Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1904

bleven th loenadering Van Spanje tot een der mogendheden van het Drlevondig Verbond was van weinig beteekenia en van korten dnnt Ken raulf rt legram alt New York van ir Inni neldt Een groote pleizierHtoombuot de Ueoi ral 8locnni met lOOU tcboolkinderen en vronwen van de Ht Harks Daitache Lntberscbe Zondagsschool aan boord geraakte op de Uostelilke rivier in brand Honderden opvarende sprongen over boord Vele bunderden Iffkeg xttn reeds aangespoeld Hen veronderstelt dat ütX personen verbrand i n Later telegram In de ramp van de tieneraal Slocum kwamen MIO nienscben voor bet roeerendeel kinderen om De brand brak uit in een eetzaal waarnit de meeste personen ontkwamen Zy liepen ecbIer ernstige brandwonden op jraarkan velen inllen bezwjjken De loodsen en de kapitein zgn gearresteerd on naar een ziekenhais overgebracht h n telegram van 6 30 s avonds meldt nog Door sommigen wordt het aantal personen die by den brand op de icneraal iSlocam omkwamen op KKJd geKcbat Reeds yn 3UJ l ken toruKifcvunden Verspreide Berichten Fraskruk Ueneraal tiallilet oadminisler van oorlog werd eergititeren door bot Hol van assatle als getaigc gehoord inzake het onderzoek in de revisie aanvrage vai het Dreylus proces De transportarbeiders in Harsellle zonden gister gaan staken De vierde kamer van het Correctioneele tierechtsbol te Uarseille gaf vonnis inzake bet anarchistisch complot tegen dun president der Kransche repnbliek De voornaamste schuldige Giovanni die zyn alibi had kannen bewyzen werd onisingen van rechtsvervolging I omini de kroegbuoder kreeg i maanden on de junrnnlist Onzulani die onder Loabet s portret het wooid dood sehreel 3 maanden Hfami Het Hadridscho Carlistenhlad vermeldt dat de pans aan Don Carlos een groot gonden medaillon hoeft gesrbonken en aan yn ecbtgenoote oen kostbaren rozenkrans voorzien van het pauseiyk wapen Siivu De koning zal vorst Ferdinand van Bulgarye binnenkort een tegenbezoek brengen by welke gelegenheid hy door zyn gastheer z al worden benoemd tot chef van h t 82e regiment inlanterie TUKKIJR Na inlichtingen verkregen te hebben van yn regeering heelt de Ëngelsche gezant in Konstantinopol verklaard aan don grootvizier dut lU Arniei lBcho dorpen waren verbrand on geplunderd en dat verst liil lende moorden waren bedreven De grootvizier bekende dat er 40 dorpen door vnnr waren vernield doch onlkendo ten stelligste gewelditaden als door den gezant bedoeld BINNENLAND ST ATEN G ENEUA AL V m K m n K h s im k m Zitting van Woensdag Ui Jani 1 a c h t w e t By de voorzetting der beraadslaging over de wyziging der Jachtwet verbod van het gedrnlk vnn den lichtbak betoogt de heer Uarcbant dat geen wet meer Éoreel bodert met zich brengt dan de Jachtwet waardoor velen kennU maken met de gevangenissen In 1901 worden niet minder dan 7264 overtredingen van deze wet geconstateerd Ken regeering die zich laat leiden door olhischo motieven beettdanook reden te over hier krachtig In te grypen Door deze partieelo herziening die niet noodzakolgk en iiiet juist is on geen doel ral 4rellen doet deze Kegeeriiig dit echter niet Spr verzoekt de U goonng hel ontwerp terng te nemen In de bestrgding van het ontwerp zegt do heer van Wichen bescherming van de siroopesbeinngen te zien De heer Zyima meent dat een lgohecle herziening van d Jachtwet niet vertraagd zal warden doer aanneming van dit ontwerp dat zal ophellen het voor den Inndbonw