Goudsche Courant, dinsdag 14 juni 1904

No 9438 Dinsdag 14 uiii 1004 43ste Jaargang m mm imuwi f ieuwS en Advertentieblad véor Gouda en Omstreken mielMa t De Uitgave dezer k ui ant gesohiedt da ge lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dri maanden is 1 25 franco p r post 1 70 Aftonderlijke JSoniA V IJ F C E N T E N UleliwB u t ADVEKTENTIEN worden gephatst van 1 5 regels u Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil Directe finale verdelging binnen uur in de grootste stallen van Vliegen Maggen Motten Mieren Vlooien Rupsen Oorwormen Torren Pissebedden Het reinigen van luis by Rondvee Schaap Varken Huisdieren Hoenders Hoenderhokken Vogels Vogelkooien Volières Bozen Abnkozen Perziken en verdere Vruchtboomen en Broeikaslen en nog meer dan genoemd is Uit poeder is gedeponeerd verscb onschadelgk geurig niet hinderlgk de gebraiksnanwyzing geelt inlichting omtrent de hoeveelheid op alles toe te passen N ontvangst van poatviMel a iO oe t of 9 poatsegels a oeot wordt U een inoasterduDs ZitiveringBvet van tOO gram toegezonden 6 kleine doosjt S oent Allot met gebruiksaanwijUDg aanbevelingen en attesten Togen toezending van post Kttgels it f cent of postvissel 1 oonl hoojrer tUu de prija wordt hel verlangde per postpakket door het geheelo Rgk venoudoD Per half 1 of meer Kilo s is du poeiler mindor in pry Ook verkrijgbaar bU A DROSr Korte Tiendeweg D 4 was werd de vergaderii g gesloten en ringen de vergaderingen aan j van do verseliillende atdeelingen Zondag barstte boven Kenlen en omatreken een onweerebni los zooals men in geen jaren had bjige voond Ken windhoos riclitte groote scbade aan van vele woningen op liel land worden de daken atgernkt en tot op groeten afstand weggeslagen sterke booraen werden ontworteld en het veldge was werd geheel en al verwoest tot gioot nadeel van do in dezen omtrek zeer talrgko landboowers Stadsnieuws GOUDA H Juni 1904 De 3e Orgelbespeling in de Groote ofSt Janskerk t geven door den beer J H B Spaanderman met wélwillendo medewerking van Mej Joh Rambler van Nooten sopraan Amsterdam en Mej Nolly Rnpmond alt Rotterdam zal plaats hebben op Dinsdag 14 Jnni 1904 Het programiHa laidt als volgt 1 Praeludium et Fuga No 5 O moll Ed Peters Band IV J S Bach 2 a Oieb dicli zn rieden und sei stille J H Bach b Jcsus miser Trost and Lebon J 8 Bach 8 Hecitatio ind Arie aas Xories 0 K Ilttndei 4 Sonate No 3 A dnr Uber den Choral Ao8 tieler Noth schrei ich zu dir F Mendelssohn Bartholdy n Con moto Maestoso b Andante tranqnillo 5 a Ave Maria R Kranz b Agnas Del W A Uozart 0 Fnga über den Namen B A C H E Schaman 7 a Die K nige Chor l Wie schlin leucht t una der Morgenstern P Cornelius b Gesang Weyla s H Woll 8 Postinde B Tonrs No 3 on B voor Sopraansolo met Orgelbegeleiding No 3 en 7 voor Altsolo mot Orgelbegeleiding Geslaagd voor het candidaats examen in de geheeskande te Leiden mejuKronw H V Kramers Te Krimpen a d Lek zjjn op de lagerescholen nogal veel leerlingen dio de zesklassen hebben doorloopen en 12 jaar züe en toch school bljjven gaan Dientengevolgehoeft men aan beide scholen een zevendeklas toegevoegd Voorzeker is het een verblijdend teeken wanneer ook de oaders meer gaan inzien dal goed onderwijs nuttig en noodig is Haastkeübt Door den landbouwer J Brouwer de Koning worden aan het Rijkszuivolstntion te Leiden elke veertien dagen monsters molk van zijn veestapel toegezonden Ook uit andero gemeenten beeft dit plaats Wttt ten doel heeft om in de verschillende gemeenten het vetgehalte der melk vaat te stellen SenouNHuvisN In de