Goudsche Courant, maandag 6 juni 1904

No 9 31 43ste Jaargang Maandag O Jiliii 1904 fiOMCHE COHMT Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reler on 83 ADVEttTENTtEN worden gepl wtst vdn 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 mir des midd l eletoon No ê9 De Uilgave dezer ouranf geschiedt dagelijks I met uitzondering van Zon en Feestdagen De priJ8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommei s V IJ F J E N T E N 1 I TWEEDE BLAD Stadsnieuws 1 I GOÜDA 4 Juni 11 04 Pet aad l kiozera voor de Provinciale iStaten in MhootkiesdistrictOonda is aldus i i 3 1904 1901 I ll Openbare Yerkooping Ti GOIIIA ten overstaan van den Notaris ö C FOUTtJIJN DHOüGIiEEVKR op MAANDAG 20 JUNI 1904 des morgens te eit uren in liet Kollleliius HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg van No 1 Een op goeden stand gelegen Winkcihuis WOONHUIS en ERF in de Wjjdstraat te Gondn Wp A No 162 groot 1 Are Te nnvaarden 15 Augostus 1904 Het Huis bevat beneden de raime Winkel 2 Kamers Binnenplaats on Keuken en boven 2 Kamers en Zolder en laarbovep nog i Kolders Het i vlan Gns en Waterleiding voorzien No 2 Een HDIS ERF on GROND in da Boelekade to Gouda Wijk K No 165 Vorlmard biJ de week voor l 2 60 No 3 Ken HUIS en ERF in liel Zwanns gat tu GouU i Wgk O No 121 Vi rlmurd bü de week voor f 1 75 Noi 4 lot 15 12 naast elkander liggende afgepaalde perceelen allen ter breedte van niini 4 Meters waarvan ell in de Erasrtusatraat aan deltjTarlsingel on één in do l rins Uendrikstrjiat te Gouda Afzonderlek cii in f ombinatiéi En Nos Ifl tot 20 Vjjf naast ellgandcr liggende pcrreelen BOUWGROMap in een zystraat van de IJssollaani i t Biia Afzonderlijk on in Combinntien De perceelen zjjn de laatste 3 wcrl dagon vóór den vorkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te beziclitigeii Nadere inltclitingon geeft vcjornpemdoNotaris FORTUISN DROOGLEEVER te Gonda 1 KËIVNjSGEVIW Met deze inaak ik het geachte publiek van Gonda en omstreken bekend dat vanaf heden de Kiiidci speeltuin mot verschillende SPEELWERKTÜIGEN voorzien weder geopend is en hoop ik oven als vorige jaren weder met een druk bezoek vereerd te worden Hoogachtend Uw Dw Dn F CHRISTENSEN Stolwijkkrslui 1 Jifei 1904 Telefoonno 85 Ti II lit it in de Kiugerlaan HEERENItUIZEl met TUIN 6 Ka ner8 ruiino Warande Keuken en Kelder voorzien vm Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 iimóiWlEË Meu woriU ver oclif op t IHERIi te letten UIT IIBT MaOUIJN van W UAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THËËËN worden aCgele rerd in verzegelde pakjes vau vij Uoee n een half eu een Ned om met vermelding van Nomtiier er I Prijs vooreieu van nevenstaam ïMerk voigens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerin vau geëerde orders atmbevelende roorbeen J BKEEBAAET Lï Goudsche Mclkinrichling TtTR FSIimEL Telefoo IT 21 Bovenstaande inrichting bljft zich bij voortduring aanbevelen tot levering I van PRIMA ONVERVALSCHTE MELK door het personeel met de molkwngcns tweemaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK uitsluitend van vee dat onder oontrOle staat van den Rjjks Veearts den Heer E OVEBBOSOH alhier Deze melk wordt direct na ontvangst aan onzo Fabriek met de melkSlteis van alle onzuivurheden gereinigd en daarna over