sr hadciyk gebruik W den lichtbak Het laatste doet ook de heer de Ridder By dit betoog iliit de heer Tydeman zich asn v De heer Kolkman de oppositie schronetyke overdryving verwytende verklaart zich roor bet oaiv rp als vdstrekl niet overbodig De heer Treelstra betoogt dat de Staatscommissie ter voortwreiding van een herziening van de Jachtwet veel eerder had bebooren te worden ingesteld en niet twee dagen na bet verschïnen van het ongunstig verslag der Kamer over bet aanhangige ontwerp Spr kritiseert De minister van Waterstaat schetst de aanleiding voor de indiening van dit ontwerp het mishmik door stroopers van den lichtbak gemaakt met al de bedeakelgke gevolgen voor den landbouw De indiening is vertraagd door de voorbereiding die voor de eenvoudige zaak werd vereiseht De minisier verdedigt de samenstelling der boveogenoemde Staatscommissie De klacht van den heer Troelstra over niet opneming van sociaaldemocraten in de commisle doet hem genoegen omdat daaruit bigkt d it do sociaal democraten bereid zijn de Regeering in haar arbeid te steunen Overigens de heer van Zinderen Bakker zit toch ook in de commissie De algeheele herziening van de Jachtwet acht ook de minister urgent Zoo noodig zal de minister maatregelen nemen tegen de schadelgke gevolgen voor den landbouw van het tokken van konynnn door eigenaren vnn jachtgronden De minister ontraadt de molio Troelstra Zg zal geen praktisch edect hebben Meent de Kamer dat dit ontwerp niet aan een algeheele herziening der Jachtwet moet vooralgaan dnn moet zg bet afstemmen Nn langdurige replieken werd de motioTroelstrn verworpen met 52 tegen 16 stemmen Vblir stemden de heeren Marchant tor Laan Tgnackor Hordgk Drucker I usstoors Helsdingen Troelstra van Kol Hubrecht Helchers van der Zwaag vun Raaite de Klerk Ketelaar Kink en Hmidt Het ontwerp tot wyziging van de Jachtwet wordt daarop aangenomen Morgen 10 uur zitting Vcrkieziiigon vuor de Frovinpiale Staten GRONINGKN Groningen Aantal k ezers 70 8 Aantal uitgebrachte geldige stommen 3807 Vol strekte meerderheid 1934 Herslemming tusschen mr R Feith lib aftr mot 1590 U G Schilthnis Jz lib afir met 1561 mr J A Tellegen lib aftr met 1480 J T Uessela r k met 1382 M Luitjens lib met 1213 L do Vries Hzn antir met 1199 E Kogge soc dcm met 1151 en H J Tnntler christ dem met 435 stemme i Hoogezand Aantal kieziers2963 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 1121 Vol strekte meerderheid 561 ö e k o z e n J J TBN ATB VISSERING lib aftr met 832 stemmen Van der Veon antir had 289 stemmen Oud e IA k el a Herstemming tnsschen Brouwer i Drenth kerkeiyken Knigge soc dem en Oosterwyk Smit en Wilkens allen lib W 1 n s c b o t o n Gekozen P VAN DIJK vryz dem aftr met 1792 J SIJPKEN8 lib aftr mot 1761 K L DIJKEMA vryz dem aftr met 1705 en 1 DIJKHUIS antir aftr met 1599 stemmen H Kenther soc dem had 735 stemmen UTRECHT Amorongen Aantal nitgebrachtestemmen 2869 Volstrekte meerderheid 1435 Gekozen mr W H J baron VAN HEEMSTRA antir aftr roet 2065 G C D xl AUMALE baron VAN HARDENBBOEK antir aftr met 2024 en mr dr K A C graaf VAN LVNDEN VAN SANDENBURG antir met 1982 stemmen J O Saiidbrink lib had 1009 stenmon Utrecht District II Aantal kiezers 4824 Aantal oUgebrachto geldige stemmen 3530 VolstreinnBerderboid 1766 Herstemming vuor 3 te vervallen plaatsen tusschen J Gri iii antir met 1530 mr D A P N Kooien r k met 1472 dr B Reiger lib aftr met 1421 H A van Beuningen lib aftr met J359 A W Mees