gisteren gehouden raadsvergadering is o a besloten ilsnog een proef te nemen met het boren van en bron voor de waterleiding binnendjiks Ken geldleening zal worden aangegeven het bedrag van f 12 000 niet overschrijdende tot vorming van een bedrljtskapitaal voor de gasfabriek en waterleiding Rechtsaken Voor de Rechtbank te sGrnvenhage stond Donderdag terecht een 25 jarige vrachtrijder uit sGravenhage tor zake dal hjj op Zondagochtend 3 April een tapper wonende aan den N W Hnitcnsingol in diens eafA opZflteiyk en met voorbedachten rade van het b ven heelt beroofd na vooral het voornenn M daïirtoe te hébben opgevat door een roet scherp geladen revolver op den tapper af Ie vuren waardoor een kogel in den rug links in het lichaam i gedrongen lengelulge waai van de getroffene juist een maand later iu het Gemeente Ziekenhuis is overleden I uh itilunt officier van Juklilie Mr Mael iine font arhtti bewezen het oogmerk van bi klaagde om don tapper te doeden Er op wijzende dat bekl voor deze Rechtbank reeds eenmaal heeft terochigeslaan wegens bet feit van hot atbjiten van een oor aan een politie igcnt vorderde siili officior ogens dood lug 8 jaren gevangenisstraf met vrijspniak van do ten laste gelegde voorbedachten rade Do verdediger Mr Rooyaards pleitte dat doodslag in deie niet bewezen was doch slechts zware mishandeling met doodeldken afloop Maar dan doen zich zoovele verzachtende omstandigheden voor de uiterst slechte reputatie van den verslagene niet in de minste plaats dat pleiter op clementie in raime mate aandrong De uitspraak Maandag 20 Jnni Frits Willem I n as bakker te Amsterdam eintuurbfian 406 408 werd iJonderdtg door het tweede kantongerecht aldaar veroordeeld tot negen geldboeten elk van vjjftien gulden subsidiair 1 dagen voor elke boete terzake dat hij een jongen beneden 16 jaar arbeid heeft doen verrichten in een werkplaats zonder te zorgen dat die arbeid ten minste werd afgewisseld door een rnstjjd van een uur tnsschcn elf en drie aar gepleegd in 9 etmalen Voor de Haagsche rechtbank verschenen Donderdag twee kleine kleuters elf jaar ieder ter nauwernood uitkijken kunnende boven do balustrade van de bank waarin zg als beschaldigdcn werden gesloten door den veldwachter Schoenen hadden zij gestolen bij drie paren te geiyk van de uitstalling van een aitdraagster en uit een stal en broeken zoo maar losgerukt van winkelpuien Boefje no 1 deed het en boefje no 2 was de oitkyker en de in ontvangstnemer van het gestolen goed om er dadelgk mee weg te hollen Dan nam no 1 het weer over en ging het verkoopen of boleenen en de opbrengst werd eeriyk verdeeld en meteen versnoept soms f 1 3 5 tegelijk Hoe was het thuis gesteld biJ die kinderen De Ie beklaagde had een vader kwaadwillig verlaten door ziJn vrouw en die s morgens O uur de deur nllging naar zijn werk om er s avonds 9 uur weer in te komen Een zusje van 12 jaar behoorde in dien tp het huishouden Do vader van no 2 zat in het krankzinnigengesticht te Bloemondaal wegens zwaarmoedigheid De moedeir huilde t hart verscheurend uit voor den rechter niet alleen dat zjj tevergeefs herhaaldelijk beproefd had haar kind op t goede pad te boaden maar dat zjj na nog thais een 9jarig ventje had dat donzeifdee weg op ging als l et nu in de gevangenis opgesloten broertje Hoe t haar ook aan t hart ging ze moest erkennen dat het rjjksopvoedlngsgesticht op dit oogenblik de eenige veilige plaats voor het kind was Sabstitnut ofAcier mr Maclaino Pont vor derde dan ook tegen beide ongelnkkkige kinderen opzending naar zulk een gesticht