Goudsche Courant, zaterdag 18 juni 1904

ken dat de werkdag onniddelllk nat Mn half u r verminderd wordl Verder weid er beRÜMt dat de patroons de roorkeor zallen geven aan die labriekMigenaara di deel it maken van hnu vereeniging Men heeft nog hevig proteat aangeterkeod tegen de handelwjjre van zekere vreemde patroons die aan andere colIega H arbeiTlerR ontfnlfielen Dit wordt beschouwd alaoneerIpe concurrentie Verspreide Bprichten FiuaiKUK r e Parljacbe boarkoetsiera zjjn voornemena heden te taken al de maatachappöcn han zjft niet geven Ze zeggen dat de buren te hoog zün en dat er per dag nanwel jk 4 of 5 franc voor hen overaclieten Keatien franc huur per dag en niet 19 50 franc zcoal het na i vinden zj meer dan voldoende Men denkt dal do maaticbappyen nu het in don drukken tyd i wel tullen toegeven E Bïi n Telegrammen nit Oyantne in Thibet blijven pe lroi ti ch Do Engel che soldaten zijn werkeloos gelegerd om het ort der Thibetanen die alle wegen bezet honden Krygt do Kngelscho expeditie geen versterking dan 1 zy lot geen enkele beweging in staat DUITSCHLIID De bouwondernemers willigden doeischen der metselaars in Hrenen niet in wat tengevolge had dat dejen do werkstaking proclameerden voor Bremen en omliggende plaatsen Men verwacht dal de strjjd wel den geheelen zomer duren kan Kr zyn IIÜT metielaara by betrokken Uiii uiit Door den Dinmantbewerkersbond werd o n manifeHt verspreid waarin den diamantwerkers verboden wordt met han patroons te verhuizen uit die fabrieken waarin gedurende de staking negen uren is gewerkt ton einde te beletten dat die fabriekseigenaars door de patroons zonden worden geboycot t e RrusBclscbe advocaten zullen een pu tule tot de rogeering richten mot verzoek d doodatral al to schaffen HeiKJK De ministor van bnitcnlandscbo zaken deelde den Ministerraad mee dat de onderhandelingen mot het Vaticaan over de regeling dor verhoudingen van do godsdienstige orden en congregatie beëindigd waren Do Inbond dor overocnkomst i nog geheim doch naar verluidt zullen buiteninndsche leden der kloosterorden zich moeten laten naturaliseeren on zullen do orden on congregaties welke niet uitdrukkeiyk volgens het concordaat zyn geautoriseerd zich aan de wet op de vereonigingen moeten onderwerpen l o overeenkomst zal aan de goedl euring der Corte worden onderworpen BINNENLAND7 8TATEN ÜENEUAAL TWKBtnKUMimmm Zitting van Donderdag Ili Juni Aan de orde is de verhoogtng v n hi i ie Hoofdstuk der Htaatsbegrooting Baitenlandscgo Zaken in verband met een r meerdering van personeel aan hot departement De minisier van Lynden verklaart vooraf dat deze aanvraag geen verband houdt mei een voorgenomen reorganisatie van den contittlairan dienst Dit in antwoord op een opmerking in het verslag gemankt De heer Hobreeht betreurt dat die reorganisatie aoo lang op zich laat wachten i e minister Is bereid de atudie van de consulaire aangelegenlieid zooveel mogeiyk te verhaasten door het opvragen van advieien van de geraadpleegde lichamen die nog geen advies nilbrachten Het wetsontwerp wordt zonder hoofd lyke stemming goedgokeord Krenzüo het wetsontwerp betreffende droogmaking en indykingen dot omtrent