lib aftr met 1176 en J Oudegeest socdem mot 741 stemmen Verder hadden A J Resink soc dem 554 en P van der Linden Isoc dem 514 stemmen 0VERI 1SKL Dallsen Volledige niUlag Aantal kiezers 2794 Aantal uitgebrachte gvfdige stemmen 1740 Volatrekts meerderheid 871 Oekolan A baron VAK DEDEH chr bist nftr met 1225 en A H I VAN WIJN i A A UDEN antir met 949 sUrauen J C van Andel lib had 424 H J Warnaars lib 362 en mr J A F baron de Vos van Sleenwjk gena aid van Essen lib 291 stemmen Markelo Aantal kiezers 2568 Gekozen G J J ANNINK lib aft met 1090 stemmen Mr O J Sj brar di antir bad 751 A Lol stein soc dein 190 stemmen 8 1 a d 0 m m e n Volledige nitstag Aanlal kiezers 3924 Auiital uitgebrachte gel dige stemmen 3130 Volstrekte meerderheid 1566 Gekozen mr W J baron VAN DE DEM lib aftr met 1605 stemmen Herstemming tusschen B Berends Azn antir die 1527 en 1 A van der 8 indeii lib die 1493 stommen kreeg H Berends B n die bg geen partg is aangesloten had 125 stemmen Z w a r 1 81 n i h Aantal kiezers 1534 Aantal uitgibracbte geldige klemmen 1077 Volfitrekle meerderheid 539 Gekozen H GALEN KAMP Kzn antir nlti met 703 stemmen D Buisman lib had 374 stemmen NOORD BRABANT Hsusden Aantal uitgebrachte geldige steramen 3697 Volstrekte lueerderlioid 1849 Gekozen B A MIDDELKOOP lib ► ftr met 2257 en P H DE BEKKER r k met 1877 stemmen Herstemming tusschen J B Timmermans r k aftr dia 1820 en H A J Verliocvon r k die 1335 Memmen had U J A Zeegers r k had 864 stemmen Tilburg Gekozen H KRAS J M J KER8TENS en W P A MÜTSAERS allen aftredende leden Heretomniing tusschen J C U V d Liidonk on A C v Pnyenbroek aftr Gemcnffde Berichten Op het stadhuis te Kampen is gisteren het stemlokaal boven geweest Dat zal wel niet anders bobben gekond maar dat het bezwaren heeft is gisteren gebleken toon een nietal Ie gezonde kiezer tot aan de trap wasgekomen maar niet liooger kon of durfde ook niet toen hem word voorgesteld in eenstoel naar boven te worden gedragen Het is een stem voor de liberalen geweest welke aldus verloren is gegaan K C In de gisteren te Amsterdam in American Hotel plaats gehad hebben conferentie van het bestuur der De loden van den A N D B zullen in een vergadering uitgeschreven tegen VrUdagmorgen 11 uur in Voloi de overeenkomst in behandeling nemen welke ter gisteren gehouden conferentie voorloopig werd vastgesteld Het heeft er allen schyn van alsof de politie er in slagen zal den moord op de 9 jarige Lncie Berlin tot klaarheid te brengen Haar onverdroten nasporingen hebben geleid tot de arrestatie van twee mannen vermoedeiyk dezelfden die op de binnenplaats van het huis in de Ackerstraat waren toen Lncie daar met andere meisjes by het orgel danste Alleen wanneer dat vermoeden juist is dan zgn het geen jonge mannen geweest zooals men aanvankelgk meedeelde want een hunner op wion de zwaarste verdenking rust is 40 jaar Hy heet Lcnz en hoeft vroeger in het huis no 130 in de Ackerstrant gewoond waar Lucie Berlin meermalen boodschappen voor hem deed Dat het kind alleen door oen man dien zy kende ontvoerd kan zyn had men van den beginne af reeds aangenomen Drie weken geleden was Lonz uit de Ackerstraat verhuisd en verschoidene geloolwaaidige getuigen hebben in hem een der mannen herliend die Donderdag op de binnenplaats naar de dansende meisjes keken Voorts is geconstateerd dat Lens sedert eenige dagen zyn i vollen b iard heeft laten afbcheren en zyn zeer herkenbaren strooboed lan een grondwerker