Goudsche Courant, maandag 20 juni 1904

Otldeela uitalag én verkiezing voor 3 ledea der Provinciale Staten in het Hoofdkiesdistrict Gonda I 8519 I 3 506 3406 C BRUNT P Jz J f Aciillieiunaaii h3ii lyd iide en nu door de Mi II ï S Ai G UII OSE g ehol cii Ik ondergeteekende verklaar hiAdoor dat de Sangoinose my teer goed heelt voldaan Ik was reeds achtien maanden Igdende aan daizeligbeid en was ultgdzeer licht in het hoofd ja het was zoo erg dat ik my eermalen op den wegliet neerzakken om zoo het vallen te voorkomen DU alles ging gepaard met uenzeer wontlerlgk gevoel in hel hoofd en in de hersenen Het elcn liet ook veelte wenschen over Ik zou nog meer kunnen opnoemen doch dit zy genoeg enik kan n verklaren dat ik na het gebruik vttii zevon flesschen Hunguinose mggeheel hersteld gevoel Ik geef n alle vrjibeid dit in de conrant te zetten als dankbetuiging St Anna Parochie B V IJ In dë meeste gevallen is tweemalen per dag oen eetlepel 15 gram voldoende Dan dnnrt een liacon tien dagen en kost 11 de behandflliiig slechts 12 of l iet per dag Mal tê goeilkaoper dan eentg audfr detgtlUk mlMtl Prys per 8 I 1 5 6 ü f 8 12 f 15 Verkrygbaar te Gonda bg WOLFF Co Westhaven li dl Co rabrikaiitcn j WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOniMliLMKB r HIIIKItK Voedert uw Vee mot de mulvere tnurwe merk Ster en nitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde I Bere Diploma Parij 1900 negen Gouden MedaUleê werp tot nadere wijiiging Ttn de wet tot regeling raa het Staatitoezicht op kranktinnigen en van art 26 der w t tot regeling ran bet Armbeetnir Uaarbg keirt de heer ran Kol goed bet hier opgenoaen beginael van gedurerpleging onder gettichtarerband Haar hg had liever bel tüczicbt gelegd in handen van dan geneeiheer direetenr van het getticbt dan in dia van bet beitanr Hpreker vrceiit verder praktiacbe bezwaren van de f ezameniyke verpleging van ieinwl deni en rankiinnigen en van het amonbrongen van ongeoeeilUke li den net onde mannen en vroQwen die zwak van geettvermogena ifjn Voor de coriilen kieze men bet ko lonieiilelsel ait te Jbeel beataat Üok de heer van Niapen betrenrt den groeten invloed toegekend aan de geatichtahestoren en loit zich ook verder geheel aan by de genoemde bedenkingen De minieter van Binncnlondache Zaken verdedigde nadat nog de heer van Aach van WJk zich wel voor het ontwerp bad verklaard bet projet De miniater weea er op dat drie hougleeraren in de psychiatrie die te Oroningen Amsterdam en IJlrocbt het ontwerp toejalchten terwijl slicht èèn prol lelgersma er zich tegen verklaarde Het ontwerp staat niet in den weg de oprichting van een kolonie als te Uheel Mamenbrenging van krankzinnigen en zenaw jders in klinieken is noodig voor bet onderwas In de psychiatrie NHtnnriyk zal men hiervuoMitslecbts rustige krankzinnigen nemen By liet verder debat werd toegelicht een amendementvan Styrnm om het Hlaatatoezicht ook ait te strekken over de woningen waarin geziusverpleging plaats vindt Een amendeniont van Kol om betbestnor over de goiinsverploging op te dragen aan den geneesheerdirecteur van hot gesticht en niet aan bet gestichtsbesingt werd weder ingetrokken nadat de minister een wyziging had aangebracht in dien zin dat de gezinsverpleging niet onder toezicht van het gettlcbtsbestoar zal staan mkar onder verantwoordeiykhoid van het