Goudsche Courant, donderdag 16 juni 1904

Donderdag KI JTuni 1004 I li l I mml I II I L i So 9440 43ste Jaargang Bc Centrale Liberale Kiesvereeiiigirrg hl h t IHsIricI OUIIA héfetU weer 4e vérhlezluf woor de l raviiiefal Mtaieu ttp TMtirilAC t9 JtJ I li Sa leii warmste aan de HeéreMi m BOOGéERDT Bz te Krimpt a d M iWr D Pff BROUWER te Ma aftredend J VAN l LEEEN ouderkerk a d Usel Éfet Stembureau is g eopendl van g morgens 8 uur tot des namiddags 5 uur Men wordt dringrend vo ochlt zoo vroi g niojrelijk llefSl Véét S lUlddal S Ü eV lUtt te g aaii stemmen t ffft Uitvoerend Comité van de Centrale TMierate Kieevereeniffinff ïtr M k SCHIM ïiif DïE LOEKF i 1 J SCHALIJ te Sehoonhouen fiOlDSCHE RAM j ieuwS en Advertentieblad vo0r Gouda en Omstreken reletaoB We 89 K3 Jf Ml Telereon So 89 üe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ijks £ k Jl ADVEUTENTIEN worden gepljat st van met uitzondering van Zon en Fcest lagen f S HÈÊmfh regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte y g Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd De prijs per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Voorzitter K SCHOUTEN HOOÖE DHK te Woerdn A W SWETS to I kwierk HUtHJIl vilfrlssdM nsH v trf Bpeökre Yerkoopifig TB GOtJl A tan arentmii ru dra Itetari G C FOETUIJN DBOOOLEEVKB op MAANDia 20 JUNI 1901 das marcans 4a 1 wrtB iB bat Kslflehidi UKT 80HAAKBOBO aan den Kleiweg stand gelegen No 1 Een op WUflübuiis WOONHUIS dl lèb if de WSditraat te Goada W k A No m pM 1 Are Te aaovaardaa 15 A fMiiill I Het HttI iMvMbeiiaaèll ik rdla Winkel 2 KamerI aiplaatï Kiakn en boren 2 Kaneib en KdMar en dlM Jtoven nog Zolderi W r JKp i arleldingvoonian No 2 Een B GROND in de Boelekade ü OWlda B No 166 VerUnrd bS dé week robf 50 No 3 Een HCI8 en Kkf in bat Zvaana at te Ooada Wjtk O No 121 Virbanrd by da waak voor I 1 76 Not 4 tot 16 12 naaat elkander liggende Igepaalda perceelen allen ter breedte van roim 4 Meters waarTas U in de Eraamnsitraat aan den Tartatagel en één in da Prins Hendrikstraat te Ooada Afzonderlp en in Comblaatien n Nus 16 tut 20 V i naast elkander Mnenda psrcaalaB BOüWGEOaSfï in en sijstraat van de IJaaellaaB l Ooada AlioBderlttk ai 1 CombllikUei De perceelen liJn de laalate 8 wMtdageb v6Ar dan verkoopdag van 10 tot 3 nren en op dien dag vaa B tot 11 nren te beiicktigen Nadere inlicbtingan geelt voornoemde Notaris PORÏÜIJN DHOOÖtEEVEH te Ooada ik Geen hijs Haar meerlü De NiNwe Unica 1 doet de gr0ie baren binnen enkele dagen verdwijnen maakt bet haar glaoaasd en tachtf bdat hat aitvallen en naamt de pdletjaa van Lef bMtd ag Elickt op dan bals fa dlM Pr I M n i I ë0 per ÜKm Verkiltgbaar in de KOZENOAAti II 9 btf faaük € a4 i apier jÊ moleD CtOÜ DA iiTircï vÈiiucuirJ Niis ililGizliS ♦ J De Avoiidster Dabbale bnart Tellnr U7 Zyn beden ontvangen eed mooie collectta Niaaw Stjrl liiijimiiieiilei Mete a Mm ymrim voorbanden een rnime Kenie m BI PITBOLEDUÜHU Eenig adres voor GASOLOEILICHTBENOODIGOHEDEN soiled en degeiyk Indie U dan r B goed Hakt boodt ia dit n m w dras M IH f All fcOOIV Aanlegger van Gas en Waterleiding f U86EL U8 SCHEPPEB Secret Penniügoi Ooirah Mnk Klesvrneniglns lo iwt Klesdislricl tiOi ÜA Openbare Vergadering op DONDERDAG 16 JUNI 10O4 des aronds ten 8 uur in de Zul KUNSTMir det Soci teit ONS QENOEaEN SPREKER de Heer A RÖODMÜIJZCN ONIBBBWEBP 6é bi9lé 4eil1 ai 4e a ütk veèbiezlngeil vaof de r ravlnclale ütateit Debat gewenscht Toeg itngf rrij Nan9n het Bestuur I IJSSEL ME SCHKPPEft Séerttarie twill nni iiini II mr ii n i n i i aaaaiiri r uelftsche SlaOlie