Goudsche Courant, dinsdag 14 juni 1904

V WOEDT GEVBAAGD ALS De Centrale Liberale Kiesvereeniging in het iKsIfid GOUD l beveelt voor de verkiezing voor de Pfovinclale blaten op ¥ KIJyjiC 17 JUlVi a § len warmste aan de lleeren M BOOGAERDT Bz te Mmpei a d Lek Mr D N BROUWER te toda aftredend 1 VAN DER LEEDEN te ouderkerk a d IJsel Het Stembureau ig g eopfind van s inorg ens 8 uur tot des namiddag 5 uur Men wonlt Iring end verzoekt zoo vroeg mojrelijk llefst VéÓr inidda S tWee UHr te gaan steinmen j ift Vüvmrmd ComUé van de Cmtralt LiberaU KUnereeniging t Woensdag 15 Juni 1004 43s e Jaargang No 430 to fiOMCHE COURANT J ieuw en Advertentieblad voor Gouda en Om treken der Eerste Ned M tot Verxekering van Risico iB Loterijen gav 8tigd ta s Ursvenhage voor Qoiida een lusHef ftertnoH met vele relaties Franco brieven aan Th J TIJSSENS Inspecteur voor Znld Holland te Voorborg Telefoon Ka 89 ADVEK ENTIEN worden g eplwl sl van 1 5 reg els a 50 Centen iedere rt jjcl meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsiuimte Iitxendingf Van A lvertentiën tot 1 uur des imihU raMlaM M j De üilg ave dezer Courant geschiedt dag el ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 t raneo perpost 1 70 Afconderlijke Nommers VIJF CENTEN 4 Mr M M SCHIM vas dek LOEFF Voorzitter I IJS8EL DE SCHEPPER Secret Pennicgm Gouda Ciecn Grijs Haar meer De Nleuw Ltoüoii doet do grijze baron binnen enkele dsgen verdwijnen maakt het baar glanzend en zacbt belet het aitvallen en neemt de iielletjos van bet boold weg Kiscbt op den buis tMudmi P r iJ i SA en f I SO per flacon Verkrijgbaar in do HOZKNDAAL M by Izaëk Cats Papier J molen jüUDA Il het VEHLICHTINUS tlAÜAZUN l e Avondster Dabbele bnnrt Telfnr 117 Zyn beden ontvangen een mooie collectie Nieaw 8t l Gasonaineiitea Mels cd itallmis Verder voorbanden een rnimu Keuzo GASKOOKAPPARATEN GAS KN PfiTROLEUIKACBELS Kenig adres voor GASÖLOKILICHTBENOODIUDHEDEN soiled en degeiyk Indien U dan van goed licht houdt is dit DW teure adres Aanbevelend M M MS LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding 1le 4l a vertroflea Trof De Ijaben welbekend Allaw elit nti lltbriikuiBrk tot rODfidnmdt radicale eu ukCr iBlM ipl ria alle lella de iine t naronekkige xenuw iUktin TiMrU oittltaBn duor aidvalingen op jeugdigen Imftyd ggaaaing as elke ttrakte Uleel idoht lhgM rtlMi4 Hbpfdpyu Uigraine Hli oppiH Uaagpgo alechte apyaraMmlg Wrermogen I Impotent PMmiioÉti k Uitvoerig proa cti ii n Tiyiror r Hh 1 1 1 I 1 dubbda lb eli 11 1 OeninulDepit Mstlh t d Vegte bltbo mme UopUa M CUban k io RotUrJam V Happel iraTenhage 1 Ualmmana de Jong J Cio BoUerdaw Wciff fc üo Otiada on bif alle droi isteB Ill I III lu l I 1 li j i l II ii Hlt Ji l i l I CEEN BETEB adres voor alle soorten SOHOBNWKRK als het Koonlbrakiiüicb Üdiiwii i Uitneuiuajiaiiiii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend t mm AUe repAratifin od aanfremeten werk Geen Kiiikhoesl Geen Influenza hi ISiiikhocsU Influenza Borst en Koelaandoeningf binnen den kortst raogelyken tyd te doen genejen neemt onmiddeliyk de toevincbt tot de vao oads bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honig Extract M E 1 1A r il i f tuMmtm H N VAN SCHAIK V llulUlSCHAIW DEN HAAG Hofleveranciers KM HAAS uit de Koninkiyke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et by Firma WOLW Co WoathaTen 198 Gouda A LA TEfnSTBlIN Kleiweg E 100 Bouda k H VAS MILÜ Veeratal B 126 te Oouiia A BOUMAN UoordreeKt PINK8B Nieumrktrkad Uut A N tam ZESdEN Si o iAoi J Ta TORKRN flo ii B V WIJK Oudemter A 80HKKK HaatlretU P W BDB Oikiwirtn K viiiDi HEIJDGN te Jieemmk P v o SPKK Motreap$U O v d STAR Waddmgmm Wed A HOLST WadSniintm H KULKUAN Waddintmén P