tot hnn 18o levensjaar een eiscb waarbij mr van Meerwijk optredende voor Pro Juventute zich van ganscher harte aansloot wat betreft don len beklaagde Maar ten aanzien van 2en beklaagde wiens vader krankzinnig is on wiens grootvader van moederzijde ook aan geestelijk lijden onderhevig was vroeg hü een onderzoek naar do geestvermogens van het kind waarvan hg hoopte dat het aitvloeisel mocht zijn dat de rechtbank het kind naar een krankzinnigengesticht zond Mogelijk tocb dat de wetenschap hier met vracht werkzaam kon wezen om het kind voor algeheelen zedeljjken ondergang te behoeden VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Teleukoott Xo 11 BEÏÏES VM ROTTERDAM VRIJDAG 10 JUNI V L K H K Staattteenitunn Nkdkri anu Certificaten Ned Werkelijke Schold 3 PoKTiiuAi Obligatien 3o Serie fr BOO 3 56 Vi Oblig Tabaksmonopolieleening Fr 2500 5000 4 97 TuuKiJE Geflifificcerdo Schuld Recepissen 4 79V EuvpTG Obligatien Leening 1878 4 104 Bkazii ir Obligatien Funding Loan L 20 100 1898 5 108 HypotheekHankm Plindb Dordrechtsche Hypb 4 99i Alg llypothbi Eerste Ned Hypolheekhriefbank 4 99 l andb Ie Ned Scheepsvorb Mij 4 101 Pandb Friesch Uroningsche Hy poth okbhnk 4 9 Pandb Iloll Golderscho Hypb 4 99 Pandb Hollandseho Hypb 4 99 Pandb Ned Hypotheek en Pandbrielbank 4 101 Bewijyen van Dcelger Northw Pac Hyp Bank f B9V Pandb Roltcrd Hypb 4 101 lOlV Pandb Rotterd Hypb 3 98 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sticbtiiche Hypb 4 100 Pandb Wertlaiidsche Hypb 4 99Vi Dwêraem Aand Nienwe AfrikaanscheHandelsvennootschap 9 SpoovwegUenmgen Neberlasd Oblig Z H Electrische Spw Mij 4V 102 Itaur Oblig Zuid Italiaansche Spoorweg Mg AH 3 66 RüSLASD Oroole Spw MiJ L 100 Obligatien 1890 4 83 Znid West Spw MiJ Oblig ZR 125 4 85 NooKD AiiRRiKA Alcliison Topeka en Santa Fé Cert v gewone aand 69 Erie Spoorweg Mij Gew aand 22 i FremieUmintfeti Nederxaxd Schouwburglotenf 15 f 1 20 dito 1 l 50 1 20 Bei 018 Loten Stad Antwerpen 1887 2 101 Loten Stad Brussel 1886 2 i 102 D SAJUSOill Markt Gouda Specialiteit in llouveauté s De NÜUVEAUTÉ a in iiSll HIK MMl Kokken Robes en JAPO SroiFEi zijn in groote voorraad voorhanden tot de meest concurreerende prijzen Burgert IJke Stand GEBOREN 5 Juni Maria Petronella oaders G Veltman on A Kruijver 7 Dingenaar Abraham ouders C de Jong en S Bakker Cornelia Johanna ouders A van Wijngaarden en A C van den Berg Emmorenlia Willemina ouders H Bennis on G Koedam 8 Willem Pieter oaders P van Eijck en B Dokter OVERLEDEN 7 Juni M van der Neut 11 m W Vermais 61 j 8 K Ravenstgn 25 j G van den Berg 1 m ONDERTROUWD 10 Juni J L Nobel en J C Klaverveld T Massaar te s Gravenhage en A Amesz G Brnijnje en G Offers GEHUWD 8 Jnni L van Vlaardingen en W H Pierhagen A de Hoog en N de Jong J M Koot en C C de Brnijn AIIVEHTi i TIi i 3e OIIQELBESFELIITQ IN DE Uroule ut St Janskerk OP DINSDAG 14 JUM 1904 des avonds T nur door d n Heer J II SPUNI K M N met welwillende medewerking van Mejuffroaw JOH CAMBlElt V AS NOOTBN Sopraan Amsterdam en Mej NOLLY KAPMUNO AU Rotterdam Haohlnaal Spuitje mutoeu geruide BUS f 1 50 per Btfll AfioniWrlijko BUS f 0 Eoii SPUITJR f 0 80 KoiiKtMtieken Spuitje f 0 5 Groote DOOZKN 60 n 30 OBDt Pslcjea U cent Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van 10 cent ver krjjgbaar bij de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON en bjj den Koster ER BIEDT ZICH A AN een net PEIIS00 22 jaar ond goed met paarden kunnende omgaan Brieven franco onder letters J A K aan het Bureau dezer Coaranl Telephoonnet Goudar Aang eslofen Onder Tel No 