Goudsche Courant, zaterdag 11 juni 1904

Maandag J3 Juni 1904 i 43ste Jaargang De Centrale Liberale Kiesvereeniging hl het nistiMci oijnA bewecll roor de verkiezing woor de Provinciale Nlalen VRIJII IG 17 JUUl a § len ivarin§te aan de llceren M BOOGAERDT Bz te Krimpen a d lek Mr D H BROUWER t Gouda aftredend J m DER LEEDEN te Ouderlcerlc a d M Het Stembureau is g eopend van s niorg ens 8 uur tot de s namiddag s 5 uur Men wordt dring enrl vcrzoelit zoo vrocfj rnt oelijk ller§l VÓÓr § mlddag § IWCC UHr te gaan stemmen ffel Uitvosrend Comité van de Centrale Liberale Kiesvereeniging L Jo 943T éH fiOMCHE mmmi ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken op TelerMii Ne M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 iA regeJs a 50 Centen iedere reg el meer 10 üenten Groote letters woitlen berekend na plaatsruimte Inuending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletovii No St De üilg ave dezei Courant g eschiedt dag e lij fes met uitzonderingvan Zon on Feestdag en De prijs per drie maanden ia 1 25 frant o per poet 1 70 Afeonderlyke Nttmmers V U F J E N T E N Gouda Onnavolgbaar zgn thans door nieaw gevonden toepassingen on o n olieverf geêChtUerde forttelleu Vetnture Bogaertt lii geven kracht en diepte die nnaiaker niet kannen bereiken Men overtaige zich geen imitatiefl voor de eehle te ontvangen Oe ill Prjjscoarant met een aantal ongevraagde getuigschriften graiii op aanvraag Boitol a nOQAUHTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Knnstbandel Kleiweg bü wien modellen te bezichtigen zgn Inliet VËKI KHTINüS MAGAl IJN De Avondster Dubbele bnnrt Telfnr 117 Zijn lieden ontvangen een mooie colicclie Nieuw Htyl liasornamlen Mels en Ballons Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS EN PfiTROLEUlKACHELS Eenig adres voor ÖASGLOKILICHTBENOOOniDHEOKN soiled on degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit n tcare adres Aanbevelend M M m L00 Aanlegger van Gas en Waterleidirg iecn Grijs Haar meer De Nieuwe London doet do grijze baron binnen enkele dagen verdwjncn maakt het haur glanzend en zacht belet hot uitvallen en noemt de pelletjos van het hoofd weg Kischt op den hals Lontlon P r ü s f en J I SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENÜAAIi M bij Izattk € ai § Papier molen iOUUA Telephooniiet Goiida Abonnement J 40 per jaar voor porceeleo binnen een kring van K il 1 gelegen Aanleg en onderhoud grati Het net is aangesloten aan hel Ryks Intercomniunaalbureau Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHÏKB DE VISCHMABKT ï PCTIEG ODDE SCHIKOAM MKU GE1TE7EE Merkt NKJIJTOAP Vorlirijgli mr by IM I Hl TE lts y N B AU bcwgs van echthnd ia n rai lntl 011 kurk attoilt voor SCHtEDAM tlo naHmdofPiim P HOPPE Mr M M SCHIM van der LOEFF Voorzitter I IJSSKL m SCHEPPER ƒ Secret Penni in KOLONIALE WERVING IIA N DO KL I 200 bij het aangaan van eono vrijwilligo verbintenis voor Zen jaren en voor ingelijfden blJ de Nationale Militie met onbei iiiilil nirlof o In werhelijken dienst 4 hot aangaan van oene verbintenis om Twee jaren gcdotnrhoerd te worden naarOO ST INDIt Aanbrongg eld Twintig lulden Men melde zich aan f rUwllllgi men Mllltlepliehtlyrn met onhepaalit rrrlo bij den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bi een der plaatselijke of Garniioens Comihandanten MUllie illclilli eit under ilr Wapenen b j bun onmiddeljjken Chef Café lIARMOHir MarM G OUn t SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEINERENS GERSTE en van af heden ook OHGIITAL PILSNER aus der Actienbronwerij urn Pilzen Aanbevelend J WOUDEilltEIK iiC Uer ffrwtee Erfol Mn f uMên Palmt H Statten vrunnitn hgt Mast