k n OHUUT Oudtmtttr J o JÜNUH OadmaUr i P KASTKUIN PoUiroeiêrdam O lUSKBB te Bmtiap DelfTSCHE SlaOlie ABVEETMTIffl in alle Couranten worden aang enomen door het tdterteiille llBreaH vu A BHIMiMAN 48 M N 1 SCHALIJ te Sehoonhovm K SCHOUTEN HOOöENDIJK tï H ow a A W SWETS te Uikerkerk I HIJ f Jf ff miSSETOTVANTESS Sen wordt veriochl op t M RK e lattm Disr Hvr MaouUk ran M lUVENSWAAY ZÜIVE QOBIMOHBH Deio THBEBN worden afgM rerd ib verzegolde pakjes ran A Htt m em half en etn Ntd oiu met vermelding ran Nommer et IPry Tooniea van nerenataain M k volgeoa d Weé gwkpo ueerd Zicb tot de uitroeriu van ge eerde orders aanbeveleuüe J U BIJL voorheen J BREEBAART U EIk i Ca tf t oatraugon nsankufi tskl n aa vele proAiMiiingen in dea handat nekomen oude da aaana dn uitTinden Dr HiohaelU varraanilgd ip de besta mac d iea ia het wataldbe wnd étabblissem nt vaaOnbis BtOlV rck t Keulen liall Bikel Cacao in viaiiaiMB busaen Dew £ lkeUI M ia mH malk fiktakt eaa aangaiuuu gwawU drank voor da I l4ka lt gebruik e n i 2 tlieelaiwb via t pinier voor een kop Ohooclato Ala geueeakfaeiitage drank bij govij van diarrhee abuts met water t gelnuikaB Verkrijgbaar by ife voomausil B 1 ApotlMkan u V Kg V t wxetMW TTSSrXöBT o ïSm Oaettah t g mwoar4igir Mr Xtimlati Jvlh MttenhMI imnMrdam EalveratiM tM 0 TE lltliK ia de Kragarl a HEJBRENHUIZSIV met TtriN 6 Kaaors mime Warande Keaken en Kelder voorzien vin Sas eg Waterleiding Direct t aaovaardea T bevragen TCHKHARKT H 268 Zeouw en llaagiyde murdt ait overtuiging als een Mlkeljik kalp in des nood bet boek aanbevolen Na ontivaDgat van adnaiw b iaikaart r4t dii Wakj wiaa par paat taxgawadm dMr BLOKFOBIi S aasltlt UtbotmoM Ooida Drak van A BRINKMAN tt Be Verkie Jn Wij hebben in onze laatste hoofdarökelen uiteen gezet waarom wij de keuze van liberalen tot leden der Prov Staten achten iu het belang des lands zöokls wij dat opvatten waarom alle vrqzinnige schouder aan schouder optrekken tegen den gemeens happelijken vijand die ons hooger onderwijs en onzen vrijen handel belaagt Deze overwegingen gelden afgescheiden van de personen der gestelde eandidaten n ieder liberaal kiezer zal dunkt ons thans genoegzaam overtuigd zijn dat hij aan zijn beginsel verplicht is a s Vr dag niet alleen zelf zijn stem uit te brengen maar ook andere gelijkgezinden op te wekken tot de vervulling van hun kiezersplicht Maar et zijn nog andere kiezers die zich de politiek niet zoo aantrekken en die ook tragen naar de personen en de qualiteit der eandidaten Welnu ook dezen kunhen gerust hun stem uitbrengen op de naaten die van onze zijde p d lijst gebracht zijn In de eerste plaats Mr U N Brouwer de algemeen geachte secretaris onzer stad die meer dan 2 jaren al zijn krachten gewijd heeft aan de helangen onzer gemeente en dttardour vanzelf is aangewezen om Gouda in de Staten te vertegenwoordigen Wie hem beeft gadegeslagen in zijn ambtelijken werickring wie hem in andere betrekkingen heeft leeren waardeeren om zijn degelijke kennis Immanen omgang zou dadelijk aan hem denken indien er een vacature te vervullen was Hoeveel te meer dan nu het geldt hem te handhaven op den zetel in de Staten die hij reeds 12 jaar mët eere ingenotoien heeft Men zou wel blind moeten zijn om niet te zien dat het ontnemen van het mandaat aan dezen b ied r gezienen burger dezer stad emitige schade zon toebrengen a n het gemeentebelang Wie toch is als hij in de Staten doorkneed in de kennis van i at oiflïe naaste omgeving betreft Te De beide andere eandidaten zijn under ViLLETOX In hctzeUde ot cnUifc achier zaf h hem de linkerhand naar het hoofd brengen en zonder een woord of kreet te uilen op het kieiel van het l inpftd neerzinken Ben seconde Ung hecrs