132 B va dek AKERBOOM Schroofbootdienst Gouda Hoarlera Leiden Gouwe 143 Tol No 129 J A VERHOEFF Banketbakker Hoogstraat A 116 la het VËHLICHTINGS HitUAZUN De Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 Zgn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl UasiiniiiReBteD Urodtels tn Ballons Verder voorhanden een rnime Keuie GASKOQKAPPARATEN 6AS EN F£TROLEDlKiCBELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht hoadt is dit uw ware adres Aanbevelend M M VA LOON een Grijs Haar Aanlegger van Gas en Waterleiding meer De Meune London doet de grjjze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt bet haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt do pelletjes van l et hoofd weg Eischt op den hals Lnniloii P r ü s f ï en f I KO per acod Verkrijgbaar in do BOZENDAAL M 9 bjl Izaiik Cals Papier molen iOüüA AINTINERVIN van Docter LESAOE Dit beste van allo ZENUWMIDDELEN werkt tegelijkertijd zenuwvoraterkend omdat het staal bevat en helpt met zekerheid voor aUe meuutclcwaien Men neme 2 of 3 maal daags een theelepel vol opgelost in een wijnglas water liefst na het gebruik van voedsel Flacons in verzegelde cartonnen f l tO per stuk bü J VAN OIJE Kleiwej No 2 Gouda G urig en onscliadelgk Znlveringwet vonnclit en noemt dadelijk dl pijn weg Genoeatonfeilt ttnr nllo hrandwamlen Ook onfeilbaar op het vel togen bmtidoriifhoid kliemchtig hoid anngeziehts eii andere hchnHuisroveu en wonden strakhuid en stekeningen bij verzweringen wiaterbanden en voeten bjj schurft dauw werm Bij brand en snywonden en versweringon verzacht het vel niet alleen maar door direct hiermede te smeren voorkomt men bloed veipfKg ng en koud vuur 10 ot per doos 6 stuks 60 cent grooto doos 100 gram 30 cent UMH van KOOPHANDEL e FABHIKKEN De BCRGBMEESTEB v n GOUDA 4oet te weten dat bü Kouinklijk beslait van 1 Mei 1896 Stnateblitd no 76 is vaslgesleld een Algemeen Heglement voor de Kamers van Koopbandel en Fabrieken lat art 6 van dat reglement bepaalt dat mw om kiezer van leden eener Kamer te IÜ u aoeteli voldoen aan de beide volgeirfe voreiscbten A kieier te agn van leden van denBaad der gemeente waar de Kamer isgevestigd B aldaar bestuurder ot modebestnurderte zgn en gedurende ten minste twaalfacbtereenvolgende maanden geweest te zgn van een bedrgt van handel ot ngverheid dat ingevolge art 80 van dat reglement v6ór 16 Jnli e k moet worden opgemaakt eene nieuwe Ijjst van Kiesgerechtigden voor de Kaner van Koophandol en Fabrieken te 60IIDA waarop overeenkookstig iit 7 moeten worden gebracht de namen van lo hen die pp de nu nog van kracht agnde Igst van kiezers vuor de Kamer voorkunea en voldoen aan de hierboven genoemde arMiiobtu in art 6 gesteld 2o hen die van baniie aanspraak om op die Igst te worden geplaatst schriftelgk hebben doen bigken es noodigt mitsdien de belanghebbenden die niet op de na nog van kracht zjjnde kiezerslijst voorkomen maar als voldoende aan de hierboven onder A en B vermelde vereitchten aanspraak kannen maken om op de nieuwe Igst te worden geplaatst uit daarvan vóór 1 Jnli ter Gemeente Secretarie aaagilte te doen volgens het daarvoor vastgestelde tormulier waarvan exemplaren aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn Genda 13 Joni 1904 De Burgemeester voornoemd H h MARTENS I L 1 II 11 I I fl fiet naderend einde De r geering8gezinde pers wandelt niet op rozen Verdedigster eener zwakke ziutk heeft zij nog dagelijks de gelegenheid tot de minder aangename waarneming dat de aanvallers steeds sterker worden de verdedigers in kracht verminderen