Goudsche Courant, zaterdag 11 juni 1904

Zaterdas Jl Juni 1004 43ste Jaargang i o 0436 ftOMCHE COURAMT I ieutvS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken reletiMin Va St üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 I Afzonderlijke Nommei s VIJF CE NT RN Talcrau Ka 81 ADVERTENTIEN worden gepLiat st van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oouda Drat vair A BBIMKUAN Z11 fB het VERLICHTINGS MAGAZIJN De Avondster Dubbele banrt Telinr 117 Z jn beden ontvangen een mooie collectie Nienw Styl liimmanienteD ÜrockeU ei Ballons Verder vüoi handen een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS VJH FHROLEUIKACBELS Eenig adres voor GASÖLOEILICHTBKNOODIGDHKDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht hondt ia dit uw ttare adree Aanbevelend M M VAN LOO Aanlcgger van Gas en Waterleiding Grijs Haar meer De Nieuwe Loodoii doet de gryxe haren Uiimen enkele dagen verdwijnen maakt het huur gl ijizend en zacht belet het uitvullen eu ne mt de pelletjes van het hoofd weg Kischt op den hals Lotuloii Pril 1 8iS oB t l nO per flacon Verkrjghaar in de ROZENÜAAL M 9 bu zaak Cals l ai ier molen GOÜÜA Ontvangen alle oorlen SCHüKNWERK voor hot a s seizwn ulsmede wit en grijs DAMES en KINDERLAAHZEN en LAGE SCHOENEN in bet i ooriibniliantscli Séoeii e Laarzeimiagazijn KLIilWE i E 30 I tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Allo reparatien en aangemeten werk Vorkrilgbnar in flesschen ISO ets 7li et en f l itt bjj H H Apothekers en Drogisten Lrt y het merk AUKBR I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Joiiii bü C litlGER Apotheker Mm kt en bjj WOLKE Co Westhaven 198 TÏTïÏÏJÜïi in de Kiugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruimo Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 268 Café llARIIOlilR Marki ftOi 11 4 SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEINERENS GERSTE OE 7U1 af heden ook OHCIITAL FILSNEE au8 der Actienbrouwerü zom Pilzen Aanbevelend J WaUDK VKEIIG Lood en Giftvrij Ëinaille Hel GeeinailleiTil IJzeren Keukengereeilscliap van Ic KAMFER EMAÏLLEPABRIEKEN voorheen H 3ERK k ZOON te Kampen aantal werklieden 450 staat sinds jaren onder voortdurende controlevan het Scheikundig Laboratorium van Dr VAN HAMEL ROOS enHARMENS te Araslerdam en is by de voornaamste Winkelier verkrijgbaar Geen Kinkhoest Geen Indnenz Om lEiiikhocsl Inlliionza lloi slen l eelaaii loeiiiii T binnen den kortst mogelijken lyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ends bekende bclii ocinde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honig Extract n ï 1 1 V II K uit de KouiukiykeStoomlabriek DE HONlNGBljOEM van H N VAN SCHAIK T ein HAA6 UEN HAAG Hofleveranciers Fliieons 1 1 70 ets 40 et bj ggS Patënt H Stollen tuuiii rm llicklllrxlllr riiniMu mtiitiirr inmtriti DItllllI i er grwuu ErioUj êrtvngm M Mêtt tw nrKMhoviM werthloaen Ifaehakmunffmi iêgttm Uu kauft dê w urtttrt êtetg tcharfen H SfoUmt nae nfi uiu Jtrett oOv In mhhm ÜÊmhênilunim m Warnung Um ADVEETENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Idvertentle Bureao vao A BKliMKMAN ZOdN Firma WOLFF £ Oo Westhaven 19 rjowia A LATEASTlSlK K eivegK 100 Oouda F H VAN MILD Veerstal U 12 i te Oowla A BOUMAN Moordreda PINKSE Nieumrktrkad Uut A N VAM ZB8SEN ScAoonAooen J Tu TORKEN Z o ton B V WIJK Oudtvmer A SCHEER Hamilnxhl V Vf y EÜK Oadmattr K va D HEMDEN te Rftuaijk P d SPICK MoercapelU O v o STAR Wadjivgmm Wed A HOLST Waddingnem M KOLKMAN Waddingsmtn P A uu GROUT OuJemter J 1 lONGH Oudeuialer J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bttuekop Onnavolgbaar zgn thius door nieaw gei onden tnepusingi n onze Al ttleeer gearlHUIrré f w Ireltea Ê efiètMre ltogaerU Zügevm kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtaige zich geen imilatiei voor de eekle te ontvangen öeïll Prysconrant met een aiintal oBgt vraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel HOOAKUrn e Co Agent voor OOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modeUeg tg bezichtigen eyn If OI Jk PUIKE ODBK ▼ t SCHIEUAMMER GEITEVEE Merk I NIOHTÜAP l KKrEU v Ji 1 l ir tu MliilK id I f i hut nn hurk aUtnlt tmir Ilea r a den aMm tlnr Kirirt P HOPPB Telepliooiiiiet ouda Abonnement 40 per jaar voor porceeleu bimen aan kriag van K M 1 gelegen Aanleg en onderbond g rati Het net is nangesloten aan hel Ryk Ihlercommunaalbnrean Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansliiltingen Contracten eu voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACH ÏER DE VISCHMAEKT j Wie i lier zya d j Echt i KuIDl CttüAO te ootvangeii tauuii a i geatald eu u rel 4xdb miiigen in don oandal gekomen oude dei naaia da aitviDdan Dr Hlehaeiia vanwnllgd p da beat uacUnes ia het weraldberaoda étabbliaaemant vaa Oebr StoUwsrck t Keclan tltclif Cikel Cacao In Tterkanten bmaeB Data Bikel Oicao ia raat melk gekookt aeaa aangenjona gazomla drank voor d gelykscL gebruik een i i theelapdi van t polder Toor eun kop OhoocUta Ah geneoakndiHgo Jrank bij gaval van diarrfaeo laoiits nat water la efcniJkeii Tarkrijgbaar bij £ e roorcjaoata B 1 Apotheksro on Ovaraalrtrtqgnnwoorjigtr ti at Had r nd Mim NattenUtdl imntordiuii Kalv iaut 14 l v ffleaw oBorerrroflcn l rof Dr I iiobun welbdeond iiMW KBlCH7 IUXII lUxn tl tut Ktlirieinmak lot voortdnreiide ndicata o lekara ganeziog van alia aalfn de maast hardnakbige anftw tiekten vooral ontataao dbor afdwaÜDgaa op jeugdigen laaftyd naaing van alka amkta Bkeb Benaawdbaid Hoofdpün Migraiaa Hartklopping Uaagpijii slechte ipösverteriDg Onvermof Impoienz Pollutione enx Jiiaoariga proapactiaaan Inpcer todi B 1 t i t 8i dubbola Mel 1 f f Oratnul Dapii Matth d Vei te Z ltb nini OipDti M CMbti k Co Botterdsm V Happal t OTavenhiga I Uatmnaot do Jaag J Ciii 1lotMd ai WcUt k Vo n udl au bK ills drtvat A K av aiaai m ma nt iaM t a bdfAMnkiarvwC a IM r4ta i r iirKa M K r i MMalylMU fi ilMiiMlIl wr llmM De a s verkiezing Toor de ProTinciale Staten II Wij wensclien over de Tarief wet kortelings te spreken zooals het bestek waarover wij beschikken dan oiik niet anders toelaat Geene moeite ziin ons anders te veel wezen om alle nadeelen aan die wet verbonden aan te toonen om in het breede uiteen te zetten welk uiterst gevaarlijken weg wij daarhiee opj aan Uit een politiek oogpunt beschouwd willen wij er in de eerste plaats op wijzen dat deze wet nimmer zou zijn ingediend indien Dr Kuy icr ziih niet verbonden had met de Katholieken De anti revolutionairen üijn ultijd vrijhandelaars geweest tot hun samen aan met de bondgenooten Kn zoo kregen wij in 1 H 1 bij de stembus de belofte Een pemioen voor den werkman betaald uil verhoogde invoerrechten Niet het één of het ander Maar het eerste betaald uit het laatste In de troonrede van 1901 is die belofte met bijzonderen nadruk herhaald en in 1904 krijgen wij wel de Tariefwet maar geen Pensioenwet Afgezien dus an lie vraag of al was het voor zoo ii nuttige zaak als het Pensioen voor de werkman zijn zou het wensclielijk zou zijn den protectioiiistischen weg uit te gaan hehlien wij hier schending v4n de gewichtigste belofte der lU geering de i te betreurenswaardiger omdat het materiaal voor de l ensioenwet gereed was er was daarvoor in 1895 reeds onder Minister van Houten eene Staatscommissie benoemd Bekijken wij de Tariefwet uit een belastingoogpunt dan is ze ook daaruit alweer allerverwerpelijkst Ken goed stelsel van belastingen brengt mee dat wie rijk is veel wie tamelijk gegoed is nog al en dat wie