Goudsche Courant, donderdag 9 juni 1904

Voor perceel II Arti Legi Hnis Ha istrechtsche brug en Stoombootenveer weid in massa ingeschreven door P 6 van Willigen A Nieuwveld zij op dit oogenblik geen verbond met de anti revolutionairen hadden er niet aan denken hierin mee te gaan maar zij kunnen makkelijk inschikken voor de opleiding hnnner geestelijken hebben zij sinds lang biume eigen Bemtnariën en zij hebben voor hunne zoons die ze laten studeeren niet het minste bezwaar tegen onze staatsoniversiteiten Kigenlijk gaat de zaak hun dus niet veel aan Maar de duizende protestanten die Dr Kuyper niet volgen voelen hoe uiterst gewichtig dit ontwerj is omdat het om een groot beginsel gaat Het gaat um de vraag of de wetenschap vrij zal zijn of dat zooals de Hr Lohman het zoo juist uitdrukte die onderworpen zal worden aan het oordeel van eene vergadering van contribuanten Bedenkt Kiezers dat wij op dit oogenblik eene Eerste Kamer hebben die voor dit gewaagd spel een schotje zal steken begrijpt Oe nu dat uwe stem daarom ook weder van zooveel gewicht is in deze maand zal beslist worden of wij den eersten stap zullen doen om eene bepaalde Kerk wederom te doen heerschen in den Staat Schikken de anti revolutionairen dan niets anders voor de Katholieken in dan de Drankwet O ja zij zijn doorgaans de inschikkende partij maar zij zullen dat het meest doen bij de Tariefwet Daarover echter de volgende keer Bultenlandsch Overzicht Van verschillende zijden worden berichten in omloop gebracht over een uitvaart van het Fort Arlhnr eskader Naar do Matin uit Petersburg verneemt gelooft men daar dat de Russische schepen behalve een aanval op Togo s vloot ook beoogen zich een doorvaart naar Wladiwostok te banen Op welken datam liet Port Arthur eskader de haven zon hebben verlaten bljkt niet Een Petersburgsch marine officier moet hebbea gezegd dnt ter hoogte van de bedreigde vesting een zeeslag heelt plaats gevonden die den Japanners op het verlies van twee torpedobooten te staan kwam Andero berichten ook al via Tsjiloe te Petersburg ontvangen spreken van het met man en muis vergaan der Sjikisjima of althans van een slagschip van hetzelfde type Slechts de Lokalanzeiger die soms goed dikwijls echter ook onbetrouwbaar oorlogsnieuws geeft bevat een bericht van JapanBche zjjde over den ondergang der 8jikisjima De ramp zou dan gebeurd zjjn in de Talien wan baai Qeneraal Koeropatkine rukt op ter ontzetting van Port Arthur Dat is de indruk die door de jongste telegrammen wordt gewekt Of die beweging van generaal Koeropatkine het gevolg is van de bevelen uit Petersburg ontvangen en dus als een soort wanhoopsdaad moet worden bescbonwd dan wel of de toestand van de Russische troepen ir Mandsjoeröe plotseling zoo veel verbeterd is dat tot een algemeeneu opmarsch kan worden besloten zooals de overste OAdke aan het Berliner Tageblatt seint is moeilijk uit te maken Het laatste bericht scbgnt echter vrü optimistisch Door den Matin werd zooals wtj Maandag mededeelden de terkto van Koeropatkine s troepenmacht op 80 000 man gerekend Dit moge gering schijnen het komt vrijwel overeen met de berekening van generaal Von Lignilz in de Deutsche Revue van Juni waar deze zegt Mot aftrek van de divisie die aan do Yaloe werd verslagen van een divisie voor Port Arthur en een voor Wlaj o8tok Mijven nog over 3 Oost Siberische divisies en de uit Rusland aangekomen 9e infanlerie divisie te zaraen 60 000 man infanterie en artillerie wnarby dan nog 0000 Kozakken komen Nu kan men aannemen dat met goede zorg en voortvarendheid elke drie weken een Rnssische divisie per spoor naar Mandsjoerjje kan worden