Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1904

TE IHJUn in de KrngerUan HEERENHUIZEN met TUIN 6 KsjMm roirae Warsndn Keuken en Kelder vooriien vso ö en Wsterleiding Direct Ie aanvuarden Te bevragen tliKFMARKT H 258 De Centrale Liberale Kiesvereeüiging ill liet llistricl C IJI A beveelt voor de verkiezing vooe de Provinciale Maten on VBIJDAft 17 JiJjVl aaS ten warmste aan de Heeren M BOOGAERDT Bz te Krimpea a a M Mr D N BROUWER te Gouda aftredend i VAN DER LEEDEN te ouderkerk a d Usel Het 8 inbuifeau is g eojiend van h m r eiw 8 uur tot des namiddags 6 nar Men wordt dringend verzocht zoo t r mogelijk llefst VéÓr S mIddaiCS tWee Unr te gaan ntemnien B l Vittotrend Comité van lU Cmintle fyütrale Kiênereenüfing i o 0441 43ste Jaar aiii Vrijdag 17 Juni 1004 DiieutcS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken McfttM Av M ADVERTENTIEN worden gpi l nfi t van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden lierekend naar plaatsruimte IMrtMi n t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feesttlagen De prijs per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C K N T li N r y Inzending van Advertentiën tot 1 ur kii mW l Mr M M SCHIK Vis ukk I OftKF Voorzitter I IJSSEL DE 8CHEPPEB Secret PeEningm I wie f ir Van fBemMv Queat ffOan beek xii het miA opact i aeggen Is hij oood i TNccd Mmjt ik getoof niet dat h het ovci I J ÊS L meer WiB i A De Nieuwe Uidoa IrlMHHH doet de grijze baren binnen cnkelo dagen verdwijnen maakt het haar glanzend on zocht belet bel uitvallen en neemt de pelletjea van Let hoofd weg Ktscbt op den halt Loniion P r jj i M en f I SO per flacon Vorkrijgbav In de KO KN I AAb M bij Izattk Cats É Papici molen liOVUA makktiykëU poatamlddtl voor Httin n vooral daout n IQndcrKbotiiwcrk d ApprMuur van C M Millar II Ca V Wj a Nrllt lailll Str M M ila a oa4 Cit op naam an rateiakamarii IMrnUai Kaïfai lakaam la nUaaairt Hlaalanai yi wi aaiai aifc laaa ia HM ill ll De Zestiende groote HË GELOSÜIE VERLOTING Trekt Zaterdag 18 Juni 1904 io het openbaar te Hengelo G in bet Htttel de Carper van den Heer W B WITTE Op iedere 30 loten 1 prys j ja4 prijzen H o o K D P R IJ H lOOOO Q ia ia=L Ccan tstx Ltea L 2e prijs 200 lulden in Contanten ÏJe jiiijs 10 K Julden in Contanten 4e prijs SOO iulilen in fontanten Voort 1 Paarden Kooien Varken Sehapen KIJwtMen Niinlmaehlueu Jf HM lt BmielutuileH ke Artikelen eii en Prijs per lx t f 0 50 p p f 0 55 Verkrygbaar by D J JANSEN te Hengelo Oeld J dio ook Agenten aaneteltVerder bij ÏMVIH BISHCBOP Sigaronli Dubbele Baurt B 12 ALB JONQENEELOoMhaven B 78 B L HAASTBOP Lange Jroenendaal I 123 JOH di BOER L Haurtwonde Uorp A BODEOOM IJaselmonde liiieeii Kiiiklioesl i eeii Iniluenzu tim Kinkhoest Influenza Uorsl en ISeelaaniioenin f binnon den k rtat raogciyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van onA bekende l ekrot nde en wereldberoenHie Superior Pruiveii Borst honigExtrait u4t de Kbninkli k 8taam abriek I Ë HONINGBLOJEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HofleTeranclen Flacons f 1 70 c y 40 cï hy Firma WOLFF ét Oo Werthavwi XW nomla A t ATBSSTgrK Kliaweg K loO OoHda E H VAN MILD Veenrtal B 12 i t o J A BOUlliS wn wJU Plt KaiS Siiu itTktrka t Uut A N ïa ZBSdKN ooi opfli J Tj TQItKKN Buik oB B V WIJK OmUmter A ÜOIIEKU HMutncit P W v KUS ÓUewattf K Vi DBa HKIJOKN te RtemeiH P v a 8PKK MomaptlU O v d tAKWadSMttmn Wed A HOLST WaMi i nmn U KULKUAN WaddimamtM P A wnRUUT OmUwa t D JONUa Oudti ltr i P