in de Feldstraat heeft ivoggegevan De politie spoorde hem op en arresteerde hem Maandag in den loop van den dag s Avonds werd io een huis in de Ackerstraat een man getiangengenomen van wien men vermoedt dat hg de tweede is die zich Donderdag op de binnenplaats van het huis no 130 bevond Uit Tegel heeft i men aan de Berlgnsche politie gemeld dat een jongen daar hy het zwemmen een been I van een kinderlgk ia ket water heelt fffvonden Terstond zyn eenige ambtenan n daarheen gegaan om te onderzoekeu of deze vondst in verband uet den noord op Lncie Berlin kas stau Door 21 paardenslacbter Ie Amsterdamis mede namens tal van andere ingezetenen die bet bedrff van paardenslachter uitoefenen aan den minister van laaacita een adres gezonden waarin zy vorklaren dat zg uict leedwezen hebben kennis genomen van het bg do Kamer ingezonden tariefwetsontwerp waarin voorkomt dat lachtpaarden uit het buitenland niet meer vrg knnren worden ingevoerd dat dit zeer ten iiadeele komt van do minder gegoede bevolking die zich wil en kan behelpen ali voedsel te gebruiken droog en gezond piiardenvleesch dal in ons land niet voldoende slachipanrden kunnen worden aangevoerd en ook niet in zulke goede hoedanigheid als die uit het buitenland wegens d minder droge voeding dat by Koninkigk Besluit vnn 22 Juni 1896 Staatsblad No 98 lachtpaarden komende uit het buitenland zgn vrggelaten dat I 10 heföng op hijt laclilpaard zooals het wetsontwerp aangeeft zeer ten nadeelo zal zgn van de armere bevolking dat toch over hetjaar 1908 alleen te Rotterdam 6684 sUchtpaarden zgn ingevoerd dat al waarborg dient dat het ingevoerde paard onder iolitiegeleido naar het slachthuis vervoerd wordt en aldaar niet dan geslacht vandaan komt dat zg niet kunnen geloovun dat de Minister het stukj paarden vleesch hetwelk een gezand en krachtig voedsel is en gegeten wordt door het armste deel der bevolking wil gaan biilasten en d iaroin verzoeken de voorgestelde belasting op slachtpaaiden komende uit het buitenland te willig terugnomen t j De ochtendbladen maken melding van e n beraa nden aanslag op het leven van Lord Hllner volgens sommige berichten waren door anarchisten volgens andere door malcontenten plannen gemaakt om den gouverneur van het loven te beroovcn De pjlitle te Johannesburg was op haar hoede en hield het oog op enkele verdachte personen twee Spanjaarden en een kolonist zgn thans gearresteerd wgl zg zich beleedigond hadden uitgelaten Van een bepaald complot moet echter geen sprake zyc Te Montfoort is ingebroken in het pakhuis van den heer 1 J van Frankenhugsen vernlsfabrikant ald iar Toen de inbrekers daar niets van hnn gading konden vinden hebben zg zich met geweld toegang weten te verschaffen tot het daaraan grenzende kantoor waar allo kasten op één na werden doorgesnnfteld Een doosje post en plukzegels en een paar kistjes sigaren zyn medegenomen Ondanks alle nasporingen is de politieer nog niet in geslaagdljde adera op te sporen TT Een vreeselgk bngeluk If gebeurd n de Gehoorzaal te Kampen Eini kok door den heer Delnum voor enkele jjagen aangenomen tgdens het vgftigjarig feest der Theol School is gisternacht in zgn bed in brand geraakt Het vermoeden ligt voor de hand dat de man met een brandende sigaar in bod is gaan liggen waardoor al het licht brandbare om kern heen heelt vlam gevat Omstreeks 4 oren werd een verwaarlgk geschreeuw g yioord en bg onderzoek vond men den ongelukkige geheel met brandwonden overdekt