de melkkoelers sterk afgekoeld ter verdWUrzaming De prijs is tot nadere aankondiging f cent pof Liter TAPTKMELR 3 I per Ll f ZOETE ROOM KOOMKARNEMELK 3 Schep ffl Kook room 70 Slagronm 90 i ZURE ROOÉ iiiags 1 V rcn Ie bicllcii 70 i Cepakteuriseerde Melk Deze melk heeft men be erkii g ond gaan ter vei duurzaming wuar door d i Pa hoge i e tbacterieön geflood öjn vervangt fle gokookto melk j doch lö t don koük raank n kun twoo dagen mcd Ij l f n Leveling in LiterHi chen ft f O IO per stok met 10 tent iSta lngcldK boi do flescli en lialVo ft srlijes ft S qt met 6 et staniigeffl vo Jr liot fliAliJe NIEUWE GRISBOIER voor tafelgebrujk Deze boter it nntluit in flinhmfi van Smaalt ifoor stoof en kenkongeWuik k f p 0 per I Onzeigehccle botcrbereiding 4 flOïKïttoNÏROLE STATION tf Leidifji f l39 pcrK G I i i jgere eldo eonfi jaardoor wiJ ttn lu vnn het n a£nenu rH 1 dbn grd i8ten waarborg bieden v ti te RC LONIALÉ WERV HANDCiELU 200 biJ het aangaan van eene vfijwilliga verbintenis voor Zen jnren en voor ingeiyfden bö de Nationale Militie met onhepanlil verlof of In werkeltjken dienst bh het aangaan van eene verbintenis om Tume jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDlJi Aanbrenggehl Twintif Gulden Men melde zich aan VrlJwIlHgers ea lUUItlepltclUl en met onbeimnlil verlof bii den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bj een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten Mtlitleiilichtlgen ontler le Wniienen bij hun onmiddelijken Chef Café IIARilO lir MUrkl GOUPA SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEIINEKENS GERSTE gn van af heden ook OHQIITAL FILSITES BUS der Actieiibrvuwerij mm Pilzen Aanbevelend J WOUDEllBeilCi Telephoonnet Gouda Abonnement f éO per j ar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg on onilcrlioud g i atis Hot net is aangesloten aan het Rjjks Intercommunaal bureau Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorv faarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAKKT ADyÏÏCAAT en Bderenjoneeos Aanbevelend F rma C Lourens TËLEPHOON No f Veijkrögbaar in §eBSchen bo ets T et n f f 2a bii H H jApothlikers en Drogisten Yét op hiStnerU AyRMR 1 F AD RIOHTfflR Co i Rotterdam feJGoi Di ibii fb LO $R Apothetorj M ifatMen bij l bel VËIiLICHTI Gf MAUA2IJN i llè Avondsleur Dubbele buurt Tjilfnr 117 tteju heden ontvangen een mooie colleÉie Ifflilnw Styl i Gasoinameiilei Mels cd yerfder root htnden eefn rOimo Keuze éASKOOKAPPARATEN GAS m nmmukmu Eenig adres voor GAS6L0EILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelijk Indien ü dan Van goed licht houdt lis dit BW ttare adres Aanbevelend iecn Qrijs Haar iM M VAN im meer 11 Ue Meiiwe iiOodoii doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen m kt bet haar glanzend en zacht belet he itvallen en neemt de pelleljes vin het hoofd eg Eischt op den hals Lonéo Prij f 5 en f r M pW flacon VoAröPia In de KOZRStoAAL M 9 Ij i Aük Cal Papier molen iOUüA SPUITWATER ByglénUch Zuiver t op Syphons n Ko eMe hj tvorden van al heden ttit onze Eoellnridhling afgeleverd mm aim m Gtiiiil Druk ran A BMNMAIf t Zn Gonda I Gouda II Houda ill Haastrecht fll Woerden Waarder Barwoutswaarder Rietveld Oud water Hekendorp Papekop LangeruigeTOide WaddingBve Reeuwgk Schoonhoven Vlist 911 856 637 543 1 