Goudsche Courant, zaterdag 11 juni 1904

I eenmaal een bom de gebouwen der fabriek had getroffen De machines kfegen bj die gelegenheid geen schade Een andere bom heeft de bureelen van de werf beschadigd Driehonderd vgftig mgnen zijn gelegd langs de reede De vorige week wisten Japansche spionnen de stad binnen te dringen Zij verspreidden onder do Chineezen de verzekering van een goede behandeling in geval van een Japansche overwinning V De Engelsche vredelievende expeditie naar Tibet is langzamerhand in een veldtocht ontaard Bulletins worden uitgegeven van gevechten die op veldslagen gelijken en de troepenmaclii die generaal Macdonald onder zgn bevelen krijgt is langzamerhand tot een leger aangegroeid In de Engelsche bladen vinden wij de volgende opgave over de samenstelling dier troepenmacht nu de versterkingen nit Simla zijn aangekomen Vier inlandsche regimenten 2800 man Royal fusiliers 400 man sappeurs 550 man Engelsche berg batterij 250 man inlandsche battery 100 man bereden infanterie 200 man te zamen 4100 man Voorts twaalf kanonnen met bediening een aantal maxims en een afdeeling veldhospitaal troepen die de gelieele sterkte op 4600 man brengen Bovendien zijn nog twee sectiën dor Engelsche bergbalterij met vier 7 ponders op weg en reeds te Chumbi aangekomen Een strijdmacht dus die het vredelievende karakter der expeditie geheel heeft doen verdwijnen Ondanks den tegenstand der Rjbetanen zal de marsch nuar Lassa den 26 Juni worden aanvaaid De Tibetanon zitten inmiddels niet stil Volgens een telegram van Lord Ampthill aan den minster van koloniën werd den 7 Juni een aanval gedaan door een sterke Tibetaausche macht op Kangma gelegen aan de Britsche verbindingslijn waar de Engelschen een post hadden achtergelaten Die aanval werd echter afgeslagen aan Engelsche zijde werden een Indisch soldaot gedood en vijf ernstig gewond De Tibetanen verloren 116 dooden Een Reuter telegram meldt dat het aantal dooden door de Tibetanen biJ dien afgeslagen aanval op het slagveld achtergelaten 164 bedroeg en dat bij de vervolging der Tibetanen door de Engelschen nog een aantal Tibotanen werden gedood De voorzitter stelde voor nog voor bet openbaar debat aan de orde te stellen verschillende kleine ontworpen en de interpellaties van den heer Fock over de zalmvisschery en van den heer Passtoors over de Velserpoort Dinsdag 11 uur afdeelingsouderzoek kleine ontwerpen Na afdoening der thans aanhangige ontwerpen zollen de voorstellen tot Grondwets herziening dan in de afdeclingen worden onderzocht Intusschen biyven dan nog voor het afdeelingsonderzoek later over de Arbeidswet de Tariefwet de wijziging van de Gemeentewet en de wet tot oprichting van een technicum De twee Initste ontwerpen kun nen wachten Het was de centrale sectie met het op de eerstdaags te vernieuwen afdeellngen niet mogeiyk te beslissen of eerst de Tariefwet dan wel de Arbeidswet zal worden onderzocht De heer Troelstra betreurde deze onzekerheid In verband daarmee stelde de voorzitter dan voor de Kamer morgen na de pauze zelf te doen beslissen D r a n k w e t Daarna worden de beraadslagingen voortgezet over de Drankwet en wel over destrafbepalingen waarvan één strafbaar stelt het in een verlufshuis aanwezig hebben vansterkedrank Na eenig debat nam de Regeering over een amendement van den heer Lohman om strafbaar te stellen hot aanwezig hebben van sterkedrank in het lokaal waar