en badende in zgu bloed Hy heelt van uit de slaapkamer zich nog een weg gebaand door een dakgoot en iszoo op eeu zinken plat gekomen vanwaar hy op last riu dr Ktthne dirigeerend olScier van gezondkeid die de eerste hulp verleende per brandcar naar het militair hospitaal vervoerd is en daar spoedig is overleden Een begin an brand was ontstaan dot echter spoedig kon gebluscjit warden Van den jongen man is iot op dit eogenblik hier niets naders bekund dan dat hy heet W Sanders en woonde in den Haag Aan de politie in den Haag worden verdere inlichtingen naar zyn persoon gevraagd KC Men meldt uit Haarlem aan de N H Ctjjr De trein die om 6 24 van hier naar Zandvoort vertrekt heelt aan de Dellt overreden den werkman der H IJ S H S die langs de Ign liep en bg het hoeren van het alarmsignaal verkeerd uitweek Het hoofd was van het lichaam gescheiden Omtrent het ongeluk by de schietoefeningen op de Voghtsche heide deelt de Nbr nog het volgende mede Zooals men weet zyn op de Vughtsche heidi verschillende schietbanen ingericht ten dienste der infanterie Dinsdag was men aldaar op een afstand van 600 M bezig met schyfscbieten Nu wordt telkens wanneer een schot gevallen is een sein gegeven waarop de corvee bestaande uit een korporaal en twee manschappea uit den observatiepost komt om de sch l weder te beplakken Het dit werk au wa men bezig toen op een baan emaaat een milicien dezer lichting moest schieten Deze schoot in plaats van op de schgl zyner baan op die welke men bezig was te beplakken zoodat de kogel den milicien J P uit Thorn in Limburg van de Ie compagnie Ie bataljon 2e regiment inlanterie trol Deze die juist aan de schgl bezig was kreeg het acüot achter in den rug hy de lendenen en de kogel doorboorde zyn geheele lichaam en kwam voor aan zgn huik uit De milicien merkte niet dadelgk dat hg getrollen was maar keerde terug naar den observatiepost waar bg in onmacht viel Direct werd geneeskundige hulp gehaald en de gewonde later naar het militair hospitaal overgebracht Hg is van de laatste H H Sacrementen der tervende voordien en zgn toestand is op het oogenblik zjio goed nis hopeloos Een nauwkeorig onderzoek Is ingei teld naar de oorzaak van en de roogiilgke schold in dit ongeval Hiervan is echter nog niets bekend Nader meldt men aan de N B Ct van gisteren uit s Hertogenboscb De raillcien J P uil Thort Limburg die op zoo noodlottige wgze op de Vughtsche heide bg het schglschietèi word getrollen is overleden Het Petit Bleu vertaalt uit Het Volk een clericaal blad dat te Oent verschynt de volgende iraaio zinsneden In da drie Gentscho kantons stanii wg tegenover de liberalen De heerep socialisten hebben dit alzuo gewild omdat zg geld ontvangen hebben Het is volstrekt onmogelgk de liberalen uit te suhilderen door al het kwaad te tooneii dat men van hen zeggen moet Allo ellende onder de mindere klassen der maatschappg is aan de liberalen te wgtcn Zg hebben onophondelgk de kleine bur ievy verraden den werkman verarmd Niemand zou goeds vnn hen kouien zeggen want er is niets goeds aan hen Arbeiders üw vaders zyn vermoord dpor de liberalen Uw moeders zyn onteerd door de liberale fabrikanten En gy zult stemmen voor zi ke mannen f Evengoed kunt gg nw liuold onder een stoomhamer leggen Ook in ons land zgn er wol die van alle kwaad dat er is dus razen dat hebben do liberalen gedaan 1 Commentaar overbodig zeggen wy het Petit Bleu na De Japansche veldmaarschalk de 66jarige Jamjgata benoemd