Goudsche Courant, zaterdag 18 juni 1904

Zaterdag 18 Juni 1004 No 9442 43ste Jaargang fiOMCHE eOüMOT DiieuwS eh Advertentieblad voqr Gouda en Omstreken TeieTeMi X 8t ADVEllTENTIEN woiilen gepl tat l van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groole letters worden hcMikend naar plaatMriiiinte Inzending van Advertentiën tot 1 tiur des midd relrteen Se t Uilu ave dfj zer Courant geschiedt dag elijks niet uilzonderiiisvan Zon en Feestdagen De prys per drie uiaanden is 1 25 l rancu per post 1 70 Afzonderlijke Noinmers V IJ F C E N ï E N Da elIJkseh versclie AardlieziSn ZOSOAOS MET P HOOFTMAN Zn KLEIWEö t ti NET I KRSOON van goede geloig cbrllten roorzien Chef geweeat z jnde in eene groote Koloniale Zaak doch door rerkoop van de zaak boiten betrekkinü asoekt plaatsing al II Kt ol ala HKl AOKH in genoemd rak ook genegen borg te starten Adrea Ir br No 2548 Biireaa dexer Cogrant H H LEDKN van de SOCIËTEIT OSH GENOEOEN die voornemens zjiu om Uou4ag f0 Ju l aan liet denl te nemen worden betecid veriocht daarvan cbrilleiyk k nia te geven aon den Pachter ol lijHT naam op de inteekenljjat te plaatsen v Ar frü 8 n Beleefd aanbevelend TE Rü oP AANGKBODKN voor een lagen ir jfi een praelitigo EDISOIT Standard Fhonograaf met groot Concert membrnm en 4H rollen aU orehcsl marschcn zangen enz Adre Ir brieven onder No 2649 Bureau van dit Blad ticon Grijs Haar nicerü De Nieuwii Loodon doot de grilze hnren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pellet ea van het hoold weg Eincbt op den hals Lonilon P r i a I en f I M por flacon Verkrygbaar in de ROZENDAAL H 9 by iJEaMk Cats Papier J lcn GOUDA Il kc VKItLK IITINUS HAGAZIJiN De Avondster Dubbele bnort Telfnr 117 yn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Stj l laüiirBaBieateo UnH kels b Balbs Vorder voorhonden ecu rnimc Keuze GASKOOKAPPARATEN m HN PETROLEDIKACBELS Eenig adrc voor iASOI OEILIl HTHENOODKIDIIE DEX üolied en degelgk Indien IJ dan van goed licht houdt ie dit nw mure adre Aanbevelend M M VA L00 Atniegger van U s co Waterleiding Onnavolgbaar iin than door nieuw gevonden toepassingen onze ill ol crer gearUMrrtli fr treilen PelHlmrrltutiitrrU zy geven kracht rn diepte die iiuatakiis niet kunnen bereiken Men overiaigo licb geen imitaties voor de erU te ontvangen Ueïil l ryscoarant mol eon aantal ongevraagde getuigschriften fralit op aanvraag Boitel H HOriA I HTH A Oo Agent voor OOUIIA Firma A QUANT Kansthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen lyn Dc Cenlralc Liberale Kiesverecni nng in het Dislricl GOUDA beveelt voor de verklexlng voor de f roi lnelale Mtalen op MHlëUMm 17 Jimi a ten warmste aan de lleeren M BOOGAERDT Bz te Krimpen a d LbL Wr D N BROUWER t toda aftredend J VAN DER LEEDEN te ouderkerk a d IJsel Het iStembureau is gfeoppml van a tncirffens 8 uur tot ik s namirlilagH 6 uur iVirn wordt iliing cnil verzocht zuo vroeg mogelijk llefSt VéÓr S iniddaj S twee UUr te gaan stcinincn Hm Vüvoertnd Comité vMi de CntlraklAberaU KUntrteniging Mr M M SCHIM vax dek I üEKE j I 3 SCHALIJ te Sdrnmhrnin K SCHOUTEN HOOüKNÜUK te Wo réfr A W SWRTS to Ukkerkerk Gouda I Voorzitter I USSEL DB SCHEPPER Secret Penniogn t Hf m m i i i m $ m it m De Vrijzinnig Democratische Vereenigingen In liet disirlet Gt lll l bevelen voor de a s verkiezing van drie leden der l rovlnelale Mtaten ten xeersie aan de lieereu M BOOGAKRDT Bernz Mr D N BROl WER aftredend lid J VA DER LEEDEN I Btt CÊHiraal ComUé J ZWART Pz Gouda Vcorntter W VERHOEFP Krimpen a d Lek StKtlarit 3 VAN VLIET Krimpen a d Lek PentmgmiuttT 3 NEEF Lekkerkerk H ZEILMAKER Krimpen a d IJsel N B De Kiezer worden beleefd verzoeht vo ir 2 uur te g aaii stemmen Lood eii Giftvrij Ëiiiaille