KASTKLRIN PMrvitrdam D BIKKBR £ m3 J SCHALIJ te ScluKmhovtn Gouda K SCHOUTEN HOOGENÜIJK Ie tfamfa A W 8WETS to lAkkirkcrk iSSSS l Patent H Stollen Miiclirc jWWPy üuuuorru tii fl M j M B d miiiiifE iiu Warnung Der grotunt Krfoig m tuMti i UeittH iUoU9n êtrunttn Hal Anlttu tu rifhMmTmm wsrtMOMn 7i achahmuit0tnt itgib Mm Uuifa tfa nr uimtê $ Mê eharf n H AVoU n MT Mi M itirmit edÊt k ulebtn tlimthénélunitn m dmm KÊêêffUtêt wk mbtnttatm f êuiiaiiêngt u Sm rtkjaliatén mrt gtignta 4ntk m wm Café IIARIIOI lir Markt € OIJDA HPJiCIAUTEIT IN Echt Munchener Löwenbrau HEINERENS GERSTE en van af heden ook OEGII AL FUSMÈ aas der Actienbroawerij znn Pilzen Aanbeveleod J WOUDE IHGHG Delftsche Sl A Olie Good Druk ran A BRINKUAN A Zx I MI IU Provinciale Stalen Voor de verkiezing op Vrydag 17 Juni a s bevelen wij dringend aan de hh I BOOGAERDT Bz Ie Krimpen a d Lek Ir D N BRQÏÏWER to Gouda aftredend J VAN DEB LEEDEN te ouderkerk a d IJael KENinsaEviirGa BURGEMEES l ER en WETHOUDERS van GOUDA brenfcen trt tireraeene kennia Uat op Maandag den 2oen Juni aiirutaanclr aanvangende des voonniddagü t D lo ure eene Algemeene Collecte met OMcn behalen aan dr buiten zal gcKhietlen tan bcAoeve van htt Kond tot aaninaedi itil t en oiidersteaning van den Oewapenden IHenat ia de Nederlanden Natnena de Cbmmiasie van bedoeld londt brengen ei den ingeietenen in herinnering dat de Collecte plamta heeft niet om datgene te doch waartoe d Staat verplicht ia maar om Buitengewone BelooDingen uit te reiken aau hen die liij de verschillende oorlogen zoowel in 1815 en 1831 aU bij die io oom Oost IndiKhe bezittingen lijf en leven voor het Vaderland hebben veil gehad waarom zij vertrouwen dat een ieder door het schenken van eepe milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda 14 Juni 1994 Burgemeealer en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris f BROUWER UuiteolADdscb Overzïcbl Een bericht ait Tienluin aeldt dat 40 000 Rosaeii Tasjikaa gepaiseerd zijn en das het legerkorpi ran Slackelberg Ie Walnngkaa gaaa versterken Het la niet onmogelijk dat Koeropatkin nog wat meer troepen alRtaat voor de zoidwaarlache beweging met een defensieve bonding als tbnns Slackelberg ten zniden van Kaiping nanncemi richt hg zeker FEVILLETOX DE YEBBORGEN SGHATa S7 Stnkt hoorde hij het riiselcD vio hur kleed opde ttapf en dit geluid joeg hem het bloed oauhet hüt want weike muciek is er oeter danhet ritaelen Van bet kleed der vrouw die menbemint i Wel wat il er vroeg zij loodra sij deoot dane uitdrukking zag op zün gelaat Een ongeluk icide hij icen schrikkelijkongeluk e Wie vroeg tij Toch met mijn rader tNeea neen de heer Co rs fO ceide xij met een tucht v n verlichting tWaarom hebt ge mij zoo doen schrikken I e kolonel limlacht onwillekeurig om deze onbewuste ontboezeming f Wat is hem overkomen vroeg Idk ditmaal nwt een paneude vertoooing van deelneming ffH Iweft een tchot hi el Ut dea chcHider ekregen j Een schot hagel f t gedajan Ik wil fja bij oa elul Van wil niets nit De Japanners zgn reeds daar tegen hem opgewassen en wai neer hg toch verder mocht voortdringen zou bj hen bg Poelantién en vooral nog verder up de na in Japanscb bezit zygde bergen bg Xintajan gedacht verschanst vinden Nochtans heeft dit zenden van ontzettingstroepen zgn grenzen En noordweatelgk vun Sioejong èn oost van Lian jaiig maken de lapaiiners zgiko verdachte bewegingen dat de Knatische opperbevelhebber ze weldra niet langer als scbIJiibeWegingen zul kannen beschouwen