verkocht wordt en het in voorraad hebb en van sterkedrank in andere vertrekkeh van zyn hnis De heer de Klerk handhaafde zgn amendement om alleen strafbaar te stellen het aanwezig hebben van sterkedrank in de verlofslokaliteit zoodat dos in de andera vertrekken van t huis drank aanwezig mag zgn De heer Borgesius vroeg nog scherper strafbepaling tegen het verkoopen van sterkedrank in logementen aan niet logeergasten maar de Regecring was daartoe niet bereid en de heer Borgesius deed onder opmerking dat amendementen die verscherping willen voortdurend zgn verworpen geen voorstel Strafbaar is gesteld door de Regeering het uitdragen van sterkedrank uit de tapperg door den tapper en de leden van zgn gezin De heer Talma stelde voor allen die drank nit de tapperg uitdragen strafbaar te stellen dus niet slechts den tapper en zyn huisgenooten Het amendement de Klerk werd verworpen mot 56 legen 21 stemmen Het amendelnenl Talma werd verworpen met 41 legen 38 stemmen Bg het verder debat stelde de heer Fock op het Regeeringsartikel waarbjj het verboden wordt meer dan 30 maal per jaar iiitroducées toe te laten in een sociëteit een amendement voor om in bepaalde gevallen by de statuten aan le geven dit recht van introductie te mogen uitbreiden De minister van Binnenlandsche Zaken deed uitkomen dat in zalen van een sociëteit welke tydelgk buiten den kring van de sociëteit verhuoid zyn voor het houden van vergadering het geven van een concert enz enz geen sterkedi ank mag worden verkocht of verstrekt Het amendement van den heer Fock werd verworpen met 44 tegen 34 steramen Morgen 10 uur zitting Frabkkijk Uit Le Mans wonlt bericht dat de rivier de Dive door geweldige regens buiten haar oevers is getreden waardoor voor een millioon schade moet zijn aangericht Tajryke huizen stortten in waarbij 20 menschen werden gedood Reuter voegt aan het bericht toe dat het oudemannenhnis onderliep waardoor alle grgsaards die daarin waren verdronken ESGBLASD Central News verneemt uit Calcutta dat zoo spoedig mogelijk een zending naar Kaboel zal gaan De houding van den Emir van Afghanistan moet in den laatsten tijd weinig reden tot tevredenheid hebbeo gegeven en zelfs zon hy geweigerd hebben nog langer zyn subsidie van de Indische regeering in ontvangst te nemen Beloie Gisteravond is aan de Antwerpsche haven een geweldige brand uitgebroken j 40 000 kubieke meters hout werden door de vlammen aangetast Vannacht werd de schade al op 3 4 raillioen galden geschat Den 18en Juni den herinneriugsdag aan den slag by Waterloo waar Napoleons macht werd gefnuikt zal op het slagveld een gedenkteeken geplaatst worden een adelaar gebeeldhoiwd door öéróme Het monument is l i meter hoog SpiBJB Dit de provinciën Soria Saragossa en andere streken komen berichten dat door oi wcders gepaard met slagregens en overstroomingen de oogsten zgn vernield In een kolcnmyn by Caborana veroorzaakte da onvoorzichtigheid van een arbeider een ontploffing tot heden is het aantal dooden op 15 en het aantal gewonden op 12 vastgesteld LI mÊamaoÊBÊ i ii waaa EÊmmmm atx BINNENLAND STATEN GENEIfAAL K K n K H A IH K R Zitting van Doudedag 9 Juni Na verdediging door den ministor van Kolonün is het wetsontwerp tot oprichting van efn Landbouwdepartement te Batavia aangoMbmen met 70 tegen 10 stemmen Eegaling van workzaamhedeo De Ze§llciide groofc HËKGELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 