Hel tïreDiiilli iT l IJiercB Kriikengereediscktp van de KAMPKB EMAllXEI ABRIKKEN Diam voorheen H BERK ZOON te Knnpen aantal werklieden 4M staat ainds jaren onder voortdurende contrOle van het Scbeiknndig Laboratorium van Dr VAN HAMEL ROOS en MAKUENS te Amsterdam en ia by de voornaamste Winkeliera verkrygbaar GEEN BETEE adres voor alle soorten SCHOENWERK als het i nllirakiltidi $ di ei en Laarzeuiaagiiziii KLblWEtal E 30 tegenover de KleiiregMer Aanbevelend G SUITS Alle rèparatiïB en aangemeten werk Hen wordt verzocbl op t IKKh Ie lellru DIT KIT MaOUUS VIK H havënswaay zonen OORINOHBM On TIIE8KN worden afgele rerd in rerugelde pakjei van vy tiH tl ttn half ea fen Ned om mei vermelding van Nommer er IPr a voorzien van neveaitaan IMark volgena de Wet gedepo neerd i icb tot de uitvoerisf vob ge cenlc orders MBbevelemle J G BUL voorheen J BRERBAABT Li WESSANEN LAAN Wormerveer oroERiniT irM hosii kl ijkk rtsaiKKcif Voedert nw Pee met de uliwre fHurirw aerk ea a W qitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootate roodingawaarde Jf S re mploma Pary 1900 Segtn Gomfen MedmUlet Zenuw en Haagiijders vordt ait overtuiging al een erkidgk hnip in den nood het bo aanbevolen Na onkvangit van ah per briefkaartvorJi dit boekje bmnoo per poH toimaoirfe door BLOKPOCL S BoMkb Kaltbommal Go da Dmk van A BBINKMAN Z Ill mi BultcBlandscli Overziclii Oeneraal Koeropatkinc meldt heden dat generaal baron Stackeiberg te 1 20 ure iu den alguloopen nacht het volgende lelegram gezonden heelt Den 15en Juni waaikvan plan den rechtervleugel van den vjand aan o vallen Terwgl de daartoe bestemde true IMn den vyandelöken rechtervleugel met succes begonnen terug te dringen grepen de Japanners van hun kant niet veel sterkere strydkrachten mjjn linkervleugel ibom Ik Werd gedwongen de guheele reserire te doen oprukken Zy bleek echter onvoldoende te ijiu Ik gal mg genoodzaakt langs diie wegen Ih noordelgke richting leiug te trek ken 1 0 verliezen zgn groot doch niet nuuwkeurig bekend In den loop van het gevecht werden de 3e en 4e batteiy van de Ie artil leriebrigade door de Japar sclie Fchuten li tteriyk overstroomd Van de 16 kanonnen werden 13 volkomen onbruikbaar gemankt en prgsgegeven De liouding der troepen was voorlrelleiyk Vele troepenaldeelingeii trokken eerst na herbaaldeiyk bevel terug Volgens een telegram uit Petersburg aan do Libcrté loopt dnar tiet gerucht dat de puntserschepen l eresïiet Sebaslopel en PuUowa en de kruiser Piillada er in slaagden zich te voegen by het eskader viin iidmiraal krydluff dut zich naar Nagasaki z iu begeven om die slad te beschieten Fe Iter seint uit Tokio Overlevenden van de transporlschepen Hitachimaree en Sadomaroe deelen mede dat deze schepen Woensdagmorgen te 10 uur naby het eiland Iki 3 Russische oorlogschepen onlraoellen De Rassen schoten en brachten de transportschepen tot stilstand kort daarna zonken de japansche schepen door torpedo s getrotlen De kapitein van de Sadoraaroe en velen von de bemanning werden gevangen genomen Heer dan 100 ontkwamen in de booten en landden bg Kokoera Hier is een bericht ontvangen meldende dat tal van overlevenden van de Hitachimaroe en de Sodomaroo slechts 1400 man aan boord hadden met vele paarden en een groote hoeveelheid levensmiddelen Indien dit waar is bedraagt het verlies waarschyniyk minder dan 1000 man Jadcr meldt men üo overlevmden van de traNsportschepen Sadomaroe en Hitachimaroe deelen mede dat deze schepen dool torpedo s tot zinken gebracht werden FEVILLËTOX DE VERBORGEN SCHAt 5 Z kunncD er nog nieti inet zekerheid vati teftgen Maar er is naar Londen getelegraleerd om twee beroemde artsen en die xuHsn morgen komen i l e tvee groote dokters kwamen