en voorzorgen zal moeten nemen opdat zgn aitluopers niet van den stam worden afgesneden a Nsinirowilsj Dansjenku de correspondent van de Boeskoje Slowo seint lie hitte is begonnen In heul Manlsjocriiu kan men naaweiyks adira halen Ui liviuren diogea niU De Igd van onverdniaglyke hitte begint daarop volgt do vrecselüko regentgd Chineezen die bg onze troepen verschenen zijn bedunken ons dat wg hen van du Japanners bevrgd hebben Men gelooft dot y evenxou du Japanners voor de bevrgdiiig vun de Kassen bedanken Voor het hoofd van eiken tolk van de Bassen betalen de Ji ipannets 750 roebels De beweging van den vgund naar hut Noordan heeft eon demonstratief karakter en moet onze aandacht van het schiereiland Kwantoeng afleiden Bg de Japanscbe troepen moeten uade Japanache ministers als soldaten vechten In de laatste gevechten stonden in de voorste gelederen van de lapanners prinsen van keizerlgken bloede Ook aak het gevecht bg Kintsjoa namen zy deel Een neet van den Mikado is gevaariyk gewond Ken a dceling lichte rnitery stond onder bevel van een van de naaste bHiedverwanlen van den Mikado Oelgk bigkt uit een brief viui bisschop Nikolaj van de orthodoxe missie iu Japan aan het orthodoxe zendelingsgenootscbap doet du Japanscbe regeering in weerwil van den oorlog gverige pogingen om voor de Japanscbe orthodoxe kerk de rechten te handhaven die baar in vrodestyd zyn toegestaan Een byzondero poliliewacht zorgt dag en nacht voor de veiligheid van de missie In het heele rgk zijn voorschriften uitgevaardigd pm do veiligheid van de christeren te verzekeren hen niet te beleedigen of lastig te vallen De Japanscbe missie bestaat ait 2G0 kerkeiy e gemeenten mol rnim 28 000 leden leven zal Zij zagen eUander aan en laten in elkanders oogen Je gedachte die er omging in hun beider l rein Indien Eduard Cosiers Mterr dan waren ztj vïij vrij om elkander oe te behooren Zoo duidelijk lazen zy dit in elkanders oogen dat Ida niet kun nalaten het in woorden te vertikken Nean too mogen wij niet denken teide zij tUat is niet goed Het is niet goed antwoordde Harold blgkbaar volstrekt niet verwonderd over haar gedachtcnlezen Maar ongelukkig zijn en blijven wg menschen Daarop deed hij haar verslag van hetKebeUrdr Ida maakte geen opmerkingen Zij voeloe dat zij reeds te veel had g tgd toen haar dit woord ontvallen wasi Zij heeft het met optet gedaan Zij besefte dat lij beter deed met ticb in de Vraag hoe het geweer afging niet te verdiepen Oogetwqleld indien de man stierf zou er een gerechtelijk onderzoek plaats hebben en de geheete zaak ztHi worden nageploten Voor het oogenblik stond étfn ding vast Eduard Costers met wieo cij verloofd was lag zwasr verwond en zou waarschijulijk sterven Terwijl zij samen nog zaten te pralen kwam de baroo van zijn wandelmg terug Ook hij had het nieuws reeds vernomen en naar zijn gezicht te oordeelen vond h j het eval hoogst bedenkelijk Ed geen wemder I Indien Costers stieil dan tott de hypotheek op lionham zoo meende hij op den ertgeoaam van den jongen man overgaan en die erfgenaam wat bij bet vermoedelijk ont In het Engelscliii Lagh hui lieeft Dinsdng Henry Xorman gevrangd of Korea h onafhankelgke slaat erkend wa hetgeen graaf Percy bevestigde Verder vroeg hy if wannier Port Arthur door een andere mogendheid dun Rusland bezet werd de Eugelsche pnchl vun Wel baiwei terstond eindigde Percy ant1 oordde dat by de in 1898 gesloten convenlii China had toogcsti md Wei hiii woi en do aangrenzende