18 Juni 1904 in het openbaar te Hengelo G in het Hotel de Carper van den Heer W B WITTE Op iedere 30 loten 1 prijs 3334 prijzen H O O F D P R I J S lOOOO Q lcL iaa Ccaa tsuirxtean 2e prijs 2000 Gulden in Contanten 3e prijs 1000 Gulden in Contanten 4e prijs 500 iulden in Jontanten Voorts Paarden Koelen Vnrkeng Schapen Rijwielen Nimlmaehtne meubelen Oulêhomlelljke Artikelen en en Prijs per Lot f 0 60 p p f 0 55 Verkrygbaar bg D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bü LOUIS BLSSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange Groenendaal I 123 JOH m BOER Lz Hazerswoude Dorp A BODEGOM IJsselmonde WËSSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irCS HOMIWHLIJHi FtBRIiCHEIf Voedert uw Pee met de zuivere murwe merk Sler en H uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde HereDiploma Parij 1000 Negen Gouden Medailles Gemeng de Berichten Men meldt uit den Haag Gisterenmiddag is een van Scheveningen komende stoomtram der H IJ S M bij de Duinstraat op een andere stoomtram geloopen welke even te voreiifvan Scheveningen vertrokken was doch naar aanleiding van een onveilig sein stopte hetgeen op de volgende tram niet tydig bemerkt was Eene dame werd licht gewond en er ontstond eenige materieele schade Gisteren is te Sliedrecht aangehoudoneen verpleegde uit het krankzinnigengesticht OndRozenburg by Loosduinen die met verlof bg familie te Amsterdam vertoefd had en Vandaar de wgde wereld was ingegaan Onder politiegeleide is hg weer naar Loosduinen teruggebracht Men seint uit Amsterdam Volgens een bericht nit Antwerpen ineen der ochtendbladen zonden de diamantbewerkers aldaar besloten hebben de staking op te heffen Biykens inlichtingen welke gisteren door ons aan het gebouw van den A N D B werden ingewonnen is het echter nog niet zoover Wel bestaat dr kans dat Maandag a s te Antweilien de arbeid zal worden hervat en wel op deze voorwaarden 9 werkuren dadelgk in te gaan 9 op 1 Januari aanneming van 300 leerlingen Daarvan zullen 160 aan het werk worden gesteld door de patroons en de andere helft door den Ant ADVEETENTIM in aUe CouranteE worden aangenomen door iiet AëvertcMtie Bttreau vau A BHli KiHAlM ZüUi niet en breng uwe stem uit op die candidaten waarvan Ge üeker zijt dat ze nooit eenen voorstander van de HoogerOnderwijswet of Tariefwet naar de Kerste Kamer zMllen afvaardigen BuUenlaodsch Overzicbl Volgens oen telegram van generaal Koeropatkine san den Tsaar van gisteren verscbeen den 7e tegen èéu anr middags een Jopansch eekader bestaande nit zes schepen aan de westkust van liet Liaotongschiereiland Later ontving dit eskader belangrijke versterking Het krnisto langs de kast beschoot haar westeljjk van Kuitschaa en Soenioetsjen Het eskader richtte ijjn vnor op de Knssiscbe stellingen Tegen zeven unr hield het bombardement op Het eskader vertrok in zuidelijke richting De Bussen leden gean verlie en aan manschappen en hadden geen materieele schade De Petershorgsche correspondent van de Matin seint over de vloot binnen Port Arthur een onderwerp dat met den dag belangwekkender wordt naarmate de geruchten over de aanstaande vermeestering der stad door do Japanners toenemen De man zegt zjjn mededeelingen van admiraal Winnias te hebben Deze begon met te verklaren dat er niets waar was van het verhaal dat de Tsaar de vloot bevel had gegeven Port Arthnr te verlaten Admiraal Witthoefit en Gregorowitsj