het ip beheer en onderhoud nemen van een gedaelte boord en jaagpad by het NoordHollandlbhe kanaal tot het verleenen van een renteloos voorschot ten behoeve van aanleg en eiploilntle van een spoorweg van lilchtenvoordo Oioenloo naar Mdam tot onteigening ten behoeve ven een haven en a nlegplaBt Ui de gemeenten Middelharnis en Stellendam ly de behandeling van het ontwerp tot aanvulling van het ie Hoofdstuk Marine en wol nopens het toestaan van t 27 0UO voor subsidie aan op te richten scheeps toko s verklaart de mihisl er nH deabetref fende opmeiking van don beer van Wasse naar dat In die toko s geen sterkedrank Terkrjgbaar zal zijn Boehl op een oorlam erkent de miniaur niet ieMel ke vergoeding voor het in uitzicht gestelde wegvallen van bet oorlam zal das den schepeling liiet worden gegeven De heer ter Laan toejaicheole teerate betreurt t laatste Hel subsidie wordt verleend De heer Lobman maakt aannerking op het verschil in wyz van bebandaling inascben betgeun wordf voorgesteld omtrent een pentioenaanvraag van een invalieden soldaat Bergsma en een andere aanvrage rakende een sergeant bij de Marine Peacbke Volgen spreker Cl het onbUiyk ten opzichte van l eschke aan te nemen dat by nog acbryfwcrk kan doen waardoor zqn pensioen niet vol zoo moeten zyn De ministor zegt dot wy hier staan te genover een reed gevallen kon besinit waarop een minister moeiiyk kan terugkomen De conclnsle van de commissie wordt daarna verdedigd door de heeren van Nispen van Viymen en Verhey en nog ver scheiden andere leden voeren ook over de zaak het woord De heer I ohman biyft niettemin tegen de concloiie In zake Peschke en de minister van Oorlog geeft hierop nadere inlicbtingeu betreffende Uergsma Door de commissie in zake Bergama wordt by monde van den heer van Dedem een wüziging in de conclusie aangekondigd in dien zin dat than slechts zal worden gevraagd tegemoetkoming in levensonderhoud De conclusie in zakePeachke wordt aangenomen met 40 tegen 20 stemmen De gewyzigde coiiclosie in zake Bergsma wordt zonder hoofdelgke stemming aangenomenAan de orde i daarna het wetaontwerp tut regeling der ponsionecring van mindere geëmployoerden enz op daggeld werkzaam bg inrichtingen van land en zeemacht De beer de Visser klaagt er over dat de gepensioneerden maanden moeten wachten op de uitbetaling van den eersten lermgn van hun pen ioen Men wordt daardoor genoodzaakt schulden te maken Do heeren de Vriea on Helsdingen willen tiet pensioen van van het loon op brengen De heer van de Velde dringt aan op betere regeling van do rechtspositie der betrokkenen De heer Staalman sluit zich aan hg het verzoek door den heer de Visaor gedaan De minister van Oorlog antwoordt dat reeds gepoogd is de uitbetaling van den eersten termgn van het pensioen vroeger Ie doen ptaats hebben maar dit stuitte af op vele beswaren by het ministerie van FinnncWn Toch wil hy nog een trachten een betere regeling te maken Wat het bedrag van hot pensioen aangaat verklaart spr dat do gemaakte goiykstetling van ambtenaren en de hier bedoelde kategorie van personen niet opgaat aangezien de ambtenaren zelf hebben bygedragen voor hon pensioen Omtrent andere