bestnir ook wat betreft de geneeskundige verzorging ny de stemming over het amendementvan 8tyrum bleek geen voldoende aantal leden meer aanwezig waarnf de vergadering werd gesloten j Woensdag 29 Juni voortzetting Verkiezingen voor de Provinciale SUten ZUIDHOLLAND s Oravenhige Aantal kiezers 24 000 Aantal geldige stemmen 10640 Volstrekte meerderheid 8 2I J A Uorgmeyer a d 1628 P C Evert altr lib 7728 Jhr mr W Th Severs DeUnoot attr a r 7180 J C van Hatlum v Ellewouttdyk aftr lib 7777 Mr H C J U Kolkman kath 699 K ter Laan s d 1682 Mr J Limburg lib 7412 O W Melchtri i d 1609 M de Mos Jin aftr a r 6859 H Splekman s i 1475 Jhr L F Tuiieira de Mattoa com 0877 3 L ï d Toorn lib 7380 Mr P 1 Troelstra s d 1990 H X de Vriet m 7392 Mr T de VriesTchr dem 464 J D baron van Wotsenaer v Rosande aftr a r 7054 Derhalve herstemming tusscïen de heeren Van Hattum Evers mr Limburg H M de Vries en V n der Toorn met de heertUi Oevers Deynool Van Wattenaar Kolk r aa Telieira de Mattoa en D Mos Alphen Uitgebracht 9108 stemmen Hiervan verkregen de heeren N D Kemink chr bist 3958 V H van Wichen kath 3646 en K H Baad lib 1477 stemmen Herkozen de heeren N D KKMINOK en K H VAN WICHEN B r i e 11 e Aantal kiezers 3544 liAebracht 2801 ttemmen Hiervan op do peren mr i 1 Joekoop aftr lib 176 liScb lling antir 700 en Hermans toe dcm 335 stemmen H e r k o z e n mr ö 1 QOEKOIIP Delft Uitgebracht 3866 ttemnen Hiervan op de heeren mff H A van do Velde anti rev aftr 2249 mr L W C van den Berg a r altr 2244 G Knuttel lib 1545 en 8 6 Manger Cals ib 1578 ttoAaM Herkozen de heeren mr H A VAN DE TELDE en mr L W f VAN DEN BERG Dordrecht Uilgebracbl 3806 stemmen Van onwaarde 46 De boeren E van der OJp Barendregt lib verkreeg 1608 A C Volker lib 17r7 mr J H Kens antir 1743 Z van Schelt uür 1805 8loop aoc dem 607 en J A ft Bergmejjer toe two tSf iteSBes H e r t e m m I n g tatichen de heered ran der Oyp Barendregt Vollter Rent en Vw Schelt Gorinehem AakUl kiezen 4827 UitgebraeU op de brnran mr A C Viiier lib 2278 T C Hoogaodoom lib 2285 1 C de Hau antirtv 1990 en H Baggerman anti rev 1955 ttemmen Herkozen de kearen ar A e VIS SER en T C HOOGENDOOR Leiden Uitgebracht 4608 gxidige stemmen Hiervan op de heercB dr Th U den Houter anti rev 2340 J A BoU kath 2171 H O lata aftr lib 2118 H Pail aftr lib 2123 i W Melcheni soc dem 168 en 1 A Bergneyer toe dem 128 ttemmen Gekozen de heer dr Th Q DEN HOVÏRR H e rstemming tusschen de hoeren J A Buts kath en H Paul altr lib Leiderdorp Herkozen de heeren 1 1 VAN HOEK E N antir en mr L M J H KERSTEN8 kali Middelharnia Herkozen de heeren 1 ROODZANT Lzn en H Cb VEOTEL beiden antir O tt d U o i e r I a n d Herkozen de heer 0 A VAN URIEL lib Ridderkerk Herkozen de heeren jhr nr 1 J DK GEER Christ hist en A VAN NAMEN Hzn antir rev Rotterdam I Herstemming tusschen de heeren Bavinek antir Oilissen kat Maller en Kley beiden lib Rotterda n II Gekozen de heer B J OERKITmiN c h Rotterdam III Gekozen de heeren mr D FOCK en P e VAN VÜLLENHOVEN beiden lib Rotterdam IV Herstemming Insschen de heeren mr Siob antir en Havelaar lib Rotterdam V Oekazen de heeren MEES ett HOBOKEN VAN CORTOENE beiden lib Schiedam Gekozen de beer mr C T VOK BRIEL 8AS8E antir 81 i e d F e c b t Herkozen de heeren A PIJL Jz n T 8WET8 Tzbeiden antir Vlaardingen Herkozen de heeren A W SCHIPPERSantir en M P VAN