ik gekomen ben hangt inderdaad met de hypotheek op Honham samen Maar aangezieA ik u heel wal te zeggen heb zou ièt misschien beter zijn dat wij eerst de tafel lieten alruimen ora niet gestoord te worden ifMij wèl Wees dan maar zoo goed eens te schellen En steek een sigaar op De heer Quest glimlachte opnieuw terwijl hij opstond en schelde doch een sigaar stak hy niet op Zoodra het ontbijtgoed was weggenomen nam hij een stoel en terwijl hij zich aan het andere e vtid van de tafel zoo plaatste dat het licht hem op den rug viel begon hij noodbsdaard een bundel papieren los te binden uit te pakken en te sorteereii Na eenige oogenblikken had hij gevonden wat hij allereerst noodig had een brief Het was geen oorspronkelijke brtet maar een afschrift Terwijl de Engelscbe voiksvertegenwoordi firg nog buzig is de tusschen Engeland en rai kt k gesloten oveiecnkom st waai bij o a de Marokkaansche quaestie geregeld werd te onderzoeken blijkt leeds dat in de practyk die regeling nog ver te zoeken ia Frunkryk heeft zich verheugd op hot vel van den Marokkaanschen beer maar het beest leeft nog Frankryk poogt no wel het te vangen en houdt het een leenings ontwerp vuur Doch ai Z ju dft sultan d arop ingaan er zyn nog andere potentaten waarmede rekening moet worden geiouden Daar is byvoorboeld mynheer Rftisuli iemand die er zyn werk van maakt menschen gevankelyk naar de woestyn te brengen en dm losgeld voor hen te vragen In do berichten wordt hy roover genoemd in werkelykheid is hy een eerbiedwaardig woestijnhoofd die naar oud vadeilyke zeden aan den kost poogt te komen Deze Raisuli nu heeft in do buurt van Tan ger twee vreemdelingen meegenomon een Kngelschman en een Amerikaan Dit heeft natunilyk aanleiding gegeven tot groote verontwaardiging in Engeland en Amerika President Roosevelt hcoft een deel van het Enropeesche eskader naar Tanger gezonden doch de Amorikaansche oorlogsschepen kunnen daar weinig doen de regcering van Marokko heeft den heer Raisuli ook niet Steunend pp de Franscb Engelscho overeenkomst wendde zich nu de regeering te Washington om hulp tot Frankrijk en dit zegde verheugd over de erkenning van de Fransche rechten in Marokk die hulp dadslyk toe Maar nu begint de zaak tragisch te worden In de Veieenigde Staten is men er absoluut niet mede ingenomen dat de regeoring door tusschenkomst van Frankry k met Marokko wil onderhandelen Amerika moet zich zelf helpen En minister Hay zendt onmiddellijk een bedreiging naar Marokko wordt den gevangenen een haar gekrenkt dan zal Amerika op de terechtstelling van Raisuli aandringen dan zullen Amciikaansche marinetroepen te Tanger aan wal gaan om Raisuli en zyn bende op te vangen en op te hangen Engeland dat hy den oveizeeschen neef niot wil a chterstaan begint nn ook te spreken van troepen zenden En Frankryk dat zoo bereidwillig zijn hulp toezegde staat daar nn tusschen als een soort facheux froisième Het kan nioi toelaten dat Amerika of Engeland troepen in Marokko landen nu het de bescherming over dat ryk aanvaard en zijn hulp toegezegd beeft om de verloren blanken weer terug te W ilt gi 00 vriendelijk zijn dit eeiu te Ic en mijnheer Costers P zeide hij kalm terwijl liijden brief over de tafel schoof Eduard stik eerst den brand in een sigaar nan to n den brief op en vouwde hem onverschillig open Nauwelijks echter had hij den eersten regel er van gezien of zijn gelaat nam een uildrukkinff van ontzetting aan Hij werd oo wit als zijn overhemd het zweet parelde op zijn voorhoofd en hij liet zijn s gaar op het tapijt vallen wa Tr zij bleet Hggpn smeulen En geen wonder want dit waseen üfschrift van een van Delia s on tilimige inimiebrieven aan hemzelven Hij liad haar nooit er van kunnen weerhouden zulke gevaarlijke brieven te s hrijven Deise hier nu was de bewuste dien de heer Quest kort geleden te Londen uit den zak van s Ueeren Costers slaaprok had gekaapt Hij las nog een eind voort en legde loen den blief weer op de tafel Nog verdrr lezen was onroodig want het was alles in denzelfden gloeienden irant Gij zult hebben opgemerkt mijnheer Co pr zeifle Quest dat dit een kopie is Maar als gij het wcnscht kan ik u het oorspronkelijke iiuk ter inzage geven E Uiard ontwoordde niet IVonft vervol