weinig inkomen heeft weinig of niets zal bijdragen in de gemeenschappelijke lasten Dit nu is nimmer te bereiken in welk stelsel van invoerrechten ook wanneer men daaruit zooals than het geval is FEVILLËTOS DE VERBORGEN SCHAT Oodtrtusiclien was de ischoone dithi op haar beencD komen te staan en begon hem de huid vol te schelden wegens zijn onridderlijk gedrag in verband met het cognac grogje op de tentoonstelling Hij van zijn kant bleek ook niet op den mtaid gevallen co zoo verhief ich oen geichreeuw dat dcwr levendigheid vergoedde wat het tckortichoot aan welluLoendheid Eindelijk echter scheen ich by deo heer Johnnie de overtuiging te vestigen dat Georg op de een of andere wijrc verantwoordelijk was voor dew onhartelijke begroeting met het gevolg dat deze arglooze toeschouwer eensklaps vóór er een haar op tijn hoold aan dacht een slag op den neus kreeg Dit bleek te veel voor ieorg s christelijke lankmoedigheid Begin je zoo jou lummel begin je zoo i riep hij den ander bij de kladden pakkend Nu was de heer Jtrfinnie wel groot en zwaar aar de heer Johhnie was tevens min of meer beschonken terwijl aan den anderen kant de edele Georg zeer taai en sterk en bovendien tainelyk nuchter at In minder tijd dus dan noodig is om het neer te schrijven had de edele Georg den heer Johnnie bij de keel gevat hem een bean e gelicht en hem zoo lang als hy was millioeneii wil gaan kloppen Gesteld eens dat men die 10 a 12 millioen die men noodig heeft kon krijgen door enkel de artikelen van weelde liooger te belasten dan zou men uit een belastingoogplint men versta ons wel uit een belastingoogpunt er vrede mee kunnen hebben Maar dat is onmogelijk Zoodra de artikelen van weelde duurder worden wordt er eenvoudig minder van gekocht want men kan er desnoods buiten D iarom is de raiiiiiter dit miltioenen uit invoerrerhten wil halen wel genoodzaakt de belasting te leggen op wat iedereen i er se noodig beeft m a w de eerste levensbehoeften Wie gebruikt daar an het meest De werkman en allen die kleine inkomens hebben Voor hen ij al wat ze koopen kunnen eerste levensbehoeften Kn dus drukt die belasting het zwaarst op hen die lieeleniaal niet o nieuw belast moesten worden Zij zullen duurder sjiek vet paardevlee cli havermout eten zij zullen duurder petroleum bramlen oji duurder klompen liio ipn en enz Is het dus overdreien of waarheid als men de voorgestelde tariefwet eene belasting op de armoede noemt V De meer gegoede eet weinig spek in het geheel geen paardevleesch en brandt gas of electrisfli licht De llegeering is natuurlijk niet blind geweest voor dit nadeel en heeft ook reeds bij haar optreden getracht daarvan de verschrikking voor den kleinen man weg te nemen In de Troonrede an 1901 werd duaroni gezegd Indien de minvermogende door deze herziening der tarieven mocht gedrukt worden zal hiermede rekening icorden gehouden hij de bepaling van zijne bijdrage in de verplichte verzekering M a w Meuscheu maak je niet ongerust er komt een pensioen betaald uit verhoogde invoerrechten ea wanneer daardoor je uitgaven voor je eerste levensbehoeften zullen stijgen zal dat meer betaalde afgetrokken worden van de jiremie die je voor je pensioen hebt te betalen en nu is de tariefwet er maar de Pensioenwei is er niet en kan ook niet meer bij de over de sola gesraeten ti rwijl hij met de andere hand ztjn stevigen wandelstok gegrepen had een zware hazelaar die hij z if te Honham had gesneden iZoo vet varken riep hij tNfu al ik je eens l ilen zien hoe ze bij mij thuis met zulke snaken als jy pleg en om te springen I En daar begon hij met den stok te spelen op Johnnie s welgevulde ledematen lie heer Johnnie vloekte schreeuwde en spartelde onder den greep van den pootigen buitenman