hte er stilte en de Untwe roük van het geweer dreef in de vochtige h rfstlttcht lp het midden daarvan stotïd Bella Queit als versteend met de lippen en blauwe OQit i wQd geopend en den steaipel van ontEcttMig of was het van schold i op haar doods bleek gelut Dit alles xag de kotoocl met een enkelen oogopsli en toen Hep hij been naar het l oeiende Hchaata daar op het zand Hij bereikte het bijna gelijktijdig met den heer Quest en samen wentelcMn zij den gevaHeoe op l Nog aUqd stond Bella daar gewikkekl in den blauww iQék Op ééns echter scheen t uit haar r rdooving te ontwaken snelde toe en wierp zich de knieën voor aar gewezen minnaar wiens gnttt ed hoofd thahs een en al bloed waren H9 i ddod i jammerde zij f hij u dood en ik Mb hM ftOaaa I O Eduardl Eduard Woedend wendde de bee Quest zich tot haar eo greep hur b d n uva ons minder bekend maar toch hebben deze namen ook bier een goeden klank Graat men echter den IJsel over eu vraagt men naar de lieeren J van der Leedeii en M Boogaerdt Bz dan zal ieder inwoner van de Krimpeniierwaard die niet rich enkel door partijzucht laat leiden u zeggen dat zijn de mannen die wij hebben moeten Aan zulke mannen ijii de beslissingen over waterschapszaken en wat verder in de Staten ter tafel komt leilig toevertrouwd We durven dus zonder iet af te dingen op de persoonlijke eigeiiscliappeii der andere eandidaten gerust beweren dat de vrijzinnige eandidaten de beste zijn die op het hjBtje voorkomen waniwer men alleen let op de bevoegdbeiil cmi te oordeelen over de quaesties die in de pnniiiciale vertegenwoordiging aan de orde komen Ieder die prijs stelt op betrouwbare bekwame mannen bekend met de toestanden jn onze streek brengen dus zijn stem uit op bovengenoemde namen Wij die ons op de hoogte houden van hetgeen er in de jiolitieke wereld oiAgaat wij kiezen leze mannen vooral omdat wij vertrouwen hebben iu hun jiolitieke inzichten omdat wij hun richting de juiste achten in het belang des lands en die hunner tegenstanders verderfelijk Maar gij kiezer die daaromtrent geen oordcel lielit en toch uw stem niet in den blinde wilt uitbrengen ie om u heen wat onze mannen zijn in het dagelijksch leven vraag aan uw stad en dorpsgenooten hof zij over hen denken en wij twijfelen nief of hef slot uwer overwegingen zal zijn dat geen der op uwe oproeping voorkomende namen zoozeer uw steun verf dienen dan die u lüer worden aanbevolen Nog een woord ten slotte meer bijzonder tot onze stadgenooten Zult ge toeljitei dat weder de beste uwer vertegenwoorf digers in de Staten daaruit wordt geweerd f Wij spreken nu niet van dankbaarheid voor bewezen diensten want die schijnt in de tegen oordige staatkundige wereld niet meer in tel Maar uw eigen welbegrepen belang brengt mede dat ge du u toeleg verijdelt Wij hebben lang liet TII 1 f Stil siste hij haar toe Houd op daarmee ea ga den dokter halen t want als hij nog met doodf ia dan zat hij het spoedig genoeg wezen door bloedverlies Met moeite hiet z j zi op drukte zich de hand tegen het voorhoold en liep ala de wind door den tuin en door het achterpoorlje de straat in De heer Quest en kolonel Rooyaards droegen den bloedeode of hij bewusteloos was dan wel reeds dood wisten zij niet het huis in en legden hem op de sofa Nadat zij v volgens een dienstbode hadden uitgezonden om een tweede arts te ontbieden voor het geval dat de eerste dien Bella was gaan roepen niet tehuis mocht zijn maakten zy Eduard s kleeren los en deden het mogelijke om het bloeden te stelpen Daarbij bleek hun dat Costers slechts een gedeelte van de lading had beet gekregen dat hij slechts door een honderdtal van de drie ot vierhonderd hagelkorrels die een lading No 7 uitmaken