wateren zoolang ann Engeland te verpachten als Port Arthur in t bezit ao Rusland zou hlyven Wei haiwei is niet versterkt en sinds lang wordt gesproken van een ontrniming De Engelscben zooden er gaarne goedschiks weder oit willen daar de plants geen strategische waarde heeft Ue millioenen vin de Kartlinizers wal een pniehtigo titel voor een sensnlio roman brengen in Frankrgk heel wat opschudding lewcog nu lomliis oen gedeelte van hel romantische gevnl heeft doen zien en de hoofdpersonen met een nullen vinger iii aangewezen De iniin de Uihebei ven het geheele geval z a zgn de heer i habert een der merkwniirdigp typen uit de Fransche zakenwel eld die Octavo Mirbcau voor oogeo stonden toen hg Lechal den hoofdpersouB vun L s affaires sont los nfjaires schiep een die overal bö Is en overal voordeel uit weet te halen een wiens naam genoemd werd in bot Panama rapport In verband met baron Reinach en Cornelius Herz oen wiens invloed bolrekkingen bekendheid bcnrtelings gevreesd of te hulp geroepen worden een wiens giften voor verkiazingS doeleinden door geen party worden versmaad Deze heer Chabert komt zichzelf aanmelden in een ingezonden tok aan de Temps een stak dat den indruk maakt van volkomen onschuldige bodoelingin en de geheelo qnaestia tracht terug tu brengen tot een praatje op een praatje gegi ond Haar daartegenover staan de vefklaringen van Edgar Combes en Lagrave over hel gesprek in October 1002 gevoerd toen het praatje reods zeer erhslig was geworden en het losse denkbeeld v n Chabert een meer dan vasten vorm had aangi nomen Het was bg dat gesprek dat Edgnr Combes verklaarde iemand die zyn vader met een dergelgk vuorstel aan boord kwam bad meor kans door het raam dan door de deur de ministerie le andientiekamer te verlaten De rol vair Chabtrl zal misschien door de enquéle der commissie van Xi leden worden duideiyk gemaakt Maar het wnarschgn breken van een testament niemand ander dan de oude heer Coster de bankier van wien de baron wel wist gireninschikkelykticid hoegenaamd t mogen rerwachlen In dat geval lou dm al het too pas gewonnéne weer verlortin zijn In duigen lagen al de plannen tot wederopheffing en duurzame bevestiging van den welstand der oude familie en tn de plaats daarvan trad opnieuw het gevaar van over tes maiind n het goed omler len hamer te tien gebrarht Welk een rtreep door de rekening van tien ouden man I Welk een ploiMling ineenstorten van al de Hichtkasicelen dte hij op het huwelijk van Kduanl inct zijn dochter reeda heimelijk had gebouwd I Het was hem nauwelijks moaelijk zijn vcr lagenheid en betorgdheid te verbergen Terwijl men nog tat te pralen werd de bel geluid en Harold stond op om heen te gaan Blijf h zt cien Rooyaard alj ge lust hebt I teide de baron Harold aarzelde en zag Ida aan Zij a rak geen 4 oord doch haar oogen zeïde rj en hiJ liet zich de uiinoodiging welgtvallen Eeo opgewekte maaltijd wa het niet want de baron had aaa tijn eigen edachten genoegen Itla wist niet veel te zefrgen Wal den kolonel betrof de herinnering aan het bloedige treurspel dat hij dien middag had bijgewoond en van alles wat daarmede scheen samen te hangen werkte c zijo spraaktaamheid even min pruckelend als op zijn eetlust Zoodra het eten afgeloojpen was zeide de baron dat hij naar Boisingfum wilde wandelen om naar den toMtaod van den gewonde te vragen Kort Igksle is nog dat de gohcelo qnaestiu zal hlgkcn een romannetje te zgn Do Karthaizor zjjn wellicht In het geval heelemanl niet botrokkon