aangevoerd Dan is de positie van generaal Koeropatkine nog geenszins zou rooskleurig als overste Ottdke dat in zijn telegram aan het Berliner Tageblatt doet voorkomen De redactie teell ei er b j aan dat dit telegram blijkbaar verzonden is onder den Indruk der opvattinjj in Russische kringen in Moekden Handelt generaal Koeropatkine uitslnitend op bevel uit Petersburg dan moet hem dit wel zwaar vallen Het w i eén soortgelijk bevel uit Parijs in 1870 dht de nederlaag bi Sedan en den val van het keizerrijk ten gevolge had En hoewel de Russische keizer niet in de positie verkeert van Napoleon III in 1870 ia het de vraag of het voor Koeropatkine niet beter waj de openbare ontevredenheid te tarte dan een nederlaag te gemoet te loopenf 1 In de Fransche Kamer i gisteren de beraadslaging over het wetsontwerp tot invoering van twee jarigen dienstplicht voortgezet Er i ijn twee tegenvoorstellen toege licht een van Vuillant en een van Coneo Vaillant wil in de richting van den oefenplicht in plaats van den dienstplicht Het staande leger wil hij vervangen door schutterijen lk maak geen illnsie omtrent hot lot van mi n tegenvoorstel zeide Vaillant maar in dat voorstel ligt toch juist het einddoel van den weg dien de Kamer besig is af te leggen HU herinnerde aan de daden van het Fransche leger tf ens de groote revolutie en van het leger der Vereenigde Staten gedurende den Am riknanschen vrgheidsouriog Juist de legers vnn vrijwilligers zijn in staat het land tegen een inval te verdedigen dut bewijst de geschiedenis De rapporteur Berteaox noemde het voorstel Vaillant onaannemelök Het is daarop verworpen met 506 tegen 66 stemmen Cnneo kwam met een geheel ander plan Hy wil den diensttijd nog korter maken één jaar maar de verzwakking die het leger daarvan in getalsterkte mocht kunnen ondervinden wil hij voorkomen door vrijwilligers te werven voor 5 jaren Mochten er zich niet genoeg 5jarigen bereid verklaren dan zullen de minister van oorlog en marine de bevoegdheid hebben de gewone dienstplichtigen nog een tweede jaar onder de wapenen te houden Cuneo is van oordcel dat een jaar dienen voldoende is om een goed soldaat te worden Oeneraal André deelt dat gevoelen niet Een jaar is volgens hem beslist onvoldoende Vandaag zou de beraadslaging over het tegenvoorstel Cnneo worden voortgezet Veel kans van slagen schijnt het niet te hebben Een Zwitsersch blad wist voor een paar dagen mee te deelen dat Duitachlaud een haven aan de Noordwestkust van Marokko verlangd had als prijs voor de goedkeuring van bet Franscb Engelscbe verdrag het blad kon er biJ voegen dat de onderhandelingen erover met Frankrijk ten einde liepen en dat eeu overeenkomst weldra zou worden opgemaakt Het Journal des Débats is in staat dit bericht tegen te spreken Noch de keizer noch graaf Bülow hebben er ooit aan gedacht om zulk een eisch te stellen een haven aan de kust van Marokko zou veel kosten na zich sleepen en slechts een problematisch nut hebben Een offloieuse nota van de Fransche Regeering komt nu de tegenspraak van het Journal des Débats bevestigen Daarin wordt gezegd Dnitschland heeft er geen oogenblik aan gedacht een haven te vragen Zijn politiek blijft naar de verklaring van graaf Von Bülow een handelspolitiek die er alleen op bedacht is de noodige stappen te doen voor den Dnitschen handel Reeds tijdens de onderhandelingen met Engeland was het duidelijk dat Dnitschland gaarne gebruik zon maken van de waarborgen voor orde en veiligheid die de Saltan onder Frankrijks leiding den vreemdelingen schenken zou Die zekerheid was voldoende om de realistische diplomatie van Dnitschland tevreden te