wonscbcn yerwyst hy naar het werklieden reglement waarvan reeds do voornaamste bepalingen gereed zyn De ministor van Marino btükt daarna geheel hetzelfde standpunt in te nomen ui de minister van Oorlog Bg de behandeling der artikelen vraagt de heer Helsdingen of niet bepaald zon kunnen worden dat personen wegens wangedrag ontslagen en later weer in dienst genomen recht bet hen op pensioen bereikend naar bet geiameniyk aantal dienstjaren De minister zei die toezegging niet te kunnen geven Trouwens meende hy het i qval zou zich niet dan hoogst zelden voordeen ïlet wetsontwerp wordt aangenomen Het ontwerp op bevloeiingen dat nu aan de orde komt draagt de goedkeuring weg van deo heer van Kol hoewel het ondragelijk laat tot stand ia gekomen Op zp desbetreffende opmerking verrklaarde de minister dat de zaak dor afwatering een onderworp vHn geheel alaonderiyko regeling dient te yn Het ontwerp wordt aangenomen Morgen 10 uur voortzetting Van de drie provinciën waarin Donderdag gestemd werd valt slechts over NoordHolland iets te zeggen Van Oiesland naar welks resultaten men verlangend uitziet nerd de uitslag wegens de groole uitgestrektheid der meeste districten slechts van Leeuwarden bekend Geiyk man weet komt bet daar vooral op Kraneker aan i dat zullen we dus eerst later vernemen Hoge de nitalag don liberalen ZuidUolland scben kiezers moed geven Pe pl ovincie Gelderland trekt minder de aandacht wyi daar de meerderheid sinds lang aan de rechterzyde behoort en aan haar zal Siyven Noord Holland daarentegen is aan de linkerzyde verpand 1 och richten ziih op de hooldatad des Kyks aller blikken De nitslag had b ter kunnen zyn maar is toch niet onbevredigend In t V en VI werden de aftredende liberalen herkozen in IV was dit reedsuby enkele candidaat telling geschied In Vil en VIII daarentagea werden de aftredende leden van derechlerzgde herkozen In II werd de altr anti revolutionair herkozen en moet om denzetel van den aftr liberaal gestreden wordentusscben een liberaal en een chr bist candidaat Ie III komen da twee aftr liberalen Sermrier en KalU in herstemming mettwee sociaal democratfn de heeren VonderOoe en Tak In IX komen de twee aftr vrgzinnigen in hemtemming met eon christeiyk hixtorisciien en een katholieken eandidaat Zoo dus de herstamiuiageu in do koofdstod naar wensch uitvallen zal daar niets gewonnen maar ook niets verloren zgn Van de overige districten van Noord Holland viel de uitslag voorzoover hg bekend werd niet mede Haarlemmermeer waar de pas benoemde bnrgemeeater van Beonebroek mr Zubli gekozen werd ging voor de liberalen verloren Weesp eveneens met twee zetels en Velsen waar het lid van Gedeputeerden jhr i S Boreel het moest aüeggon tegen een anti revolutionair schoolhoofd Tc Enkhoizen tradon 1 liberaal en 1 anti revolutionair af en werd 1 liberaal niet de aftredende gekozen terwgl de aftr liberaal in herstemming komt hier is dus een zetel te winnen Haarlem Hoorn Alkmaar Kdam en Helder herkozen de aftredende vryzinnigen Te Zaandam komen de aftredende liberalen met do cloricaie candidalen in herstemming De sociaal democraten behaalden eerig succes doordat zg er in slaagdon in