Want juist de persoonlgkbeid van den heer Chabert maakt hel niogolgk dal hg geheel op eigen gelegenheid werkte en alleen de Insschenporsoon wildo zgn Wanneer in regeeringskringen zgn los daarheen geworpen denkbeeld ware ingeilagen zou hy naar do Karthaizers zgn gegaan om hy ben te zlcn of z voor de nnthorisatie twee niillioon plus provisie voor den raakulaar over haddan Nu do heer ombes er niet op inging komt Chabert vertellen dat het maar oen loa praatje it gew Mt Heeft Spiinjo deel ultgomankt v in het Drievoudig Vorbund Dio vraag door graaf jaimaiiones in de üpaansche Kamer gesteld irdt in verschillende diplumalieke kringen Tiesproken en geeft aanleiding lot een nilvoerige gedacblenwisseling Dat Spanje deel nitmaakto vnn hot Drievondig Verbond zooals graaf Romanones beweerde wordt alge ineen ontkend Maar hel schgnt vry zeker te zijn dat ijpanje van 18H0 IHU i een geheim verbond met Italitl gesloten had en dat de regaering te Homo daarvan aan de andere leien der Triplice kennis bad gegeven Dat geheima verdrag had yoornameiyk ten doel do gemeenschappelijke garantie van hel polilieke en mnrilleine ovenwicht in de Middollandsche Kee in oen ijd toen dat evenwicht govaar scheen te loopen door de Kransche vestiging In Tunis Doch daar de bepalingen van ilitgehilins verdrag een practisobe toepassing huddon gevonden besloot de Regeering te Madrid in 1895 de overeenkomst niet te hernieuwen Deze opvatting wordt door berichten uit Weenen bevestigd Dat Spanje deel zon hebben nitgemaakt van het Drievoudig Ver bocd zoo lezen wy daarin Is onmogelijk daar dit verpliclitingon en lasten nn zich zou hebben gesleept die Spanje niet kon vervuilen afgezien nog van de geheel andere pulilleke vorhnading van Spanje vergeleken met die van de drie verbonden mogendlieden Wel echter had Spanjo gedurende eenigo jaren aansluiting gezocht bi JU i mnnr deze ovsreankoinHl werd niat in bat belang van htt koninkryk geacht en spoedig ontbonden Vooral wu daarby van invloed de naawo betrekking Van Spanje lot Frankrgk en de economische drnk dien de ryko republiek op hot aruie üpanje kon oefeaoik Terecht kon minister Maura verklaren dal Spanje nooit verplichtingen op zich luid genomen die aan het Parlement onbekend mMnp pM 9a Mwai OTaHiwwa a a iPMPMiaMiaimpHi daarop vcrtruk hi iijn dochter en Harold met elkander alleen l it a lc Zij begaven zich in de groote jthnl en j rii ntteii over onvefichiJli ije dingen Jeen wqoni vjn liefde werd er tusschen hen gewW ld gren wodrd te dat ftaar klacht ot onibnezeminv tweernde en toch droeg elke voUin dien i uitten een boodschap in zich en was evenirer belasten met onuitgesproken teedcrheiil nis een korfwaarts keerende bij roet honing WaM tij hadden elkaar innig lirt en innige liefde is ieti wat twee menschen lietwaarlijk ooit vo ir elkander verborgen kunnen houden Hel wal reeda tatighfid voor hem nlechlfc naast haar te motten zitten en haar te booten spreken het lamplicht te tien schijnen o haar ain ewht en voor haar was bel reeds geluk te welen d it hij daar zat n haar aanzag en mar baar lut terdr Want het schoonste van ware liofdc is het daarmede samengaande gevoel van innig welbelugcn io elkander Dit gevoel kan nicti anders i i het leven ons bezorgen En too vloojj de avond om tot zij eïndehjk den baron met luide stem buiten teifcn temniiil hoordeti spreken Ken oogenblik later trad de otiile heer binnen Hoe is het tt mee vr eg IfarakL Treurig Zou hq er niet van 0 ikomcn f i iVarJi vtrv if4