getrof fen was Hadde hjl op dien genngen afstand de gansche lading ontvangen zoo zou hij oogenblikkelijk dood z geweest Thans bleken de rechtersohouder en de nek zwaar gehavend terwijl ook de rUg min ot meer was opengereten en een pcar korrels hooger op het hoold getroffen hadden Zooals het was was bet dus al er genoeg Bij den hemel zeide Quest ik geloof dat het Doet hem gedaan is De kolonel knikte Hij wist van verwondingen iets af en déze hier zag er niet naar uit om op genezlffg veel hdöp te laten Hoe is het gekomen f vroeg Quest terwijl hg een met bloed gedrenkte spons in kdud water voorrecht gehad onzen secretaris in de Staten te hebben eerst jaren lang den heer Droogleever Fortuiju en nu sedert 12 jaren Mr Brouwer e het is herhaaldelijk gebleken dat de aanwezigheid dezer mannen die met en vonf de stad leefden en werkten van groot nut waren voor de gemeente Laten wij dus als één man opkomen en den zetel behouden voor den tegeiiwoordigen titularis Kiezers stelt gij jirijs oji bekwame degelijke mannen in de l ivn Staten van uw gewest stemt dan a s Vrijdag op de lleeren M Iloogacrdi llz Mr I il Ilroiiwcr en J au Ier l cedeii Kultciilaiidscli Overziclit Een Chinees dien de Jiipannoi s in PortArthar biiincii smokkoldcn om als spion dienst te doen cii die een woek geleden ontsnapte is in den aigeleeiieii nnelit te Niuotsjwaiig uangiibondcn Hü doelt mode dat een groot aiwital Rassen dng en imcbt doorwerken aan het hcrstolJen van de oorlogsschepen en dal ag vorwocblon over U dagen met do herstolliiigcn goroed te zullen zjjn Vier kau sers liggen onder den Uoudun Heuvel Hunne kanonnen zjjn landwaarts in gebracltt om gebruikt to worden voor bet toragsluaii van een londaanval Het vaarwater is gedeekoiyk vrggomankt docb Togo s blokkade wordt nog steeds goliandbuafd Het garnizoen is voorzion vou levensmiddelen voldoende voor 2 maanden De spion deelt mode datjioor de bommen in de nieuwe stad verbazend veel schade is veroorzaakt llol gebouw v n do IlussischCiiineesche bank is geheel vernield De voorraad steenkolen is gering naar scliatting 24 X ton Cardiff en JtOOO ton lapanscho stcenk l en Kon telegram gisteren door generaal Charkewitsj aan den goneralen stol verzonden meldt den 9en lOen en Hen Joni werden in de troepen die in de omgeving van bet station Datangoa in stelling liggen geen veranderingen gebracht uitwrong vHet was eep ongeluk antwoordde de kolonel half binnensmonds kVw vrouw bekeek mijn nieuwe geweer Ik zetde haar dat het geladen was en dat zg moest oppassen en ik meende dat zij het alweer had weggezet Opeens ing het schot af Het is alles mgo schuld dat ik zoo onvoorzichtig was de patronen er in te laten 1 Ach zeide Quaest zij kon nooit haar handden van vuurwapenen athouden en verbeeldtje zich dat zij er mee wist om t gaan Welk een verschrikkelijk ongeluk I Juist kwam een der geneeaheeren gevolgd door Bella Quest uangeloopen en toog onmindellijk aan het werk Hij waa een knap man en nadat hij verklaard had dat de gekwetste niet dood was begon hij onverwijld met het toebinden van een der kleinere sla deren aan den hals die verscheurd was geworden en door welke Edufrd Costers snel bezig was dood te bloeden Toen dit gedaan was verscheen de andere dokter een ouder man en samen stelden zij een oiiderzoek naar den aard der verwondinsen in Bella stond er b met eenkom water Zij zeide niets en op haar gelaal was nog diezelfde trek van ontzetting dieU Harold Roofoard er op had waargenomen na het atgaan van het schot Toen het onderzoek was algctoopen voerden de beide artsen met elkander een fluïsterend gesprek Zou hij het overleven vroeg Quest Dat kannen wij nog niet zeggen aatwoordde de oudste Wg achten het