lu rv 1 uiilviêim werthtoaen Aachahmungen j tf ftM Kui lu fKUtitr mun title Klinrfen H StoUm mr na lm JInet oder in ÊOlctieit ilianhtudluiiiui k turn inner eitkel Ir nibMlilmilJ u aMg f M SB Pr H e t Uien é Ztufni wt M im Warnung Ocliiiuauk Sg C Patent H Stollen J SCHALIJ te Schoonhoven K SCHOUTEN HOOOENDIJK le Wmrden A W SWETS te Lekkerherk EEM SEPOT TAN TBEE Hen wordt verzocht op t ÜEKK te letten UIT HKT MaOUUN VAH W lUVEMSWAAY ZONEN QORINCHEH üeze THEEËN worden sfgele É rerd iu verzegelde pakjeg van oj mee en een ülj en een Ned tu R met vermelding van Nommer en DPrga voorzien van nevenstaand Merk volgeus de Wet gedepoV icb tot Ie uitvoerioi van gem fPrde orderH aanbevelende 4 O BIJL voorheen J BREEBAART Li Ontvangen alle soorten SCHOENWERK voor het a s seizoen alsmede wit en grijs DAMES en KINDERLAARZEN en LAGE SCHOENEN in hot Vuiiriiakiibcli diiicii eu karzenniagazijn KL IJ WEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk rJ CXPELLER VJoeN RHWMATIEK M Vïr EH Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en t l SS bij H H Apothekers en Drogisten Zet op het merk AUREBt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Qodda bij 0 LUljEE Apotheker Markten bij VFOLPF Co Westhaven 198 TE HU Uit in do Krugerlaan HEEREN9I7IZEN met TOIN 6 Kasiers rnime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas eo Waterleiding Direot te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Opada Drak van A BKINKUAN Zn Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Do BURGEMEESTER der gemeente Souda Gezien Artikel 5 5 der Kieswet Brengt Ier openbare kennis dat op Vrijdag den 17e Jnni e k tnsachen des voormiddag acht en des namiddags vgl uren de stemming fal geschieden ter vervniling van drie plaatsen in de Staten der provincie Znid Holland waarvoor candidaten zgn BOOGAERDT Bz M BROUWER Me D N f BRUNT P Tzs C I VAN ÖALgN J VAN IDèlNGA Ma J W H M TER LAAN K VAN DER LEEDEN J MELCHERS G W TROELSTRA Mr P J En herinnert aan den kihpud van Att 128 van bet Wetboek van Strafrecht luidende HiJ die opzettelijk zich voor een andernitz0v Bde aan eene krachtens wettelgkvodfecniilt aitgesalirevijn verkiezing deelneemt ördt gestraft met gevangenisstrafvau ten hoogste één jaar Gonda den U Juni 1904 De Bnrgemeester voornoemd R L MARTENS VOORBEREIDEND Militair Onderricht De BURGEMEESTER van Gouda Bl p ter kennis van de jongelieden die aao feet toorbereidend militair onderricht wenschen deel te nemen dat z zich vóór den 1 Jnli a s moeten aanmelden bij den Heer LuitenantKolonel GarnizoensCommau dant alhier en dat in het vervolg voor hen die zich niet op den daarvoor gestelden tijd zallen hebben aangemeld tot deelneming aan bedoeld militair onderricht de kans om alsnog tot dat onderricht te worden toegelaten uiterst gering zal zijn Gouda den 9 Juni 1904 Sm Burgemeester voornoemd ï H L MARTENS De BÜSGEMEESTER van Gonda Voldoende aan eene van boogerband tot hem gerichte nitnoodiging FëVILLËTOX mYeRBORGEN SCHAT 53 i Op den morgen nn den voor Eduard Coftters toO noodlottigen dag drn dag wanrop hem door procursur Quest het mes op de keel was gcret ging de kolonel uit jagen Hij was kortelings eigenaar gewaden van eeo nieuw geweer dat hi bij oen der eerste Londensche labrikanten had gekocht Het was een voortrefTelijk wapen van het allernieuwste maakKl een wapen dat op elk anderen tijd zijn jagersharl met vreugde zou hebben vervuld en kUs thans toen hij het ineenzette en op tijn hmld woog en denkbeeldige schoten er mee loste op de lijsters in zijn turn vergat hij voor een wy zijn leed en voelde weder een kleine o ikkcring van levenslust Zoo had hij dan dit koMelijke stuk