Amsterdam III waar in 1901 de heer P L Tak rood in herstemming kwam hnn Statencandidateii in herstem single brongen Bovendien word In dat district de heer Tak tot lid van den gemeenteraad gekozen In IX moet voor twee raaiszeteis herstemd worden tu schen oen liberaal een vrgzinnig demo craal een anti revolutionair en een katholiek Geincngfde Berichten Men meldt nit Haarlem Zaterdagavond j l ontstond in de Paul Krugerstraat een vechtparty tusfliihen eenige jongelieden eii sedert werd de ll jarige van Looy vermist Gisterochtend nu is zgn Igk opgehaald uit de Paul Krugerkade Ken broeder van den vermiste beeft het Igk herkend dat een wonde boven aan het hoofd had Er i een onderzoek ingesteld Men meldt uit Doetinchem Gi termiddng hadden do hoeren Elferlnk en Van Krkcl leden van het hoofdbestuur van den NedcrI Metaatbewerkersbond met de directie der Doelinelienische I lzer Koperen Metaalgioterg een Iweedo onderhoud waai by de laiilsten verklaarden niet toe te geven Te zoven uur is daarop do fabriek gesloten Marechaussee en politie wnien op hot terrein Alle ging rustig Gisteravond voi gaderden de werklieden met de leden van het hooldbestnnr Tegen bot optreden vnn een paatoor dievan den preekstoel een soort van politiekelezing schijnt gehouden te hebben prote teeren de katholieke democraten Brinkhuis enTen Voorde in de Enschedeesclic Courant op do volgende wyze Dat do invloed der geesteiykhcid by deze verkiezing merkbaar zou worden was te voorzien maar dat dft in het huis Gods pp zoo n ongehoorde wijze zon geschieden daaraan zal wel niemand hebben gedacht En toch is dit in de B K kerk van èint loseph gisterochtend geschied alwaar de pastoor O Grootliuis in plaats van een KvangeJieproek voor de geloov on te bonden eon echten verklezings speech Vanden preekstoel heeft afgestoken At is het in den lautston tgd moer een gewoonte geworden pm den godsdienst ten bate van zekere politieke richting te misbruiken voor ditmaal zyn we genoodzaakt met kracht te protesteeren tegen de schandelgko voorstelling en het fanatisme wat daaruit voortvloeit dit van af den stoel der waarhuid aan do geloovigen mee te doelen Waar de pastoor het durft wagen In het huis Gods do oppositieparty tegen deze conservatieve christelgke regeering vooi huichelaairs en Judassen uit te maken dio niet waard zgn tot de geloovigen veel minder tot de katholieken te bchoorén daar dagen wy dun pastoor met dorgelgke gezegden uit de kork in cene openbare vergadering waar wy het reobt v n tegenspreken hebben Waar toch deze Regeering in hare dri jkrige periode van regeeren noch hetgeen voorshands door haar werd voorgesteld als Arbeidscontract Arbeidswet en ergo Tariefwet geen belangen zgn die het volk in het bgzonder het arbeidend volk ten goede komen daar past bet volstrekt niet zuik ean regeering van den kansel te bevoorrechten en diegene die het werk van zulk een Regeering uiet kunnen steunen opeolgk te brandmenkeo als slerhte katholieken De Evangelische leer van liefde eu gerechtigheid bant men zoodoende uit den tempel en hel woord en de daad van Christus zelve die Ie Jeruzalem de kooplieden uit dra tempel ranzelde zon zeer goed van