was de grootst mogelijke vrijheid van handelen gelaten maar daar de haven bezaaid was met mijnen zon het waanzin zijn te beproeven nit te stoomen zonder eerst de mijnen te hebben opgevischt eo het kanaal dachtig te hebben schoongemaakt Mochten de Japanners er in slagen Port Arthnr van de landzijde te nemen dan zou de vloot zeker uitvaren in de hoop met volle kracht naar Wladiwostok te kunnen stoomen In elk geval zonden er verscheiden schepen gered worden en zulk een daad zou heldhaftiger zijn dan de schepen in de haven in do lacht te laten springen Op ziJn allerminst zon men bovendien ook den vijand eenige schade toebrengen Mag men de berichten gelooven die uit Tsjiloe voornamelük tot ons komen dun zenden da Russische verdedigers alle C hinoezen uit de stad weg Vyftig jonken met Chineezen zijn reeds te Tijiloe aangekomen en alle beschikbare kleine vaartnigen worden gecharterd om de overige Chineezen weg te voeren Welk een stemming in China heerscbt gedeeltelijk ook als gevolg van de overwinningen door de Japanscbo rasgenooten op de Russen de tot nog toe steeds als onoverwinnelijk geachten behaald kan blijken nit verschillende voorvallen in China De moord op den correspondent v m de Daily Telegraph is een dier verschijnselen al verontschuldigen de moordenaars lich met de uitvlucht dat zij meenden een leeroover voor te hebben Een telegram Dil Peking aan de Welt Korr meldt verder In het district Kikiang dat in de nabijheid van Koeeitsjou ligt hebben voortdurend botsingen plaats tusschen rooverbenden en de christelijke bevolking De oproerige benden komen nit de districten Koeangsi Kikiang en Koe eitsjou en hebben de gevangenissen opengebroken en de gevangenen bevrgd hun aantal wordt op 3 X tot 4000 geschat De gouverneur van Kikiang en een officier werden bij een poging om hen tegen te gaan gewond De rooftochten richten zich niet alleen tegen de christelijke bevolking maar ook tegen de vreemdelingen De benden voeren vlaggen mede met het opschrift Shun ching me yang Gehoorzamen aan de dynastie Ching en de vreemdelingen vernietigen Dus een nieuwe boksersopstand I De Chineesche regeering en do plaatselpe autoriteiten nemen maatregelen tot onderdrukking van de beweging maar op de gewone Chineesche manier En zoo leiden de Japanscho overwinningen tot oen hernieuwde uitbarsting van vreemdelingenhaat in China V Een Chineesch bediende van een machinewerkplaats te Port Arthur is gisteren te Tsjfoe aangekomen Hij deelde mede dat slechts viil van do negen grootste Russische schepen geschikt ziJn om zee te kiezen Slechts in drie van deze wordt sloom op gehouden Alle kanonnen van de beschadigde schepen zijn naar de forten overgebracht on du bemanningen zijn met de troepen naar het Iront Torpedobooten gaan nu en dan voor een hnlf uur naar buiten Oroote scbefern kunnen den haveningang niet passeeren Kr werd slechts weinig werk gedaan in de machinewerkplaatsen daar hier oen groote verwarring ontstaat telkens als vuren wordt gehoord wat een gevolg is van het feit dat Veispieitlc Meiifhten werpschen Bond Eene commisaie uit beide partgeu zal in 1906 de plaaUverv ngers v de weggevallen leerlingen aanwgzen en nU spraak doen in alle geschillen Deze regeling houdt echter geen onmiddeIflk verband met den toestand te Amsterdam Er n nog geen voorstellen gedaan door den bond aan de jaweliersorganisatie Toen Woensdagochtend eenige gemeentewerklieden