speelgoed zich over den schouder gcèangen en waa naar het veen bij den rivierkant gevaan waar naar by vernomen had om dczep tija van het jaar wel eens een koppel snippen te schieten viel Een goede gelegenheid om het nieuwe w n op de proef te stellen Het was op denzeUden morgen dat Eduard een kle e brief ontving jdie hem met Geinig deed ontstdten Hij bevatte slechts drie tegels en dere luidden als volgt WAARSCHUWT jongo meisjes niet in te gaan op onbekende dienstaanbiedingen in andere gemeenten zonder vooraf inlichtingen in te winnen b i de in die gemeenten gevestigde nldoelings besturen of correspondeoreudo leden van de Nederlundsche Vcreeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes van de Nederlandscbo Vrouwenbond ter verhooging van hot zodoluk bewustzijn of van de Ruomsch Katholicke VerecEiging tor bescherming van meisjoa tl Gouda den 11 Juni 1Ö04 De Burgemeester vooinoemd B L MAKTEN Bulteplanilsch Overzlchi Reuters correspondent bij het lajjanscbe hoofdkwartier in Mandsjoor je meldde gister via Foosan Belangrgko oporalies zjn eenigen tjd geleden door het eeisto legercorps begonnen De laatste twee dagen zgn zg voottgezet Vier colonnes verkeimen de wegen naar Lioajang Laitsjeng SaimatiC en Sioojen Zij bobben reeds enkele plaatsen bezet waaruit de Russische gttrDi oenen öcnigo honderden man sterk mot kanonnon na scherpe gevechten werden verdreven De Japanners verloren 65 man Nu de Rus en uit het noordoosten van Korea zgn teruggetrokken stelt de Koreaansche regeering voor garnizoenen te leggen langs de Toemenrivior en in verschillende steden van het binnenland om komende Russische invallen te keeren De voordoelen van dit plan zgn twijfelachtig daar de meerderheid van zalko garnizoenen waarscbijiilijk de gelederen lullen verlaten met hunne wapens om roevers te worden liever dan dat zjj zich stellen zullen tegenover de Russen De onderhandelingen over het handelsverdrag tasschen Duitschland en Rusland die sedeit maanden gerust hebben zullen naar uit Berlin officieus wordt medegedeeld als gevolg van dijtlomatieke bemoeiingen werdra worden hervat En nit Rusland wordt terzelfder tijd gemeld dat naar men hoopt de onderhandelingen thans tot een gunstig resultaat zullen leiden voornamelijk omdat Duitscbiand voor den veeinvoer concessies heeft gedaan die meo niet verwachtte De Dnitsche pers is Waarde ift t I Wilt gij de beleefdheid hebben mtj heden namiddag omstreeks drie mir eens te komen bezoeken Ik verwacht u en ik ben er dus zeker van dat gij my met zult teieurstcllen B lla QüisT n n tijd was hy her met zichzelven oneens wat te doen Bella Quest was op het oogenbhk wel de laatste persoon die hij verlangde te ontmoeten Zijn zenuwen waren van streek en hij duchtte een tooneel Maar aan den and en kant wist hij niet welk gevaar hem dreigde zoo hij nalatifc bleel Quest had zijn buit binnengehaald Van Quest had hij dus niets niets meer te vreezen Doch deze jaloersahe vrouw die eigenlijk van de geheele geschiedenis het slachtoffer was hoe zou hij haar den mond kunnen stoppen f Eenvoudig wegblijven was zeker het geroakkelijMMaar was het ook het veiligst Zou dit hartstochtelijke schepseltje niet tot een wanhopige daad in staat bUjken indien htj thans de maat zijner ongerechtigheden tegenover haar vol mat door baar vergeels naar hem te laten uitkijken f Noode en met angiitig kloppend hart besloot hij dus te gaan Stipt met klokslag drie betrad hij het hem zoo welbekende vertrek in Quest s woning doóh Bella liet hem wel tien minuten wachten alvorens zij verscheen Zij was bleek zoo bleek dat de blauwe aderen van haar voorhoofd donker tegen de witte huid afstaken