niet waarschgnhjk maar het zal er hoofdukelijk van afhangen hoe Eiken dag hebben kloine voorposten gevechten plaats Do pogingen van de lapanners om do Russische wachtposten ten Zniden von het station Walnndjan terug te dringen werden verijdeld door een voorwaartsclio bewoging van de Kozakken Aan de westkust Van liet schiereiland Maoton is alles rustig Ue vuandelijko schepen die van tijd tot li d zichtbaar worden naderen do kust niet De Japanners zijii uil Sioejan niet verder opgerukt Noor bericht wordt leggen zy in de omgeving vnn deze plaots vorstoi kingen aan Een merkwaordig gevolg von den Rnssiscli laponscbcn ourlog zon als de mededealingen van de Doily Cbionicle juiat zun voor KusIttiid verwacht kunnen worden namelijk ds invoering van bot parlementaire stelsel Het wordt meer en moor dnideiyk zoo zegt het blad dut de oorlog in bet Oosten den ondergang van bet Russische regeoringsstelsol boteekeiit eu dat de wcnscb uuur een parlementairen regeeringsvorm met den dug atorkcr wordt Die wenscb zou nog meer tot uitdrukking komen wannoor men slechts wist aan welken vorm de voorkeur te geven Het meest nadert men in hooge kringen tot den Duitschen vorm Do zuiver purlumentiiire regeoringsvorm zooals Krniikrijk die beeft mist de noodige stabiliteit naar men in Rusland meent De Dnitsclle regeoringsvorm heeft dit voor dat de minisiers en buroaucbofs onmiddoll k aflittnkoljjk zjjn van den Tsaar terw I door een soort Kgksdog aan de gekozen vertegenwoordigers van bel volk oen raimo gelegenheid van crilick wordt geschonken In den jongslen tjjd beeft nu du Tsniir een commissie van deskundigen benoemd die zich bezig houdt mei bet onderzoek naar de vraag of het wenscbeluk is na het beëindigen van den oorlog in Rusland don Duitscbcn regeeringsvorm zj bol ook gewgzigd in te voeren Voor hen dio met do geachiedenis vim Uualaiid bekend z jn zol het duidelijk wezen dot een plotselinge overgang von het Russische autocratische bestuur tot do WestKurupeescho rogeeringsinstellingeii niet inogelilk noch wcnschclyk zou z n De groote massa van bet Ünssisclio volk besloot uit een weinig ontwikkelde boerenbevolking een middenklasse orbeiders winkeliers handwerkslieden boe tolrjjk ook bestaat alleen in de steden En de adel zeer macbtlg zeer rjjk zeer lolrjk is niet voorremens gemakkelijk von z n voorrechten af te stoppen Waarscbgnlijk is dan ook de bedoeling ver de verwondin ich heeft uitgestrekt en ot al dan niet de ruggcfira it getroffen iü Indien hij het leven er atbrengt zal hij vermoedelijk min of meer verlamd blijven en zeker is het dal hij het gebruik zal verloren hebben van zijn rechter oor Toen Bella dit hoorde zonk zij als vernietigd op een stoel Da beide artsen geholpen door Harold droegen nu den gekwetste naar een andere kamer die snel tot ztjn ontvangst was gereed gemaakt en de heer Quest bleef roei sijn vrouw alleen Hij naderde haar ging vlak voor haar staan keek haar in de oogen en lachte Waarachtig zetde hij wij mfinnen deugen niet veel maar jullie vrouwcu zijn toch nog t nmaal slechter Wat bedoel je vroeg zij mat Ik bedoel dat je etn moordenares bent lielta zeide hg plechtig En nog lomp daarbij Je hebt het geweer niet eens recht kunnen houden K Dat ontken ik zeide zij Het geweer ging af Ja hernam hij ontken moarl Dat is altijd het verstandigste t Een misdaad dekt men altoos nog het best roet een leugen Maar één ding moet ik zeggen Ik oriderstef dat de man hier iu huis zal moeten blijven totdat hij geneest ol üterit en dat gij hem dus zult helpen oppasser Nu zal ik hitr echter geen verdere moordenanjen duMen Versta je mij wel Je zult hier mei op je gemak voltooien wal je in overijling begonnen hebt tVfifi f verv gd