toepassing zjjn op het politiek beloog van gisterochtend dan de ware Herder die acht slaat op degeringslen zjner kudde Hoe ook de e saamgebrachie coalitie over bun te voeren politiek mogen denkon hiaat hnn volkomen vrg maar wy eiaeben als uwe mede katholieken blgft net uwe politiek uil den tempel of we zullen in t openbaar telKen als dit geschiedt biyven protesteeret by vonnhr het kantongerecht ie Leeuwarden zgn C en B beiden tooneelspélers te Rotterdam veroordeetd ieder tut eene geldboete van f 10 subsidiair 2 dagen hechtenis voor elk hunner wegrn het zich begeven in eene afdeeling van een spoorwegrytuig aangewezen voor vrouwen Uil Vlaardingeii meldt men 3 Gihterenavoiid zyn alhier aan bet Htation drie jongens van 9 11 en 14 jaren door de politic aangehouden en naar het politiebureau overgebracht Zg maakten zulke grove verteringen dat dit de politie verdacht voorkwam Bg een nader onderzoek bleek dat de poliiio goed had gezien De jongens waren van Rotterdam gekomen per spoor en om reisgeld te krygeu hadden zg een goud horloge en ander voorwerpen gestolen en aan den man gebracht Als reden waarom zg naar Vlaardingen warep gekomen gaven zg op dat er in Vlaardingen minder agenten waren dan te Rotterdam en men dus gemakkelgker kan stelee Tgden de jongen onder verhoor waren kwam en winkelier aangifte doen dat bg hem de lade was geticlit en hg zes gulden vermisle Zg hekenden ook dit godaan te hebben Door wyion den Jieer P A Boerema inleven kerkvoogd i4 Hempen en aldaar j l Zondag overlcdo zgn o a legaten vermaakt ji n de dfaconicön van Leeuwarder HuizunlJ einpyiis Gouturo Warlena Wirdnm en Wurg i elk f 1Ü 0 X Bovendienvermaakte do ovorledede aan de kerkvoogdgte Henipens f20 XK terwgl zgn knecht inhet onbezwuard bezit komt van de boerdergvan den erflater met den geheelen stal veeen van f 40 000 aan conlanton Daar laatstgenoemde oen iiuiageziii heeft met 9 kindoren mag dit vorhlelgk legaal zeker goed besteldboelen Dat ook iö schatkist de land profit erl is Ie begrgpeii nan successie van donalnteii chap ni iet ovi r de f70 iKK wordenbetaald iU C Men meldt uit Amstordam Zoowel te Antwerpen al hier ter slede is de plolselinge oplossing van het condict in de diamantiudustrie vooral to d inken aan do tuascbenkoinst van den heer Louis Cofierman yoorzfllor der Antwerpsche Fabrikanten vereeniging die gisteren ook hier tir stede de beslisüende vergadering leidde De boKturen der Am terdamsclic luweliersveroeniging en van den Alg Ned Diaraantbewerkorsbogd kwamen overeen aan hun organisaties ter beëindiging van bet conflict voor lo stollen Direct 9 urigo en rael 1 I Januari i 9nrige werkdag 10 procent loonsverhoogin 500 loerlingen henevens L50 patroonskinderen welk getal over 5 jaren lo verdoelen aanvulling van de opengevallen plaatsen ni 1 J inuari 1906 en algeheele doorvoering van het bril snyderstarief waarop ook de patroont toezicht zullen houden Een 20 jarig jongeling te Amsterdam die ganschelgk geen zin meer had in de studie voor onderwyzer wilde het eerzaam vakvan scharensigper gaan nitoofenen en vroeg dn zgnTiVaderJom geld voor scharen iypersbenoodigdheden üe vader weigerde Den naapj verdroot dit en