FEVSILETO X W MIHfflGBS SCHAT 541 Of dit ooguibilk enl het gmprek door en uaring rixoka De karnn kwun xooals wij vro ger ree U geiegd hebben met een gtaxen deur op den tuin uit cd UD het eiod van den tuin was in den muur een poor e dat uitgang verleende in een andere straat UDOt dit poof nu Utad kolonel Rooyaard met slja gturecr onder den arm en vergezeld van den hwr Quest Zij wandelden den tuin door en waren al luüt vlak bij de gluen daur toen Ëduird Cwtei s hen gewaar werd Pts op Bedwing je ceide hij tot Belli Daar komt je man De heer Que naderde en klopte tegen de InindMr die i n vrouw voor betn opende Toen h Eduaid Coaten beapeurde auiekle hij even dMb kukt hen daarna toe tarwijl de kolonel iMd biu alnd a n geweer in een hoek sette de hand gaf aan mevrouw Quest en voor Ëduwd een atijve buifing maakte Ik kwam deta kolooel tejen BelUi teide Quest iterwijl M juist naar ons huis op weg u met bet edeto ptan Je een pur snippen te bRii ei Dat is heel nieadelijk van u kolonel Rooyaards leide s met haar liei n glimlach En een Over het Staten verbond der vrijzinnigen verheelt zij nauw haar spijt Met de zonderlingste argumenten tracht zij over die coalitie liaar vcrwundering te kennen geven een verwondering die haar teleurstelling verbergen mnet Hoe nu heet het zijn de eertijds zuu gespleten groepen der vrijzinnigen wederom aaneengehechty Kn laten in het bijzonder de democratische element n zich daartoe vinden Weten zij wel dat dit een verhimd is op louter negatieve leuzen geen protectie geen clericalisme Dierbare zorg voor de democratie En dat bij de regeei ingspers de steun m een kabinet dat alles eerder is dan democratisch Wel is t hier de vos dn de passie preekt In één opzicht echter niet nademaal er van de slimheid die den vos heet te kenmerken in bovengenoemde waarschuwing weinig te bespeuren talt Om nu verder te zwijgen van de al te duidelijke drijfveeren van de welwillende waarüchuwers er is voor hun opmerking ook geen schijn van rechtmatigheid te ontdekken Immers hoe kdn er in de huidige omstandigheden anders dan een negatief verbonA vereischt zijn Wij willen immers slechts afmeren afweren Hooger onderwijs en Toriefwet die aanslagen op onze volksontwikkeling en volkswelvaart welke door deze noodlottigste aller regeeringen beraamd werden De meerderheid der Eerste Kamer is nog vrijzinnig en volkomen op haar plaats is dus de zeker negatieve afspraak laten wij vrijzinnigen zorgen dat de Eerste Kam l niet ministerieel worde omgevormd niet ook op haar beurt worde tot het willig werktuig in de hand van den ministeragitator de man die zijn onvrije particuliere propagandaschool in rechten wil gelijkstellen met de in waarheid vrije academiën der wetenschap die voortgaat ons volk te splitsen naar de valsche en hatelijke scheiding van christelijk tegenover heidensch die in zijn Tariefwet een belastingstelsel heeft uitgedacht dat toppunt van perversiteit de kleine beurzen het zwaarste drukken zal lieveren glimlach dan de hare kon men lich nauwelijks denken Hij keek haar aan Kr was in haar gelaat iets dat lijn aandacht trok iets ongewoons Hoe kijk gij mij soo aan kolonel vroegsy iWeli leide hij rondweg want Queat en Cos ters waren op dat oogenblik aan den anderen kant der kamer met elkander in gesprek ik vind iets vreemd in u Hoe xoo i sindien ik dichtrelijk gestemd ware dan zou ik beweren dat gij heden iets over u hebt van de Godin van het Treunipel Waarlijk f I vroeg zij lachend Dat is inderdud wet vreemd ant juist vaadaag voel ik mij zoo luchthartig als een blij wl