en de twee groote dokters screken hun k on van duizend gulden op maar geen der twee groote dokters Terkoos een besli le racening mt te spreken wat betrof Kduard s kans van leven of van iterven Ztj verwijderden een a ntal bagetkorrels uit rug en nek van den gekwetste eo eea nog grooter aantal lietea tij litten Ten slotte verküuirden zy h t volkoinen eens te zijn met de behandeling door hunne hooggeachte ambtgenooten ter plaatse aanwezig tot srer gevolg Ken week was erf voorbijgegaan en Eduard Costers dag en nacht door Bella Quest opgepasf rzweefile nog atetda tu chen teven eo dood Het was op een I onderdag dat Harold sijn schreden naar het kasteel Honhaoi richtte ten einde den baron het jongste bericht omtr m den gekwetste te brengen Terwijl hij in het voorhuis met den ouden heer en Ida stond te praten werd er aan de schel getrokken door een man in wien hij een van Quest s klerken herkende De man wénl binneiigcUtmieo orerhamiig den buroo Er bestaat thans geen twUIel meer el de Hitachimaroe en de 8adomaroo zgo gezonken Van de geredden der Hitachimaroe zyn 397 te Moji aangekomen van de geredden der 8adomaroe 153 te Kohura Hy underheden omtrent den ramp en de geleden verliezen zgn niet te verkrggen Een telegram nit Nagasaki meldt Hut bericht van de beschieting van Haknta wordt tegengesproken De Russisclie oorlogssclicpin Vrrschencn Woensdag voor Okinoshima waar zy zich overvloedig van drinkwater voorzagen Zy vuurden op drie koopvaardyschepen die ontsnapten De Ugoraaroo kwam gisteren te Ikisjinm aan na eenige schoten gokregi n te hebben die echter geen schade aanbrachten Do kapitein van de Hinoniaroe die te Moji is aangekomen deelde mede dat de Hitachiraaro door een Russisch oorlogsschip met 4 stoompypen aan stourboordzüde werd aangevallen I c Hituchimarou wendde naar bakboordzyde mot de bedooiiiigdi n vgand Ie rammen doch het Russische schip stoomde voor den boeg om en viel de Hiluchimaroo nan stnnrboordzydo aan Sedert acht dagen ia elko tele rapbiscliu verbinding vnn Koiea met de bnitenwcreld algesneden waarschóniyk is dit van Japansche zgd met opzet gesciiied omdat zy geen belichten van hun troopenbewegingen naar het boitenland willen doorlaten totdat de operaties waarmede zy bezig zyn voltooid zullen wezen Van de plannen van generaal Koeroki en van g eraad Nodzoe is dientengevolge iets vertroUwbaars niet bekend Maar het scbynt vry zeker dat Koeroki zün plannen voor den opmarsch gereed heelt en dat in Mandsjoerije in het gebied tnsschen Eengwangsj Mi en den spoorweg weldra een gevecht kan worden verwacht Van de belegering van Port Artiiur is het volgende te melden Van de landzyde ia de vesting tiiaus geheel uigesloton De Japanners hebben met hun belegeringscorps stelling genomen westeiyk van Dulny in oen Ign die van hut dorp Jinttjenso in zuidoosteiyke richting loopt op ongeveer 20 K U afstand van de buitenste forten Voortdurend rukken de Japanners versterkingen aanleg lend nader tot de forten op De havoningang scbynt echter door de Rassen van de daarin aangebrachte versperringen gezuiverd te z n doch de Japanners leggen voortdurend mgnen er in aan ver een groot verxegeld couvert uit naam van zi n patroon met bijvoeging dat hy niet op antwoord behoefde te wachten Zoodra de klerk zich verwijderd had opende de baron het couvert en haalde er twee papieren uit die hij begon te lezen Plotseling liet hij het eerste uit zijn hand vallen en met een uitroep greep faij het tweede Wat is er vader P vroeg Ida Wat er ia Wel Ëduard Cosleri heen d hypotheek op Honharo overgedaan aan Quest en nu zendt Quest mij en aanmaning touirlVorderrng van het kapitaal l Hij b goB zenuwifchttg in de kamer op en neer te loopen Ik begryp