tot opperbevelhebl er over alle troepen te velde heelt reeds in den Chineesch Japanschen oorlog de opperste leiding te velde gehad Na de nederlaag van de Dhineezen bg Asan en de bezetting Tan Seoel door het ie Japansche legerkorps was Jamagata naar zgn lieve kinderen zooals hg de soldaten by voorkeur noemt gesaeld Van Ping jacg al vergezelde hg het leger op zgn mocilgken marsch Het klimaat van Mantsjoerge en de ontberingen van den veldtocht verergerden echter de kwalen waaraan hg sedert jarea lydt vooral daar hg in weerwil van de raadgevingen van zyn dokters onvermoeid werkte en tevens evenals zgu soldaten uitsluitend wilde leven van in water gekookte rgst Tenslotte bleef hg ziek achter moest zgn troepen voort laten takken en zeil naar Japan terug keeren Maar van Tokio uit leidde hy daarna verder nog den veldtocht tot een goed einde Nog is de werkkracht en het volhnrdingsvermogen van Jamagata zgn iekelgkniterlgk ten spgt buitengewoon groot Wat dei man tarnen met Ojama in de laatste jaren voor Japan heelt gedaan heelt zgn weder gade niet in de krygsgeschiedenis van een ander land Jamagata was in 1889 tot 1891 ministerpresident en bestreed sis zoodanig krachtig het pas ingestelde parlement Na zgn terugkeer uit den veldtocht tegen China benoemde de Uikado hem in den oppersten raad van oorlog en verleende hem den titel van inspec teurgeneraal van het leger Ook aan het Rossisclie hol is Jamagata geen vreemdeling Hy was de vertegenwoordiger van dea Mikado bg de kroning van den tsaar te Moskou in 1896 Hij trok toen de aandacht door zyn eenvoudigheid van optreden en uiteriyk Haar de magere lange olScier met zyn levendige oogen en zyn hoog breed voorhoold wist in weerwil van of misschien wel dank zy dien eenvoud eerbied al te dwingen Aan het Internationaal anti militairistiscb congres dat Zondag 26 Juni a s s morgens tea eU nre geopend wordt in het gebouw van de Hoatschy tot Nut van t Algemeen te Amsterdam en dat drie dagen duurt zal door algeraardigden uit verschillende landen deelgeaomea worden Uit Frankrgk komen algevaardigden van ruim honderd vak en andere vereenigingen Dit Spanje komen o a algevaardigden van de Spaansche Federatie van vakvereenigingen 1ÜO OIX leden tellende Uit Bohemen o a algovaardigden van den Boheemschen Mynwerkersbond 35 000 leden lellende Uit Engeland komen o a algevaardigden van den Northaraberlandschen Mgnwerkersbond Uit Zwitserland komt mr Naine de advocaat die onlangs den dienst weigerde terwyi zeer waarschyhiyk ook Louise Michel het congres zal bezoeken Zaterdag heelt men te Kreleld in do Pruisische Rgnprovincie feeetelgk den dag gevierd waarop voor vgltig jaren binnen deze stad bet Duilsche volkslied Die Wacht am Rhein door den componist Karl Wilhelm getoonzet werd Dichter van het beroemde lied dat in 1870 in heel Duitschland gezongen n erd was de Wnrtemberger Max Schneckeiiborger Een stoet wn irjan 24 zangvereenigingen en 34 votcranenüondeii deel namen trok s avonds door do stad naar het standbeeld van den componist en naar het buis waar hg het lied componeerde In den gevel v in dat hnis werd een gedenksteen geplaatst Uit New Vork wordt gemeld dat er in het station op Ellis Island al meer landverhuizers zgn opgesloten dan het bergen kan De Amerikaansche regecring is Heilig van plan alle ongewenschten terug te zenden en de jongsio ir migralie wet onverbiddelgk te hnndhaven Ingevolge die wet moeten de stoomvaartinaatschajipgen behalve dat zi de