te Amsterdam de spaden voor de eerste maal in den bodem van het pleintje in do Nes tegenover de St Pieterspoort gel legen zetten vermoedden zy waarsehijnlgk niet na eenig graven to zullen stuiten op beenderen van voorzaten die 5 eeuwen en langer geleden daar hun laatste rustplaats vonden Op de plaats waar thans de Nes loopt vond men een 500 jaren geledea de Oude Kerk De thans opgedolven skeletten zullen derhalve overbiyiselen zgn van personen die in dien tgd op het kerkhof om die kerk werden begraven Echo De heer Wouter Hutsehenruyter is benoemd lot directeur dor Stadsconcerten Collegium Mosicum te Utrecht ter opvolgiug van Richard Hol Uit Dirksland deelt Puck het volgende aan Vooruit mede Als een bgzonderheid dient vermeld te worden dat men op de nakermis Maandag j l onzen jongsten wcthonder den heer K die nota bene vóór de afschaffing der kermis en vooral van de voor en nakermis is kon gadeslaan terwyi hg drnk bezig was aan het hakblok de zondige bgl rond te zwaaien om elteiyke onschuldige koeken naar de eeuwigheid te helpen Oeneraal Cronjé die heel wat heeft moeten hoeren over zyn optreden als kermisreiziger op de tentoonstelling van St Louis zendt te zgner verontschuldiging den volgenden klagelgken brief aan de Matin ik heb gevochten voor mgn land en ik heb alles voor mgn land verloren Ik heb geen vaderland moer geen huis meer Ik ben geruïneerd myn lieve vrouw is dood I Ik ben te oud om een nieuw leven te beginnen en mg een nieuwe positie te maken Ik heb geen hulpbronnen i er ik zie in de toekomst niets dan ellende Waartoe dient de roem dien ik in den oorlog verwierf terwyi ik voor de vrgheid vocht als ik niet in staat zal zgn om te werken voor mgn levensonderhoud P Ik heb mgn vrienden geraadpleegd over het my gedane aanbod Mgn vriend van Alphen oud po tmeester gencraal antwoordde my dat roem en eer niet verbinderden honger te Igden en dat ik werken moest op welke wgze ook Anderen smeekten mg het aanbod van do hand te wgzen Ik heb hun op mgn toestand gewezen Wat kon ik nog hopen van mijn land P Een klein stukje grond en wat werktuigen Dat was goed toen ik nog jong was lang geleden Mgn landgenooten hebben evenmin als de Engelschen iets voor mg gedaan En ik zei tot my zelf dat mgn reputatie als soldaat mgn eenige rykdom was en dat ik door haar geld moest verdienen voor myn ouden dag Mgn vrienden deelden in deze ineening Dus besloot ik in te gaan op het aanbod Opnienw zal ik deu slag leveren waaraan ik deelgenomen heb Dan hoop ik dat beter begrepen zal worden wat ik en myn mannen leden en opofferden gedurende den laatsten oorlog Een paar opgeschoten jongens verraoedelyk uit Amsterdam verwekten Zondagmiddag te Durgerdam heel wat opschudding Zg namen van een visscher een schuitje weg en gingen daarmee op de Kinsel v iren Toen de eigenaar hen trachtte in le halen gingen zy aan wal Kort daarna echter staken zy het hooi in brand dat voor enkele dagen gemaaid aan den Waterlandechendgk ligt te drogen Oeinkkig nam dit brandje geen grooten omvang aan De daders namen do vlucht in de richting van Uitdam Zg werden spoedig door eenige personen achtervolgd doch het mocht niet gelukken hen in te halen Naar het huis van bewaring te Middelburg is overgebracht een arbeider nit de gemeente St Jansteen die door de marechaussee te Hulst is gearresteerd verdacht van opzettelgke brandstichting in eerstgenoemde gemeente waardoor drie