RÜYVEN kat Zoeternieer Herkozen de boeren R O 8 baron VAN RHEMEN VAN RHEMENH IZEN chr hlst en jhr J W J C M VAN NISPEN TOTSEVKNA KIt kath Qemenffde Berichten Men meldt uit Amsterdam De werklieden organisaties namen het voo stel tot beëindiging van den ttryd aan ipel 3271 stemmen voor 1136 leges 19 blanco en 5 van onwaarde Totaal dos 4434 st Het voorstel tot contributieverhooging werd door de bondsleden aangenomen met 3417 Memmen voor 947 tegen en 11 blanco De ttrgd in de diamantinduitrie is hiermede dna geüindigd De Amtlerdamsche juweiiers vereeniging hield gisteren in het American Hotel eene vergadering onder leiding van mr L W V Gigch ter bespreking van de Yoorstellen waarover de besturen der A J V en die van diamar tbewerkortorganisaties tot evereenilemming waren gekomen De vergadering was hnisboudeiyk mitti het bestuur erschalte ons het volgende fortliag 1 Byna alle leden waren opgekomen Toen de voorstellen aan de orde worde gesteld bleek terstond dat de vergadering zeer ingelomen was met het bereikt reanltaat Vooral wekte de leerlingregelinggrootc tevredenheid Algemeert was men van oordeel dat de hatelyke leerlirguitsiuiting welke sedert 1897 heeft bestaan nu plaats zon maken voor eene oannemelgke regeling Unmiddeliyke toelating van 500 leerlingen en aanvulling oy 1 Jan 1900 met bal aantal dat door dood invaliditeit of andere oorzaken aan het vak mochten ontvallen zyn beteekende naar de heer H 1 Harlz secretans der vereeniging berekende ongeveer inwilliging van den geheelen forspronkeiyk gestelden eisch Tan 750 leerlingen Spr redeneerde nl Idas VA6r den aanvang van den stryd werd geéischt 750 leerlingen bonovens instellingen van een gemengde commissie welke elk jnar in de maand Novemhor zou ororwe ea of toelating van meerdere leerlingen U of niet Boodtakeiyk on zjln Dit c ler door de werkliedenleMers bespotteiyk hoog geacht werd door de werkgevers gemotiveerd met het argument dat 4 jaren zouden verloopen zyn alvorent de leerlingen vdn bedeu ge schoolde werklieden zyn In die 4 jitr zonden intusachen ongeveer 75 werklied per jaar door dood enz aan het vak ontvallen itpodat de vermeerdering in dat geval sfechta 4A0 zon bedragen Ut thans echter verl ragen il dat de lear Ungconmitaie niet alleen ztl overwegen of toelating van meer leerlingen noodttkelgk zal zUn doch bovendien van at 1 Januari 1906 in elk geval hot verlies aan arbeidskraehtan zal aanvallen door toelating vta leerHagen wordt bet cjfter net aanvaliiog in 3 van de 4 bovenbedoelde jaren 500 f 3 X 75 725 zoodat het geeiscbU tanUl ongeveer is rerkr en Ook werd er vooral op geweien dat thana tevens is erkend bat groote beginsel dat de gemengde conmissie bestaande voor de helft Dit werkgevers on voor de helft uit werklieden niet alleen zal hebben aan t vnllen de afgevallen werkkrachten doch dit zal uok moeten doen wanneer de toestand der ngverheid of hare uitbriMding vermeerdering van het aantal werklieden noodz ikeiyk maakt De bepaling voorts dat een leerling niet als werkman zal worden toegelaten dan na vooral afgelegde proef vaa bekwaamheid ten overstaan van de commissie vond groote toejuiching omdat men hierin een waarborg zag dat men in do toekomst bekwame werklieden zal krygen Eenstemmig was de vergadering vun ourdeel dat de toelating der 150 palroons ieerlingen welke naar believen van en