stellen Er was in Berlijn ongetwijfeld een koloniale partij die verder gaande bedoelingen en gedachten had Maar de Begeering is verstandiger Ook de Temps bevat een artikel over de quaestie waarin het blad de duidelgkheid en eenvoud van de Duitsche politiek roemt De Duitsche bladen zwegen zij vonden het geval klaarblijkelijk niet belangrgk genoeg om er zich wurm over te maken Maar belangrijk is het te zien hoe de Duitsche diplomatie door offloieuse Fransche organen wordt geprezen Verspreide Berichten Fbakkbuk Na een langdurige behandeling is vonnis gevallen in het proces inzake den moord te Aix les Bains op Eugenie Fongère Vrouw Oiriat is veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid Basset tot 10 jaar en Robardet tot 3 maanden gevangenisstraf BlLOIS Het Duitsch Belgiscb handelstractaat is te Brussel onderteekend door de afgevaardigden van de twee ondei handelende partijen Een vergelpende staat van stemmencijfers by de provinciale verkiezingen zes jaar geloden en nu geeft aan voor de Katholieken een teruggang van 23 617 tot 23 370 voor do liberalen een vooruitgang van 25 636 tot 30 402 en voor de socialisten een vooruitgang van 5313 tot 8088 EhSIUlHD De staking der Londensche bnnrkoefalere schgnt in een overwinning der cabbies te zullen eindigen Hun vakvereeniglog lag haar ledental mat een paar duizend vermeerderen waardoor liJ de uitkeering aan I de stakers aanmerkelijk kon verhoogen De 4 cab eigenaars geven d een na den ander aan de eischen dér cabbies toe Het aantal caba op straat vermeerdert dan ook weder merkbaar TosKira Toen Zondag de posttrein bg Saloniki kilometcrpaal 674 passeerde hiid in een der wagens een oniplofflng plaats deze nagen werd geheel vernield en de goederenwagen die er achter liep ernstig beschadigd Een remmer werd gedood drie beambten van het treinpersoneel gekwetst Vermoedelgk was er een helsche machine onder de goederen dé aanslag wordt toegeschreven aan bet Bulgaar sche comité In den posttrein van Zondagnacht had weet een aanslag plaats tusschen Gewgeli en öoemendsja een wagen werd verbryzeld één man gedood één gewond BINNENLAND STATEN GENERAAL T H K K It ii U M M B H Zitting van Dinsdag 7 Juni Drankwet Aan de orde is het nieuwere 15i met het amendement der heeren Borgesins c s De heer Fert handhaafde zgn amendement om het verbod betreffende de toelating van personen beneden 16 jaar geheel te doen vervallen De hulp die de Staat liier wil verleenpn aan de ouders hg de opvoeding van de kinderen tegen de drankverleiding achtte spr onuoodig en in strgd met de antirevolutionaire beginselen Namens de voorstellers werd het amendement Borgesius ingetrokken nu van het Begeeringsartikel geiyk bet thans luidt hetzelfde effect wordt verwacht De heer Troelstra verklaarde ook namens eenigen zyner politieke vrienden tegen het artikel te zullen stemmen omdat zg gelgk t thans luidt er niets meer van verwachten Andere leden der socialistische fractie zullen voor stemmen omdat zg ondanks de verslapping er toch wel eenig resultaat van verwachten Intusschen zouden spr en zgn partg genooten die gelgk met hem denken toch nog bereid zyn linn stem aan het artikel te geven wanneer de minister van Justitie de positieve verklaring wil afleggen dat in de strafbepaling waarbg strafbaar wordt gesteld het toedienen van sterkedrank aan jeugdige personen de leeftgd wordt gebracht van 16 op 18 jaar De minister van Justitie antwoordde dat aanneming van het artikel het initiatief der Regeering om die wyziging in het Strafwetboek aan te brengen kan bevorderen Maar ook wanneer het artikel wordt verworpen ziil de Regeering daarin geen aanleiding