woonhuizen een schuur en een stal in asch werden gelegd Een kist met klecren en artikelen van waarde die de verdachte in den grond had begraven werd in beslag genomen In den Franschen senaat is eergisteren iemand van de publieke tribune verwijderd omdat bg riep volksmoordeoaars I Te Gent heeti de politie hoaden in ge bruik en dal deze goede diensten kannen bewgzen bleek dezer dagen nog Eenige politieagenten konden een lawaaierigen maar zeer sterken dronkaard niet mee krggen Maar een hond Mozart geheeten bracht hulp Hg greep het been van den dronkaard tusschen zgn voorpooten en deed hem vallen waarna de agenten den man baas werden Toen deze overeind was gebracht en niet meer v oornit wilde wist Mozart er spoedig raad mede Hg sprong met zgn voorpoote op den rug van den dronkaard en met zgn kop gaf hg hem gedurig stoeten Toen de man aan t raarcheeren was liep Mozart voortdurend om hem heen en dit zonder het minste geblaf le laten hoeren De dronkaard zelf was verstomd over het vernuft van den viervoetigen politieagent In een specialiteiten theater te Coney Island NewYork viel een Japansche koorddanser van het koord dat hoog boven hel tooneel was gespannen Hg kwam op het hoofd neer en bleef op de plaats dood Meppeler worst Herhaaldelgk wordt te Meppcl bedorven vleesch ingevoerd Dinsdagmorgen deed de keurmeester aldaar weer een aanhaling van 100 kilo bedorven vleesch afkomstig van Moes te Wolvega Het was bestemd voor een varkensslucbter en worstenleverancier te Meppel Veel van deze smakeiyke waar wordt naar Holland verzonden want mag er al eens een aanhaling van bedorven vleeech worden gedaan veel naar men beweert ontsnajit aan het wakend oog der politie en komt dan als lekkerny op de tafel van menig stedeling in het Westen van on s land Vad Stadsnieuws GOUDA 10 Juni 1904 Naar wg vernemen zal de 3de orgelbespeliug in de Si Janskerk Dinsdag a s plaat hebben en zullen daarbg medewerken de dames Joh Cambier van Nooten sopraan nit Amsterdam en Nolly Rapmund alt uit Botterdam Zondag 12 Juni hou t de Postduiven Ver V eenigiffg De Vriendrehap te Gouda een eerste groote Wedvlncht die 24 uren kan duren van nil Stendal richting Berlgn waarvoor de Heer Rijnaarts aan de snelst vliegende duif een zilveren medaille toekent jammer dat de meeste liefliebbers op de africhtingen hunne duiven al hebben verspeeld zoodat de Heer Rgnaarls alleen te kampen heeft met J de Kegzer en C Eglors die elk nog eene duif over hebben gehouden zoo iets is zeker in de duivcnsport hoogst zeldzaam en wg hopen dat zulke edele duifjes ook Zondag of Maandag den palm der overwinning van de vereeniging mogen behalen Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Gondsebe Waterleiding Maatschappg Datum 10 Juni 1904 Oorsprong kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 35 soorten 3 vervl kiemen O ziekte kiemen geene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VAN T HOFF Door Z D H den bisschop van Haarlem is benoemd tot geesteiyk adviseur der afd Gouda V d N R Volksbond den Weleerw heer H J Maas kapelaan aan de parochiekerk van O L V Hemelvaart Door het springen van een koffielichtje ontstond te Haastrecht heden morgen 11 uur brand ten huize van de wed Knoppers Achter de Kerk wijk B no 105 DoorJIhet spoedig optreden van den heer Jongeneel uil Gouda en baren werd deze brand spoedig geblnscht Assurantie dekt de schade 4 Zondag 12 Juni a s houdt de afd