door de A J V zullen worden geplaatst en door haar over 5 jaren kannen worden verdeeld een wczenigke overwinning mocht heeten vnn bet andere groote principe waarvoor is gestreden nl de vryheid van den patroon om zgn kind het diamantvak te laten leeren zonder inmenging van de Werkliedcuorganisaties Men begreep intusschen volkomen dut waar men op bet hoofdpunt waarover de strgd geloopen heelt de leerlingqaaestie eeue groote overwinning heelt behaald daartegenover concessies moesten worded gedaan Dit lag in den natuurlgken loop der dingen en waar de huidige strgd nooit is aangevangen of gevoerd om geldelijke voordeeleti te behalen v nd men de 10 pCl verhooging voor de eigenkostenwerkers van 1 Januari 1905 al een natunriyk gevolg van de invoering van den verkorten arbeidsdag Om de bewering van den heer Henri Polak gedaan in de vergadering van Maandag 11 dat de 10 pC t een oorlogsschatling zoo zyh welke de werkgevers hadden op te brengen omdat zg den strgd verloren werd braaf gelachen Vooral ook omdat die zg schatting ook moet worden opgebracht door de ongeorganiseerde werkgevers die gedurende den stryd voortgegaan lyn met werk uitgeven en daardoor de natnuriykebondgenooten van de werklieden zgn geweest Men begreep intusschen dat de bondsvoorzitter We van tyd tot tyd dergeiyke argnmentfin moet gebruiken uin indruk te maken optyn uit volle duizenden arbeiders bestaande vergadering Door de heeren 4 Leemans en J W Boltenheim die als vertegenwoordigers van eigenaren van diamantsigpergen tegenwoordig waren werd mededceling gedaan van de s ochtends tn hnnne vergadering aangenomen motie om Maandag do fabrieken te heropenen Voor de loyale en trouwe medewerking in den afgeloopen stryd door de eigenaren van diamantsiyperyen verleend werd hun alle hulde gebracht Toen de voorzitter eindeiyk de voorstellen in stemming bracht bleek dat lechts 6 stemmen tegen warsn waacop onder laid gejuich de aanneming werd geconstateerd Hiermede was dut door de werkgeversvereeniging besloten dat de op 17 Febr 1 1 geproclameerde ifitslttiti ig zal prden opgeheven indien de werklieden haniKnyda de voorstellen zonden aannemea N E a De Itrand op de General stocnm die HiinatejuUOOO vrouwen en kinderen het teven heelH B is gebeurd op de East River het vaaf Wr dat de boai van Newjork met de Straat va n Long lWand verbindt erwyi het schip in brand stond voer het doOr de Heil Gate een ware hellepoort aan weerszyden steile rotsen Zoo dat de boot daar niet op den oever gezet kpn worden Al brandende voer zg voort tot Het Nortb BrotherI land Intusschen waren van de 1600 opvarenden van Wie volgens een telegram de helft kinderen warei eenige honderden in wanhoop over boord gesprongen Honderden lijken waren serglster reeds aan wal gespoeld Aan boord verbrandden er ook honderden Het opperdek stortte tot overmaat van ramp nog in De General Slocuia hieU een feeatlocht met kindere va een DnilKhe Luthenche Zondagsebool Over 4o oorzaken van den brand loopen de naeningen sterk uiteen maar de meesten gelooven dat de brand is ontst ian op de voorplecht Do bliksemsnelle verspreiding der vlammen mnel hieraan geweten orde dat deze werden iuAgewakkerd r de tnelle vaart vaa het schip dat met volh kracht doorstoomde om zoo spoedig mogelyk het strand Ie bereiken Zelfs de snels varendc ter redding to6gei de laleepboot