vinden om die wgziging niet voor te stellen Het amendement Ferf werd daarna verworpen met 40 tegen 29 stemmen en het artikel zonder stemming aangenomen Bg art hh verbod van uitbetaling van arbeidsloonen in tnppergen betreurde de heer van Twist dat dit vet bod niet is uitgebreid tot de scheepsbevrachterslokalen De minister van Binnenlandsche Zaken geeft te kennen dat bet kwaad door de scheepsbovr ichters berokkend aan de scbipperg meer algemeen bestreden moet worden De minister van Waterstaat houdt zich met de regeling van deze za ik reeds bezig Het artikel werd aangenomen Bg art 15 verbod van kansspelen in tapporg en slgterg en vin vermakelijkheden zonder vergunning van B en W vroeg de heer Borgesins of het niet wenschelgk was niet te spreken van kansspelen nu de Hooge Raad heeft uitgemaakt dat het jen de poule een behendigheidsspel is Het ware misschien wenschelgk te spreken van kansspelen en daarmee bg kon besluit gelgk te stellen spelen De minister van Binnenltindsche Zaken gaf toe dat door een dergeiyke regeling een indeeling wordt verkregen van spelen die wèl en die niet verboden zyn Daarin ligt voordeel Maar er staat het nadeel tegenover dat telkenjare een nieuw spel zon worden uitgedacht Na nog eenig debat wgzigde de minister het artikel in dien zin dat niet meer gesproken wordt van kansspelen maar van hazardspelen Verder wordt bij het artikel een definitie gegeven van hazardspelen luidende onder hazardspel uordt verstaan elk spel waarbg in het algemeen kans op winst van het toeval afhangt ook al neemt die kans toe hg meerdere behendigheid of geoefendheid van den speler De heer Bos stelde bg amendement voor dele definitie van hazardspel te doen vervallen Dit amendement werd echter verworpen met 36 tegen 33 stemmen Daarna werd het gewgzigd artikel goedgekeurd BiJ het artikel regelende het verbo4 van I drankverkoop tgdens openbare zittingca in drankgelegenhoden Hchtte de heer Higanholtz een amendement toe om drankverkoop op verkiezingsdagen te verbieden De heeren Talma en van der Zwaag ontraadden het amendement en we n er op dat men f drankmisbruik op veAiezings dagen door dit amindement niet zal tegengaan Het amendement heeft bovendien een groot prakthch bezwaar Wanneer in én district van Amsterdam een stenming plaats heeft loa er in gansch Amsterdam geen drank verkocht mogen worden Op ge fke gronden bestreed ook de minister het amendement d it daarna werd ingetrokken Bg het verder debat steWe de hoer de Boer een amendement voor om niet slechts tydens verkoopingen en verpachtingen maar gedurende den geheelen verkoopingsdag enz den drankverkoop te verbieden De minister van Binnenlandsche Zaken geeft in overweging hot amendement zoo te wgzigen dat de verkoop niet naag plaats hebben eenige uren voor tgdons en eonige uren na de verknoping enz In verband met de raoeilgkheid om het amendement terstond in dien zin te redigcoren werd de beslissing daarover tot morgen verdaagdi Daarna w d behandeld het artikel regelende het verbod van vrouweiyke bediening in tappergen in bepaalde door de Kroon aan te wgzen gemeenten zonder toestemming van de gemeenten enz Een amendement van den heer van Kaalte strekt om als regel de vronwelijke bediening in bepaalde gemeenten toe te laten behoudens verbod van den burgemeester met redenen on klc d De heeren Nulling ea Troelstra gaven de Regeering in DvorwfKing de leeftgdsgren voor bedienend peisoneel in cafés enz van 18 tot 16 j ur terug te brengen De ministfi van Binnenlandsche Zaken voldeed iau lu t verlangen van de heereQ Nolting en TrocLstrii en verklaarde ook geen groolo bedenking tü hebben tegen het