het niet goed zetde Ma terwijl haar borst hijgde en een zonderling licht in haar oogen bloiik N et Lees dit dan maar eens zeide haar vader haar dè papieren toeschuivend Hier stond Harold op urn heen te gaan Ga niet heen Rooyaard ga niet heen zeide de baron Ik zou gaarne uw raad eens hooren en ik ben zeker dat hetgeen u Mer ter oo e komt niet verder £ al aan Tegelijj ertijd gaf Ida hem een teek tot Uijnfl en zoo hoe el ongaarne nam hij dus w r pUats Nv Us de baron het begc ideiuki brielje van Quest hardop Hooggeachte Hctr klDge ten zult gfj dc noodige stukken vinden ledSn wi k z lts niit gevaar voor een hunner eigen saM it zoodat do vryheld van hewsging voor de Russische schepen nog steeibi zeer b Mrkt U In m rdoiyk deel van het schiereiland piotoRg in de lyn Pitsewo Port Adams Wdedlgeu de Japanners zich tegen de poging tet jntzci van Port Arthur door de liasiMi onder genera il 8tackelberg ondernomen De bericliten óver de gevecliten die daar lams hadden loepen nogal uiteen het laa tq iericbt van generaal Stackeiberg spreekt M het terugslaan der Japannern waarb tier du Kussen zware verliezen hebben gdletdn een genera il gewondeneen regimnn orfhiandant gedood werd En tfi l rielte is het Wladiwostok eskader bezig ifl l an clie eilandjes Tsiaihima eo Ikishim t bcschiuieii waurby hut door een JapaiiiMt iikader werd aniigegrepun De uitsing InWdit gevecht is al evenmin duidoiyii nU vul t by Wafeiigknu op Liatong Een telegiam uit Petersburg muldt Op liut o genblik dut generaal Uobrikoff de gouvetntarginciMl van Fii Jand heden den si iiant binnenkwam vuurde de zoon van dun senator Schaumann een pistool op liem af Een schot veroorzaakte een ernstige wond ijl do maag een ander oen lichte wond a nn den hnhr Do dader ploegde onroiddetiyk zelfmoord Hedenochtend verklaarde do commissaris van politie te New York dat volgens zyn schatting liet gezumeiiiyk cyfer aan doeden duizend bereiken zou aange ien na middernacht zeer veel lyken gevonden zyn Drie duikers zgn in het wrak aan den arbeid en brengen onafgebroken liiken naar hoven Later telegram Er zgn ongeveer zeven honderd lyken gevonden De duikers brengen elke minuut nieuwe lyken omhoog zoodat de laatste polilieschatting van 1000 niet te hoog scliynt Het bureau van de lykichonwing en dti chef van bet hrandweer de inrtemeiit melden beide dat in de ramp van de Oencral Stolcum ngevoer 1000 personen het leven verloreo Omtrent de onderhandelingen over het handelsverdrag tnsschcn Italië en do Oos tenrgktchHon aarscbe monarchie wordt nit Weenen gemeld Wg verwachten dat de onderhandelingen met Italië beter zullen opschieten en sneller tot een resultaat zullen leiden don die met Duitschland De tot invordering der som van dne honderddtiizend S uiden onlangs bij hypotheek op het kasteel Hun am en tmderhoorigheden voorgeschoten door deu heer Ëduard Costers Gelegde hypotheek is in mijn bezi ergegaan voor waarde genoten en het IS thanMHjn wensch haar te gelde te maken Het grieft nj ten teente bij een ouden vr end te moeten aandringen doch mijn omstandigheden zijn van dien aard dat tij mij daartoe noo iuken Zeer aangenaam zou het mij zijn u op eenigerlei wijze te kunnen helpen bij uw pogingen om de vereischtf som beschikbaar te krijgen Mocht gij erenwel daarin niet Uag n zoo zullen na verloop van den xesmaandschen termijn de Kehrutkebjke stappen genomen worden tot het doen plaats heb beo van een gedwongen verkoo ing Met de meeste hooifachiing eaa W Qu sT Nu be ijp ik hel zeJde Idd£ iDe heer Cotters heeft op de hypotheek of op het goed zelf niet langer recht Dat is hel zeide de baron Hij heeft alles overgedaan aan dien schurkachtigen procureur I£n toch had bif mij verteke Ik begrijpeer