Gouda van bovengenoemden bond eenehuishondeiyke vergadering De candidaten voor de bestuurders zijn den leden per convocatie toegezonden y Zondag 12 Juni a s zal het 20 jaren geleden zgn dat de Rgkaveldwachter Bri gadier litulair Stigter hier ter stede gesta lioileerd zgn politieloopbaan als Rgksveld H wachter begon Van wege den Algemeenen Nederland schen Politiebond zal hem op dien dag de zilveren medaille met brevet voor20iarigen trouwen politiedienst worden uitgereikt HiiSTEKciiT De alhier gehouilen grasverpachting van den polder Hoog en Laag Bilwgk bracht f 98 op legen f 105 in het vorige jaar De alfaier gehouden grasverpachting van den polder Beneden Haastrecht brachtf 243 op tegen f 273 in het vorige jaar Op de heden gehouden paardenmarkt waren aangevoerd 60 paarden en 38 bchajien Er was veel handel De schapen werden aangekocht door de verlolings commissie VER6ilDERiN6V4NDeNGEMEeNTËK4AU VRIJDAG 10 JUNI 1904 Voorzitter de Bnrnemeester R L Martens Tegenwoordig de hh Noothoven vnn Goor Vergeer Hermar Prince Nederhorst van Eyk Forlny Droogleever van Galen Engels Luger van Ilerson Donker Straaler Dessing Jongenburger Vingerling en Muglwgk Afwezig de hh IJssel de Schepper en van de Velde eerstgenoemde wegens ziekte De Notulen der vorige Vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged Stalen was ontvangen het raadsbesluit lot wgziging der alg politie verordening dal voorts waren goedgekeurd hel voorstel tot wyziging der gemeente begrooting 1903 tot uitbetaling van de post uit onvoorziene uitgaven hel kohier der pi dir belasting en het ie suppletoir kohier van de schoolgelden Ingekomen 1 Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der rekeningen van het Hoflmansgesticht en de Volksgaarkeuken De Voor itter Namens den raad zeg ik de Commissie dank voor het uitgebracht rapport en stel voor dil Ier visie te leggen Aldus besloten 2 Hel rapport der raadscommissie bolast geweest met het onderzoek der rekeningen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid De Voorzitter Namens de i raad zeg ik ook deze Commissie dark voor het uitgebracht rapport en stel vour dit ter visie te leggen Aldus besloten 3 Een brief van de Commissie van Toezicht op het Lager Ondorwys inzendende het verslag over 1903 Aangenomen voor kennisgeving Brief van B en W betreffende de schoeiing aan de Wachtelslraat Een voorstel van B en W tot tydelyke benoeming van J Th Imholz als marktmeester voor de groente en aardappelmarkt Een voorstel van B en W tot vaststelling der verordening op de beffing van schoolgeld op de scholen voor gewoon iager onderwgs en de herhalicgscholen Een voorstel van B en W tot vaststelling der verordening tot heffing vansluis brugen waaggelden 8 Een voorstel van B en W om afwijzend le besebikken op bet verzoek van den heer P Kolpa om schadevergoedii g 9 Een voorstel van B en W lot wijziging der gemeente begrooting dienst 1904 4 tot 9 zyn gedrukt en voor heden aan de orde gesteld Een voorstel van B en W tot overneming van de Snoystraat Een voorstel van B en W om J Slegt te vergunnen in de Boelekade eenhofje te bouwen 10 en 11 zgn gedrukt rondgedeeld en worden ter visie gelegd 12 Een brief van B en W tot wgziging van art 8 der Verordening op de heffingvan de belasting op het inkomen Ter visie 13 Een schrijveo van B en W naor aanleiding van een verzoek van J H Verkerk om afstand van gerioleerde gemeentegrond in