amendement vuii den hoer van Kaalte mits daaruit werd gelicht de eiqeb dat de burgemeester gn besinit met redenen moet omkleeden Het amoiiildmcnl van Raalle werd verworpen met 51 tegen 28 stemmen Bg het verder debat bestreed de heer van Dedem de aanstelling van inspectenra en adjunctinspecteurs om toezicht te houden op de naleving van de wet Hy oordeelde toezicht door de plaatseiyke commissiën voldoende De minister verdedigde de aanstelling als noodig om de Regeering op de hoogte te houden van den toestand in t land De bedoeling is drie inspecteurs en drie adjunctinspecteurs aan te stellen Na nog eenig debat werd de aanstelling goedgekeurd Morgen 10 uur voortzetting H M de Koningin Moeder heeft thans haar verblgf te Schirke in den Harz waar II M tot 28 dezer denkt te vertoeven Blgkens te s Gravenhage van het Leo ontvangen berichten maakt H M de Koningin het uitstekend en is ook de Prins zeer welvarend Gemengde Berichten 1 Men meldt uit Amsterdam Gisteravond zyn door Mr B E Asscher nieuwe bemiddelingsvoorstellen hg het hoofdbestunr van den Alg Ned Diamantbewerkersbond ingediend op grond waarvan de onderhandelingen weder begonnen zgn Den laatsten tgd worden ep voorbeeld van de gemeente Nijmegen door verschillende gemeenteraden maatregelen genomen tot beschermen van vogels in het belang van land tuinen boschbonw Zoo is onlangs bg besluit van den gemeenteraad van Borculo in de politieverordening dier gemeente een bepaling opgenomen waarby wordt verboden op eens anders terrein op eenigerlei wyze vogels te vangen of zich daarop met gereedschappen oor het vangen van vogels te bevinden zonder schrifteiyice toestemming van den eigenaar welke op eerste aanvrige van eeu politiebeambte moet kunnen worden overlegd Te Hanlbowline op de oostkust van Ierland is gisteren bgua een groot ongeink gebeurd Een stoomboot bracht 500 werklieden van de marinescheepswerf te Queenstown over en had ze juist op een schip overgezet toon de boot plotseling begon te zinken In eenige oogeublikken dook zg geheel onder ternauwernood kon de bemanning zich redden Men vermoedt dat de boot onderweg op iets gestooten heeft Was het ongeval iets vroeger gebeurd dan waren de slochtoBem in het diepe water velen geweest Omtrent den brand te Koog a d Zaan wordt nader aan de Tel gemeld De molen de Mnnnik die Zondagnacht in de awh werd gelegd staat dicht bj de spooriyn Sedert 1 Mei werd hy niet meer gebruikt wel werden er nu en dan verschillende werkzaamheden in verricht Zoo ook Zaterdag De brand ontstond om 12 uur en werd ontdekt door een spoorwegarbeider Na 20 minuten stonden den molen en het pakhuis in lichte laaie De brandspuiten van Zaandgk en Westzaan waren op het terrein De laatste behoefde geen water te Do eigenere van de malen de firm Jac Kluyver St Zn te Hilversum was in bespreking over den verkoop van den molen die verzekerd was voor f 4000 en de inhoud voor f 1000 bg onderling olieslagerscontract Het pakhuis was door don eigenaar Alva candidaat notaris verhuurd aan den heer H de Boer Jbzn en verzekerd voor f 8000 bg Koning m Boeke te Zaandgk De rookende puinhoop waar hier en daar Mg vlammetje in spelen is bgna gelgk met den grond er staan nog slechts steenhoopen Ook ziet men een berg smeulende gonjezakken en caoaodoppen en schillen De oorzaak van den brand is onbekend men denkt aan brandstichten Echter ontbreken nog beslissende gegevens Men scbryft uit Hoedekenskerke aan de Midd Ct Zondog is in de Herv Kerk alhier een zeer onstichteiyk tooneel voorgevallen Dien middag zou er doopsbediening plaats hebben en te voren had zich iemand bg den preiikant den bekenden heer Knglraan aangemeld