792 tl 700 339 3 314 787 735 163 150 118 125 100 96 449 432 116 122 67 70 124 123 676 506 354 341 670 665 80 83 Sto wijk 884 370 Ouderkerk a d IJsel 468 412 Berkenwoudo 113 101 Gouderak I 209 204 Bergambacllt 5 50 481 Aramerstol 219 210 Lekkerfcerk 562 645 Kriinpen a d Lek 449 385 Krimpen a d IJsel 285 246 9622 8815 Aaïi de Raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gonda 3 Juni 1904 De Heer Mr 7 D Veegens diende ons zjne declaratie ten bedrage van f 364 20 in wegens ziJn bemoeiingen in zake de geschillen tusschen deze gemeente en de provincie ZuidHolland Artikel 3 van Hoofdstuk XIII der Uitgaven van de gemeente begrooting voor 1904 Kosten vallende op het voeren van gedin gen Volgnuiumer 196 uit welken post deze declaratie behoort te worden voldaan is voor Memorie uitgetrokken Wij hebben mitsdien de eer O in overweging te geven dit begrootingsartikel te verhoogen met f 364 20 en dit bedrag af te schrijven van den post voor Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 199 dier begrooling De 2e Orgelhespeling in de Groote of St Janskerk I e geven door den Heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw Betsy Speg er sopraan Leiden en den Heer Dr S de Jong viool zal plaats hebben op Dinsdag 7 Juni 1904 des avonds Tl uur Het Programma luidt aldus 1 Fnga H moll Band IV No 8 Ed Peters J S Bach 2 Aria uit de Pflngst Cantate J S Bach 3 Ave Maria bearb von Pranz Liszt J Arcadelt 4 Larghetto dn Quintette en La W A Mozart 5 a Allegro Carillon Ch H Rinck b Pastorale R Hol f 14 Mei 1904 Cavatine J Raff a Aria uit de Cantate Ein foste Burg J S Bach b Ërwach zo Liedem der Wonne G F Haendel ans Der Messias 8 Sonate No 4 in Pmoll G Merkel a Moderato assai b Adagio molto c Allegro oon brio No 2 en 7 voor Zang met Orgelbegeleiding no 4 en 6 voof Viool met orgelbegeleiding Waarschijnl k door het spelen met inci fora ontstond hedenmiddag omstreeks èèn uur brand in een perceel in t Zwaansgat De heer J IJpelaar daar toevallig passeerende wist met behulp van een paar personen den brand die zich een oogenblik ernstig liet aanzien nog bgtijds te blusschen Toch beliep de bewoner nog al schftde die gelukkig door assurantie gedekt wordt Gisterenavond had eeue Vergadering plaats van de Afd Gouda van t N O 6 De Secretaris bracht verslag uit over den toestand der fd in 1903 Tot lid van het Afdeeliugsbestonr weidgekozen dp Heer J Kila Hoofd der Schoolte Haastrecht Voorts werden tot afgevaardigden naar de Alg Vergadering te Zutphen benoemd de heeren M S Both en J Scheggrond en tot hunne plaatsvervangers deheeren H E van der Koer en H A Westbroek j xi Uit Schoonhoven meldt men naar aanleiding vah den wedstrijd voor harmonie en fanfarcvereenigingen die daar ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van het muziokgeschelschap Apollo heeft plaats gehad Het plantsoen op den Tromperlswal was door den gemeenteraad tot feestterrein afgestaan Om elf uur ving de feesteljke tocht der 17 deelnemende voreenigingen door de hoofdstraten der gemeente aan en het weder beloofde toen nog veel goeds Nat welps was men echter niet den wedstrijd begonnen of de stortregens die schier den ganschen dag aanhielden stelden de duizenden aanwezigen in niet geringe mato te leur en vooral do commissie die niets onbeproefd had