vernochl de Slocum nanweiyks by t houden De msedife kapitein Vim te ilaap boot Traeeji tiaagda ar ia tweahoadttd penenen te redden doordat de sleepboot zich oaa da 8locam vaathield totdat de Tracey lell ook begon te branden hetgeen kapitein Flannery noopte zich los te kappen Flannerj beaehr lt de hartverteheurende tooneelen onder hen die men tegen wil en dank moest achterlaten Velen sprongen te water moeders sprongen baar kinderen ut di in het water werden geworpen Op de andere reddingsleepboot toebebooresde aan den Newyorkscheil Centraalspoorweg ontstond een paniek onder de geredden toen men den ilteiger te Part Morris naderde De sleepboot was zoo zwaar geladen dal zg niet kon aanleggen en terug noest wat de paniek teweegbracht Velen sprongen in de rivier en verdronken De kapitein en de loodsen van de Slocum werden na hun redding gearresteerd beachuldigd van misdadig plichtsverzuim Het heet dat de brandslangen pompen en reddinggordels delect waren De kapitein wiens lalryke zware brandwonden zijn verpleging in het ziekenhuis noodig maken verklaarde dat hg in de rivier sprong toen liy zeil in brand stond De kapitein sn de stnurlieden deden hun uiterste best om het voor Ie stollen en de menschen te ijeddeo maar de paniek aan boord vergdelde alle pogingen Vele manschappen moeten zgn omgekomen waaronder de hooldmachiifisl die op zgn post den vnurdood onderging Volgens andere berichten ontstdi d de brand ia het scheepsraira Het muziekkorps speelde om de paniek Ie bedwingen de nieuwste volksliedjes tol de muzikanten hall stikten van den rook Men heeft in t geheel op de lyken 600 000 gulden gevonden De passagiers waren bgna zonder uitzondering Duiltchera Een kiezer te llarlinten iemand van h j de 80 jaar kwam opzetlelgk van Breda om zich van zyn kiezerspliclit te kwyten Sedert t onderdagmiddag vyi uur zoo bericht men uit Haarlem is daar bet zesjarig zoontje van den kruidenier Wartena spoorloos verdwenen De ojdrrs zjn radeloos Stadsnieuws ÖOüDA 18 Juni 1904 De Societei t Ont Genoegen herdacht heden den dag waarop zy voor 50 jaar geifUcbt werd In den annvung klein ontwikkelde zy zich gaandeweg het aantal leden werd grooter en van lieverlede werd de Sociëteit Ons Genoegen een groote aantrekkelgkheid en een Sociëteit waarop Gouda trotsch kan zyn Ter geleifenbeid van de herdenking op beden was de Sociëteit door een commissie uit het bestuur nl de hb Steensma van Veen en E issen bygestaan door den beer H C van Slave n prachtig versierd Ten 2 nor werd een leden vergadering gdlotaden die door zeer velen werd bygewoond De heer Bellaart vice V porzitter gaf bg afwezigheid van den voorzitter den h er Noothoven van Goor die door huiseiyke omstandigheden verhinderd is een overzicht van hetgeen in dat tgdperk had plaats gehad Wy hopen in ons volgend nummer de geheele rede te kunnen opnemen Een uitbundig applaas volgde op deze toespraak De hoer J J Prins van Doeibnrgh a cretaris der Sociëteit bracht hulde aan den heer Bellaart die zoo geheel onverwacht de feestredenaar zou zgn en zich doarvan op zoo n uitstekende wyze liad gekweten De heer H C van Staveren meende detolk der Men te z n wanneer hg het bestuur dank zeide voor hetgeen zy in diejaren voor de Sociëteit had gedaan h hoople dat het be tunr nog lang zyne krachten jiou inspannen om de Sociëteit OneGenoegen een aieraad