om zyn kind te laten doopen Die man is geen lidmaat zijn vrouw echter wel beide zgn nette mensehen van onberispaIgken levenswandel De predikant ontving den man zeer onwelvillend en deelde hem mede dal hg or niet aan daekt om zgn kind te doopeg omdat hij de vader nooit in de kerk kwam waarop dete antwoordde dat zyn vrouw eCn trouw lid der Kerk was en dat deze wenSehte haar kind te laten duopen en het ten doop zou aanbieden en dat de predikant zich mat hem niet had te bemoeien omdat hg geen lid was Toen nu Zondagmiddag de vader van den predikant de keer Knijlman Senior tot het doopen overging van t kind zyns zoons alhier en van t kind eens singers werd het ongehoorde tooneel afgespeeld dat de moeder van bovengenoemde kleine met haar kind moest vertrekken zonder het gedoopt te kunden krygen De begeerte van Dnitschland naar een haven op de kust van Marokko wordt nu in alle groote Fransche bladen tegengesproken Naar wg uit goede bron vernemen is prof O C van Walsem te Leiden aangezocht het directeurschap over het gesticht Meerenberg te willen aanvaarden en wel onder voor hem speciale voorwaarden Prins Dolgoroeki die graaf Lamsdorf heeft aangevallen was een tgdlang hy de Russische ambassade te s Qravenhage geattacheerd maar maakte het zyn chef door schulden maken en intrigeeren zoo lastig dat hg weg moest Hy maakte don indruk van een excentriek en ontoerekenbaar personage De stoomer Stochheiraer van de maatschappij Hansa is door Japan aangekocht In Den Haag doet zich het zeldzame feit voor zoo deelt men ons mee dat een jong Joodsch advocaat zich heeft aangesloten bij de antirevolntionaire richting In de plantkunde zou men dat een hebride noemen den overweg der Staatsspoor te eiSen is gisteravond door een trein de beieller v E in dienst bg de firma van lend en XiOos verpletterd Stadsnieuws ÖOüDA 8 Juni 1904 ERÖADEEINÖvandeuöEMEENTERAAD op Vrtjdag 10 Juni 1904 de namiddags half twee uur Aan de orde De samenstelling van de stembureaui Toor de verkiezing van drie leden der Provinciale Staten van Zuid Holland £ De benoeming van een leeraar in het lynteekenen aan de Avondschool voor ambachtslieden Ing St No 36 Het voorstel tot opdracht van bet onderwijs in nog één vak aan de leeraren der Avondschool voor ambachtslieden de heeren G N Kruisheer en J Slop Ing St No 37 Het voorstel tot tigdelgke voorziening In de vacature van marktmeester voor de groente en aardappelmarkten Ing St Het afwyzend preadvies op het adres van den Heer P Kolpa om tegemoetkoming in door hem bg eene sollicitatie gemaakte kosten Ing St No 43 Het voorstel tot abandonnement van de schoeiing langs de Wachtelstraat Ing St No 39 Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting voor 1904 Ing St No 46 Het voorstel tot het opnieuw vaststellen van de verordening op de heffing van schoolgeld op de scholen voor gewoon lager onderwgs en de herbalingsscholen Ing St No 41 Het voorstel tot continnatie van de heffing van Waaggelden van sluisgelden aan het Moordrechtsobe Verlaat en var Bruggelden aan de Haastrechtsche brug Ing St No 42 10 U Het voorstel tot wyziging der voorwaarden waaronder aan den Heer E J van der Hegden vergunning is verleend tot aanleg van een weg Ing St No 38 Het voorstel van den Heer A Vingerling om de kermis te beginnen met 1905 niet meer te doen plaats hebben Ing St No 14 Heden middag had ten stadhuize de aanbesteding plaats van de volgende werken Bestek No 512 25 Meter schoeiing langs de Vost bg deGasfabriek ingeleverd waren 6 biljetten enwel van J J Dugm voor f 658 J Slegt 566 92 W Bokhoven 588 W A Verbruggen 598 C W den Hoed 598 P OOBS 698 Bestek No 513 