maar het baatte hem niets De hazelaar danste er op los Nooit van zijn leren was de heer Johnnie zoo duchtig gepeperd geworden iGoed zool Ransel er op los riep onderwijl de schoone Edith vol wrok nog wegens het gebeurde met het grogje van cognac En Georg ging voort met haar voldoening te bezorgen tot hij er moe van was cZiedaar jou beuling zeide hij iNu geloof ik wet dat je je portie hebt I Laat je dat een lesje zijn geweest om je zondige leven te beteren I Hij greep zijn hoed liep fluks de trap af wipte de straat op en bleet staan luisteren Het spektakel daarboven op de kamer duurde nog voort want thans scheen de tijgerin zelve met haar Johnnie handgemeen te zijn geworden en dit wel met behulp van de tang Juist kwam er een agent aangestapt tVi iendlief zeide Georg tot hem ik geloof dat ze daar boven mooi op weg zijn elkaar te vermoorden Ue dienaar der gerechtigheid haastte zich om zijn plicht te doen en Georg ontwikkelde inmiddels een opmerkelijke snelheid in z n voeten St en Generaal in behandeluig komen in deze vierjarige periode Het zou om te lachen wezen als het niet zoo dieji treurig was Eindelijk heeft de Regeering hare schadeli e en gevaarvolle wet aan den volke vertoond als eene die den nationalen arbeid zoit streien te bevorderen Het is het oude pra tje dat er door protectie meer werk zou koinen m het land Moeten wij het voet de zooveeKte maal herhalen dat kuiütiuatige werkverschalhiig door jirotectie aan hetzelfde euvel lijdt als iedere kniwtniatige werkverschatting ze ontneemt werk aan Piet om het aan Jan toe te stojjien Wij zijn door ondervinding wijs geworden en weten wat de vnjhaiidid voor ons waard is Vraag het aan onze industrie in Twenthc die kwijnde en schier teniet ging toen ze besclK rnid werd en die tot ougekenden bloei kwam door den Vrijhandel Laat U niet wijsmaken dat nieuwe indu rie hier gidioren kan worden door beslhenning van dien aard als deze Tarieftret wil Eene industrie is levensvatbaar als ze uitzicht geeft op behoorlijke winst is dat uitzicht er dan wordt het particulier kajiitaal er wel voor gevonden Of moet de iStaat met de belastiugpenningen van allen ook niet levensvatbare industrieën in het leven houden Dat zou immers hetzelfde zijn of de Staat tinanciéele hulji verleende om grond te bebouwen die zoo slecht is dat de opbrengst altijd beneden de exploitatiekosten zal blijven Uescherming willen wij wel maar in goeden zin laat de Regeering zorgen dat iedereen in staaf wordt gesteld te leereii wat hij voor ijn ambacht noodig heeft lerder voor goede verkeers en verbindingswegen waardoor de producten van landbouw en industrie het goedkoopst en snelst de afnemers zullen bereiken Moeten wij misschien aan de invoerrechtenkoorts meedoen omdat het buitenland er ook door is aangetast Dan willen wij in de eerste plaats ojiuierken dat het buitenland daarvan waarlijk niet terwijl eerlijke zeltvoidoening een glans spreidde op zijn droetgeestig gelaat Den volgenden ochtend alvorens naar llonhara terug te iteeren bracht de goede man een bezoek aan de Sint Bartholomeus kerk Hij stelde daar zekere nasponngen in het werk waarvan de uitslag hem gansch niet onbevredigd liet vm Wat nïen ons ook wel eens wil doen gelooven is het toch een niet te weerspreken waarheid dat het menschelijk leven zelf in goede tijden ver van vroolijk is en in kwade tijden kan het werkelijk al heel dot en naar en treurig worden Dit laatste ondervond ook Harold Rooyaard op den avond van dat afacheidstooneel onder regen en storm op het donkere kerkhof en langen tijd daarna nog bleef hem die gewaarwording dit besef van s levens last boven s levens lust onveranderlijk bij Elk man van beschaving en fijn gevoel zal zich in tijn bestaan tijdperken kunnen