terugzending móeten bekostigen ook een boete van duizeiid dollar betalen per afgewezen laudvoihuizer Stadsnieuws ÜUDA Ib Juni 1904 G a h C o n 1 1 ui e 15 luni 4 uu i lld Druk 40 m M Lichtkracht 14 84 Kaarsen T r i 87Calori n vermogen cXujtJi c n I i jam hr Lbtn tuU tii Holl ua I il i ktiiii n n lift piililxk du ovur ilu Kii mltlIJ hikciiitt eii vodinl Juoi do vroiiwtti f i ii ii lite Zwitser sche Pillen van den Apotheker Richard Brandt iliifii kt nifn kIh e ii gi k r wiiktmt ttaitKUnaAin ahpnliiiii ni Htlis li I jk ui ilaiili goidkii ili huinmiddt Imj VerStoppinOi geiiHnd met nnwoUijn iniiB iijii n iriit iiii eii yi brck atin ettliDit tnninhojd In d lid matt 11 aimslit liumenr bl wd L iH liHn t ilRftT hst hm i I n dl honi hoordpijti hHrtkloppd dulMlInten lx rmii lliiid l rBn KalaDiidneniiixeii ttni ij xijii ni M i r rr n oar d Xulvcring va i titft Bl eiie SjIliii dixM aii du iiliti ApMhuJtnr Itiüiard Dinndt i iSniiiMii ciie I lltcii iiuA i 6u n 1 t i vp ee r od tld Zii mtn vurkriJKtMi r A t 0 70 tiij ütii ll rafddt iinilioiitkr x uor N di ilaud P E tmi KaiiIln Kolll Iti lUlardun BD by WOLFF ft Co 0 ndi M ABKTBERIOH T R Goada i6 Juni 1904 üRANKN Alleen d beate kwaliteiten laten ctch geralkkkehjk verkoopen Afwijkende soorten z er liDgK am Tarwe eeuwtjche 8 85 i 8 60 Mindere dito 7 50 k 7 90 Afwijkende 6 75 a 7 15 Polder 670 il 7 35 Rogge Zeeuwsche 5 50 ï 5 75 Polder 4 Uuitenlandsche per 70 kilo 4 30 4 4 60 Üerst Winter i Zomer i Chevallicr 5 4 575 Haver per heet 2 80 a 3 25 i er 100 K 1I0 675 a 7 25 Hennepzaad Inlandsche 4 Buitenlansche 5 50 i 6 Kanariezaad 13 50 4 5 Koolzaad a Erwten Kookerwten a Ntetkookende 4 Uuitenlandsche voererwten tét 80 Kilo 5 80 a 6 20 Boonen bruine b xKien A vVitte lïopiien Paardcboonen 5 75 ii 6 25 ï ui veboonen ƒ 6 75 4 7 25 Unn jicr toti Kilo Bonte Amerikaansche 6 ao A 6 50 U Iessa 5 70 6 Cinquantmc 6 50 4 7 VEEMARkf Melkvee weimg aanvoer hantlel en weinig ptijzen ftiuw Vette varkens weinig aanvoer handel vrijwel 19 i 21 ct jicrhalfK G Biggen vour I ngeliinl weniu aanvoer handt roatiK 16 d 17 ct per h If K G Magere Biggen goede laiivfwr handel iraig oSo 4 i 10 per week Veite Schapen redclyk aanvoer handel 8aüw iS i ƒ 25 Lammeren goede aanvoti handel ftaiwr lo 4 13 Nuchtere Kjilve ren goede aanvoer handel flauw 8 4 10 Fokkal veren 9a 17 Kaas aangevoerd 144 partijen handel vlug ie kwal 37 4 38 50 3dc kwal 24 I Zwaardere 30 4 31 NcordholUnsche Boter 1694 tbkken van i aanvoer handel redelijk Goeboter i 10 4 i io s Welbeter a95 4 mw F03TE RICr BTSr LUST van de aan het Postkantoor Gouda en de daaronder behoorendo holpkantorer KeUurende de Ie helft der maand Juni 11KJ4 ter ost bezorgde brieven en briefkaarten welke wagens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen warden uitgereikt Namen der Plaatsen Geadresseerden van BealemnvinK Blieven P van Ham Vmaterdam Hanna van Noord Uoltgensplaat H de Wit Kotterdani Brieikaarlen 1 Z Wolf VniKterdani Uit het buitenland terug ontvangen A liujrpen Halbuch De üirectcor M C III INNKQI IN llllflö iïfflEii VAN OS Az KliiiwegK 73a GOUD V l eluphuou If BEÏÏRS VAN EOTTERDAM WOENSDAG lö IU NI L K H K Staatnhfmnijtn NeuiiRi iiii Obligation Nederl Weikelgke Soliiibl Ii 95 95 liii iE Iiischriiviiig 1802 1891 f 97 SisKvia Gbligalieloening 18954 70 l uRKUK GoftnUccerdu Hihnld Kecepissen 4 80 Dkazimr Obligiilien Recopissen 1903 5 I i l wiucialf n SttxUltJk littmnqtmt liulli idam Obligalien 1000 1898 1903 8 97 