Buitenverfwerken aan Gemeente gebouwen Voor perceel I Beukmolen Bank van Leening en Weeshuis werd in massa ingeschreven door voor f 673 593 590 575 569 69 575 683 P G van Willigen Johannes Vos A Nieuwveld P J Jonker A Jansen W van Soest M Binnendgk voor f 293 40 324 P J Jonker A Jansen W van Soest M Binnendgk 363 50 258 50 51 h 808 BesteVflo txi Het onderhoud der kaaimnren langs deIJssel en de wateren en grachten met vleugelmuren dor bruggen en sluizen in de gemeente Gouda Ingeschreven werd door W Bokhoven voor f 2646 J Smit en Zoon 2649 J H de Wilde 2661 C W den Hoed 2789 W A Verbrnggen 2830 J J Duym 2846 Wat orgel en viool betreft heeft de Orgelbespeling gisteravond in de Groote Kerk ons zeer voldaan Ave Haria van Arcadelt en Allegro van Sinek waren een paar nummertjes die ieder boeiden Dr de jong gnf mede een paar schoone nnmmers waarvan Cavatine van Raff ons het beste beviel Als anmteur achten wg Dr de Jong hoog en gaarne zullen wg hem op dezelfde plaats meermalen hooren Wat de zang betreft daarvan valt dezen keer niet veel goeds te zeggen we hopen op wat beters een volgenden keer Jammer blijft bet evenwel dat de opkomst nog zoo weinig talrgk was moge dit ook beter worden G s c o n t r 81 e 7 JunL 3 uur uamid I 6 ra M t jto Lichtkracht 14 41 Kaarsen Warmtegevend on vermogen 530C ilori6n Bij de rgks directe belastingen zgn met ingang van 30 Juni a s verplaatst de kom miesverificateur J C Nukken van Rotterdam tyd naar Gorinchem en de kommiezen 2e kl A J Vermeulen van Gouda naar Rotterdam tgd en H H Prnmmel van Maassluis naar Gouda Stolwijk 7 Jnnl Gisterenavond trad voor een goed gevnlufe zaal in het lokaal F Stoppelenburg alhier op de hfKr X E van der Wielen De vergadering uitgeschreven door de Ceutr Lib KiesvereBaigiB in het kiesdistrict Gouda werd geleid deor den heer S Bglsma alhier Na een kort openingswoord van den voorzitter kreeg de heer von der Wielen het weord In een keurtoe rede zette hy den tegenwoordigen Politieken Toestand duidelijk uiteen Pnnt voor punt deze rede weer te geven zoq te veel plaatsruimte vragen Genoeg zg het te vermelden dat 0 a de werkzaamheden van de tegenwoordige zoogenaamd Christelijke regeering aan eene hnmano doch strenge kritiek werd onderwerpen en er vooral op werd gewezen dat dit Ministerie wel gverig was doch dat de resultaten van zgne werkzaamheden in don vorm van wetsontwerpen die in het Staatsblad terecht kwamen luttel waren niettegenstaande de troonrede van 1901 niet minder dan 20 wetten in het vooruitzicht stelde Eene zeer gunstige tegenstelling vormde hiermede het kabinet PiersonBorgesius Ook by de tariefwet stond spreker iets langer stil en wees op de zeer nadeelige gevolgen die eene zoo groote verhooging van tarieven voor het volk moest na zich slepen Een zeer hartelgk applaus der bgna gansche vergadering bewees de algeraeene instemming met sprekers rede Aan het debat werd alleen deelgenomen door den beer Kolgn uit Gouda die begon met zjjn dank te brengen aan den spreker voor zgne humane rede Da heer K stelde zich voor als anti rev en deed zich in zgne rede ook kennen als een eerigk tegenstander Jammer dat hy verviel in do oude fout om nam in plaats van te debatteeren de antirevolntionaire beginselen te verkondigen waarvoor hi ruim drie kwartier gebruikte Zgne met den gloed der overtniging uitgesproken rode werd welwillend aangehoord en door de aanwezige geestverwanten mot applaas begroet Na eene dogelgkO en uitvoerige repliek van den heer van der Wielen sloot do voor ilti r to pi m half 12 dezo bgeoiikurast mot een kachtig woord van opwekking aan de liberale kiezers HAisTBEciiT Do alhier gebonden