mtDf KOLONIALE WERVING HANDGELD 200 li HU WfiM fli a vr willige verbintenis voor Zaê jamt en voor iogelljlden A dir NMWMÏI iitie mM onUpaaU verlof of in werkélVtu Mnat b het MagMMTaaaMMMIfelntenis om Tmu fare gedetacheerd te worden naar OOST INDIK Aanbrengg Id Twintig Uulden Stt MM Mb Mn rr lwtatfr a UttUieplttkttt met oHbepaaM ttèrtot TT T js ai jij ijjj K ioni ai Werfdapot te Hardanrjk ol M een der liioens Commandanten MUilUpHehtt feil wtar 4 m HiHen Chef Cf bwaiHiMlelëken aEEir BüTüfi adres voor alle soorlAn ACHOENWEBK Is liet iHii i rakiii di icliiieii eii Laarauiiayazijii KLEIWEO E 30 tegenover de Kleiw gBte g AMiliev leBd C SHITS Alle repatatito en aangetueten nefk Ow i ïerSjWid Volt m den hedendaagsehen stand der wefehsdiap s OM ismwwyin r mrdererzi MII IFDTt0IIE Hen wardt veriocht op t HERK Ie letlra Vn BBT Hintnm vn M wmmèUMm smew SORINOHBM Deae THESSN watdan afgel rérd in versegelde pakjes van jf IWM m iay en m Ned otu mat vermeUiug vaa Noméar ac Prgs voortien vaa Mteps t a nrt Merk volgens de Wet geile A oeerd Zich tot da uitroeriog vao gaaMe orders aubereleooe J a BiJb voorleöi J ÖSEEBAABT t TE IIUUll in de Krngerlaan nnt TÜIN 6 Kamers rnime Waraade Kenken en Kelder voonien van Oas en MTiterleiding Direct te aanvaarden te bevragen TDBFKABKT H 358 haik Drnk van A BBn KUiliN rli Provinciale Staten Voor de verkiezing op Vrijdag 17 Funi a s bevelen wij U dringenti aan de hh 1 BOOGAERDT Bz te Krimpen a d Lek ïr D N BROÏÏWER te Üooda nftrodend J VAN BER LEEBElf te Ouderkerk a d IJfael BuUculandscli Overziclii Koeropatkio meldt dd 13 Juni dat twee divisies Japanners nit Poe laiUiën Purt Adam op Liao tong noordwaarts rukken Oe eene rokt door het dal van de Tasju ho een rivier die aan de oostkost vnn hut scitiareiland ten Z van Pilsewo m zeo valt Ouk nit Sioe jen rukken de Japanners op in de richting van den Dalin pas Een telegraip van generaal Charkewitsj van den ISden meldt dat in den nacht van 11 op 12 deier een Russische aldeeling zich meester heelt gemaakt var de bergeogte en de hoogten bg het dorp Lidiatoen Likatoen t n ZW van Kaitsjou woarbü uan RussiBchen kont 1 man snenvelden en 18 gewond werden Op het oogenblik rakt een deeling van 3000 Japanners nit het Zuiden naar Cboen ien sian Den Berljjnschen Lokal Anzeiger is iets overkomen wat een plaatselyk blad niet eiken dag gebeurt Wg staan er trouwens niet voor in dat liet blad zich geen illusies maakt I e Anzeiger dan bevat een bericht oogenschgnIgk een telegram van zgn correspondent op bet oorlogsterrein meldende dat bg op 9 Juni gevangen genomen is door de Japanscbe tor pedoboot Ajasji terwgl hg zich in een Chineescbe jonk naar Port Arthur wilde begeven De Japanners brachten hem naar Tsiloe waar zjj hem in vrijheid stelden De correspondent mag van geluk spreken dat de Japanners hem niet hebben doorge laten Overigens merken wg op dat een tor pedoboot Ajasjl niet bestaat Dfi EBB0R6EN SGflAT 56 Waar xie je mij voor aan U vroeg zij roet iets dat weer iweetnde naar verontwaardi ng Denk je dat ik esn gewonde kwaad zou kunnen doen tUat weet ik niet antwoordde hg met een chouderophalen £ cn vrouw die zich door hartstocht krankzinnig heett laten niaken is tot alles in staat vHiermcde keerde hij zich om en verliet de kamer Zoodra Ëdujird Costers dood of levend en h lei minder levend dan dood in de bovenkamer te bed was gelegd maakte de kolonel ziende dat hij hier verder van geen nut kon zijn zich gereed om te rertrekken Hij wilde naar bet kasteel Vóór hij het buis verliet keek hij echter nog even in de zaal en zag