en in haar wyze van doen in haar gebaren was ieti ongewoon stroct en hoekigsdat door dezo Rossische mededcelingen conigzins veibaasd Jaist dat over den vee invoer door Duitschland onverwachte concessies zoudsn gedaan zjn ia te vorwondorlijkor emdèt do onderhandelingen met de OostonriJksch Hongaarsche gedelegeerden voornaniol k atgobioken zgn w jl Duitschland vin geen toegeven op het stuk van der vee invoer en van do veterinaire conventie weten wilde Van overoenstemniing op deze belangrijke punten en op menig ander gebied is men dan ook nog ver verwijderd De Duitsche agrariërs maken bot door hnn vasthouden aan de eens gestelde eiseben raoeiolijk om tot Ovoreeiisteinming te kommen De quaestie der erstrechten die in he handelsverdrag met Oostenrijk zulk oen gmole rol speelde bleek onoplosbaar en W rd dan ook voorloopig maar ullgosteld Allo bezwaren die do tegenstanders van het tultaiiof voorzien en voorspeld hebben blijk n bg do onder handelingen maar al te jnist te zyn Vandaar dat tot nog toe geen enkel baildelsverdrag is afgesloten en dat de onderhandelingen steeds op dezelfde moeilijkheden afsluiten Oijder ilie üiiistandigheden zou hot toe gevtm van de agrij riers op een zoo belang rjjk punt als de vfo invoer bijnn ongelootlgk zgn Het bericht ttit Rusland wordt dan ook in de Daitscho jiers cuin grano salis op geii men Hot verlof Han don Rassischen agent voor Mai odonié d n consul generaal Demeric verleend is do oorbodo vai zijn aftreden de legalieraad Von Giers thans consul generaal te Saloniko wordt in ziJn plaats benoemd Het is zeker te betreuren dat Deraeric door zyn ziekte belet wordt zgn uitgebreide kennis van land en volk verkregen door een meer dan twintigjarig verbluf in Turkge notlig te maken voor het nieuwe stelsel Hij was een der weinige Russische consuls die door de Macedoniers vertrouwd werden Do Russische on Oostenrijksche militaire attaches die een reis door de vilayels maakten zeggen in hun rapport dat door de invoering van do nieuwe gendarmerie een kiem van verbetering in de toestanden is gekomen Wanneer nu de ïurkscbe regeering het aantal EurOpecsche gendarmerie officieren uitbreidt kan dit korps zeker een nuttigen invloed hebben Doch de gendarmerie alleen is het niet die de gemoederen weer tot rust kan brengen Daarvoor is meer noodig Voorul moot de nioeil jke althoos weer tot verbittering aanleiding gevende tiendenquaostie worden opgelost Aan die ingewikkelde vraag die met do orde en rust hem waarlijk schrik aanjoeg Daarbij was zij zoo kalm zoo onnatuurlijk kalm En haai toon was zoo vreemd De weinige woorden die zij uitsprak klonken zoo hard zoo gestooten zoo geheel anders dan van haar gewone buigzame en welluidende stem Z gaf hem de hand niet maar ging zitten en keek hem aan terwijl zij een ivoren waaier dien zg van de tafel had opgenomen langzaam op en neer bewoog Gij hebt mij ontboden Betta tlier ben ik Zoo verbrak hij het zwijgen Toen sprak zIj vGij hebt mij onlangs verzekerd eide zij dat gij n i e t verloofd waart roet Ida van Horen Dat Was een Ieug n G egt wèt met haar verloofd Wie zegt dat i vroeg hij tartend Zeker Quest Ik weet het uit betere bron antwoordde zij Ik weet het van haar zelve Wat Laat mij uitspreken Luister Eduard Costers I Toen tk u het gaan stelde ik éón voorwaarde en die voorwaarde was dat gij niet trouwen zoudt met Ida van Horen Zijt ge nu toch van plan di huwelijk door te zetten Je weet het van Idn cide hij zonder op haar vraag ie antwoorden Dan moet je dus met Ida gesproken dan moet je haar alles verteld hebben I Mijn vermoeden is bevestigd geworden Je iHet ia dus waar zoo viel zij hem stroef in e rede Het