grasverpachting van den polder Stein bracht f 788 op tegen f 869 in hot vorige jaar Beroambacht Onze vroegere dorpsgenoot de le lnit M T Velsing die zich met zgn Pendeiig colonno duchtig geweerd heeft in het gevecht tegen de bentong Kertjeh in Atjeli is nan den linkerbovenarm door een kogel vrg ernstig inuar niet levensgevaaalgk gewond Rechtzaken j behani eling van een zaak met gesloten deuren stond gister voor do arrondissemejts rechtbank te Rotterdam o a terecht W i A P F L de B 20 jaar melkrijder te Nieuwerkerk a d ijael Hem werd ten laste gelegd en hiJ bekende het ook in den nacht van 11 op 12 April van hot terrein der Biportslachterg aldaar drio kalfsvellen te hebben weggenomen een deel uitmakende van 66 vellen toebcboorende aon de firma F de Vos en Zonen De vellen bad bii verkocht Beklaagde staat gunstig bekend Qeeischt werd f6 boete subs H dagen hechtenis VAN OS Az Kleiweg K 73a GOUDA Telephoou If BEÏÏES 7M EOTTEEDAM DINSDAG 7 JUNI L K H K 9liKUtleemniimi Nederlasd erliflcaten Ned Werkelgko Schuld 3 PoRtDOAi Obligation Sa Se le 5C 97 791 104 102 fr 600 3 Oblig Tabaksmonopolielaening Pr 2500 5000 4 ToRKijB Geünificeerde Schuld Reeeplssen 4 Ebïtte Obligalien Loening 1876 4 BrazIcib Oliligatien Funding 991 101 99 A 99 99 101 Loan L 20 100 1898 5 Bypotheek BanktinPandb Dordrechtsche Hypb 4 Alg Hypothbr Eerste Ned r Hypotheekbriofbonk 4 Pandb Ie Ned Seheepsverb My 4 Pandb Friesch Oroningscho Hypotheekbank 4 Pandb Holl Geldersche Hypb 4Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Ned Hypotheek en Fandbriefbank 4Vi Bewgzen van Deelger Northw f 59V 101 98 101 Pac Hyp BankPandb Rotterd Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb d Pandb Standaard Hypb 4 iOQt Pandb Slichtscho Hypb 4 lOOi Pandb Westlandscho Hypb 4 99 Diversen Aand Nieuwe AfnkannsclieHandelsvennootschap 95 Spoomiieglemingen Nederi ahd Oblig Z H Eleotri sche Spw Mg 41 02 Itai ie Oblig Zuid Italiannsclie Spoorweg Jlg AH 3 66 Rusland rootp Spw Mg L 100 Obligalien 1890 4 83 Zuid We9t Spw Mg Oblig ZR 125 4 8 Noonn AMERiKA Atchison Topeka en Santa Fé Cert v gewone aand OO j Ene Spoorweg Mij Gew aand 22 1 Premieieeningen Nedebmand Schonwburgloten 1 15 f 1 20 dito f 1 50 1 20 Bei oie Loten Stad Antwerpen 1887 gi 101 Loten Stad Brussel 1886 2 j 102 D 8Ai 180M Max kt Gouda Specialiteit in Nouveauté s Do NOUVEAUTÉ S in rrnin nnnmiiiim nmnmit UWIUIUIJU UlJUUUlJll itokken Itobcs en JAPOl 8TOFFI i zijn in groote voorraad voorhanden ot do meest concurrflerende prijzen AilVi ilTEiXTIKlM Bg vonnis der Arrondissements Reclitbnnk te Rotterdam van 18 April 1904 is het tusschen HELENA ELIZABETH KRIJGER zonder beroep wonende te Rotterdam en PIETER JACOB VRÜGÏ rgwielhandelnar evonoens wonende te Rotterdam bestaande hnweiyk verklaard ontlmndan door echttiohelfUtiff De procnrenr van eischeresso Mr H j F HEYMAN Rotterdam Coolsingel 22 Teleplioonnet Gouda Abonnement 1 40 por jaar voor perceelen binnon een kring vnn K M 1 gelegen Aanleg en onderliüiid grnUft Het net is aangesloten aan het Rgks Intorcomraunaalburoau Op 1 Mei 1904 142 vorkregen amislaitingen Contraeten on voorwaarden verkrugbaar aan hot Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Wm W THEE Heil wordt verzocht op t HeKH te leitni DIT nzT Maoiziin va H IAVE SWAAY ZONEN H GORINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd II verzegelde pakjes van i i IKM 1 een luUf en een Ned ont met vermelding van Nommer en Prj voorzien van nevenataand Merlr volgens de Wet gedeponeerd ich tot de mtvoiTinv van geëerde orders aanbevelende J C RUL PjOETSCHÉIHE Overal verkrygbaar in Doozen FIfssehen en Bussen voorheen J BREEBAAKT Lz