van Gouda te doeu z jn I Nadat de Voorzitter de beide spreken had dank gezegd werd de vergadering gotloteii en de leden toegewenscht dat zy In deze feestweek veel zooden mogen gemeten en hiermede was het eerste gedeelte v n bet feest achter den rug Heden avond ten O uur kinderbal gevolgd door vertooning van den bioscoop waarna groot bal Oisterenmiddag werd te Ctrwsht op hel CentraalBureau der Ned C Sp H aanbesteed het wyzigen en uitbreiden van bet hoofdgebouw op hel station Baraeveld N C 8 Minste inschrgver was de heer J J Duim voor 1 17123 jé D 4oUelib der Sociëteit de Reunie heeft een verguld zilver kruit gegeven voor het groot nationaal koJlconcours Zondag en volgende dagen te houden in de Sociëteit Ons Genoagen 11 il 1 3 GEMEENTES 911 2 637 o88 792 699 839 318 787 I 701 163 148 401 I 251 304 147 149 37 17 125 32 15 23 lao 93 243 I 13 211 132 56 66 191 165 341 207 112 I Gouda I Goada II lioada UI Haastrecht Woerden Waarder 118 100 449 116 I 87 124 676 354 670 86 I 384 102 87 399 98 5 117 I 607 304 608 70 297 Barwóuttwaarder Rietveld Oadewater Hekendorp Fapekop Langernigeweide Waddingaveei Reeuwgk Scboonbovea Vlist Stotwik 468 I 39 113 97 209 550 219 I 562 449 285 167 460 203 487 406 Ouderkerk a d IJsel Ber enwoude Gouderak Bergambacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsel Totaal 9627 8489 Zoodat gekozen zgn de Heeren VAN IDSINGA MnoauHZCUT Uilslag der alhier gebonden stemming voor i leden der Prov Staten R G S baron van Khemen van Rhemena huizen 112 Jhr J W J C M var Nispen tot Sevenaer 111 W H Schnurman lib 148 en J H V d Torren lib 151 stemmen Von onwaarde 6 biljetten Van de 299 kiezers waren opgekomen 274 GauDKKiK By de gisteren alhier gehouden stemming Ier verkiezing van één tld van den gemeenteraad vacature J C van Vliet werd gekozen de beer Dorp met 19 stemmen EEN UITGEBREIDE COLLECTIE WANIliLSTOESEir VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Veleitltoom tm 3t Burttrlljke Stand GEHORE 15 Juni Neeltje en Cornelia Maria ouders A van Maaren en J C van Tellingen 16 Anionie ouders A van der Kuy en J Leeuwenhoek Anna Christina onders J A Duhr en J H nx Alida Maris ouder J Middelweerd en C Woerdenhnrg 17 Kerel Frèderik Lodewgk onSera P van der Klis en W Nolle Johanna Wlllempje onders L van Jer Melde an J de Koning Hubartns onders W Brngniks en 8 de Jong OVERLEDEN 15 Juni A A Hondgk 11 j H C Knor 14 D A C de Mooy 13 ro 18 H A Daudt 74 j 18 J Lafeber 37 j ONDERTROUWD 17 P Wildschut en S M Tespe MarI0 Gouda Specialiteit in Kotiveauté s De NÜUVEAU l Ére in Rokken ttobfe ea JAPONSTOFFEiN zyn in groote voorraad voorhanden tot de meest conearreerende pryzen AI VEIiTi i TIKN Dagelljh scb Tersclie Aardljezien Z0SOA08 SIET P HOOFTMAN dl Zn KLEIWEG PÖ 427 266 I 320 149 158 39 15 10 128 1 31 I 15 25 1 184 95 245 U 208 147 57 07 198 151 326 165 I 110 236 294 150 131 34 I 15 11 122 2 14 22 172 90 235 14 215 160 O 70 W4 159 324 153 110 d Is i I 1 if I a ó i s = 30 I 23 37 17 16 392 301 344 164 521 UI 86 77 259 61 42 94 i 372 I 209 335 55 58 241 33 88 250 7 114 171 120 36 32 39 4 4 5 44 41 I 65 1 I 1 3 1 413 395 325 1 30ï 3 55 338 161 165 8 74 259 59 t 48Ti 488 106 106 2I i ï 261 59 41 92 I 181 11 11 2 2 372 371 206 206 1 I 40 39 43 332 339 56 56 61 61 237 237 35 34 M 83 tó 246 6 7 110 109 150 162 117 117 6 4 5 26 18 31 2 20 20 26 I 1 6 