naar Zandvoort week hy uil pm daar eenzaam in een hol in do duinen te leven Edoch van kortstondigen dunr was zgn verbiyt aldaar De politie liield hem aan enlnaar Amaterdam is hy weder gebracht De winkelier S te Haarlem ging gister 1 ochtend nit on stelde aan zyn bediehdo 1 200 ter hand voorCecn wissel die aange boden zon worden terugkomende vond hggeldden bediende verdwenen De herstemmingen Zondag in Belgl £ voor de Provinciale Staten gehouden hebben over t gcheel de goede verwachtingen der anliclerialen verwezenlgkt In t algemeen hebbendaarby de liberalen 32 zetels gewonnen en j 5 verloren de socialisten 6 gewonnen on 4 verloren de clericalen 23 vdrjprm Booswichten hebben Maandaeht da kerk van Suresne Krankryï geplunderd Zg havenden de childergen sloegen alles stuk en staken de kerk in brand Hen heeft veel moeite gebad m het jvnar te blusacben Rechtzaken Het gerechtshof te s Gravenhage verminderde gister tot 1 maand gevangenisstraf de straf van 3 maandec waartoe en visscheruit Aromeislol wegen weder pannigheidwas veroordeeld door do rechtbank te Dordrecht Stadsnieuws GOUDA 17 Juni 1904 Bg de heden gehouden stemming van drie leden voor de Provinciale Staten werden uitgebracht In District L AanUl kiezers 911 Uitgebrachte stemmen 847 Van onwaarde 5 Totaal aantal geldige slemmi n 842 Hiervan verkregen de bh H Boogaerdt Bz 401 Mr D N Brouwer 427 C Brunt P Jzn 392 J van Galen 413 Mr J W H M lan Maiiiga 395 Ji ter Laan 30 J van der Leeden fH2G W Melcher 23 Mr P J Troelstra 37 In District IL Aantal kiezers 037 Uitgebrachte stemmen 592 Van onwaarde 4 Totaal aantal geldige stemmen 588 Hiervan verkregen de hh M Boogaerdt Hz 231 Mr D N Brouwer 266 C Brunt PJzn 301 J van Galen 325 Mr J W H M van Idsiuga 303 K ter Laan 17 J van der Leeden 236 G W Melrtiers 16 Mrl P J Troelstra 28 In District IIL Aantal kiezer 792 Uitgebrachte stemmen 704 Van onwaarde 6 Totaal aantal geldige htemmen 699 Hiervan verkregen do hh M Boogaerdt Bz 304 Mr D N Brouwer 326 0 Brunt P Jz 344 J van Galen SÖ5 Mr J W H M van Idsiuga 33S K ter Laan 36 J van der Leeden 294 G W Mcichers 12 Mr P J Troolalra 39 Aan de nniversileil to Uli echt zgn gisteren geslaagd do heer E J J van der Hegdcn voor het caiididaalsexumon in de rechten en Mej C E de Blauw voor tlioor apotheker In een vergadering van de afdeeling Oudewater en Omstreken der Hollandsche Maatschappö van Landbouw onder voorzitterschap vanden hoer H Anker weri besloten 13 Sepleraber n s een tentoonstelling te houden en na aSoop daarvan volksspelen te doen plaat hebben Aan de tentoonstelling zal een verloting worden verbonden Ie bonden op 23 September Al eerste pry wordl uitgeloofd een Utrechtsch wagentje met zgportieren bespannen met twee paarden of f 2000 in contanten Tot buitengewoon optiehter by de Hollandsche Spoor te Nienwerkerk a d IJsel 1 benoemd de heer A Oelderblom aldaar Voordracht voor onderwyzeres te Ammerstol mej G SchalUnk Hei en Booicopi E van Ruyswyk Polsbroek L A Tan der Voort Jaanveld A VAN OS Az Keiweg B 73a OOUDA Tm lu Htm nt V 31 IbÊtoS vak ioTTEEDAM DONDERDAG 16 JUNI L K H K 5laa fMtuni NsDaauND Obligation Nederl Werkelgke Schuld 3 95 95 iTiUE Inschrgving 