Er is iets niet in orde met die vrouw It dacht de kolonel terwijl hij uit zijn ruimen jaszak twee paar snippen te voorschijn haalde Wat kan het wezen Juist stapten de heeren Quest en Eduard Costers al pratend met elkander den tuin in Hier sijn uw snippen mevrouwt seide dekolonel Ik ben niet gelukkig geweest vandaag Vier pau heb ik er geschoten en twee paargemist Maar ik had ook een nieuw geweer endaarmee schiet men in het eerst nooit oed O dsok u zcide zij Zoudt gi wel zoo vriendelijk willen zjjn de gekleurde veeren voor mÜ uit te trekken i Ik draag ze zoo gaarne op ntqn rijboed maar ik kan ie lelre nooit vinden Wel zekert antwoordde hij maar dan moetik even in den tuin gaan Er is hier in de kamer Af te weren valt dit alles wij vrijzinnigen democraat of niet verfoeien die zaken met gelijken afkeer In verzet dilürtegen heeft de Kuyperiaansche politiek ons ihans stevig te samen gebracht De ministerieele pers kan het niet verkroppen spijtig vraagt zij waarom wij haar de Eerste Kamer misgunnen H c uu vroeg terecht het Sociaal Weekblad moeten wij ook dat deel van het parlement nog in uw handen brengen gij die het volk steenen geeft voor brood Schamper zeggen dan Standaard en consorten dat telkenmale de dure klom en en petten tegen de regeering worden uitgespeeld Is het niet geoorloofd willen wij vragen en zijn die artikelen van volksbehoeften niet aanzienlijk genoeg om ill een debat over een onrechtvaardig bel Bfing telsel genoemd te worden Mag de openbare spreker niet afdalen beneden de artikelen bontwerk piano s champagne Is het noi men van al de rest misuchien minder oorbaar Wij zouden hier van oud democratische gevoelloosheid spreken als de opmerking niet maar liever bespottelijk moest heeten Alsof trouwens ook de lijst der volksbehoeften met die twee duur gemaakte artikelen uitgeput ware Waariijk de clcricale pers is niet te benijden De zwakheid dezer regeering in wetgevend vermogen kent haar wederga niet en zij de bevrien le pers raag het goed praten Zij moet aannemelijk maken waarom van al de beloofde wetsontwerpen zoo goed als geen enkele inkomt waarom van al de inkomende nog maar zoo weinige tot wet zijn verheven Uitbreiding ongevallenwet pensioneering ziekte verzekering op geen velden of wegen te zien want i raatjes omtrent verzending naar Uaad van Htate wat niemand weten kan zijn ongeveer even betrouwbaar als Russische overwinningsberichten De twintigjarige afschatting der staatsloterij de zeer be erkte inperking van den vaccinedwang begraven onder parlementaire stukken en commissiCn Heeft dezer dagen de heer Horgcsius niet uitgerekend dat van de twintig hervor geen l cht genoeg Het wordt tegenwoordig al zoo vroeg donker Hij stspte dus naar builen en begon te zoeken naar de fraaie kleine vederen die aan den hoek van een snipperleugel Ie vinden zijn fli dit uw nieuwe geweer kolonel Rooyaard hoorde hij haar vragen tja t tis prachtig Voorzichtig mevrouw 1 zeide hij Ik heb er de t atronen nog niet uilgehaald Indien hij haar op dit oogenblik bad aangekeken zou hij haar hebben zien wankelen en een stoel firijpen om zich vast te houden Ën daarn i zou hij op haar gelaat een schrikkelijk boosaardige uitdrukking van plotselinge vastberadenheid gelezen hebben O ja 1 antwoordde zii ik weet met vuurwapens om te gaan Mijn vader was ook een lielhebber van de jacht en ik heb dikwijls zijn geweer voor hem schoongemaakt Zij naam het wapen op en begon bet grsveersel op het slot te bestudoeren Wat is dit hier f vroeg sij op een sleulje wijzende waarop het woord veilig met