de Kleiwegsteeg Ter visie 14 Een voorslei van B en W om C W den Hoed toe to staan de IJssellaanmet GO Meter te verlengen Ter visie 15 Een voorstil van B en W lot oninbaar verklaring van eenige posten yan do belasting op het inkonjen Ter visie Een brief van den heer H Koele te Zierikzee dat hg zgne benoeming aanneemt Adres van H de Zeeuw verzoekende eervol ontslag als bmgwachter Wordt eervol verleend 18 Een adres van een Raad der Geref Kerk B adhaesie betuigende met het voorstel Vingerling in zake de kermis Zal worden behandeld bg punt 11 der agenda 19 Een adrea vap de Goudsche Politie Vereeniging Per aspera ad aatra verMa kende periodieke verhooging van salaris i Zal worden behandeld bg de gemeentebegroeting voor 1905 20 Een scbrgven van den Inspecteur van den Waterstaat bezwaar makende legen I het opzegbaar verklaren van den grond voor het brugwachtershuisje aan de Roede brug Op voorstel van B en W wordt besloten aan het verzoek te voldoen Wordt vervolgd ugM VA OS Az Kleiweg E 73a GOUDA VelevhoOH t a tl BEÏÏES VAN EOTTEEDAM DONDERDAG 9 JUNL L K H K SbmUUenifKien NEDERf inn Certificaten Ned WerkeUiko Schuld 8 PoüTuoir Obligatien 3e Serie r 500 3 561 Obiig Tabaksmonopolieleening Fr 2500 5000 4V 97 TcBKijE Geftniflceerde Schuld Becepissen 4 79 EoTPTB Obligotien Leening 1876 4 104 Bkazh ie Obligatien Funding Loan L 20 100 1898 5 102 Hypotheek HypotheekBanken Pandb Dordrechtsche Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb le Ned Scheepsverb Mg A i 101 Pnndb Friesch Groningsche Hy pulheekliank 4 99 Pandb Holl Geldcr8cho Hypb 4 99 Pandb Hullandscho Hypb 4 99 Pandb Ned Hypotbeek en Pandbrielbank 4 101 flew j en van Dcelger Norlhw Pac lsf Bank f 59 Pandb Rollerd Hypb 4 101 101 Pamdb Rütterd Hypb 3 98 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stichtsche Hypb 4 100 Pjandbl Westlandscho Hypb 4 99 Divereen Aand Nieuwe Afrikaansche mndelsvennootschap 95 Spoovweyleeningen NaiEKLiNi Oblig Z H Elcc trische Spw Mg 4 102 iTiLtE Oblig Zuid Italiannsche Spoorweg Mg A H 3 00 Rusland GrodTe Spw Mg L 100 Obligatien 1890 4 83 Zuid West Spw Mg Oblig ZR 125 4 85 NooRD AiCBKiK Atchison Topeka en Santa Fé Cert v gewone aand 69 Erie Spoorweg Mg Gew aand 22 i Preinieleeningen NEDEEMisD Schouwbnrgloten f 15 f 1 20 dito f 1 50 1 20 Bei uie Loten Stad Antwerpen 1887 2 101 Loten Stad Brussel 1886 2 102 D SAMSOiH Mai kt G oüda Specialiteit in Noii7eaiité s De NOUVEAUTÉ s in u ITIB Ml Kokken Uobes en JAPONSTOFFEiN lyn in groote voorraad voorhanden tot de meest concurroereude pryzen Burgerlijke Stand Moord eoht GEBOREN Bertns Johannes ouders L B Boon en E Palsgraaf Engelina ouders M Tuynder en L Goudriaan OVERLEDEN J Kisman 2 j G Arreman 10 m ONDERTROUWD G Droog le Gouda en E van Riet GEHUWD T Dqllaort en J van Grieken Predikbeurt bU de Remonstrantgoh Oereformeorde OemoentQ aihter Zondag ISi Juni s Morgens 10 J uur Ds H VAN ASSENDELT AOVi RTEVfn i Voor de vele blgken van deelneming ontvangen bg het overigden van onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw de Wed A S P Vi TROTMENBUBG geb VAS BEU Goes betuigen wy onzen hartelgken dank Uit aller naam P VAN TB0T8ENBURG Gouda 10 Juni 1904 V HM bnto onMiudfIjfkMt n M nukkelykiU po inld l l roor Hnrn en rooral dftmee n IQnder cho nwtrk Il d Ap r luar nn C N Myilw 4 O lil e th Slr 14 Men lette oe Bh op ii m en febrlekemerk Vertlrikeer kr Haeree WlHktlltri i laheenwerk lelefllirlM