daar mevrouw Quest nog altoos als versteend op haar stoel zitten Dota ntedelijden gedreven tnul hij binnen Kjoroaian menoi w zeide hg moed gehouden 1 Zy geven de hoop nog nut op Zu antwoordde niet Het ia een ontsettepd oiueluk heroam hij n aar ik ben haast even schuldig aU gij daar ik da patronen in het geweer liet Hoe het sij Gods De Oostenrgksche bludeu vallen de R issen zeer hard Het officienso Fremdenblalt veroordeelt do Russische strategie en verklaart dat hot onmogelök is bjj de Russen een wèl overlegd krjjgsplan to ontdekken dat met kracht kan worden uitgevoerd De Neue Freie Presse srhrjjft het succes der Japanneis toe luin het betere vulkson derwijs en zegt dat Oustenrgk de lessen van dezen oorlog ter harte moet nemen de verouderde denkbeelden die thans heertchen moet prijsgeven en zich geheel en oprorbt modern iseei en Het is dwaasheid schrjiit de De Kransche Kamer heeft zich Maandiig niet met de zaak van den dag beziggehouden dücli is rustig zoo rustig ten minste als het van de Fianscho volksverte genwoordig te wachten is met de behandeling der wet op den tweejarigen dienstplicht voortgegaan Verscheidene artikelen werden aangenomen Enkel tegen het einde der vergadering stelde een nationalist de beer Spronck een motie voor op het debat van Vrgdag j l belrekking hebbende Hy wees namelgk op het feit dat de hoer Combes gedurende het debat den mam van den President der Republiek genoemd had hetgeen een inconslitntiooeele daad was En daarom stelde hg een wijziging voor in het reglement der Kamer zoodat het verboden zou zgn aan de regeering zoowel als de leden het getuigenis van den President der Republiek in te roepen De urgentie werd verworpen met 424 tegen 89 stemmen De algevaardigde der Spaansche Kamer Nocedal interpelleerde de regeeriog over Spanje s deelneming aan het Drievoudig Verbond De spreker wilde ook weten ora welke reden minister Hilvele bet ontwerp van een verdrag met Fraokrgk niet geteekend heelt Minister Manra antwoordde dat hg meent op dit punt niet verder te moeten ingaan en dat er geen reden is om het niet teekenen van dit ontwerp te betreuren Een der eerste gevolgen van de Engelsche wit tteschtede I üodB wdl zeide zij opziende en opnieuw verzonk zij in zwijgen Hij wilde zich verwijderen toen zy plotseling opstond en hem bij den arm vatte Zftl hij sterven vroeg zij bijija wild Zeg mij wat gij er van denkt niet wat de dokters eggen Gij hebt vele gewonden gezien en weet er meer van dan ij Zeg mij de waarheid Ik kan het u niet zeggen antwoordde hij het hoofd schuddende Blijkbaar vatte tij zijn antwoord als een bevestiging op Tenminste xij bedekte het gelaat met de handen Wat zoudt gij doen kolonel Rooyaardi zeide zij op droomerigen toon indien gij het éénïgewat gi in ét gansche wereld liethebt had vermoord O God t wat zeg ik daar f Ik ben niet goed bij het hoold Verlaat mtj 1 Ga het aan Ida vertellen I Het is goed nieuws voor Ida Zoo begat zich dan de kolonel naar het kasteel Uonham nadat hij z ijn geweer had opgeraapt op deselfde plek waar het uit de handen van Bella was neergevallen En toen voor het eerst kwam htj er toe de beteekenis van dit schromelijke ongeval in verband met zijn eigene omstandigheden en vooruitzichten te overzien Indien Ëduard Costers stiert dan kon Ida zjJD vrouw niet worden dat was duidelijk En dit moest mevrouw Quest wel bedoeld hebben toen zij xeide dat het goed nieuws zou zijn voor Ida Maar boe kon zij van Ida s verloving met dwinil landg om de Boeren in Zuid lrika hun gewocr liin beste beveiliging legen oproMige kaffers