is dus waar De heer Eduard Ckis op het Balkanschiereiland in bet nauwste verband staal moet de Eoropeesche diplomatie in overleg met de Porte binnen korten tgd al haar aandacht wijden Wordt dit verzuimd dan zal na don oogst de diplomatie ontwaren dat de beste gendarmerie niet helpt wanneer niet tevens do toestanden gewijzigd worden en de belastinggaarder gerechtigd blijft om op zgn wijze de tienden te blyven innen tot groot onliorroepeluk u ideel voor de bewoners en voor do liei vormiiigon Langzaam maar geleidelijk koeren de vluchtelingen uil Bulgarge naar hui dorpen terug do Bulgaarsche rogeering weet met welke moeilijkheden de Forte te kampen heeft met haar Mohammedaansche onderdanen die zjj tot zekere hoogte moet ontzien iii hoopt echter dat dit wantrouwen bjj de vluchtelingen zal verminderen en dat de Porte door verstandige en afdoende maatregelen de toestanden in MacedoniJi ook voor de toekomst voor de Bulgaren dragelijk zal maken De afgevaardigde Charles Bos hield gister in do Fraiischo Kamer een langdurige interpellatie over de tarieven der justitieele onkosten Hg betoogde dat de door don Minister goedgekeurde hei vormingen op dit gebied anti democratisch waren volgens hom had do regeering een font begaan Het debat ontaardde in persoonlijkheden waarop een hevig rumoer ontstond De afgevaardigde Millerand gaf de schald aan den justitie minister Vallé die evenuU de regeering verantwoordelijk is Hg viel minister Combes aan over de quaestie van de peasionneering van oude werklieden en vroeg de Kamer de verantwoordelgkbeid voor de hervorming der justitieele kosten te doen dragen door do regeeriug Minister Coinbes erkende dat een fout begaan was doch hg verweet Millerand dat zgn doel was het kabinet te doen vallen Toen een stem van de rechterzijde riep En het mlllloen der Karthuizers dan brak een hevig rumoer los Minister Combes gaf langdurige oiplicaties waaruit bleek dat door bemiddeling van de Karthuizers hem geboden was twee mlllloen francs wanneer de wet op de congregaties voor hen gunstiger gemaakt weid Dit aanbod werd geweigerd zonder dat overgegaan was let het hooren van liem die als bemiddelaar zon optreden Hot debat werd voortgezet onder een levendig iunieer Ministor Combes legde zich ten slotte neer bü een eenvondig overgaan tot do orde ters 18 boven en behalve al het andere ook nog een lafaard en een leugenaar Wat raakt het je wat of ik ben ot wat ik niet ben i antwoordde hij bits Wat gaat hftjc aan Je hebt geen recht op mij en geen val op mij Van jou en je schurkachtigen man heb ik al genoeg ie lijden gehad Hij heelt mij driemaal honderd duizend gulden algeperet weel je d it Maar natuurlijk weet je het Het hcele ding is een komplot en jelui zult samen den buit verdeelen I Achl riep zij met een lanjren ademtocht En nu aan mij eens de beurt van spreken voer hÜ voort Eens voorgoed dan ik verkies niet langer overlast van je te hebben Ik ben verloofd met Ida Van Horen en ik zal haar trouwen ook ot je het goedvindt oi met En nog leti Ik verkies niet dat je met Ida omgaat Versta je mij P Ik verkies het niet Zij had terwijl htj sprak den waaier voor het gelaat gehouden thans liet zij hem zakken en keek haar gewezen minnaar aan Zij was bleeker dan ooit doch in haar oogen vlamde een onheilspellend vuur Waarom niet vroeg zij kalm t Waarom niet hernam hij woedend Het verwondert mij dat je die vraag noodig acht Maar dan zal ik het je zeggen Omdat Ida tie dame is die mijn vrouw zal worden en onid it ik niet verkies dat mijn aanstaande vrouw omgnng heeft roet iemand die kort en goed die ib wut jij bent Ah eide zij wederom Nu begrijp ik het Wardt vervêigd