gelaten om het feest Inisteriyk to doen slagen De uitslag van den wedstrijd is als volgt Voor harmonie 3de afd 1ste eereprjjs groote bronzen medaille van H M de Koningin Wilhelmina te Lekkerkerk 2de eereprgs groote bronzen medaille van Z K H Prins Hendrik Harmonie gezelschap te Beldermalsen 2de prijs Orpheils te Leiden 3de prijs Excelsior te Berg Ambacht 4de prijs Harmonie te IJselmonde Ie afd 2de prijs Godsdienst en Knnsizin te s Gravenhage Voor fanfare 3de afd Iste eereprjjs zilv med van 11 M de Koningiii Moeder Excelsior te Lexmond 2de eereprijs Unie te Ameide 2do prijs Oefening Kweekt Kunst te Ammerstol 3de prijs Militaire Muziekvereeniging te Schoonhoven 4de prjjs Excelsior te Groot Aromers 2de afd 1ste prijs De Oranjevaan te Streefkerk S de prijs Crescendo te Krimpen a d Lek Aan elk der vereenigingen werd eene herinneringsmedaille uitgereikt De jury bestond uit de heeren W Welters te Amsterdam W Keerweer te Delft en Arentz te Gouda Ook het avondfeest werd voor een groot deel toor den regen bedorven ofschoon het vuurwerk nog naar wensch slaagde NiBuwERKEiiK a d IJbel Wüonsdagavond werd de familie d G in den Prins Alexanderpolder plotseling in diepen rouw gedompeld Hun ruim vierjarig zoontje had het ongeluk in een sloot te vallen Toen men het kind er nit haalde gaf het geen teeken van leven meer Terstond werd geneeskundige hulp ingeroepen doch do dokter kon niet anders dan den dood constateeren Ouderkerk a d IJsei Zooals verwacht werd voldoet de uitbreiding van de dienstregeling onzer spoorhalte uitstekend zoodat de opbrengst over Mei j l meer dan bet dubbele bedraagt der Aprilmaand bjjv Het gebruik van kilometerboekjes neemt eveneens toe nu deze geregeld gebruikt kunnen worden op alle stations mits deze geen halten zijn Die boekjes moeten ingevuld aangeboden worden aan de halte worden daar voorzien van een stempel en moeten aan het station van aankomst worden ingevald met het aantal bereisde kilometers Door deze regeling z jn de bezwaren tegen het geregeld gebruik maken van de halte opgeheven en gaan wo ongetwijfeld een steeds drukker wordend veikeer tegemoet Een ieder drage hiertoe het ziJne biJ 1 Rechtzaken Uit de langdurige behandeling der zaakHoytema blijkt dat de fiirma van een particulier te Delft een bouwman te Vrijenban en den registratie ontvanger te Delft verschillende Portugeesche effecten ter conversie ontving doch die stukken by de Amstordainsche Bank en de flrma D en V E te Amsterdam in depot gaf als onderpand van hetgeen zjj schuldig was of werd bi die instelgingen De Amsterdams che Bank achtte de ieldeiyke positie van beklaagden reeds sedert jaren zwak De fiirma V E had geen wantroiwen al wist zij dat da flrraa van Hoytema geen fiirma van geld was Beklaagden bekenden voorts een aantal pandbricven bjj hen in depot gegeven ten eigen bate te hebben aangewend Dtor den Officier van Justitie wwi heden tege M J G vnn Hoytema 2i en tegen H van Hoytema 2 jaar gevangenisstraf wegons 13 misdrijven van verduistering geeischt INGEZONDEN Aï de Redacteur Het zal zeker velen uwer lezers interesseeren te vernemen dat in Haarlem is opgericht een Informatiebureau voor Vreemdelingenverkeer Inwoners uwer gemeente welke plan hebben Haarlem met zijne schoone omstreken te bezoekenl kunnen aan dit bureau