1862 18S 5 97 SiKïil OBligalieleaning 1895 4 70 ToBKUE G nt eeerde Schold Recepissen 4 80 BuziLiB ObiigatioD Recepissen i 1903 6 9 V PromnaaU e Sitdtlijh Ltemtim Bottardam Obligatieo f 1000 1898 1903 3 97 Hfpotknk Banktn Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Balaalsche Hypb 4 99 Alg Hypothbr Eerste Sed Hypotbeckbrielbank 4 99 Pandb Kriesch Grüningsche Hy pothekbunk 4 99 Pandb Holl Geldersche Hypb 4 99 l andb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Maas Hvpb 4 99 Pandb Nederl Hypb 4 99 Bewyren van Dcelger Northw Pac Hyp Bank f 72 Pandb Rotterd Hypb 4 101 9V Pandb Kotterd Hypb 3 97 Pandb Sledelgke Hypb 4 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandh Zeenwsche Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 Pttroleum OmUmemmiitn Aand Kon Ned My lol Èxpl van Pelrol bronnen 515 Sfhetpvaart Maatêchapptjt Oblig Stv Mij Do Maas 5 IHferun Obl Nal Grondbezit 4 99 Cerlidc Vereenigde Anierik Fondsen Ie serie 4 102 Spoomeetfleni ingen Nouko Amekika Atchison To peka en Santa Fé l ert v gewone aand 72 Miss Kansas Texas CertiSca ten van Aandeelen 16 98 Tramwtij MauUchapjrijeH üaagschc Trainw Mg Oblig 4 98 PremieUtniugfii NïDKRi A iD Obl Noord Holl Ver Het Witte Kruis 74 BsLuiii Loten Stad HrnSElpl 1886 2 103 Loten Stad Brussel 1903 2 103 HosoAKiJE Hong Hypb H 100 3 112 Theia Regqlir iesellacliull 4 162 D 8AiM80 H Markt Ooiida Specialiteit in Nouveauté s De NOtlVEAU l É J in UÏÏILS illB IB llukheii E obes en japo 81offi n ijn iii grooto voorr id voorïiiiiïdert tot do meost coMuoiToorendo prij i n Pradikbourt bU de RemonstraDtachOereforine Tde Oemoonte A bior Zondag 19 Juiii s Morgen lOj uur Ds U V N ASSENDRLT Ai vi i Ti iNTi i ALLEN die iets te vorderen hebben van of verMchuldigil zjjn aan de nalatenschap wn den Heor DIRK HOOGENDOÓRN in leven Kofflehnishouder te Siolwgkerslui en aldaar overleden 12 Juni 1904 worden verzocht daarvan o if no of betiiling te doen aan Notaris J KOEMAN te Haastrecht voor 1 Juli 1904 Telephooimet Qouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een krlog van K M 1 gelegen Aanleg en onilerliniid g rati sHet net ui aangesloten aan het Ryks IntercommunaalHorean Op 1 Hei 1904 142 verkregen aanslaitiogen 3MtD GUuCrflM Dl pMtm u Ua wttM pUMr4 HMTM D tiU H V kriMuf U wtakdknl 5cCMB k 0 lM aiMa Dreg ri 0 tu ll a iMt foJ op b t fibi kfM i Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau aCHTB DE VI80HMAEKT KÜLONIALE WERVING IlANrXiEI D 200 bu bet aungAaii van eonu vrywiHige verbinteniü voor JCfw furen en voor ingeltjfden by de Nnliunah Militie met onb imtild verlof o in Wfr HUken tUtrnnf by het amigui van ecuü verbmtoni om Twee ftirett gedetnchcerd te worde nattr H ST ïNDll Aaiitucn g t Iii Twinti iu Ien Hen melde lich an l rihPtHfgcrH w XtHitieittichliffeit mei mtbe tanlfi verlo bij den Coiumandunt van bet Koloniaal Werideput te Harderwyk ol by een der plaalxelüke of Uaroizoens Conimandanten MUitte tliehtiifen ontler tie Wapenen h hun onmiddelokea Cbel een Kinkhoest eeii liiUiieiiza KoNINKLUKC Om l inl lio K liiitiioiiz Itoi sU Il lt i la uiil HMiiii binni ii don koiljil inogciyken tgd te doen genezen neemt onmiddellgk