gouden lettere stond gegrift 0 dat is de veiligheidstilt zeide hij Zoodra ge het woord Tcilig knnt lezen zijn de sloten versperd en het geweer kan niet afgaan Ge moet de stift naar voren schuiven voor ge kunt vuren Zoo i vroeg zij argeloos en meteen paarde zij de daad aan het woord ija zoo Maar wees voorzichtig zeg ik u I Het mingen die in 1 9Ü 1 vol grootspraak waren toegezegd in drie jaren tijils slechts één het siiclvuurgeschut het Staatsblad bereikt Iieeft Ia zucht de ministerieele pers maar de stakingsdagen hebben ook zoo belemmerend gewerkt op het wetteiimaken Of de socialisten houden ook zulke lange redevoeringen Of men vergete toch niet dat onze ministers bij hun optreden voor een taak kwamen te staan die hun ge heel vreemd was Om alleen op het laatste te antwoorden want de beide eerste fabeltje zijn al dikwijls weeriegd Was Dr Kuvper die voor dertig jaren zijn intrede in de Tweede Kamer gedaan heeft in I IOI op wetgevend gebied een nieuweling te noemen Was hij een vreemde in hef parlementaire leven hij die in de Kamer altijd op den voorgrond is getreden die altijd gestreefd heeft en geroerd in de jiolitieke sfeer Stond hij al minister vreemder voor het werk ilan Dorgesius of tjort van der Ijinden de ontwerpers van woning gezondheids ongevallen kinderwetten Vreemder misschien dan Mr Drurker die zonder hulp zelfs van een ambtenaarsleger een omvangrijke welsvourdracht het arbeidscontract ontworpen heeft De niet vervnlling der plechtige beloften naast de gebrekkige volbrenging van het weinige dat ondernomen wordt men denke aan de Drankwet klucht maakt de regeering tocli reeds beduidend zwakker Iir deze omstMidiglieden is het Stateiiverboiid der vrijzinnigen begrijpelijkerwijze voor de tegenpartij een nii uwe hoogst verontrustende gewaarwording Het is voor haar het begin van het einde Ken der bladen De Tijd spreekt van onzen aanval onze poging tot verovering dei Eerste Kamer Een klein misverstand Nog eens de meerderheid in de Eerste Kamer w nog vrijzinnig eii er valt voor ons dus niets te veroveren doch slechts te verdedigen Wij hebben slechts te zorgen dat de vrijzinnige meerderheid bewa4rd blijft en wel door indien de statenverkiezingen in vrij innigen geest geweer is geladen O geen nood I antwoordde zij ik ben YoorzichUg genoeg Wat een alltrilef t ue eer Kn zoo licht I Ik geloot dat ik er zelve mee zou kunnen schieten Ondertusschen waren Eduard Costcr en de heer Quest bij hunne wandeling in den tuin van elkander gegaan Quest stapte langs een pad rechtsaf om eon handschoen op ie rapen dien hij in het gras had laten vallen en Kduor l slenterde langzaam weder naar de glazen deur Toen hij nog een pas ot tien verwijderd w i stond hij stil bukte een weinig en keek verstrooid naar een witte roos die no bloeide Mevrouw Quest keerde zich om na ir de kolonel meende om het geweer neer te zeilen Hij zou er ha ir wel van ontlast hebben indien hij niel juist on du oogenblik met beide hamlen bezig ware geweest de bewuste eertjes uil een i nip ie trekken Zijn eerstvolgende gewaarwording nu was die vaneen luide onIplofSng gevolgd door een kreet of lie er een gil an mevrouw Quest Hij liet de snin vallen en keek op juist bijtijds om het geweer dat door den terugsUg uit haar handen was Bevlogen tegen den muur te zien slaan en op den grond te zien vallen Omiddellijk hetzij gedreven door een voorgevoel hetzij bij toeval keek hii naar de pek waar Kduard Costers stond en zae hoe het bloed hem langs het gelaat stroomde en zijn rechterarm slap langs zijn zijde hing flVonU vim i