herinneren waarin het leven hem niet slechts waardeloos maar zelis hatelijk toescheen tijdperken waarin al onze kleine overwinningen verzwolgen en bedolven leken onder onze vele nederlagen al ons hopen en streven ons ijdel en nietig scheen zelfs de ster des geloofs verduisterd was geworden Zulk een tijdperk was er thans voor den kok nel aangebroken Zijn leven was over het geheel niet gslukkig geweest doch als een goed en ernstig man met een roerend vertrouwen in de Voorzienigheid was hij tevreden gebleren met zooveel moois ziet In het uiterst protectionistische Duitschland zijn er jaarlijks natuurlijk naar rato van de bevolking twee landverhuizers tegen in ons vaderland een ons nationaal vermogen is per hoofd grooter onze bevolking per vierkanten mijl dichter en in Amerika ill Amerika is er feitelijk een burgeriiorlog tussclien de rijk beschermde industrieelen van het Oosten en de Landbouwers die gedwongen zijn tegen liooge prijzen hunne arbeidsbenoodigdheden van de e te koojien terwijl zij zelven geen cent meer voor hun jiroduct ki ijgan In de tweede jilaats moet niet vergeten worden dat Nederland een klein land is waardoor altijd met twee zaken te rekenen valt lo Hebben wij tal van zaken uit het buitenland noodig en dat zal altijd zoo blijven als wij zoo groot wariMi als VoordAmerika ou dat misschien anders kunnen worden 2o Hebben wij niet veel in te brengen en doen wij heter de vliegen te vangen met honig dan met a ijn vooral waar die honig die vryha ndel heet oor ons zulke goede uitkomsti ii oplevert Door on eii vrijhandel worden wij door onze protectionistische naburen behandeld op den voet van meest begunstigde natie d w z hebben wij dezelfde voorrechten die de grootste mogendheden mekaar door weerwraakiniddeleii weten af te dwingen Zal dat oo blijven als deze tariefwet wordt aangenomen Die zulks meent moet de buitenlandsche bladen maar eens lezen waar bet ingediende tarief ontwerp terdege de aandacht trok en hij zal hegrijjien dat de aanneming daarvan ons duihtig zou worden ingepejierd Maar wij hebben nog eene Eerste Kamen die van deze gevaarlijke zaak allerminst weten wil Lezer ou het na al het voorgaande ook zaak zijn dat wij zulk eene Eerste Kamer behouden Tua res agitur Het gaat om uwe hoogste belangen Denkt daaraan Verzuimt dus uwen gang naar de stembus zijn tot en dankbaar voor het goede dat hem ten deel had mogen vallen Toen was er opeens een heerlijk licht voor hem verrezen en ploliiieling lachte hel lüven hem toe in den zonneschijn der Helde met de belotte van een nog ongekend geluk En thans was even plotseling weder dal licht ondergegaan De vrouw die hij vurig beminde en die ook hem liefhad was van hem heengegaan en had hem weder alleen gelaten was v in hem h engeiraan met in het graf maar in de armen van een angler I Wanneer zoo iets ieman I overkomt in zijn jeugd dan grijpt het hem misschien heftiger aan zijn leed is hartstochiehjker en scher er maar hij komt het te boven mettertijd en meestal brengt het leven hem nog wel iets jnders rais ichien zelfs iets beters ter vergoeding oodat hij terug ziende op zijn vroegere wanhoop de schouders ophaalt en zijn noodlot nog dankt Doch op rijperen leeftijd is er voor de pijn van teleurgestelde helde geen geneesmiddel meer en ia zij al minder wild en vlijmend zij blijft gestadig voortktiagen tot aan het eitide Dit alles was kolonel Rooynard zich maar al te levendig bewust in de donkere ilagen die er volgden na dat afscheid op het kerkhof Nochtans droeg hij zijn ongeluk als een man En hoezeer ook het hart hera aU een steen in de borst lag hij liet het hoold niet hangen maar ver richtte zgn dagelijksche bezigheden en vertoonde aan zijn omgeving een onbewolkt gelaat Wortit vervolgd