niets vao Nietf I Thans achtte dc kolonqf het wezenlijk ongepast nu langer bij deze uiteenzetting tegenwoordig lé blijven Hg verkUarde dat hij gaan morsteen nam alscheid Toen hij weg was sprak Ida op koelen beslisten toon Vader mijnheer Costers heelt mij verzekerd dat Hij die hypotheek ia Ig vaor zou gooien soodra 4r trouwden Thans schijnt het dat hij f regeering der monarchie heeft vioeger aan Italië de concessie voorgesteld dut 1J X 0 X H L wyn uit Apulie tegen een laag invoerrecht zullen worden toegelaten indien een voorwaarde kon gevonden worden waardoor Spanje Fraukrgk en Uriekenland met wio eveneens over een nieuw handelstraclaat onderhandeld wordt niet dezelfde confessie konden eischen op grond van hel recht om behandeld Ie worden op den voet der meestbegunsiigdu natie Die voorwaarde is tut nog toe yiduiika alle ingestelde pogingen niet gevonden Het bericht dat lialit zich tot Krankryk heelt gewend met het verzoek dnt het uit eigen beweging van zyn recht zou afzien is ehieken onjuist te zyn het was ook werkulgk onraogelgk En de Italianon boginiien zich nu te verzoenen mt heidenk boeld dat deze concessie voor den wyninvoer wel niet zal lot stand komen ig doen hun uiterste best om den vrgen invoer van vruchten en oiyfolie te verzekeren En daar de oiyiolie nit de Oostenryksche kuslianden qnantiutlef en qualitatief minder waarde heeft i liet waarschyniyk dat Oostenryk dien viyen invoer zal loestaon Oiorigens zgn er geen ernstige punten vun ïorschil zoodnt men verwacht dat de onderhandelingen wel tot een rosoitaat zul len leiden Graaf Dundonald is ontslagen als bevelhebber van do Oonadoescho militie wegens oneenigheid met het nnndeesche kabinet Oenornal Dundonald nog bekend nil den ZnidAfrikaanschen oorlog werd na den oorlog belast mot het commando van do anadeesclie militie Onlanxs nu had hy een aantal olllcieren ter bevordering voorgedragen Een dozer voorgedrageiien werd door den ifinister van landbouw die tydeiyk het beheer van het militiedep artemenl voerde geschrapt omdat by lot de appositie behoorde Lord P undonald was natonriyk teer verbolgen over doze inmenging der politiek in zaken de Iniidsverdediging helreffundo en in zgn verontwaardiging hield hy voor eon vergadering van militie olAcioren een rede waarin hy den minister scherp aanviel In antwoord hierop heelt nn het Janu deesche kabinet eenvoudig den generaal van yn commando ontheven Het geschil lasschec patroons en diamantbewerkers te Antwerpen schynt opgeleit De patroonsvereepiging eischt vun de fabrii kseigenaarsy die nog lU uren laten wer over het stuk met te be hikken had ol dat Inj het sedert aan luiinheer Queut heelt overgetlaan tonder ons er van e verwittigen la dat m x t ik ook denken seide de baron jut tt hernnm Ida iKn nu vader zal ik u eens wat teifgen Ik verloolde mij o Juister f e egd ik verbond mij tot een verloving met Iü rd Cotters op ren nadnikketfjke vtHwwaarde Up een voorwaarde t Ja Op dv na lrukkelijke voorwaanle dat hij die hypotheek ten zynen btie loti neinzn iwnSra de firnia Costers en Zoon om bedreigje niet gedwongen verkooplng Lieve hemelt rwp haar verbaasde vader welk een inval Uai heb ik gedaan hernam Ha en hij Dam werkelijk de hypotheek ten zijnen laste en na verh van eenigen tijd hield hij mij aan mijn briolu en zoo werd ik zijn vtrloofde hoewel e heele zaak mij vrecselijk tegenxtoi d Gij kunt begrijpen dat ik wimoRclijk kon terugtreden nadat ik hem op des wijze er toe gelu acht had het geld vocir te schieten Maar Ma ïeide de baron daar wiit ik niets hoegenaamd van Ne n antf nlfle ij en iktou het u ook nooit ge gd hebben indien er niet deze üoiselingc verandering in d n staat van zaken ware gekomen U erJl vervffigil