en wilde dierua en hot midd om in hun levensonderhoud te voorzien te ontnemen is thans aan den dug gekonen In het Zoutpansberg district is een opstand onder do Kaffers uilgebruken on do Roeren die geen wapens hadden om zich te verdedigen werden door de opstandelingen vermoord Inderhaast moest een afdecling der Constabulary worden uitgi zonden en moest Lukas iMeyer op last der regeering naar Zoulpunsborg guan om de Doeren van wapens te voorzien Hierdoor schlint het gevaar voorloopig althans geweken En nu komt de Time Maar deze opstand in Zoutpansberg heeft de aandacht gevestigd op do zonderlinge toestanden dio lhans onder Kugeisch bestuur in Zuid Afrika heerschon en op de merkwaardige politiek der Engelsche regeoring tegenover de Kaffeistauinieu Ernstig wordt aangedrongen op een regeling van de gehoele inboollingen quaestie En wat antwoordt Engeland daarop De inbüürlingon quaestie is te ingewikkeld om daarvoor thans een op lossing te zoeken De geheele kolonie is afltankelgk van de inboorlingen voor den arbeid en daarom kan de Uogeering die quuestie niet ter hand nemen voordat tenminste de ragnindustrie aan den Rand grootendeels onafhankelijk gemaakt is van den inboorlingen arbeid door dun invoer van hineezen Alweer hetzelfde Vóór alles de mgnindustrie Als die maar eerst geholpen is Of in dien tusschentjjd de ongewapende Boeren in Transvaal door de Kaffers orden vermoord hun vrouwen en kinderen worden mishandeld hun hoeven en have in brand gestoken wat komt dat erop aan f Een regeling kan slechts kernen als de mg n koningen aan den Rand van Chineesche Igfeigenen zgn voorzien en de Kaffers niet meer noodig hebben I Een Rentertelegram uit Johannesburg meldt Olflcieel wordt medeged eeld dat eenigen tijd geleden vreemdelingen onder politietoezicht werden gesteld Onder hen bevond er zich één die zon hebben gezegd dat hjj een moordaanslag zon plegen op lord Milner indien daartoe z i aanleiding mocht worden gegeven Als een gevolg van voortgezette naspo Eduard Costera iets afweten En bij den hemel I wat bedoelde die vrouw toen zij hem daareven vroex wat htj zou doen indien hij het eenige wat hij liefhad in de wereld had vermoord i Costers moest dat lé nige dat zij lielhad wezen en nu herinnerde hg zich ook hoe zij hem lÉduard Eduard genoemd had toen hij viel Harola Rooyaard leed allerminiit aan overmaat van argwaan of kwaaddenkendheid maar hij was niet gek Hij had in de wereld rondgekeken en wist Wat er in te koop was Hij wist dus ook dat wanneer een vrouw op een oogenblik van de hoogste spanning een man bij zyn voornaam noemt zy dit doet omdat zij gewoon was ondier dien naam aan hem te denken en tot liem te spreken Niet dat daar op zichzelf zoo veel instak maar toch in tegenwoordigheid van anderen noemde eij hem xnijnheer Costers Kduardi was blijkbaar thet eenige wat zij liethad en die Ëduard was heimelijk verloofd met Ida van Horen en dit wist mevrouw Quest Zonderlinge samenloop I Wanneer een man die niet de echtgenoot eener gehuwde vrouw is bet geluk of het ongeluk heeft van op de wereld het eenige te zijn wat die vrouw Htf ïtx ti en wanneer verder die vrouw tot de ontdekUng komt dat die man zich achter haar rug verloofd heeft met een andere vrouw dan zoo overwAtg de kolonel bestaat er in negen van de tien gehalten een sterke kans dat er in den boezem der e j emelde dame aan doemogen zullen ontstaan welke s iKmige karakter tot een uiterste van waanzin ot tiu jnisdaadl kunnen drifven l ringeii worden een drietal verdachte anarchisten in hechtenis genomen in gevolge de bepalingen