schriftelijk zoowel als mondeling alle gowenschte inlichtingen gratis bekomen Het bureau is gevestigd in de kiosk bö den ingang van het station Voor brieven of telegrammen is het adres Inforraator Haarlem Interc Telephoonnummer 1100 Met dankzegging voor de plaatsing Hoogachtend Uw Dw Dn H J VISSER Secr aai VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA FeleiHtooH Xo 3i BÈïïi VAN EOTTEEDAM TRIJDAG 3 JUNI L K H I StaaUleemngen Nederland Certificaten Ned Werkelijke Schuld 3 PoETBOAL Obligatien 3e Serie fr 500 3 561 Oblig Tabaksmonopolieleening Fr 2500 5000 4V 97 Turkije Geflnillceerde Sehuld Recepissen 4 79 EoTPTB Obligatien Leening 1876 4 104 Brazilië Obligatien Funding Loan L 20 100 1898 5 102 HypotheekBanken Pandb Dordrechtsche Hypb 4 99i Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Ie Ned Scheepsverb Mij 4 101 Pandb Friesch Qroningsche Hypotheekbank 4 99 Pandb HoIl Gelderache Hypb 4 99 Pandb HoUandsohe Hypb 4 99 Pandb Ned Hypotheek en Pandbrietbank 4 101 Bewijzen van Deelger North w Pao Hyp Bank 59 Pandb Rottord Hypb 4 101 loiy Pandb Hotterd Hypb 3 j 98 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stichtsclie Hypb 4 1001 Pandb Westlandsche Hypb 4 997 Diversen Aand Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap 95 SpoomoegUeningen Nederland Oblig Z H Eiec trische Spw Mij 4Vj 102 Italië Oblig Zuid Italiaanscho poorweg Mg A H 3 06 Rusland Groote Spw Mg L 100 Obligatien 1890 4 83 Zuid West Spw Mg Oblig ZB 125 4 85 Noord Ambrika Atchison To peka en Santa Fé Cert v gewone aand 69 Erie Spoorweg Mg Gew aand 22 Premieleeningen Nedkrmand Schonwburgloten 1 fito f 1 50 f 1 20 t 20 Beloie Loten Stad Antwer pen 1887 2 101 Loten Stad Brussel 1886 2 102 D SAMSOM Markt Gouda Specialiteit in Nouveauté s Do NOUVEAUTÉ s in IA üöolüfifio IjLÖIjoIIII Itokkcn Itobes en JAPOiWSTOl I i A zijn in groote voorraad voorhanden lot de moest concurreerende prijzen poiiia iEi GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Mei 1904 ziin do navolgende voorwerpen als gevonden gedeponeeid aan het bureau van politie alhier 2 rozenkransen 1 kruiwagen 1 paar nieuwe klompen en 1 zwarte ceintuur Voorts zijn te bevragen 1 hondenzweep bij A Spoor N Haven 154 1 lorgnet in etui bij H Blok Konig u l steeg 43 1 huissleutel bij T Masting Baain XgS 1 portemonnaie waarin een rozenkrans bg van Dam 4e Kade 509 1 portemonnaie met geld en sleutel bö W Hensbroek Moilepoort 169 1 dasje b j M van Peuten Vrouwesteeg 194 1 zak met naHigarniiunr by T Schal leman Varkenroarkt 216 1 aardri kskundig leerboek bjj D de Jong Lemdulsteeg 193 1 rozenkrans bjj 1 Bosman I Jsella an 618 1 gouden ooibcl bg Vuik Spieringst 44 1 atlas bg A Wassing Robaarsteeg 125 1 kinderhandschoon bg Luijnenbnrg Raam 486 1 jongensjekker bij 6V d Berg Riddor van Catsweg 8 1 gouden oorbel bg H van Wijngaarden Koite Tiendeweg 93 1 ajtv armband bjj G Hagendoorii Kleiweg 49 1 wandelstokje bj S de Goeije Groeneweg 218 1 gouden oorkro js i bij C de Jong Heereatraa 646 1 geldbearsje bij C Plomp Wachtelstraat 188 1 rozenkrans bg J Kaptein L Gouwe 1 zakdoek bij E J Edanw Bleekersingel 216 1 gonden oorbol biJ wed V d Smeede Robaarsteeg 130 1 blauw koralen halsketting bt C Leciiioijer IJsellaan 756 1 goad rem horloge met zilv kvtting by F Keiler Komijnsteeg 40 1 etui