do toevlucht tot do van oud iM kenili brki ooiiilc en ttcreldberitpinilc hoiig Superior Druiven Borst j Extract 11 1 1 1 11 r II v uit de Koninklgke Stiioralabriek DK HONIN GHLOEM van H N VAN SCHAIK T IiK N HAAG Hoflovernnelcr Hiicuim t 1 7 t 40 et by Finiii irOLFF Ji Co Westhaven 19H uw A l dTISMiTlilX K riwM K loO lliuda ¥ H VAN MILD VeersUI U 126 te i ii A UUUMAN t ouriim it I INKSK S Uumrhrkad Umi A N van ZË SSKN Sf weiJuw J Tu TüUKBN Ooii B v WIJK Oudiwir A SCHEER llamirnht l W v KDB 0 M r K van dub IIKIIDBN te lUmmjk P v o SPKK HomaptlU t v n C li WmUlingm VV i A IJ LST W Minq Mm M KOLKMAN WaMim mmi P A ut DllOi 1 OuJftmttr J o JONOH Ouiifvialrr 3 1 KASTELEIN I M rotitrd un U blKKKli te UtiMh Directe es finale vertielging bianen uur in de grootste stalles van Vliegen Muggen Mutteu Mieren Vlooien Hupsen Oorwornu ii Titrn ii I issebcdden Hel reinigen van luis bg Kunilvee Scliaap Varken Huisdieren Hoender Hoendorliukken Vogel Vogelkooien Volière Kozen Abdkozei Perziken en verdere Vruchtbüomeii en Broeikaston en nog meer dan gcnoomd is Dit poeder is godeponeörd versch onschadulgk geurig niet hindoriyk do gebruiksannwi nK fe i f inlichting omtrent de hoeveelheid op alle toe Ie pa en Haohiaaal Spuitje on im ihjk mol a g rulde IIUS f 1 50 WÊBm mm e f pur 8t i Afiionderlijke BUS f O VO fifiti 9PUITJi r 0 Kt a Klii9ti jkon epiiiLJt l d lfi tfyoote nOOZlW CO m 30 cöHt Pakjes 14 uent jijll W Otl itXMi uiil il Tf fM toüscfidiiig vitn poit nar iillo bnitidwori lim Ook lil illiiiitr o liot vul Uigetiiilni limfl I Iclivrimtitiiflim l iiiiiigtBtiBMneininilenihi liaamsroveo i eu won eit MintkiiLiiii uu Uki iiiiigou li MtraweriiiKPiÉ wmttirliniidoii UI V Htl hij M hurft lftuw Na ontvttnftiit vnn ixMtwiisèJ n 40 cent wurm ti j brand un imyof 8 postïPgeU a wordt U e n wohübii ti vBKwiiriiiK vürmaniiordooi mviiriiijï viit vmi lOf Knu iwïlit iiht v l iiii t Um xoKols u a i uiit üfi slvviBBul toesi ïiHiili ti fi kUiNio ilwtMJoii 6 cont miinr l M r dinirt hltiriiietlit I u0fit hoo ti r il ifi tl prijn AIIi h iiu t 4 t l niikHitiitiMrij iii Hntil uvulitif iiii It niiMnii vourkoinl iiuiit wonit bet Trrliii iKdi ii r iKwt i ii altt tuii liiuüdvürgiftimtiK en kotiil pakkcHildorli t K l Kijk j Vtwr vorzomt Mi IVt Imlf I uf moer I rt m loop fi Niuk Kilo s w il jweilor mfn l r ff i iil ritHtf iiiH ido iu pry Brum f e t Ook erkrUKbaar DU A DROST Korto TteniewüC l 4 W A A RSCHUWING ll H VEUBRUIKEHS VAN T MKKK Ol K JK IKVKM NIGHTCAP worden dringend verzocht met hot oog op voorknmendü vervaluchingcn ïich te overtuigen of liilmlve ile baiidleekenjug op l etiket ook do Aaaai Fatent H Stollen eu utiri rn ilKU itr iiii i ritnitiii ie ntiKUrl niiiinn iuli lcl rr f Ittr i rmar Krirf i T trrü titl i A l Juilêfi Hl f MitMawt u rrl itoteti Katihahmuiitffh Uên iVif a it Jfiurtgte m nthnrffn H SI Hrt m nu utit J oU otlv in i lcim lluith t ttlur ut t Mn n ili r flêkêt fwlf MbfuMttitIJ tf ftd i I S fVeMMm mi JSraffnUM tntk hm ri 4 P HOPI K CHIKnkM in 1 kurk gnbrand en het rciode lak ii i da kurk voorzien i van nevcn Ht iand sfciiipcl ij0 Pmutluleuae namaak xaj yereehtelljk vi fvttlyd iiyorAen Verkrijfj baar bij M I KEÏKKS Jz