van de wet op de handhaving van den vrede In Argentinië is een opstand uitgebroken in do provincie San Luiz üe opstandelingen hebben don gouverneur gevangen gezet Do centraio regeoring die den toestand niet ernitig inziet zendt troepen om de rust te herstellen De oorzaak van dozen opstand in San Luiz kan uiet anders zijn dan ontevredenheid met den uitslag der presidentnvui kiezing die Zo idag heelt plaats geliad Züoals te verwachten was werd dr Manool Quintana voor hot tjjdperk 1904 1910 tot president dor Republiek gekozen j in Argentiniö evenals in de omliggende Ziiid A nierikaansche republieken doet het er minder toe wie het volk uls president zou weiischen maar wie door de lieerschende paitg wordt aangewezen En hot eenigo correctief voor deze verkiezingen is dan ook de revolutie die gewooolgk in een ZuidAmerikaansclie Kepubliek op de presidentsverkiezing volgt Nu is hot mogelgk dut do opstand in San Luiz weinig te bcteokenon hoeft want dr Quintann hoewel niet zeer populair was niet onbemind Hg werd in October 1903 door do regoorendo nationale purtö tot candidant voor het presidentschap aangewezen en ondanks de bestrgding van ign candidatnur door den tegenwooidigen president Julio Koca werd iuintauu die vooral in den Senaat een sterken aanhang had gekozen Doch juintana is oen man van zeventig jaar en de vraag is of hg in de gelegenheid zal wezen zjjn mandaat geheel te vervullen te meer daar hg sukkelend is Qrdote waaide werd dus gehecht aan de verkiezing van een vice president die na Quintana s dood geroepen zal zgn tot 1910 het I residentschap waar te nemen VVg deelden voor eenigen tgd mede dat twee ernstige candidaten genoemd werden dr Villanueva en de ingenieur Virasoru B j de verkiezing hebben de leden van het Congres zich veioenigd op een outsider wiens naam tot dusver niet genoemd was namelijk dr José Figueroa Alcerta senator voor Cordoba Van dezen dr Alcorta wordt uit Buenos Ayres gemeld hjj heeft zich nooit In eenig opzicht onderscheiden zgn loopbaan is doodgewoon geweest vnn minister in zgn provincie werd h j er gouverneur en toen senator Noch in het parlement noch in zgn politieke partg heeft dr Alcorta ooit Toen onze vriend dien namiddag mevrouw Quest kwam opzoeken wai nj met Eduard Costera alleen en hij had iet ongewoons in haar opgemerkt iets onnatuurlyks en overspannens Inderdaad hij herinnerde zich tot haar geïcgd te hebben dat zij er uitzag als de Rodin van het Treurspel Kon hij met die vergelijking onbewust den spijker op den kop hebben geslagen Kon dit in werkelijlch id de blik zijn geweest van een vrouw die tot razernij gedreven door krenking en jaloesie een vreeselyke misdaad beraamde i Hoe was dat geweer gegaan Hij had het niptgezien Kn hij dankte den hemel dat h het niet gezien had want het ta niet aangenaam als beschuldigend getuige te moeten optreden tegen een jonge en schoone vrouw Maar hoe was dat geweer algegaan Zy was met geweren vertrouwd dat had hg bemerkt aan de wijze waarop zij het aanvatte Was het waarschijnlijk dat het van zelf afg ng of tengevolge van een toevallig aanraken van den trekker Uit was mogelijk doch niet waarschijnlijk En toch het zou zeer moeilijk zijn te bewijzen dat het niet zoo was Indien het een poging tol moord was pewccst dan was het zeer slim aangelegl want niemand kon bewijzen dat het geen toeval was Meer viel er werkelgk van de zaak met te zeggen Ondertus hcn had hij het kasteel bereikt De baron was uit doch Ida was tehuis en hij werd in de xaal gelaten terwijl de knecht haar ging roei en iVarth vervolgd