4 5 10 10 11 I 1 14 14 80 38 46 83 83 37 47 63 T8 7 5 1 1 4495 4468 t 4421 400 1380 l485 VAN UALEN en Mr j W H M ECHTSCHEIDING Tweedt AniikoniKi lny By vonnis der Arrondisaements Rcchibank te Rotterdam dd 2 Mei 1904 is het hnwelgk van OhËRTRUIJ DE V1 S SER zonder beroep en JOHAN JACOB VAN DEU VKN boekhonder beiden wonende te Itotterdam op verzoek van eerstgenoemde door echtscbeiiling ontbonden verklaard met alle gevolgen daaraan door de el verbonden De Procureur van de Kischeres Mr P H LAMMKR8 HRO EO EEIISTE AANEO DIGIITG Bg vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam dd 21 December 1903 is Ditgesproken de scheiding van tafel en bod tusschen RUDOLF HENORIKUS COOLS winkelbediende wonende te Gouda en MARIA VAN VEEN verbigvende te Rotterdam met al de gevolgen by de wet bepaald De Procureur van den virzoeker Mr M M SCHIM Vi dub LOEFF Gouda 18 Mei 1904 miï mmm De Notaris H GROENENDAAL te Ooutla ia voornemens op WOENSDAG 22 JUNI 1904 by iniut en op WOENSDAG 29 JUNI 1904 by nfHl ig Icikcps des voormiddags 11 uur in b t H6tel iie Zai ü aan de Mnrkt te Oottda in liet openbaar Ie veilen en ferAr jwii Vm de t lrmt A M JONU IMm De in volle werking zyndé olgens de nieuwste systemen ingerichte STOOM IOümSK met KANTOOR HOUTLOODSËN ARBElDEHSWONINGEX HüIJTHAVEN WEILAND BOOMGAARD en OPEN TERREIN aan en bg elkander gelegen aan de Groote Vaart van Rotterdam naar Amsterdam aan de Gouwe te Gouda te zemen groot 3 Hectaren 96 Aren 91 CetUlaaen in perceelen en massa Het terrein is door gunstige ligging en groote oppervldkte tot ai dere indnstrieele inrichtingeiv bgznder geschikt De Zaag Schaal on Vglmachine Dynamo alsmede DrgIwert Riemen enz worden eerst atzonderlgk geveild daarna gecombineerd met het Fabrieksgebonw Te bezichtigen van at 6 Juni 1904 op vertoon van toegtngsbewys Breeder bg Notiti n welke met loegangsbewyzen op aanvraag verkrygbaar zgn van af 6 Juni 1904 ten kantore van genoemden NoUrit Met deze maak ik let geachte publiek van louda en omstreken bekend dat vanaf heden de Kiiidcrspcelluiii mei verschillende SPEELWERKTÜIGEN voortien weder geopend is en hoop ik even als vorige jaren weder met een druk bezoek vereerd te worden Hoogachtend Uw Dw Dn F CHRJSTENSEN 8ioi wijKi Rsr iis 1 Mei 19114 llelefoonno 85 WORDT GEVRAAGD ALS lifö ÏHTffit iiMII der Eerste Ned Mg tot Verzekering van Risico in Loteryen gevestigd te s Gravenbagü voor ïoudii een actief pemooH met vele relaties Franco brievca aan Tb J IJNSENS ïnspecteor vodr Znld Hoilnnd te Voorbnrg IsicriwöiïiÏK 10 cent per dooajo INSECTENSPillTHN SS cent per htuk üuJ VAN OIJE Kleiweg Nu 2 GOUDA Telepliooiiiiet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en oniierhoud rrati Het net is aangesloten aan het Kgk Iiitcrcommunaalbureau Op 1 Mei 1904 142 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan hét Barêan ACHTER DE VISCHMARKT Kost en Inwoning GEVRAAGD door een onderwgzer legen half JULI Brieven met prysopgaal onder No 2550 aan hét bureau van dft blad Comestibles Diverse soorten Vleöscli EN Alles goed geconserveerd in blikken van de beste merken Aanbevelend L VAN DER BEEK i Lan re Tiendeweg II 90 Htl bMU miKludilruti mkltkelykitt poetimlddcl woof Hmfh to voor J damel tn KlndcnchocnwtrlL U Apptiluut tan C M SWIlar 4 C t t Jk Nrlli InthSlr 14 Min lilt m4 OtiS niirn an fibricki erk ► hy SMrai w k