Puiidb Ie Algera iioninger Scheeps Hj b 4 100 I aiidb UaUmIsche lly ib 4 99 Ali Hyimtlil Kers tu Ned Hyiiülhei kbrielbiink 4 99 P indÜKrit scii lïiontiig elieHy pülli ekbimk 4 99 l nudb llull HuMerBcho Hypli 4 99 Paildb Holinndscho lljpb 4 99 Pandb Maa Hvpb 4 99 Pandb Noderl Hypb 4 99 Hewg en van Deol er Norfliw Pac Hyp Bank I 72 Pandb Bolterd Hypb 4 101 Pandb Kotterd Hypb 3 97 Pandb Stodelijko Hypb 4 99 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zeouwsche Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 99 Pelrolmni Ondtmeminfjm Aand Kon Ned M j lot tlxpl van Petrol bronnen 515 Scheepvaart faatKchtip Jfn Oblig Stv Mti e Maas Biverten Obl Nat Grondbeiit i 99 ertiflc Vereenigdo Anierik Fondsen lo sorio 4 lOÜ 3poovict letnin ett NoosBAMRKiKi Atchison To peka en Hanta Fé Oorl v gewone aand 72 Miss Kansas I cxas Uertiflcn ten van Aandeeien 18 TramtPei MqaUehappijeii Ilaagscho Tramw Mij Oblig 4 98 98 PretnieUeninfjen Nbdubms Obl Noord HolL Ver Het Witte Kruie 74 Bei oiB Loten Stad Brussel 1886 2 103 Loten Stad HroBkel 1903 2 103 HoHOiBiji itong Hypb ft 100 3 112 Tliela Hegulii Oesollselinfl 4 1B2 D SAM80M Mar kt Oouda Spe cialiteit in Nouveauté s I NUUVKAÜ TK s In MIK iïüilB BKI Kokken Kuhes cu JAPOiXSTOFFK M yn in groote voorraad voorhanden tot de meeat concurr erende pr jien Barserlljke Staatl GËBOKKN 13 luui onitaiicia Maria Antonelta ouders A P 1 Len sen en M K Kngeln Jacobus ouders J van Veen en E van Leenwen 14 Trgntje ouders P Hartje svold eu VI A Knöpcfs 16 Neeltje ouders K de Uoog on N van Soest OVERLKDKN 14 lunl M van Leeuwen hnisvr van Furrer 73 j 1 Beteni h m GEHUWD 15 Juni C Verleide en G 1 van den llenvel A van Groningen en S de Jong J 1 van der Want on J M van Nahugs L van Kgk en B van Dasseloor aeeu rUk OKBOBEN Adriana ouder M Schouten en A M do Knecht Gcrardus Adrianus ouders A Nobel en A Blonk Martinus ouders G van Goos Willigen en P vnn Diiuren Pieter Arie endere G Boere en W Roskam Heiidrika ouders C Akerboom en I de Bruin Leonnrdu i ouders i Vurbeji en G Nobel l laz na ouder P Boere en H den HoHog Maria Gerdina Cresceiitia onders A Heemskerk en ¥ do Bruin OVERLEDEN J C van der Heiden I j P A Balleworg 3 m A Scliouten 3 w D e Muis 38 j Ai vi iMi i iTn jN Getrouwd johannb s dirk v d WAKï EN lOHANNA MARIA van NAHUM8 dio mede namens wederisödsclio Familie hartelgk dank beluigen vour de vele biykcn van belaggateUiug bij hau haiii yk jtniler vonden Gouda 15 Juni 1904 ALLEN f mrAtreH bobben van of ver Hcliulillyil zgn aan ds nalatenschap van don Heer DIRK HOOGENDOORN inleven KoMehuikhoader te Stolwgkersluls en aldaiir overleden 12 Juni 1904 worden verzocht daarvan o i rt of betiillHy te doen aan Notaris J KOEMAN t Haastrecht voor 1 lull 1904 Telephoonnet Gouda Alioiineinciit f 40 per Jaar wior perceelen binnen een krilig van K M 1 gelegen Aaiilep en onderhoud rrutiN Het net is aangesloten aan hot liyks Interconimunaalbnrean Op 1 Mei 191 4 142 verkregen aanslnitingeii Oontraolon en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bareao ACHI ER DE yiHCHMARKT Ti lllllHI in de Krngerlaan HEERENHUIZEN Verkrilgbttui iii ü oooheu ets 7 T et en I I X5 by H H Apothekers en Drogisten Let o i het merk ASK IIIt I F AD RICHTER Co Rotlerdain Te Güiiui bjj C LUGEB Apotheker Uarkt en by WOLFF A Co F thaven 198 met l UIN i Ka nerH ruime Woiiiiide Keuken en Kelder vooriicii vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden To bevragen TURFMARKT II 258